TM.1876 Sec-B.cdr

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "TM.1876 Sec-B.cdr"

Bản ghi

1 The Vietnamese Business Daily Section B Naêm Thöù Harwin Dr., Suite , Houston, Texas (goùc Harwin Corporate Dr.) Tel: * * * VIET Fax: Website: thevietnampost.com * February 04, 2020

2 Giám Đốc Đích Thân Dẫn Đoàn Đi Trung Quốc 1 ÑOAØN DUY NHAÁT TRONG NAÊM GIAÙ ÑAËC BIEÄT KHOÙA HOÏC ANH VAÊN (ESL) * Caùc baïn muoán coù moät coâng vieäc toát, vöõng chaéc, baûo ñaûm cho töông lai * Caùc baïn muoán Noùi, Nghe, Vieát tieáng Anh thoâng thaïo ñeå ñi laøm, vaøo Ñaïi Hoïc hoaëc ñi hoïc ngheà... HAÕY GHI DANH HOÏC CAÙC KHOÙA ANH VAÊN ÑUÛ MOÏI TRÌNH ÑOÄ CUÛA TRÖÔØNG INTERACTIVE LEARNING SYSTEM * Tröôøng Chuyeân Daïy Sinh Ngöõ Anh Vaên Töø Hôn 20 Naêm Qua. * Lôùp Hoïc Vôùi Giôø Giaác Thuaän Tieän Cho Moïi Giôùi, * Ñöôïc Giaûng Daïy 5 Ngaøy Moät Tuaàn Töø Thöù Hai cho ñeán Thöù Saùu: Saùng: 9:00 AM - 1:00 PM Chieàu: 1:30 PM - 5:30 PM Toái: 6:00 PM - 10:00 PM * CAÙC KHOÙA HOÏC GOÀM COÙ: VIEÁT, ÑOÏC, NGHE VAØ NOÙI ÑUÙNG VAÊN PHAÏM S. Gessner Rd, Houston, ALL AMERICA TRAVEL 6918 CORPORATE DRIVE, A-14,HOUSTON.TX * Lôùp hoïc ñöôïc caùc Giaùo sö Myõ coù kinh nghieäm, taän taâm ñaûm traùch. * Lôùp hoïc cho moïi trình ñoä töø baét ñaàu ñeán cao caáp, khai giaûng moãi thaùng. * Vaøo cuoái chöông trình hoïc Anh Vaên, coù höôùng daãn hoïc sinh ñeå thi laáy baèng G.E.D. hoaëc TOEFL. * Coù trôï caáp hoïc phí neáu hoïc vieân hoäi ñuû ñieàu kieän. * Caáp theû I-20 cho hoïc sinh du hoïc taïi Myõ. * Hoïc vieân toát nghieäp lôùp Anh Ngöõ seõ ñöôïc hoïc boång 1, ñeå theo hoïc caùc lôùp ÑIEÄN TOAÙN, THÖÔNG MAÏI hay KEÁ TOAÙN. Caàn Ghi Danh Hoaëc Muoán Bieát Theâm Chi Tieát Xin Lieân Laïc: Mr LIEÂM NGUYEÃN - C: TX Pasadena : North Houston : Trang 02

3 /1449 Sang Tieäm Massage & Nails Khu Westheimer gaàn Galleira Sang tieäm massge & Nails treân ñöôøng Westheimer, gaàn Galleria mall. Tieäm roäng 1,500 Sq.Ft. Income oån ñònh. Khu Myõ traéng. Giaù caû thöông löôïng. Tina * /1452 Baùn Tieäm Toùc Khu Katy Caàn baùn tieäm toùc, chuû veà höu. Coù phoøng facial & eyelash ôû khu Katy, goùc ñöôøng I-10 & Fry Road. Khu Myõ traéng, tip cao. Tieäm toùc coù rating 5 sao treân Yelp, Facebook & nhöõng trang xaõ hoäi khaùc. Rent: 2,800/thaùng. Caàn bieát 1 chuùt tieáng Anh ñeå noùi chuyeän, giao tieáp vôùi chuû baùn. Duke Chang /1452 Khu Katy Vì raát baän con nhoû vaø khoâng coù ngöôøi troâng coi, neân caàn sang tieäm Nail gaáp. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Tieàn rent 1,900/thaùng, no CAM. Tieäm trong plaza, parkin roäng raõi, coù phoøng facial, maùy giaët, maùy saáy ñaày ñuû. Giaù baùn: 125,000. Mike /1446 Baùn Tieäm Toùc & Nail N. Shepherd - Khu Height Tieäm goàm toùc & Nail ngaên hai (beân toùc, beân Nails). Tieäm ñaõ kinh doanh ôû ñòa ñieåm naøy töø naêm Nay chuû muoán veà höu, baùn laïi giaù reû. Muoán bieát theâm thu nhaäp tieäm, coù theå ñeán coi tieäm baát cöù luùc naøo, muoán coi bao laâu cuõng ñöôïc /1451 Baùn Tieäm Toùc 1080A Clear Lake City Blvd Chuû veà höu, caàn baùn tieäm toùc khu 45 South (Clear Lake), exit 29. Tieäm coù 6 gheá (raát ñeïp). Tieàn möôùn 2,300/thaùng. Giaù baùn: 25,000. Neáu caàn cho traû goùp 12, /1450 Baùn Tieäm Toùc Khu katy/ Cinco Ranch Vì lyù do söùc khoeû, caàn baùn gaáp tieäm toùc ñang hoaït ñoäng ñöôïc 7 naêm vôùi giaù: 59,000. Tieäm naèm ôû khu sang, an ninh, nhieàu cô sôû thöông maïi xung quanh, khaùch lòch söï. Income trung bình 200,000/naêm. Tieàn rent: 3,000/ haùng, ñaõ bao goàm CAM. Free nöôùc. Chæ tieáp ngöôøi thaät loøng mua. Vui loøng text: /1445 Baùn Tieäm Toùc Khu Sugar Land Baùn tieäm toùc, coù phoøng Nail, phoøng facial rieâng. Credit card: 132,000/ naêm. Rent: 1,700/ thaùng. Giaù baùn: 45,000. Chæ tieáp ngöôøi thaät loøng muoán mua /1460 Vuøng Sugar Land Caàn baùn gaáp tieäm Nails vuøng Sugar Land, gaàn Costco. Tieäm roäng, coù 16 gheá spa, 8 baøn Nails, phoøng wax & facial. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Muoán bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: Danny * /1452 Memorial & Kirkwood Caàn baùn tieäm Nail ôû Memorial & Kirkwood. Tieäm roäng 1,200 Sq.Ft., coù 8 gheá, 6 baøn, 1 phoøng facial, 1 phoøng wax. coâ Ly /1448 Vuøng Conroe, TX Caàn baùn tieäm Nail ôû vuøng Conroe, TX. Tieàn rent: 1,000/thaùng. Bao ñieän nöôùc. Tieäm coù 5 gheá, phoøng facial, roäng 1,000 Sq.Ft. Giaù baùn: 25,000. Julie /1446 Khu Pearland Vì coù con nhoû, khoâng ngöôøi troâng tieäm, caàn baùn tieäm Nail ôû Pearland, TX Tieäm coù 9 gheá, 6 baøn, 2 phoøng wax, 1 phoøng facial, 1 phoøng aên, 1 phoøng supply. Good location, walk-in nhieàu, giaù Nails cao, tip nhieàu. Neáu ai thaät loøng mua vaø muoán bieát theâm chi tieát cuõng nhö giaù caû, xin goïi: Angie /1452 Ñöôøng Cullen - Gaàn Pearland Caàn baùn tieäm Nail coù 6 gheá, 5 baøn. Tieäm khu Mix, ñoâng daân cö, trong khu shopping lôùn - Fiesta. Tieäm roäng 1,600 Sq.Ft., phoøng wax, phoøng aên rieâng bieät, coù cöûa sau. Rent: 3,100/thaùng. Giaù baùn: 41,000. Coâ Anh: * Linh: / Saums Rd - Houston, TX Tieäm Nail ôû Katy coù 6 gheá, 6 baøn, roäng 1,200 Sq.Ft. Tieäm coù löôïng khaùch oån ñònh. Income töø 5,000/ tuaàn. Trong khu 24H Fitness vaø business saàm uaát. Giaù caû thöông löôïng. Duy: * Jennifer: /1449 Vuøng Southeast Houston Tieäm coù 9 gheá spa pedicures, 8 baøn Nails, remodeled Tieäm ñeïp, saïch seõ, 1 phoøng facial, 1 phoøng supplies. Baùn giaù: 19,000. Mieãn traû giaù. Kate * /1446 Angelton, TX Tieäm caùch HK 4-45, HK 2-35, Pearland 20. Tieäm hoaït ñoäng toát, khaùch oån ñònh, giaù cao. Tieäm coù 8 gheá, 6 baøn, 1 phoøng facial, supply ñaày ñuû. Rent + CAM: 1,617/thaùng, lease coøn 4 naêm. Income 22,000-30,000/thaùng. Giaù: 45, * Trang 03

