TM.1880.Sec-B.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TM.1880.Sec-B.cdr"

Bản ghi

1 The Vietnamese Business Daily Section B Naêm Thöù Harwin Dr., Suite , Houston, Texas (goùc Harwin Corporate Dr.) Tel: * * * VIET Fax: Website: thevietnampost.com * March 03, 2020

2 Giám Đốc Đích Thân Dẫn Đoàn Đi Trung Quốc 1 ÑOAØN DUY NHAÁT TRONG NAÊM GIAÙ ÑAËC BIEÄT ALL AMERICA TRAVEL 6918 CORPORATE DRIVE, A-14,HOUSTON.TX CORAL ISLANDS Apartment Homes 4700 S. Kirkwood Rd. Houston, TX OFF * cho thaùng ñaàu khi mang theo quaûng caùo naøy Nhaân vieân noùi Tieáng Vieäât taän taâm giuùp ñôõ Chung Cö Cho Thueâ 1-2 phoøng nguû - taém Giaù 1 phoøng: 745 An ninh - Yeân tónh Giaùm saùt Camera 24 giôø Toaï laïc gaàn Tröôøng hoïc - Nhaø thôø - Chuøa Chôï - Nhaø haøng - Ngaân haøng - Böu ñieän Raát thuaän tieän cho coâ baùc lôùn tuoåi CHUÙNG TOÂI NHAÄN HOUSING VOUCHER Trang 02

3 /1457 Baùn Tieäm Toùc New New New Sang tieäm toùc ñöôïc 7 naêm. Tieäm roäng 1,200 Sq.Ft., coù 8 gheá (6 gheá ñieän), maùy laïnh vaø boàn goäi ñaàu môùi, coù 2 phoøng laøm permanent tattoo make up hay facial (coù khaùch walk-ins) vaø 2 choã coù saün ñeå ñaët theâm 2 gheá laøm chaân. Tieäm coù license Full service. Thu /1449 Sang Tieäm Massage & Nails Khu Westheimer gaàn Galleira Sang tieäm massge & Nails treân ñöôøng Westheimer, gaàn Galleria mall. Tieäm roäng 1,500 Sq.Ft. Income oån ñònh. Khu Myõ traéng. Giaù caû thöông löôïng. Tina * /1457 Bryan - TX Vì chuyeän gia ñình, thieáu ngöôøi troâng coi, caàn baùn gaáp tieäm Nail ôû Bryan, TX. Tieäm ñang ñoâng khaùch, coù 6 gheá, 6 baøn, phoøng wax, coù maùy giaët, maùy saáy. Rent: 1,900/thaùng. Giaù baùn: 80,000. Oanh C: * T: /1456 Baùn Tieäm Toùc 290 & N. Fairbank Khoâng coù ngöôøi troâng coi + veà höu, baùn tieäm toùc trong khu 4 nhaø haøng Bombshells, taøu, thaùi, Meã... Tieäm roäng 1,200 Sq.Ft., 8 station toùc, 2 washing, 2 phoøng private coù theå laøm facial, massage, eyelash extensions, etc...tieäm môùi build ñöôïc 1 naêm, parking bao la. Rent + CAM reû. Giaù baùn: 35,000. Fancy: * Danny: /1452 Baùn Tieäm Toùc Khu Katy Caàn baùn tieäm toùc, chuû veà höu. Coù phoøng facial & eyelash ôû khu Katy, goùc ñöôøng I-10 & Fry Road. Khu Myõ traéng, tip cao. Tieäm toùc coù rating 5 sao treân Yelp, Facebook & nhöõng trang xaõ hoäi khaùc. Rent: 2,800/thaùng. Caàn bieát 1 chuùt tieáng Anh ñeå noùi chuyeän, giao tieáp vôùi chuû baùn. Duke Chang /1451 Baùn Tieäm Toùc 1080A Clear Lake City Blvd Chuû veà höu, caàn baùn tieäm toùc khu 45 South (Clear Lake), exit 29. Tieäm coù 6 gheá (raát ñeïp). Tieàn möôùn 2,300/thaùng. Giaù baùn: 25,000. Neáu caàn cho traû goùp 12, /1450 Baùn Tieäm Toùc Khu katy/ Cinco Ranch Vì lyù do söùc khoeû, caàn baùn gaáp tieäm toùc ñang hoaït ñoäng ñöôïc 7 naêm vôùi giaù: 59,000. Tieäm naèm ôû khu sang, an ninh, nhieàu cô sôû thöông maïi xung quanh, khaùch lòch söï. Income trung bình 200,000/naêm. Tieàn rent: 3,000/ haùng, ñaõ bao goàm CAM. Free nöôùc. Chæ tieáp ngöôøi thaät loøng mua. Vui loøng text: /1460 Vuøng Sugar Land Caàn baùn gaáp tieäm Nails vuøng Sugar Land, gaàn Costco. Tieäm roäng, coù 16 gheá spa, 8 baøn Nails, phoøng wax & facial. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: Danny * /1449 Vuøng Southeast Houston Tieäm coù 9 gheá spa pedicures, 8 baøn Nails, remodeled Tieäm ñeïp, saïch seõ, 1 phoøng facial, 1 phoøng supplies. Baùn giaù: 19,000. Mieãn traû giaù. Kate * /1452 Memorial & Kirkwood Caàn baùn tieäm Nail ôû Memorial & Kirkwood. Tieäm roäng 1,200 Sq.Ft., coù 8 gheá, 6 baøn, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax. coâ Ly /1451 Khu Katy Vì lyù do con nhoû, caàn baùn tieäm Nail ôû Katy. Tieäm trong khu I-10 & Mason. Tieäm roäng 2,000 Sq.Ft., 16 gheá, 8 baøn, phoøng wax, phoøng facial, phoøng aên rieâng bieät, raát saïch seõ * /1456 Westheimer & Kirkwood Vì lyù do gia ñình, caàn sang laïi tieäm Nail ñang hoaït ñoäng raát toát trong khu shopping saàm uaát, coù nhieàu nhaø haøng, chôï vaø ballroom cho ñaùm cöôùi. Tieäm laøm taát caû caùc dòch vuï.tieäm roäng 1,200 Sq.Ft., 7 gheá, 6 baøn, 2 phoøng facial & lashes. Giaù rent 1,200/thaùng cho taát caû. Hieän coù 4 thôï Full time, 1 thôï Part time. Income 20,000-25,000/thaùng. Chöùng minh income ñaày ñuû. Giaù thöông löôïng. Mai /1452 Khu Katy Vì raát baän con nhoû vaø khoâng coù ngöôøi troâng coi, neân caàn sang tieäm Nail gaáp. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Tieàn rent 1,900/thaùng, no CAM. Tieäm trong plaza, parkin roäng raõi, coù phoøng facial, maùy giaët, maùy saáy ñaày ñuû. Giaù baùn: 125,000. Mike / Saums Rd - Houston, TX Tieäm Nail ôû Katy coù 6 gheá, 6 baøn, roäng 1,200 Sq.Ft. Tieäm coù löôïng khaùch oån ñònh. Income töø 5,000/ tuaàn. Trong khu 24H Fitness vaø business saàm uaát. Giaù caû thöông löôïng. Duy: * Jennifer: /1448 Vuøng Conroe, TX Caàn baùn tieäm Nail ôû vuøng Conroe, TX. Tieàn rent: 1,000/thaùng. Bao ñieän nöôùc. Tieäm coù 5 gheá, phoøng facial, roäng 1,000 Sq.Ft. Giaù baùn: 25,000. Julie Trang 03

4 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC Không phải Park Shin Hye hay Seo Ye Ji, đây mới là nữ chính sánh đôi cùng Kim Soo Hyun trong phim mới của đạo diễn 'Encounter' Sau thời gian im ắng, nữ chính đóng cặp cùng Kim Soo Hyun trong bộ phim Psycho But It's Okay cũng đã được xác nhận. Không phải Park Shin Hye hay Seo Ye Ji, đây mới là nữ chính sánh đôi cùng Kim Soo Hyun trong phim mới của đạo diễn Encounter ảnh 1Được biết, Psycho But It's Okay là một bộ phim tình cảm giả tưởng về một nhân viên y tế cộng đồng tại một bệnh viện tâm thần sống với 1,8 triệu won (khoảng đô la) một tháng và một nhà văn viết truyện bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Một người đàn ông từ chối tình yêu và một người phụ nữ không biết tình yêu bất chấp số phận để yêu và tìm thấy bản thân. Park Gyu Young sẽ đảm nhận vai Nam Joo Ri, một y tá tại khoa tâm thần mà Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun) đang làm việc. Nam Joo Ri đã rời Seoul và trở về quê hương để tiện chăm sóc cho người mẹ ốm yếu. Nam Joo Ri không chỉ là đồng nghiệp của Moon Kang Tae, mà cả hai còn có một ranh giới tốt đẹp giữa tình bạn và tình yêu. Kim Soo Hyun sẽ vào vai Moon Kang Tae, một nhân viên y tế cộng đồng tại một khoa tâm thần. Moon Kang Tae là một người đàn ông được ban phước với tất cả mọi thứ bao gồm một cơ thể tuyệt vời, thông minh, khả năng cảm thông với người khác, sự kiên nhẫn, khả năng phản ứng nhanh, sức chịu đựng, và nhiều hơn nữa. Anh có một người anh trai có triệu chứng tự kỷ và hơn anh tám tuổi. Trước đó, nữ diễn viên Seo Ye Ji đã được báo cáo đang cân nhắc để tham gia bộ phim. Trong khi đó, rất nhiều fan mong muốn rằng Park Shin Hye sẽ là nữ chính. Dự án này sẽ được chỉ đạo bởi đạo diễn sản xuất Park Shin Woo, đạo diễn của các bộ phim Jealousy Incarnate (2016) và Encounter (2018), đồng thời được lên kế hoạch ra mắt vào nửa đầu năm Trang 04 Thanh Long Kim Yo Han tâm sự với Lee Dong Wook về phim 'School 2020' sau khi X1 tan rã Kim Yo Han đã có những chia sẻ về sự nổi tiếng và dự án phim School 2020 sắp tới của mình! Gần đây, Kim Yo Han đã xuất hiện trong một buổi chụp hình cho tạp số tháng 3. Trong cuộc phỏng vấn đi kèm, nam ngôi sao sinh năm 1999 đã nói về bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình. Kim Yo Han bày tỏ: Em đã đầu tư phần lớn cuộc đời mình cho thể thao và đã đi xa đến mức trở thành vận động viên dự bị cho đội taekwondo quốc gia Hàn Quốc. Khi em chuyển định hướng tương lai và trở thành thực tập sinh thần tượng, có rất nhiều điều phải lo lắng. Em nghĩ rằng đó là một phép màu khi mà em đã nhận được rất nhiều tình yêu thương thông qua chương trình 'Produce X 101' đài Mnet. Sau đó, Kim Yo Han tiết lộ rằng cậu ấy vẫn ngạc nhiên khi người hâm mộ nhận ra mình khi đi trên phố. Chàng center chia sẻ: Em vẫn thích nghi với cuộc sống hàng ngày sau khi ra mắt. Trong bộ phim sắp tới của đài KBS School 2020, giọng ca X1 được chọn vào vai nam chính. Chia sẻ về vai trò này, Kim Yo Han nói: Vì em rất giống với nhân vật của mình trong bộ phim, em thực sự lo lắng. Kim Yo Han cũng tiết lộ rằng sau khi nói chuyện với diễn viên Lee Dong Wook, cậu đã nhận được một số lời khuyên về diễn xuất. Yo Han đã trở nên thoải mái hơn nhiều về dự án mới. Theo dự kiến, School sẽ lên sóng vào tháng 8 năm nay. Kim Yo Han sẽ đảm nhận vai Kim Tae Jin, một cựu vận động viên taekwondo đã giành huy chương đồng với tư cách là đại diện cấp cơ sở trong Đại hội thể thao quốc gia Hàn Quốc. Sau một chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng và thất bại trong công việc kinh doanh của cha mình, cậu ấy đã bỏ taekwondo và chuyển sang một trường trung học dạy nghề. Mặc dù Tae Jin nói và hành động như một người trưởng thành, nhưng cậu ấy vẫn là một học sinh trung học ngây thơ, không biết phải làm gì khi ở bên cô gái mình thích. Hiện tại, sao nhí Ahn Seo Hyun (2004) đang thảo luận để đảm nhận vai Na Geum Young trong bộ phim học đường School. Nam Geum Young là nữ sinh tại trường trung học Kyunghwa và là con gái của một quán karaoke ngoại ô Seoul. Na Geum Young có một gia đình bình thường, ngoại hình bình thường, tính cách cũng bình. Ước mơ trong tương lai của cô nữ sinh là trở thành một YouTuber. Hạnh Phạm Dương Dương: Thuộc top mỹ nam đẹp trai nhất thế giới, danh sách bạn gái tin đồn nổi tiếng vừa xinh vừa giàu Nếu Lưu Diệc Phi và Dương Dương thực sự bên nhau thì giá trị nhan sắc của cặp đôi này quả thật khiến ai cũng trầm trồ. Mỹ nam cực phẩm không góc chết của Cbiz Từ khi bước chân vào showbiz, Dương Dương đã được mệnh danh là mỹ nam cực phẩm của Cbiz nhờ ngoại hình không góc chết của mình. Chiều cao chuẩn 1m80, khuôn mặt hoàn hảo tới từng chi tiết cùng body săn chắc khiến Dương Dương liên tục xuất hiện trong các danh sách mỹ nam của showbiz Hoa Ngữ. Chàng diễn viên sinh năm 1991 còn được gọi tên là mỹ nam cổ trang vì sở hữu những hình ảnh cực kỳ hoàn hảo trong tạo hình cổ trang. Không quá lời khi nói rằng ngoại hình đã giúp Dương Dương một đường đi khá bằng phẳng trong showbiz. Dù nhận phải nhiều tranh cãi về diễn xuất, nam diễn viên sinh năm 1991 vẫn sở hữu một lượng fan khổng lồ. Cùng với Lý Dịch Phong, Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm, Dương Dương được xếp vào danh sách Tứ đại lưu lượng của Cbiz - những ngôi sao sở hữu lượng fan hùng hậu nhất. Mới đây, Top Beauty Wordld đã công bố danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được bình chọn theo tiêu chí: 50% tỷ lệ khuôn mặt, 30% vote, 20% theo tiêu chí sắc đẹp. Dương Dương được xếp hạng thứ 14, thứ hạng cao nhất trong các nam minh tinh Trung Quốc. Tất nhiên đây không phải là lần đầu tiên Dương Dương lọt top mỹ nam đẹp nhất thế giới này. Từ tin đồn kết hôn với mỹ nhân gia thế khủng cho tới danh xưng chồng mới cưới Lưu Diệc Phi? Đẹp trai, nổi tiếng nên việc Dương Dương dính những tin đồn tình ái là điều hoàn toàn dễ hiểu. Từ khi bước chân vào showbiz, anh chàng sinh năm 1991 đã sở hữu bảng danh sách các bạn gái tin đồn đều là đại mỹ nhân. Mỗi một bộ phim cộng tác, Dương Dương đều bị đồn thổi hẹn hò với bạn diễn. Có lẽ một phần do ngoại hình quá tương xứng với nhau hoặc ý đồ ghép cặp đôi của nhà sản xuất nhằm tăng hiệu ứng khiến Dương Dương luôn được gắn với những cái tên như Lý Thấm, Trương Thiên Ái, (tiếp trang 6)

