Dell العارض المتقدم S560 دليل المستخدم

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Dell العارض المتقدم S560 دليل المستخدم"

Bản ghi

1 g G HBsjO HL 065S h«hguvq HgljŒ L lk lled T065S/P065S h«hguvq Hgj hugd lled

2 Ys S 6102 HgksOm HglkŒPm 10A Hg VH«: h«hguvq T065S/P065S/065S lled Hgj hv m fobt Hgjd ju lg j h îg h. r j½sjo L HgublhJ H slhx Hgj hv m H OVN td ƒi Hg e Œm g ahvm îgn Hg hkhj Hgjd jplg HgublhJ H slhx Hglkj hj HgOhwm fjg Hg hkhj. jogd av m cni lled. lsc g j h UK m lk um jjugr flg m HgublhJ H slhx tfosorcim Ublj K j hv j K ls gj K gav m noitaroproc tfosorcim td Hg B hj HgljP M / Hg G H OVN. HgublhJ Hgj hv m HglsjO lm td ƒi Hg e Œm: ju lled auhv LLED Ublj K j hv j K gav m cni lled. td P K K b lk PLD auhv PLD UblhJ j hv m gav m SAXET STNEMURTSNI DETAROPROCNI f klh ju swodniw lkv lku h fhj h kso ƒi Hgl H f m s gm hkj K HgPw G Ugn îƒk jhfd lk av m cni lled..cni lled 6102 l uhgpœ rlp ±m. ggjy V K shfr îo hv. UVqm Hg e Œm ƒi td Hg HV M Hglug lhj HgjPƒ V: a V HgjPƒ V îgn HPjlhg m P E qvhv gglljg hj juvq H aohw g whfm Hg thm. Hgjkf i: a V Hgjkf i îgn HPjlhG P E jgt fhg h«tœ HK ggf hkhj îƒh gl jl îjfhc H Vah HJ. lbp±m: ja V HglbP±m îgn lug lhj l M jshu td HsjO HL h«hguvq Hgq zd HgƒD g Ugn kp tqg. HglbP±hJ Hgjkf hj HgjPƒ VHJ

3 G HglPj hj jy V Hglwfh Hsjf HG f hv hj P M HgjP L UK fu Hgw hkm H Vah HJ HgljugŒm fhsj aht H O hx îwbp h H ahvhj H Vah m Hsj aht H U hg îwbp h jef J l h UVQ Bsg d îu H l h HguVQ Hgbsg d j w G l h UVQ Bsg d luh VM HgglS Hgj hugd HsjO HL T065S g Pm f qhx jslp fhglp Hg ht HsjO HL HgŒgL Hgj hugd lv T065S îu H HJ lk Œm HgglS lj gfhj Hgk±hL îu H Ohw m HgglS Hgj hugd HsjO HL HgglS j hugd )loww tœ gg VH«T065S( luh VM HgŒgL HsjO HL HgŒgL Hgj hugd lv P065S îu H HJ lk Œm HgglS Hsjf HG skhk HgŒgL Hgj hugd Hsjf HG f hv hj HgŒgL Hgj hugd lj gfhj Hgk±hL P G HgŒgL Hgj hugd HsjO L rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( P M HgjP L UK f½u j w bj h«hguvq qf P L Hgw VM lpj hj wk R h«hguvq Hg hkf Hgug D Hgs gd g h«hguvq kfƒm UK h«hguvq lled G HglPj hj 3