4 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC Sau ly hôn với Dương Mịch, trạng thái này của Lưu Khải Uy khiến mọi người thán phục Dường như Lưu Khải Uy đã từ từ bước ra khỏi đám mây đen sau khi ly hôn với Dương Mịch và bắt đầu chào đón một cuộc sống mới của mình. Lưu Khải Uy đã có mặt ở buổi họp kỷ niệm 25 năm cùng với hội bạn của mình. Đứng cùng với một nhóm bạn cùng tuổi mới có thể thấy được vẻ ngoài điển trai của Lưu Khải Uy một cách rõ ràng hơn. Vẻ ngoài của Lưu Khải Uy luôn rất tốt và nam diễn viên thuộc loại hình nho nhã, ấm áp. Nhiều người nói rằng nhất cử nhất động của Lưu Khải Uy đều mang hơi hướng, phong phạm của một công tử. Dù tuổi tác theo năm tháng gia tăng như nó dường như không làm tổn hại đến khí chất của Lưu Khải Uy mà nó còn giúp anh chàng tăng gia thêm nghị lực của người đàn ông trưởng thành. Nữ thần đóng băng tuổi tác trong giới giải trí Hoa ngữ khá nhiều nhưng đến nam thần đóng băng tuổi tác lại không nhiều như vế trước, và Lưu Khải Uy có thể là một trong số ít đó. Điều này ít nhiều cũng có thể liên quan đến cách ăn mặc của Lưu Khải Uy. Khi xuất hiện ở những sự kiện sang trọng, Lưu Khải Uy luôn chọn cho mình những bộ vest màu sáng và ít lựa chọn màu đen để xuất hiện. Lưu Khải Uy có thể nói là một nam diễn viên nổi tiếng ở độ tuổi khá lớn, nhiều người nói rằng điều này một phần liên quan đến tính cách cũng như sự kín tiếng của anh chàng. Đa phần khán giả mọi người đều biết rằng cha của Lưu Khải Uy là Lưu Đan - là một diễn viên nổi tiếng của Hong Kong nhưng Lưu Khải Uy trước đến này không lợi dụng tài nguyên này của gia đình. Mới bắt đầu, Lưu Khải Uy cũng đảm nhận nhiều vai diễn phụ trong những ngày đầu tiên. Lúc còn ở Hong Kong, Lưu Khải Uy đã xuất hiện trong phim Sáng thế kỷ, Gia đình vui vẻ,... và sau đó thì chuyển hướng qua thị trường Trung Quốc. Qua đến thị trường khác, Lưu Khải Uy xuất hiện trong Phụng xuyên mẫu đơn, Nương đạo, Thiên Trang 04 sơn mạc tuyết, Như ý, Trong đó bộ phim Như ý là tác phẩm định tình của Lưu Khải Uy và Dương Mịch. Sau thời gian hẹn hò, Lưu Khải Uy và Dương Mịch tổ chức hôn lễ ở Bali. Họ chọn ngày ý nghĩa trong cuộc tình là ngày công khai hẹn hò hai năm để tổ chức buổi hôn lễ. Sau kết hôn, Dương Mịch đặt hết tâm tình lên công việc, kể cả con gái Tiểu Gạo Nếp cũng không làm cô thay đổi. Lưu Khải Uy sau khi kết hôn thì bắt đầu giảm lịch trình để ở nhà chăm sóc con gái. Có lẽ thời gian gặp nhau không nhiều, những vấn đề trong hôn nhân ngày càng nhiều hơn và cảm tình ngày càng lạnh nhạt nên cuối cùng hai người họ đã lựa chọn ly hôn. Hiểu Nguyệt Nhờ sự se duyên của Vu Chính, Dương Tử nên duyên cùng Hứa Khải trong 'Mười năm thương nhớ'? Trên mạng xuất hiện tin Dương Tử và Hứa Khải sẽ hợp tác cùng nhau trong phim chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình của Thư Hải Thương Sinh - Mười năm thương nhớ. Mười năm thương nhớ là bộ tiểu thuyết của tác giả Thư Hải Thương Sinh, kể về nữ chính Ôn Hoành và nam chính Ngôn Hi quen biết nhau từ nhỏ. Nam chính ra tay bảo vệ và che chở cho nữ chính khi còn ở trường học, cả tác phẩm xoay quanh câu chuyện tình cảm khi trưởng thành của hai người họ. Đối với những người đã đọc qua cuốn tiểu thuyết thì đây sẽ là bộ phim đáng để mong đợi. Thông qua bộ phim sẽ giúp khán giả tìm được lại cái cảm giác như đang trở về với thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ, hay khoảnh khắc vui vẻ, đẹp đẽ của thời học sinh tinh nghịch. Mới đây, trên mạng xuất hiện tin bộ phim sẽ được khởi quay với dàn diễn viên chính sẽ do Hứa Khải và Dương Tử đảm nhận. Trong phim, Dương Tử sẽ thể hiện vai nữ chính Ôn Hoành - là một cô gái vừa dịu dàng, ấm áp, luôn giàu lòng vị tha và vô cùng thông minh. Ôn Hoành vốn dĩ là tiểu thư nhà họ Ôn nhưng lại bị thất lạc từ bé, 15 tuổi mới được cha mẹ ruột đón về nhà. Nhưng bất ngờ hơn, người thân lại đối xử lạnh nhạt, xa cách với cô. Còn ở trên lớp, Ôn Hoành lại chịu đựng sự trêu chọc, ức hiếp từ bạn bè. Nhân vật Ngôn Hi sẽ do Hứa Khải đảm nhận. Trong truyện, anh là một chàng thiếu gia nhà họ Ngôn, tính cách đầy sự ngông cuồng và kiêu ngạo (Ngôn Hi được nhận xét là nhân vật được xây dựng có tướng mạo, khí chất còn đẹp hơn cả nữ chính). Sau đó, hai người như vừa gặp đã yêu, viết nên một câu chuyện tình 10 năm đầy chông gai trắc trở. Cách đây không lâu, Vu Chính cho biết anh đặc biệt yêu thích màn thể hiện của Dương Tử trong phim Thân ái nhiệt tình yêu thương. Thậm chí, anh còn nói với Hứa Khải nếu có cơ hội thì hãy hợp tác với Dương Tử, sẽ giúp mang lại kết quả rất tốt, vì vậy cách nghĩ này của Vu Chính sắp thành hiện thực rồi? Trịnh Nghi Nữ phụ quốc dân Yoo In Na: Nhan sắc nở muộn ở tuổi U40, cao 1m65 mà body nuột đến mức không cần photoshop Lý Dịch Phong kết hôn cùng bạn gái ngoài ngành?bà Ba và bà Tư thi nhau tất tả vào chăm trùm sòng bạc gần đất xa trời, cuộc chiến gia tài chính thức bắt đầu? Yoo In Na là ngôi sao nổi muộn với sắc vóc đúng tầm báu vật của làng giải trí Hàn. Khoảng từ năm 2016 đổ về trước, Yoo In Na không phải là một cái tên quá nổi và thậm chí lặn mất tăm trong làng giải trí. Cô nàng này đã từng tham gia vào nhiều bộ phim đình đám như Vì sao đưa anh tới, Secret Garden, Gia đình là số 1, tuy nhiên danh tiếng và nhan sắc không được chú ý nhiều. Mãi đến khi Goblin gây bão, Yoo In Na bắt đầu nổi lên như một hiện tượng với visual xuất thần. Yoo In Na gây bão với nhan sắc rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng cũng không kém phần sang chảnh. Đáng nói, nhìn vào ngoại hình của nữ diễn viên (tiếp trang 6)

5 /1451 Bakery Store For Sale Bellaire & Wilcrest Caàn baùn tieäm baùnh ôû Bellaire & Wilcrest. Tieäm roäng 2,200 Sq.Ft., coù walk-in cooler & walk-in freezer. Bakery store for sale in Bellaire & Wilcrest area. 2,200 Sq.Ft. with walk-in cooler & frezzer. Please call/ Frank /1454 Baùn Tieäm Deli Khu I-10 West & Hwy 6 Caàn baùn tieäm Deli ôû khu I-10 West & Hwy 6. Môû cöûa 5 ngaøy/tuaàn, töø 7am - 3:30 pm. Good income * /1445 Self-Serve Car Wash Fm Houston, TX Business for sale only 40,000. Need some repairs. Good location. 2,000 rent; 200 water; 200 electric/month /1451 S. Gessner & Missouri Caàn baùn tieäm Nail ôû S. Gessner & Missouri. Tieäm coù 10 gheá, 7 baøn. Tieàn rent: 1, /1456(6m) Baùn Nhaø Haøng Elgin, TX Caàn baùn nhaø haøng Hong Kong Restaurant ôû 206 Hwy 290 West, Elgin, TX Vì lyù do söùc khoeû neân caàn baùn gaáp. Giaù caû coù theå thöông löôïng * /1450 Baùn Tieäm Giaët Vuøng Southwest - Beechnut St Caàn baùn gaáp tieäm giaët vì lyù do söùc khoeû. Tieäm coù 24 washecomat vaø 19 m a ù y s a á y D e x t e r. Ti e à n r e n t 1,500/thaùng. Giaù baùn: 75,000. Tina: * Shirly: /1451 Khu Katy Vì lyù do con nhoû, caàn baùn tieäm Nail ôû Katy. Tieäm trong khu I-10 & Mason. Tieäm roäng 2,000 Sq.Ft., 16 gheá, 8 baøn, phoøng wax, phoøng facial, phoøng aên rieâng bieät, raát saïch seõ * /1448 Baùn Nhaø Haøng Khu Southwest Caàn baùn nhaø haøng Fastfood & Crawfish ñaõ hoaït ñoäng treân 15 naêm. Coù income oån ñònh. Khaùch lòch söï, laøm vieäc vaên phoøng. Nhaø haøng môû cöûa thöù Hai - thöù Baûy/ tuaàn. a Höng /1447 Baùn Tieäm Alteration New!!! New!!! New!!! Tieäm söûa quaàn aùo coù treân 20 naêm, ñoâng khaùch, khu Myõ traéng, sang. Income raát cao. Vì lyù do gia ñình neân baùn /1447 Vuøng Katy - Ñöôøng Mason Caàn baùn tieäm Nail vuøng Katy, ñöôøng Mason Rd. Good location, coù 6 gheá, 6 baøn, 2 phoøng facial, maùy giaët, maùy saáy ñaày ñuû. Tieàn rent: 2,450/ thaùng. Tieäm hoaït ñoäng treân 10 naêm, coù khaùch oån ñònh. Baùn giaù: 55,000. Caàn bieát theâm chi tieát, xin lieân laïc: T: * C: /1447 Khu Hwy 6 North (77084) Vì ñi xa neân caàn sang tieäm Nail gaáp. Giaù caû coù theå thöông löôïng. Tieàn rent reû: 1,500; bao nöôùc. Tieäm coù cöûa sau thoaùng maùt. Mimi * /1447 Sang Nhaø Haøng Beltway 8 & Westheimer Vì lyù do söùc khoeû, caàn sang nhaø haøng baùn phôû, buùn, côm, v.v... Khu Myõ traéng. Tieäm ñang hoaït ñoäng toát, thu nhaäp cao (coù theå chöùng minh) /1444 Baùn Tieäm Phôû & Boba Tea Khu Spring/ Gaàn Woodland Khu vöïc Spring/ Woodlands. Tieäm naèm trong shopping lôùn. Thay ñoåi coâng vieäc neân caàn baùn /1446 Baùn Tieäm Phôû New!!!! New!!! New!!! Vì lyù do söùc khoeû, Phôû 85 caàn baùn gaáp. Tieäm ñang hoaït ñoäng toát, good rating treân google & yelp. Rent: 2,035/ thaùng (ñaõ bao goàm CAM & nöôùc). Giaù baùn: 85,000. a Huøng (sau 2 giôø) NOTICE - THÔNG CÁO NO REFUND AFTER PAYMENT AND ADVERTISING LAY-OUT WAS MADE. Không hoàn lại tiền khi quảng cáo của quý vị đã lên khuôn in báo. NO CHANGE INFORMATION SUCH AS TELEPHONE NUMBER CHANGE (UNLESS CORRECTION OF TYPING ERRORED) Không nhận thay đổi chi tiết quảng cáo (ví dụ: số điện thoại v.v.) - Ngoại trừ khi chúng tôi đánh máy sai. THUONG MAI VIETNAM - THE VIETNAM POST - THUONG MAI RAO VAT CUOI TUAN Trang 05