5 /1454 Baùn Tieäm Taïp Hoaù 3115 Roland St - Houston, TX Caàn baùn tieäm taïp hoaù khu 59 North, gaàn Downtown * /1458 Baùn Nhaø Haøng Khu Southwest Caàn baùn nhaø haøng khu Southwest Houston, treân ñöôøng Bellaire. Nhaø haøng roäng treân 2,900 Sq.Ft., coù license bia, röôïu, nhaïc soáng vaø karaoke. Steve /1456(6m) Baùn Nhaø Haøng Elgin, TX Caàn baùn nhaø haøng Hong Kong Restaurant ôû 206 Hwy 290 West, Elgin, TX Vì lyù do söùc khoeû neân caàn baùn gaáp. Giaù caû coù theå thöông löôïng * /1455 Caàn Baùn Traïi Gaø Tröùng Grapeland, Texas Caàn baùn traïi gaø tröùng ôû thaønh phoá Grapeland, TX. Traïi xaây ñöôïc 5 naêm, maùy moùc coøn hoaït ñoäng toát. Income oån ñònh. Caùch Houston 2h15 vaø Dallas 2h30. Huy /1450 Baùn Tieäm Giaët Vuøng Southwest - Beechnut St Caàn baùn gaáp tieäm giaët vì lyù do söùc khoeû. Tieäm coù 24 washecomat vaø 19 m a ù y s a á y D e x t e r. Ti e à n r e n t 1,500/thaùng. Giaù baùn: 75,000. Tina: * Shirly: /1452 Ñöôøng Cullen - Gaàn Pearland Caàn baùn tieäm Nail coù 6 gheá, 5 baøn. Tieäm khu Mix, ñoâng daân cö, trong khu shopping lôùn - Fiesta. Tieäm roäng 1,600 Sq.Ft., phoøng wax, phoøng aên rieâng bieät, coù cöûa sau. Rent: 3,100/thaùng. Giaù baùn: 41,000. Coâ Anh: * Linh: /1451 S. Gessner & Missouri Caàn baùn tieäm Nail ôû S. Gessner & Missouri. Tieäm coù 10 gheá, 7 baøn. Tieàn rent: 1, /1454 Baùn Nhaø Haøng Khu Pearland Muoán veà höu, caàn baùn nhaø haøng ôû Pearland. Khu Myõ traéng. Ñòa ñieåm toát. Giaù baùn: 200,000 (coù theå thöông löôïng). Nhaân vieân nhaø beáp oån ñònh. Sale: 60,000 & Rent: döôùi 4,000/thaùng. Loan /1448 Baùn Nhaø Haøng Khu Southwest Caàn baùn nhaø haøng Fastfood & Crawfish ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm. Coù income oån ñònh. Khaùch lòch söï, laøm vieäc vaên phoøng. Nhaø haøng môû cöûa thöù Hai - thöù Baûy/ tuaàn. a Höng FOR SALE Austin, Texas /1449 Please /1448 Baùn Tieäm Boba Teahouse 290 & Fairbanks Tieäm khang trang, saïch seõ, ñaày ñuû caùc thieát bò, roäng 1,400 Sq.Ft. Tieàn rent: 2,388/thaùng. Ñòa ñieåm toát, gaàn nhaø thôø Loä Ñöùc. Julie: * Joe: /1457 Baùn Tieäm Phôû New Braunfels - TX Caàn baùn gaáp tieäm phôû ôû New Braunfels, TX - caùch Houston 2h30. Khaùch Myõ traéng /1454 Baùn Tieäm Deli Khu I-10 West & Hwy 6 Caàn baùn tieäm Deli ôû khu I-10 West & Hwy 6. Môû cöûa 5 ngaøy/tuaàn, töø 7am - 3:30 pm. Good income * /1451 Bakery Store For Sale Bellaire & Wilcrest Caàn baùn tieäm baùnh ôû Bellaire & Wilcrest. Tieäm roäng 2,200 Sq.Ft., coù walk-in cooler & walk-in freezer. Bakery store for sale in Bellaire & Wilcrest area. 2,200 Sq.Ft. with walk-in cooler & frezzer. Please call/ Frank NOTICE - THÔNG CÁO NO REFUND AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE. Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị đã lên khuôn in báo. NO CHANGE INFORMATION SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS CORRECTION OF TYPING ERRORED) Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo (ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi chúng tôi đánh máy sai. THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN Trang 05

6 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC (tiếp trang 4) Tống Thiến, Kiều Hân... Người đầu tiên xuất hiện trong danh sách bạn gái tin đồn của Dương Dương có lẽ là Lý Thấm khi cả hai có dịp hợp tác với Dương Dương thời mới vào đời. Khi ấy, Lý Thấm đóng vai Bảo Thoa còn Dương Dương đóng vai Trần Bảo Ngọc. Theo nhiều tin đồn, thời điểm ấy cả hai đều là diễn viên mới vào nghề nên nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ nhanh chóng kết thúc khi cả hai theo đuổi công việc của riêng mình. Tống Thiến và Dương Dương cũng từng dính tin đồn hẹn hò trong giai đoạn Thậm chí, Phong Hành còn chụp được hình ảnh cả hai ra vào chung 1 khách sạn. Tuy nhiên, thời điểm ấy còn có thông tin Tống Thiến thực chất là hẹn hò với quản lý của Dương Dương - Giả Sĩ Khải. Trương Thiên Ái và Dương Dương quen nhau từ khi đóng chung phim điện ảnh Ngang Qua Thế Giới Của Em năm 2016 và tiếp tục hợp tác trong phim truyền hình Vũ Động Càn Khôn. Thời điểm ấy, có nhiều tin đồn cho rằng Trương Thiên Ái và Dương Dương hẹn hò trong giai đoạn năm Nhiều người soi được rằng cả hai từng diện 1 chiếc áo sơ mi giống nhau, thậm chí chiếc áo này cùng sờn ở 1 vị trí. Cách đây không lâu, cư dân mạng dậy sóng với thông tin Dương Dương hẹn hò Kiều Hân - người đẹp gia thế khủng của Cbiz. Nguồn cơn bắt nguồn từ việc, 1 tài khoản được cho là nick ảo của Kiều Hân bị lộ. Tài khoản này đã ấn like bài viết có nội dung Em cố chấp thích anh, Dương Dương, sau đó lại bỏ nút like đi. Không dừng lại ở đó, 1 hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội được cho là Kiều Hân và Dương Dương hẹn hò, cùng nhau đi siêu thị cũng khiến fan bán tín bán nghi bởi loạt đặc điểm đáng ngờ. Trong khi Kiều Hân ỡm ờ trước thông tin này thì phía Dương Dương lại lên tiếng phủ nhận. Tâm điểm của ồn ào thời gian gần đây đó chính là tin đồn kết hôn của Lưu Diệc Phi và Dương Dương. Nguồn cơn xuất phát từ một bài của blogger cho hay, Lưu Diệc Phi đã đăng ký kết hôn với đàn em Dương Dương và đám cưới sẽ được tổ chức vào tháng 3 tới. Sở dĩ dư luận ồn ào là do trước đây, Lưu Diệc Phi Trang 06 và Dương Dương từng khiến người hâm mộ vô cùng yêu thích vì liên tục có những hành động ngọt ngào, đáng yêu trong các buổi quảng bá phim Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa bản điện ảnh. Cả hai thường xuyên tương tác vô cùng thân mật. Không chỉ vậy, chỉ số nhan sắc của Lưu Diệc Phi và Dương Dương cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan hâm mộ khi ở bên cạnh nhau. Trước thông tin này, phía Lưu Diệc Phi và Dương Dương vẫn hoàn toàn giữ im lặng. Tuy nhiên, có lẽ từ bây giờ Dương Dương sẽ có thêm cái tên chồng mới cưới tin đồn của Lưu Diệc Phi. Hạnh Phạm Kim Tae Hee xinh đẹp và xuất sắc khi vào vai người mẹ ma Bộ phim Hi Bye, Mama chính thức lên sóng tại Hàn Quốc. Đây là vai diễn mới nhất của Kim Tae Hee sau 5 năm nghỉ ngơi lập gia đình và sinh con. Kim Tae Hee xuất hiện xinh tươi và quyến rũ tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim Hi Bye, Mama tại Seoul, Hàn Quốc. Bà xã của Bi (Rain) đã lấy lại dáng vóc sau nửa năm sinh con trai. Cô cười rạng rỡ và vui vẻ tạo dáng trong sự kiện này. Những lời khen ngợi cho nhan sắc của Kim Tae Hee đã xuất hiện trên mạng xã hội. Không ai có thể đánh bại được Kim Tae Hee, Đúng là nhan sắc số một, Cô ấy vẫn rất xinh đẹp sau từng đó năm... là những lời bình luận khán giả danh cho Kim Tae Hee. Bộ phim Hi Bye, Mama là câu chuyện cảm động về một phụ nữ tên là Cha Yu Ri (Kim Tae Hee). Cô không may qua đời sau một tai nạn thảm khốc nhưng nhờ phép màu, cô có thể quay về trần gian để ở bên chồng Jo Kang Hwa (Lee Kyu Hyung) và cô con gái ruột trong vòng 49 ngày dưới hình hài một hồn ma. Vào vai một bà mẹ sau khi đã có con và lập gia đình, cảm xúc của Kim Tae Hee rất đặc biệt. Cô thừa nhận, đây là nhân vật mà cô thấy giống mình nhất và diễn xuất tự nhiên nhất trong sự nghiệp. Hình ảnh Yu Ri nhìn thấy con gái nhưng không thể ôm cô bé vào lòng khiến người xem nhức nhối. Một số hình ảnh về nhân vật Cha Yu Ri của Kim Tae Hee đã được đoàn làm phim hé lộ và khiến fan không ngừng dành cho cô những cơn mưa lời khen. Tạo hình trẻ trung, xinh đẹp và đôi mắt đẹp của Kim Tae Hee hứa hẹn Hi Bye, Mama! cũng sẽ tạo hiệu ứng tốt khi lên sóng chính thức. Nhà sản xuất của bộ phim cho biết: Tình cảm mẹ con giữa Kim Tae Hee và Seo Woo Jin rất đặc biệt. Lối diễn xuất chân thành và trung thực của Kim Tae Hee khắc hoạ chân thật cảm xúc của người mẹ ma Cha Yu Ri và tạo nên sợ dây cảm xúc giữa hai mẹ con trong phim. Diễn xuất của cô ấy sẽ khiến khán giả vừa bật cười vừa rơi lệ. Kim Tae Hee kết hôn vào năm 2017 và đã tạm rút khỏi làng giải trí hơn 2 năm để tập trung chăm sóc gia đình. Cặp đôi đã có với nhau hai con, một gái và một trai. Dù ít tiết lộ về cuộc sống riêng nhưng Kim Tae Hee và Bi (Rain) vẫn luôn là một cặp đôi đẹp trong lòng công chúng châu Á. Cuộc sống vợ chồng của họ luôn khiến fan tò mò và quan tâm theo dõi. Hiểu Nguyệt Krystal, Jang Dong Yoon, & Moon Jung Hee xác nhận tham gia phim về quân đội của OCN Ba diễn viên trẻ đã xác nhận sẽ xuất hiện trong Search của đài OCN. Đài truyền hình cáp OCN đã xác nhận với truyền thông thông tin Moon Jung Hee, Jang Dong Yoon và Jung Soo Jung (Krystal) tham gia dự án phim Search. Search sẽ kể câu chuyện về một nhóm tìm kiếm quân sự bị bắt khi đang thực hiện một nhiệm vụ tối mật trong khu vực phi quân sự. Bộ phim dự kiến sẽ ra mắt vào nửa cuối năm Trước đó, có nguồn tin tuyên bố Krystal được lựa chọn vào vai một sĩ quan ưu tú của đơn vị tác chiến hóa học, sinh học và phóng xạ, còn Jang Dong Yoon sẽ đảm nhận vai HLV của chó cảnh vệ. Bộ phim sẽ được đạo diễn bởi Im Dae Woong, người đã gây tiếng vang trong My Teacher và Horror Stories. An Trần (tiếp trang 10)