4 G HglPj hj 9 HBjwhG fav m lled lug lhj îqht m Hgl Hw hj

5 jd h«hguvq HgƒD f K lvtœ h fi l v HgukhwV Hgl qpm khi. j lk htm HgukhwV td Phgm Y hf D UkwV, V n HBjwhG fav m lled. kfƒm UK h«hguvq lled 018TWNA01 Documentation 1 kfƒm UK h«hguvq lled lpj hj Hguf M lpj hj wk R h«hguvq fg Hg hrm 5 ljv fg AGV )AGV îgn AGV( P M HgjP L UK fu f hv hj AAA )2 gg VH«065S/T065S 6 gg VH«P06S( hfg wy V 5 L g VH«)j w G A-BSU îgn B wy V( Calibrate Touch Dell Interactive Projector S560P/ S560T Dell Advanced Projector S560 P/N 18TWN Rev. A01 P/N 36.76G04G001 August 2016 Made in China VGA Contents: User's Guide (S560/ S560P/ S560T) Setup Utility (S560P/ S560T) Touch Setup Guide (S560T) Info HDMI Freeze Blank Screen Video Mode rvw l lµ g G HBsjO HL Hg ehzr HgOhwm fhg h«lbp±m: hfg wy V 5 L g VH«P065S/T065S tœ. AAA AAA Informacion Importante Dell Interactive Projector S560/ S560P/ S560T 2016 Dell Inc. All rights reserved. 5

6 kfƒm UK h«hguvq lled rgl Y V tuhg )rgl K(/ sk K HgŒgL )r uj K( l l Um HJ g Pm rhu M Hg P M Hggls m Hg P M Hggls m )gg P M Hggls m( fg hrm j w G j hv lfhav îgn j hv lfhav f G 2L lpj hj Uf M Hgjyg T )T065S tœ ( rgl j hugd )rgl K(/ Y hx V S HgŒgL )4 r v( lpj hj Uf M Hgjyg T )P065S tœ ( av P«HL Hg )r uj K( 6

7 lbp±m: 4 Hgu sm 3 hl VH hl VH VH«T065S/P065S tœ. Hg hkf Hgug D Hgs gd g h«hguvq kfƒm UK h«hguvq lled tjphj fvhyd Hgjef J HgPhz d 4M X 4. U«L HgVf Hgl wn fhsjo Hli rg lk 51 r M g VHL - sl. A: jef J Phz d g VH«065S lled Hgjsgsgd B: jef J Phz d fluh V Uhgl m 6 tjphj Hgjef J fhgphz 5 Y hx Hglwfh 2 «V Hg hrm 1 lsjœfbj H aum jpj HgPlVHx ٦ ١ Hg hkf Hgug D Hg hkf Hgs gd ٢ ٤ ٣ ٥ 7

8 j w bj h«hguvq kfƒm UK h«hguvq lled lbp±m: lœfs hrm P M HgglS g VH«T065S/P065S tœ. jkf i: V n Hjfhc jug lhj Hgsblm Hgl qpm td w Pm 9 rfg HgaV c td jk ƒ D lk H VHxHJ Hg HV M td ƒh HgŒsL. 8 l wg w jd lk k c ACR 7 l wg OG Hgw J 51 hrm Hg P M Hggls m 6 lk ƒ j w G 1 IMDH 41 lk ƒ j w G 232SR 5 lk ƒ j w G 2 IMDH 31 l wg 54JR 4 lk ƒ j w G Hg HglCgT 21 l wg BSU lk Hgk c A Hg hrm fg l wg 11 -AGV NI l wg 3 2 l wg AGV OhV d )gguvq Ugn aham îqht m( 01 l wg OVœ Hgw J 1 BSU wy V)wy V lk k c B( 9 lk ƒ j w G Hgl V t K ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩١٠ ١٥ ١٤ ١٣١٢ ١١ 8