6 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC (tiếp trang 4) này, không ai nghĩ cô nàng đã 38 tuổi, tức là bước vào độ tuổi U40. Thân hình của Yoo In Na lại càng làm người ta trầm trồ hơn vì nói thật là chẳng cần đến photoshop. Yoo In Na sở hữu gương mặt đúng chuẩn mỹ nhân Hàn với đôi mắt to tròn ngọt ngào, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi dày và làn da trắng muốt. Ngoài ra, nữ diễn viên cũng luôn trung thành với màu tóc cam nâu để làm tôn thêm làn da Yoo In Na từng gắn liền với hình ảnh rạng rỡ, tươi sáng và hiền lành. Tuy nhiên kể từ khi đổi thành một cô nàng vừa tươi vui vừa sang trọng, cá tính, quyến rũ, nữ diễn viên đã chiếm được nhiều sự chú ý cùng cảm tình của khán giả hơn. Trang 06 Nguyễn Hương Lý Liên Kiệt đánh bại vận động viên NBA cao lớn Lý Liên Kiệt và một vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp Mỹ thi đấu vật tay. Bằng việc sử dụng khả năng võ thuật của mình, nam diễn viên 57 tuổi giành chiến thắng. Mới đây, trang Sina đưa tin một người bạn đã chia sẻ video Lý Liên Kiệt giao lưu trò chuyện cùng một vận động viên bóng rổ Mỹ. Trên sân bóng, vận động viên NBA cao lớn hơn hẳn nam diễn viên 57 tuổi. Theo Sina, hai nghệ sĩ đọ sức bằng cách vật cổ tay với điều kiện hai chân phải đứng tấn. Lý Liên Kiệt sử dụng kinh nghiệm võ thuật chiến thắng được đàn em. Trên Weibo, người hâm mộ tỏ ra vui mừng khi thấy sức khỏe của Lý Liên Kiệt ngày một tốt hơn. Một số người bày tỏ mong muốn được gặp lại tài tử trong các bộ phim hành động võ thuật. Hiện tại, Lý Liên Kiệt hầu như không đóng phim, ông dành thời gian cho gia đình và các hoạt động xã hội. Nam diễn viên chỉ nhận lời làm khách mời xuất hiện trong một vài tác phẩm của các nhân vật quyền lực như tỷ phú Jack Ma, Hướng Tả - con trai ông trùm làng giải trí Hong Kong Hướng Hoa Cường. Vài năm trở lại đây, làng giải trí Hoa ngữ lo lắng trước việc không có diễn viên võ thuật tài năng xuất hiện. Trong khi các tên tuổi cũ như Thành Long, Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan đều đã già, các diễn trẻ lại không muốn dấn thân vào con đường đóng cảnh hành động nguy hiểm, chịu nhiều thương tích. Bên cạnh đó, võ sĩ MMA Từ Hiểu Đông liên tục thách thức các võ sư kungfu và cho rằng võ thuật truyền thống Trung Quốc chỉ đẹp mắt chứ không có sức mạnh thực chiến. Điều này cũng gây nên cuộc tranh cãi lớn trên các trang mạng xã hội, làm giảm uy tín của những ngôi sao võ thuật hàng đầu. Nhã An Park Hae Jin và Han Ji Eun tích cực cân nhắc đóng chính trong phim mới đài MBC Han Ji Eun và Park Hae Jin thu hút sự chú ý vì đang xem xét nhận vai chính trong bộ phim truyền hình sắp tới của MBC Thực tập nơi trường cũ (tạm dịch). Vào ngày 15 tháng 1, công ty quản lý Mountain Movement của Park Hae Jin xác nhận rằng Park Hae Jin đang cân nhắc vai diễn: Hiện anh ấy đang thảo luận để tham gia vào bộ phim này. Công ty quản lý của Han Ji Eun, HB Entertainment đã đưa ra một tuyên bố tương tự rằng: Han Ji Eun đang tích cực thảo luận với nhân viên sản xuất về việc tham gia và bộ phim truyền hình này. Bộ phim kể về một người đàn ông xuất ngũ và bắt đầu một vị trí mới với tư cách là một thực tập sinh dưới trướng một cấp trên lắm mồm. Nếu nhận lời, Han Ji Eun sẽ đóng vai Lee Tae Ri, một thực tập sinh tiền bối trong cùng công ty. Phim được dự kiến sẽ lên sóng vào tháng 5 năm nay. Bạn có mong chờ chemistry giữa Han Ji Eun và Park Hae Jin không? An Trần G-Dragon sành điệu ở Paris Nam ca sĩ đang có mặt ở Tuần lễ thời trang Paris, đây là sự kiện nước ngoài đầu tiên của G-Dragon sau khi xuất ngũ. Hôm 19/1, ca sĩ kiêm nhà sản xuất nhạc G-Dragon là khách mời tại một show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris. Đi cùng với nam ca sĩ là vợ chồng người chị gái thân thiết Kwon Dami. G-Dragon vốn là khách mời quen thuộc của các Tuần lễ thời trang ở châu Âu. Đây là sự kiện ở nước ngoài đầu tiên của G-Dragon sau khi xuất ngũ vào năm ngoái. Nam ca sĩ 31 tuổi diện bộ vest rộng màu xanh dương, đi kèm với túi xách cỡ lớn cùng giày thể thao. Trước đó một ngày, G-Dragon đăng một tấm ảnh selfie cận cảnh, không ít người hâm mộ nhận ra những vết mẩn đỏ trên gương mặt anh. Tuy nhiên tại sự kiện, trưởng nhóm Big Bang trở lại vẻ điển trai nhẵn nhụi. Trước đó, G-Dragon thường xuyên đăng ảnh để râu bụi bặm, phong trần. G-Dragon xuất ngũ vào cuối tháng 10/2019 giữa thời điểm Big Bang gặp khủng hoảng vì scandal của các thành viên, nghiêm trọng nhất là em út Seungri. Ngay sau khi xuất ngũ, G-Dragon tập trung thiết kế và kinh doanh thời trang, anh chưa có tuyên bố về sự nghiệp âm nhạc. Gần đây mẫu giày họa tiết hoa cúc do ngôi sao sinh năm 1988 thiết kế gây sốt trong giới thời trang ở Hàn Quốc. Trưởng nhóm Big Bang cũng hoàn toàn im lặng trước scandal của các thành viên. Nam ca sĩ vẫn giữ tình bạn tốt đẹp với T.O.P - người vướng phải tai tiếng sử dụng chất kích thích. Duy Anh (tiếp trang 10)

7 /1452 Nhaø Baùn /Cho Thueâ Gaàn Chôï Myõ Hoa Nhaø gaàn chôï Myõ Hoa cho thueâ hoaëc baùn nguyeân caên. Nhaø roäng, coù 4 phoøng nguû, 2 ½ phoøng taém. Daønh cho gia ñình nhieàu ngöôøi. Khu an ninh, yeân tónh. coâ Thuyø /1454 Townhouse Cho Thueâ Khu Southwest Townhouse coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 choã ñaäu xe, coù patio. Khu Southwest, goùc ñöôøng Bellaire & Jetty (giöõa Kirkwood & Cook). Coù maùy giaët, maùy saáy, tuû laïnh vaø beáp. Khu yeân tónh, coù access gate. 995/ thaùng. Deposit: * /1445 Baùn Ñaát Commercial 5716 Bellfort - Houston, TX Caàn baùn ñaát Commercial gaàn ngaõ tö, raát toát xaây shopping center. Giaù baùn: 198, /1444 Lease Take Over Grand Central Park - Conroe, TX Space: 3,000 Sq.Ft. Giaùp maët ñöôøng 336 Loop & I-45. Victor Lôøi Nguyeän TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng. Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch, khoù khaên, ñau khoå hieän taïi. Lôøi Nguyeän Thuyù Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). Thuy /1460 Chung Cö Cho Thueâ Khu 45 South (Hobby Airport) Caàn cho thueâ chung cö ôû khu 45 South, gaàn Hobby Airport. Bao ñieän nöôùc. coâ Uyeân /1446 Nhaø Cho Thueâ Khu Southwest Nhaø khu Southwest gaàn chôï Myõ Hoa, coù 3 phoøng nguû, 2 phoøng taém, 2 garage. Nhaø roäng, môùi taân trang, loùt gaïch vaø saøn goã. 1,250/thaùng. A. Minh: * A. Hueä: /1448 Baùn Nhaø Khu Southwest Nhaø khu Southwest, gaàn Bellaire & Hwy 6, coù 2 taàng, 4 phoøng nguû, 2 ½ phoøng taém, 2 garage rieâng bieät, coù 2 phoøng khaùch vaø phoøng aên, coù wet bar. Nhaø roäng, thoaùng, ñeïp, khu yeân tónh, saân sau coù hoà nöôùc chaûy. Moïi chi tieát, xin goïi/text: Kim /1445 Baùn Nhaø Khu Southwest Nhaø môùi remodeled, coù 5 phoøng nguû, 3 phoøng taém, roäng 2,700 Sq.Ft * Lôøi Nguyeän Nam Moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Taàm Thanh Cöùu Khoå Cöùu Naïn Linh Caûm Quaûng Ñaïi Quan Theá AÂm Boà Taùt Ma Ha. Nam Moâ A Di Ñaø Phaät. (Xin ñoïc lôøi nguyeän naøy nhieàu laàn trong nhieàu ngaøy lieân tuïc ñeå caàn xin phuùc laønh). Lôøi Nguyeän LTH TRÖÔNG BÖÛU DIEÄP - Cha laø baäc thaùnh - Cha laø toâi tôù cuûa Ñaáng Quan Thaày - Cha ôû caïnh Ñaáng Cöùu Theá ñaày quyeàn naêng. Nay con chaïy ñeán cuøng Cha caàu khaån xin Cha giuùp con giaûi quyeát ñöôïc chæ ñieåm naøy laø vöôït qua ñöôïc moïi söï thöû thaùch, khoù khaên, ñau khoå hieän taïi. Trung Hoa /1445 Cho Thueâ Townhouse Bellaire & Synott Townhouse coù 2 phoøng nguû, 1 phoøng taém, coù garage 2 xe rieâng bieät. Nhaø saïch seõ, thoaùng maùt, coù maùy giaët, maùy saáy. Khu vöïc yeân tónh, gaàn chôï Myõ Hoa. Minh Thoâng Baùo Thöông Maïi The VietNam Post Thöông Maïi Rao Vaët Haèøng Ngaøy Thöông Maïi Rao Vaët Cuoái Tuaàn * Ñeå phuïc vuï toát hôn cho taát caû khaùch haøng ñaõ tin töôûng vaø uûng hoä trong suoát nhöõng naêm qua, toaø soaïn baùo chuùng toâi traân troïng thoâng baùo veà vieäc: TOAØ SOAÏN SEÕ PHAÙT HAØNH AÁN BAÛN BAÙO TRÖÏC TUYEÁN BAÉT ÑAÀU TÖØ NGAØY 24/01/2020 * Quaûng caùo Rao Vaët cuûa taát caû khaùch haøng seõ ñöôïc ñaêng treân Baùo Thöông Maïi Vieät Nam, Thöông Maïi Cuoái Tuaàn, Thöông Maïi Daily,ø The Vietnam Post vaø baùo tröïc tuyeán (online). Trang 07

8 Gyu-Kaku Japanese Restaurant Vị ngon lẩu nướng Nhật Bản thứ thiệt G yu-kaku là nơi mà bạn có thể tận hưởng vị ngon lẩu nướng chuẩn Nhật với cả hai loại hình là gọi món và buffet. Tùy theo nhu cầu và sở thích mà bạn có thể ghé đến các cơ sở phù hợp nhất. Trước khi đến với bữa tiệc đầy gọi mời mà Gyu-Kaku kì công thiết kế, sẽ rất là lý tưởng nếu bạn khởi động vị giác bằng những thức khai vị nhẹ nhàng như kim chi, salad Choregi, bắp cải muối, đậu Nhật luộc, gỏi tổng hợp Nhắc đến Gyu-Kaku là nhắc đến phong cách nướng Yakiniku mang bản sắc Nhật. Nhà hàng thực sự gây được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng thực khách người Việt bởi thực đơn đa dạng với nhiều hương vị đặc sắc được chế biến hết sức sáng tạo, công phu. Món ăn chất lượng, thực khách hài lòng là nguyên tắc căn bản được Gyu Kaku đặt lên hàng đầu và chính vì vậy, từ khâu chọn lựa nguyên liệu cho đến khi món ăn lên bàn đều trải qua nhiều quy trình rất khắt khe. Được yêu thích hơn cả là thực đơn các món nướng từ bò ở Gyu-Kaku. Từ Lưỡi bò, Sườn bò Mỹ Gyu Kaku, Diềm thăn bò Mỹ, Sườn bò Nhật thượng hạng, Ba chỉ bò Mỹ, Nạc vai bò, Sườn bò đế vương, Thăn ngoại bò Mỹ, đều góp mặt đầy đủ trong thực đơn nhà hàng. Trong đó, thịt bò Nhật luôn được xem là ngôi sao bàn tiệc của Gyu-Kaku Japanese Restaurant bởi hương vị lôi cuốn và vô cùng hấp dẫn. Tảng thịt bò với những vân nạc mỡ đan xen tựa như miếng cẩm thạch được nướng trên bếp than nóng hổi vừa bung tỏa mùi thơm ngọt ngào vừa béo mềm tươm nước khiến bạn ngây ngất ngay khi thưởng thức. Không chỉ dừng lại ở thịt bò, bữa tiệc Trang 08 nướng ở Gyu-Kaku còn có sự góp mặt của ba chỉ heo, nạc vai heo, cổ lợn heo, nầm heo, đùi gà, các loại hải sản tươi ngon kết hợp sốt muối/sốt BBQ/sốt Miso. Nếu như sốt muối có vị mằn mặn đặc trưng thì sốt BBQ có vị đậm đà và sốt Miso có mùi thơm quyến rũ. Sốt Miso được lên men từ đậu nành kết hợp với muối và nấm Koji và ủ trong một thời gian nên sở hữu mùi thơm rất riêng cũng như hương vị nổi bật, thu hút. Món ăn tại Gyu-Kaku có mùi vị đặc trưng như vậy chính là nhờ vào phần gia vị và nước sốt vô cùng chuẩn vị này đấy. Và đừng quên bỏ qua kim chi, tỏi nướng, rau củ quả nướng ăn kèm để món ăn được vẹn tròn hương vị nhé! Gyu-Kaku Japanese Restaurant Đắm chìm trong không gian chuẩn Nhật Tương tự nhau trong lối thiết kế, chuỗi nhà hàng Gyu-Kaku gồm nhiều khu vực riêng biệt rất yên tĩnh thích hợp cho những cặp đôi hẹn hò, những bữa tiệc sum họp gia đình, gặp gỡ bạn bè Nhà hàng cũng không thiếu các bàn tiệc có sức chứa lớn, thích hợp cho những bữa tiệc cùng công ty hay những bữa tiệc sinh nhật, liên hoan. Giờ thì mời bạn đến với nhà hàng GyuKaku ngay thôi. Hãy để không gian sang trọng, ấm cúng cùng món nướng thơm ngon, hấp dẫn mang đến cho bạn những giây phút thú vị bên bạn bè, người thân. Dừng quên đặt bàn qua để được giữ chỗ và nhận ưu đãi nhé! Địa chỉ Nhà hàng: Tọa lạc ở những khu vực, mặt tiền nổi bật trên các con phố lớn của các thành phố khắp nước Mỹ, Gyu Kaku Japanese BBQ mang đến những diện mạo vừa sang trọng, hiện đại vừa nổi bật đầy dấu ấn Nhật. Chuỗi nhà hàng sử dụng hệ thống bếp nướng lẩu hút mùi hiện đại cùng hệ thống điều hòa không khí trong lành, mang đến sự thoải mái dễ chịu cho thực khách khi thưởng thức bữa ăn tại đây. Gyu-Kaky Houston Khám phá chi tiết không gian của GyuKaku, không khó để nhận ra sự hòa hảo từ nội thất đến đường nét trang trí mang đặc trưng của xứ sở Phù Tang. Những bộ bàn ghế gỗ với nệm ngồi êm ái, vách ngăn và rèm che noren đậm phong cách Nhật tạo không gian riêng tư mà không gò bó. Trần nhà được trang trí bằng đèn lồng tạo, trên tường là chiếc quạt Uchiwa thân quen, tạo nên chốn ẩm thực đầy ấn tượng mà bất kì ai đặt chân đến một lần là khó có thể quên! Gyu-Kaky Sugar Land Phone #: (713) Address: 510 Gray St. #A Houston, TX Gyu-Kaky Memorial Phone #: (832) Address: Katy Freeway Houston, TX Phone #: (832) Address: 1531 Highway 6 S #130 Sugar Land, TX Gyu-Kaky Willowbrook Phone #: (832) Address:7748 Cypress Creek Pkwy Houston, TX 77070

