Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç È Ö Ó Ó ÒØÖÓ ÌÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç È Ö Ó Ó ÒØÖÓ ÌÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛ"

Bản ghi

1 Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ½ ¹ Ç È Ö Ó Ó ÒØÖÓ ÌÙÑ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö

2 ËÙÑ Ö Ó ½ Ç È Ö Ó Ó ÒØÖÓ ÌÙÑ ½ ½ º½Ç Ë ÔÙÐØ Ñ ÒØÓ Â Ù º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º¾ Ù Ö Ò Ó ÌÙÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ º ÙÖ ÒØ Ó Ë Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ ½ º Ç Ë Ò Ó ÅÓÖØ Ò ÖÙÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½ º Ä Ó ÖÙÞ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

3 Ô ØÙÐÓ ½ Ç È Ö Ó Ó ÒØÖÓ ÌÙÑ ½ ¼º½ Ç ÇÊÈÇ ÑÓÖØ Ð Â Ù Ô ÖÑ Ò Ù ÙÖ ÒØ ÙÑ Ñ Ó ÒÓ ÔÙÐÖÓ ÂÓ Ó Ô Ö Ó Ó ÒØÖ Ù ÑÓÖØ Ò ÖÙÞ Ù Ö ÙÖÖ Ó ÙÑ Ô ØÙÐÓ ÔÓÙÓ ÓÒ Ó Ô Ö Ò Ó ÖÖ Ö Ø ÖÖ Ò Å Ðº ÈÓ ÑÓ ÓÖÖ Ö Ó Ö ÓÐÓ Ó Ó Ð Ó Ó ÀÓÑ Ñ ÒÓ ÔÙÐÖÓ ÒÐÙ Ö Ò Ö ØÖÓ Ó ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ó Ó Ù Ö ÙÖÖ Ó Ñ Ò Ó ÒÓ ÔÓ Ú Ð ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÑÙ Ø Ò ÓÖÑ Ó Ò ØÙÖ Þ ÙØ ÒØ Ö Ô ØÓ Ó ÕÙ Ö ÐÑ ÒØ ÓÒØ Ù ÙÖ ÒØ Ø ÑÔÓ Ö ØÖ ÒØ ÓÖ ØÖ ÓÖ Ø Ö ÜØ ¹ Ö Ø ØÖ ÓÖ Ñ Ò ÓÑ Ò Óº ÒØ ÖÚ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ò ÖÖ Ö Ó Å ØÖ ÓÑ ÓÙ ÔÓÙÓ ÒØ Ú Ö Ó Ð Ó ÖÙÞ Ô ÐÓ ÓÐ Ó ÖÓÑ ÒÓ º Â Ù Ô ÖÑ Ò Ù Ù Ô Ò Ó Ò ÖÙÞ ÔÓÖ ÙÑ ÓÖ ÔÓ Ù ÑÓÖØ º Ø Ö Ó Ö Ø Ö Ó Ñ Ó Ó Ò Ó ÓÙÚ Ñ ÔÖÓØ Ð Ó Ó ÓÐÔ Ò Ð ÒÓ Ó Ð Ö Ó º ½ ¼º¾ Ç Ö ÒØ Ó Ù Ù Ú Ñ ÔÐ Ò Ó Ø Ö Ö Ó ÓÖÔÓ Â Ù ÒÓ Ó Ó ÖØÓ Ò Ó ÙÐ Ö Ó ØÙÑ Þ Ö¹ Ñ Ú Ø Ñ ÖÙ Óº Ë ÔÐ ÒÓ Ø Ú Ó ÙÑÔÖ Ó Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ Ø Ö Ø Ó ÜÔÓ ØÓ Ø ÐÚ Ò º ½ ¼º Æ Ñ Ó Ø ÑÔÓ ÂÓ Ö Ñ Ø ÓÑÔ Ò Ó Æ Ó ÑÓ Ó Ø È Ð ØÓ Ô Ö Ô Ö ÕÙ Ó ÓÖÔÓ Â Ù Ð Ó ÒØÖ Ù Ô Ö ÙÑ ÔÙÐØ Ñ ÒØÓ ÕÙ Óº Æ Ó Ö ÒÓÑÙÑ ÕÙ Ó Ñ Ó Ô Ó ÖÙ Ó Ö Ñ Ù ÓÖÒÓ ÙØÓÖ ÖÓÑ Ò Ô Ö ÓÒ Ù Ö Ñ Ó ÔÖ Ú Ð Ó Ø Ö ÔÓ Ø ÓÖÔÓ º ÂÓ Ó ÒØ È Ð ØÓ Ð Ú Ò Ó ÙÑ Ö Ò ÕÙ ÒØ Ñ Ò ÖÓ Ó Ú Ö Ò Ö Ó Ô Ö Ô Ð Ô ÖÑ Ó ØÖ Ò Ð Ö Ó ÓÖÔÓ Â Ù ÙÑ ÔÙÐÖÓ ÔÖ Ú Ø ÚÓº È Ð ØÓ ÓÒØÙ Ó Ò Ó ÕÙ Ø Ö Ò ÖÓ Ô Ö Óº ÉÙ Ò Ó ÓÙÚ Ù Ó Ô Ó Ö Ô Ñ ÒØ ÒÓÙ ÓÖ Ñ ÕÙ ÙØÓÖ Þ Ú ÂÓ Ö Ó ÓÐ ÓØ Ñ Ø Ñ ÒØ ØÓÑ Ö ÔÓ ÔÐ Ò ÓÑÔÐ Ø Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ º Æ Ñ Ó Ø ÑÔÓ ÓÑ Ø ÑÔ Ø Ö ÓÒ Ö Ú ÐÑ ÒØ Ñ ÒÙ ÙÑ ÖÙÔÓ Ù Ù Ö ÔÖ ÒØ Ò Ó Ó Ò Ö Ó Ú Ó Ø Ó ÓÐ ÓØ Ñ ÖØ Ö¹ ÕÙ Ó ÓÖÔÓ Â Ù ÙÒØÓ ÓÑ Ó Ó Ó Ð Ö Ó Ú Ó Ð Ò Ó Ó Ó Ó Ô Ù Ð Ó ÖØÓ º ½ º½ Ç Ë ÔÙÐØ Ñ ÒØÓ Â Ù ½ ½º½ ÉÙ Ò Ó Ö Ñ Ó ÓÐ ÓØ ÂÓ Æ Ó ÑÓ ÒÓÒØÖ Ö Ñ Ó ÓÐ Ó Ò Ó Â Ù ÖÙÞ Ó Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ó Ò Ö Ó Ø Ú Ñ ÔÓÖ Ô ÖØÓ Ô Ö ÙÖ Ö Ñ¹ ÕÙ Ò Ò ÙÑ Ó Ù ÓÖ Â Ù Ø ÒØ ÑÔ Ö ÕÙ Ó Ù ÓÖÔÓ Ó Ô Ö ÓÚ ÓÑÙÒ Ó Ö Ñ ÒÓ Ó º