!"# $! %&' %&"!"#$%&'()* +,-./ ÁÂ :;< EF!GHI'JK#L;MNO'PQRS!T'U5() VWX YL;Z[VW%<89PBVW\]^_`abcG\d efgh6* ÁÂ 67ij*kl=mno p qrst 6

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "!"# $! %&' %&"!"#$%&'()* +,-./ ÁÂ :;< EF!GHI'JK#L;MNO'PQRS!T'U5() VWX YL;Z[VW%<89PBVW\]^_`abcG\d efgh6* ÁÂ 67ij*kl=mno p qrst 6"

Bản ghi

1 # $! %' %" #$%'()* +,-./ Á :;< EF!GHI'JK#L;MNO'PQRS!T'U5() VWX YL;Z[VW%<89PBVW\]^_`abcG\d efgh6* Á 67ij*kl=mno p qrst 6uv8wCD# + #, - $%. #$%!/"0'1()*+(,-./ Á 4 ÁÁ [\%]]^_`#5 à [\?[ab>,c de%fghi>?n^?[abjk3lmnopq?nwrsxytuvwx(yz ÄÁÅÆÇ 3?N{P=%vw>?N^?[abM 1}nos~`(%T m ƒ>?n^?[ab no %ˆ Š QŒ!Z% Ž_g 3 È [\ >abw X%Š Q š >6>?œab} % G žÿ> %ˆ 9 > / G 9> % ª«Gˆ^ ab} > Xœ 376% G± È [\>abw X3lm³ µ ÄÁÉÉÅÁÇ ^ ab} ³¹vwº»¼no%½¾B¼^ ab m>å ^ ab} Æ"`N=>% ª«?N^?[ab>GH3 ŸmÇ Kg?N^ abno>µ ÄÁÆÅÁÈÇ %ŽÈ} QÅ ^ ab} >ÉÊ Ë Ìƒ Í,Î>ÀÏ%ÐÑ?NÒÓÔÉÕÖ ÄÁÆÉÁÃÇ 8 ÕÖ ÄÁÇ 8Ø?NÙ ÄÁÇ ÚÕÖ ÄÁÈÇ º»n o%û~ü¼ýþ>½¾3ßž àq =jk mýþáâ%q?n^ ab}p>,càãäåæ ç%ˆ mèéêë }PNìÃÄ1NíîïNðKLjk3ñµòó µ % ̃ Í>Àª%ô àq>jkº»æçðõ3 $ '() *+()-,-./íö ÉÖ!-%- %%" ø 0123ùú]!#/ "%û%üý%þÿ3no9 FGED>

2 ñ òóœº>,càª%ßqm?% ¼ab X81N ïnð³,î?ì3 z,c% P3%Œ X81N8 Í P <3Égz,c%ñ m`þ>>" % Ü^ ab X%}Pñ!ÍN%3¼!Þ"#1ï$}P>Nì% ̃ Í ž%œ1n>àï%' >?N( ÍÍ)*1N>ÀÏ %ñµ +ïàãm`>á,3 ñ Q`N^ ab} >ÉÊ ºˆ%?œÌƒ Í,Î3}P Í% Œ1 N-ÃÄ1N3.3?N^ /îab 01.%23ê=ÇOÐ9 c4 9Ž >#1ï$%#1 5678%Û ƒ>ï$' ^ 9:!;<9Qc4 >ï$=%*;9=>ì>œ 376>^ <9'^ 9:!;<*;>)9:%Az3 B/î9:%Cî /î' <HžI_>DEݱ% mç JK% DEF<L/ ä ODDEä% / îde>f' }P9ÇëMNOP«L/>H%Q/œ (76%RS>,cH%Q TUVW RSèé3 ̃ Í<9 )X̃>ÀY3}P Í%?N{P'!-"Œ1N-9 g#1}pnì3.?n^ ab 01. <?DHF:;I<DG<;?;:H<?HIF:F;IEFEI;C><DJ;I<?EFIFCI<>?CACIF: ñ Z M 789 Xœ 76%[ XW[\ * Á [\' '?\ìíîï$%nì]î±g() ^U<g-±!-5"' cd%ecdðz 3 : ;<: Œ1N Ž9¹Hf8ÃÄ8ghì?8i 8ƒ dejk>1=lmnìnðo>ž%1 N 3ž%Y>Í)* %ž%y>œ1ná)`qp%!qõq^ ab X1 r}ppã>nì%œ1n)*1này êpu03