9 l K HsjO HL h«uvq T065S /P065S td H lh K HglygŒm tœ. lbp±m: jkf i: jug lhj Hgsblm l rv O lhj Hg UL HgOhW fhgav m Ugn Hguk HK troppus/moc.lled. gl«lk Hglug lhj V n HgV c îgn lug lhj Hgsblm HglVtŒm lv Hg h«. B jph G jef J h«hguvq Ugn HgPhz fk s. fg kfyd K u«n H lv gg k K HglC g K gƒg. l l Um jef J h«hguvq Ugn HgPhz Hgl wn fhsjo Hl h. gl«lk Hglug lhj V n «hvm ƒg td Hkw hv ƒg Hg sl HPjVHri. 9 B jsjo L Hg P G glsp Hgu shj. 7 B jk±v lfhavm îgn U sm Hg h«ekhx jay gi tœ jsff ƒg td î ƒhx U k. 8 j kf qv D shl fhgœvf lk Hg h«lhli lph gm jy m Hgu sm ekhx jay gi P E r jsff 6 B jph G gls tjphj Hgj m fhg h«tœ jwfp shokm ggyh m fu jay G Hg h«fu î ŒhT jay gi lfhavm. 4 j kf s tjphj eœ F Hgj m Hgl M fhg h«. 5 j lk K V m HgPVHVM HglP m fhg h«jjvh f K 5 îgn 04 V m lz m. Hg h«jgœhz h. 3 j lk jef J Hg h«td l hk Hgj m. 1 j kf HsjO HL Hg h«fhgœvf lk «M j g Uk h l m f VM lk HgPVHVM. 2 j kf HsjO HL Hg h«td Hglkh R Hgjd j ev t h H jvfm. tœ jjsff H jvfm td ju G Hgk±hL lk e L j rt 9 kfƒm UK h«hguvq lled

10 qf P L Hgw VM kfƒm UK h«hguvq lled ١ ٠٠٤ بوصة (٣٠ ٦ سم) ٠ ٩١٣ بوصة (٢٧ ٧ سم) ٠ ٨٢ بوصة (٢٥ سم) ٠ ٨٠٥ بوصة (٢٤ ٥ سم) Hglshtm lh f K h«hguvq Hgaham ٠ ٧٣ بوصة (٢٢ ٢ سم) ٠ ٦٦ بوصة (٢٠ سم) "٨١ ٢٠٥ ٧) سم) "٨٥ ٢١٥ ٩) سم) "٨٩ ١ ٢٢٦ ٣) سم) "٩٠ ٢٢٨ ٦) سم) "٩٥ ٢٤١ ٣) سم) "١٠٠ ٢٥٤) سم) 10

11 2H 1H HgŒ V HguVQ HBVj hc HguVQ HguVQ qf a G Hgw VM P L Hgaham 2L 1H 2H kfƒm UK h«hguvq lled , f wm lgl f wm lgl f wm lgl f wm lgl f wm lgl f wm lgl f wm lgl 1L 2L 1L 11

12 P M HgjP L UK f½u kfƒm UK h«hguvq lled 4 s G Hqy Ugn ƒh Hg«V ggjkœg f K UkhwV rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. 3 Hg l K Hqy Ugn ƒh Hg«V ggjkœg f K UkhwV rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. 2 Ugn Hqy Ugn ƒh Hg«V ggjkœg f K UkhwV rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. 1 Hg hrm jay G h«hguvq î ŒhT jay gi. ١ ١٥ ١٦ ٢ ٣ ٤ ١٧ ٥ ١٨ Freeze ٦ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ Info Blank Screen ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode ٢٥ ٢٦ ١٣ ١٤ 12

