TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN TUYÊN GIÁO * Số 104 -HD/BTGTU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2020 HƯỚNG DẪN Công tác văn hóa, văn nghệ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN TUYÊN GIÁO * Số 104 -HD/BTGTU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2020 HƯỚNG DẪN Công tác văn hóa, văn nghệ"

Bản ghi

1 TỈNH ỦY QUẢNG NGÃI BAN TUYÊN GIÁO * Số 104 -HD/BTGTU ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Quảng Ngãi, ngày 18 tháng 3 năm 2020 HƯỚNG DẪN Công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thực hiện Hướng dẫn số 123-HD/BTGTW ngày 28/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Công văn số 4270-CV/TU, ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn công tác văn hóa, văn nghệ năm 2020 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng như sau: I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Giúp các địa phương, đơn vị tổ chức tốt các hoạt động văn hóa - văn nghệ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đâ y mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. - Thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, giúp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc, qua đó, giáo dục đạo đức, lối sống, xây dựng nhân cách con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. - Nội dung các chương trình, hoạt động văn hóa - văn nghệ thể hiện những giá trị đặc trưng văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phản ánh sinh động quá trình 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương li nh xây dựng đất nước trong thời ky quá độ lên chủ nghi a xa hội, 10 năm thực hiện Chiến lươ c phát triển kinh tế - xa hội ( ), kết quả 05 năm thực hiện Nghi quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm ( ); ca ngơ i tình yêu quê hương đất nước, ca ngơ i Đảng, Bác Hồ kính yêu; thể hiện ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới của Tổ quốc. 1

2 - Quy mô, hình thức tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ, chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước phù hơ p với điều kiện kinh tế - xa hội, tình hình thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị; tránh phô trương, la ng phí; đảm bảo ý nghi a, tạo ấn tươ ng tốt đẹp trong lòng quần chúng nhân dân và bạn bè quốc tế. - Việc sử dụng các biểu tươ ng: Quốc ca, Quốc thiều, Quốc ky, Đảng ky, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các ngày lễ, lễ kỷ niệm phải đảm bảo sự trang nghiêm, thực hiện theo đúng Hướng dẫn số 3420/HD- BVHTTDL, ngày 02/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn trong năm 2020; công tác quản lý việc tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh và sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ theo yêu cầu của Trung ương: Thực hiện theo nội dung Công văn số 4270-CV/TU, ngày 06/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Thực hiện các nhiệm đươ c giao theo Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 21/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cần chú trọng thực hiện một số nội dung trọng tâm sau: Đợt 1: Từ nay đến thời điểm hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (dự kiến tổ chức vào tháng 10/2020) - Các địa phương, đơn vị căn cứ điều kiện cụ thể, xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội chi bộ, đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn khác của đất nước, của tỉnh, địa phương. Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng từ tỉnh đến cơ sở, như: Chương trình nghệ thuật, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng, xây dựng phim tài liệu, chương trình truyền hình, thi đấu thể thao, trưng bày chuyên đề, triển lãm, xuất bản ấn phâ m, pa nô, khâ u hiệu, tranh cổ động... đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tiết kiệm. - Đâ y mạnh việc thực hiện phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ theo hình thức xã hội hóa có 2

3 định hướng; nâng cao công tác quản lý và xây dựng môi trường văn hóa tại các khu dân cư... - Tăng cường việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu, độc, bịa đặt, xuyên tạc trong đời sống nhân dân và trên các mạng xã hội, góp phần, thiết thực tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư về Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội. - Triển khai, phát động hoạt động sáng tạo, quảng bá các sản phâ m văn hóa, nghệ thuật có định hướng trên không gian mạng Internet. Nội dung ca ngơ i vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam; ý chí, tinh thần dân tộc, khát vọng hòa bình, tiếp thu, hội nhập tinh hoa văn hóa của nhân loại. - Khuyến khích đội ngũ văn nghệ sỹ sáng tác các tác phâ m văn học, nghệ thuật về chủ đề chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phản ánh những thành tựu nổi bật của tỉnh, của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các sự kiện văn hóa khác của địa phương, cơ quan, đơn vị tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Đợt 2: Từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục đâ y mạnh việc chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và trước, trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo đảm đúng định hướng chính trị, đa dạng về hình thức thể hiện. Nội dung tập trung ca ngơ i Đảng quang vinh, khẳng định những thành tựu nổi bật của đất nước, của tỉnh sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; biểu duơng những tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. - Việc tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa văn nghệ trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại của Đảng toàn quốc lần thứ XIII cần đươ c tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản, chu đáo; có chương trình, kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng tổ chức, cá nhân; đồng thời tăng cường thâ m định nội dung các chương trình văn hóa văn nghệ, truyền thanh, truyền hình, ảnh, tư liệu, phóng sự, ấn phâ m phục vụ Đại hội. 3

4 - Tiếp tục đâ y mạnh việc thực hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Nghị quyết số 03- NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nga i đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hoá, văn nghệ. Vận động toàn dân, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc xây dựng môi trường văn hóa, môi trường tự nhiên và xã hội; hướng tới nâng cao chất lươ ng đời sống cho người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, đáp ứng những yêu cầu trong thời ky mới. - Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghi a, tầm quan trọng và những quan điểm, chủ trương, định hướng của đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xa hội; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng; thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm ky ( ), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX vào cuộc sống. Đợt 3: Ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng - Hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trên phạm vi cả nước. Huy động sức mạnh, nguồn lực của các cơ quan, bộ, ngành từ Trung ương đến địa phương trong xây dựng, tổ chức các chương trình nghệ thuật, truyền hình trực tiếp, truyền hình thực tế, phát hành các ấn phâ m, phim tài liệu, trưng bày chuyên đề lưu động Nội dung khẳng định tầm vóc, ý nghi a của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, chống âm mưu diễn biến hòa bình ; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. - Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghi a, tầm quan trọng và những chủ trương, định hướng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, sự đồng thuận trong xã hội, thiết thực đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống. III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Phối hơ p thâ m định nội dung, hình thức, quy mô hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại 4

