²è²æÜàð¸²ð²Ü вÚàò

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "²è²æÜàð¸²ð²Ü вÚàò"

Bản ghi

1 ²è²æÜàð ²ð²Ü вÚàò ÐÆôêÆê²ÚÆÜ ²ØºðÆβÚÆ ²ðºôØîº²Ü ÂºØÆ WESTERN PRELACY OF THE ARMENIAN APOSTOLIC CHURCH OF AMERICA H.E. ARCHBISHOP MOUSHEGH MARDIROSSIAN, PRELATE Tel: /8, Fax: Website: ÐÆôêÆê²ÚÆÜ ²ØºðÆβÚÆ ÂºØÆ Ð²êî²îØ²Ü 50²Øº²ÎÆÜ ÜàôÆðàô²Ì вÚð²äºî²Î²Ü êð ²î²è ÎàÜ ²ÎÆ ÀܺðòàôØ ²Ûëáõ áñáõý³ïáõ㻳ùμ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ ѳõ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«Ã Û³é³çÇÏ³Û ÎÇñ³ÏÇ«21 ê»åï»ùμ»ñ 2008«Â»ÙÇë μ³ñ»ëý³ù ²é³çÝáñ¹ ³ñÓñ î Øáõß»Õ ²ñù سñïÇñá뻳ÝÇ ïýûñçýáõùáí«â»ùçë μáéáñ»ï»õ»óçý»ñáõý Ù ç«ûáýã³óë ê ä³ï³ñ³ Ç«åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ê ²ÃáéáÛë ³Ñ³Ï³É Ü ê ú î î ²ñ³Ù ² γÃáÕÇÏáëÇ êñμ³ï³é Ïáݹ³ÏÇ ÁÝûñóáõ٠гÛñ³å»ï³Ï³Ý Ïáݹ³ÏÁ ÝáõÇñáõ³Í ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛÇ Ù ç Ø»ÍÇ î³ýý ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõû³Ý ÏáÕÙ Ñá»õáñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇ ëïëù³ý 50ñ¹ ï³ñ»¹³ñóçý«áñ ÏÁ ½áõ ³¹ÇåÇ ²ñ»õÙï»³Ý Ù»ñ »ÙÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý 35ñ¹ ï³ñ»¹³ñóçý ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ý гÛñÁ åçïç ѳݹÇë³å»ï ÐáÉÇíáõïÇ ê γñ³å»ï سÛñ»Ï»Õ»óõáÛ ê ä³ï³ñ³ Ç ³ñ³ñáÕáõû³Ý, åçïç áë³ýó Çñ ËûëùÁ»õ åçïç ÁÝûñó ì»ñ³ ³é гÛñ³å»ïÇÝ ëñμ³ï³ñ Ïáݹ³ÏÁ ÜϳïÇ áõý»ý³éáí«áñ ÎÇñ³ÏÇ«21 ê»åï»ùμ»ñá ݳ»õ г۳ëï³ÝÇ ³ÝϳËáõû³Ý í»ñ³ñ³ëï³ïù³ý ï³ñ»¹³ñóý «ÛÁÝóóë ê ä³ï³ñ³ Ç«³ÕûÃù åçïç μ³ñóñ³óáõç ³é ²ëïáõ³Í«Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ μ³ñ ³õ³ ٳݻõ ³Ýíï³Ý áõ㻳ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ PONTIFICAL ENCYCLICAL ON THE 50 TH ANNIVERSARY OF THE ESTABLISHMENT OF A NORTH AMERICAN PRELACY By the ordinance of H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, on Sunday, September 21 st, the Pontifical Encyclical of H.H. Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, on the 50 th anniversary of the establishment of Prelacy in North America, which coincides with the 35 th anniversary of the Western Prelacy, will be read in all Prelacy Churches. The Prelate will preside over Divine Liturgy at St. Garabed Church in Hollywood during which he will read the Pontifical Encyclical. By the direction of the Prelate, prayers will also be offered during Divine Liturgy in all Prelacy Churches in celebration of the 17 th anniversary of Armenia s independence.