13 kfƒm UK h«hguvq lled 12 O Q Hgw J Hqy Ugn ƒh Hg«V go Q lsj N Hgw J. 02 j f V Hg«L Hqy Ugn ƒh Hg«V g«h M P L Hgw VM. 91 Vtv Hgw J Hqy Ugn ƒh Hg«V g«h M lsj N Hgw J. 81 Hglw V Hqy Ugn ƒh Hg«V ggjf G f K lwh VAGV Hg HglCgT 2-IMDH 1-IMDH. 71 HgŒhzlm Hqy Ugn ƒh Hg«V gjka rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. 61 Hg shv Hqy Ugn ƒh Hg«V ggjkœg f K UkhwV rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. 51 î OhG Hqy Ugn ƒh Hg«V gj HOj hv. 41 IMDH Hqy ƒh Hg«V BOj hv lw V IMDH. HguVQ. qhc f K Hgjf G C D Hgqy lvm HP M Ugn «V qv Hg îgn î± hv qv HguVQ HgPhgd. f klh C D Hgqy qv Hg lvm OVN îgn Hqy Ugn «V qv Hg ggjf G f K qhc UVQ jœ ld sh v Hg gl BGRs loww. Y V h(. 31 qv Hg jl «ƒh Hg h«fjljui fj zhj lsfœm Hgqf jj p UVq h tqg ggf hkhj )avhzp HguVQ HgjŒ ld( Hg )H tbl H guhf 21 lug lhj Hqy Ugn ƒh Hg«V guvq Hglug lhj HgljugŒm f h«h sœh. 11 aham thvym Hqu ggjf G f K UVQ ahahj thvym f qhx s Hx Hgu M îgn HguVQ HgjŒ ld. 01 qf Hgja I afi HglkPVT - Hqy Ugn ƒh Hg«V gqf ja I Hgw VM Hgkhjµ UK îlhgm h«hguvq )+/-04 V m(. 9 Hgs c - Hqy Ugn ƒh Hg«V go Q lsj N Hgs c. 8 qf Hgja I afi HglkPVT + Hqy Ugn ƒh Hg«V gqf ja I Hgw VM Hgkhjµ UK îlhgm h«hguvq )+/-04 V m(. 7 Hgs c + Hqy Ugn ƒh Hg«V g«h M lsj N Hgs c. 6 jef J Hqy Ugn ƒh Hg«V ŒhT Hgw VM Ugn Hgaham lcrj h el Hqy "j l " lvm OVN gyhx j l Hgw VM. jpƒ V: B jk±v îgn lcav Hgg «V lfhavm ekhx jay gi. j kf juv Q U k gq x Hgg «V. 5 Hgg «V i P M HgjP L UK fu kp Hgaham el Hqy lv HBsjlVHV Ugn «V Hgg «V gjka q x Hgg «V. 13

14 kfƒm UK h«hguvq lled 62 AGV Hqy ƒh Hg«V BOj hv lw V AGV. tœ. T065S/P065S g VH«HgglS luh VM lbp±m: îu H H HM HglshU M l g fh. 52 luh VM HgglS Hqy gluh VM ± m HgglS Hgqf ggpw G Ugn rm tqg. HgluV qm. Hgw VM gqf Hg«V ƒh Ugn Hqy jgœhzd qf jl Hgw J Hqy Ugn ƒh Hg«V g jl w J slhum h«hguvq îgyhx jli. 22 jwy V Hg«L Hqy Ugn ƒh Hg«V gjwy V P L Hgw VM. 14

15 Calibrate Touch VGA Freeze Blank Info Screen Video HDMI Mode k hr jay G P M HgjP L UK fu lbp±m: r OjgT k hr Hgjay G Hg ugd îgn P lh Ulh V fhgvsl Hgj q Pd lh jp G Hgf hv hj Hgqu m K jay G P M HgjP L UK fu gg h«fw VM wp Pm. kfƒm UK h«hguvq lled Freeze Blank Info Screen Video HDMI Mode VGA Calibrate Touch نطاق التشغيل ±٣٠ الزاوية ٧ م/ ٢٢ ٩٧ قدم المسافة الزاوية المسافة المسافة الزاوية 15

