10,11,12,13,14 Nho Su Ong

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "10,11,12,13,14 Nho Su Ong"

Bản ghi

1 Khánh Anh - Bän tin tháng 01/ trang 10 Nh SÜ Ông! Kính dâng Giác Linh SÜ Ông Khánh Anh, kính t ng MË. Nhân duyên, hai tø giáo lš nhà PhÆt nghe thæt giän dî và dí thüöng. TØ ngày SÜ Ông Khánh Anh viên tîch, tính Ç n nay Çã hön m t næm. Trong kš Ùc cûa tôi không ngày nào, không nh vš hình bóng SÜ Ông. Hình bóng cûa Ngài cù nhè nhë thäm thãu trong tâm hòn tôi. Càng hòi tüªng, càng ngåm nghï, s p x p tãt cä nh»ng s kiœn theo dòng th i gian, tôi m i nhæn ra r ng : Ch c nhišu Ç i, nhišu ki p trü c tôi Çã có duyên và tín tâm v i PhÆt, v i SÜ Ông rãt nhišu, nên Ç n ki p này tôi m i låi ÇÜ c làm con PhÆt, ÇÜ c là ÇŒ tº ru t cûa SÜ Ông. Hôm nay, ngòi vi t nh»ng dòng tüªng niœm này là cä m t quá khù vui buòn, Çau thüöng tràn vš. NgÜ c dòng th i gian, tôi sinh ra ª mišn B c, SÜ Ông là ngü i trong Nam. Næm 1968 khi SÜ Ông Çi du h c bên NhÆt (k tø Çó Ngài chüa m t làn trª vš ViŒt Nam) tôi m i là cæu bé 6 tu i chåy lon ton bü c chân vào h c l p i, t. Th hœ chúng tôi là th hœ l n lên dü i ch Ç c ng sän, vô thàn - gian dói, Çói cöm rách áo - thèm bánh këo, nhüng luôn thøa khäu hiœu ca ng i ñäng và Bác. Tôi nh hòi nhõ k tø l p h c måu giáo cho Ç n l p 5, l p h c cûa tôi toàn n m ª mi u, Çình và trü c cºa chùa. Ngôi chùa ÇÓi v i tôi vøa gàn gûi, vøa xa lå huyšn bí. Và ròi ngôi chùa chì thæt s gàn gûi thân thüöng ÇÓi v i tôi, khi tôi g p ÇÜ c SÜ Ông. Th c tình mà nói n u tính theo th i gian và só làn tôi có duyên ÇÜ c g p tr c ti p SÜ Ông trong cõi Ta bà này, không dài và cûng không nhišu. PhÀn vì SÜ Ông sóng bên Pháp còn gia Çình tôi sóng bên ñùc. K tø khi làm lí Quy Y Tam Bäo dü i chân SÜ Ông hòi lí r m ThÜ ng Nguyên 2001 cho Ç n ngày âm lîch khi Ngài viên tîch võn vën có hön 12 næm. NhÜng có ÇiŠu lå, làn ÇÀu tiên và làn cuói cùng ÇÜ c g p SÜ Ông ÇŠu ª cùng m t ÇÎa Çi m, Çó là ngôi chùa nhõ ª mišn Nam nü c ñùc. Sau khi SÜ Ông viên tîch, tôi m i giæt mình nhæn ra ÇiŠu sö Ç ng : Thì ra Ngài là BÒ Tát thî hiœn dån d t tôi vš v i ngôi Tam Bäo, cho nên tôi phäi tu, phäi tu rãt nhišu, may ra các ki p vî lai t i, tôi m i có duyên ÇÜ c g p låi cha tôi. Và ch c ch n tôi chì g p ÇÜ c cha tôi ª ngôi Già Lam, ª ngôi Tam Bäo, ª cõi PhÆt mà thôi. Và ròi trong chuy n hành hüöng vš ÇÃt PhÆt hòi tháng vøa qua, tôi m i ch t nhæn ra thêm m t ÇiŠu n»a : SÜ Ông là PhÆt. ChuyŒn là th này : Chä là Çúng vào dîp lí tüªng niœm 100 ngày viên tîch cûa SÜ Ông, tôi không sang ÇÜ c chùa Khánh Anh d lí, vì Çúng ngày Çó tôi Çang Çi hành hüöng trên ÇÃt PhÆt, nên tôi chì bi t thình di änh Giác Linh SÜ Ông cùng tháp tùng. Theo thói quen cù Ç n các thánh tích, Ç n tù ñ ng Tâm, nöi nào trên ÇÃt PhÆt tôi ÇŠu dâng di änh Giác Linh SÜ Ông Ç t lên cao, Ç cä Çoàn cùng Çänh lí. Lå l m, cù m i làn quÿ xuóng Çänh lí PhÆt, khi ngü c m t lên thãy PhÆt là thãy hình änh SÜ Ông lišn. Tôi nhû thàm ch c mình già ròi län thän, phàn vì quá thüöng xót SÜ Ông nên thãy væy thôi. Tôi cù Ç bøng hoài không muón chia sè v i ai. Cho Ç n hôm cuói cùng trên ÇÃt PhÆt, trong lúc cúng lí 100 ngày viên tîch cûa SÜ Ông trong bäo tháp, tåi BÒ ñš ñåo tràng, dü i chân pho tü ng PhÆt Thích Ca Mâu Ni b ng vàng cao hön 2 mét, có tu i th hön 1000 næm rãt linh thiêng, v i s chû lí cûa Hòa ThÜ ng HuŒ Minh phüöng trü ng chùa Giác Uy n tåi Sài Gòn; lúc Çó hai tay tôi Çang dâng bát cöm lên PhÆt và Giác Linh SÜ Ông; khi ngü c m t lên chiêm bái PhÆt, tôi m i ng ra m t ÇiŠu : à! thì ra nh»ng làn ÇÜ c gàn gûi bên SÜ Ông, tôi luôn thãy ª Ngài cách hành xº toát lên hai nhân tó Bình ñ ng - Thanh TÎnh, gieo tròng nhân Çó chính là quä vš cänh