3 ÀÁð9?N^ Â?ab}P,cNìíîï$ 31N={P39tTº»% uvw Hžxy%tT} zÿ?n-<%û Ís-1N{ lm3-d:33 Œ1N-ÃÄ1~ }P pã>nì%qæ"6 Í)* Œ1N-º»=3Um}PQ6%º» ¼}w~w31N>KLŽêëÄ=}PpãŒ!y %}P3 %=, 9 ±ƒ%í )* ç! >Ž?1N>ÃÄM"%ê.U03Œ1N-1rD ˆ ƒš9u3 W̃Œ)e% 1)NìZÜ ŽÛ =T% ÃŒÍs- % Ís-1)NìÍ)* 89u3 p Œ1N)*1N ;K:;<C>KFI=FF><>J;FGIHF:?;H<D :FIHG;>GIHF:DEF ;<: =AB ž%y Hžž%}P 1NÃÄ 1NÃÄ - ä - G= ñ`? äg= ñ. Œ1N-=01. <?DHF:;I<DG<;?;:J>J;FG IHF:?;H<DD;<K;I<>.3ŒÀY1~>NìÐo%}P Nì % Nì?%ߎQ}P ðh NìÐo % ^ ab X>š)% cb}p ðh NìÐo %. U 0 > «H3ª> L;?>F ÄÁÇ RSÐõ¼}PNìÐo?N^ ab > œ% ~Ü >½ 3 3 }P } Nì 8ž=% =Àª9 íæ!>íî1nïn ÝÞ" Œ1 N- > Nì%,! Ÿ!I<>"8 Ð!>IF?;I<>"8J Ð!,<JFF>I<;I<>""íîïN3 Œ1N- }P >N캻 î #1%c 4 6Nì Á Nì  %~Ü 6 > Ž9 M Â/ Á%, 49 N! ÁÁ" % 3G ̃ ÍZ >8Ž' 8 8 Ð Ñ3, ï$78% \>î 1N8 ̃ Í <>I_Z %[ª }P>Nì =ï$3 Gg^ ab XÍ«>àQ%?N{P=^ ab X}P>Nä %ê¾ ^U XÀY%. }PNìÐo <?F:F;IEFG<CI<KEI<> JEI;C><DCFD<:F> }PNì?i%NìÝä ï$%ß ³\} M>1 }T% ¼ ±²Y X%Š X:C%³ :C> µ XÀÏ%G q>ž:c^ /î!í Nìݱ>]î!±g) "% :C³ T%N칺ܻ Ž% }P>Nì ]îï$q() cb}pnìq Tc¼ =3}PNì?\ìï$e½.3.3Q) {P=%^ ab%q± det}pnì>sz %}P OðH OÐNìï$¾Þ3