16 Hgg Pm Hgf qhx. HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( *4 : UL k±hl Hgjay G cam kœ m gls m HP M tœ TEN. krowemarf 0.4 fvkhlµ jef J j gf : *3 *2 : j gf h«hguvq P065S î VHx Hgluh VM H gn gƒh V n Hgj lk luh VM H rbl Hgj hug m rfg HBsjO HL *1 : HPwG Ugn HM HglshU M Hgj hug m HgOhwm f «M x065s lk HgŒVW Hgl lµ HglVtR Plg h lk UL lled CAM k±hl jay G X )11.01~7.01( îw HVHJ swodniw 01/8/7 k±hl Hgjay G U HgkŒh Hggls m Hgl U lm lj gfhj Hgk±hL lbp±m: j lk j t V h«hg lf jv Ohwj ggp H kn lk lj gfhj Hgk±hL Hgjhg m: u h«hguvq P065S h«uvq j hug m ujl Ugn HsjO HL HgŒgL rl fjk«g jef J HM HglshU M Hgj hug m HgOhwm f «M x065s lled U H HglVM H gn Hgluh VM Hgj hug m. uvq h«hguvq P065S s p Hgl jf gu lk «M Hg lf jv Hgljwgm Ugn g Pm f qhx t ulg h«og gg lf jv HgljwG lh l k HBkjŒhG f K fvhlµ Hg lf jv jp h Hgj hug lu h lk ObG 2 kœ m gls m HP M*4 01 kœh gls m HguVQ P065S lf jv ulg fk±hl cam jlhl H U H H G g h«koobemorhc 01 kœh gls m Y V l U L V n HsjO HL k±hl Hgjay G swodniw l U lm l g F V n jef J HM lshu M H U H td G l U lm*3 U H HglVM H gn gbsjo HL Hgjhgd jef J HM lshu M j hug m Ohwm f «M x065s*1 HsjO L rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( Y V qv VD HguVQ P065S HgP HsF Hgjd julg f k±lm cam BsjO Hl h lv h«y V qv VD 16

17 5 sk HgŒgL lbp±m: G l m H aum jpj HgPlVHx: 058 khk ljv. HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( 4 Hg w G îgn P VM Hgf hv m g h gg jp Hsjf G Hgf hv hj. 3 av P«HL Hg B q x: Hgf hv m thvym PlV: Hgf hv m lko qm OqV: jay G Uh D qdx lcav Hg hrm gfqv e HK el k fl V jay G HgŒgL. 2 lcav Hg hrm 1 l jh Hg hrm slp HgŒgL Hgj hugd gglsjo L fhgj hug lv HglPj hj HgluV qm fk S V Œm OG Hglh S. P G HgŒgL Hgj hugd Hglug lhj UK ± m HgglS Hgluh VM td qhc UVQ lojg m. lbp±m: Hqf Hg lf jv gguvq Ugn qv "HguhVQ toe ". V n HgV c îgn " g G îu H lk Œm HgglS T065S" Hsj aht H U hg HwbP h sc HG 2 ggpw G Ugn l«lk ٣ ٢ ١ ٥ ٤ 17

18 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( lbp±m: td Phgm jgt V S HgŒgL U L Ulg h fhga G HgƒD jv I ju K Hsjf Hg h. Hsjf HG skhk HgŒgL Hgj hugd 18

19 lbp±m: j kf HgOg f K k Hc lojg m lk Hgf hv hj HsjO HL f hv hj M r lm lu h. 3 U jv F V S HgŒgL g h Pjn jkygr P VM Hgf hv hj jlhlh. 2 V F Hgf hv hj lv lvhuhm wpm Hj hi HgŒ f K tœ h ggublhj Hgl M Ugn V S HgŒgL. 1 l K Hg w G îgn P VM Hgf hv hj fgt V S HgŒgL g jpi. lbp±m: îƒh HkO Q HgaPK td Hgf hv m f lcav f hk DEL fhg l Q fhgg K H PlV ekhx jay G HgŒgL. F Hsjf HG Hgf hv hj Hgl M ff hv j K AAA j K. Hsjf HG f hv hj HgŒgL Hgj hugd 19 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S(