gi i cûa PhÆt. Cho nên tâm cûa SÜ Ông và tâm PhÆt ÇŠu ª cänh gi i tüöng Üng, thãy PhÆt là thãy hình änh SÜ Ông, Çó là ÇiŠu hi n nhiên. Có th thôi mà tôi nghï mãi không ra. Vi t vš SÜ Ông thæt dí mà khó. DÍ là bªi vì có quá nhišu k niœm Ç k, nhüng khó là bªi vì SÜ Ông là bæc Cao tæng Trܪng lão, bæc Thåch trø cûa thišn gia, là nhà lãnh Çåo tài ba cûa Giáo h i nhüng ª Ç i thü ng, Ngài giän dî, m c måc, chân thành l m. Cho nên nhišu khi vi t không cän thæn thành sai lœch, thi vî hóa SÜ Ông. ñišu Çó không nên và tôi ch c là cha tôi không muón th. Chính vì th tôi chì vi t ra Çây vài k niœm vui buòn mà tôi có ÇÜ c trong nh»ng làn g p, nh»ng ngày gàn gûi bên SÜ Ông mà thôi. Nh hôm ÇÀu tiên trong dîp lí r m ThÜ ng nguyên 2001 tåi Munich - ñùc quóc, sau khi làm lí Quy Y Tam Bäo, chúng tôi quÿ xuóng Çänh lí SÜ Ông, tôi không bi t nh»ng ngü i khác ng ra ÇiŠu gì, chù trong thâm tâm, tôi chì muón bay vš ngay ViŒt Nam khoe v i më r ng : Con trai cûa MË gi Çã là con PhÆt, là ÇŒ tº ru t cûa SÜ Ông Khánh Anh tæn bên Pháp ròi ÇÃy nhé! Và công viœc ti p theo tôi së làm và dùt khoát phäi làm là b c thang trèo lên hå änh ông HÒ xuóng, thay vào Çó là änh PhÆt. Ngày Çó nghï và làm chì xuãt phát ÇÖn giän : Lòng kính PhÆt, nào Çã hi u kinh kœ gì Çâu. Mãi sau này nghe quš ThÀy, quš Cô giäng tôi m i hi u. HÒi ñùc PhÆt còn tåi th, ñùc PhÆt Çã tøng nói và giäng kinh ÇiŠm lành, mà sau này m i ngü i khi dîch ra hay Ç t tên : Kinh PhÜ c ñùc. Tôi thích nhãt mãy l i dåy mª ÇÀu cûa ñùc PhÆt : Lánh xa kè xãu ác ñü c thân cæn ngü i hišn Tôn kính bæc Çáng kính Là ÇiŠm lành l n nhãt. Theo thi n š cûa cá nhân tôi, có lë cái bi kîch l n nhãt cûa phàn l n ngü i ViŒt Nam, tø sau ngày và Ç c biœt các gia Çình ngoài B c sau næm 1954, là Çã ch n nhàm ngü i Ç tôn kính. ñó cûng là m t nguyên nhân chính, dån Ç n nh»ng hæu quä khôn lü ng mà dân t c ViŒt Nam nói chung và gia Çình tôi nói riêng phäi gánh nhæn sau này. Ai Çã tøng sóng ª mišn B c ch c ÇŠu bi t : ñ có tãm änh PhÆt ª trong nhà, trü c nh»ng næm 1975 tåi Hà N i là ÇiŠu không ÇÖn giän. Ngoài ÇÜ ng các hiœu sách ÇÀy nh»ng änh ông HÒ, nhüng tìm ki m thình ÇÜ c m t bùc änh PhÆt khó nhü mò kim dü i Çáy bi n. ThÆt ra trü c næm 1954 khi ÇÃt nü c chüa bî phân chia làm hai mišn, hàu h t ª các làng vùng B c b ÇŠu có chùa. NhÜng khi c ng sän n m chính quyšn ª ngoài B c, h cho r ng chùa, Çình, mi u là nh»ng nöi th cúng mê tín, dî Çoan nên h chû trüöng không cho sinh hoåt, phá bõ dàn dàn, nh»ng nöi Çây trª nên hoang v ng, thành nh»ng kho cûa h p tác xã ho c l p h c. Mãi Ç n ÇÀu næm 1980, ông n i tôi m i vào ÇÜ c Sài Gòn thæm ngü i cháu ru t g i b ng cæu là nhà væn Doãn QuÓc SÏ vøa ÇÜ c ra tù, ngày Çó Çi vào Nam khó l m, nghe Çâu ông N i tôi phäi xin giãy chùng nhæn có con là liœt sï m i vào ÇÜ c Sài Gòn ÇÃy. Khi ra vš trong tay näi hành lš cûa ông N i, có bùc änh ñåi Bi Quán Th Âm. Ông N i cù ti c, trong Çàn con cûa mình chä ai xây d ng ÇÜ c m t dinh cö trong Çó. Nói là th ñåi Bi Quán Th Âm BÒ Tát, chù chì mùng m t hay ngày r m, m i có hoa quä tüöi dâng lên PhÆt. Còn ÇÒ th Ngài hàng ngày toàn là ÇÒ nh a, n n nh a, hoa nh a, táo cam nh a. ˆn còn Çói m m t, lo chåy tøng b»a lãy Çâu ra hoa quä tüöi cúng PhÆt. NhÜng Çêm Çêm trü c khi