4 . }PNì, íîï$e01. <?=DH;IJ,;EI:;I<D;AD>I<>? JCFD<:F>IF:F;IEF. }PNì <?F:F;IEFDEOFJCFD<:F><>HEC. 3 DEƒÐo01.%DEF< }PG«76>L/{P% Q?N%DEF<ÊgtNÄ %ß}PŠg?NÄ %G g?{p=öfåmræ ±%U G(,cab}P3 g v}p%lm>µ ³ ÇÈÉ3 m ðh >ÊËÉ%ÜÇÈÉÄ}P> D `Ì [ ƒš >jk%ñµ ÊË É}P3Q^ ab%ab}í >ÇëMNO P«L/{P3 gêëé}p%g OÎ 8s ÏãÐ Ñ Î ÒOÐÓ%ê.-U03 Gg ÔM%}Í>ÕÖ 7 p039 S! " Á! P Â" V U! " ÁDCHQ! Â"R!  P P  Á " V T! "!  Á P P  Á ". DEƒÐo <?,<C;DF:F>I;>GCIFCC %M G<CI<KEI<><>IFCI<>?CACIF: Á ;DDC! Á "3 áõ>àªùö.- ÊËÉ}Í ~Ü}P>DE8ƒƒs>±Ðo%ß8 ÚY šûü%ˆ m 3¼Há:;>Àä ~亻ÿý%~ü>}p MNäŽxÞ>áõá%ˆŽ ŸÝ>á%Gß~Ü> }Pœ 8 DEƒK ½¾%}P >Ž mì 3àŒ%Q?N{P=%}PNì5Šä%tu}P5 )ÅMr ä%ýá áõ>àªðõ,c?n{p=>^ ab}p3 >Àª% m>mâãp i ÃÄ"Ä=}PMN%ab}P,ce.ê. U03

5 ÀÁð9?N^ Â?ab}P,cNìíîï$ }P,cÆè86%éGÐõ1rUnoÖfv wqänì=>î ÅMr%Q?N{P=!Öfvw ³6YêÕ?NÅMr Nì>K 3ÚÕÖëÕ AìÙÅNìK ê.#u03qš >NìdeT%³8Öfvw>Å Nì>íŸÝ > MK %ÚÕÖQ) =8AìÙ Q) =%Éñ «MK ' Nì š? ²ä î«mk %G ³6YêÕ3 ^ ab L/œ 3Ä=Ž!76"% ï$}í/îdež5ï$ƒž3}í.?n^ ab}p,ce. O[ƒ>Ž }Í ODE 8 «ï Ÿ <?=DH;IJH<?HIF:F;IEF K % mâãðõ~ü K 8 EI;C><DCFD<:F>GFC<?><>? % 3}P ãde' 3}Í/îDEƒ 8%ÒD3 ;W X :3 >±vw>î ÅM rðì8}p>çëmnmk3 gñ=>}p% Ž`r3 AìÙ3Ÿ%. 3 AìÙ`N ) {P=ƒ ãde>k %tu ƒ>deƒ 8Ʊ3.#-ÚÕÖëÕ AìÙÅNì>K <?#,A>;:<DYE>?ZC:GEECOCIF:F;IEFJ-;>GI;ICIFF ÅMrNì8 >K %1 )>ÅM r% mâã>àª( c4 }P>ƒÐ odeƒ 8%. 3 mâãઠÐõc4~Ü>ƒÐo3 CDEFGó3 ô ë> B % ª `õö % g^ ab}p g B >H%ùø ÄÂÇ >nopq% }PQ > g cb\ìh%ñµ >}PQ. AìÙ`N) {P= ƒ ãde>k <?F;I<>CH<KFI=FF>CIFCC;>GG<C;DF:F>I;I :IF:F;IEF;>G) JI;ICIFFCFD<:F> «ß\ìH3 45HI 9 m^žê. U 0%DEF<>I_ ^žîéùú%}pùúûüý=^ž3éž þÿwb%