20 MOLEX MOLEX HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( lbp±m: K lk HgqV VD jay G HM HglshU M Hgj hug m td «M Hg lf jv Hgjd julg fk±hl cam «M x065s lled. jl j u G kœ m gls m HP M td k±lm jay G cam HgO M 2. ayg HM HglshU M Hgj hug m f «M x065s lled fp E l K gglsjo l K HOj hv qv Hgj hug HBtjVHqd ) ( gohw m HgglS lju HgkŒh. HkjŒG îgn qv HgŒgL Hgka HgOhW P065S. f «M x065s U H HgŒgL. HgO M 1: rl fj w G Hg lf jv f h«hguvq fhsjo HL fg AGV /IMDH guvq Hgw VM. rl fj w G fg BSU gbsjo HL td Hg qv Hgj hugd td Phgm HsjO HL k±hl Hgjay G cam ayg HM HglshU M Hgj hug m HsjO HL HgŒgL Hgj hugd lv P065S 20

21 td Phgm HkfehR Vshgm Hg ag HsjO L H U H Hg D gqf lk Œm HgglS. 2 HOjV îu H lk Œm HgglS h: j kf îuhrm Hgu shj jpv h ekhx îu H lk Œm HgglS jpœr lk q Hgw VM HgluV qm td Phgm U L jpœr ƒg Hqf HgjV «g«h M P M Hgw VM rl fïk hx htm j f ŒhJ HgfVkhlµ rgg lk lsj N H qhxm HglP m lbp±m: 1 jp îu H HJ lk Œm HgglS HgjgŒhz m: HkjŒG îgn qv HguVQ "HguhVQ tœ ". îu H HJ lk Œm HgglS 21 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S(

22 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( 2-3 HkŒV t R «V îk hx fu jp lk Œm HgglS jp H wp Ph. HgO M 3: O VH V n HgjPŒR lvm OVN lk îk H hv H OqV ljvh F jlhlh lv H hv H f Q Hglku S. td Phgm U L jpœr ƒg Hqf V m Hg rm lvm OVN. HgO M 2: Hqf 2P lv 4P fp E jjvh F Hglk Œm HgOqVHx HgŒhfgm ggqf lv H hv H f Q HgluV Q jlhl h. HgO M 1: HkŒV Ugn 1P HsjO L Hglh S gspf 1P îgn Hg hkf H sv Hgug D Pht± Ugn lphƒhm Hglk Œm HgOqVHx HgŒhfgm ggqf lv H hv H f Q HgluV Q. 2-2 qf rm P lk Œm HgglS BP±: j± V Hgw VM HglgjŒ m HgjŒh Hg hl VH Hg ugd Hg qv Hglu S lk w VM H sœh tugn sf G HglehG: 1P d «H m lkn lko qm 2P d «H m svn lko qm ƒh. "lujl" tœ h gphgm H qhxm HglP m Hg ug m. 2-1 fu K jgjœ Hg hl VH Hgw VM HgluV qm sj± V khtƒm lk Œm HgglS tïƒh gl j K Hgw VM HglgjŒ m HqPm V n îuh M jp "jp qv H qhxm HglP m" lk "jgœhzd" îgn "sh v" 22

23 td Phgm tag Hgluh VM HgjgŒhz m rl fh U H fhsjo HL "Hgluh VM Hg m". luh VM HgŒgL HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«P065S( 4 HOjV "Hgluh VM Hg m" Hjfv HgO HJ HgOhwm fhgluh VM P E wd f ƒh Hgk c lk Hgluh VM ggpw G Ugn lsj N tqg lk Hg rm. Hgw VM j kf UVrgm Hgu shj jpv h ekhx Hgluh VM jpœr lk K Hgw VM HgluV qm HqPm td Phgm U L jpœr ƒg Hqf HgjV «g«h M P M YgR htm j f ŒhJ HgfVkhlµ rgg lk lsj N H qhxm HglP m lbp±m: td Phgm HkfehR VshzG Hg ag Hjfv HgO HJ khi Bsj aht H U hg îwbp h î VHx Hgluh VM HgjgŒhz m lvm OVN. cam,niw(. 3 HOjV Hgluh VM HgjgŒhz m lv jay G HM HglshU M Hgj hug m f X065S. 1HkjŒG îgn qv HguVQ"HguhVQ tœ ". 2 rl fï VHx Hgluh VM Hggls m Ugn P065S fhsjo HL H HM HglshU M Hgj hug m f «M x065s )k±hl jay G 23