2 Çi ngû bao gi ông N i cûng d n tôi : Con nh ki m tra cái Çèn dàu, lau bóng Çèn cho såch. Dù nghèo dù Çói nhüng Çêm nào trên bàn th PhÆt, th gia tiên cûng có ng n Çèn dàu hiu h t, cho Ãm cºa Ãm nhà. Ch c nh ánh sáng tø ng n Çèn dàu ngày Çó, mà sau này Çã dån d t cho tôi Çi tìm hai ch» t do và may m n ÇÀu tiên là ÇÜ c g p SÜ Ông Ç tìm vš cºa PhÆt. Và ròi tháng , khi Çón MË tôi tø ViŒt nam sang ñùc thæm chúng tôi sau hön 10 næm xa cách, tôi có ÇÜa MË sang chùa Khánh Anh thæm và Çänh lí SÜ Ông, tiœn th ÇÜa më Çi thæm thû Çô kinh thành ánh sáng Paris. Lúc chia tay SÜ Ông trên Chánh ÇiŒn, tôi xin v i Ngài làm lí chú nguyœn giúp gia Çình tôi bùc änh PhÆt. Ngài hoan h nhæn l i, cä gia Çình tôi quÿ dü i chân PhÆt. Sau 3 tháng thæm chúng tôi lúc trª vš ViŒt Nam, MË tôi cù s thân già l m, ti ng tæm không bi t, làn ÇÀu Çi nü c ngoài không bi t làm sao vš ÇÜ c ViŒt Nam, vì lúc vš chuy n bay phäi chuy n Ç i ª sân bay Paris. Ai Çã bay qua Pháp thì bi t, sân bay Paris Charles de Gaulle to và r ng vô cùng. Tôi d n MË : MË ÇØng s cù ôm bùc änh PhÆt này mà SÜ Ông Çã chú nguyœn vào trong lòng, càu PhÆt, th nào PhÆt, BÒ Tát cûng giúp MË vš Ç n nhà. Quä thæt, vš Ç n nhà an toàn, MË chì bi t tå Ön PhÆt, tå Ön BÒ Tát, tå Ön ân ÇÙc SÜ Ông mà thôi. Và ròi trong cái rûi, có cái may. ñàu næm 2003, Châu Âu bü c vào th i kÿ kinh t khûng hoäng, tôi gia nhæp hön 1 tháng Çoàn quân thãt nghiœp. Tôi làm ngay m t chuy n vš thæm quê hüöng, bõ m c ngoài tai bao l i ngæn cän cûa ngü i thân khuyên nhû, không nên vš, vì s an ninh không Çäm bäo. Là con PhÆt, là ÇŒ tº cûa SÜ Ông m c dù tôi chüa h c ÇÜ c l i kinh, l i kœ tø SÜ Ông là bao, nhüng cái tính vô úy, cái tính t tåi cûa SÜ Ông Çã ngãm vào tôi tø ngày nào tôi không hay. CÙ b t chü c SÜ Ông, g p khó khæn cù tø tø tìm cách giäi quy t, cù nhãt tâm niœm PhÆt gia h ròi Çâu së vào Çó. Ngày thù hai tåi quê nhà sau th i công phu khuya tåi gia, tôi sai ngay th ng cháu trai g i b ng bác, sang hàng xóm mü n cái thang tre và tôi leo lên, hå änh ông HÒ Çang treo chính gi»a ngôi nhà TØ ÇÜ ng xuóng, thay vào Çó là bùc änh PhÆt mà SÜ Ông Çã chú nguyœn hòi MË tôi càm vš. Lúc hå änh ông HÒ xuóng, tôi cûng làm theo cách hành xº cûa SÜ Ông, không phê phán, không trách móc, không giæn d». ChÌ nhë nhàng nói : Thôi, m i Bác Çi ch khác nghe. BÙc änh ông HÒ sau khi hå xuóng không hi u sao nó bi n Çi Çâu mãt lúc nào tôi không hay, h t duyên mà. Hình nhü mãy ngày sau Çó các cô, chú ru t tôi bi t chuyœn, có ngü i không vui. NgÜ i ta bäo : Tu là chuy n nghiœp, nhüng trü c Çó mình phäi thanh toán trang träi nh»ng nghiœp cû, thay vì kêu than oán trách. Mình s n sàng Çón nhæn chîu Ç ng v i tâm hoan h, nói thì dí mà khi g p phäi thãy cay Ç ng, nghiœt ngã quá. BÙc änh PhÆt Çó Çã chùng ki n không bi t bao nhiêu nh»ng thæng tràm Çiên Çäo trong gia Çình tôi, nào là gia phong tæp quán bî phá bõ, luân lš bî Çäo l n... Nguyên nhân chính không ngoài hai y u tó vô minh và lòng tham. ñ ròi hôm nay ngòi vi t nh»ng dòng ch» này, chì bi t thót lên : Tå Ön PhÆt, tå Ön Giác Linh SÜ Ông, tå Ön T tiên. Nh bùc änh PhÆt v i uy l c cûa PhÆt, s linh thiêng l i chú nguyœn cûa SÜ Ông Çã che chª cho tôi, cho gia Çình dòng h Hoàng - làng Cót sau bao væn hån tràm luân. ñ ròi hôm nay m i ngü i m i nhæn ra r ng (nói theo cách MË tôi diín tä) : Không có con ÇÜ ng nào hön, ngoài con ÇÜ ng vš nüöng t a PhÆt. Uy l c cûa SÜ Ông Çã dån d t nh»ng ngü i thân cûa tôi vš v i ngôi Tam Bäo. Bây gi, më tôi bu i sáng dæy và trü c khi Çi ngû chì bi t nhãt tâm làn tràng håt niœm PhÆt, cô em út Çã là PhÆt tº thuàn thành, chî gái thù hai, m t kè cùng ÇÀu can cü ng Çã tøng tuyên bó : LÍ låy th cúng gì cù chøa m t chî ra. VÆy mà bây gi nhà chî Çã có bàn th PhÆt, trü c khi Çi làm chî tôi Çã bi t lí PhÆt xin Ngài che chª cho bình an. Các thím dâu, các cháu dâu sóng xung quanh ngôi nhà TØ ÇÜ ng ngày ngày Çã bi t tøng kinh niœm PhÆt rãt ÇŠu Ç n, tinh tãn. ñ c biœt ông chú ru t tøng là sï quan quân Ç i cao cãp Çã thót lên : "Có nh»ng cái trü c Çây mình nghï sai". Và chú k v i tôi Chú vøa Çi chùa lí PhÆt vš. Quä thæt, n u không có uy l c cûa PhÆt, không