2 Ðà ºÐ²Ü êü ºô î¾ð àôàðøº²úæ ²ð²ðàÔàôÂÆôÜ ÂàôðøÆàÚ ²ðºôºÈøÀ ¼àÐ ²ò²Ì Æð²Ü²Ð²Úºðàô Ðà ÆܺðàôÜ Ð²Ø²ð »ÙÇë μ³ñ»ëý³ù ²é³çÝáñ¹ ³ñÓñ î Øáõß»Õ ²ñù سñïÇñá뻳ÝÇ ïýûñçýáõùáí«û³é³ççï³û ÎÇñ³ÏÇ«21 ê»åï»ùμ»ñçý«²ñ»õùﻳý Ù»ñ »ÙÇ μáéáñ»ï»õ»óçý»ñáõý Ù ç î ñ àõáñù»³ûç Û³ïáõÏ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ï»õç åçïç áõý»ý³û Ç ÛÇß³ï³Ï Æñ³Ý³Ñ³Û Ù»ñ ³ÕáõÃÇ ³ÛÝ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ«áñáÝù 9 ê»åï»ùμ»ñçý ½áÑ ³óÇÝ ÂáõñùÇáÛ ³ñ»õ»É»³Ý ßñç³ÝÇÝ Ù ç«æñ³ýç ë³ñù³ýçý Ùûï ï»õç áõý»ó³í ͳÝûà ³ñϳÍÇÝ ÜáÛÝ ³éÇÃáí«Ñá»Ñ³Ý ëﻳý å³ßïûý ï»õç åçïç áõý»ý³û ÎÉ»Ýï ÛÉÇ ê ²ëïáõ³Í³ÍÇݻϻջóõáÛ Ù ç«û³õ³ñï ê ä³ï³ñ³ Ç Ðá»Ñ³Ý ëﻳý ³ÕûÃùÇÝ ÏÁ Ù³ëݳÏóÇ ²½ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇë Ñáí³ÝÇÝ ï³ï áñíáõ Üáñ æáõõ³ûç ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ Û³ÝÓݳËáõÙμÁ Îáã ÏþáõÕÕ»Ýù Ù»ñ ѳõ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«áñ Ý»ñÏ³Û ÁÉÉ³Û ³Ûë ³ñ³ñáÕáõû³Ýó«³ÕûÃù μ³ñóñ³óý ½áÑ»ñáõ Ñá ÇÝ»ñáõÝ»õ íçñ³õáñý»ñáõý ßáõï³ áûã ³å³ùÇÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ PRAYERS FOR THE VICTIMS OF THE TURKEY BUS CRASH By the ordinance of H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, on Sunday, September 21 st, special prayers will be offered for the victims of the bus crash which occurred in Eastern Turkey near the Iran border on September 9 th. On this solemn occasion, requiem service will also be offered for the souls of the victims at St. Mary s Church in Glendale in which members of the Friends of New Julfa Committee, which serves under the auspices of the Prelacy, will participate. ²è²æÜàð êð ²¼²ÜÀ ÀÜ àôüºò вڲêî²ÜÆ îüîºêàô⺲ü ܲʲð²ð ܺðê¾ê ºðÆòº²ÜÆ ²ÚòºÈàôÂÆôÜÀ âáñ»ùß³μãç«17 ê»åï»ùμ»ñç»ñ»ïáû»³ý«â»ùçë μ³ñ»ëý³ù ²é³çÝáñ¹ ³ñÓñ î Øáõß»Õ ²ñù سñïÇñáë»³Ý ÁݹáõÝ»ó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ г۳ëï³ÝÇ ïýï»ëáõ㻳ý ݳ˳ñ³ñ Ü»ñë ë ºñÇó»³ÝÇ«áñ å³ßïûý³ï³ý ³Ûó»Éáõû³Ùμ Èáë ²Ý»ÉÁë ÏÁ ïýáõç Ú³ñ»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ É˳õáñ ÑÇõå³ïáë îç³ñ ²ñÙ Ý ÈÇÉáÛ»³Ý«Ý³Ë³ñ³ñ³Ï³Ý å³ïáõçñ³ïáõ㻳ý áõ г۳ëï³ÝÇ ÑÇõå³ïáëáõû³Ý ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ýçý ÏáÕùÇݫѳÛñ»ÝÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ÑÇõñÁÝϳÉÙ³Ý Ù³ëݳϻó³Ý »ÙÇë ÎñûÝ³Ï³Ý ÄáÕáíÇ ³ï»Ý³å»ï»õ áë ³ï»Ý³å»ï»ñå î ØÇõéáÝ Ì ìñ¹ ²½ÝÇÏ»³Ý«Ðá ß î ä³ñã»õ ìñ¹ ÎÇõÉÇõÙ»³Ý»õ ²½ ³ÛÇÝ ì³ñãáõ㻳ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ Ý îç³ñ ʳãÇÏ ºñ ó»³ý