ÉÙ Ò Ó ÂÓ ÔÖ ÒØÓÙ Ó ÒØÙÖ Ó ÓÖ Ñ È Ð ØÓ Ô Ö ÕÙ Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ Ð Ó ÒØÖ Ù Ó Ù Ù Ö Ö Ñ ÙÑ ØÙÑÙÐØÓ Ö Ð Ñ Ö Ñ Ù ÔÓ º ÆÓ Ù Ú Ö Ó Ð Ø ÒØ Ö Ñ ÔÓ Ö¹ Ó ÓÖÔÓ ÑÓ Ó Ú ÓÐ ÒØÓ Ñ Ó Ø ÒØ Ö Ñ Þ Ö Ó Ó ÒØÙÖ Ó ÓÖ ÒÓÙ ÕÙ ÕÙ ØÖÓ Ó Ù ÓÐ Ó Ù Ð Ó ÓÑ Ù Ô Ñ Ò Ñ Ó Ð Ó Ö ÒØ Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ ÕÙ Þ ÒÓ Óº Ç ÒØÙÖ Ó ÓÖ ÒÓÙ Ó ÓÙØÖÓ ÓÐ Ó ÕÙ Ü Ñ ½

4 Ð Ó Ó Ó Ð Ö Ó Ø Ñ ÖÙÔÓ Ù Ù Ò ÙÖ Ó º ÉÙ Ò Ó ÓÖ Ñ Ó Ö Ø Ð Ó ÒØÙÖ Ó Ð Ù Ô ÖÑ Ó È Ð ØÓ Ô Ö Ó Ù Ù Ò Ó ÙÑ Ô Ó Ô Ö Ó Ð Ó ÂÓ Ø ÓÖÔÓ Ø Ù Ô Ö ÕÙ ÓÑ Ð Ó ÕÙ Ö ÓÒÚ Ò ÒØ º Ù Ó Ñ Ù ÓÐ Ó Ø Ö ÑÓ ÕÙ Ô Ö ÙÖ Ö ÕÙ Ò Ò ÙÑ ÓÑ Ñ ÒØ Ö Ö º ½ ½º¾ ÍÑ Ô Ó ÖÙ Ò Ó ÔÓ Ö ÒØ ÖÖ Ñ ÙÑ Ñ Ø Ö Ó Ù Ù Ú ÙÑ Ð ÕÙ ÔÖÓ ØÖ Ø Ñ ÒØ ÔÖÓ Ñ ÒØÓº ÂÓ Æ Ó ÑÓ ÓÒ Ñ Ð ÒÓ Ñ Ò Ó Ó ÓÐ ÓØ Ö Ñ ÔÙÐØ Ö Â Ù ÒÓ ÔÙÐÖÓ ÒÓÚÓ Ô ÖØ Ò ÒØ Ñ Ð ÂÓ Ú Ó Ñ ÖÓ Ñ ÐÓ Ð Þ Ó ÙÑ Ô ÕÙ Ò Ø Ò Ó ÒÓÖØ Ó ÓÐ ÓØ Ó ÓÙØÖÓ Ð Ó ØÖ ÕÙ ÓÒ ÙÞ Ë Ñ Ö º Æ Ò Ù Ñ Ú Ó Ò ÔÙÐØ Ó Ò ØÙÑ Ð ÙÐ Ö Ñ ÕÙ Ö ÔÖÓÔÖ Ó ÕÙ Ó Å ØÖ Ò Ð º ÂÓ Ö ÐÑ ÒØ Ö Ø Ú ÕÙ Â Ù Ö Ù Ø Ö Ó ÑÓÖØÓ Æ Ó ÑÓ ÒØÖ Ø ÒØÓ ÙÚ Ú ÑÙ ØÓ Óº ÒØ Ó Ñ Ñ ÖÓ Ó Ò Ö Ó Ú Ñ Ñ ÒØ Ó Ñ ÓÙ Ñ ÒÓ Ñ Ö Ó Ù Ñ Â Ù Ñ ÓÖ Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ Ò Ö Ø ÑÙ ØÓ Ù Ô Ø Ñ Ð ÒØ Ñ ÑÓ Ú Ö Ñ Ö Ø Ö Ó¹ Ó ÓÒ Ð Óº Ô ÖØ Ö ÒØ Ó Ð ÓÖ Ñ Ó ÔÙÐÓ Ñ Ð Ö Ó Â Ù Ñ ØÓ Â Ö٠РѺ ½ ½º ÈÓÖ ÚÓÐØ ÕÙ ØÖÓ Ñ Ø Ö ÔÖÓ Ó Ó ÒØ ÖÖÓ Â Ù Æ Þ Ö Ô ÖØ Ù Ó ÓÐ ÓØ Ñ Ö Ó Ó Ø ÙÑÙÐÓ ÂÓ Ó ÓÙØÖÓ Ð Ó ØÖ º Ç ÓÖÔÓ ÒÚÓÐØÓ Ñ ÙÑ Ð Ò ÓÐ Ð Ò Ó Ó Ð Ú Ó ÔÓÖ ÕÙ ØÖÓ ÓÑ Ò Ù Ó Ô Ð ÑÙÐ Ö Ð Ð ÕÙ Ñ ÒØ Ú Ö Ñ Ò Ú Ð º Ç ÑÓÖØ ÖÖ Ö Ñ Ó ÓÖÔÓ Ñ Ø Ö Ð Â Ù Ø Ó ÔÙÐÖÓ ÓÖ Ñ ÂÓ Æ Ó ÑÓ ÂÓ Ó Ó ÒØÙÖ Ó ÖÓÑ ÒÓº ½ ½º Ð Ð Ú Ö Ñ Ó ÓÖÔÓ Ø ÒØÖÓ ØÙÑ ÙÑ Ñ Ö ÕÙ Ö ÓÑ Ö ØÖ Ñ ØÖÓ Ð Ó ÕÙ ÔÖ Ô Ö Ö Ñ ÔÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ó ÔÙÐØ Ñ ÒØÓº Ç Ù Ù ØÓ Ò Ó ÒØ ÖÖ Ú Ñ Ó Ù ÑÓÖØÓ Ð Ó Ñ Ð Ñ Ú Ñº ÂÓ Æ Ó ÑÓ Ú Ñ ØÖ Þ Ó ÓÒ Ó Ö Ò ÕÙ ÒØ Ñ ÖÖ Ó ÒÖÓÐ Ö Ñ Ó ÓÖÔÓ ÓÑ Ò Ò ØÙÖ ÓÐÙ Ó º ÉÙ Ò Ó Ø ÖÑ Ò Ö Ñ Ñ Ð Ñ ¹ÐÓ Ø Ö Ñ ÙÑ Ô ÒÓ Ñ ÚÓÐØ Ó ÖÓ ØÓ ÒÚÓÐÚ Ö Ñ Ó ÓÖÔÓ Ñ ÙÑ Ð Ò ÓÐ Ð Ò Ó ÓÑ Ö Ú Ö Ò ÓÐÓ Ö Ñ¹ÒÓ Ñ ÙÑ ÔÐ Ø ÓÖÑ ØÙÑ º ½ ½º Ô Ó ÓÐÓ Ö Ñ Ó ÓÖÔÓ Ò ØÙÑ Ó ÒØÙÖ Ó Þ ÙÑ Ò Ð Ô Ö ÕÙ Ó Ù ÓÐ Ó Ù Ñ ÖÓÐ Ö Ô Ö Ñ ÒØÓ ÒØ ÒØÖ ØÙÑ º ÒØ Ó Ð ÙÒ Ó ÓÐ Ó Ô ÖØ Ö Ñ Ô Ö Ò Ð Ú Ò Ó Ó ÓÖÔÓ Ó Ð Ö Ó ÒÕÙ ÒØÓ ÓÙØÖÓ ÚÓÐØ Ö Ñ ÒØÖ Ø Ó Ô Ö Â ÖÙ Ð Ñ Ñ Ó ÖÚ Ö Ø È Ó ÓÖ Ó ÓÑ Ð ÅÓ º ½ ½º Ç ÔÙÐØ Ñ ÒØÓ Â Ù Ó ØÓ ÓÑ ÙÑ ÔÖ ÙÑ ÔÖ Ô Ø Ó ÒÓÑÙÒ ÔÓÖÕÙ ÕÙ Ð Ö Ó ÈÖ Ô Ö Ó Ó Ó Ø Ú ÔÖÓÜ Ñ Ò Ó¹ Ö Ô Ñ ÒØ º Ç ÓÑ Ò ÚÓÐØ Ö Ñ ÔÖ Ó Ô Ö ÑÙÐ Ö ÒØÖ Ø ÒØÓ Ô ÖÑ Ò Ö Ñ Ô ÖØÓ ØÙÑ Ø ÕÙ ÒÓ Ø ÙÖ ÓÙÚ Óº ½ ½º ÒØÖ Ø ÒØÓ ÒÕÙ ÒØÓ ØÙ Ó Ó Ø Ú ÓÒØ Ò Ó ÑÙÐ Ö Ô ÖÑ Ò Ñ ÓÒ Ô ÖØÓ Ñ Ó ÑÓ Ó ÕÙ Ú Ö Ñ ØÓ Ó Ó ÖÚ Ö Ñ ÓÒ Ó Å ØÖ Ú Ó ÔÙÐØ Óº ÓÒ Ñ¹ Ñ ÔÓÖ Ò Ó Ð Ö Ô ÖÑ Ø Ó Ô ÖØ Ô Ö Ñ ÙÒØÓ ÓÑ Ó ÓÑ Ò ÑÓÑ ÒØÓ ÓÑÓ º ÑÙÐ Ö Ú Ñ ÕÙ Â Ù Ò Ó Ú Ó ÔÖ Ô Ö Ó