có ân ÇÙc cûa SÜ Ông gia h nhišu khi tôi bõ cu c, hai tay buông xuôi. n PhÆt, Ön BÒ Tát, Ön SÜ Ông, Ön T Tiên thæt vô biên. Nh hôm lí Ti u tü ng cûa SÜ Ông bên chùa Khánh Anh, tôi có làm cu c phõng vãn nho nhõ v i quš ThÀy, quš Cô và bà con PhÆt tº bên Çó r ng : TrÜ c th i gian SÜ Ông viên tîch, m i ngü i có cäm nhæn ÇiŠu gì khác thü ng không? Riêng v i tôi, trü c khi SÜ Ông viên tîch khoäng 9 tháng, tôi Çã g p ÇÜ c nhišu ÇiŠm báo Ùng lå lùng khác thü ng, nói theo ngôn tø dân dã quê tôi Çó là ÇiŠm gª, báo r ng chúng tôi së mãt SÜ Ông m t ngày Khánh Anh - Bän tin tháng 01/ trang 11 gàn Çây. NhÜng hòi Çó vì chû quan, cù nhªn nhö và dºng düng v i hai ch» vô thü ng nên không Ç š, luôn nghï r ng SÜ Ông còn th lâu. Nào ai Çâu ng, con qu vô thü ng nó Æp Ç n. ñ ròi hôm nay tôi chì bi t k cho m i ngü i nghe, mãy ÇiŠm lå mà tôi g p trü c khi SÜ Ông viên tîch. ñišm lå ÇÀu tiên là : Tôi Çánh mãt bäo væt quš trong chuy n Çi làm thî giä cho SÜ Ông sang Úc châu hòi tháng Trên bàn th PhÆt nhà tôi, hòi SÜ Ông còn tåi th tôi có m t bäo væt quš giá Çó là m t chu i niœm PhÆt 21 håt, trên m i håt ÇŠu có kh c hình PhÆt và mæt chú do Hòa ThÜ ng HuŒ Minh ban t ng (Hòa ThÜ ng HuŒ Minh, hòi trü c Çã tøng là h c trò cûa SÜ Ông). Chu i niœm PhÆt này Ngài HuŒ Minh thü ng Çeo trên tay, hôm Ngài xuóng thæm gia Çình chúng tôi, trü c khi chia tay Ngài bi t tôi có lòng kính PhÆt và tu theo pháp môn TÎnh ñ, Ngài l ng l ng tháo ra và trao t ng låi cho tôi. Tôi cung kính dâng lên bàn th PhÆt, tôi quš vòng niœm PhÆt này vô cùng, vì nó là Pháp cø cûa m t bæc chân tu có lòng tø bi và trí huœ, tôi coi nhü væt bäo. ChÌ khi nào Çi làm Çêm, ho c Çi Çâu xa v i s kiœn tr ng Çåi tôi m i Ç n trü c bàn th PhÆt, thình ba ti ng chuông lí PhÆt xin PhÆt gia h, ròi m i dám Çeo vào tay Ç làn tràng håt niœm chú và niœm PhÆt. Và ròi trong chuy n Çi làm thî giä cho SÜ Ông Çi sang Úc châu d Ngày VŠ NguÒn - LÍ HiŒp Kœ LÎch ñåi T SÜ làn thù 6 tåi chùa Pháp Hoa, trên chuy n bay tø Châu Âu sang Châu Úc hön 20 ti ng, tôi ngòi xa SÜ Ông và chì bi t làn tràng niœm PhÆt gia h, thình thoäng chåy lên xem SÜ Ông có càn sai bäo gì không? Nhìn SÜ Ông và SÜ Ông Tánh ThiŒt ngòi bên nhau thû thì chuyœn trò, nhišu khi hai Ngài mœt t a vào nhau, thãy thüöng các Ngài vô cùng. Mình là thanh niên ngòi máy bay hön 20 ti ng ÇÒng hò còn mœt oäi cä ngü i, huóng chi các Ngài. Mà SÜ Ông phäi Çi nhišu l m, Ngài Çi PhÆt s suót, chä th có ngü i g i Çùa SÜ Ông là Hòa ThÜ ng Çi máy bay. Mãi sau này m i khi muón tìm hi u sùc khõe, sinh hoåt cûa SÜ Ông, tôi cù ch p tay hõi nhõ Ngài Tánh ThiŒt : "Båch SÜ Ông, Hôm qua SÜ Ông con có ngû ÇÜ c không?" ThÜ ng thì Ngài trä l i m c måc : "ñü c, hôm qua khoäng 8 gi tói (tùc 20 gi ) Çã thãy ng n m ngáy o o". NhiŠu hôm ÇÜ c ngòi ÇÃm lüng bóp chân cho SÜ Ông. Ngài m i tâm s, n m væy thôi chù khoäng 1-2 gi sáng là SÜ Ông tình giãc ròi, không ngû ÇÜ c. Tôi v i hõi : "Khi ª chùa

3 Khánh Anh - Bän tin tháng 01/ trang 12 Khánh Anh SÜ Ông làm gì cho Ç n sáng?" Ngài bäo : "Thì SÜ Ông dæy Çi lí PhÆt và làm s sách." Kÿ lå l m, khi chì còn khoäng gàn 1 ti ng n»a là máy bay hå cánh xuóng sân bay Melbourne k t thúc ch ng ÇÜ ng bay, t nhiên vòng niœm PhÆt tøt khõi tay tôi bi n mãt, theo phän xå t nhiên tôi làn mò tìm ki m, suót gàn 1 ti ng ÇÒng hò trong ch ngòi v i diœn tích rãt nhõ không quá 0,3 mét vuông k t quä ÇŠu vô v ng, b t tín. Vòng niœm PhÆt bi n mãt - bäo væt quš ra Çi, báo hiœu ngày SÜ Ông chuän bî bõ chúng tôi Çi xa, tôi nào Çâu có hay! ñišm lå thù hai và cûng là k niœm buòn, làm ray rùc ân hæn mãi trong tâm hòn tôi, Çó là t t düöng lîch 2013 (t t cuói cùng cûa SÜ Ông ª cõi Ta Bà) chä hi u làm sao ma ch n