3 гݹÇåáõÙÁ ³éÇûճõ ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ г۳ëï³ÝÇ ¹ÇÙ³ ñ³õ³í ѳñó»ñáõÝ»õ Çñ³ áñíáõùý»ñáõý Ù³ëÇݫٳݳõ³Ý¹ áñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á ù³ýç ÙÁ ûñ Ý åçïç ïûý г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõû³Ý ³ÝϳËáõû³Ý í»ñ³ñ³ëï³ïù³ý ï³ñ»¹³ñóá ÐÇõñ ݳ˳ñ³ñÁ ÁݹѳÝáõñ ÇÍ»ñáõ Ù ç ï»õ»ïáõãçõýý»ñ ïáõ³õ ѳÛñ»ÝÇùÇ Çñ³ áñíáõùý»ñáõý áõ Ù³ñï³Ññ³õ ñý»ñáõý Ù³ëÇÝ ²Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝûñ Ý Ëûë»ó³õ г۳ëï³ÝÇ ïýï»ë³ï³ý μ³ñ ³õ³ Ù³Ý áõ ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«Ýß»Éáí«áñ ѳÛñ»ÝÇ å»ïáõãçõýá Íñ³ ÇñÝ»ñ Ùß³Ï³Í «áñå ë½ç г۳ëï³Ý ¹³éÝ³Û ÙñóáõݳϻñÏÇñ«³Ýáñ å»ï³ï³ý«ïñã³ï³ý áõ ³ÛÉ Ñ³Ù³Ï³ñ Ý»ñÁ áñ¹» ñ»ý ³ñ¹Ç ³ñÑ»ëï³ Çïáõû³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ Êûë³Ïóáõû³Ý ÝÇõà ¹³ñÓ³Ý ³ÛÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ áñí³ïóáõ㻳ý Íñ³ ÇñÝ»ñÁ«áñáÝù Ù³ë ÏÁ ϳ½Ù»Ý Û³ñ»ÉÇ Ý³Ë³ñ³ñÇÝ Èáë ²Ý»ÉÁë ³é³ù»Éáõû³Ý ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ýá«çñ ϳñ ÇÝ«Éáõë³μ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ïáõ³õ Ù»ñ 35³Ù»³Û ûÙÇ Ïïñ³Í Ñ³Ý ñáõ³ýý»ñáõý áõ ͳé³Û³Ï³Ý ¹³ßï»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«áñáÝù ÏÁ ÏÇñ³ñÏáõÇÝ É˳õáñ³μ³ñ»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ áõ ³½ ³ÛÇÝ í³ñå³ñ³ýý»ñáõý ³Ùμáí ²Ý Ý³»õ Ëûë»ó³õ ²½ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Û³ñÏÇÝ áõ Ñáí³ÝÇÇÝ ï³ï ï³ñáõáõ ͳé³Û³Ï³Ý ³ß˳ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«Áݹ Í»Éáí Ùdzųٳݳϫà ø³éçýáñýçáû áõ ÁݹѳÝñ³å ë Ødzó»³É Ü³Ñ³Ý Ý»ñáõ ѳÛáõÃÇõÝÁ Ùûï Ý ÏÁ Ñ»ï»õÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ»õ Ñá áõáí áõ áñíùáí ½ûñ³íÇ ³Ýáñ μ³ñ ³õ³ Ù³Ý áõ ϳÛáõÝáõû³Ý å³ñå³ýù³ý Ç»ñáõÝ Ðñ³Å»ßïÇ å³ñáõý«²é³çýáñ¹ êñμ³½³ýá»õ ÑÇõñ ݳ˳ñ³ñÁ Ûáõß³Ýáõ ñý»ñ áë³ý³ï»óçý«³å³ ݳ»õª ³Ûó»É»óÇÝ ²½ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ýáñ ß ÝùÇ ï³ñμ»ñ μ³å³ýùáõýùý»ñá PRELATE WELCOMES VISIT OF ARMENIA S MINISTER OF ECONOMY NERSES YERITSYAN On the afternoon of Wednesday, September 17 th, Armenia s Minister of Economy H.E. Nerses Yeritsyan paid an official visit to