5 biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của tỉnh trong năm Hướng dẫn việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng, Nhà nước trên li nh vực văn hóa, văn nghệ; kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phâ m văn hóa độc hại, các hành vi lơ i dụng niềm tin tôn giáo nhằm chia rẽ, giảm sút lòng tin của nhân dân với Đảng. - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng việc tổ chức đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên li nh vực tư tưởng - văn hóa, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, ngăn chặn các trang mạng xã hội, các blog cá nhân có nội dung chống phá, nhằm bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, tập trung trong vào dịp kỷ niệm các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn và trong các dịp tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh trong việc xây dựng, biên tập nội dung tin, bài phản ánh các sự kiện văn hóa lớn của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền, đăng tải các hoạt động trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các sự kiện quan trọng diễn ra trong năm 2020 của đất nước, của tỉnh. - Việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hơ p với phong tục, tập quán của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hoá tinh thần cho đông đảo mọi tầng lớp nhân dân và khách du lịch. Quan tâm các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng căn cứ cách mạng và các chương trình dành cho thiếu nhi - Chỉ đạo, hướng dẫn, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong các lễ kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. - Đâ y mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động mê tín, dị đoan, cờ bạc trá hình, thương mại hóa hoạt động lễ hội. Phối hơ p với các cơ quan chức năng kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 46 CT/TW ngày 5

6 27/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về "Chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội" 3. Sở Thông tin và Truyền thông - Tăng cường quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản, thông tấn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo việc xây dựng, xuất bản, biên tập nội dung, tin bài phản ánh các sự kiện văn hóa, văn nghệ trong năm 2020, tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. - Đâ y mạnh việc đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch và những thông tin giả, xấu độc, bịa đặt, xuyên tạc trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng, cương li nh, đường lối của Đảng. 4. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh - Chủ động xây dựng các chương trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, của tỉnh trong năm Tăng cường thời lươ ng phát sóng, mở các chuyên trang, chuyên mục với chủ đề ca ngơ i đất nước, con người Việt Nam, ca ngơ i Đảng, Bác Hồ, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên các li nh vực của đời sống xã hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, biên tập kỹ nội dung các tin, bài, các chương trình nghệ thuật, phim ảnh..., không để xảy ra sai sót. - Phối hơ p với các cơ quan liên quan chuâ n bị nhân lực và các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền hình, phát thanh trực tiếp, tường thuật trực tiếp các ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX (lễ khai mạc, bế mạc), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các buổi lễ kỷ niệm cấp quốc gia đươ c tổ chức trong năm 2020 và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác. 5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh Tăng cường chỉ đạo, phối hơ p chặt chẽ với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao công tác phối hơ p với các cơ quan liên quan trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm

7 - Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội và các hoạt động văn hóa - văn nghệ khác; hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 6. Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh Động viên, khuyến khích văn nghệ si, nhà báo tiếp tục sáng tạo nhiều tác phâ m văn học, nghệ thuật, báo chí có giá trị tư tưởng, nghệ thuật khẳng định thành quả của toàn Đảng, toàn dân ta đa đạt đươ c sau 35 năm đổi mới, kết quả 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; việc "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước" theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Nga i đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời ky mới. Tăng cường việc đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trên li nh vực văn học, nghệ thuật. 7. Ban Tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc - Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp, các hoạt động văn hóa, văn nghệ năm 2020 sát với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. - Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, các sinh hoạt thường ky của các tổ chức chính trị - xã hội; theo dõi, kiểm tra các hoạt động tuyên truyền. - Tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về văn hóa, văn nghệ, trọng tâm: Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư khóa X về Chống sự xâm nhập của các sản phâ m văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về việc Tăng cường sự la nh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. 7

8 - Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời báo cáo với thường trực cấp ủy và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời tham mưu với cấp ủy la nh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương; phối hơ p với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm việc truyền bá các sản phâ m văn hóa có nội dung độc hại, các hành vi lơ i dụng niềm tin tôn giáo nhằm chia rẽ, giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Căn cứ vào nội dung hướng dẫn này, các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ năm 2020 và các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đại hội đảng các cấp phù hơ p với điều kiện kinh tế-xã hội, tình hình thời tiết, dịch bệnh và các điều kiện khác của địa phương, đơn vị. Định ky hàng quý và kết thúc các đơ t cao điểm đươ c xác định tại điểm 2, phần II của Hướng dẫn này, tổng hơ p, báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tổng hơ p báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và Ban Tuyên giáo Trung ương. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. *Ghi chú: Nội dung các văn bản chỉ đạo đươ c đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh tại địa chỉ: mục: HỆ THỐNG VĂN BẢN. Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo Trung ương (báo cáo), - T26 Trung ương (báo cáo), - Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), - La nh đạo Ban, - Sở VH-TT và Du lịch, Sở TT và TT, - Mặt trận, các đoàn thể tỉnh, - Báo Quảng Nga i, Đài PT-TH, - Hội VHNT, Hội Nhà báo tỉnh, - Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, - BTG các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, - Phòng Tuyên truyền, - Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh, - Lưu VT. K/T TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN Nguyễn Văn Dũng 8