7 /1458 Nhaø Cho Thueâ Khu Southwest Nhaø khu Southwest, gaàn chôï VN, coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 garage. Nhaø roäng, môùi taân trang, loùt gaïch vaø saøn goã. Giaù: 1,250/thaùng. anh Hueä /1445 Baùn Ñaát Commercial 5716 Bellfort - Houston, TX Caàn baùn ñaát Commercial gaàn ngaõ tö, raát toát xaây shopping center. Giaù baùn: 198, NOTICE - THÔNG CÁO NO REFUND AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE. Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị đã lên khuôn in báo. NO CHANGE INFORMATION SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS CORRECTION OF TYPING ERRORED) Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo (ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi chúng tôi đánh máy sai. THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN /1455 Townhouse Cho Thueâ Khu Southwest (Goùc Boone & Beechnut) Townhouse coù 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù maùi che, coù patio, beáp, tuû laïnh. Nhaø thoaùng maùt, saïch seõ, gaàn tröôøng hoïc, thö vieän, Walmart, böu ñieän, chôï HK 4, chôï Vieät Hoa, Fwy 59 & Bwy 8. Deposit 1 thaùng+ thaùng ñaàu. Cindy /1452 Nhaø Baùn /Cho Thueâ Gaàn Chôï Myõ Hoa Nhaø gaàn chôï Myõ Hoa cho thueâ hoaëc baùn nguyeân caên. Nhaø roäng, coù 4 phoøng nguû, 2 ½ phoøng taém. Daønh cho gia ñình nhieàu ngöôøi. Khu an ninh, yeân tónh. coâ Thuyø /1448 Baùn Nhaø Khu Southwest Nhaø khu Southwest, gaàn Bellaire & Hwy 6, coù 2 taàng, 4 phoøng nguû, 2 ½ phoøng taém, 2 garage rieâng bieät, coù 2 phoøng khaùch vaø phoøng aên, coù wet bar. Nhaø roäng, thoaùng, ñeïp, khu yeân tónh, saân sau coù hoà nöôùc chaûy. Moïi chi tieát, xin goïi/text: Kim /1455 Townhouse Cho Thueâ Khu Southwest Nhaø treät goùc Beechnut & Boone, coù 2 phoøng nguû, 2 phoøng taém, coù patio. Nhaø loùt gaïch, coù cöûa saét, giaët saáy, beáp tuû laïnh, thoaùng maùt, saïch seõ, gaàn Walmart, böu ñieän, chôï HK 4, Viet Hoa, 59 & Bwy 8. Deposit 1 thaùng + thaùng ñaàu. Xin ñeå laïi lôøi nhaén: coâ Thi /1454 Townhouse Cho Thueâ Khu Southwest Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, maùy saáy, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù access gate. 995/ thaùng. Deposit: * /1460 Chung Cö Cho Thueâ Khu 45 South (Hobby Airport) Caàn cho thueâ chung cö ôû khu 45 South, gaàn Hobby Airport. Bao ñieän nöôùc. coâ Uyeân Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). Lôøi Nguyeän LTH Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). LTH Lôøi Nguyeän TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng. Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch, khoù khaên, ñau khoå hieän taïi. Anh Huynh Lôøi Nguyeän TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng. Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch, khoù khaên, ñau khoå hieän taïi. Thuyù Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). Thuy Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). LTH Trang 07

8 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC Park Ji Eun - biên kịch của những mối tình bi hài Phim kết thúc tối 16/2, phá kỷ lục đài tvn với 21,7% tỷ lệ người xem. Ngoài dàn diễn viên chính, phụ, khán giả còn nhắc tới biên kịch Park Ji Eun - mẹ đẻ tác phẩm, đồng thời là sao sáng của làng phim Hàn. Nhiều khán giả nói thông điệp về tình yêu, hòa bình Park Ji Eun cài cắm trong phim đã chinh phục họ. Tờ Sports Seoul (Hàn Quốc) ca ngợi tài năng của Park Ji Eun và sức sáng tạo không giới hạn của cô. Nhà phê bình Kim Gong Suk nói trên News: Park Ji Eun là nhà văn, biên kịch của những bản tình ca lãng mạn xen lẫn bi hài. Sức sáng tạo không giới hạn của cô ấy sẽ giúp truyền hình Hàn Quốc thêm màu sắc. Cô còn có biệt tài đo ni đóng giày nhân vật cho diễn viên. Nhiều khán giả cho rằng Park Ji Eun tinh tường khi chọn diễn viên Hyun Bin - Son Ye Jin và Seo Ji Hye - Kim Jung Hyun để họ tỏa sáng trong Hạ cánh nơi anh. Park Ji Eun sinh năm 1976, tốt nghiệp ngành ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc tại Đại học quốc gia Chonnam, sau đó lấy thêm bằng Thạc sĩ nghệ thuật điện ảnh, Đại học Sejong. Thời đi học, cô viết lách, có nhiều bài hay được đăng trên diễn đàn văn học và tạp chí lớn. Cô được giới chuyên môn gọi là nhà văn trẻ, cây bút lãng mạn. Năm 1997, Ji Eun bắt đầu sự nghiệp giải trí, viết kịch bản cho chương trình phát thanh, show thực tế và phim hài tình huống. Suốt một thập kỷ, tên tuổi cô gắn liền với show Comedy House, chương trình phát thanh Golden disk music essay (cùng đạo diễn quái kiệt Kim Ki Duk), sitcom Great Friend... Năm 2007, cô gia nhập giới biên kịch phim với Love isn't stop, từ đó tập trung viết phim truyền hình. 13 năm nay, cô chấp bút cho tám phim, pha trộn yếu tố lãng mạn, hài hước xen lẫn bi thương như: Sự trả thù ngọt ngào (Get Karl! Oh Soo Jung, năm 2007), Nữ hoàng nội trợ (2009), Nữ hoàng rắc rối (2010), Gia đình chồng tôi (2012), Vì sao đưa anh tới (2013), Hậu trường giải trí (2015), Huyền thoại biển xanh (2016) và Hạ cánh nơi anh. Các nhà làm phim đánh giá Park Ji Eun có lối suy nghĩ hiện đại, mới lạ. Trên Naver, nhiều nhà bình phim cho rằng Park Ji Eun can đảm khi khắc họa cuộc tình ngang trái của công dân hai miền Nam - Bắc Triều trong Hạ cánh nơi anh. Trên thực tế, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên kết thúc hồi năm 1953 bằng một hiệp ước đình chiến chứ không phải hiệp định hòa bình. Trên News, nhà phê bình Yoon Seok Jin, giáo sư văn học Hàn Quốc tại Đại học quốc gia Chungnam nhận xét Park Park Ji Eun có tài thổi bùng sự lãng mạn cho những câu chuyện tình ngỡ như sáo mòn. Những câu chuyện thường ngày qua ngòi bút của cô hiện lên sinh động, nhiều màu sắc. Năm 2009, cô đoạt giải Kịch bản của năm với Nữ hoàng nội trợ tại MBC Drama Awards. Tác phẩm phản ánh cuộc sống thường nhật giữa các gia đình hiện đại Hàn Quốc - khi ước mơ và thực tế luôn đối lập nhau. Nữ chính Chun Ji Ae được Park Ji Eun đo ni đóng giày cho minh tinh Kim Nam Joo. Tác phẩm giúp Kim Nam Joo đoạt bảy giải thưởng lớn về diễn xuất, đánh dấu màn tái xuất thành công của người đẹp sau tám năm ở ẩn lấy chồng, sinh con. Những năm sau đó, Park Ji Eun tiếp tục mời Kim Nam Joo hợp tác. Mối duyên truyền hình đưa cả hai lên đỉnh cao sự nghiệp. Gia đình chồng tôi được xem là tác phẩm đặc sắc nhất của truyền hình Hàn Quốc năm Kim Nam Joo thủ vai Cha Yoon Hee - đạo diễn nổi tiếng, yêu công việc nhưng không dám kết hôn sớm vì ám ảnh chuyện làm dâu. Kim Nam Joo đoạt ba giải Daesang (giải lớn nhất một sự kiện trao giải). Còn Park Ji Eun được vinh danh Kịch bản xuất sắc tại bốn lễ trao giải lớn, trong đó có Korea Drama Awards, KBS Drama Awards... Theo Sports Seoul, ngoài phản ảnh hiện thực, các chuyện tình giả tưởng của Park Ji Eun cũng thu hút người xem. Trong Vì sao đưa anh tới, cô miêu tả mối tình lãng mạn viễn tưởng giữa chàng trai ngoài hành tinh với một minh tinh hạng A của làng phim Hàn. Lời thoại giữa cụ giáo 400 tuổi nghiêm túc và cô gái tính cách quái gở gây nhiều tiếng cười. Với Huyền thoại biển xanh, cô kết nối Sim Cheong (Jeon Ji Hyun) - nàng tiên cá cuối cùng tồn tại trên trái đất và gã thiên tài lừa đảo thời hiện đại Heo Joon Hae (Lee Min Ho). Cuộc tình của tài phiệt Hàn Quốc và đại úy Triều Tiên trong Hạ cánh nơi anh trở nên không tưởng khi hai nước còn tồn tại rào cản chính trị và lệnh cấm. Điểm chung của ba cuộc tình là nam nữ chính không thể đến bên nhau, tuy nhiên họ vẫn hạnh phúc, hướng về phía trước. Thanh An Nghê Ni vô tình để lộ biệt thự rộng rãi Nghê Ni vốn là nghệ sĩ kín đáo, ít khi tiết lộ về cuộc sống riêng tư với truyền thông. Trong show mới quay, khán giả tình cờ phát hiện nữ diễn viên sở hữu biệt thự sang chảnh. Ngày 22/2, trang Sina đưa tin do dịch Covid-19 bùng phát, làng giải trí Hoa ngữ đóng băng, các nghệ sĩ cũng như người dân đều hạn chế ra ngoài. Có thời gian rảnh rỗi, các minh tinh trở về với gia đình, khoe khả năng nấu ăn. Tham gia show Bạn đang làm gì, nữ diễn viên Nghê Ni trổ tài làm bánh ngọt chiêu đãi MC Hà Cảnh. Người đẹp thể hiện khả năng nấu nướng thành thục. Cô cũng để mặt mộc trông thoải mái, thân thiện. Thông qua chương trình, người hâm mộ được nhìn thấy nhà của minh tinh Thiên thịnh trường ca. Nữ diễn viên sở hữu căn hộ rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt, máy quay còn cho thấy khoảng sân vườn rộng rãi, có cả hồ nước nhỏ, núi giả và cây cầu bắc qua. Những chi tiết nhỏ này cho thấy nơi ở của Nghê Ni có giá trị không nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có khán giả nhận xét phòng bếp của người đẹp khá lộn xộn, dường như chưa được dọn dẹp. Nữ diễn viên sinh năm 1988 được biết với vai Ngọc Mặc trong phim Kim Lăng thập tam thoa của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Có xuất phát điểm từ một bộ phim của đạo diễn lớn, Nghê Ni được đánh giá cao hơn những tiểu hoa đán 8X cùng thời như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Đường Yên. Nghê Ni còn sở hữu thần thái gợi cảm, sang trọng, được các nhãn hàng và tạp chí thời trang rất yêu thích. Cô là người đại diện của Gucci tại Trung Quốc, thường xuyên là gương mặt trang bìa của các tạp chí danh giá. Nghê Ni từng có quá khứ hẹn hò với bạn diễn như Phùng Thiệu Phong, Tỉnh Bách Nhiên. Mới đây, cô dính tin đồn yêu đương với đàn anh Trần Khôn sau khi tham gia phim Thiên thịnh trường ca. An Chi Chương Tử Di khoe hình con trai mới sinh Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Chương Tử Di đã đăng tải hình ảnh mới nhất của con trai cô. Cậu bé chào đời vào đúng ngày 1/1/2020 tại một bệnh viện ở Mỹ. Hiện tại, gia đình Chương Tử Di đã trở về Trung Quốc. Trong clip đăng tải trên trang cá nhân ngày 24/2, nữ diễn viên nổi tiếng đang miệt mài cắt tóc máu cho con trai trước sự chứng kiến của chồng cô - rocker Uông Phong, và cô con gái 4 tuổi của Trang 08