the Prelacy, where he was welcomed by H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, as well as Relgious Council Chair Very Rev. Fr. Muron Aznikian, Religious Council Vice- Chair Very Rev. Fr. Barthev Gulumian, and Executive Council member Mr. Khatchig Yeretzian. Among the delegation accompanying Mr. Yeritsyan was Consul General the Honorable Armen Liloyan and ministry and consulate staff. During their meeting the Prelate and guests discussed the challenges Armenia has overcome, with Mr. Yeritsyan detailing the economic progress the republic has experienced and current efforts to further modernize the system to

4 make Armenia a competitor in the global economy. Mr. Yeritsyan concluded by speaking on the purpose of his current visit to Los Angeles. The Prelate then spoke of the mission of the Prelacy and achievements since its establishment 35 years ago, including the endeavors of our churches and schools. In conclusion, the Prelate reasserted the commitment of the Armenian community of California and of the United Stated in general to the welfare of Armenia, and actively contributes to the prosperity of our nation. The meeting ended with the exchange of mementos, following which the guests were given a tour of the headquarters. ²è²æÜàð êð ²¼²ÜÀ ÀÜ àôüºò ê ²ÂàèàÚê ºðÆî²ê²ð ²Î²Ü вز àôø²ðæü زêܲÎò²Ì ä²îàôæð²îüºðà ú áëïáë ÇÝ, Ø»ÍÇ î³ýý ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëáõû³Ý äçùý³û³ûç åñ»í³ýùçý Ù ç, Ññ³õ ñáí áõ ݳ˳ ³Ñáõû³Ùμ Ü ê ú î î ²ñ³Ù ² γÃáÕÇÏáëÇ, ï»õç áõý»ó³õ ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý гٳ áõù³ñ, áñáõý Ëáñ³ ÇñÝ ñ Ð³Û ºñÇï³ë³ñ¹Á 21ñ¹ ¹³ñáõ Ù³ñï³Ññ³õ ñý»ñáõý ¹ÇÙ³ó »ÙÇë μ³ñ»ëý³ù ²é³çÝáñ¹ ³ñÓñ î Øáõß»Õ ²ñù سñïÇñá뻳ÝÇ ïýûñçýáõ㻳ùμ«²ñ»õùﻳý Ù»ñ Ã»Ù Ý Ñ³Ù³ áõù³ñçý Ù³ëݳÏó»ó³Ý 10»ñÇï³ë³ñ¹»ñÇï³ë³ñ¹áõÑÇÝ»ñ«É˳õáñáõû³Ùμ Ðá ß î ä³ñã»õ ìñ¹ ÎÇõÉÇõÙ»³ÝÇ ä³ïáõçñ³ïáõ㻳ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ²Ù»ñÇϳ í»ñ³¹³ñó³ý Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõû³Ùμ»õ í»ñ³ýáñá áõ³í Û³ÝÓݳéáõû³Ùμ, ÉÇóù³õáñáõ³Íª Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ ³ñÅ ùý»ñáí,»õ ѳë³Ï³ÏÇó ï³ñμ»ñ»ñïçñý»ñáõ»ñçï³ë³ñ¹ý»ñáõ Ñ»ï ͳÝûóóÙ³Ý ù³õóñ Ûáõß»ñáí âáñ»ùß³μãç, 17 ê»åï»ùμ»ñçý«ñ³ù³ áõù³ñçý Ù³ëݳÏóáÕ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ ³Ûó»É»óÇÝ ²½ ³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý, Çñ»Ýó»ñ³Ëï³ ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»Éáõ ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ý Ðûñª Çñ»Ýó