lói, qu ch n ÇÜ ng th nào mà vào lúc giao thøa tôi không th vš ÇÜ c chùa chúc th SÜ Ông? Næm 2005, SÜ Ông bî m t træn Óm n ng ngày Çó phüöng tiœn liên låc qua Internet chüa hiœn Çåi nhü bây gi, chúng tôi ª xa cûng không hay bi t gì. Mà tính SÜ Ông là væy : Ngài ít muón làm phišn Ç n ngü i khác, ai phäi có phü c l m m i ÇÜ c SÜ Ông nh vä giao viœc. Mãi sau này, khi chì còn hai cha con, Ngài m i tâm s : "ñáng lš næm 2005 SÜ Ông Çã tîch ròi. CÛng may nh PhÆt gia h, Visa ª cõi Ta bà này gia hån ÇÜ c ngày nào hay ngày Çó. Thôi còn sóng ÇÜ c bao lâu, chùa nào m i, Çåo tràng nào thình dù ª xa SÜ Ông së có g ng Ç n thæm, Ç ng viên, sách tãn viœc tu h c." TÃm lòng BÒ Tát là væy. Phát nguyœn Ç chúng sanh vô ÇiŠu kiœn, phøng s Tam Bäo Ç n höi thª cuói cùng. Gi»a næm 2010, ª mišn Nam nü c ñùc có ngôi chùa m i ÇÜ c hình thành, ÇÜ c s che chª Ç ng viên tinh thàn tø SÜ Ông rãt nhišu. SÜ Ông là ng n Häi ñæng chi u sáng trong Çêm, giúp cho nh»ng con thuyšn Çi gi»a bi n cä mênh mông Ç bi t Çâu là b n, là b. Ngôi chùa này khá gàn gûi v i gia Çình tôi, vì là PhÆt tº tåi gia, m i bü c chân h c Çåo. TrÜ c khi dóc lòng, dóc sùc làm m t viœc gì Çó, tôi chüa Çû thông tin, tôi vi t thü tâm s thình š ki n cûa SÜ Ông. ThÜ ng thü ng tôi hay hõi : "LiŒu nh»ng suy nghï và nh»ng quy t ÇÎnh Çó cûa chúng con là Çúng hay sai? SÜ Ông là cha, ngoài SÜ Ông ra con bi t hõi ai bây gi?" ThÜ ng thì Ngài im l ng, Ngài tæp dåy cho chúng tôi cách suy nghï Ç c læp, hõi tùc là trä l i. SÜ Ông luôn tôn tr ng Ç s viœc chäy theo dòng t nhiên, vãn ÇŠ t nó giäi quy t. Cách làm viœc này, tôi h c ÇÜ c ª SÜ Ông rãt nhišu : Không bao gi áp Ç t š ki n cûa mình cho ngü i khác, k cä con cái trong nhà, luôn làm viœc v i thái Ç : TÆn nhân l c - tri thiên mång, nhân lành cù gieo - khi Çû duyên quä lành së tr, không v i vàng hãp tãp tu tæp theo ki u mì æn lišn. Thân giáo cûa Ngài Çã Ç tôi rãt nhišu, nh th dù ª xa SÜ Ông, tôi vån cù lºng thºng theo chân Ngài tu tæp gi»a dòng Ç i ÇÀy nghiœt ngã. Mãi sau này, sau lí Trà tÿ cûa SÜ Ông, chúng tôi còn ngòi thäo luæn, c t nghïa hai ch» Pháp danh Nguyên Cänh cûa Ngài rãt lâu mà vån chüa Ç n hòi hoàn k t, vån nhü Çám mù - s Voi. ThÜ ng thì SÜ Ông quan tâm giúp Ç«các chùa m i hay Ç ng viên các Tæng sï trè, hàng ÇŒ tº h t sùc t nhî và kín Çáo. Hai t t düöng lîch cuói cùng ª cõi Ta bà, 2012, 2013 dù không ÇÜ c khõe, m c dù rãt bæn các công viœc PhÆt s khác, Ngài vån dành riêng th i gian sang thæm ngôi chùa m i này. Nghe tin SÜ Ông vš là cä chùa vui l m, bà con PhÆt tº kéo vš, thày trø trì lên chüöng trình trü c, sau lí Giao thøa là lí Chúc th SÜ Ông, Ban væn nghœ Çã tæp dü t trü c các ti t møc Ç c s c Ç bi u diín dâng lên SÜ Ông. Có chùng ki n khung cänh Çó m i thãy Ãm tình Çåo. SÜ Ông Çi Ç n Çâu là Ngài mang phü c tu cûa mình ban t ng cho tha nhân ÇÃy, Ngài luôn cäm hóa ngü i ÇÓi diœn. ThÜ ng thì tôi hay loanh quanh bên cånh SÜ Ông m i khi có cö h i, phàn vì muón khoe v i thiên hå : SÜ Phø cûa tôi Çó. T t giao thøa 2012 ti n hành trôi chäy bình thü ng. Sau lí Giao thøa, SÜ Ông thãy tôi bi n mãt khõi Chánh ÇiŒn. Vài phút sau, SÜ Ông và m i ngü i thãy tôi trª låi v i b lí khæn Çóng áo dài, tãt cä m i ngü i cü i Ò lên rãt vui. Ch c Ngài nghï : Không hi u anh chàng Quäng Cáo có ti t møc vui væn nghœ gì Çây? ThÆt ra tôi ÇÜ c vinh d thay m t m i ngü i trong chùa chúc th SÜ Ông nhân dîp næm m i. K vš tøc danh Quäng Cáo cûng vui l m, trong só ÇŒ tº tåi gia cûa SÜ Ông, tôi nghï ch c mình là th ng láu cá, khôn lõi nhãt. Tâm lš chung là ích k, ÇŒ tº nào mà chä muón SÜ Phø Ç š và thüöng mình nhišu nhãt. Có làn bên SÜ Ông, tôi m u máo nûng nîu nghï ra m t mëo æn vå, tôi båch v i Ngài : "SÜ Ông à, con quy y v i SÜ Ông, ÇÜ c SÜ Ông Ç t cho Pháp danh là Quäng Tr c. NhÜng ª ngoài Ç i h toàn g i con là anh Quäng Cáo. Thôi thì bây gi Pháp danh con là Quäng Tr c, tøc danh là Quäng Cáo, SÜ Ông nhé!" Ngài mìm cü i nhë nhàng bäo : "Không sao con!" Và ròi cái tøc danh Quäng Cáo có hiœu nghiœm. Có làn SÜ Ông sang chùa Çúng dîp th Bát Gi i Quan Trai, trü c lúc làm lí truyšn gi i, Ngài ÇÜa m t kh p chúng hõi : "Anh Quäng Cáo Çâu ròi?" cä chùa ngö ngác không hi u SÜ Ông hõi ai, mãi sau này v«nhë, m i ngü i cü i Ò lên. SÜ Ông là væy, Ngài ít hay chãp tü ng, luôn tùy thuæn chúng sinh Çúng nhü hånh nguyœn cûa Ngài BÒ Tát Ph HiŠn. NhiŠu khi có viœc càn, nh SÜ Ông tôi g i ÇiŒn thoåi vãn an Ngài. Tôi cù b t ÇÀu : "Nam Mô A Di ñà PhÆt, kính båch SÜ Ông, con Quäng Cáo Çây" là SÜ Ông nhæn ra tôi ngay. Ngài cü i nhë nhàng hõi : "Con ÇÃy à, gia Çình m i ngü i khõe không?" Các câu ÇÓi thoåi cûa Ngài, thü ng không thøa, không thi u, Çû nghïa, Çû nghe ng n g n dí hi u Ãm tình, nhüng rãt oai nghi - oai l c cûa nhà PhÆt. T t düöng lîch 2013, cái t t cuói cùng cûa SÜ Ông ª cõi Ta bà này. Ngài låi sang thæm Çón t t v i chúng tôi. Næm Çó th i ti t mùa ñông, Châu Âu lånh th, bu i chišu cuói næm T t düöng lîch nhiœt Ç ngoài tr i lånh âm gàn 15 Ç. ThÜ ng m i làn ÇÜ c Çi Çón SÜ Ông ª sân bay, ngoài xe cûa chùa, bao gi tôi cûng t tay lái m t Mercedes du lîch 9 ch ngòi r ng rãi cûa hãng, Ç SÜ Ông có ch ngòi cho thoäi mái. ThÃy bóng SÜ Ông hiœn ra chúng tôi ùa Ç n tíu tít, Çúng cänh cha con g p nhau. Mãi sau này khi SÜ Ông viên tîch, tôi cûng có duyên ÇÜ c Çi Çón m t só quš ThÀy khác. NhÜng së, và së không bao gi còn có khung cänh ÇÀm Ãm nhü ngày nào tôi ÇÜ c Çón SÜ Ông ª sân bay n»a. Nhìn hình änh SÜ Ông mà r t nü c m t, thân già l m Çi PhÆt s không có thî giä theo hàu, áo khoác s n rách, hai tay già nua kéo hai valy n ng ÇÀy kinh sách, da thît Ngài tong teo. Tôi không hi u SÜ Ông lãy Çâu ra sùc l c mà Çi, n u không nói chì có PhÆt Ç. Và ròi vš Ç n chùa sau khi lí PhÆt là gi cöm chišu, tôi tung täy xuóng b p và nghï : Ch c Ban trai soån së nãu các món Çåi tiœc chay Ç cúng dü ng SÜ Ông Çây. Và tôi Çã thãt v ng, tôi l ng ngü i trü c mâm cöm ÇÀy màu s c sinh Ç ng trang trí ÇÜ ng dišm. Nào màu vàng nhåt cûa xu hào muói, màu ÇÕ cûa cà rót, cà chua, màu xanh cûa rau xà lách, n m bên cånh Çïa b p cäi lu c cao có ng n, m t Çïa bánh Ça nü ng Ç c sän cûa mišn Trung. S thi u, ThÀy trø trì nói nhõ v i tôi thái thêm Çïa düa chu t mang lên cho màu xanh ÇÆm Çà, toàn món æn cùng. Nhìn mâm cöm tôi ân hæn và buòn quá, mình là ÇŒ tº ru t cûa SÜ Ông còn tham công ti c viœc, không vš s m nãu dâng lên SÜ Phø m t b»a

4 cöm thînh soån trong chišu cuói næm, bi t trách ai bây gi. Ÿ gàn SÜ Ông m i thãy SÜ Ông có nguyœn tu kh hånh, cái æn cái m c v i SÜ Ông rãt giän ÇÖn, th nào cûng xong.và Ngài cùng quš ThÀy dùng b»a rãt vui vè, khoäng mãy phút sau tôi nói nhõ bên tai SÜ Ông : "Con låi làm món c truyšn SÜ Ông dùng nhé!" Ngài trä l i nhè nhë : ", con làm Çi, nh làm h t cho quš ThÀy n»a. Món c truyšn cûa Ngài Çó là bát mì chay æn lišn v i ít rau cäi hay xà lách mà thôi". Sau b»a æn tói tôi trón Ngài vš, vì phäi Çi làm Çêm giao thøa. TrÜ c lúc vš ThÀy trø trì d n tôi nh thu x p Çúng giao thøa lên chúc th SÜ Ông, tôi trä l i "Con së có g ng", vì tø thành phó tôi ª vš chùa gàn 80 km, cûng công viœc Çó mà næm ngoái tôi thu x p vš ÇÜ c chúc th SÜ Ông. VÆy mà sao næm nay, cù có ma l c nào ngæn cän, trên thúc dü i giøc, không th nào dùt ra, và ròi tôi không th nào vš chúc th SÜ Ông ÇÜ c. Không vš ÇÜ c Ç chúc th ÇÜ c SÜ ông phäi chæng Çó là ÇiŠm gª, báo r ng cái t t này là cái t t cuói cùng cûa SÜ Ông ª cõi Ta