Series JMS/3 amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 3/3/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg àí

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Series JMS/3 amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 3/3/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg àí"

Bản ghi

1 Series JMS/3 amob Z. Roll No. H$moS> Z. Code No. SET-2 3/3/2 narjmwu H$moS >H$mo CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð >na Adí` {bio & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg àíz-nì _o _w{ðv n ð> 7 h & àíz-nì _ Xm{hZo hmw H$s Amoa {XE JE H$moS >Zå~a H$mo N>mÌ CÎma-nwpñVH$m Ho$ _wi-n ð> na {bi & H $n`m Om±M H$a b {H$ Bg àíz-nì _ >14 àíz h & H $n`m àíz H$m CÎma {bizm ewê$ H$aZo go nhbo, àíz H$m H«$_m H$ Adí` {bi & Bg àíz-nì H$mo n T>Zo Ho$ {be 15 {_ZQ >H$m g_` {X`m J`m h & àíz-nì H$m {dvau nydm _ ~Oo {H$`m OmEJm & ~Oo go ~Oo VH$ N>mÌ Ho$db àíz-nì H$mo n T> Jo Am a Bg Ad{Y Ho$ Xm amz do CÎma-nwpñVH$m na H$moB CÎma Zht {bi Jo & {hýxr HINDI (nmr²>`h«$_ A) (Course A) {ZYm [av g_` : 3 KÊQ>o A{YH$V_ A H$ : 80 Time allowed : 3 hours Maximum Marks : 80 gm_mý` {ZX}e : (i) Bg àíz-nì _ Mma IÊS> h H$, I, J Am a K & (ii) Mmam IÊS>m Ho$ àízm Ho$ CÎma XoZm A{Zdm` h & (iii) `Wmg ^d àë`oh$ IÊS> Ho$ CÎma H«$_e Xr{OE & 3/3/2 1 P.T.O.

2 IÊS>> H$ 1. {ZåZ{b{IV JÚm e H$mo Ü mznyd H$ n{ T>E Am a nyn>o JE àízm Ho$ CÎma {b{ie : h mam {e{jv wdm dj emar[ah$ l nah$ H$m H$aZo go nahoo H$aVm h & l H$s Adkm Ho$ n[aum H$m g~go Ádb V CXmhaU h, h mao Xoe ì mßv {e{jv dj H$s ~oh$mar & wdm h Zht gmomvm h {H$ emar[ah$ l n[aum V: {H$VZm gwixm r hmovm h & ngrzo go qg{mv d j bjzo dmbm $b h oem Ywa hmovm h & hmë m B gm grh Zo AnZo AZw m{ m H$mo h nam e {X m Wm {H$ Vw gxm AnZo ngrzo H$s H$ mb ImZm & ngrzm Q>nH$mZo Ho$ ~mx Z H$mo g Vmof Am a VZ H$mo gwi { bvm h & h mao g mo emar[ah$ l Z H$aZm gm mý V: Cƒ gm m{oh$ ñva H$s nhmmz mzr OmVr h & hr H$maU h {H$ O go-o go Am{W H$ pñw{v gwyma hmovm OmVm h, d go-d go ~r mam Am a ~r m[a m H$s g» m d {Õ hmovr OmVr h & {Og g mo emar[ah$ l Ho$ à{v ho ÑpîQ> Zht hmovr h, dh g mo AnojmH $V A{YH$ ñdñw Ed gwir {XImB XoVm h & {dh${gv Xoem Ho$ {Zdmgr emar[ah$ l H$mo OrdZ H$m Amdí H$ A J g PVo h & (H$) {e{jv wdm dj H$s ~oh$mar Ho$ ³ m-³ m H$maU hmo gh$vo h? 2 (I) ngrzo H$s H$ mb H$m ³ m AW h? 2 (J) ñdñw g mo H$s ³ m nhmmz ~VmB JB h? BgH$m ³ m n[aum hmovm h? 2 (K) qg{mv Am a Am{W H$ eãxm go àë AbJ H$aHo$ {b{ie & 1 (L>) Cn w ³V JÚm e Ho$ {be Cn w³v erf H$ {b{ie & 1 2. {ZåZ{b{IV H$mì`m e H$mo Ü mznyd H$ n{ T>E Am a nyn>o JE àízm Ho$ CÎma {b{ie : Vmo mì {ÎmH$m hÿ± O~ Vw wpo n am go am XVo hmo VWm hb Ho$ $mb go {dxru H$aVo hmo YZ-YmÝ ~ZH$a mv ê$nm hmo OmVr h±ÿ & O~ Vw wpo hmwm go ñne H$aVo hmo VWm MmH$ na M T>mH$a Kw mzo bjvo hmo 3/3/2 2

3 Hw $^ Am a H$be ~ZH$a Ob bmvr Vwåhmar A Va J {à m hmo OmVr hÿ± & O~ Vw wpo obo oao {Ibm Zo ê$n na AmH${f V hmoh$a MbZo bjvo hmo Vwåhmao {eew hmwm nhþ±m àomê$nm hmo OmVr h±ÿ & na O~ ^r Vw AnZo nwéfmw -nam{ov ñdëd go wpo nwh$mavo hmo AnZo J«må XodËd Ho$ gmw {MÝ r e{³v hmo OmVr h±ÿ (à{v m ~Z Vwåhmar AmamÜ m hmo OmVr hÿ±) {dídmg H$amo h g~go ~ S>m XodËd h, {H$ Vw nwéfmw H$aVo Zwî hmo Am a ñdê$n nmvr {ÎmH$m & (H$) { Å>r mv ê$nm ~ZZo go nhbo ³ m-³ m H$îQ> CR>mVr h? 2 (I) { Å>r Ho$ {à`m ê$n {H$Ýh mzm h? Bg H$m Z mü ~ZVm h? 2 (J) g~go ~ S>m XodËd {H$go mzm J m h? 1 (K) { Å>r {H$Z hmwm nhþ±m H$a àomê$nm hmo OmVr h? 1 (L>) Cn w ³V H$mì m e Ho$ {be Cn w³v erf H$ {b{ie & 1 Á m {ZH$b H$a ~mxbm H$s JmoX go Wr A^r EH$ ~y±x Hw$N> AmJo ~ T>r & gmomzo { $a-{ $a hr Or bjr Amh! ³ m Ka N>mo S>H$a m ~ T>r & Xod! oao ^m½ h ³ m ~Xm ~My±Jr m { by±jr Yyb & 3/3/2 3 P.T.O.

4 m Oby±Jr {Ja A Jmao na {H$gr My nsy>±jr m H$ b Ho$ y$b & ~h J r Cg H$mb EH$ Eogr hdm dh g Xa Amoa AmB AZ Zr EH$ gwýxa grn H$m w±h Wm Iwbm dh Cgr Om n S>r, movr ~Zr & bmoj m hr h {PPH$Vo gmomvo O~{H$ CZH$mo N>mo S>Zm n S>Vm h Ka qh$vw Ka H$m N>mo S>Zm A³ga CÝh ~y±x g Hw$N> Am a hr XoVm h H$a & (H$) ~mxbm go {ZH$bVo g ~y±x Ho$ Z ³ m-³ m {dmma CR> aho Wo? 2 (I) ~y±x Ho$ mü go H${d Zo {H$Z bmojm H$m du Z {H$ m h? 2 (J) H$mì m e Amh eãx {H$g ^md H$mo àh$q> H$aVm h? 1 (K) ~y±x g wð H$s Amoa AZ Zo ^md go ³ m AmB? 1 (L>) H $go H$h gh$vo h {H$ Ka N>mo S>Zo H$m n[aum ~wam Zht hmovm? 1 IÊS> I 3. {ZX}emZwgma {H$Ýht VrZ Ho$ CÎma {b{ie : 1 3=3 (H$) gm±p hþb Am a njr Zr S> Am JE & ({ l dm³ ~X{bE) (I) Zdm~ gmh~ Hw$N> Xoa Jm S>r H$s {I S>H$s Ho$ ~mha XoIH$a pñw{v na Jm a H$aVo aho & (g w³v dm³ ~X{bE) (J) (K) AÜ m{nh$m Zo N>mÌm go H$hm {H$ {~Zm nq>mim Ho$ Xrnmdbr ZmE± & (aoim {H$V Cndm³ H$m ^ox {b{ie) do N>mÌ, Omo H$b Zht AmE Wo, I S>o hmo OmE± & (gab dm³ ~X{bE) 3/3/2 4