5 ßÝáñÑáõ³Í ³Û뻽³ÏÇ ³éÇÃÇÝ Ñ³Ù³ñ,»õ êñμ³½³ýçý áë³ýó»éáõ Çñ»Ýó ß³Ñ³Í áñó³éáõãçõýý áõ ïå³õáñáõãçõýý»ñá ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ýá Çñ ϳñ ÇÝ, ݳѳï»ó ³ÝáÝó áñíûý Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝÁ гٳ áõù³ñçý, ³ÝáÝó ÝáõÇñáõÙÁ»õ ͳé³Û³Ï³Ý Ï»³ÝùÁ ²ñ»õÙï»³Ý Ù»ñ Â»Ù Ý Ý»ñë, ½³ÝáÝù ù³ç³é»ñ»éáí ³é³õ» É ³ßËáõÅáõû³Ùμ Ù³ëݳÏó»Éáõ»Ï»Õ»ó³Ï³Ý áõ ³ÕáõÃÇ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ Ú³ÛïÝ»Ýù«áñ Û³é³çÇÏ³Û ÎÇñ³ÏÇ, 21 ê»åï»ùμ»ñç ³é³õûïáõÝ, ²½ ³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û Û³Ûï³ ñ Ý Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ åçïç ϳï³ñáõÇ Ñ³Ù³ áõù³ñçý Ù³ëݳÏóáÕ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ Ý Ù Ï ù³ýç Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñáõ Ñ»ï, Éë»Éáõ ³ÝáÝó áõý»ó³í áñó³éáõãçõýá»õ ïå³õáñáõãçõýý»ñá ѳٳ áõù³ñçý Ù³ëÇÝ PRELATE WELCOMES ANTELIAS YOUTH CONFERENCE PARTICIPANTS Under the auspices of H.H. Aram I, Catholicos of the Great House of Cilicia, in mid-august a youth conference titled The Youth and the Challenges of the 21 st Century took place at the Seminary in Bikfaya, Lebanon. By the ordinance of the H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, ten youth from the Prelacy participated in the conference under the direction of Very Rev. Fr. Barthev Gulumian. On Wednesday, September 17 th, the participants met with the Prelate to thank him for the unique opportunity and to convey their thoughts on the conference. The Prelate commended them for their active participation throughout the conference as well as their commitment to their fellow youth within the Western Prelacy, encouraging them to continue on their path of service with even greater vigor. On Sunday, September 21 st, an interview with members of the delegation will air on the Prelacy weekly program on Horizon television. Þà ºÎ²èøÆ ²ðβÌÆÜ ²èÆÂàì, ²è²æÜàð êð ²¼²ÜÀ ò²ô²îò²î²ü ܲزΠØÀ ÚÔºò Èàê ²ÜÖºÈÀêÆ ø²ô²ø²äºîæü Chatsworth ßñç³ÝÇÝ Ù ç ³Ýó»³É ß³μ³Ã³í»ñçÇÝ ï»õç áõý»ó³í ßá»Ï³éùÇ Í³Ýñ ³ñϳÍÇÝ ³éÇÃáí«Â»ÙÇë μ³ñ»ëý³ù ²é³çÝáñ¹ ³ñÓñ