ÔÖÓÔÖ Ñ ÒØ Ô Ö Ó ÔÙÐØ Ñ ÒØÓ ÒØÖ Þ Ö Ñ ÙÑ ÓÖ Ó ÚÓÐØ Ö ÂÓ Ò Ö ÒÓ Ó ÔÖ Ô Ö Ö Ô Ö ÙÒ Ó ÒØ Ó Ö ØÓÖÒ Ö ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ô Ð Ñ Ò Ô Ö ÔÖ Ô Ö Ö Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ ÑÓ Ó ÔÖÓÔÖ Ó Ô Ö Ó Ò Ó ÑÓÖØ º ÑÙÐ Ö ÕÙ Ö Ñ Ñ Ô ÖØÓ ØÙÑ Ò ÜØ ¹ Ö Ø Ö ÓÖ Ñ Å Ö Å Ð Ò Å Ö ÔÓ ÐÓÔ Å ÖØ ÙÑ ÓÙØÖ ÖÑ Ñ Â Ù Ê Ë ÓÖ º ½ ½º ÓÑ Ü Ó Ú Ù ÂÓ Ö Ñ Ø ÔÓÙÓ Ó ÔÙÐÓ Â Ù Ö Ð¹ Ñ ÒØ Ö Ø Ö Ñ ÓÙ ÓÑÔÖ Ò Ö Ñ ÕÙ Ð Ö Ö Ù Ø Ö ØÙÑ Ó Ø Ö ÖÓ º ½ ¼

5 ½ º¾ Ù Ö Ò Ó ÌÙÑ ½ ¾º½ Ë Ó Ù ÓÖ Â Ù Ö Ñ Ø ÒØÓ ÔÖÓÑ ÕÙ Ð Þ Ö Ö Ù Ø Ö ÓÚ Ó Ø Ö ÖÓ Ó Ù Ò Ñ Ó Ò Ó Ó Ø Ú Ñº Ç Ö ÓØ ÔÖ Ò Ô Ó Ö Ù Ó Ù Ù Ð Ñ Ö Ö Ñ Ú Ö Ö Ó Ö Ð Ø ÓÖ Ó ÒÓ ÕÙ Ð Þ ÕÙ Ö Ù Ø Ö Ó ÑÓÖØÓ º ½ ¾º¾ Æ ÜØ ¹ Ö ÒÓ Ø ÔÓ È Ó ÔÓÖ ÚÓÐØ Ñ ¹ÒÓ Ø ÙÑ ÖÙÔÓ Ð Ö Ù Ù Ö ÙÒ Ù¹ Ò Ð ÙØ Ö Ñ Ó Ö Ó Ù Ø ÑÓÖ Ö Ô ØÓ ÖÑ Ó Ó Å ØÖ ÕÙ Ö Ö Ù Ø Ö Ó ÑÓÖØÓ Ó Ø Ö ÖÓ º Ö ÙÒ Ó Ø ÖÑ ÒÓÙ ÓÑ Ó ÓÑÔÖÓÑ Ó ÕÙ ÙÑ ÓÑ Ø Ò Ö Ø Ú Ø Ö È Ð ØÓ Ñ Ó ÒÓ Ù ÒØ Ð Ú Ò Ó Ó Ô Ó Ó Ð Ó Ò Ö Ó Ô Ö ÕÙ ÙÑ Ù Ö ÖÓÑ Ò Ó ÔÓ Ø ÒØ ØÙÑ Â Ù Ñ ÑÔ Ö ÕÙ Ó Ù Ñ Ó ÓÖ Ñ ÒØÖ º Ç ÔÓÖØ ¹ÚÓÞ ÓÑ Ø È Ð ØÓ Ë Ò ÓÖ Ð Ñ Ö ÑÓ¹ÒÓ ÕÙ Ö ÒØ Â Ù Æ Þ Ö ÕÙ Ò Ó Ò Ø Ú Ú ÚÓ Ô Ó ØÖ Ù Ö Ù Ø Ö ³º ÔÓÖ Ó Ø ÑÓ ÒØ Ø Ñ Ô Ö ÕÙ Ñ Ø ÓÖ Ò Ô Ö ÕÙ Ó ÔÙÐÖÓ ÕÙ ÙÖÓ ÓÒØÖ Ó Ù Ù ÓÖ Ó Ñ ÒÓ Ø ÔÓ Ó Ø Ö ÖÓ º Ì Ñ ÑÓ ÑÙ ØÓ ÕÙ Ó Ù ÔÙÐÓ ÔÓ Ñ Ú Ö Ð Ú ¹ÐÓ ÓÒ Ó ÒÓ Ø ÒØ Ó ÔÖÓÐ Ñ Ö Ó ÔÓÚÓ ÕÙ Ð Ö Ù ØÓÙ Ó ÑÓÖØÓ º Ë Ô ÖÑ Ø ÖÑÓ ÕÙ Ó ÓÒØ Ø Ö Ó ÙÑ ÖÖÓ Ò ÑÙ ØÓ Ô ÓÖ Ó ÕÙ Ü Ö ÕÙ Ð Ú Ú º ½ ¾º Ó ÓÙÚ Ö Ô Ó Ó Ò Ö Ø È Ð ØÓ Ö¹ÚÓ ¹ ÙÑ Ù Ö Þ ÓÐ Ó º Á Þ ÓÑ ÕÙ ØÙÑ ÕÙ ÙÖ º Ð ÓÖ Ñ ÚÓÐØ Ó Ø ÑÔÐÓ Ö ÖÙØ Ö Ñ Þ Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ù Ö ÒØ Ó Ñ Ö Ö Ñ Ô Ö ØÙÑ ÂÓ ÓÑ Þ Ù Ö Ù Ù Ó Þ ÓÐ Ó ÖÓÑ ÒÓ Ò Ò Ó Ñ Ò Ô Ö Ü ¹ÐÓ Ú ÒØ ØÙÑ º ÓÑ Ò ÖÓÐ Ö Ñ ÙÑ ÓÙØÖ Ô Ö ÒØ ØÙÑ ÓÐÓ Ö Ñ Ó ÐÓ È Ð ØÓ Ò Ô Ö Ñ ØÓÖÒÓ Ð Ô Ö ÕÙ Ò Ó Ó Ñ Ñ Ü Ñ Ó Ù ÓÒ Ñ ÒØÓº Ú ÒØ ÓÑ Ò Ô ÖÑ Ò Ö Ñ Ú Ø ÓÖ Ö ÙÖÖ Ó ÓÑ Ó Ù Ù Ð Ú Ò Ó¹Ð ÓÑ º ½ º ÙÖ ÒØ Ó Ë Ó ½ º½ ÙÖ ÒØ Ó Ó ÔÙÐÓ Ô Ó ØÓÐÓ Ô ÖÑ Ò Ö Ñ ÓÒ Ó ÒÕÙ ÒØÓ ØÓ Â ÖÙ Ð Ñ Ð Ú ÑÓÖØ Â Ù Ò ÖÙÞº ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ ÙÑ Ñ Ð Ó Ñ Ó Ù Ù Ø Ú Ñ ÔÖ ÒØ ÒØ Ó Ñ Â ÖÙ Ð Ñ Ò Ó Ó Ú Ñ Ú Ò Ó ØÓ Ô ÖØ Ó ÑÔ Ö Ó ÖÓÑ ÒÓ Å ÓÔÓØ Ñ º Ö Ó ÓÑ Ó Ñ Ò È Ó ØÓ Ó Ô Ö Ö ÒÓ ÕÙ ÒÓÒØÖ Ú Ñ Ò Ö Ñ Ö ÙÖÖ Ó Â Ù Ð Ú Ö Ñ ÒÓØ ÕÙ Ò Ó ÚÓÐØ Ñ Ó Ù Ð Ö º ½ º¾ Æ ÒÓ Ø Ó Ñ Ø Ö ÂÓ Ó Å ÖÓ ÓÒÚÓÓÙ Ó ÓÒÞ Ô Ó ØÓÐÓ Ö Ø Ñ ÒØ Ô Ö Ú Ö Ñ Ó Ù Ô ÓÒ ÔÓÙÓ ÒØ Ñ ¹ÒÓ Ø ØÓ Ó Ø Ú Ñ Ö ÙÒ Ó Ò Ñ Ñ Ð Ñ Ñ ÕÙ Ú Ñ ÓÑÔ ÖØ Ð Ó ÍÐØ Ñ ÓÑ Ó Ù Å ØÖ Ù ÒÓ Ø ÒØ º ½ º Å Ö Ñ Â Ù ÓÑ ÊÙØ ÂÙ ÚÓÐØÓÙ Ø Ò Ô Ö ÙÒØ Ö¹ Ù Ñ Ð ÒØ ÙÖ Ö Ò Ø Ö Óº Ú Ù ÓÙ Ò Æ Ó ÑÓ ÓÒ Ú Ñ Ö Ó Ö ÙÒ Ö¹ ÓÑ Ó Ù Ñ Ò ÖÓ ÒÓ ÓÑ Ò Ó Ô Ð Ñ Ò Ñ Óº ÑÙÐ ¹ Ö Ð Ð ÕÙ Ø Ú Ö Ñ ÔÖ Ô Ö Ò Ó Ô Ö Ô Ö ÒÓÚÓ Ñ Ð Ñ Ö Ó ÓÖÔÓ Â Ù Ô ÖÑ Ò Ñ Ò ÂÓ Ö Ñ Ø º ½ º Æ Ó Ø ÑÓ ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ð