Acts 1:11; Psalm 47:5; Psalm 103:19 Cantus Sextus Altus Tenor Quintus 8 Bassus & b b b & bb b? b b b li & bb b C Vi Viri Galilaei - ri Ga - li - lae -

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Acts 1:11; Psalm 47:5; Psalm 103:19 Cantus Sextus Altus Tenor Quintus 8 Bassus & b b b & bb b? b b b li & bb b C Vi Viri Galilaei - ri Ga - li - lae -"

Bản ghi

1 Acts 1:11; Psm 47:5; Psm 103:19 Cantus Sxtus tus Tnor Quintus 8 Bassus li C ri Gilai ri Ga li la i, ri Ga C C ri Ga li la C Giovanni Pirluigi da Pstrina ( ) Editd Raymond Nagm C C li la i, quid i, ri Ga ri Ga ri Ga ri Ga sta tis a li la i, quid sta tis a quid sta li la i, quid sta tis li la j j tis a i, quid sta tis, quid sta tis a la i, quid sta tis n n n n Copyright 2017 Raymond Nagm. Distriutd undr th trms of th CPDL licns ( This dition may frly distriutd, duplicatd, prformd, or rcordd.

2 2 14 n spicin ts in lum spicin ts in lum spicin ts in lum, quid sta tis aspici n ts in lum j n quid sta tis aspici n ts in spicin ts in lum, quid sta tis aspici n ts in lum lum n quid sta tis aspici n ts in lum 22 Hic Hic sus in lum, j j Hic sus, sus quid assumptus st a vo is in lum, hic j Hic sus quid assumptus st a vo is in lum Hic sus quid assumptus st a vo is in lum j n j Hic sus,

3 3 29 j hic sus qui assumptus st a vo is in hic sus sus hic sus qui assumptus st a vo is in hic sus j hic sus qui assumptus st a vo is in qui assumptus st a vo is in 35 lum, sic v ni t, sic v ni t, j j lum, sic v nit, sic vni t, sic vni t, sic lum, sic v ni t, lum, qum ad qumad modum vi distis v ni t, sic vni t, sic vni t, qumad modum vi distis sic vni t, sic vni t, sic vni t, qumad modum vi distis modum vi distis

4 4 42 qumadmodum vidistis um um qumadmodum vidistis um um un tm in un j qumad mo um dum vidistis um um qumadmodum vidistis um un tm in lum, lum, un n j j j 49 tm in tm in lum. n lum, untm in lum. l lu j l un tm in lum, un tm in lum. l un tm in lum. lu lu un tm in un tm in lum. lum.

5 5 56 ia, ia, l lu l l ia, l lu ia, l lu l lu j l lu ia, l ia, l lu ia, ia, 61 lu ia, l lu ia, lu ia, l lu ia, ia, l lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu l lu ia, l

6 6 66 l l lu j lu ia. ia. l lu ia. j lu ia, l lu j lu ia, llu ia, l lu ia. ia, l lu ia. ia. n n 72 Scunda pars A scn dit D us in ju ila ti o n, a A j j A scn dit D us in ju ila ti o n, a scn

7 7 79 j scn dit D us in ju ila ti o n scn dit D us in ju ila ti o n, a dit D us in ju ila ti o j n, n, a A A A 85 scn scn dit D us t Do mi n scn dit D us in ju ila ti o t Do mi n, t Do mi scn dit D us in ju ila ti o n, scn dit D us dit D us in ju ila ti o in ju ila ti o n, t Do mi j j n j n,

8 8 92 nus in voc tu a, t Do mi nus in voc tu nus in voc tu a, t Do minus in voc tu a, nus in voc tu a, t Do minus in voc tu a, in vo c t Do minus in voc tu a, in nus in vo c tu a, t Do minus in voc tu a, t Do minus in vo c 99 a, in vo c tu a. l lu ia, l lu tu in voc tu a. a, in vo c tu voc tu a, in vo c tu a. tu a, j l lu ia, a. l lu ia, l lu ia, in voc tu a, tu a. l lu ia, l lu in vo c tu a. j l lu ia,

9 9 106 ia, l lu ia. Do minus in lo, n l lu j ia. Do minus in lo, l lu ia, l lu ia. Do minus in lo l lu ia. ia. Do minus in lo, Do l lu ia. n Do Do minus in Do j minus in lo, 113 n Do minus in lo pa ra vit s dm su am, Do minus in mi nus in lo para vit s dm su am. pa ra vit s dm su am, Do minus in lo pa ra vit s dm su mi nus in lo, n am, Do minus in Do Do minus in minus in

10 lo pa ravit s dm su am. l lo pa ra vit s dm l lu lo pa ra vit s dm su am. lo pa ra vit sdm su am. l lo pa ra vit s dm su am. su am. j n n 126 j j j lu ia, l lu ia, ia, l lu ia, j l lu ia, lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu ia, l

11 l lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu ia, l lu l lu j l lu ia, l l lu ia, 138 n lu ia, l lu ia. l lu ia, l lu ia. ia, l lu ia, l lu ia, l l ia. lu ia. j lu ia, l lu ia. lu ia.