bà? Chúng tôi mãt SÜ Ông, tôi nào Çâu có hay! ñišm lå thù ba : L i chia tay khác thü ng, trong làn g p cuói cùng cûa SÜ Ông v i chúng tôi tåi sân bay Munich dîp lí PhÆt Çän Nh làn cuói cùng g p SÜ Ông trong lí PhÆt ñän 2013 ª ngôi chùa mišn Nam nü c ñùc, lúc chúng tôi vš Ç n chùa Çã là khoäng sau bu i trüa, bü c chân lên tàng trên Çã thãy SÜ Ông Çang ngòi, Ç p Y s n sàng chuän bî xuóng Chánh ÇiŒn thuy t Pháp. Theo thói quen tôi bò trên sàn nhà nhü con cún con, làn vš hü ng SÜ Ông. Tôi ch p tay quÿ dü i chân Ngài, ngü c m t lên m u máo than trách và g ng hõi : "Sao SÜ Ông gày th?" Ngài phäy tay trãn an : "Không sao Çâu con, SÜ Ông m i Çi d khóa tu h c bên MÏ vš, ch c th i ti t bên Çó nóng nên gày væy thôi". Tôi thãy s c da cûa SÜ Ông höi bî såm, không ÇÜ c ÇËp. Sau này khi Ç c bài vi t cûa ThÀy Pháp Quang k låi nh»ng giây phút cuói cùng bên SÜ Ông, bi t Ngài viên tîch nguyên nhân chính là bœnh thæn, ÇiŠu này ÇÓi v i tôi không lå. HÒi Çi làm thî giä cho SÜ Ông sang Úc châu, tôi suót ngày than trách v i SÜ Ông : "SÜ Ông uóng ít nü c quá!" Ai låi, tôi càm theo chai nü c ng t có ít gas 0,33 lít, dång nhü tôi uóng c m t höi là h t, væy mà SÜ Ông dùng cä ngày vån còn thøa. ChÌ khi nào khát l m tôi ép, Ngài m i nhãp lãy m t ngøm. Sau này nghï låi m i bi t, ch c là trong công viœc PhÆt s, SÜ Ông hay phäi chû trì các cu c h p, làm lí, giäng pháp v i th i gian dài, ngay cä khi Çi hành hüöng theo Çoàn mãy chøc ngü i, SÜ Ông không muón vì nhu càu tói thi u cá nhân cûa mình mà làm ÇÙt quãng, änh hüªng Ç n ngü i khác. Cho nên ít uóng nü c dàn dàn thành thói quen. SÜ Ông là væy, Ngài s n sàng Çánh Ç i sùc khõe, mång sóng cûa mình cho công viœc PhÆt s chung. Có bi t th m i hi u ÇÜ c tåi sao trong cu c h p cûa Giáo H i trong Khóa Tu H c PhÆt Pháp Âu châu làn thù 25 tåi PhÀn Lan m c dù Çang bœnh, nhüng SÜ Ông vån s n sàng ngòi tham d chû trì Ç giäi quy t rãt nhišu vãn ÇŠ cæng th ng mà hön 5 ti ng ÇÒng hò không hš ÇÙng dæy Çi ra ngoài. Nào ng, Çây là cu c h p cuói cùng trong Ç i ho ng Pháp cûa SÜ Ông ª cõi Ta bà này. Sau gi thuy t Pháp, chúng tôi giúp SÜ Ông thu x p hành lš Ç ra phi trü ng. Sau khi lí tå PhÆt, SÜ Ông và chúng tôi r i ngôi chùa trong âm thàm l ng lë. Lúc bü c chân ra khõi c ng chùa hình nhü SÜ Ông Çã thãy ª tôi có cái gì Çó höi buòn - chånh lòng. Ngài Ç ng viên nói nhõ v i tôi : "Thôi, Çi Çi con!" Không buòn sao ÇÜ c, bªi vì cûng ngôi chùa này thôi chì mãy næm trü c m i khi Çón và tiín SÜ Ông, quš ThÀy, bà con trong chùa thü ng x p thành hai hàng, cung kính Çón chào - tiín ÇÜa lüu luy n. Nay nhân s thay Ç i, n p gia phong chón thišn môn Çó n m ª Çâu bây gi? Lên xe tôi thüa v i SÜ Ông : "TØ Çây ra sân bay khoäng hön 30 phút, con xin SÜ Ông tranh thû ch p m t nghì ngöi." Xe cù chåy bon bon trên ÇÜ ng cao tóc r ng thênh thang, mà sao lòng tôi rói b i. Nhìn bàn tay SÜ Ông da thît nhæn nheo, n p gân xanh n i lên h n rõ, höi thª Ngài mœt nh c tôi xót xa vô cùng. NhiŠu khi tôi t hõi : Không hi u SÜ Ông lãy sùc Çâu mà Çi, n u không nói chì có PhÆt Ç. PhÆt Ç Ngài Ç có sùc khoè là rõ ròi, nhüng tôi bi t Çi m t a, nguòn ti p sùc Ç ng viên cho SÜ phø tôi trong công viœc PhÆt s Çó chính là tình Pháp l» bån Çåo và lòng hi u kính cûa các ÇŒ tº xuãt gia, cûng nhü tåi gia cûa SÜ Ông trên toàn th gi i. Các ÇŒ tº cûa SÜ Ông mà tôi Çã g p, ai ai cûng nhanh nhën hoåt bát vui vè giän dî. Nh hôm Çi hành hüöng Úc Châu và d lí HiŒp Kœ LÎch ñåi T SÜ làn thù 6 ª chùa Pháp Hoa. Bu i sáng ngòi trên xe Bus, tôi bi t SÜ Ông rãt mœt, Ngài n m thiêm thi p. VÆy mà khi vš Ç n chùa, sau khi lí PhÆt, g p quš ThÀy, quš Ôn, bà con Khánh Anh - Bän tin tháng 01/ trang 13 PhÆt tº Çón chào SÜ Ông rãt