Ø Ó Ô Ö ÜÔÐ Ö Ü Ø Ñ ÒØ Ó ÕÙ Ù Ù Â Ù Æ Þ Ö ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Ó ÙÑ Ñ Ó ÒÓ ÕÙ Ð ÙÔ Ó ÕÙ Ð Ø Ò Ø Ó Ò Ò Ó Ò ØÙÑ ÂÓ º Ô Ö ÒØ Ñ ÒØ Ð Ø Ú Ò ÖÙÞ Ñ Ñ ÑÓÖØ Ò ØÙÖ Ð ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÑÓÖØ Ð Ø Ö Ø Ó Ñ ÖÙÒ Ø Ò Ñ Ð ÒØ º ÇÙÚ ÑÓ¹ÐÓ Þ Ò Ó È Ò ØÙ Ñ Ó ÒÓÑ Ò Ó Ó Ñ Ù Ô Ö ØÓ º ÓÒØÙ Ó Ò Ó ÒØ Ò ÑÓ ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ó Ò Ó Ø Ð ÖÑ Ó ÔÓ Ó Ù Ù Ø ÓÖ Ó È Ò Ñ ÒØÓ ÑÙ ØÓ Ú Ò Ó Ó Ô Ó Ð Þ Ó Ñ ÒØ Ò ÔÓÖ ØÓ ÙÑ Ü Ø Ò Ò Ô Ò ÒØ Ó Ö ÑÓÖØ Ð Â Ù º Ò Ò ÙÑ ÑÓ Ó Ó Ù Ø ÓÖ È Ó Ð Þ Ó Ó Å ØÖ ÔÓ Ö Ö Ø Ó Ô Ð Ù ÑÓÖØ Ò ÖÙÞº Ç ÕÙ Â Ù ÓÐÓÓÙ Ò Ñ Ó Ó È ÔÓ Ø Ö Ó Ð ½ ½

6 Ò ÕÙ Ð ÑÓÑ ÒØÓ ÓÒØÖ Ô ÖØ Ô Ö ØÙ Ð Ó ØÖ Ð Ó Ò Ð Ó Ù Ø ÓÖ Ò Ô Ö ØÙ Ð Þ Ó Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð ÑÓ Ó ÔÖÓÔÓÖ ÓÒ Ö ÙÑ ØÖ Ò Ö Ò ØÖ Ò Ö Ø ÜÔ Ö Ò ÙÑ Ò Â Ù Ô Ö Ó ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó º Ú Ø Ö Ú Ó Ð ÙÑ Ö Ð Ô Ö ØÙ Ð Ò ÜÔ Ö Ò Â Ù ÕÙ Ø Ò Ó Ò ÐÓ Ò ØÙÖ Þ Ô Ö ØÙ Ð ÓÙ ÐÑ Ó ÑÓÖØ Ö Ù Ö ÒØ º ÒØÖ Ø ÒØÓ Ñ Ö Ñ ÒØ ÒÓ ÓÔ Ò Ó ¹ ÔÓ Ö ÐÑ ÒØ Ò Ó ÑÓ Ó ÕÙ Â Ù ÒÓÑ Ò ÓÙ Ó Ù È º ½ º Ë ÑÓ ÕÙ ÓÖÑ Ó Å ØÖ Ò ÓÙ Ò ØÙÑ ÂÓ Ø Ö ØÖ ÓÖ Ò Ñ Ò ÓÑ Ò Ó Ò Ó Ø ÑÓ ÔÐ Ò Ñ ÒØ ÙÖÓ ØÓ Ú Ö Ô ØÓ ÕÙ Ð Ø ØÙ Ø Ö Ø Ó Ô Ó Ð Â Ù ÙÖ ÒØ ÕÙ Ð Ô Ö Ó Ó ØÖ ÒØ ÓÖ º Ð ÙÑ Ú Þ ÑÓ ÓÙ Ö ÜÔÐ Ö Ó Ô Ö Ò Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ó ÑÓ Ó ÓÑÓ Ù Ö Ø ÜÔÓ ØÓ ½ º ½º ÓÒ Ò Ö ÓÖ Å Ð Ú Ø Ö Ø Ó ÑÔÐ ØÓØ ÐÑ ÒØ Ð ÚÖ Ò ¹ Ô Ò ÒØ Ù Ñ ÒØ ÑÓÖØ Ð Ð Ò ÖÒ Ó º ½ º ¾º Ë ÑÓ ÕÙ Ó Ù Ø ÓÖ Ó È Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ ÖÚ Ù Â Ù Ø Ú ÔÖ ÒØ Ò Ì ÖÖ ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Ó Ô Ó ÐÑ ÒØ Ò ÖÖ Ó Ó ÓÑ Ò Ó Ó Ø Ð Ø Ö ÙÒ º ½ º º ÒØ Ô Ö ØÙ Ð ÓÑÓ ÕÙ Ö Ô ÐÓ ÓÑ Ñ Æ Þ Ö ÙÖ ÒØ Ù Ú Ò ÖÒ Ò ÐÑ ÒØ ÔÓÖ Ñ Ó Ó ÓÖ Ó Ö ØÓ Ó Ù Ù Ø ÓÖ Ó È Ò Ñ ÒØÓ Ñ Ø Ö Ô ÐÓ Ô Ö ØÓ Ù Ø Ñ ÒØÓ ØÓ ÔÓÖ Ð ÔÖ ÓÔÖ Ó ÒØÖ Ò Ó ÕÙ ØÓ Ô Ö ØÙ Ô Ö Ü Ø Ò ÑÓÖØ Ð Ð ÓÑÓ ØÓÖÒÓÙ ÓÒÖ Ø Þ Ô Ð Ù ÓÐ Ò ÒØ ÚÓÒØ Ó È Ú Ø Ö Ó ÓÒ Ò Ù Ø Ó Ó È Ó È Ö Óº Ë Ö Ð Ô Ö ØÙ Ð Ö ØÓÖÒÓÙ ÓÙ Ò Ó Ô Ö ØÓÖÒ Ö¹ ÙÑ Ô ÖØ Ô Ó Ð Ö Ù Ø Ò Ó ÑÓ Ñ Ö ÑÓ Õ٠Ѻ Æ Ø ÙÒ Ú Ö Ó Ü Ø Ñ ÕÙ Ð ÕÙ Ù Ø ÒØ Ñ ÕÙ ÒØ ¹ ÐÑ Â Ù Ø ÓÖ Ö ÔÓÙ Ò Ó ÒÓ Ó Ó È Ô Ö Ö Ù ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ Ð Ö Ô Ö Ð Ö Ö Ó ÓÖÔÓ Ò Ð Æ ÓÒ ÒÓ Ù Ø ÒÓ Ò Ò Ó Ú Ð Ó Ð Ó Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÒÖ Ó Ó Ö ÒÓ Ò Ò Ó ÓÖ Ò Þ Ó Ó Ô Ó ÜØ Ö ÓÖº ½ º º ÂÙÐ ÑÓ ÕÙ ÓÒ Ò ÙÑ Ò ÓÙ ÑÓÖØ Ð Â Ù Ø Ò Ø Ó ÓÖÑ ÙÖ ÒØ ØÖ ÒØ ÓÖ º Ì ÑÓ ÑÓØ ÚÓ Ô Ö Ö Ö ÕÙ Ó Â Ù ÙÑ ÒÓ Ò ÓÙ Ó Ö Ó ÕÙ Ø Ú ÓÓÖÖ Ò Ó ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Óº È Ö ÓÒ Ò ÑÓÖØ Ð Ò Ó Ö ØÖÓ Ð Ô Ó Ø ÑÔÓ Ö ÙÖÖ Ó Ú Ù Ù Ó ÓÒÓ ÑÓÖØ ÓÑÓ ÕÙ ÒÓ Ñ ÑÓ Ò Ø ÒØ º ½ º½¼ Ó Ô Ö