5 4. {ZåZ{b{IV go {H$Ýht Mma dm³ m H$m {ZX}emZwgma dmà -n[adv Z H$s{OE : 1 4=4 (H$) N>mÌm Zo {dúmb nm Yo bjme & (H$ dmà ~X{bE) (I) Mbmo, Ky Zo MbVo h & (^mddmà` _ ~X{bE) (J) emhohm± Ûmam VmO hb ~Zdm m J m & (H$V dmà` _ ~X{bE) (K) àmmm Zo N>mÌm H$mo nwañh$ma {XE & (H$ dmà ~X{bE) (L>) Bg Yyn Mb Zht gh$vm & (^mddmà` _ ~X{bE) 5. {ZåZ{b{IV go {H$Ýht Mma aoim {H$V nxm H$m nx-n[am {b{ie : 1 4=4 (H$) Cg J bo Xmo Jwbm~ {Ibo h & (I) gm å m ~JrMo Ho$ gm Zo ~ R>r h & (J) A{dZme XþH$mZ go J ny{ S> m± bm m h & (K) dfm Ho$ ~mx Yrao-Yrao h[a mbr ~ T>Zo bjr & (L>) am H$hmZr n T>Vm h & 6. {ZåZ{b{IV go {H$Ýht Mma àízm Ho$ CÎma Xr{OE : 1 4=4 (H$) am Ð ag H$m EH$ CXmhaU {b{ie & (I) {ZåZ{b{IV H$mì n {³V m ag nhmmz H$a {b{ie : am H$mo ê$n {ZhmaV OmZH$s H $JZ Ho$ ZJ nan>m±hr & mvo g~ gw{y ^y{b JB H$a Q>o{H$ ahr nb Q>maV Zm±hr && (J) emoh$ {H$g ag H$m ñwm r ^md h? (K) AX²^wV ag H$m ñwm r ^md {b{ie & (L>) ag Ho$ {H$VZo A J m Ad d hmovo h? IÊS> J 7. {ZåZ{b{IV JÚm e H$mo Ü`mZnyd H$ n T>H$a nyn>o JE àízm Ho$ CÎma {b{ie : ~oq>o Ho$ {H«$ m-h$ Vyb Zht {H$ m; nvmohÿ go hr AmJ {XbmB CgH$s & qh$vw Á m hr lmõ H$s Ad{Y nyar hmo JB, nvmohÿ Ho$ ^mb H$mo ~wbmh$a CgHo$ gmw H$a {X m, h AmXoe XoVo hþe {H$ BgH$s Xÿgar emxr H$a XoZm & BYa nvmohÿ amo-amoh$a H$hVr Mbr OmD±$Jr Vmo ~w T>mno H$m Z AmnHo$ {be ^mooz ~ZmEJm, ~r ma n S>o, Vmo H$m Z EH$ Mw z nmzr ^r XoJm? n a n S>Vr h±ÿ, wpo AnZo MaUm go AbJ Zht H$s{OE & bo{h$z ^JV H$m {ZU AQ>b Wm & (H$) JÚm e Ho$ AmYma na ~mbjmo{~z ^JV H$s Xmo {deofvme± {b{ie & 2 (I) nvmohÿ H$m ³ m AmJ«h Wm? ³ m? 2 (J) ^JV H$m {ZU Š`m Wm? 1 3/3/2 5 P.T.O.