9 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC hai người. Clip này cũng được Uông Phong chia sẻ lại trên trang cá nhân của anh cùng dòng ghi chú hài hước: Đừng cắt tóc anh như thế này nhé. Trong clip, dù con trai của Chương Tử Di và Uông Phong chỉ lộ mỗi tấm lưng mà không lộ mặt nhưng người hâm mộ đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu bé. Nữ diễn viên nổi tiếng đã lấy lại dáng vóc nhỏ nhắn và gương mặt thanh tú sau chưa đầy 2 tháng sinh nở. Con gái của Chương Tử Di và Uông Phong thì chăm chú và lo lắng không chớp mắt khi xem mẹ cắt tóc cho em trai. Cô bé này cũng có mặt tại Mỹ vào thời điểm Chương Tử Di sinh con hồi tháng 1/2020. Dù mới 4 tuổi nhưng cô bé đã ra dáng chị cả, yêu thương và nâng niu cậu em trai hơn 1 tháng tuổi. Mới sinh con được gần 2 tháng nhưng Chương Tử Di đã lấy lại dáng vóc thanh mảnh bởi trong suốt quá trình mang bầu, cô không tăng quá nhiều cân và gương mặt cũng không bị thay đổi nhiều. Mang bầu và sinh nở khi đã bước vào tuổi tứ tuần không hề dễ dàng nhưng Chương Tử Di chấp nhận tất cả vì muốn có thêm con. Nữ diễn viên nổi tiếng có dấu hiệu rụng tóc sau sinh, chấp nhận xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt thiếu son phấn trên mạng xã hội, và kiên quyết nuôi con bằng sữa mẹ. Chương Tử Di sinh con gái đầu lòng vào năm 2016 và đã hi sinh 3 năm để chăm sóc cho con gái cứng cáp. Năm 2019, cô mang bầu lần hai khá khó khăn và nặng nề. Tuy nhiên, hạnh phúc khi được chăm sóc và chứng kiến các con trưởng thành khiến nữ diễn viên của Tiệc đêm quên mọi vất vả, nguy hiểm. Hiện tại, Chương Tử Di chưa có ý định quay lại với làng giải trí vì muốn tận hưởng thời gian quý giá bên các con. Nữ diễn viên nổi tiếng dừng đóng phim từ năm 2015 sau khi kết hôn với rocker Uông Phong. Cô thỉnh thoảng xuất hiện trên truyền hình trong vai trò giám khảo các chương trình truyền hình thực tế vì muốn dành thời gian chăm sóc gia đình. Ngoài cô con gái đầu lòng và cậu con trai mới chào đời, Chương Tử Di còn có một cô con gái nữa, đó chính là con riêng của Uông Phong. Chương Tử Di thương yêu cô bé này như con ruột và hình ảnh 4 người hạnh phúc của Chương Tử Di - Uông Phong trên trang cá nhân luôn khiến fan ngưỡng mộ. Tuy nhiên, từ khi con trai nhỏ chào đời, cô con gái riêng của Uông Phong không còn xuất hiện nhiều trên trang cá nhân của hai ngôi sao nổi tiếng. An Chi Song Hye Kyo khác lạ với phong cách tóc nâu, môi trầm Song Hye Kyo được mời tham dự show thời trang tại Milan. Tạo hình tóc dài thẳng, môi trầm của nữ diễn viên gợi nhớ lại xu hướng trang điểm từng gây sốt một thời tại Hàn Quốc. Song Hye Kyo hút ống kính khi dự Tuần lễ thời trang Milan Song Hye Kyo tham dự buổi trình diễn thời trang của một thương hiệu với tư cách là khách mời. Nữ diễn viên gây ấn tượng với nhan sắc trẻ trung, cá tính. Ngày 22/2, QQ đưa tin Song Hye Kyo là khách mời tham dự Tuần lễ thời trang tại Milan (Italy). Nữ diễn viên xuất hiện với trang váy đen giả vest, mái tóc dài thẳng và đôi môi đỏ đậm màu. Trang QQ bình luận phong cách của Song Hye Kyo như trở về thời điểm cách đây hơn 20 năm khi các minh tinh Hàn Quốc thường xuyên trang điểm kiểu tóc nâu môi trầm. Song Hye Kyo thể hiện sự tự tin trong thần thái, cách tạo dáng. Vì vậy, dù cách trang điểm có phần già dặn, nữ diễn viên vẫn được khen ngợi xinh đẹp, sang trọng. Theo QQ, mỗi lần tham dự Tuần lễ thời trang, cuộc sống của Song Hye Kyo lại có biến động. Năm 2018, Song Hye Kyo hạnh phúc vì có ông xã Song Joong Ki tháp tùng. Đến tháng 6/2019, cặp đôi xảy ra trục trặc sau đó ly hôn, Song Hye Kyo giấu vẻ tiều tụy bằng cách trang điểm mắt khói tại show thời trang ở Paris. Hiện tại, cô trở lại với trạng thái độc thân, tự tin khoe sức quyến rũ của mình. Năm 2019, Song Hye Kyo gặp sóng gió lớn khi ly hôn với Song Joong Ki chỉ sau 20 tháng kết hôn. Sự kiện chia tay của cặp đôi Hậu duệ mặt trời bắt đầu từ ngày 27/6 và ầm ĩ kéo dài sau nhiều tháng. Song Hye Kyo sau đó đã tuyên bố tạm ngừng các hoạt động giải trí để sang Mỹ du học. Một số người trong ngành tiết lộ năm 2020, có thể nữ diễn viên sẽ phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh hiện tại, làng giải trí Hoa ngữ đang đóng băng. Sự kiện ly hôn cũng ảnh hưởng không nhỏ tới danh tiếng của nữ diễn viên. Ngoài ra, mới đây cô còn vướng vào lùm xùm bắt cá hai tay trong quá khứ. Theo tin nhắn bị lộ của Jang Dong Gun, Bi Rain - Song Hye Kyo và Hyun Bin đã có một quan hệ tay ba khá rắc rối. Có thể lúc này, Song Hye Kyo đang hẹn hò với Bi Rain (bạn diễn trong Ngôi nhà hạnh phúc ), nhưng lại phải lòng Hyun Bin khi đóng chung phim Thế giới họ đang sống. Hiện tại, Song Hye Kyo chưa tuyên bố dự án phim mới. Cô dành thời gian tận hưởng niềm vui bên bạn bè và đi du lịch nhiều nơi. Nữ diễn viên không tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chỉ thỉnh thoảng xuất hiện ké trên trang mạng xã hội của bạn bè. Hiểu Nguyệt Song Seung Hun sẽ trở lại màn ảnh nhỏ sau 7 năm? Song Seung Hun có khả năng sẽ tham gia một dự án phim của MBC. Một nguồn tin trong giới giải trí đã tiết lộ trên IIgan Sports thông tin Song Seung Hun được chọn đảm nhận vai nam chính Kim Hae Kyung trong bộ phim truyền hình mới do MBC sản xuất mang tên Shall We Eat Dinner Together? Sau đó, công ty quản lý của Song Seung Hun - King Kong by Starship - đã phủ nhận thông tin nam diễn viên đã đồng ý đảm nhận vai này. Đại diện quản lý cho biết kế hoạch mới chỉ trong giai đoạn đàm phán. Song Seung Hun rất tích cực xem xét việc tham gia bộ phim. Nếu đồng ý nhận vai, đây sẽ là dự án đánh dấu sự hợp tác trở lại của Song Seung Hun với đài MBC sau 7 năm. Bởi trước đó, anh chỉ nhận lời tham gia các bộ phim của tvn hay OCN thay vì những đài truyền hình công. Được biết, Shall We Eat Dinner Together? được sản xuất dựa trên một bộ truyện tranh nổi tiếng trên mạng, kể về cặp đôi có mối liên hệ bí ẩn liên quan tới ẩm thực. An Trần Trang 09