9 Trang 09

10 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC (tiếp trang 6) Nhan sắc tình đầu quốc dân Son Ye Jin qua thời gian Nhắc đến dàn diễn viên sở hữu đường nét được đánh giá là quốc bảo nhan sắc ở xứ sở kim chi, không thể không kể đến Son Ye Jin. Đã đóng phim được 20 năm, ở tuổi U40, Ye Jin vẫn khiến bao khán giả phải ca ngợi bởi vẻ đẹp thu hút, sang trọng và trẻ trung. Son Ye Jin sinh ngày 11/1/1982 tại Daegu, Hàn Quốc trong một gia đình có 4 người. Ngay từ nhỏ, nhan sắc của Son Ye Jin (trái) đã gây thương nhớ và có nhiều sức hút. Cô sở hữu đôi mắt to, sâu và biết nói. Càng lớn, Son Ye Jin càng xinh đẹp với khuôn mặt có đường nét thanh tú. Nữ diễn viên gia nhập làng giải trí từ năm 2000, bắt đầu từ việc làm người mẫu ảnh. Nhờ nhan sắc nổi bật, Ye Jin được sắm vai chính trong nhiều bộ phim kinh điển của Hàn Quốc. Năm 2003, Son Ye Jin ghi dấu khả năng diễn xuất của mình trong tác phẩm điện ảnh kinh điển The Classic. Bộ phim mang lại cho cô giải Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 39 và Grand Bell Awards lần thứ 24. Trong phim, cô vào vai người mẹ Joo Hee lúc trẻ và cô con gái Ji Hye ở thời hiện tại. Nhiều người nhận xét vẻ đẹp của Ye Jin mong manh như hạt mưa, nhưng cá tính lại rực rỡ như nắng hè. Cùng năm 2003, Son Ye Jin tham gia phim truyền hình Hương mùa hè với tư cách một ngôi sao của làn sóng Hallyu. Vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết và đôi mắt ngấn nước của nàng Shim Hye Won thời đó vẫn để lại ấn tượng khó phai với người xem. Kể từ Hương mùa hè, Son Je Jin được gắn với danh xưng tình đầu quốc dân. Những năm sau đó, Son Ye Jin tiếp tục sự nghiệp diễn xuất của mình qua các phim nổi bật như Tuyết tháng Tư, Open City, My Wife Got Married, The Truth Beneath... Ở mỗi tác phẩm, Son Ye Jin đều thử sức ở các vai diễn mang màu sắc khác nhau và đem lại nhiều giải thưởng. Tuy nhiên, ở những vai diễn này, nhan sắc của cô không còn trong sáng, tinh khôi mà chuyển sang vẻ đằm thắm, mặn mà hơn. Thậm chí, Son Ye Jin không ngần ngại thực hiện nhiều cảnh nóng táo bạo. Năm 2018, mỹ nhân xứ Hàn trở lại màn ảnh với bộ phim tình cảm Be With You. Đây là tác phẩm đánh dấu sự tái hợp của Son Ye Jin và So Ji Sub sau 16 năm kể từ Delicious Proposal. Be With You vượt mốc một triệu khán giả chỉ trong vòng 7 ngày, kể từ khi ra mắt tại Hàn Quốc. Phim mang lại cho Ye Jin giải Nữ diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 54. Vẻ đẹp của Son Ye Jin một lần nữa được ca ngợi trong Be With You. Trong một bài phỏng vấn, So Ji Sub tiết lộ rằng: Có nhiều cảnh quay, cô ấy đẹp đến mức gần như nghẹt thở. Năm 2018, Son Ye Jin cũng góp mặt trong bộ phim gây sốt Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi cùng nam diễn viên Jung Hae In. Đến nay, người hâm mộ không còn gọi Ye Jin là tình đầu quốc dân nữa mà thay bằng biệt danh chị đẹp. Mới đây, Son Ye Jin tham gia Crash Landing On You cùng nam diễn viên Huyn Bin. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu xuyên biên giới giữa nữ tài phiệt người Nam Hàn - Yoon Se Ri (Son Ye Jin) và sĩ quan Bắc Hàn - Ri Jung Hyeok (Hyun Bin). Hiện tại, rating của Crash Landing On You liên tục tăng. Trong đó, tập 10 cán mốc rating 14,6% tại xứ sở kim chi. Hạnh Phạm 'Tiên tri thần thám': Ok Taecyeon (2PM) lỡ yêu Lee Yeon Hee mất rồi! Tiên tri thần thám (The Game: Towards Zero) đài MBC, đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý với sự tham gia của Ok Taecyeon (2PM) và mỹ nhân nhà SM Lee Yeon Hee. Không chỉ sở hữu dàn sao chuyên nghiệp, bộ phim còn mang đến nhiều tình tiết hấp dẫn, bất ngờ với những cú twist ngoạn mục cho khán giản yêu mến thể loại phim này. Mặc dù tỷ suất người xem tại Hàn không quá đạt đến điểm tuyệt đối, song đây vẫn là một trong những bộ phim hay mà khán giả châu Á không thể bỏ lỡ. Trong Tiên tri thần thám, Ok Taecyeon đảm nhận vài Kim Tae Pyung - một chàng trai trẻ có khả năng siêu nhiên nhìn thấy khoảnh khắc trước khi chết của người khác khi nhìn vào mặt họ. Dù biết trước mọi chuyện nhưng anh không thể thay đổi số phận, định mệnh của những người đó. Tuy nhiên, kỳ tích bắt đầu xuất hiện khi Tae Pyung gặp Seo Joon Young (Lee Yeon Hee) - nữ thám tử, đang điều tra sự thật đằng sau những vụ án chôn sống nữ sinh cách đây 20 năm về trước. Trên thực tế, bố của Seo Joon Young là một cảnh sát trong đội cảnh sát, ông đã bị hạ sát trong lúc điều tra vụ án này. Thay bố, Joon Young tiếp nhận vụ án để tìm ra hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Khác với những người khác, Tae Pyung không thể nhìn ra cái chết của Joon Young. Vị sư phụ của anh nói rằng cả hai là nghiệp duyên của nhau. Tin tưởng vào năng lực của Tae Pyung, cô thám tử đã cố gắng để có thể nhận được sự giúp đỡ từ anh hòng giúp nạn nhân. Thế nhưng, Tae Pyung đinh ninh một điều rằng số phận về cái chết chẳng thể thay đổi. Tuy nhiên, sau khi cứu sống được nữ sinh 17 bị chôn sống trong quan tài, nam chính đã có những suy nghĩa khác. Ngay tại lúc đó, Tae Pyung bất ngờ nhận ra mình đã phải lòng Seo Joon Young: Lần đầu tiên, dự đoán của tôi bị thay đổi. Lần đầu tiên, tôi gặp một người mà mình không thể nhìn thấy trước cái chết. Lần đầu tiên, tim tôi đập nhanh hơn vì một người. Thanh An 'Sông Tô Châu' Nàng tiên cá có bao giờ được yêu? Năm 2000, nơi con sông Tô Châu của đạo diễn Lâu Diệp có truyền thuyết kỳ lạ về một nàng tiên cá cứ lang thang vô định tìm kiếm định nghĩa về tình yêu. Giống như trong câu chuyện cổ của Andersen để hiểu được chữ yêu mà nàng phải trả một cái giá quá đắt. Sông Tô Châu là bộ phim nổi tiếng của đạo diễn thế hệ thứ sáu Lâu Diệp, người được mệnh danh là kẻ bí ẩn với những tác phẩm nghệ thuật trìu tượng của điện ảnh Trung Quốc. Sông Tô Châu cũng là cột mốc đánh dấu lần đầu tiên Châu Tấn đảm nhiệm vai chính trên màn ảnh rộng và khiến khán giả thán phục trước tài năng diễn xuất của cô. Chuyện phim được kể qua lời thoại của anh nhiếp ảnh gia họ Lý về những mảnh đời dân dã nơi dòng sông Tô Châu. Một con sông đang bị biến chất mờ đục dần trong sự phát triển của đô thị hóa. Trên mặt sông phẳng lặng là những kiếp mưu sinh lam lũ, những câu chuyện, những mối tình bi thương đang trôi về miền xa thẳm. Như một cuộn băng quay chậm được biên tập khéo léo hòa quyện giữa hiện thực và lãng mạn Sông Tô Châu đã khắc họa nên một chuyện tình bi thảm tại Thượng Hải đương đại. Đó là đoạn tình dang dở, ngọt ngào trong phút chốc rồi cay đắng khi kết thúc được phác họa trong một bức tranh đô thị ảm đạm Trang 10