Ö ØÙ Ó Ó ÕÙ ÔÓ ÑÓ ÓÐÓ Ö Ò Ø Ö ØÖÓ Ö Ô ØÓ Ó Ø ØÙ Â Ù ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Ó Ò ØÙÑ º À ÙÑ Ö ØÓ ÓÖÖ Ð ØÓ Ó ÕÙ ÔÓ ÑÓ Þ Ö ÐÙ Ó Ñ ÓÖ ÐÑ ÒØ ÑÓ ÓÑÔ Ø ÒØ Ô Ö ÒØ ÒØ Ö ÒØ ÖÔÖ Ø ¹ÐÓ º ½ º½½ ÆÓ Ú ØÓ Ô Ø Ó Ð Ö ÙÖÖ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÑÙÒ Ó Ñ Ò Ó Ë Ø Ò ÔÓ Ö ÓÖ Ú Ø ÙÑ Ñ Ò ØÖÙØÙÖ Ñ ÑÓÖ Ð Ñ Ø Ö Ð¹ÑÓÖÓÒ Ð ÓÒ ÓÑÓ Ó Å ÑÓÖ Ð Å Ð ÓÖ ÓÑ Ó ÐÓ Ö Ðº Ñ ÑÓÖ Ð Ó Ö Ó ÔÓÙÓ ÔÓ Å Ð Ú Ö Ô ÖØ Ó Ø ÑÙÒ Ó Ð ØÖ Þ Ò Ö Ó Ñ ÓÑ ÑÓÖ Ó Ø ÑÓÖØ Ð Â Ù Æ Þ Ö Ñ ÍÖ ÒØ º ½ º½¾ Ü Ø Ñ Ö ØÖÓ ÓÑÔÖÓÚ Ò Ó ÕÙ ÙÖ ÒØ Ô Ö Ó Ó Ó ÓÒ Ð Ó ÙÔÖ ÑÓ Ë ÐÚ Ò ØÓÒ ÓÑÔÓ ØÓ Ñ Ñ Ñ ÖÓ Ö Ð ÞÓÙ ÙÑ Ö ÙÒ Ó Ü ÙØ Ú Ñ ÍÖ ÒØ Ó ÔÖ Ò Ö Ðº Ì Ñ Ñ ÖÕÙ ÚÓ ÑÓ ØÖ Ò Ó ÕÙ Ó Ò Ó ÍÚ Ö ÓÑÙÒ Ö Ñ¹ ÓÑ Å Ð Ö Ô ØÓ Ó Ø ØÙ Ó ÙÒ Ú Ö Ó Æ ÓÒ ÙÖ ÒØ Ø ÑÔÓº ½ º½ Ë ÑÓ ÕÙ Ó Ñ ÒÓ ÙÑ Ñ Ò Ñ Ó Ô ÒØÖ Å Ð Ñ ÒÙ Ð Ñ Ë ÐÚ Ò ØÓÒ ÒÕÙ ÒØÓ Ó ÓÖÔÓ Ó Å ØÖ Þ Ò ØÙÑ º ½ º½ À ÓÒ ÑÓØ ÚÓ Ô Ö Ö Ø Ö ÕÙ Ð ÙÑ Ô Ó Ð ÒØÓÙ¹ Ò ÔÓ Ó ¹ Ð Ø ÒÓ ÓÒ Ð Ó Ø Ñ Ó Ó ÈÖ Ò Ô ÈÐ Ò Ø Ö Ó Ñ Â ÖÙ Ñ ÕÙ Ö ÙÒ Ù ÒÕÙ ÒØÓ Ó ÓÖÔÓ Â Ù Ô ÖÑ Ò Ò ØÙÑ º ½ º½ Ç ÖÕÙ ÚÓ ÒØ Ò Ñ ÕÙ Ó È ÓÒ Ø Ð Ó ÆÓÖÐ Ø ÕÙ Ø Ú Ñ ÍÖ ÒØ Ø Ö Ð Ö Ó Ò ØÖÙ Ó Å Ð ÙÖ ÒØ Ø ÑÔÓ Ò ØÙÑ º ½ ¾

7 ½ º½ ÓÙØÖ Ú Ò ÑÙ Ø Ù Ö Ö ÕÙ Ò Ñ ØÓ Ô Ó Ð Â Ù Ø Ò Ø Ó ÓÖÑ ÒÓÒ ÒØ ÙÖ ÒØ Ø ÑÔÓ ÑÓÖØ Ô Ö ÒØ º ½ º Ç Ë Ò Ó ÅÓÖØ Ò ÖÙÞ ½ º½ Ñ ÓÖ Ò Ó Ó Ô Ö ÜÔ Ö ÙÑ ÙÐÔ Ö Ð ÕÙ Ð Ó ÓÑ Ñ ÑÓÖØ Ð ØÓ Ò Ó Ø Ñ ÕÙ Â Ù Ô ÓÙ Ô Ð ÑÓÖØ Ò ÖÙÞ Ò Ñ Ô Ö ÔÖÓÚ Ò Ö Ò Ò ÙÑ Ô ÔÖÓÜ Ñ Ó Ø Ú ÙÑ Ù Ð ÙÑ ÑÓ Ó Ó Ò Ó ÑÔÐ Ú Ð Ñ ÓÖ Ó Ð Ó Ó ÀÓÑ Ñ Ò Ó Ø Ò Ó Ö Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ñ Ö Ó Ô Ö Ô Þ Ù Ö Ö Ù Ö Ö Ó Ñ Ò Ó Ô Ö ÕÙ Ó ÓÑ Ñ Ô ÓÖ Ó Ø Ú ÐÚ Ó Ò Ó Ó Ø ÒØ ÜÔ Ó ÔÖÓÔ Ó Ö Ñ ÖÖ ÓÒ ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ò Ó Ð ÑÓÖØ Â Ù Ò ÖÙÞ ÕÙ Ò Ó Ú Ö Ñ Ö Ò Ð Ò º ÙÑ ØÓ ÕÙ ÍÖ ÒØ ØÓÖÒÓÙ¹ ÓÒ Ñ ÓÙØÖÓ ÔÐ Ò Ø Ø Ó Ú Þ Ò Ó ÓÑÓ Ó ÅÙÒ Ó ÖÙÞ º ½ º¾ Â Ù Ú Ú Ú Ö ÙÑ Ú ÑÓÖØ Ð ÔÐ Ò Ò ÖÒ Ñ ÍÖ ÒØ º ÑÓÖØ ÓÑÙÑ ÒØ ÙÑ Ô ÖØ Ú º ÑÓÖØ Ó ÙÐØ ÑÓ ØÓ ÒÓ Ö Ñ ÑÓÖØ Ðº ÆÓ ÚÓ Ó Ñ¹ ÒØ Ò ÓÒ Ó ÓÖ Ó Ô Ö Ó ÖÖÓ ÙÔ Ö Ø Ó Ó ÙÑ ÒØ ÖÔÖ Ø Ó Ð Ó Ò Ó ÑÓÖØ Ò ÖÙÞ Ú Ö ØÖ Ø Ö Ø Ö Ù Ó Ô Ö Ò Ó ÓÑ Ø Ö Ó Ö Ò ÖÖÓ Ü Ö Ô Ö Ö Ó Ú Ö ÖÓ Ò Ó ÑÔÓÖØ Ò ÙØ ÒØ ÑÓÖØ Ó Å ØÖ º ½ º Ç ÓÑ Ñ ÑÓÖØ Ð ÒÙÒ Ó ÔÖÓÔÖ Ó ÖÕÙ Ö ÒØ º Â Ù Ò Ó ÑÓÖÖ Ù Ô Ö Ö Ø Ö Ó ÓÑ Ñ ÖÖ Ó ÓÚ ÖÒ ÒØ Ô Ó Ø Ø Ó ÔÖ Ò Ô Ó Ö º Ç È ÒÓ Ù ÒÙÒ Ð ÞÓÙ ÙÑ Ò Ù Ø Ø Ó Ö ÕÙ ÒØÓ ÓÒ Ò Ö ÙÑ ÐÑ ÑÓÖØ Ð Ô Ð Ñ Ó Ó Ù Ò ØÖ º Æ Ñ ÑÓÖØ Ó Å ØÖ Ò ÖÙÞ Ø Ö Ó ÙÑ Ö Ó ÕÙ Ö ÔÖ ÒØ ÙÑ ÓÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ù ÙÑ ØÓ ÓÒØÖ Ó Ô Ð Ö ÙÑ Ò º ½ º ÒØ Â Ù Ú Ö Ú Ú Ó Ò Ì ÖÖ Ø ÐÚ Þ ÔÓ Ö Ù Ø Ö¹ÚÓ ÔÓÖ Ö Ö Ñ ÙÑ Ù Ñ Ñ Ò Ó ÔÓ Ó Å ØÖ Ø Ö Ú Ú Ó ÑÓÖÖ Ó ÒØÖ Ó Ù Ñ Ð ÒØ ÑÓÖØ º ÅÓ Ò ÒÓÙ Ó Ö Ò Ù Ø ÙÑ Ù Ö ÓÖ Ñ Â Ù Ö ØÖ ØÓÙ Ó ÑÓÖ Ñ Ö ÓÖ Ó È Ð Ø º ½ º Ò ØÙÖ Þ Ò Ñ Ð ¹ Ø Ò Ò Ô Ö Ñ Ó ¹ ÔÓ Ö Ö