6 î Øáõß»Õ ²ñù سñïÇñáë»³Ý ºñÏáõß³μÃÇ«15 ê»åï»ùμ»ñçý ó³õ³ïó³ï³ý áõ ϳñ»Ïó³ÝùÇ Ý³Ù³Ï ÙÁ ÛÕ»ó Èáë ²Ý»ÉÁëÇ ù³õ³ù³å»ï ²ÝÃáÝÇû ìç»ñ³ïáë³ûç ܳٳÏÇÝ Ù ç«²é³çýáñ¹ êñμ³½³ýá«û³ýáõý »ÙÇë Ñá»õáñ³Ï³Ý³ó ¹³ëáõÝ«ÅáÕáí³Ï³Ýáõû³Ý áõ ѳõ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ«ó³õ ÏÁ Û³Ûï ³ñϳÍÇÝ Ñ³Ù³ñ«ÏÁ ó³õ³ïóç ½áÑ»ñáõÝ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ áõ ÏÁ Ù³Õà «áñ íçñ³õáñý»ñá ßáõï³ áûã ³å³ùÇÝáõÙ ïý»ý ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ýá ݳ»õ ÏÁ Ýß «áñ ÎÇñ³ÏÇ«14 ê»åï»ùμ»ñçý«ù»ñ»ï»õ»óçý»ñáõý Ù ç Û³ïáõÏ ³ÕûÃù Ù³ïáõóáõ»ó³õ ½áÑ»ñáõÝ Ñá ÇÝ»ñáõ ˳ճÕáõû³Ý»õ íçñ³õáñý»ñáõý ßáõï³ áûã ³å³ùÇÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ PRELATE SENDS A LETTER OF CONDOLENCE TO MAYOR ANTONIO VILLARAIGOSA FOLLOWING THE METROLINK CRASH On Monday, September 15 th, H.E. Archbishop Moushegh Mardirossian, Prelate, sent a letter of condolence to Los Angeles Mayor the Honorable Antonio Villaraigosa, following the tragic Metrolink crash which occurred on Friday. On behalf of the Prelacy Councils and parishioners, the Prelate expressed his sympathies for the lives lost in the tragedy and conveyed to the Mayor that special prayers were offered in all our Churches on Sunday, September 14 th, for the souls of the victims and for the speedy recovery of the injured. øðæêîàü¾²î²ü ²êîƲð²Îàôº²Ü î²ðàô²ü ²èÆÂàì Ðð²ä²ð²Î²ÚÆÜ ²ê²ÊúêàôÂÆôÜ ÆÝãå ë ï»õ»³ï ù, Ø»ÍÇ î³ýý ÎÇÉÇÏÇáÛ ³Ñ³Ï³Éª Ü ê ú î î ²ñ³Ù ² γÃáÕÇÏáëÁ 2008 ï³ñçý Ñéã³Ï³Í øñçëïáý ³Ï³Ý ³ëïdzñ³Ïáõû³Ý ï³ñç ÎñûÝ³Ï³Ý ÄáÕáíÁ, »ÙÇë μ³ñ»ç³ý ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ý Ðûñ ûɳ¹ñáõû³Ùμ, ݳ˳ӻéÝ³Í ÍË³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù ç ùñçëïáý ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³Ïáõû³Ý ï³ñáõ³ý ÝáõÇñáõ³Í Ñá»õáñ ÏñÃáõû³Ý»õ ³ Ù³Ý ë³ï³ñáõ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ¹³ë³Ëûë³Ï³Ý Éë³ñ³ÝÝ»ñ ²Ûë ÍÇñÇÝ Ù ç,»ññáñ¹ ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ ï»õç åçïç áõý»ý³û ºñ»ùß³μÃÇ, 23 ê»åï»ùμ»ñç»ñ»ïáû»³ý ųÙÁ 7 00-ÇÝ, ÎÉ»Ýï ÛÉÇ ê ²ëïáõ³Í³ÍÇݻϻջóõáÛ Ù ç ³ë³ËûëáõÃÇõÝÁ åçïç Ý»ñϳ۳óÝ ²½ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ øñçëïáý ³Ï³Ý ³ëïÇñ³Ïáõû³Ý μ³å³ýùáõýùç í³ñçãý»ñ ݪ»ñå î ØÇõéáÝ Ì ìñ¹ ²½ÝÇÏ»³Ý, ÝÇõà áõý»ý³éáíª øñçëïáý ³Ï³Ý ѳۻóÇ ³éáÕç ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÁÝï³ÝÇù, ¹åñáó, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ-³½ ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñ, ÙÇç³í³Ûñ Ý»ñë