11 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC và lạnh lẽo. Suốt gần 90 phút phim là hai câu chuyện tự sự man mác nỗi buồn được lồng ghép, đan xen vào nhau bên cạnh con sông Tô Châu. Chuyện về Mẫu Đơn, thiếu nữ ngây thơ điên dại vì tình Theo lời trần thuật của anh chàng họ Lý - nhân tình của Mỹ Mỹ khán giả được tiếp cận về cuộc đời của người đàn ông tên Mã Đạt (Giả Hoành Thanh). Gã là một kẻ nghèo hèn, ăn trộm chiếc xe máy cũ và dùng nó làm nghề giao nhận hàng. Trong những chuyến đi rong ruổi khắp mọi nẻo đường con phố, gã được giới thiệu và gặp gỡ cô bé Mẫu Đơn trong sáng, thánh thiện. Sự lạnh lùng, từng trải chất chứa bao tâm tư của Mã Đạt đã thu hút, quyến rũ Mẫu Đơn ngây thơ thuần khiết có nụ cười hồn nhiên đó. Người thiếu nữ bé nhỏ như con thiêu thân lao vào ánh lửa để rồi bị đốt cháy bởi sự phản bội tàn nhẫn của kẻ phụ tình. Nếu tôi nhảy xuống tôi sẽ biến thành nàng tiên cá rồi về tìm anh Câu nói cuối cùng với ánh mắt bình thản thoáng chút đau thương từ Mẫu Đơn đã ám ảnh nửa phần đời còn lại của Mã Đạt. Từ đó xuất hiện những tin đồn về nàng tiên cá bên bờ sông Tô Châu khiến thế gian tò mò tìm hiểu. Chuyện về Mỹ Mỹ, người con gái luôn khao khát tình yêu thực sự Mẫu Đơn biến mất, Mã Đạt tựa như một bóng ma lang thang khắp mọi nơi kiếm tìm người tình. Chuyện của gã khiến Mỹ Mỹ rất ngưỡng mộ. Mỹ Mỹ là nàng tiên cá bơi trong bể nước của quán bar, cô có ngoại hình giống hệt với Mẫu Đơn. Vì thế mà Mã Đạt đến tìm cô và khăng khăng cô là tiểu Mẫu Đơn của mình. Trong cơn say của men tình họ vội vã lao vào nhau để cảm nhận hơi ấm từ người xa lạ. Mỹ Mỹ, cô gái trải đời với vẻ đẹp ma mị, gợi cảm đầy sức hút có phải là Mẫu Đơn? Có lẽ chính cô cũng không biết mình là ai. Một con người lạc lõng, cô đơn giữa thành phố ồn ào, náo nhiệt. Cô hòa vào dòng người mà chờ đợi, hy vọng cho bản thân sở hữu chút chân tình. Mỹ Mỹ để lại lời nhắn cho anh chàng họ Lý rồi biến mất. Cô gái mang trong mình những hoang mang, băn khoăn về thật giả trong tình yêu mà rời đi và tan biến trong ánh đèn rực rỡ của phố thị phồn hoa. Chuyện về Châu Tấn, nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn Hóa thân vào Mẫu Đơn và Mỹ Mỹ là Châu Tấn. Một người diễn viên với hai nhân vật, hai sắc thái khác biệt. Sử dụng đôi mắt biết nói, biết diễn của mình Châu Tấn đã truyền tải trọn vẹn sự si tình đầy ám ảnh của người phụ nữ khi yêu. Dữ dội và dịu êm, khao khát và tuyệt vọng tất cả dường như hòa quyện trên gương mặt, ánh mắt của Châu Tấn. Sông Tô Châu là bước đệm đầu tiên giúp Châu Tấn góp mặt trong Tứ đại hoa đán của nền điện ảnh Trung Hoa. Bằng diễn xuất tự nhiên, chân thật đến hoàn hảo Châu Tấn đã khiến người xem đồng cảm mà tiếc thương cho số phận của Mẫu Đơn, của Mỹ Mỹ. Một vai diễn đỉnh cao giúp cô tỏa sáng và được ghi nhận qua giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại LHP Paris. Sông Tô Châu đã mở ra một chương mới trong sự nghiệp diễn xuất của Châu Tấn và tác phẩm này cũng vương vấn, phảng phất như chính chuyện đời thực của nữ diễn viên. Châu Tấn giống như Mẫu Đơn và Mỹ Mỹ đều là nàng tiên cá sống vì tình, đều muốn yêu nhưng không thể đến được bến bờ của hạnh phúc. Bộ phim đã kết duyên cho Châu Tấn thành đôi với nam diễn viên Giả Hoành Thanh. Họ thành một cặp và cũng li biệt, đường ai nấy đi sau một thời gian ngắn ngủi bên nhau. Giả Hoành Thanh đã về cõi vĩnh hằng còn Châu Tấn vẫn mải miết theo đuổi tình yêu đích thực dành riêng cho chính mình. Một kết thúc bi kịch, day dứt từ trong phim lẫn ngoài đời thực. Sông Tô Châu vẫn chảy xiết theo dòng thời gian, trôi nổi những rác thải, những kiếp người vật vờ. Câu chuyện của dòng sông để lại cho con người những khắc khoải, đau thương trong mớ cảm xúc hỗn độn về chuyện yêu và được yêu. Có lẽ nàng đã từng yêu. Một tình yêu tựa như cơn gió thoáng qua, không thể nắm bắt chỉ có thể cảm nhận rồi tan vào trong hư vô. Hạnh Phạm Girlgroup mới của SM sẽ ra mắt trong năm 2020 và đây là 4 lý do bạn nên đón chờ họ Năm 2020 này, SM Entertainment sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nữ mới với sứ mệnh tiếp bước đàn chị SNSD, trở thành át chủ bài của công ty trong thập niên mới. Trước đó,đã có nhiều thực tập sinh nổi tiếng lần lượt rời khỏi công ty. Điều này khiến nhiều người hoài nghi về chất lượng của nhóm nữ mới, liệu họ có đủ tài năng và bản lĩnh để vượt qua cái bóng quá lớn của tiền bối hay không? Mọi sự phải đợi hồi sau mới rõ. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm đào tạo thần tượng của SM Entertainment trong suốt 25 năm qua, fan KPOP chỉ ra 4 lý do mà tất cả chúng ta nên đặt nhiều kỳ vọng vào tân binh bí ẩn này. Visual đẹp khỏi phải bàn cãi Khỏi phải nói, vườn bông của Lee Sooman đã nổi tiếng như thế nào trong ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Công ty SM có tiêu chí rất đặc biệt về ngoại hình. Chính vì vậy, các nhóm nhạc nữ của họ như S.E.S, M.I.L.K, SNSD, f(x), Red Velvet đều sở hữu những gương mặt nằm trong top visual của KPOP. Những nữ thần như Eugune, Yoona, Sulli, Krystal, Joy, Irene đều khiến cộng đồng nam giới phát cuồng vì vẻ đẹp của họ. Concept đa dạng Mặc dù không nổi tiếng với khả năng lăng xê nhóm nữ giống như JYP nhưng SM cũng chăm chút không kém cho các màn comeback của gà nhà. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy SM có những sáng tạo tuyệt vời trong việc xây dựng những concept mới mẻ, độc đáo. Một trong những chìa khóa làm nên thành công của SNSD là nhóm luôn mang đến những hình ảnh thú vị, lạ mắt trong mỗi lần tung sản phẩm mới. Hay f(x), nhóm nhạc giống như một dị nhân chẳng giống ai khi có những concept đi trước thời đại, không đụng hàng với bất kỳ nghệ sĩ nào. Red Velvet gây ấn tượng mạnh với 2 hình ảnh tách biệt là Red (tươi mới, năng động) và Velvet (bí ấn, quyến rũ). Khả năng tạo hit tuyệt vời Girlgroup nhà SM luôn có tài năng đi liền với visual xinh đẹp. Họ có đủ sức hút và kỹ năng để tạo ra những bản hit quốc dân như: I'm Your Girl (S.E.S); Gee, Tell Me Your Wish, The Boy, Hoot, Run Devil Run (SNSD); Red Flavor, Power Up, Psycho (Red Velvet), v.v... Các thành viên có nhân cách đẹp SM được biết đến là công ty có bộ máy đào tạo chặt chẽ, bao gồm cả việc giáo dục nghệ sĩ ngay từ khi họ mới chỉ là những đứa trẻ vị thành niên. Chính vì vậy, nghệ sĩ nữ của công ty đều là những người thông minh, có lối hành xử đẹp, luôn giữ gìn hình ảnh trước công chúng. Họ nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ và thường có fandom rất vững mạnh. Ngoài ra, khả năng teamwork và gắn kết giữa các thành viên trong một nhóm nhạc nữ của SM là điều khiến fan KPOP cảm thấy ấn tượng, An Trần Trang 11

12 (tiếp trang 10) Trương Hàn 'kết đôi' Lâm Ngạn Tuấn trong phim đam mỹ 'Kim bài trợ lý' Dạo gần đây, nền giải trí Hoa ngữ đặc biệt là mảng phim truyền hình đang dành nhiều sự ưu ái cho thể loại phim đam mỹ. Theo thông tin mới nhất lan truyền trên mạng, Trương Hàn và Lâm Ngạn Tuấn cũng sẽ góp mặt trong bộ phim đam mỹ chuyển thể Kim bài trợ lý. Thể loại đam mỹ đang dần được người hâm mộ đón nhận tại thị trường phim Hoa ngữ. Chính vì vậy, các nhà đài đang đua nhau tung ra những 'siêu phẩm' đặc biệt dành cho những ai yêu thích thể loại phim này. Một trong số đó không thể bỏ qua Kim bài trợ lý của Trương Hàn và Lâm Ngạn Tuấn. Đây là bộ đôi nam diễn viên vừa có nhan sắc vừa có năng lực được cư dân mạng đánh giá cao. Kim bài trợ lý là tiểu thuyết đam mỹ của tác giả Phi Thiên Dạ Tường xoay quanh hai nhân vật chính là Tiêu Nghị và Lô Chu. Tiêu Nghị luôn cho rằng nam thần Lô Chu trong lòng mình là một đóa bạch liên hoa vừa đẹp lại ôn nhu, có thể làm say mê không biết bao nam nữ già trẻ. Mãi đến một ngày, anh trở thành trợ lý của nam thần mới phát hiện hình như có gì đó không ổn. Chúng ta thường chỉ thấy tình cảm sếp và nhân viên trong các bộ phim ngôn tình. Thế nên, Kim bài trợ lý sẽ là một làn gió mới, góp phần tạo nên sự đa dạng của phim Hoa ngữ. Khác biệt với những bộ phim đam mỹ khác, bộ phim này có cách triển khai cốt truyện riêng biệt, dựa trên nguyên tác nhưng sẽ có những chi tiết được biến tấu sao cho phù hợp với phim. Do đó, Kim bài trợ lý xứng đáng là bộ phim đáng để cho những ai yêu thích thể loại phim đam mỹ. Theo thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, Trương Hàn và Lâm Ngạn Tuấn sẽ vào vai cặp đôi nam chính của bộ phim. Thông tin này đã làm cho một bộ phận người hâm mộ cảm thấy phấn khích bởi sự 'đẹp đôi' của hai nam diễn viên. Thế nhưng, bên cạnh đó còn có một số ý kiến trái chiều, cho rằng lựa chọn Trương Hàn và Lâm Ngạn Tuấn cho vai diễn trong bộ phim là hoàn toàn Trang 12 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC không hợp lý. Cả hai đều thuộc kiểu nam cường, men lì nên sẽ không thể 'gồng' mình đóng đam mỹ. Trương Hàn trong phim sẽ vào vai minh tinh đang nổi Lô Chu. Cuộc đời của nhân vật Lô Chu không yên bình mà liên tục gặp phải những biến cố, ảnh hưởng đến sự nghiệp của anh. Sau đó anh gặp Tiêu Nghị, cả hai giúp đỡ lẫn nhau, gây dựng lại sự nghiệp. Tuy nhiên, Trương Hàn ngoài đời là một nam diễn viên đã kết hôn, nên khi tham gia vào bộ phim đam mỹ này, chắc chắn sẽ gặp chút khó khăn. Lâm Ngạn Tuấn được biết đến với vai trò là thành viên của nhóm nhạc NINE. Tuy ra mắt chưa lâu nhưng nam ca sĩ đã thu t hập được cho mình số lượng lớn người hâm mộ. Sự nghiệp diễn xuất của Lâm Ngạn Tuấn tuy chưa có nhiều tác phẩm tiêu biểu nhưng nam diễn viên cũng luôn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất của mình. Do đó, người hâm mộ mong muốn thông qua Kim bài trợ lý, Lâm Ngạn Tuấn sẽ được công nhận năng lực và được nhiều người biết đến hơn. Nếu như bạn đang mong chờ bộ phim đam mỹ Kim bài trợ lý, hãy cùng đón chờ những thông tin tiếp theo liên quan đến bộ phim. Kang Daniel trở lại sau 2 tháng tuyên bố ngừng hoạt động vì trầm cảm Kang Daniel đã viết lá thư cho người hâm mộ, chuẩn bị trở lại hoạt động sau bệnh trầm cảm! Thông qua fan cafe chính thức vào ngày 29/01, Kang Daniel đã đăng tải một lá thư viết tay gửi đến người hâm mộ của mình để bày tỏ mong muốn tiếp tục các hoạt động trong làng giải trí. Dưới đây là bài viết đầy đủ của nam ngôi sao sinh năm 1996: Danity (tên fandom) thân mến của mình. Xin chào các bạn, mình là Kang Daniel đây ạ. Tết Nguyên đán của chúng ta đã trôi qua rồi, và chúng ta đã bước một tháng mới trong năm Các bạn đã làm tốt trong mùa Đông dài này chưa ạ? Đối với mình, mùa đông năm nay đặc biệt lạnh. Mình cần 'ngủ đông' một chút để vượt qua thời tiết giá lạnh. Mình xin lỗi vì đã đột ngột rời đi mà không để cho các bạn có một đêm ngon giấc. Ít nhất mình nên nói lời tạm biệt với Danity của chúng mình mới đúng nhỉ. Thay vào đó, mình thành tâm xin lỗi các bạn vì đã gửi lời xin lỗi muộn màng. Mùa Đông lạnh giá của mình dường như đã kết thúc rồi. Sự kết thúc đó là để khởi đầu cho mùa xuân đấy ạ. Những câu chuyện ấm áp mà các bạn đã gửi gắn đã mang lại mùa xuân cho mình, và mình đang cố gắng trở lại và chào đón các bạn vào mùa xuân tới. Dẫu cho mình đã đến muộn, nhưng mình muốn chân thành cảm ơn các bạn vì đã nồng nhiệt ôm lấy mình, mặc dù chắc chắn các bạn đã rất sốc trước những tin tức bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã chia sẻ tấm lòng đó đến với mình thông qua fan café. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe câu chuyện hơi khó hiểu mình. Cảm ơn vì đã ủng hộ, chờ đợi và ở bên mình. Mình không bao giờ có thể nói lời biết ơn ấy sao cho đủ. Mình sẽ lấy lại tinh thần ngay bây giờ. Mình sẽ đáp trả cho các bạn thật nhiều như những gì các bạn đã dành cho mình, thậm chí nhiều hơn nữa. Mặc dù không phải ngày nào cũng có thể hạnh phúc, nhưng mình tin rằng nếu ở bên các bạn, có lẽ mình sẽ có nhiều ngày hạnh phúc hơn. Mình đảm bảo rằng chúng ta có thật nhiều ngày mỉm cười cùng nhau trong năm nay. Hãy biến năm 2020 thành một năm hạnh phúc. Cảm ơn các bạn, Danity của mình. Sau lá thư chân thành, một nguồn tin từ công ty giải trí KONNECT Entertainment đã tuyên bố: Mặc dù rất khó để nói rằng Kang Daniel đã hoàn toàn bình phục, nhưng cậu ấy muốn bắt đầu lại hoạt động như một nghệ sĩ. Tuy nhiên, đến bây giờ, chúng tôi không có bất kỳ chi tiết cụ thể nào cả. Được biết, vào tháng 12 năm 2019, KONNECT Entertainment tuyên bố rằng Kang Daniel sẽ tạm thời nghỉ ngơi từ mọi hoạt động để tập trung vào sức khỏe vì mắc bệnh trầm cảm và áp lực từ bài đăng ác ý của fan Produce 101 mùa 2. An Trần Triệu Vỵ, Cổ Cự Cơ cùng dàn sao 'Tân dòng sông ly biệt' hội ngộ Sau 20 năm, các diễn viên chính của bộ phim Tân dòng sông ly biệt có dịp gặp lại nhau và cùng hát ca khúc chủ đề của bộ phim. Ngày 25/1, trang Sohu đưa tin chương trình Xuân Vãn chào mừng năm mới của đài Đông Phương được phát sóng và gây chú ý khắp mạng xã hội Weibo. Một trong những tiết mục được yêu thích