6 . }PƒÐo <?IFCCG<CI<KEI<>JCFD<:F>J EI;C><DJ;I<?EFIFCI<>? öt_fìƒ Í,Î ŒÍs-%[Tc 4, WƒNìŽ3c4 î #1}PNì%Nìï$<ï $ ̃ Í <>I_Z %[ªï $ }P>Nì3ñ ½ç% i ÃÄ" ï $ }PNìW sn^./ab3 ñ 1}¼ÚÕÖ!) "8ëÕ AìÙ!) ">?N^?[abM %Û' A XÀªº»¼ %ê. U 0%U~> / 8 ' XÀYU~½¾9uMÝ Þ%Bq¼ñ /î XÀY= / <? / DEOFCE>GFI;I<>?KF>G<>?;G<>?;>GEI;C><D;G<>? ;IH<?HIF:F;IEFJ-;>GI;ICIFFFCFDI<OFA ñ %! ¼ëÕ AìÙ?N^?[ab XT%abü;g}PTO;l> %ê.u0%û Qab}Í_ ¼ š3.) {P=%AìÙ^?[abü;g}PTO; <?A<D;F[;:FCJ:H?AJD;D7<><I<;I<>;I<>IF>;<>DEC<>JI;ICIFF;I) HJ ñµ<3º9 Æ"?N{P=Öfvw?N^?[!* Á [\"abab

7 ÀÁð9?N^ Â?ab}P,cNìíîï$ no¼ >mæ>»3ñ z,c% ¼?N^?[abW X9, -?N{P=%g Á [\>W X%Nì?\ ìíîï $%Nì]î±g() ^U<' cb}p ðh NìÐo %ÛÄ=vwÅNì>K %m ÝÞ?Nab}P,c}P>ƒÐoÐõ' ÚÕÖëÕ AìÙÐÑQ) ) {P=> 1}%' A a b XÀYº»¼ %Bq¼ñ >mæm3 KL QR\EDHH;ECF>% >F%<CDHF\%FI;,FO<DFJD;A<>?EIF>O<>:F>I;OFAH<?HDADFJ;I<?EFIFCIC =<IHEI;C><DF[D<I;I<><>;CA::FI<DECHE:GFQR>IF>;I<>;E>;J;I<?EF%%9/# QRK;;HFFCF>IC<IE;I<>;>GJEIEFKF:C<>EI;C><DJ;I<?EFIFCI<>?:;<>AFO<F=FG>F>O<>:F>I; FJFDIC;>G:;IF<;CZCDFF><>? QR>IF>;I<>;E>;J;I<?EF%% 9/- QRFI<I%;;6<>\;EGE[>OFO<F=>IHF<>JEF>DFJIHF;I:CHFFF>O<>:F>I>EI;H<?HDADF J;I<?EF;>GEI;C=J;I<?EFD;D7;?;I<>QR>IF>;I<>;E>;J;I<?EF%% 9-/- QRx%ï%; ðëõ Aì ÙRSÄ =>?Nab»3 QRvw% 9 /!Y Y<:<>% ]HF>?JF<% ECHF>?%FI;;I<?EFKFH;O<JICIFF;I FFO;IFGIF:F;IEF;JIF>?IF:CFO<DFQRE>;J;IF<;C>?<>FF<>?%9 /!<>H<>FCF"" QRx%ï%; ðrs ÙabM Ó> œ QRvwÍŠ % %9/!Y Y<:<>% ]HF>?JF<% ECHF>?%FI;;DIEF;>GJ;I<?EFFI<FCJ I;JIF>?IF:CFO<DF;>G<IC:<DCIEDIEFFOEI<>QR;>C;DI<>CJ;IF<;C;>GF;I F;I:F>I%%9/!<>H<>FCF"" QRL;>?^Y%\F;GY%,EK;F%FI;+<?;DADFJ;I<?EFJJFEC;ACQR;I<?EF;DIEF>?<>FF<>? ;IF<;CIEDIEFC%%9-/- Q-R\;IH<;C<F6FFDI<DJ;I<?EFIFCI<>?:;DH<>FC;>GGFO<DFCQRH<G>IF>;I<>;>JFF>DF>FA <?H ADF%% 9 / Q RDFO<A%;7;:E;%?E:;%FI; >IHF:FDH;><C:JOFAH<?HDADFJ;I<?EF<>< QR D<I;;IF<;<;% %#9-/# 9/- QRL;>?^Y%\;IH<;C%_;=;?<CH<%FI;JFDIJ<>DEC<>>CEKCEJ;DFD;D7<><I<;I<>;>G?<?;DADFJ;I<?EF CIF>?IHQR>IF>;I<>;E>;J;I<?EF%%9#/- QRL;>?^Y%\F;GY%;IHFA%FI;<?HDADFJ;I<?EFD;D7<><I<;I<>;>G;?;I<>KFH;O<EJH<?H CIF>?IHC<>CIFF=<FCQR;I<?EF`;DIEFJ>?<>FF<>? ;IF<;C`IEDIEFC%###%! "9-/ -- QRL;>? ^Y%<K%]F>?; ++<?;DADFJ;I<?EFKFH;O<JH<?HCIF>?IH;E:<>E:;AC QRDFG<; >?<>FF<>?%%9/- QRL;>?^Y%<G;;I< I;I<DDH;;DIF<CI<DC;>GJ;I<?EFKFH;O<JD:C<IFF;<FG;E:<>E:;IFCQR :C<IFIEDIEFC%%9/ QRùú]%r%q ð^./í/ ^ ab»3 QR %%-9/-!L+ ^<>?AE;>%+<;[<;>%Y <;>?:<>?%FI;HF:EI;C><DJ;I<?EFKFH;O<J>GE;D;CI<><> CEF>?<JF;>?FQRE>;J[F<:F>I;FDH;><DC%%-9/ -!<>H<>FCF"" QREEA; Y%_K;A;CH<_%;A;7;=; %FI;<?HIF:F;IEFEI;C><DJ;I<?EFIFCI<>? JC<>?FDACI; CEF;ACQR;IF<;CFIFC%%#9/ QRL;?>F,%;O;<F<%\;IH<;C%FI;I;C><DJ;I<?EFIFCIC;IH<?HIF:F;IEF>;>;ECIF><I<DCIFFQR EC<>;>G=FFCF;DH%%9#/ Q-RY<]%KFI%F>? ^%FI;I;C><DJ;I<?EFJ;C<>?FDACI;<K;CFCEF;A;I) QR