10 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC (tiếp trang 6) Anh trai của Hyun Bin: Sở hữu ngoại hình cực phẩm, học lực thuộc hàng khủng nhưng lại mắc bệnh nhát gái Đó cũng là lý do đến tận thời điểm này, anh vẫn nằm trong danh sách những mỹ nam ế trường tồn của Kbiz. Trong Hạ Cánh Nơi Anh, nam diễn viên điển trai Ha Seok Jin chỉ xuất hiện một vài phân đoạn ngắn trong vai Ri Mu Hyuk anh trai cực phẩm của đại úy Ri Jung Hyuk (Hyun Bin). Tuy xuất hiện rất ít, nhưng nam diễn viên cũng khiến khối chị em phải đổ rầm rầm vì vẻ ngoài điển trai chẳng kém cạnh gì so với Hyun Bin. Ngay lập tức profile của anh chàng cũng được dân mạng tìm kiếm ráo riết. Ha Seok Jin sinh năm 1982 tại Seoul. Nam diễn viên bắt đầu bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc với vai trò người mẫu quảng cáo. Ít ai biết rằng, trước khi đến với nghiệp diễn, Ha Seok Jin từng tốt nghiệp Đại học danh tiếng Hanyang, chuyên ngành Kỹ thuật Y tế. Trên phim thường đóng những vai giám đốc lịch lãm, người anh trai khí chất bao dung... nhưng ngoài đời Ha Seok Jin lại vô cùng giản dị. Đặc biệt anh chàng đích thị là trai thẳng chính hiệu. Anh chàng tốt nghiệp ngành Kỹ Thuật Y Tế của trường đại học Han Yang. Sau khi tốt nghiệp, Ha Seok Jin trở thành một kỹ sư trong ngành y tế. Tuy nhiên, nhờ gương mặt điển trai, Ha Seok Jin nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các công ty giải trí. Ngoài đóng phim thì Seok Jin có những thú vui cực kỳ... thẳng. Anh chàng đam mê đá bóng và là fan của câu lạc bộ Liverpool. Ngoài ra thì trong thời gian rảnh, Ha Seok Jin có thể... tự sửa chữa đồ điện máy trong nhà. Trên Instagram cá nhân cũng có những bức ảnh Ha Seok Jin tự sửa bóng đèn, máy tính... Điều đó cũng không có gì lạ, bởi trước khi bước chân vào làng giải trí, Ha Seok Jin từng là một kỹ sư chuyên nghiệp. Những thú vui của Ha Seok Jin chẳng bao giờ quá hào nhoáng, đôi lúc anh đi ăn uống với bạn bè, còn không thì ở nhà xem đá bóng hoặc chơi video game. Nói tới cuộc sống đời tư, Ha Seok Jin được nhận xét là một trong những nghệ sĩ có đời tư khá trong sạch khi nhiều năm trong nghề nhưng anh chàng chưa từng dính vào bất cứ tin đồn tình cảm hay lùm xùm gì ảnh hưởng tới tên tuổi. Khi được hỏi về mẫu bạn gái lý tưởng, Ha Seok Jin thẳng thắn thừa nhận, ngoại hình là điều cuối cùng anh nhìn khi gặp phụ nữ. Anh trai màn ảnh của Hyun Bin cho hay, anh thích một người phụ nữ có trái tim nhân hậu hơn là việc sở hữu ngoại hình xinh đẹp. Ha Seok Jin nói, anh muốn giữ cuộc sống riêng tư cho bản thân mình và không muốn công khai điều đó với công chúng. Đó cũng là lý do anh không sử dụng mạng xã hội nhiều. Anh chỉ mới mở một tài khoản Instagram dùng để giao lưu với người hâm mộ. Điển trai và phong độ là vậy nhưng Ha Seok Jin cho hay, anh luôn thấy ngại mỗi khi tiếp xúc với phụ nữ. Đó cũng là lý do đến tận thời điểm này anh vẫn nằm trong danh sách những mỹ nam ế trường tồn của Kbiz. Ha Seok Jin từng chia sẻ, bản thân anh trước kia chỉ thích du lịch ở những địa điểm như các khu đô thị lớn. Khi còn trẻ, tôi thích đi du lịch ở những nơi mà có thể nhìn, nghe và thưởng thức câu chuyện từ mọi người xung quanh. Tuy nhiên, hiện tại với lịch trình công việc bận rộn thì thời gian dành cho du lịch cũng ít đi, chính điều đó khiến cho phong cách trải nghiệm của tôi cũng thay đổi hẳn, Ha Seok Jin chia sẻ. Hạnh Phạm Đạo diễn Hoa Mộc Lan ca ngợi Lưu Diệc Phi Bất chấp Lưu Diệc Phi đang phải đối mặt với sự tẩy chay do lập trường chính trị của cô thì đạo diễn phim Hoa Mộc Lan vẫn bày tỏ sự ủng hộ của mình với nữ diễn viên này. Hoa Mộc Lan tuy chưa ra rạp nhưng đã được dự đoán sẽ không gặp nhiều thuận lợi. Sự bùng phát của COVID-19 được cho là sẽ khiến phim gặp vấn đề ở thị trường Trung Quốc - nơi trước đó được đánh giá là sân nhà của Hoa Mộc Lan. Ngoài ra, do quan điểm chính trị gây tranh cãi của Lưu Diệc Phi về chuyện biểu tình ở Hong Kong đã khiến cô thu về một lượng không nhỏ những người ghét bỏ. Vì thế, phim này chưa chắc đã được hoan nghênh khi chiếu tại các rạp chiếu ở xứ Cảng thơm. Trong cuộc trò chuyện với truyền thông vừa thực hiện, đạo diễn Niki Caro đã tỏ ra có thiện cảm sâu sắc với nữ diễn viên người Trung Quốc và lờ đi những nguy cơ ảnh hưởng đến bộ phim sắp ra rạp của mình. Nikki nói cô có ấn tượng rất tốt về Lưu Diệc Phi khi nữ diễn viên bay từ Trung Quốc sang Los Angeles thử vai. Theo Nikki, bất chấp chuyến bay kéo dài 14 tiếng và chênh lệch múi giờ, ngay khi đến Mỹ, Lưu Diệc Phi đã đến buổi thử vai ngay lập tức. Buổi làm việc này kéo dài 2 tiếng và cô phải đọc 5 trang kịch bản dài bằng tiếng Anh. Sau đó, Lưu Diệc Phi lại tiếp tục phải đến một cuộc kiểm tra thể lực dài 1 giờ với một huấn luyện viên. Nikki đã miêu tả nữ diễn viên Trung Quốc như một nữ chiến binh trên trường quay. Tôi nghĩ Lưu Diệc Phi là người tốt nhất cho vai diễn này - Nikki nói - Không chỉ vì cô ấy là một nữ diễn viên tài năng mà bởi vì cô ấy còn là một người thông minh, mạnh mẽ và dịu dàng. Thủy Linh BoA - 'nữ hoàng Kpop' một thời BoA khiến khán giả bất ngờ khi cho biết SM Entertainment đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào màn ra mắt của cô. BoA là một trong những nghệ sĩ đời đầu của SM Entertainment. Cô sở hữu bề dày thành tích tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Từng được mệnh danh là nữ hoàng Kpop, danh tiếng của nữ ca sĩ góp phần củng cố địa vị của SM trong làng giải trí Hàn Quốc, đồng thời đưa làn sóng Hallyu vươn ra thị trường nước ngoài. BoA là một nghệ sĩ đa tài hiếm có. Vào thời điểm debut, nữ ca sĩ đã có thể đứng trên sân khấu với những nhóm nhạc đình đám thời kỳ đó như: H.O.T, S.E.S, Fin.K.L. và g.o.d. Dù đứng chung sân khấu với những bậc tiền bối Trang 10

11 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC đầy kinh nghiệm nhưng BoA tỏ ra vô cùng bản lĩnh, không bị bất cứ áp lực nào. Ngoài ra, cô còn tham gia lĩnh vực diễn xuất và là khách mời của nhiều chương trình truyền hình. BoA được fan yêu quý nhờ đức tính chăm chỉ của cô. Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng cô đã luyện tập rất nhiều thể loại vũ đạo trong sự nghiệp, nhưng vẫn có thể nhớ rõ những bước nhảy trong các hit của mình. BoA cũng rất quan tâm chăm chút đến hình ảnh trước công chúng. Từ khi ra mắt, cô chưa bao giờ gặp phải scandal tình cảm hay những thông tin xấu không đáng có. Mới đây, BoA xuất hiện trên chương trình Because I Want To Talk của đài SBS. Nữ ca sĩ chia sẻ về sự nghiệp của cô dưới trướng SM Entertainment và khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Trước khi chọn SM Entertainment, tôi đã nhận danh thiếp từ khoảng 20 công ty. Nhưng họ không phải là những công ty giải trí mà giống như hãng đĩa hơn. Tôi nhận được điện thoại từ SM trước nên đã đi thử giọng và được chọn, BoA thổ lộ. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ rằng việc ra mắt của cô tiêu tốn đến 3 tỷ KRW. Đây là số tiền rất lớn vào năm 2000, cho thấy SM vô cùng kỳ vọng vào BoA. Nữ ca sĩ sinh năm 1986 dành trọn thời niên thiếu để luyện tập và cống hiến trên sân khấu. Lượng khán giả của cô cũng thay đổi nhiều qua năm tháng. Dù đã qua ngưỡng tuổi 30, BoA vẫn gây chú ý mỗi lần xuất hiện bởi vẻ đẹp trẻ trung qua năm tháng. Nữ ca sĩ cũng luôn tìm cách khai phá bản thân ở những khía cạnh khác nhau, làm mới hình ảnh trước công chúng. BoA được bạn bè đồng nghiệp, hậu bối tôn trọng nhờ lối sống chan hòa, cởi mở. Nhờ tài năng và sự chuyên nghiệp trong cách làm việc mà BoA đã gây dựng được sự nghiệp thành công như hiện tại. Chắc chắn trong tương lai khó ai có thể thay thế được danh xưng nữ hoàng Kpop của nữ ca sĩ. Hà Trang Seungri chính thức có lịch nhập ngũ Cựu thành viên của nhóm Big Bang sẽ nhập ngũ vào tháng 3 tới dù vẫn đang bị điều tra với cáo buộc mua dâm, môi giới tình dục, phát tán ảnh nóng, gian lận thương mại và đánh bạc trái phép Sáng 21/2, Seungri đã nhận được giấy gọi nhập ngũ chính thức. Theo đó, anh sẽ bắt đầu thực hiện nghĩa vụ quân sự vào ngày 6/3 tới. Seungri đang âm thầm chuẩn bị nhập ngũ vào Trung tâm huấn luyện tuyển dụng bộ binh số 6. Theo một nguồn tin, Seungri đã chọn nhập ngũ vào quân đội thay vì hoãn nhập ngũ sau thông báo dự thảo được đưa ra bởi Cơ quan quản lý nhân lực quân sự vào ngày 4/2 vừa rồi. Seungri lẽ ra phải nhập ngũ từ tháng 3 năm ngoái nhưng kế hoạch này đã bị hoãn lại vì các cuộc điều tra của cảnh sát liên quan đến vụ bê bối mua dâm, môi giới tình dục, phát tán ảnh nóng, đánh bạc trái phép và gian lận thương mại gây chấn động châu Á. Cơ quan chức năng cho biết sau khi nhập ngũ, việc điều tra, xét xử các cáo buộc của anh vẫn tiếp tục diễn ra tại đơn vị quân sự trực thuộc. Vào tháng 1/2020, toà án đã bác bỏ yêu cầu tạm giữ Seungri để phục vụ công tác điều tra do các công tố viên đưa ra. Seungri là em út trong nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc - Big Bang. Bên cạnh hoạt động chung với nhóm, sự nghiệp solo của Seungri cũng được fan đánh giá cao. Bê bối tình dục ồn ào năm 2019 đã chấm dứt sự nghiệp giải trí của Seungri và khiến anh mất điểm với người hâm mộ. Nam ca sĩ tuyên bố rời khỏi nhóm Big Bang ngay sau sự việc và công ty quản lý YG Entertainment cũng chấm dứt hợp đồng độc quyền với nam ca sĩ trẻ từ tháng 3/2019. Xuất hiện trước công chúng, Seungri luôn tỏ ra hối hận và cúi đầu xin lỗi người hâm mộ vì đã khiến họ thất vọng. Mi Vân 'Tình đầu quốc dân' Suzy khoe vẻ đẹp không tỳ vết Bộ hình tạp chí Marie Claire số mới nhất do Suzy làm gương mặt trang bìa thu hút sự chú ý của người hâm mộ nhờ nhan sắc ngày càng cuốn hút của nữ diễn viên. Bộ hình mới nhất của tình đầu quốc dân được đăng tải trên trang chủ của thương hiệu làm đẹp do cô làm đại diện đã nhận được những phản ứng tích cực từ phía khán giả. Bộ ảnh khoe trọn vẻ đẹp tự nhiên của cựu thành viên nhóm Miss A. Suzy đã thử nghiệm theo nhiều phong cách khác nhau, từ đáng yêu, ngọt ngào đến cá tính, thời thượng. Trong đó, concept với kiểu make up nhẹ nhàng nhận được nhiều sự yêu thích của số đông. Với phong cách này, nét đẹp trong veo và ngọt ngào đúng chuẩn tình đầu quốc dân của Suzy được thể hiện rõ nét. Ở độ tuổi 26, tình cũ Lee Min Ho vẫn giữ được nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung cùng làn da trắng mịn, tràn đầy sức sống. Showbiz Hàn ngày càng xuất hiện nhiều nữ thần thế hệ mới xinh đẹp song danh hiệu tình đầu quốc dân của Suzy vẫn không hề bị lung lay. Mỗi tấm hình của Suzy đăng tải lên MXH đều nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Với concept lạnh lùng, cá tính, cách tạo dáng kiểu của Suzy khiến nhiều người liên tưởng tới Jennie (Black Pink). Tuy vậy, 2 nữ thần nhan sắc vẫn thu hút khán giả bởi những nét đặc trưng, riêng biệt. Trong khi Jennie cho thấy sự sang chảnh, quyến rũ thì Suzy lại mang đậm nét mạnh mẽ, đầy quyền lực. Sở hữu ngoại hình luôn nằm trong top những gương mặt xinh đẹp nhất Kbiz được giới phê bình lựa chọn, Suzy còn được yêu mến bởi tài năng đa dạng. Không chỉ nổi tiếng nhờ thần thái trên sân khấu mà diễn xuất ngày càng tiến bộ của cô cũng được công chúng đánh giá cao. Những vai diễn mà cô từng đảm nhận đều để lại dấu ấn. Tuy vẫn còn những ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất song Suzy luôn cố gắng thể hiện thực lực và sự đa dạng qua những vai diễn. Bởi vậy, không chỉ được nhiều khán giả yêu mến, Suzy còn là hình mẫu lý tưởng của nhiều sao nam nổi tiếng trong giới showbiz. MC quốc dân Yoo Jae Suk chọn Suzy là hình mẫu bạn gái lý tưởng. Nam diễn viên Ji Sung cũng từng khen ngợi Suzy vô cùng xinh đẹp. Trong khi đó, Song Seung Hun cũng từng khẳng định: Có chàng trai nào không thích Suzy được chứ?. Thủy Linh Trang 11