13 ÑIEÄN AÛNH AÂM NHAÏC nhất là sự tái hợp của dàn sao phim Tân dòng sông ly biệt. 20 năm trước, bộ phim khi được phát sóng đã tạo nên cơn sốt cho khán giả khắp châu Á. Thành công của phim nhờ một phần không nhỏ của các bản nhạc da diết do Triệu Vy trình bày như Tình thâm thâm, vũ mênh mông; Chuyến tàu ly biệt... Trong chương trình Xuân Vãn, dàn diễn viên Tân dòng sông ly biệt phiên bản 2001 gồm: Phó Văn Bội (mẹ Y Bình) Từ Hạnh, Dì Tuyết (mẹ Như Bình) Vương Lâm, Lục Chấn Hoa Khấu Chấn Hải, Lục Nhĩ Hào Cao Hâm, Đỗ Phi Tô Hữu Bằng, Hà Thư Hoàn Cổ Cự Cơ, Như Bình Lâm Tâm Như, Y Bình Triệu Vy đều góp mặt. Triệu Vy chia sẻ cô rất xúc động khi được đứng trên sân khấu, một lần nữa hát các ca khúc của bộ phim. Bên cạnh đó nữ diễn viên còn tuyên bố trong năm 2020 cô sẽ có dự án hợp tác với nữ sĩ Quỳnh Dao, sản xuất phim điện ảnh hoạt hình Hoàn Châu cách cách. Giọng của Triệu Vy nghe thật hay, Đây là bài hát tủ của tôi, Bộ phim này hiện tại có nhiều tranh cãi về hình tượng nhân vật, nhưng không thể phủ nhận sức sống của các bản nhạc phim, Thật xúc động khi được chứng kiến những diễn viên mà tôi yêu mến đứng trên sân khấu sau 20 năm, là bình luận của khán giả Trung Quốc trên Weibo. Hiện tại, các diễn viên chính Tân dòng sông ly biệt đều là những nghệ sĩ hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ. Triệu Vy là đại hoa đán, từng sở hữu khối tài sản gần một tỷ USD. Cô có mối quan hệ thân thiết với cá tỷ phú Trung Quốc như Jack Ma, Vương Kiện Lâm. Nữ diễn viên đã lập gia đình với doanh nhân Huỳnh Hữu Long và có một con gái xinh xắn, thông minh. Cổ Cự Cơ là diễn viên, ca sĩ hàng đầu tại Hong Kong. Anh thường xuyên sang Đại Lục làm giám khảo, giảng viên thanh nhạc trong các chương trình giải trí. Nam diễn viên kết hôn với người quản lý sau nhiều năm hẹn hò bí mật. Lâm Tâm Như cũng đã lập gia đình với tài tử Hoắc Kiến Hoa và có một con gái. Nữ diễn viên hiện tại là bà chủ có công ty sản xuất phim, quản lý nghệ sĩ. Người duy nhất trong dàn diễn viên còn độc thân là Tô Hữu Bằng. Anh từng thử sức với vai trò đạo diễn và khá thành công. Triệu Vy và Tô Hữu Bằng còn mở công ty chung để sản xuất phim. Hạnh Phạm Tài tử Lộc đỉnh ký : 40 năm cống hiến cho nghệ thuật, tuổi 70 già yếu, bệnh tật Nam diễn viên kỳ cựu Lưu Tùng Nhân khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi xuất hiện với hình ảnh già yếu, đi lại khó khăn ở tuổi 70. Nam diễn viên kỳ cựu ai cũng kính nể Với gia tài diễn xuất hơn 100 bộ phim cả điện ảnh lẫn truyền hình, Lưu Tùng Nhân là một trong những nam diễn viên kỳ cựu nổi tiếng nhất màn ảnh Hong Kong những năm Lưu Tùng Nhân sinh năm 1949 tại Hong Kong. Năm 22 tuổi, ông tham gia vào khóa huấn luyện diễn viên của đài truyền hình RTV (nay là ATV). Tuy nhiên, sau khi đóng một vài bộ phim truyền hình, nhận thấy muốn trở thành một diễn viên tài hoa không chỉ cần nghĩ đến cái trước mắt mà cần phải có kiến thức chuyên môn sâu nên ông đã qua Mỹ tham gia khóa học diễn xuất. Trở về từ Mỹ, ông trở thành đạo diễn kiêm diễn viên bộ phim Bắc Đẩu Tinh. Bộ phim giúp Lưu Tùng Nhân được giới điện ảnh đánh giá cao, đài truyền hình mời ông về làm đạo diễn nhưng lúc đó, ông từ chối vì chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Năm 1976, Lưu Tùng Nhân gia nhập TVB và trở nên nổi tiếng sau khi đóng bộ phim Lục Tiểu Phụng. Nhờ sở hữu vẻ ngoài lãng tử, điềm đạm cùng tài diễn xuất nhập tâm, những bộ phim của Lưu Tùng Nhân luôn được khán giả Hoa ngữ hoan nghênh. Kinh hoa xuân mộng, Hào hiệp, Pháp võng nhu tình, Xuân đến xuân lại đi, Bước thăng trầm, Lộc đỉnh ký, Vô gian đạo... đều là những tác phẩm tạo được ấn tượng sâu đậm của ông. Ngoài vai trò là một diễn viên chính, Lưu Tùng Nhân còn tham gia vào các cuộc họp lên kịch bản với nhà sản xuất mà không được hưởng thêm bất kỳ khoản tiền nào. Nữ diễn viên Chu Thần Lệ có lần tiết lộ: Ngoài vai trò biên kịch, Lưu Tùng Nhân còn phải rà soát lại các cuộc đối thoại và câu chuyện trong phim, anh ấy làm việc rất chăm chỉ. Nữ diễn viên Dương Di thì nhận xét: Anh ấy đã đặt hết tâm huyết của mình vào bộ phim mặc dù khoản thù lao không tăng lên nhưng anh được cả đoàn làm phim ngưỡng mộ vì nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ. Với những đóng góp và cống hiến cho điện ảnh suốt hơn 40 năm qua, Lưu Tùng Nhân được không chỉ khán giả mà người trong giới chuyên môn vô cùng ngưỡng mộ, yêu mến. Cuộc sống kín tiếng, tuổi 70 già yếu, bệnh tật Dù là nam tài tử nổi tiếng nhưng Lưu Tùng Nhân rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 1992, ông kết hôn với một một tiếp viên hàng không nhỏ hơn 20 tuổi họ Tô. Hôn lễ của họ được tổ chức ở Canada. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, Lưu Tùng Nhân luôn hạn chế chia sẻ những hình ảnh về gia đình để giữ sự riêng tư cho vợ con. Mặc dù vậy, nam diễn viên cũng cho biết từ khi lấy vợ, tính tình ông đã bình hòa lại rất nhiều, không còn nóng nảy, cãi nhau với bạn diễn. Nam diễn viên từng chia sẻ: Trừ những lúc đóng phim, tôi không thích xuất đầu lộ diện, không thích chụp ảnh, không thích phỏng vấn, không thích những chuyện liên quan đến giới giải trí. Vì vậy, ông luôn vui vẻ với cuộc sống ở ẩn, kín tiếng, tập trung lo cho gia đình nhỏ. Lưu Tùng Nhân cũng nổi tiếng là một người con hiếu thảo. Năm 2016, khán giả bắt gặp nam diễn viên kỳ cựu nắm tay người mẹ già yếu đi mua sắm và đi bộ đường dài. Ông chia sẻ vì sức khỏe của mẹ đã yếu đi nhiều, nên ông dành thời gian để ở trong bệnh viện và cùng đưa bà đi dạo mỗi ngày. Mặc dù luôn nhắc nhở mọi người hãy chú trọng giữ gìn sức khỏe nhưng Lưu Tùng Nhân cũng không tránh khỏi sự khắc nghiệt của thời gian. Mới đây, người ta bắt gặp ông xuất hiện trên đường phố với vẻ ngoài ốm yếu, đi lại khó khăn. Ông phải chống gậy để đi lại, bàn tay run rẩy và không thể duỗi thẳng được các ngón tay. Trước đó, vào bữa tiệc một người bạn cách đây một tháng, Lưu Tùng Nhân cũng khiến mọi người lo lắng khi xuất hiện với vẻ ngoài gầy gò, hốc hác, đôi bàn run và mái tóc rụng thưa thớt. Truyền thông Hong Kong cho biết nam diễn viên đã trải qua bệnh đột qụy ở tuổi 70. Khi được hỏi về tình trạng sức khỏe, Lưu Tùng Nhân chỉ mỉm cười cho biê t hiêṇ vâñ đang tićh cư c tập vật lý trị liệu và luyện khí công. Hy vọng tôi sẽ sớm phục hồi, nam diễn viên kỳ cựu chia sẻ. Hạnh Phạm Trang 13