vui, nhanh nhën, khõe månh khác thü ng. ñoàn chúng tôi vš Ç n chùa Pháp Hoa höi mu n, quš ThÀy, quš Ôn Çã dùng ng trai xong, lúc SÜ Ông tôi dùng b»a, quš Ngài còn ngòi bên cånh ti p thêm thùc æn, ân càn thæm hõi. ThÃy SÜ Ông x i ÇÜ c hai làn cöm, tôi an tâm møng vô cùng. Nhìn hình änh cûa quš Ngài, tôi m i ch t hi u phàn nào cûa câu : "ˆn cöm có canh, tu hành có bån". Quên làm sao ÇÜ c hình änh, lúc ch Ç i ª sân bay, Ni SÜ DiŒu Tråm nhìn thãy cái áo khoác c c tay màu nâu ÇËp quá, Ni SÜ thình SÜ Ông ra m c thº Ç mua ngay, tôi lon ton c p tay näi Çi theo sau Ç xách ÇÒ, vš Ç n nöi Çã thãy ThÀy Quäng ñåo Çã chåy mua ÇÜ c t báo ti ng Pháp Ç SÜ Ông Ç c. Có áo khoác m i, SÜ Ông væn thº, con cái ÇŒ tº vây quanh tràm trò v tay khen. Vi t Ç n Çây, m i thãy thüöng các quš ThÀy, quš Cô không có ÇiŠu kiœn ÇÜ c Çi hàu cæn SÜ Ông nh»ng chuy n Çi PhÆt s xa. T i nhãt SÜ Cô DiŒu Liên, sau khóa tu h c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thù 25 tåi PhÀn Lan k t thúc, trên ÇÜ ng ra sân bay trª vš Pháp, SÜ cô thãy cái áo ÇËp quá, mua ngay, Ç i SÜ Ông vš Ç cúng dü ng. ñ i hoài... Ç i mãi không thãy SÜ Ông trª vš, nào ng mãy ngày sau SÜ Ông viên tîch. Chi c áo Çó SÜ Ông chüa kîp m c, nay SÜ cô Ç th. Bi t r ng h p ròi låi tan, væy mà sao làn chia tay này v i SÜ Ông, tôi buòn th. Chúng tôi bü c chàm chæm bên SÜ Ông, mong th i gian kéo dài Çôi phút. ChiŠu trên sân ga v ng l ng chì có SÜ Ông và v chòng tôi. Chúng tôi tiín Ngài vào tæn cºa, chüa kîp cãt l i tiín biœt thì SÜ Ông Çã nói : "SÜ Ông cäm Ön hai con!" Trong khoäng kh c ng n ngûi, tôi giæt mình nhæn ra ngay s khác thü ng này. Tôi k ra ÇiŠu này là bªi vì, thü ng nh»ng làn chia tay trü c Çây SÜ Ông chì ra dãu hiœu våy chào, hay SÜ Ông chì nói ng n g n : "Thôi, SÜ Ông vš nghe." L i chia tay khác biœt trong làn g p cuói cùng, phäi chæng Çó là l i chào tø biœt cûa SÜ Ông ÇÓi v i chúng tôi trü c khi SÜ Ông vš v i PhÆt? Chúng tôi mãt SÜ Ông, tôi nào Çâu có hay! K tø ngày chia tay Çó, linh tính mách bäo së có ÇiŠu không n së xäy ra v i SÜ Ông. Tôi không dám chia sè v i ai, vì nói ra s bî gª mòm. Khóa tu h c PhÆt Pháp Âu Châu kÿ thù 25 tó chùc ª PhÀn Lan, chúng tôi không Çi ÇÜ c. Tôi cæp nhæp hình änh, theo dõi tin tùc khóa h c hàng ngày. Hôm lí khai måc thãy có SÜ

5 Khánh Anh - Bän tin tháng 01/ trang 14 Ông ngòi bàn chû t a, ban l i khai thî cho khóa h c tôi møng quá, mãy ngày sau gi ng trai, thišn hành tuyœt nhiên không thãy bóng dáng SÜ Ông Çâu, tôi Çâm lo, t hõi hay SÜ Ông có viœc PhÆt s Ç t xuãt Çi Çâu xa, không, không th th ÇÜ c... và ròi hôm cuói cùng trong lí b måc cûa khóa h c låi thãy bóng dáng SÜ Ông tüöi cü i phát quà và b ng chùng chì cho các cháu l p Çåi h c Oanh vû. Tôi thª phào nhë nhõm, nào có ai ng mãy ngày sau, bu i chišu u ám khi Çi làm vš, vøa bü c chân vào nhà, U cháu Çã bäo: "SÜ Ông tîch ròi!" Tr i ÇÃt quay cuòng, tôi mãt t chû - màn Çêm Æp xuóng. Sau này tôi ÇÜ c bi t, gi phút SÜ Ông viên tîch, Ngài vš v i PhÆt rãt nhë nhàng và thanh thoát. Nay ngòi vi t nh»ng dòng ch» này, SÜ Ông bõ chúng tôi Çi Çã hön m t næm. Nói là mãt SÜ Ông nhüng thæt ra Ngài vån còn Çó, chišu chišu Çi làm vš vào bàn th PhÆt có di änh Giác Linh SÜ Ông trong nhà, sao thãy nó Ãm cúng. NhiŠu khi túng bãn khó khæn tôi låi vào xin PhÆt, mè nheo vòi vïnh Giác Linh SÜ Ông. Thôi con chä càu mong gì nhišu, chì xin PhÆt, BÒ Tát, Giác Linh SÜ Ông gia h cho con có Çû ÇÎnh l c tu tæp, Ç ròi sóng và ch t phàn nào ÇÜ c nhü SÜ Ông. N u h t duyên ª cõi Ta bà này, hãy cho con ÇÜ c vš v i Ngài. VŠ v i SÜ Ông là vš v i PhÆt. Tôi luôn tin là th! Thành phó Ingolstad Tây ñùc, nh»ng ngày ÇÀu thu äm Çåm 2014, næm thù hai v ng bóng SÜ Ông. Quäng Tr c