6 8. {ZåZ{b{IV go {H$Ýht Mma àízm Ho$ CÎma g jon {b{ie : 2 4=8 (H$) Zm ~VImZo B~mXV nmr> Ho$ AmYma na Sw> am±d Jm±d H$s à{g{õ Ho$ Xmo H$maUm H$m C oi H$s{OE & (I) ~mbjmo{~z ^JV H$mo {H$Z {deofvmam Ho$ H$maU gmyw H$hm OmVm Wm? (J) Zdm~ gmh~ Ho$ {H$Z hmd-^mdm go boih$ H$mo AZw^d hþam {H$ do ~mvmrv H$aZo H$mo V{ZH$ ^r CËgwH$ Zht h? bizdr A XmO nmr> Ho$ AmYma na {b{ie & (K) ZoVmOr H$m Mí m nmr> Ho$ H $ßQ>oZ Ho$ ñd^md H$s Xmo {deofvme± g PmBE & (L>) AmnHo$ {dmma go `wdm H$m{ b ~wëho$ Zo ^mav AmZo H$m Z ³ m ~Zm m hmojm? 9. {ZåZ{b{IV H$mì m e H$mo Ü mznyd H$ n T>H$a nyn>o JE àízm Ho$ CÎma {b{ie : VmagßVH$ O~ ~ R>Zo bjvm h CgH$m Jbm àoaum gmw N>mo S>Vr hþb CËgmh AñV hmovm hþam AmdmµO go ami O gm Hw$N> {JaVm hþam V^r w» Jm H$ H$mo T>m T>g ~±YmVm H$ht go Mbm AmVm h g JVH$ma H$m ñda H$^r-H$^r dh m hr Xo XoVm h CgH$m gmw h ~VmZo Ho$ {be {H$ dh AHo$bm Zht h Am a h {H$ { $a go Jm m Om gh$vm h & (H$) ami O gm {H$go H$hm J m h Am a ³ m? 2 (I) g JVH$ma {H$go H$hm OmVm h? dh w» Jm H$ H$m gmw ³ m XoVm h? 2 (J) Jm H$ H$s àoaum {H$g H$maU gmw N>mo S>Zo bjvr h? {ZåZ{b{IV go {H$Ýht Mma àízm Ho$ CÎma g jon {b{ie : 2 4=8 (H$) D$Ym, Vw hm A{V ~ S>^mJr H$h H$a Jmo{n m Zo CÕd Ho$ ñd^md na ³ m-³ m ì ½` {H$E h? (I) bú U Zo eyadram Am a H$m am ³ m A Va ~Vm m h? (J) ZmJmOw Z Zo $gb H$mo hmwm Ho$ ñne H$s J[a m Am a {h m ³ m H$hm h? (K) CËgmh H${dVm H$m yb g Xoe {b{ie & (L>) H$Ý mxmz H${dVm m± Zo b S>H$s H$mo Zmar OrdZ Ho$ {H$Z g ^m{dv Vam go gmdymz {H$ m h? ñnîq> H$s{OE & 11. gmzm-gmzm hmw Omo{ S> nmr> Ho$ AmYma na {b{ie {H$ h mao g {ZH$ gr mam na H $go H$îQ> CR>mVo h Am a CZHo$ à{v h mam ³ m H$V ì h & 4 mvm H$m A Mb nmr> Ho$ AmYma na ~ƒm Ho$ à{v mvm-{nvm Ho$ dmëgë H$mo AnZo eãxm {b{ie & 3/3/2 6

7 IÊS> K 12. {ZåZ{b{IV _ go {H$gr EH$ {df` na {XE JE g Ho$V-{~ÝXþAm Ho$ AmYma na bj^j 200 go 250 eãxm _ {Z~ÝY {b{ie : 10 (H$) g $bvm H$s Hw $Or : Z H$s EH$mJ«Vm Z H$s EH$mJ«Vm ³ m gvv Aä mg g $bvm H$s Hw $Or (I) ^«îq>mmma- w³v g mo ^«îq>mmma ³ m h? H$maU Am a {ZdmaU ^«îq>mmma- w³v Xoe H$s H$ënZm (J) {dkmnz Am a h mam OrdZ {dkmnz Ho$ CÔoí {dkmnz Ho$ {d{dy ê$n {dkmnz H$m OrdZ na à^md 13. AmnHo$ Jm±d H$mo {~Obr H$s n m ßV Amny{V Z hmozo go Q>çy~ dob Zht MbVo Am a qgmmb Zht hmo nmvr & BgHo$ g ^m{dv n[aum m H$m C oi H$aVo hþe AnZo {µobmyre H$mo nì {b{ie & 5 AmnH$s {H$gr MyH$ Ho$ H$maU m± Amngo ZmamO h & CÝh ZmZo Ho$ {be EH$ nì {b{ie & 14. {h mmb àxoe n Q>Z {ZJ n Q>H$m H$mo AmH${f V H$aZm MmhVm h & BgHo$ {be EH$ {dkmnz bj^j 50 eãxm V ma H$s{OE & 5 {H$gr mo~mbb µ $moz ~ZmZo dmbr H $nzr Ho$ {be EH$ AmH$f H$ {dkmnz bj^j 50 eãxm V ma H$s{OE & 3/3/2 7 P.T.O.