14 TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN Tử vi tuần mới của 12 con giáp từ 3/2 đến 9/2/2020 Một số dự đoán, luận giải về chuyện công việc, tài chính, tình cảm và các mối quan hệ trong cuộc sống của 12 con giáp trong tuần mới. 1. Tuổi Tý Người tuổi Tý trong tuần giao giữa tháng 1 và tháng 2 dương lịch này có thể sẽ phải di chuyển khá nhiều do bị Dịch Mã động tinh chiếu mệnh. Có thể là đi du lịch, cũng có thể là đi giải quyết công chuyện. Công việc thời điểm này đang có khá nhiều khó khăn nên có thể con giáp này bận rộn chẳng lúc nào ngơi. Phải chờ tới cuối tuần có Chính Ấn ghé thăm thì cục diện mới tạm ổn định, con giáp này mới có thể tạm dừng bước chân. Cũng chính vì chẳng lúc nào ở yên 1 chỗ nên có thể người ấy sẽ sinh lòng hoang mang, nghi ngờ về tình cảm bạn dành cho đối phương. Bản mệnh cần phải cố gắng thể hiện tình cảm nhiều hơn để xoa dịu người ấy. Về tiền bạc, đây là thời điểm mà đầu tuần thì con giáp này đón tài lộc ùn ùn kéo về nhà. Nhưng từ khi Kiếp Tài xuất hiện vào giữa tuần thì chuyện kiếm tiền sẽ trở nên khó khăn hơn hẳn, thậm chí còn gặp họa mất tiền hao của. Giáp Tý (Kim): Có nhiều việc cần phải đi lại nhiều nơi. Bính Tý (Thủy): Tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. Mậu Tý (Hỏa): Khoảng cách dễ nảy sinh nghi ngờ. Canh Tý (Thổ): Đầu tuần nhiều tiền, cuối tuần hết tiền. Nhâm Tý (Mộc): Công việc không được suôn sẻ cho lắm. 2. Tuổi Sửu Xem tử vi tuần mới cho tuổi Sửu, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đón tình yêu về với mình nhé. Trong tuần đào hoa vượng, bản mệnh có thể sẽ có thêm nhiều cơ hội để tiếp xúc với người khác phái, làm nên mối duyên tình. Thái Dương cát tinh trợ mệnh sẽ mang tới những tin vui về đường tài lộc cho bản mệnh. Con giáp này dễ được quý nhân nâng đỡ, tạo điều kiện để có thể phát huy được năng lực của riêng mình, điều mà không phải ai cũng có được. Thiên Quan sẽ xuất hiện vào thời điểm cuối tuần nên con giáp này cần phải thận trọng để không mắc bẫy tiểu nhân. Hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, nếu không thị phi có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Trong tuần này, tài lộc của tuổi Sửu khá tốt nhưng phải chờ tới cuối tuần thì tài lộc mới về. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện nên thu nhập của người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh đều có sự tăng tiến. Ất Sửu (Kim): Tiền bạc dồi dào vào cuối tuần. Đinh Sửu (Thủy): Công việc tiến triển hanh thông thuận lợi. Kỷ Sửu (Hỏa): Có nhiều cơ hội để thể hiện khả năng của mình. Tân Sửu (Thổ): Tình cảm thăng hoa rực rỡ. Quý Sửu (Mộc): Hãy mở lòng đón tình yêu. 3. Tuổi Dần Trong khoảng thời gian từ 27/1 đến 2/2, người tuổi Dần có Thái Tuế chiếu mệnh, dễ gặp phải những sự cố ngoài ý muốn, gây ra rắc rối hoặc tai họa mà bản mệnh cần lưu ý để giảm phần hung hiểm. Chuyện tình cảm lứa đôi khá bình ổn, không có nhiều biến động. Bản mệnh không có nhiều thời gian dành cho nửa kia của mình nên chỉ đành chấp nhận rảnh lúc nào thì dành chút thời gian cho đối phương mà thôi. Đầu tuần cả công việc cả tiền bạc đều thuận lợi. Chính Quan cho thấy con giáp này xử lý công việc gọn ghẽ, không sai sót chút nào, trong khi đó thì bao nhiêu cơ hội phát tài phát lộc sẽ đến, bản mệnh chỉ việc kiếm tiền mà thôi. Tuy nhiên, càng về cuối tuần thì vận trình càng giảm sút, bản mệnh ngủ quên trên chiến thắng nên chểnh mảng với công việc. Còn tiền bạc thì dễ bị Kiếp Tài làm cho mù quáng, đầu tư vào nơi không nên đầu tư chút nào. Giáp Dần (Thủy): Nên sắp xếp làm việc quan trọng vào đầu tuần. Bính Dần (Hỏa): Tiền bạc có thể tăng tiến nhanh chóng. Mậu Dần (Thổ): Chuyện tình cảm không có gì tiến triển. Canh Dần (Mộc): Dễ gặp phải tai họa ngoài ý muốn. Nhâm Dần (Kim): Chớ nên dễ dãi mà tin lời người khác. 4. Tuổi Mão Khi được Bách Việt đào hoa chiếu mệnh thì tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để xúng xính bước vào hôn nhân đi thôi. Các cặp đôi sẽ sớm đưa ra quyết định về việc về chung 1 nhà trong thời gian tới. Còn người độc thân sẽ có khả năng nhận được nhiều lời tỏ tình lãng mạn. Ban đầu bạn có đôi chút choáng ngợp và hoang mang vì không biết phải lựa chọn như thế nào, song cuối cùng thì trái tim đã cho bạn câu trả lời thỏa đáng. Công việc trong tuần này khá khó khăn khi mà tiểu nhân Thiên Quan không ngừng quấy phá, khiến cho bản mệnh vừa làm xong việc đã phải quay lại xử lý những vấn đề phát sinh, chỉ có thể dựa vào sức mình chứ chẳng thể nhờ cậy ai. Bù lại thì tiền bạc trong tuần khá vượng. Con giáp này suốt tuần có được nhiều cơ hội để thu tiền về tay, tuy nhiên đừng vì thế mà chi tiêu quá trớn nhé. Cuối tuần có Kiếp Tài, báo hiệu nguy cơ hao tiền tốn của. Ất Mão (Thủy): Tài lộc vượng. Đinh Mão (Hỏa): Công việc gặp trở ngại. Kỷ Mão (Thổ): Tiểu nhân phá hoại. Tân Mão (Mộc): Tình cảm thăng hoa. Quý Mão (Kim): Tình duyên vui vẻ. 5. Tuổi Thìn Bước sang tuần mới, tuổi Thìn được cát khí vây quanh nên gặp nhiều chuyện may mắn hơn những con giáp khác. Điển hình là trong chuyện tình cảm, bạn và người ấy được gia đình, người thân ủng hộ rất nhiều. Các cặp vợ chồng tuổi này sớm hàn gắn những mâu thuẫn, rạn nứt trước đó mà không tự đẩy nhau vào thế khó. Tình yêu giữa 2 người đủ lớn để bỏ qua những sai lầm trước đó, bao dung tha thứ cho nhau. Tuy nhiên, tiếp nối tử vi tuần trước, Thiên Cẩu hung tinh nhập mệnh có thể sẽ làm ảnh hưởng đôi chút đến đường tài lộc của con giáp này khi đầu tuần tuổi Thìn dễ mắc sai lầm làm mất tiền hao của. Nhưng đừng quá lo lắng, cuối tuần làm việc chăm chỉ là sẽ lấy lại được những gì đã mất. Riêng về công việc thì những chú Rồng có kế hoạch của riêng mình, cứ thế mà tiến bước thôi. Ấn Quan kết hợp, bản mệnh biết mục tiêu của mình nằm ở đâu, chẳng để những khó khăn ngáng đường mãi nữa. Giáp Thìn (Hỏa): Đầu tuần dễ gặp chuyện mất tiền. Bính Thìn (Thổ): Họa tiểu nhân quá lớn, khó bề tránh được. Mậu Thìn (Mộc): Tình cảm đôi lứa càng ngày càng thắm sắc. Canh Thìn (Kim): Trong tuần công việc tiến triển suôn sẻ. Nhâm Thìn (Thủy): Cuối tuần dễ có cơ hội phát tài. 6. Tuổi Tị Tuổi Tị mong muốn có được đoạn tình cảm như ý, nhưng tiếc rằng trong tuần hung vận quá lớn này thì mong ước của bạn khó có thể trở thành sự thực. Mâu thuẫn bất đồng do ý kiến trái ngược khiến 2 người càng ngày càng xa nhau. Có lẽ bản mệnh nên dồn sức và thời gian vào công việc thì sẽ tốt hơn. Đầu tuần mọi chuyện có vẻ khá suôn sẻ, dù gặp khó khăn nhưng cũng đã có Thiên Đức quý nhân trợ giúp nên vẫn tìm được đường lui. Song tuổi Tị nếu muốn phát triển được tốt hơn trên con đường sự nghiệp thì e rằng sẽ gặp phải nhiều trở ngại, cần kiên trì thì mới có được thành công. Nếu bạn bỏ cuộc quá sớm thì chỉ biến công sức trước đó thành bọt biển mà thôi. Về chuyện tiền bạc, đây là 1 tuần Thần Tài đứng về phía những chú Rắn nên bản mệnh làm gì cũng dễ dàng thu tiền về tay. May mắn về tài lộc giúp cho con giáp này có thể triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Ất Tị (Hỏa): Trong tuần dễ gặp mâu thuẫn về tình cảm. Đinh Tị (Thổ): Đường tài lộc khởi Trang 14

15 TÖÛ VI HAÈNG TUAÀN vượng, có nhiều cơ hội phát tài. Kỷ Tị (Mộc): Sự nghiệp không được suôn sẻ cho lắm. Tân Tị (Kim): Cần mạnh dạn tiến hành kế hoạch của mình. Quý Tị (Thủy): Tiền bạc rủng rỉnh, thoải mái chi tiêu. 7. Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ trong tuần mới này sẽ không gặp phải vướng mắc gì về đường tài lộc. Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy bản mệnh không cần phải cố gắng quá nhiều, Thực Thần sẽ dẫn tiền bạc tự chảy về túi. Tuy nhiên, Bạch Hổ hung tinh rình rập nên con giáp này có thể gặp phải những chuyện ngoài ý muốn. Bản mệnh nên thận trọng từ đi đứng, nói năng, tránh để tình trạng sự cố bất ngờ xảy ra. Chuyện tình cảm giữa bạn và người ấy không được suôn sẻ cho lắm. Những mâu thuẫn phát sinh từ việc đối nội đối ngoại khiến cho con giáp này cảm thấy khó khăn trong việc tìm được tiếng nói chung với đối phương. Công việc trong tuần này phát sinh khá nhiều vấn đề vào khoảng từ giữa tuần trở đi, thế nên tuổi Ngọ có việc gì quan trọng thì hãy hoàn thành nhanh nhất có thể vào lúc đầu tuần nhé. Ấn Quan kết hợp sẽ giúp bạn dễ đạt được mục tiêu hơn. Giáp Ngọ (Kim): Tiền bạc ùn ùn đổ về nhà. Bính Ngọ (Thủy): Dễ gặp vấn đề về sức khỏe. Mậu Ngọ (Hỏa): Tình cảm tồn tại nhiều mâu thuẫn. Canh Ngọ (Thổ): Cần nhanh chóng giải quyết công việc vào đầu tuần. Nhâm Ngọ (Mộc): Tình duyên không được vượng, khó được như ý. 8. Tuổi Mùi B ả n m ệ n h n ê n chuẩn bị tinh thần để đón cát khí, bởi cả đường tình duyên, tài lộc hay công danh của con giáp này đều trên đà tăng tiến. Tử Vi cát tinh sẽ giúp cho bản mệnh thoát khỏi những trò lừa đảo của kẻ tiểu nhân Thiên Quan, nhờ thế mà không đánh mất bao nhiêu công sức từ trước đến giờ. Tỷ Kiên cho thấy bản mệnh nên tự chủ động trong công việc của mình, tránh để tình trạng ỷ lại, chờ đợi người khác. Cuối tuần thì tài lộc mới bắt đầu khởi sắc, thế nên đừng quá sốt ruột khi làm việc vất vả cả tuần mà chẳng có đồng nào trong tay. Cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện nên bản mệnh dù làm công ăn lương hay kinh doanh thì tiền bạc cũng đều sung túc. Đường tình duyên được chắp cánh bay xa, con giáp này đừng ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với người ấy. Bạn có thể tìm được nhân duyên ở ngay trước mắt mình, chỉ cần không quá khắt khe, đòi hỏi quá cao là được. Ất Mùi (Kim): Cuối tuần tài lộc vượng phát, dễ kiếm tiền. Đinh Mùi (Thủy): Đào hoa khoe sắc, sớm có người thương. Kỷ Mùi (Hỏa): Công việc trôi chảy, dễ dàng vượt khó khăn. Tân Mùi (Thổ): Cần chủ động làm việc, đừng ỷ lại. Quý Mùi (Mộc): Nên biết cách nắm bắt cơ hội khi có được. 9. Tuổi Thân Tuổi Thân trong tuần này tài lộc dễ hao hụt. Đại Hao hung tinh nhập mệnh, lại thêm Kiếp Tài án ngữ, khả năng kiếm tiền vào thời gian này bị giảm sút rõ rệt. Con giáp này có thể sẽ mắc phải nhiều khó khăn trong công việc, chính vì thế mà nguồn thu nhập mới bị sụt giảm nghiêm trọng. Trong khoảng thời gian đầu tuần, Thương Quan sẽ gây ra đủ rắc rối, con giáp này chỉ ngồi xử lý thôi cũng đã hết ngày. Mặc dù sau đó nhận được sự giúp đỡ của Chính Ấn nhưng cũng không bõ bèn gì, chẳng thể nào bù đắp được với những mất mát mà bạn phải gánh chịu. Thôi thì hãy cứ cố gắng, được đến đâu hay đến đó vậy. Chuyện tình cảm của con giáp này chưa có tiến triển gì rõ rệt. Mặc dù bạn và người ấy vẫn giữ mối liên hệ với nhau nhưng rõ ràng là sự quan tâm của cả 2 với đối phương chưa đủ lớn, vì thế mà khó bề nâng cấp mối quan hệ. Giáp Thân (Thủy): Dễ gặp nhiều chuyện tốn tiền. Bính Thân (Hỏa): Đầu tuần công việc khó khăn, không giành được thắng lợi. Mậu Thân (Thổ): Tình cảm nhạt nhòa, chưa có gì tiến triển. Canh Thân (Mộc): Nên hiểu và chia sẻ cho nhau những khúc mắc trong cuộc sống. Nhâm Thân (Kim): Cần phải biết rõ vị trí của mình đang ở đâu. 10. Tuổi Dậu Tuổi Dậu hung cát đan xen, bản mệnh có may mắn mà cũng có cả xui xẻo nữa. Chuyện tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ, chưa có dấu hiệu gì cho thấy sắp tới bản mệnh sẽ tìm được nhân duyên cho mình. Các cặp đôi dường như đang quá bận rộn với những dự định riêng của bản thân nên có phần thờ ơ với chuyện tình cảm, chỉ quan tâm lấy lệ mà thôi. Điều đó có thể khiến cho tình yêu dần trở nên phai nhạt. Còn về công việc, trong tuần con giáp này có khá nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Tỷ Kiên cho thấy tuổi Dậu khá chủ động trong công việc, biết mình phải làm gì chứ không cần người khác nhắc nhở. Song về tài vận thì con giáp này lại chẳng thể làm chủ tình hình. Thực Thần vừa đến trao tiền vào tay thì ngay sau đó Tiểu Hao lại ập đến, bản mệnh phải chi tiền khá nhiều, tuy chỉ là những khoản nhỏ nhưng góp lại cũng thành khoản lớn. Ất Dậu (Thủy): Tình cảm không có dấu hiệu khởi sắc. Đinh Dậu (Hỏa): Tiền bạc bất ổn, khi có khi không. Kỷ Dậu (Thổ): Nên hiểu và thông cảm cho người mình yêu. Tân Dậu (Mộc): Công việc tiến triển tốt đẹp ngoài mong đợi. Quý Dậu (Kim): Nên tìm cách để giữ tiền, tiết kiệm tiền. 11. Tuổi Tuất Tuổi Tuất có được nhiều cát khí vây quanh, may mắn cũng ngập tràn nhưng lại có cả họa tiểu nhân rình rập nữa. Ngũ Quỷ hung tinh nhập mệnh, con giáp này cần phải cẩn thận với những lời nói ngon ngọt. Kiếp Tài xuất hiện ngay vào đầu tuần cho thấy nguy cơ mất tiền hiện hữu khá sớm. Chớ nên tiến hành đầu tư vào những lĩnh vực mình không hề có kiến thức, kinh nghiệm. Hãy chờ thời cơ xuất hiện vào cuối tuần, khi đó kiếm tiền sẽ dễ dàng hơn. Tình yêu sẽ đến với con giáp này khá nhanh chóng, vượt ngoài sức tưởng tượng của bản mệnh. Tuổi Tuất không thể ngờ rằng có người vẫn luôn thầm thương trộm nhớ mình đã lâu, giờ mới có cơ hội nghe tỏ bày. Trong công việc, khó tránh khỏi những lúc va chạm, bất đồng ý kiến với người khác nhưng con giáp này khá khéo léo nên vẫn giữ được hòa khí. Thiên Ấn cho thấy sự linh hoạt trong cách xử lý tình huống giúp cho tuổi Tuất tiến khá xa. Giáp Tuất (Hỏa): Đầu tuần dễ mất tiền vào nơi không đáng. Bính Tuất (Thổ): Tình duyên ập đến, chẳng thể chối từ. Mậu Tuất (Mộc): Công việc khá suôn sẻ thuận lợi nhờ biết cách ứng xử. Canh Tuất (Kim): Cuối tuần có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn hẳn. Nhâm Tuất (Thủy): Cần nắm giữ hạnh phúc vốn dĩ thuộc về mình. 12. Tuổi Hợi Xem tử vi hàng tuần của 12 con giáp, tuổi Hợi trong tuần này đường tình duyên khá ảm đạm, bản mệnh dễ phải chịu tổn thương do đối phương vô tâm không chịu hiểu cho những nỗi khó khăn bạn đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, Thái Âm quý nhân sẽ lại dẫn dắt con đường tình yêu cho nữ mệnh còn độc thân. Con giáp này sẽ sớm thoát cảnh cô đơn nếu biết nắm bắt cơ hội, mở cửa trái tim để đón hạnh phúc của riêng mình. Về đường tài lộc thì tuổi Hợi có thể sẽ phải trả qua nhiều niềm vui nỗi buồn khi mới đầu tuần Thực Thần cập bến mang đến nguồn tài lộc dồi dào. Ấy thế nhưng chỉ vài ngày sau con giáp này đã lại gặp chuyện, tiền vào cửa trước thì ra cửa sau. Công việc trong tuần của những chú Heo cũng không được ổn định cho lắm. Thương Quan cho thấy bản mệnh đang có phần thờ ơ với chính trách nhiệm của mình, bạn thích làm theo ý mình chứ chẳng cần quan tâm đến lợi ích của cả tập thể. Ất Hợi (Hỏa): Đầu tuần dễ đạt được mục tiêu mong muốn. Đinh Hợi (Thổ): Tình duyên không được như mong đợi. Kỷ Hợi (Mộc): Quý nhân nữ mệnh sẽ mang tới tình yêu. Tân Hợi (Kim): Tài lộc thăng trầm bất định. Quý Hợi (Thủy): Có nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh. Trang 15

16 All America Travel Corporate Dr, Ste A 14 - Houston,TX * Chuyeân laøm VISA toaøn caàu 224 &UP 224 &UP New York Washington DC Niagara Falls Philadelphia Boston * Chuùng toâi coù nhaân vieân noùi Tieáng Vieät löu loaùt MUA 2 TAËNG &UP 265 &UP YELLOW STONE Los Angeles Las Vegas Disney land Grand Canyon San Francisco 122 &UP 122 &UP MUA 2 TAËNG 1 65 VISAVieät Nam &UP 550 &UP VISA Trung Quoác VEÙ MAÙY BAY VEÀ VIEÄT NAM DU LÒCH TRUNG QUOÁC MUA 2 TAËNG 2 NHAÄT BAÛN / HAØN QUOÁC (tieän gheù veà Vieät Nam) ROCKY MOUNTAIN & CANADA 306 &UP 306 &UP 349 &UP 349 &UP MUA 2 TAËNG 2 PHAÙP ANH QUOÁC 799 &UP 799 &UP DU LÒCH AÂU CHAÂU 49 &UP 7 Ngaøy: Thöôïng Haûi Giang Nam - Baéc Kinh Haèng Chaâu -Toâ Chaâu - Wuxi (Höôùng daãn vieân noùi tieáng Hoa) * Bao aên uoáng 3 böõa * Bao ôû khaùch saïn 5 sao 49 &UP 179 &UP 179 &UP Baéc Kinh - Thöôïng Haûi (Höôùng daãn vieân noùi tieáng Anh) DU LÒCH QUANH HOUSTON 449 &UP ÑOÂNG MYÕ & CANADA Giaûm 5% Du Thuyeàn Voøng Quanh Theá Giôùi 18 / veù Trung Taâm Nasa 195 &UP Austin - San Antonio 195 New Orleans (2 ngaøy) 285 Dallas - Austin TRUNG TÂM ĐIỀU TRỊ SUY GIÃN TĨNH MẠCH TRIEÄU CHÖÙNG & CAÙCH ÑIEÀU TRÒ GIAÕN TÓNH MAÏCH CAÙC TRIEÄU CHÖÙNG GIAÕN TÓNH MAÏCH GIÃN TĨNH MẠCH SƯNG PHÙ DA SẠM MÀU LỞ LOÉT Nếu bạn có cảm giác chân nóng, ngứa, nổi gân xanh, dễ mệt mỏi, áp lực, co thắt, thay đổi màu da, sưng, khô, loét, v.v... Đừng chờ đợi, hãy đến gặp chúng tôi ngay! NHÖÕNG LÔÏI ÍCH CUÛA ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH Gaây meâ cuïc boä ngay taïi vaên phoøng Ñi laïi ngay sau khi ñieàu trò Khoâng ñeå laïi seïo hay söng phuø TIEÁNG ANH TIEÁNG VIEÄT * ÑIEÀU TRÒ SUY GIAÕN TÓNH MAÏCH HAÀU HEÁT ÑEÀU ÑÖÔÏC CAÙC COÂNG TY BAÛO HIEÅM HOÃ TRÔÏ Ñieàu Trò Suy Giaõn Tónh Maïch Ñieàu Trò Thoaùt Vò Phaãu Thuaät Tuùi Maät Phaãu Thuaät Daï Daøy, Tröïc Traøng Phaãu Thuaät Tuyeán Giaùp ÑIEÀU TRÒ BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP NOÄI SOI OÅ BUÏNG Laøm giaûm ñau vaø ruùt ngaén thôøi gian hoài phuïc Laøm seïo ít hôn sau phaãu thuaät Tröôùc Phaãu Thuaät Sau Phaãu Thuaät Trang 16