12 (tiếp trang 10) Nữ diễn viên làm dâu nhà giàu số 1 Hong Kong: Bố chồng tuyên bố thưởng nóng 3000 tỷ nếu mang bầu lần 5 Không chỉ xinh đẹp và khéo léo, Từ Tử Kỳ còn vô cùng được lòng gia đình chồng nhờ sự học thức và khả năng quản lý công việc kinh doanh. Tạp chí Forbes mới đây đã công bố danh sách 50 người giàu nhất Hồng Kông vào năm Đáng chú ý, nếu như tỷ phú Lý Gia Thành tụt xuống hạng 21 thì đối thủ lâu năm của ông tỷ phú Lý Triệu Cơ đã vươn lên đứng đầu danh sách với khối tài sản là 30,4 tỷ USD. Việc này cũng đưa gia tộc nhà họ Lý trở thành gia tộc giàu có nhất xứ Cảng thơm, những cái tên trong Lý gia lại được sự chú ý hơn bao giờ hết. Trong đó, nữ diễn viên/người mẫu Từ Tử Kỳ, con dâu thứ 2 của Lý Triệu Cơ và cũng là người duy nhất hoạt động nghệ thuật là nhân vật được quan tâm hơn cả. Mỹ nhân gia thế giàu có, học thức hơn người Từ Tử Kỳ là vợ của Martin Lý Gia Thành con trai thứ 2 của Lý Triệu Cơ. Tuy không xuất thân từ gia đình tài phiệt giống ông xã nhưng Từ Tử Kỳ cũng là con gái của một gia đình trung lưu. Năm 5 tuổi, cô cùng gia đình di dân sang Úc. Tại đây, Từ Tử Kỳ được bố mẹ vô cùng đầu tư cho giáo dục, cô luôn thuộc top học sinh giỏi nhất thời trung học và sau này, dù đã gia nhập làng giải trí, Từ Tử Kỳ vẫn tiếp tục theo đuổi con đường học hành bài bản. Cô tốt nghiệp cử nhân Đại học College London (UCL) ở Anh, sau đó tiếp tục học thạc sĩ truyền thông tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị Luân Đôn (LSE), tốt nghiệp năm Thuở nhỏ, Từ Tử Kỳ chưa bao giờ bị bố mẹ bắt làm việc nhà, bởi mẹ cô cho rằng đời người con gái hạnh phúc nhất là được gả cho gia đình giàu có. Vì vậy, bà luôn chăm chút cho con gái thật xinh đẹp và giỏi giang với suy nghĩ: Đôi bàn tay này tương ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC lai chỉ có đeo nhẫn kim cương mới là đẹp nhất. Sở hữu nền tảng giáo dục tốt cùng nhan sắc xinh đẹp của một nàng tiểu thư đài các, Từ Tử Kỳ bắt đầu gia nhập làng giải trí với tư cách là một người mẫu vào năm 14 tuổi. Sau đó, cô nhận được nhiều lời chụp ảnh, đóng phim. Bố mẹ cô dù không phản đối nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, kiên quyết không cho Từ Tử Kỳ chụp ảnh hở hang hay đóng những bộ phim có cảnh nóng táo bạo. Nhiều năm liền, cô luôn được biết đến với hình ảnh thanh khiết, cao sang, nói không với scandal. Hôn nhân viên mãn, tài sắc vẹn toàn Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành gặp nhau trong bữa tiệc của một người bạn, trong lần gặp đầu tiên, con trai vị tỷ phú nổi tiếng đã thầm cảm mến mỹ nhân họ Từ. Và chỉ sau 3 tháng kể từ lần gặp gỡ ấy, cả hai chính thức công khai tình cảm. Trước khi hẹn hò với Lý Gia Thành, Từ Tử Kỳ từng trải qua chuyện tình cảm với Hồng Thiên Minh con trai Hồng Kim Bảo và nam ca sĩ Hàn Quốc tên Brian. Tuy nhiên, chỉ đến khi đối tượng là Lý Gia Thành, cha mẹ cô mới hoàn toàn ưng thuận. Sau 2 năm yêu nhau, Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành quyết định tổ chức đám cưới. Đám cưới của cả hai tiêu tốn đến 700 triệu tệ. Khi ấy, Từ Tử Kỳ diện 2 chiếc váy cưới sang trọng trị giá 500 ngàn tệ, cô đeo trên tay chiếc nhẫn kim cương do chính ông xã tự tay chế tác để cầu hôn mình. Phát biểu trong hôn lễ, Từ Tử Kỳ ngọt ngào nói: Nhiều người sẽ nghĩ tôi rất hạnh phúc vì kết hôn với một người chồng giàu có. Nhưng thực tế, tôi nghĩ rằng hạnh phúc nhất là đã cưới được một người đàn ông tốt. Trái tim ấm áp của anh ấy quan trọng hơn sự giàu có. Sau hôn lễ, Từ Tử Kỳ dần rút khỏi ngành giải trí để tập trung lo cho gia đình. Trong 8 năm, từ 2007 đến 2015, cô sinh liền 4 người con, 2 trai 2 gái. Không những khéo léo trong cách hành xử với gia đình nhà chồng, Từ Tử Kỳ còn là một người phụ nữ có năng lực. Cô thường xuyên xuất hiện công khai bên ông xã trong những sự kiện quan trọng và trực tiếp tham gia điều hành công việc kinh doanh. Vì vậy, mỹ nhân họ Từ vô cùng được lòng bố chồng tỷ phú. Mỗi lần sinh con, cô đều gây choáng với khối tài sản được gia đình chồng thưởng nóng. Khi sinh xong người con thứ 4, Từ Tử Kỳ được chồng tặng du thuyền triệu đô cùng nhiều bộ trang sức quý giá. Tỷ phú Lý Triệu Cơ còn vui mừng phát hồng bao cho 1500 nhân viên dưới quyền, mỗi hồng bao có 10 ngàn đôla Hong Kong. Không những vậy, ông cũng tuyên bố, nếu con dâu mang bầu lần thứ 5, sẽ thưởng nóng 1 tỷ đôla Hong Kong. Tuy sở hữu cuộc sống xa hoa, giàu có khó tin nhưng Từ Tử Kỳ vẫn giữ lối sống kín tiếng, không phô trương. Cô nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện giản dị trên đường phố, tận hưởng những thú vui bình yên như bao người khác. Chia sẻ về cuộc sống làm dâu nhà tài phiệt, Từ Tử Kỳ cho biết: Giàu có chỉ là cái vẻ bề ngoài, tôi vốn không xem trọng điều đó. Tôi nghĩ gia đình mình vẫn sống theo lối quen thuộc như mọi nhà khác. Hiện tại, Từ Tử Kỳ tập trung quản lý 2 công ty của gia đình. Tuy nhiên, cô vẫn thường nhận lời mời chụp ảnh tạp chí. Mỗi lần xuất hiện, mỹ nhân 38 tuổi lại gây bất ngờ với nhan sắc tươi tắn, rạng rỡ. Khó ai có thể tin cô đã là mẹ của 4 con nhỏ. Cuộc sống giàu sang, hạnh phúc của Từ Tử Kỳ khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ gọi cô với biệt danh nàng dâu bạc tỷ châu Á. Ngoài bận rộn với công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, cô vẫn chăm chỉ dành thời gian cho công tác thiện nguyện, hoạt động vì cộng đồng. Thủy Linh Hyun Bin bị cấm nhập cảnh vì dịch Covid-19 Nam diễn viên Hyun Bin, Hwang Jung Min cùng đoàn phim Bargaining bị cấm nhập cảnh vào Jordan vì dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc. Ê-kíp thực hiện bộ phim đã phải hoãn lịch trình quay phim. Phim điện ảnh Bargaining dự kiến bấm máy tại Jordan vào tháng 3. Đây cũng là dự án mới nhất mà Hyun Bin nhận lời tham gia sau khi phim truyền hình Hạ cánh nơi anh kết thúc. Nam diễn viên nổi tiếng xứ Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng cho vai diễn trong Bargaining. Hyun Bin cùng đoàn làm phim Bargaining bị cấm nhập cảnh tại Jordan do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, khoảng một tuần nay, dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ ở Hàn Quốc khiến ê-kíp thực hiện bộ phim phải xem xét lại lịch trình sản xuất khi chính phủ Jordan ban lệnh cấm người Hàn Quốc nhập cảnh. Tới chiều 24/2, Trung tâm Kiểm Trang 12

13 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo nước này có 833 ca nhiễm. Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực hết sức để khống chế dịch bệnh khi Hàn Quốc đang bị so sánh như Vũ Hán thứ hai trên thế giới. Phim điện ảnh Bargaining xoay quanh một giải cứu con tin bị bắt cóc ở Trung Đông, do đạo diễn Yim Soo-rye sản xuất. Theo dự kiến ban đầu, ngoại cảnh của bộ phim sẽ được thực hiện chủ yếu tại Jordan nhưng do tình hình nghiêm trọng của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc nên Jordan đã ra lệnh cấm nhập cảnh với cư dân Hàn Quốc. Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều tới lịch quay của Bargaining. Hiện, đoàn làm phim đang họp để xem xét việc thay đổi địa điểm quay hoặc chờ tới khi lịch cấm nhập cảnh với người Hàn Quốc tại Jordan được gỡ bỏ. Mi Vân Tình nhân tin đồn Huỳnh Hiểu Minh : Được ví như người đẹp Tân Cương đối thủ của Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng xét về độ tai tiếng thì có thể sớm vượt xa đàn chị Nhiều nguồn ý kiến còn cho rằng, Cáp Ni Khắc Tư rất có thể sẽ là cái tên soán ngôi đệ nhất mỹ nữ Tân Cương hiện do Địch Lệ Nhiệt Ba nắm giữ. Giới truyền thông và cộng đồng mạng xôn xao trước tin đồn Huỳnh Hiểu Minh bao nuôi tình nhân bên ngoài. Người tình của ông xã Angelababy được cho là người đẹp Tân Cương Cáp Ni Khắc Tư. Huỳnh Hiểu Minh bị cho làm tổn thương Cáp Ni Khắc Tư khi cả hai thân mật, sau đó phải đưa cô vào bệnh viện, vì thế một tháng qua nữ diễn viên không cập nhật Weibo. Cáp Ni Khắc Tư còn bị đồn xen vào hôn nhân tài tử Trần Hách. Sau đó, bị vợ của Trần Hách phát hiện. Hiện, Cáp Ni Khắc Tư là nghệ sĩ thuộc công ty quản lý mà Trần Hách và Angelababy - vợ Huỳnh Hiểu Minh - thành lập. Tuy nhiên, thông qua công ty quản lý, Cáp Ni Khắc Tư cho biết các thông tin trên không đúng sự thật, gây tổn hại danh dự cô. Đại diện của Cáp Ni Khắc Tư yêu cầu các tài khoản liên quan xóa tin đồn. Phía nữ diễn viên sẽ kiện những người tiếp tục bôi nhọ cô. Trên trang cá nhân, Cáp Ni Khắc Tư chia sẻ lại bài viết của công ty quản lý, cho biết gần đây cô chăm sóc bà ngoại trong bệnh viện. Hiện cô tự cách ly vì dịch bệnh. Cáp Ni Khắc Tư là diễn viên Trung Quốc, cô nổi danh chỉ sau một đêm nhờ xuất hiện quá thần thái và xinh đẹp trên sóng truyền hình. Thậm chí, ngay sau đó cô còn được mệnh danh là người đẹp Tân Cương. Nhiều nguồn ý kiến còn cho rằng, Cáp Ni Khắc Tư rất có thể sẽ là cái tên soán ngôi đệ nhất mỹ nữ Tân Cương hiện do Địch Lệ Nhiệt Ba nắm giữ. Người đẹp được khán giả biết đến rộng rãi khi tham gia gameshow. Xuất hiện với màn trình diễn điệu múa dân tộc mang tên Nhất Mộng Đôn Hoàng, điệu múa kết hợp giữa yếu tố dân tộc và hiện đại không chỉ lôi cuốn mà còn khiến người xem không thể rời mắt. Trước khi tham gia vào gameshow, người đẹp cũng đã nổi trên mạng xã hội nhờ sở hữu nét đẹp na ná Trương Bá Chi. Tại thời điểm đó cũng rất nhiều tờ báo và khán giả không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp và thần thái của cô nàng. Cáp Ni Khắc Tư sở hữu vẻ đẹp Tân Cương nhưng lại mềm mại, hài hòa và thanh tú rất hợp mắt người châu Á, khác hẳn so với các đàn chị đi trước khá tây và khó tạo hình khi vào vai cổ trang. Theo đông đảo khán giả bình luận, nếu vào vai cổ trang Cáp Ni Khắc Tư sẽ ăn đứt các đàn chị Tân Cương của mình như Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Lệ Á và Cổ Lực Na Trát. Vì quá xinh đẹp không ít người nghi ngờ nhan sắc hiện tại của Cáp Ni Khắc Tư đã động chạm đến dao kéo. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng loạt ảnh thời bé tí của người đẹp đã chứng minh vẻ đẹp cô đang sở hữu là hoàn toàn tự nhiên. Cô thuộc dân tộc Duy Ngô Nhĩ và đang ký hợp đồng với công ty truyền thông Động Bá Ảnh Nghiệp. Là gà cưng dưới trướng nghệ sĩ Trần Hách nổi tiếng, Cáp Ni Khắc Tư có xuất phát điểm tốt hơn nhiều nghệ sĩ trong giới. Được đánh bóng tên tuổi nhiều nhưng đến thời điểm hiện tại, Cáp Ni Khắc Tư cũng chưa có một vai diễn nào gây chú ý. Chính vì vậy, cô bị cư dân mạng đánh giá là không thể bằng Địch Lệ Nhiệt Ba. Về nhan sắc, Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn nổi trội hơn. Còn về tài năng, dù Địch Lệ Nhiệt Ba diễn xuất chưa được ổn định, song đã có những vai diễn gây ấn tượng còn Cáp Ni Khắc Tư vẫn mãi loanh quanh với điệu múa dân tộc từng nâng danh tiếng của cô lên mà thôi. Được khen ngợi hết lời nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thuần khiết nhưng người đẹp vẫn không tránh khỏi những lời chê bai và giờ đây, cô cần khẳng định tài năng của mình nhiều hơn để được công chúng đón nhận. An Chi Chưa lên kệ, album mới của BTS đã bán được 4 triệu bản Album mới của BTS đang cho thấy sức công phá mạnh mẽ trên nhiều thị trường âm nhạc. Nhưng kể cả trước khi lên kệ, sản phẩm này đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Nhóm nhạc BTS chính thức đánh dấu sự trở lại ở đường đua K-pop với phiên bản MV đầu tiên của ca khúc chủ đề mang tên ON và album Map of the Soul: 7. Chỉ trong vòng 2 giờ sau khi ra mắt vào ngày 21/2, doanh số Map of the Soul: 7 của BTS phá vỡ kỷ lục trên bảng xếp hạng Hanteo (biểu đồ thống kê tiêu thụ lượng album cứng thực tế từ các cửa hàng có liên kết với Hanteo) của Hàn Quốc, với đĩa. Tuy nhiên, con số trên chưa thể hiện hết mức công phá của sản phẩm mới từ nhóm BTS. Theo nhà phân phối âm nhạc Dreamus Company, album mới của BTS hiện đã có hơn 4 triệu đơn đặt hàng trước, mở rộng khoảng cách hơn nữa về doanh thu so với các album trước đó của nhóm. Tháng trước, BTS đã phá vỡ kỷ lục từng đạt được với album mini ra mắt vào năm 2019, khi đơn đặt hàng trước cho album mới đạt mức 3,42 triệu chỉ sau 7 ngày kể từ khi công bố. Album Map of the Soul: 7 đánh dấu 7 năm hoạt động của 7 chàng trai vô cùng đặc biệt khi có 20 ca khúc, không những để BTS xuất hiện bằng đĩa đơn Black Swan mà ca khúc chủ đề ON có đến 2 MV. An Chi Trang 13