8 ,* ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.+*/7; ;IF<;CD<F>DF;>G>?<>FF<>?9%-%!W"9/# Q R]HE%HA;:%>FC%FI;JFDICJ:<DCIEDIEF;>GIF:F;IEF>J;I<?EFKFH;O<J#-D;CI ;E:<>E:;A<>OFA>?<JFDADFCQR>IF>;I<>;E>;J;I<?EF%% 9/- Q#R ÀÁ%%ùú] ð-úõö?n^?[ab QR î %%#!-"9-/-!<E7;<% Y>?a<F% L+ ^<>?AE;>%FI;<?HIF:F;IEFEI;H<?HDADFJ;I<?EFIFCIJ- I<I;><E:;AQRE>;JFC;DF=F%%#!-"9-/-!<>H<>FCF"" QRùø8! Ù^?[abM noñab " Q,R9#$r % Á Á ÁÂÃ Á #!#$%'# ()# "$*++*, "-.(#!)$)##!) ()# "$*++*, "/ 0#")11 21'#))#' #)!#)!'1))##)#"" #'1#'#))#$$ $#"13')3#"" 1!) ')'#$ #'#!!##'1#$""#'1#)1!'$)4$$1#"5" 21'#))#''1$3#")! 4"" #"+ ÁÄ #'))1 ""!!# $""#'1#'#5")21'#))#' ))#"#$##)! ##)# ' $))!#!#$#'1#'))#'## 4 #'$'!#'1#'#)1!' $$1#)#'##3#'#"$# )#"##"#'1#!##)))#"678%21'# )#))"9#"# )#) 3#$'#")))#'$'#9#"#" )#)3#$'!## $'#"$5"91)#$#")11 1$)9$!#1# ' #" )#$#$'$#')''#'#)3!#$#)1 ""!! :+ ÁÄ #')/$$""#'1#'# 0""#'1#-)1 ""!!#-$!#"#-$#'1#') '#