Ø Ö Ñ Ó Ô Ó Ò Ó ØÖ Ò Ñ Ø Ó Ô Ô Ö Ð Óº Ç Ô Ó Ó ØÓ Ö Ð Ó ÓÒ ÒØ Ð Ö Ô ÖØ Ö ØÙÖ Ò Ú Ù Ð ÚÓÐ Ø Ú ÓÒØÖ ÚÓÒØ Ó È ÓÒØÖ Ð Ó Ð Ó º ½ º Â Ù Ú Ú Ù ÑÓÖÖ Ù ÔÓÖ ÙÑ ÙÒ Ú Ö Ó ÒØ ÖÓ Ò Ó Ô Ò Ô Ð Ö Ø ÑÙÒ Óº Ë Ñ ÕÙ Ó ÑÓÖØ Ó Ö ÒÓ Ó Ø Ú Ñ ÐÚ Ó Ñ ÑÓ ÒØ Â Ù Ú Ö Ú Ú Ó ÑÓÖÖ Ó Ñ ÍÖ ÒØ ØÓ ÓÒØÙ Ó ÕÙ Ù ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ Ò Ø ÑÙÒ Ó ÐÙÑ ÒÓÙ Ö Ò Ñ ÒØ Ó Ñ Ò Ó ÐÚ Ó Ù ÑÓÖØ Þ ÑÙ ØÓ Ô Ö Ü Ö Ò Ø Ú Ñ ÒØ Ð Ö ÖØ Þ Ó Ö Ú Ú Ò Ó ÑÓÖØ ÔÓ ÑÓÖØ Ò ÖÒ º ½ º Ñ ÓÖ ÑÙ ØÓ ÐÑ ÒØ ÕÙ Ó Ð Ö Â Ù ÓÑÓ Ð Ù Ñ ÕÙ Ø Ò ¹ Ö Ó ÓÑÓ Ó Ö Ø ÓÖ ÓÙ Ö ÒØÓÖ ØÓØ ÐÑ ÒØ ÓÖÖ ØÓ Ö Ö Ö¹ Ð ÓÑÓ ÙÑ ÐÚ ÓÖº È Ö ÑÔÖ Ð ÜÓÙ Ó Ñ Ò Ó ÐÚ Ó Ó Ö Ú Ú Ò µ Ñ Ð ÖÓ ÖØÓ Ð ÑÓ ØÖÓÙ ÙÑ ÑÓ Ó Ñ Ð ÓÖ Ñ ÓÖÖ ØÓ Ó Ñ Ò Ó ÐÚ Ó ØÓ Ó Ó ÑÓÖØ ØÓ Ó Ó ÑÙÒ Ó Ó ÙÒ Ú Ö Ó Æ ÓÒº ½ º ÍÑ Ú Þ ÕÙ Ø Ò ÔØ Ó Ù ÓÑÓ ÙÑ È Ú Ö ÖÓ Ó ÑÓÖ ÓÒ¹ ØÓ Ø ÕÙ Ó ÙÒ Ó ÕÙ Â Ù ÑÔÖ Ò ÒÓÙ Ú Ñ Ø Ñ ÒØ ÓÑ ØÓ ÓÒ Ø Ò Ò ÓÒ Ö Ñ Ù ØÓØ Ð ØÓ ÕÙ Ð ÒÓ Ó ÔÖ Ñ Ø Ú Ó Ö Ù ÓÑÓ ÙÑ ÑÓÒ Ö Ó Ò¹ Ó ÙÑ ÓÚ ÖÒ ÒØ Ù Ø ÖÓ ÌÓ Ó¹ÈÓ ÖÓ Ó Ù Ó Ð Ø Ñ ÓÖ Ó Ö Ö Ú Ó Ù ØÓ Ë Ù Ñ Ñ Ó ÙÖ Ö ÕÙ ÕÙ Ñ ÒØ ÔÙÒ Ó Ñ ÒÓ ÕÙ ÙÑ Ö ÕÙ Ù Ð Ð ÔÖ ÓÔÖ Ó ÚÓÐÙÒØ Ö ¹ Ô Ö Ó Ö Ö ÔÓÖ Ú Ó ÓÙ ÑÓÖÖ Ö ÓÑÓ ÙÑ Ù Ø ØÙØÓ ÒÓ ÚÓ Ó ÐÙ Öº ÌÓ Ö Ò Ó ÜÔ Ó ÒÓÑÔ Ø Ú Ð ÓÑ Ó ÓÒ ØÓ Ù Ó ÑÓ Ó ÓÑÓ Ó Ò Ò Ó ½

8 Ü ÑÔÐ Ó ÔÓÖ Â Ù Æ Þ Ö º Ç ÑÓÖ Ò Ò ØÓ Ù Ò Ó ÙÒ Ö Ó Ò Ò Ò ØÙÖ Þ Ú Ò º ½ º ÌÓ Ó ÓÒ ØÓ ÜÔ Ó ÐÚ Ó Ô ÐÓ Ö Ó Ø Ñ Ù Ö Þ Ù ÒÓ Ó ÑÓº Â Ù Ò ÒÓÙ ÕÙ Ó ÖÚ Ó Ó Ñ Ð ÒØ Ó ÓÒ ØÓ Ñ Ð Ú Ó Ö Ø ÖÒ Ó Ö ÒØ Ó Ô Ö ØÓº ÐÚ Ó Ú Ö Ö Ø ÓÑÓ ÖØ ÔÓÖ ÕÙ Ð ÕÙ Ö Ñ Ò Ô Ø ÖÒ Ù º ÔÖ Ò Ô Ð ÔÖ ÓÙÔ Ó Ó Ö ÒØ Ò Ó Ú Ö Ö Ó Ó Ó Ø ÐÚ Ó Ô Ó Ð Ñ Ñ Ó ÑÔÙÐ Ó Ò Ó¹ Ó Ø Ñ Ö Ó Ñ Ð ÒØ ÓÒ ÕĐÙ ÒØ Ñ ÒØ ÖÚ Ö Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ ÓÑÓ Â Ù ÑÓÙ ÖÚ Ù Ó ÓÑ Ò ÑÓÖØ º ½ º½¼ Ç Ö ÒØ ÙØ ÒØ Ó Ò Ó ÔÖ ÓÙÔ Ñ Ø ÒØÓ ÓÑ ÔÙÒ Ó ÙØÙÖ Ô Ö Ó Ô Óº Ç Ö ÒØ Ö Ð Ø ÔÖ ÓÙÔ Ó Ô Ò ÓÑ Ó Ù Ø Ò Ñ ÒØÓ ÑÓÑ ÒØ Ò Ó Ù º Î Ö ÕÙ Ô Ó ÔÓ Ñ Ø Ö Ó Ù Ð Ó Ñ ØÙ Ó Ó Ð Þ Ñ ÔÓÖ ÑÓÖ ÓÑ Ó ÔÖÓÔ Ó ØÓ ÓÖÖ Öº Ð Ò Ó ÔÙÒ Ñ ÓÑ Ö Ú Ò Ñ Ø Ñ ÔÓÖ Ö ÔÖ Ð º ½ º½½ Ò ÕÙ Ù Ó ÙÑ ÑÓÒ Ö Ù Ø ÖÓ Ð Ð Þ ÓÖ ÙÑ ÙÒ Ú Ö Ó ÒÓ ÕÙ Ð Ù Ø Ö Ò ÙÔÖ Ñ ÖØ Ñ ÒØ Ð Ò Ó Ø Ö Ø ØÓ ÓÑ Ó ÕÙ Ñ Ò ÒØ Ð Ù Ø ØÙ Ö ÙÑ Ó Ò ÓÖ ÙÐÔ Ó ÔÓÖ ÙÑ Ó Ö ÓÖ ÒÓ ÒØ º ½ º½¾ Ö Ò Ó Ó Ö ÑÓÖØ Â Ù ÒÓ ÕÙ Ö Ð ÓÒ Ó ÒÖ ÕÙ Ñ ÒØÓ Ü¹ Ô Ö Ò ÙÑ Ò ÑÔÐ Ó Ó Ñ Ò Ó ÐÚ Ó Ò Ó Ó ØÓ Ù ÑÓÖØ Ñ ÒØ Ñ Ò Ö Ñ Ò Ó Ô Ö ØÓ Ñ Ô Ö ÓÑ Ó ÕÙ Ð Ð Ò Ö ÒØÓÙ ÑÓÖØ º ½ º½ ÌÓ Ö Ò Ó Ò ÜÔ Ó ÓÐÓ ÐÚ Ó Ñ ÙÑ ÔÐ ÒÓ ÖÖ Ð Ø Ð ÓÒ ØÓ Ò Ó ÔÙÖ Ñ ÒØ ÐÓ Ó Óº ÐÚ Ó ÙÑ Ò Ö Ð Ñ Ù Ö Ð ÕÙ ÔÓ Ñ Ö ÔØ Ô Ð Ö ØÙÖ ØÓÖÒ Ñ¹ ÒÓÖÔÓÖ ÜÔ Ö Ò Ò Ú Ù Ð ÙÑ Ò Ó ØÓ Ô Ø ÖÒ Ù Ú Ö ÓÖÖ Ð Ø Ö Ø ÖÒ Ó ÓÑ Ò º Ú Ö Ò Ð ÕÙ Ö Ô Ö Ó Ó ÚÓ Ú Ñ ÓÑÓ Ô Ö Ó Ö Ó ÚÓ Ó Ú ÓÖ º ½ º Ä Ó ÖÙÞ ½ º½ ÖÙÞ Â Ù Ö ÔÖ ÒØ Ñ ÔÐ Ò ÚÓ Ó ÙÔÖ Ñ Ó Ú Ö ÖÓ Ô ØÓÖ Ø Ñ ÑÓ Ô ÐÓ Ñ Ñ ÖÓ Ò ÒÓ Ó Ù Ö Ò Óº Ð ÓÐÓ Ô Ö ÑÔÖ ØÓ Ö Ð Ó ÒØÖ Ù Ó ÓÑ Ñ Ò Ñ Ð º Ù Ó È Ó ÓÑ Ñ Ó Ë Ù Ð Óº Ç ÑÓÖ Ó ÑÓÖ ÙÑ Ô Ô ÐÓ Ù Ð Ó ØÓÖÒ ¹ Ú Ö ÒØÖ Ð Ò Ö Ð Ó ÙÒ Ú Ö Ö ÓÖ Ö ØÙÖ ¹ Ò Ó Ù Ø ÙÑ Ö ÕÙ Ù Ø Ó ÒÓ Ó Ö Ñ ÒØÓ Ò ÔÙÒ Ó Ó Ù ØÓ ÕÙ ÓÑ Ø Ó Ñ Ðº ½ º¾ ÖÙÞ ÑÓ ØÖ Ô Ö ÑÔÖ ÕÙ Ø ØÙ Â Ù Ô Ö ÓÑ Ó Ô ÓÖ Ò Ó Ó Ò Ñ ÓÒ Ò Ó Ò Ñ Ò ÙÐ Ò Ñ ÐÚ Ó Ø ÖÒ ÔÓÖ ÑÓÖº Â Ù Ú Ö Ö Ñ ÒØ ÙÑ ÐÚ ÓÖ ÒÓ ÒØ Ó ÕÙ Ù Ú Ù ÑÓÖØ ÓÒÕÙ Ø Ñ Ó ÓÑ Ò Ô Ö ÓÒ Ô Ö Ó Ö Ú Ú Ò Ù Ø º Â Ù Ø ÒØÓ Ñ Ó ÓÑ Ò ÕÙ Ó Ù ÑÓÖ Ô ÖØ ÙÑ Ö ÔÓ Ø ÑÓÖ ÒÓ ÓÖ Ó ÙÑ ÒÓº Ç ÑÓÖ Ú Ö Ö Ñ ÒØ ÓÒØ Ó Ó Ø ÖÒ Ñ ÒØ Ö Ø ÚÓº ÑÓÖØ Â Ù Ò ÖÙÞ Ü ÑÔÐ ÙÑ ÑÓÖ Ù ÒØ Ñ ÒØ ÓÖØ Ú ÒÓ Ô Ö Ô Ö Ó Ö Ó Ô Ó Ô Ö ÓÖÚ Ö ØÓ Ñ Ð º Â Ù Ö Ú ÐÓÙ Ø ÑÙÒ Ó ÙÑ ÕÙ Ð Ñ Ð Ú Ö Ø Ó Ó ÕÙ Ù Ø ¹ Ñ ÕÙ Ñ Ö Ö Ò Ø Ò ÒØÖ Ó ÖØÓ Ó ÖÖ Óº Ç ÑÓÖ Ú ÒÓ Ò Ó Ô Ö Ó Ó ÖÖÓ Ñ Ö Ñ ÒØ Ð ÓÖÚ ¹Ó ØÓ ØÖ Ó ¹Ó º Ç Ô Ö Ó Ó ÑÓÖ ØÖ Ò Ò ØÓØ ÐÑ ÒØ Ó Ô Ö Ó Ñ Ö ÓÖ º Ñ Ö ÓÖ Ô Ó Ð Ó ÙÐÔ Ð Ó Ñ Ð Ó ÑÓÖ ØÓ Ú ØÖ Ó Ó Ô Ó Ô Ö ÑÔÖ ØÓ Ö ÕÙ Þ Ö ÙÐØ ÒØ Ð º  ٠ØÖÓÙÜ ÙÑ ÒÓÚÓ Ñ ØÓ Ó Ú Ú Ö Ô Ö ÍÖ ÒØ º Ð ÒÓ Ò ÒÓÙ Ò Ó Ö Ø Ö Ó Ñ Ð Ñ ÒÓÒØÖ Ö ÔÓÖ ÒØ ÖÑ Ó Ð Â Ù ÙÑ ÓÒ ÕÙ ØÖ Ó ÞÑ ÒØ Ó Ñ Ðº Ç Ô Ö Ó Â Ù Ò Ó ÓÒ Ò Ò Ö Ñ Ó ÐÚ Ó ÓÒ Ò Óº ÐÚ Ó Ò Ó Ñ ÒÓ ÔÖ Þ Ó ÖÖÓ Ò Ö Ø ¹Ó º Ç Ú Ö ÖÓ ÑÓÖ Ò Ó Þ ÓÒ Ó Ò Ñ Ò ÙÐ Ò Ó Ó Ó Ð Ó Ò ÕÙ Ð º Ç ÑÓÖ Â Ù ÒÙÒ Ø Ø ØÓ Ô Ò ÓÑ Ó Ñ ÖÓ Ô Ö Óº Ç ÑÓÖ Ó Å ØÖ ÑÔÐ Ö Ð Ø Ó Ò Ó Ö Ú Ú Ò Ø ÖÒ º Ô Ö Ø Ñ ÒØ ÓÖÖ ØÓ ½

9 Ð Ö ÐÚ Ó ÓÑÓ Ö Ò Ó ÓÑ Ó ÚÓ Ö Ö Ö Ø ÖÒ Ö Ð Ø Óº ½ º ÓÑ Ó ÔÓ Ö Ó Ù ÑÓÖ Ô Ó Ð Ô ÐÓ ÓÑ Ò Â Ù Ô Ó ÖÓÑÔ Ö Ò Ù Ò Ó Ô Ó Ó Ñ Ðº ÓÑ Ó Ð Ð ÖØÓÙ Ó ÓÑ Ò Ô Ö ÓÐ Ö Ñ Ð ÓÖ ÑÓ Ó Ú Ú Öº Â Ù Ö ØÖ ØÓÙ ÙÑ Ð ÖØ Ó Ó Ô Ó ÕÙ Ñ Ñ Ñ ÔÖÓÑ Ø ÙÑ ØÖ ÙÒ Ó Ô Ö Ó ÙØÙÖÓº Ç Ô Ö Ó Ó Ñ ÔÖÓÚ ÐÚ Óº Ð Þ Ó ÑÓÖ Ú ÒÓ ÕÙ Ò Ó ÔÐ Ò Ñ ÒØ ØÓ ÒÓ ÓÖ Ó ÙÑ ÒÓ ØÖ Ó Ô Ö ÑÔÖ Ò Ó Ó Ô Ó Ó ÔÓ Ö Ó Ñ Ðº ½ º Ç Ó Ö Ñ ÒØÓ Â Ù Ò Ó Ð Ñ Ø Ö Ñ ÖÙ Óº Æ Ö Ð Â Ù Æ Þ Ö Ô ÓÙ Ñ Ú ÒØ ÒÓ ÒÓ Ò ÖÙÞ ÙÑ Ú ÑÓÖØ Ð ÒØ Ò Ö Ðº Ç Ú ÐÓÖ Ö Ð ÖÙÞ ÓÒ Ø ÒÓ ØÓ ÕÙ Ó ÜÔÖ Ó ÙÔÖ Ñ Ò Ð Ó Ù ÑÓÖ ÓÑÔÐ Ø Ö Ú Ð Ó Ù Ñ Ö ÓÖ º ½ º Ñ Ñ Ð Ó ÑÙÒ Ó Ø Ó Þ Ò ØÖ Ð Ó Ö ØÙÖ Ñ ÚÓÐÙ Ó ÕÙ ÔÓ Ñ Ø Ö Ó Ø ÒØ Ø Ö ÐÙØ ÑÓÖ Ð Ò ÓÒ Ö Ó ÐÙØ Ð Ò Ö Ñ ÙÑ ÒÓÚÓ ÓÐ Ö Ô Ö Â Ù Ò ÖÙÞ ÒØ Ó ÓÒØ ÒÙ Ö Ñ ÒÓ Ù Ñ Ò Ó Ò Ô Ö Ô Ð Ú Ó Ù ÒØÖ Ò Ó Ù Ú Ò ÖÒ Ñ ÚÓ Ó Ó ÖÚ Ó Ò Ó¹ Ó Ø Ó ÓÑ Ñº ½ º Ç ØÖ ÙÒ Ó ÑÓÖØ Ò ÖÙÞ Ø Ö ÙÑ Ó ÒÓ Ô Ö ØÓ Ø ØÙ Â Ù Ô Ö ÓÑ ÕÙ Ð ÕÙ Ó Ø Ú Ñº Ð Þ ÖÙÞ ÙÑ Ñ ÓÐÓ Ø ÖÒÓ Ó ØÖ ÙÒ Ó Ó ÑÓÖ Ó Ö Ó Ó Ó Ú Ø ÓÖ Ú Ö Ó Ö Ó Ñ Ð ÕÙ Ò Ó Ð ÓÖÓÙ È Ô Ö Ó ¹Ó ÔÓ Ð Ò Ó Ñ Ó ÕÙ Þ Ñ º ÚÓ Ó Ó ÑÓÖ ÓÒØ ÓÙ ØÓ Ó ÙÑ Ú ØÓ ÙÒ Ú Ö Ó Ó ÔÙÐÓ ÓÒØÖ Ö Ñ¹Ò Ó Ù Å ØÖ º Ç ÔÖ Ñ ÖÓ Ò ØÖÙØÓÖ Ú Ò Ð Ó ÕÙ Ó Ñ Ó ÒØÖ Ö Ù Ú Ò ÖÚ Ó ÕÙ Ò Ó Ó Ô Ö Ú Ñ Ø ÑÓÖØ ÉÙ Ô Ó Ò Ó Ö Ó Ö Ð º ½ º ÖÙÞ Ü Ö ÙÑ Ô ÐÓ ÙÔÖ ÑÓ Ó Ö Ó ÕÙ Ñ Ð ÓÖ ÒÓ ÓÑ Ñ ÔÓÖÕÙ Ö Ú Ð Ð Ù Ñ ÕÙ Ø Ú ÔÓ ØÓ ÒØÖ Ö Ù Ú ÒÓ ÖÚ Ó Ó Ù Ñ Ð ÒØ º ÑÓÖ Ñ ÓÖ ÕÙ Ò Ò ÙÑ ÓÑ Ñ ÔÓ Ø Ö Ó Ð Ù Ñ ÕÙ Ø ÔÓ ØÓ ÒØÖ Ö Ù Ú Ô ÐÓ Ù Ñ Ó ¹ Â Ù Ø Ò Ó ÑÓÖ ÕÙ Ó Þ ÔÓ ØÓ ÒØÖ Ö ÔÖ ÓÔÖ Ú Ô ÐÓ Ù Ò Ñ Ó ÙÑ ÑÓÖ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ ÕÙ ÐÕÙ Ö ÑÓÖ ÕÙ Ø ÒØ Ó Ú Ó ÓÒ Ó Ò Ì ÖÖ º ½ º Ñ ÓÙØÖÓ ÑÙÒ Ó Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ Ñ ÍÖ ÒØ Ô Ø ÙÐÓ Ù Ð Ñ ÑÓÖØ Ó Â Ù ÙÑ ÒÓ ÒÙÑ ÖÙÞ ÒÓ ÓÐ ÓØ Ø ÑÙÐÓÙ ÑÓ Ó Ó ÑÓÖØ Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ Ñ ÕÙ Ô ÖØÓÙ Ñ Ð Ú ÚÓ Ó Ó Ò Ó º ½ º ÖÙÞ ÕÙ Ð Ñ ÓÐÓ Ð Ú Ó Ó ÖÚ Ó Ö Ó ÚÓ Ó Ú ÙÑ Ô Ó Ó Ñ¹ Ø Ö ÐÚ Ó Ó Ñ Ð ÒØ º ÖÙÞ Ò Ó Ó Ñ ÓÐÓ Ó Ö Ó Ó Ð Ó Ù ÒÓ ÒØ ÒÓ ÐÙ Ö Ó Ô ÓÖ ÙÐÔ Ó ØÓ Ô Ö Ô Þ Ù Ö Ö ÙÑ Ù Ó Ò Óº ÖÙÞ Ó ÓÒØÖ Ö Ó Ô ÖÑ Ò Ô Ö ÑÔÖ Ò Ì ÖÖ Ñ ØÓ Ó ÙÑ Ú ØÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÓÑÓ ÙÑ Ñ ÓÐÓ Ö Ó Ó ÓÒ Ó Ò Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó Ó Ñ Ù ÓÑ Ó ÐÚ Ò Ó¹Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ñ Ñ ÚÓ Ó ÑÓÖº ÖÙÞ Ú Ð Ú Ö Ö Ñ ÒØ ÓÑÓ Ò Ò Ñ ÐØ ÓÖÑ ÖÚ Ó Ò ÖÓ Ó ÚÓ Ó ÙÔÖ Ñ Ò Ó Ó ØÓØ Ð ÙÑ Ú Ö Ø Ó Ó ÖÚ Ó Ò ÖÓ Ñ Ò ØÖ Ó Ø ÑÓÖØ ÑÓÖØ Ò ÖÙÞº ÔÖ ÓÔÖ Ú Ó Ö Ò Ñ ÓÐÓ Ú ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ ÒØÖ Â Ù ÒÓ Ò Ô Ö Ú Ö Ö Ñ ÒØ ØÓ Ó Ò Ó ÕÙ Ö Ö Þ Ö Ñ Ñ Ó º ½ º½¼ ÉÙ Ò Ó Ó ÓÑ Ò ÑÙÐ Ö ÕÙ Ñ Ô Ò Ö ÓÒØ ÑÔÐ Ñ Â Ù Ó Ö Ò Ó Ù Ú Ò ÖÙÞ ÐÑ ÒØ Ô ÖÑ Ø Ö Ó ÕÙ Ü Ö¹ ÒÓÚÓ ÒØ Ñ ÑÓ Ó Ó Ö Ñ ÒØÓ Ñ Ú ÖÓ Ú ÑÙ ØÓ Ñ ÒÓ ÒØ Ô ÕÙ ÒÓ Ñ Ö Ó Ñ Ó ÔÙÖ Ñ ÒØ Ø º Ù Ú Ó Ø Ó ÐÓÖ Ó Ù ÑÓÖØ Ø Ó ØÖ ÙÒ ÒØ ÕÙ ÑÓ ØÓ Ó ÙÞ Ó ÓÑ ÔÓ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ö Ñ º ÌÓ Ó Ó ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ Å Ð Ü Ö ÙÑ Ú Ö ÖÓ ÔÓ Ö ØÖ Ó Ó Ù ÙÚ ÒØÙ Ø Ó Ô Ø ÙÐÓ ÓÔÖ ÚÓ Ù ÑÓÖØ Ò ÖÙÞº ½ º½½ ÒØ Ó ÙÖ ¹ÚÓ ÕÙ Ó ÓÒØ ÑÔÐ Ö ÖÙÞ ÓÑÓ ÙÑ Ö Ú Ð Ó Ù Ò Ó ÒÜ Ö Ù ÓÑ Ó ÓÐ Ó Ó ÓÑ Ñ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ò Ñ Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ó ÓÑ Ñ Ö ÖÓ Ñ Ö ÒØ ÕÙ ÓÒ Ö Ú Ñ Ù ÓÑÓ Ò Ó ÙÑ ËÓ Ö ÒÓ ÑÔÐ Ú Ð ÕÙ Ü Ö ÙÑ Ù Ø Ú Ö ÙÑ ÔÐ Ó Ö Ð º ÙÖ ¹ÚÓ ÒØ ÕÙ Ú Ö Ò ÖÙÞ Ñ Ò Ø Ó Ò Ð Ó ÑÓÖ ÚÓ Ó Â Ù Ñ Ó Ù Ú ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ Ö ÑÓÖØ Ó Ù Ú ØÓ ÙÒ Ú Ö Óº ½

10 Î Ò ÑÓÖØ Ó Ð Ó Ó ÀÓÑ Ñ Ó Ù Ó Ó Ö Ñ ÒØÓ Ó ÑÓÖ Ú ÒÓ Ó È Ô ÐÓ Ë Ù Ð Ó Ö ÑÓÖØ º ÖÙÞ Ñ Ö ØÖ Ø ÚÓ Ó ÚÓÒØ ØÙÓ ÓÒ Ó ÐÚ Ó ÚÓÐÙÒØ Ö ÕÙ Ð ÕÙ Ø Ó ÔÓ ØÓ ÔÓÖ ØÓ ÚÓÒØ Ö Ö Ø Ú Ø Ð ÚÓ Óº Æ Ò ÖÙÞ ÕÙ Ø Ú Ó Ô Ó Ô ÐÓ È ¹ Ô Ò ØÙ Ó ÕÙ ÐÓ ÕÙ Â Ù Ù ÓÑ ØÓ ÔÓ Ó Ù ÚÓÒØ ÕÙ ÐÓ ÕÙ Ö Ù ÓÙ Ú Ø Öº ½ º½¾ Ë Ó ÓÑ Ñ Ò Ó ÔÓ Ú ÐÓÖ Ö Â Ù Ð ÙÑ ÓÙØÖÓ ÑÓ Ó Ò Ñ ÓÑÔÖ Ò Ö Ó Ò Ó Ù ÙØÓ¹ÓÙØÓÖ Ò Ì ÖÖ Ð ÔÓ Ó Ñ ÒÓ ÓÑÔÖ Ò Ö ÖÑ Ò ÓÑÔ Ò Ö Ó Ù Ó Ö Ñ ÒØÓ ÑÓÖØ º Æ Ò ÙÑ ÓÑ Ñ Ñ ÔÓ Ø Ñ Ö ÕÙ Ó Ö ÓÖ ÓÒ Ò ØÙÖ Þ ÓÙ ÜØ Ò Ó Ó Ø ÑÔÓÖ ÔÖ ÓÔÖ Ð º ½ º½ Ë ÑÓ ÕÙ ÑÓÖØ Ò ÖÙÞ Ò Ó Ü Ø Ù Ô Ö Ø Ú Ö Ö ÓÒ Ð Ó Ó ÓÑ Ñ ÓÑ Ù Ñ Ñ Ô Ö Ø ÑÙÐ Ö Ó ÒØ Ò Ñ ÒØÓ ÕÙ Ó ÓÑ Ñ ÔÓ Ø Ö Ó ÑÓÖ Ø ÖÒÓ Ó È Ñ Ö ÓÖ Ñ Ñ Ó Ù Ð Ó Ô Ö ÙÒ Ö Ú Ö ÙÒ Ú Ö ÙÑ ÙÒ Ú Ö Ó ÒØ ÖÓº ½