14 TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 2/3 đến 8/3/2020 Một số dự đoán, luận giải về chuyện công việc, tài chính, tình cảm và các mối quan hệ trong cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới. 1. Tuổi Tý Trong tuần này bạn gặp phải quá nhiều chuyện bất ngờ ngoài ý muốn. Bạch Hổ hung tinh luôn chực chờ, họa huyết quang rình rập, con giáp này đi đứng cẩn thận nhé. Vận trình tình cảm cho thấy sự giằng xé trong nội tâm của bản mệnh. Bạn vừa muốn làm theo lời lý trí mách bảo, vừa sợ hãi chính những cảm xúc trong trái tim mình, sợ rằng bản thân sẽ bị tổn thương nếu mở lòng yêu đương. Về công việc trong tuần này thì khá ổn định vào thời điểm đầu tuần khi được Ấn Quan cùng hỗ trợ. Tuy nhiên từ giữa tuần trở đi Thiên Quan án ngữ thể hiện sự kém may mắn vì bị tiểu nhân che mờ mắt, bản thân con giáp này cũng cố chấp không chịu lắng nghe lời khuyên của bất cứ ai. Tiền bạc trong tuần khi có khi không, về cơ bản không tích lũy được gì. Mặc dù Thực Thần tạo điều kiện cho con giáp này kiếm tiền từ chuyện làm ăn buôn bán nhưng lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn về vấn đề sức khỏe nên tiền của vẫn cứ thay nhau đội nón ra đi. Giáp Tý (Kim): Tiền bạc tổn hao. Bính Tý (Thủy): Tình duyên không suôn sẻ. Mậu Tý (Hỏa): Dễ bề thăng tiến. Canh Tý (Thổ): Công việc thuận lợi. Nhâm Tý (Mộc): Quý nhân phù trợ. 2. Tuổi Sửu Trong tuần mới này người tuổi Sửu vận trình có phần khởi sắc hơn, nhất là về phương diện tình cảm. Con giáp này dễ có người thầm thương trộm nhớ mà bày tỏ tình cảm. Hãy cân nhắc kĩ càng để không bỏ lỡ hạnh phúc. Những chú Trâu vốn có nhiều tham vọng trong sự nghiệp nhưng không phải lúc nào cũng được như ý muốn. Dù có Tử Vi cát tinh ở bên trợ mệnh nhưng cũng chỉ giúp con giáp này không phải đối diện với khủng hoảng quá lớn mà thôi. Thiên Ấn thể hiện sự lạc quan sáng tạo, nhưng khi mà Thương Quan luôn gây xao lãng tinh thần thì có thể bản mệnh sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, mắc phải sai sót không có cách nào sửa chữa mà phải trả giá thôi. Xét vận trình tài lộc của tuổi Sửu thời gian này, Thiên Tài giúp sức nên tài lộc không ngừng đổ về nhà. Thu nhập của con giáp này trong tuần chủ yếu đến từ việc làm thêm, nghề tay trái hay đơn giản là do may mắn, được người khác mang tiền tới trao tận tay mình. Ất Sửu (Kim): Công việc bất ổn. Đinh Sửu (Thủy): Dễ mắc sai lầm. Kỷ Sửu (Hỏa): Tình duyên trắc trở. Tân Sửu (Thổ): Nhiều vướng mắc trong tình cảm. Quý Sửu (Mộc): Tài lộc dồi dào. 3. Tuổi Dần Tuổi Dần khá cứng rắn trong chuyện tình cảm. Bạn không dễ dàng vì những lời đồn thổi bên ngoài mà nghi ngờ người mình yêu. Tuy nhiên, để nói thật lòng mình thì con giáp này chẳng dễ chịu chút nào khi mà chuyện của mình đem ra bàn tán. Vận trình tài lộc của bản mệnh trong tuần mới này không được ổn định cho lắm. Đại Hao hung tinh chủ về hao tài tốn của cảnh báo bản mệnh cần phải thận trọng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, nhất là vào thời điểm đầu tuần bởi nguy cơ thất bại rất cao. Con giáp này càng về cuối tuần thì tài lộc càng vượng sắc. Thoát khỏi những xui xẻo trước đó, cả Thực Thần và Chính Tài cùng xuất hiện cho thấy dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì cuối tuần này cũng đều sẽ có được ví tiền rủng rỉnh. Còn về công việc thì bản mệnh đủ mạnh mẽ và quyết đoán để đưa ra những quyết định có lợi cho mình. Con giáp này được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, Chính Ấn luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Giáp Dần (Thủy): Tài lộc vượng về cuối tuần. Bính Dần (Hỏa): Công việc tiến triển tốt. Mậu Dần (Thổ): Có nhiều cơ hội để thăng tiến. Canh Dần (Mộc): Tình cảm nhiều xáo trộn. Nhâm Dần (Kim): Cần phải kiên định và quyết tâm. 4. Tuổi Mão Người tuổi Mão trong tuần mới này sẽ có nhiều điều khá mới mẻ được trải nghiệm. Vận trình hung cát đan xen khiến cho bản mệnh được trải qua khá nhiều cung bậc cảm xúc. Tình cảm có hờn ghen, giận dỗi nhưng nhờ tình yêu mà vẫn có thể bỏ qua, bao dung và tha thứ cho nhau. Người tuổi Mão khá cứng rắn trong những quyết định liên quan đến bước đường sự nghiệp của mình. Bạn biết được mục tiêu của mình nằm ở đâu và có đủ khôn khéo để vượt qua khó khăn thử thách mà đạt được mục tiêu, Thiên Ấn với sự sáng tạo không ngừng nghỉ luôn trợ lực. Song, riêng trong chuyện tiền bạc thì con giáp này lại chưa tìm được giải pháp thích hợp nhất. Kiếp Tài xuất hiện vào ngay thời điểm đầu tuần, lại thêm Tiểu Hao hung tinh luôn án ngữ, khả năng mất tiền xảy ra vào thời điểm này của tuổi Mão là khá cao. Nhưng bạn cũng đừng lo lắng hay trách móc bản thân mình quá mức. Ai cũng có thể mắc sai lầm và bạn không phải là ngoại lệ. Cuối tuần Thực Thần sẽ cho bạn cơ hội sửa sai, tìm ra được phương thức để gia tăng thu nhập cho mình. Ất Mão (Thủy): Tài lộc phất lên vào cuối tuần. Đinh Mão (Hỏa): Tình cảm nhiều mâu thuẫn. Kỷ Mão (Thổ): Biết bao dung tha thứ. Tân Mão (Mộc): Công việc ổn thỏa. Quý Mão (Kim): Đầu tuần dễ mất tiền. 5. Tuổi Thìn Tuổi Thìn khá vui trong tuần mới này, bởi đây là thời điểm mà cát khí vượng, bạn tìm được thêm nhiều điều may mắn khác đến với mình. Tuy nhiên, trong công việc lại khá vất vả khi điềm báo tiểu nhân Ngũ Quan đang tìm mọi cách để phá hoại, chơi xấu tuổi Thìn, khiến cho bản mệnh có khi gần chạm tay tới đích thì lại phải vất vả gây dựng lại mọi thứ từ đầu. Thương Quan còn là dấu hiệu cảnh báo về sự lơ là, tắc trách của con giáp này khi không thực sự đầu tư nhiều tâm sức vào công việc, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Tài lộc trong tuần này khá vượng, đặc biệt đầu tuần là lúc mà tài khí ùn ùn kéo tới. Những chú Rồng sẽ khá vất vả để quản lý được lượng tiền đến bên tay mình mỗi ngày. Dù bạn làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì Thực Thần cũng không để bạn thiệt thòi. Giáp Thìn (Hỏa): Tài lộc dồi dào. Bính Thìn (Thổ): Tình cảm thăng hoa. Mậu Thìn (Mộc): Công việc bất ổn. Canh Thìn (Kim): Tiểu nhân phá hoại. Nhâm Thìn (Thủy): Đầu tuần cát khí vượng. 6. Tuổi Tị Theo lịch vạn niên thì tuần này là lúc mà tuổi Tị nên nghiêm túc xem xét lại chuyện tình cảm của mình. Có những chuyện có thể bỏ qua được, nhưng có những chuyện thực sự nghiêm trọng, mà nếu bỏ qua lần này rất có thể bạn sẽ phải hối hận những lần sau đó. Công việc thăng trầm bất định, vận trình khi tốt khi xấu. Thương Quan tắc trách, chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân mà không buồn quan tâm tới bất cứ chuyện gì khác. Cũng may Thái Âm cát tinh ở bên, giúp cho con giáp này sớm hiểu ra vấn đề. Quý nhân trong tuần này của tuổi Tị thường là nữ mệnh. Nếu bản mệnh không để lỡ cơ hội được quý nhân nâng đỡ thì chắc chắn bạn sẽ đạt được những thành quả to lớn mà không phải lúc nào dùng thời gian cũng có thể mua được. Về phương diện tài lộc, con giáp này trong tuần kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhiều chẳng kém. Cũng may là bản mệnh khéo léo làm ăn, chăm chỉ cày cuốc nên mặc dù Kiếp Tài làm mất 1 khoản kha khá nhưng vẫn thoải mái cho con giáp này chi tiêu theo ý muốn. Ất Tị (Hỏa): Tài lộc thất thường. Đinh Tị (Thổ): Có nhiều bất ổn. Kỷ Tị (Mộc): Tình cảm cần nghiêm túc. Tân Tị (Kim): Nhận ra lỗi lầm. Quý Tị (Thủy): Quý nhân là nữ mệnh. Trang 14