7 YEAR OF CHRISTIAN EDUCATION LECTURE SERIES The Prelacy Religious Council, under the direction of the Prelate, has organized lectures in various parishes in celebration of The Year of Christian Education. The next lecture in this series is a three part lecture by Very Rev. Fr. Muron Aznikian on Religious Education in Family, School, Social, and Community Life, the first of which will take place on Tuesday, September 23 rd, at 7:00 p.m. at St. Mary s Church in Glendale. Part two and three of the series will take place on Wednesday, October 1 st and Wednesday, October 8 th respectively at 7:00 p.m. at St. Mary s Church. The lecture series continues on Tuesday, October 14 th, with a presentation by Very Rev. Fr. Barthev Gulumian on Our Youth and the Need for and Importance of Religious Education. ²è²æÜàð êð ²¼²ÜÀ ܲвî²ÜøÆ ºô úððüàô⺲ü Æð ØÀ Ú²ÜÒܺò ì²êî²î²þî ÊØ ²ì²ð ÚàìвÜܾê â¾øæöº²üæ ÎÇñ³ÏÇ«14 ê»åï»ùμ»ñç»ñ»ïáû»³ý ųÙÁ 6-ÇÝ, ٻͳñ³ÝùÇ Û³ïáõÏ Ó»éݳñÏ ÙÁ ï»õç áõý»ó³õ ÎÉ»Ýï ÛÉÇ Presbyterian»Ï»Õ»óõáÛ Ù ç, Ç å³ïçõ г۳ëï³ÝÇ å»ï³ï³ý ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý»ñ ã³ëùμç»õ³ñáõ»ëï³ï³ý ջϳí³ñ»õ É˳õáñ ËÙμ³í³ñª öñáý ÚáíѳÝÝ ë â ù绳ýç»õ³ñáõ»ëï³ï³ý Û³Ûï³ ÇñÇÝ Ù³ëݳÏóáõÃÇõÝ μ»ñçý ³Ýáõ³ÝÇ ³ñáõ»ëï³ ïý»ñ ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ý гÛñÁ Ý»ñϳۻճõ Ó»éݳñÏÇÝ»õ ݳѳï³ÝùÇ áõ ûññýáõ㻳ý Çñ ÙÁ Û³ÝÓÝ»ó ٻͳÝáõÝ ³ñáõ»ëï³ ïçý ²é³çÝáñ¹ êñμ³½³ýçý ÏþÁÝÏ»ñ³Ý³ñ ²ñÅ î ²ñï³Ï øñýû î ÙÇñ»³Ý PRELATE PRESENTS MAESTRO HOVHANNES TCHEKIDJIAN WITH A LETTER OF BLESSING On the evening of Sunday, September 14 th, Maestro Hovhannes Tchekidjian of the State Academic Choir of Armenia was honored at during a concert which took place at Glendale Presbyterian Church. Various artists participated in the event.

8 The Prelate attended the concert, during which he presented Maestro Tchekidjian with a letter of commendation and blessing. Rev. Fr. Ardag Demirjian accompanied the Prelate.