15 TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN 7. Tuổi Ngọ Người tuổi Ngọ trong tuần mới này sẽ có nhiều xáo trộn trong chuyện tình cảm. Điều này có thể là do Dịch Mã động tinh tác động, con giáp này phải đi xa khỏi nơi cư trú, dẫn đến việc yêu gần trở thành yêu xa. Tình cảm chưa đủ vững chắc đã phải trải qua sóng gió. Những mâu thuẫn, nghi ngờ chưa thực sự được giải quyết triệt để đã phải đón thêm những đợt sóng mới, có thể nhấn chìm tình yêu của cả 2 người dù trước đó trời sóng yên bể lặng. Trong tuần này bản mệnh có khá nhiều cơ hội kiếm tiền. Những ngày đầu tuần kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng chẳng hề ít, phải tới cuối tuần thì túi tiền của tuổi Ngọ mới thực sự căng phồng sau khi được cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xúm vào giúp đỡ. Song công việc trong tuần khá bết bát. Đủ chuyện rắc rối xảy ra, con giáp này không đủ kiên nhẫn để đứng vững trước những phiền phức liên tiếp ập tới. Mặc dù Tỷ Kiên cố gắng để có thể đạt được mục tiêu đề ra nhưng không có sự trợ giúp nào nên chỉ đành lực bất tòng tâm. Giáp Ngọ (Kim): Tình cảm biến động. Bính Ngọ (Thủy): Tài lộc phát về cuối tuần. Mậu Ngọ (Hỏa): Công việc trục trặc. Canh Ngọ (Thổ): Thiếu sự quyết đoán. Nhâm Ngọ (Mộc): Xa mặt cách lòng. 8. Tuổi Mùi Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp, tuổi Mùi đang sống trong những ngày hạnh phúc khi mà tình yêu luôn vây quanh. Con giáp này được mọi người xung quanh yêu mến nhờ tính tình vui vẻ, hòa đồng. Người độc thân có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân. Thái Dương cát tinh nhập mệnh, nam giới tuổi Mùi sẽ đón nhiều tin vui về đường tình cảm hơn nữ mệnh 1 chút. Có thể các bạn sẽ đi đến quyết định hôn nhân, về chung 1 nhà với người mình yêu thương sau 1 thời gian tìm hiểu. Công việc trong tuần khá bận rộn, con giáp này dễ quýnh quáng mà mắc sai lầm. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình càng ổn định lại. Thiên Ấn cho thấy khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi giúp bạn hóa giải được không ít mối nguy. Về đường tài lộc của con giáp này thì phải nói thực sự sáng lạng. Con giáp này đang được Thần Tài nâng bước, làm gì cũng may mắn thành công, thu được không ít tiền bạc về tay. Có nhiều chuyện bạn mong muốn và tưởng rằng sẽ mất nhiều thời gian nhưng chóng vánh hơn tưởng tượng. Ất Mùi (Kim): Công danh thăng tiến. Đinh Mùi (Thủy): Ứng biến linh hoạt. Kỷ Mùi (Hỏa): Tình cảm thăng hoa. Tân Mùi (Thổ): Tài lộc dồi dào. Quý Mùi (Mộc): Đón nhiều tin vui. 9. Tuổi Thân Trong tuần này, người tuổi Thân có thể sẽ gặp phải những chuyện ngoài ý muốn khi mà Thái Tuế hung tinh nhập cuộc và khiến cho hung vận nổi lên, ảnh hưởng đến vận trình của bản mệnh. Người tuổi Thân đang có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh thì đều được Thiên Tài trợ giúp. Song do có Kiếp Tài ngáng trở nên tài lộc không thực sự vượng, thậm chí có thể bị lừa gạt 1 con số không nhỏ. Những người cầm tinh con Khỉ vốn thông minh lanh lợi, chỉ là bạn sống quá cảm xúc trong thời gian này nên mù quáng tin người, không hề nhận ra những tín hiệu báo động. Nhân duyên không được tốt nên gặp phải những kẻ chẳng ra gì. Về công việc, mặc dù vẫn có không ít khó khăn nhưng Chính Quan kiên trì đi theo con đường mình đã chọn. Bạn thấy khá vất vả để làm được mọi thứ theo ý mình nhưng thành quả đạt được cuối cùng thực sự là điều vô cùng đáng mừng. Giáp Thân (Thủy): Vất vả được đền đáp. Bính Thân (Hỏa): Cần thận trọng kẻo bị lừa. Mậu Thân (Thổ): Dễ gặp chuyện xui. Canh Thân (Mộc): Tình cảm không được tốt. Nhâm Thân (Kim): Công việc khá suôn sẻ. 10. Tuổi Dậu Với tuổi Dậu, tuần mới thể hiện những tin vui về đường tình duyên của con giáp này khi mà Bách Việt luôn ở bên trợ mệnh. Cơ hội để tìm thấy mảnh ghép thực sự của đời mình với con giáp này đang rất lớn, cần nhanh chóng nắm bắt cơ hội. Các cặp vợ chồng tình cảm thăng hoa rực rỡ. Trải qua nhiều biến cố, bạn biết ai mới là người thực sự yêu thương và bao dung cho những sai lầm của mình. Cuộc đời còn dài, mà ai thì cũng có thể mắc sai lầm, cần phải bao dung và thứ tha cho nhau. Song Tài cùng xuất hiện, tài vận càng ngày càng đi lên. Con giáp này đang có khá nhiều cơ hội kiếm tiền, hãy nắm bắt thời cơ đi nhé. Dù làm gì thì hãy chuyên tâm vào đó, chắc chắn là bạn sẽ khẳng định được thực lực của bản thân và ghi dấu ấn với những người xung quanh. Công việc khá suôn sẻ vào thời điểm đầu tuần khi mà Ấn Quan tương trợ, hiệp sức cùng giúp cho bản mệnh hoàn thành công việc như dự định. Nhưng có chút vấn đề xảy ra khi bắt đầu từ giữa tuần, vạch thăng bằng trong công việc của bản mệnh bị phá vỡ, có nhiều chuyện xảy ra khiến bạn không kiểm soát được công việc như mong đợi. Ất Dậu (Thủy): Đừng quá cưỡng cầu. Đinh Dậu (Hỏa): Cần nỗ lực nhiều hơn. Kỷ Dậu (Thổ): Tình cảm thăng hoa. Tân Dậu (Mộc): Tài vận dồi dào. Quý Dậu (Kim): Dễ được bao dung. 11. Tuổi Tuất Xem lịch âm dương, người tuổi Tuất đang được Thần Tài trợ mệnh, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Đầu tuần là thời điểm mà tài khí vượng nhất, con giáp này làm bất cứ chuyện gì cũng có thể kiếm được tiền. Thực Thần ở bên mang tới tin vui, song con giáp này cũng cần phải đề phòng hung tinh Thiên Cẩu hãm hại. Công việc bị tiểu nhân ngáng trở dẫn đến những rắc rối không thể nào tưởng tượng được, chỉ đành chấp nhận và tìm cách giải quyết mà thôi. Ấn Quan tương hợp, con giáp này vẫn có thể tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của mình nhưng không quá nhiều đâu. Nếu có bất cứ cơ hội nào tới tay thì bản mệnh hãy nhanh chóng nắm bắt chứ đừng chần chừ, do dự kẻo cơ hội vụt qua là khó mà quay lại. Về chuyện tình cảm, con giáp này khá năng động và chủ động trong chuyện tình cảm. Tuổi Tuất biết được điểm thu hút của mình ở đâu và phô nét thu hút đó ra với người khác phái. Bạn có thể có được tình yêu mà mình hằng mong muốn. Giáp Tuất (Hỏa): Tình cảm cần xem duyên phận. Bính Tuất (Thổ): Công việc tiến triển tốt. Mậu Tuất (Mộc): Tiểu nhân quấy phá. Canh Tuất (Kim): Tài lộc tăng tiến. Nhâm Tuất (Thủy): May mắn ngập tràn. 12. Tuổi Hợi Xem tử vi hàng tuần, người tuổi Hợi trong tuần mới này vận hung lấn át, vì thế mà chuyện xui đầy rẫy, chuyện tốt lành chẳng có mấy. Riêng trong chuyện tiền bạc, con giáp này đã gặp phải Kiếp Tài, nguồn thu chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tiền từ trong túi chảy ra mà thôi. Trong chuyện tình cảm, sự cố chấp cũng khiến cho bạn khó tìm được 1 nửa của riêng mình. Dù bạn không mong muốn nhưng vô tình khiến cho đối phương tổn thương, tình yêu chưa kịp chớm nở đã vội úa tàn trong sự tiếc nuối. Tia sáng trong tuần này của tuổi Hợi có lẽ chính là vận trình công danh sự nghiệp đang càng ngày càng thăng tiến. Bản mệnh được Thiên Đức quý nhân chỉ dẫn, dù có gặp tiểu nhân thì cũng dễ dàng hóa giải mưu hèn kế bẩn của kẻ xấu bụng. Đầu tuần không phải là thời điểm tốt để con giáp này quyết định những chuyện liên quan đến tiền bạc. Bạn có thể mù quáng và đưa ra lựa chọn sai lầm, tiền mất tật mang. Thiên Tài cuối tuần mang cho tuổi Hợi cơ hội phát tài, song bản mệnh cần kiên nhẫn thì mới có được điều mình muốn. Ất Hợi (Hỏa): Công danh thăng tiến. Đinh Hợi (Thổ): Tinh thần trách nhiệm cao. Kỷ Hợi (Mộc): Tình cảm không như ý. Tân Hợi (Kim): Tiền bạc tổn hao. Quý Hợi (Thủy): Tình duyên ảm đạm. Trang 15

16 All America Travel Corporate Dr, Ste A 14 - Houston,TX * Chuyeân laøm VISA toaøn caàu 224 &UP 224 &UP New York Washington DC Niagara Falls Philadelphia Boston * Chuùng toâi coù nhaân vieân noùi Tieáng Vieät löu loaùt MUA 2 TAËNG &UP 265 &UP YELLOW STONE Los Angeles Las Vegas Disney land Grand Canyon San Francisco 122 &UP 122 &UP MUA 2 TAËNG 1 65 VISAVieät Nam &UP 550 &UP VISA Trung Quoác VEÙ MAÙY BAY VEÀ VIEÄT NAM DU LÒCH TRUNG QUOÁC MUA 2 TAËNG 2 NHAÄT BAÛN / HAØN QUOÁC (tieän gheù veà Vieät Nam) ROCKY MOUNTAIN & CANADA 306 &UP 306 &UP 349 &UP 349 &UP MUA 2 TAËNG 2 PHAÙP ANH QUOÁC 799 &UP 799 &UP DU LÒCH AÂU CHAÂU 49 &UP 7 Ngaøy: Thöôïng Haûi Giang Nam - Baéc Kinh Haèng Chaâu -Toâ Chaâu - Wuxi (Höôùng daãn vieân noùi tieáng Hoa) * Bao aên uoáng 3 böõa * Bao ôû khaùch saïn 5 sao 49 &UP 179 &UP 179 &UP Baéc Kinh - Thöôïng Haûi (Höôùng daãn vieân noùi tieáng Anh) DU LÒCH QUANH HOUSTON 449 &UP ÑOÂNG MYÕ & CANADA Giaûm 5% Du Thuyeàn Voøng Quanh Theá Giôùi 18 / veù Trung Taâm Nasa 195 &UP Austin - San Antonio 195 New Orleans (2 ngaøy) 285 Dallas - Austin TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH CAÙC TRIEÄU CHÖÙNG GIAÕN TÓNH MAÏCH GIÃN TĨNH MẠCH SƯNG PHÙ DA SẠM MÀU LỞ LOÉT Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v... Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay! NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT * ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch Ñieàu Trò Thoaùt Vò Phaãu Thuaät Tuùi Maät Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät Tröôùc Phaãu Thuaät Sau Phaãu Thuaät Trang 16