24 Hgg Pm Hgf qhx. HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( *4 : UL k±hl Hgjay G cam kœ m gls m HP M tœ TEN krowemarf 0.4 fvkhlµ jef J : *3 *2 : j gf h«t065s HglPhƒHM Hgluh VM rfg HBsjO HL H G gƒh V n Hgj lk îjlhl Ulg m H U H rfg HBsjO HL *1 : HPwG Ugn HM HglshU M Hgj hug m HgOhwm f «M x065s lk HgŒVW Hgl lµ HglVtR Plg h lk UL lled CAM k±hl jay G X )11.01~7.01( îw HVJ swodniw 01/8/7 k±hl Hgjay G U HgkŒh Hggls m Hgl U lm lj gfhj Hgk±hL lbp±m: j lk j t V h«hg lf jv Ohwj ggp H kn lk lj gfhj Hgk±hL Hgjhg m: «M x065s lled U H luh VM HglVM H gn HgƒD l K HgPw G Ug i lk rvw l lµ jk«gi lk UL lled. jl «h«hguvq T065S f ki h«uvq j hugd P D 01 kœh gls m U H Hg ± m Hgj hug m efj Hg P M Hggls m lh l qp td " g G îu H Hglk Œm Hggls m" HsjO L qh HM HglshU M Hgj hug m td uvq h«hguvq T065S s p Hgl jf gu lk «M Hg lf jv Hgljwgm Ugn g Pm f qhx t ulg h«og gg lf jv HgljwG. lh l k HBkjŒhG f K fvhlµ Hg lf jv jp h Hgj hug lu h lk ObG 3 HguVQT065S lf jv ulg fk±hl cam jlhl H U H H G g h«koobemorhc 01 kœh gls m Y V l U L V n HsjO HL k±hl Hgjay G swodniw Y V qv VD T065S h«hguvq HgP HsF Hgjd julg f k±lm cam BsjO Hl h lv kœ m gls m HP M *4 l U lm l g F V n jef J HM lshu M H U H td G 01 kœh gls m l U lm *3 Y V qv VD U H HglVM H gn gbsjo HL Hgjhgd x065s jef J f «M Ohwm j hug m lshu M HM *1 HsjO HL HgglS j hugd )loww tœ gg VH«T065S( 24

25 MOLEX MOLEX f «M x065s U H Hg ± m Hggls m. îu H Ohw m HgglS Hgj hugd HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( HgO M 1: rl fj w G Hg lf jv f h«hguvq fhsjo HL fg AGV /IMDH guvq Hgw VM. rl fj w G fg BSU gbsjo HL td Hg qv Hgj hugd td Phgm HsjO HL k±hl Hgjay G cam ayg HM HglshU M Hgj hug m HsjO HL HgŒgL Hgj hugd lv T065S U H Hg ± m Hgj hug m efj Hg P M Hggls m lh l qp td " g G îu H Hglk Œm Hggls m". Hglug lhj UK ± m HgglS Hgluh VM td qhc UVQ lojg m. lbp±m: Hqf Hg lf jv gguvq Ugn qv "HguhVQ toe ". V n HgV c îgn " g G îu H lk Œm HgglS T065S" Hsj aht H U hg HwbP h sc HG 2 ggpw G Ugn l«lk 25

26 HgO M 2: HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( lbp±m: K lk HgqV VD jay G HM HglshU M Hgj hug m td «M Hg lf jv Hgjd julg fk±hl cam «M x065s lled. jj HtV kœ m gls m HP M tœ td k±lm jay G cam. Hg P M Hggls m Hgj hug m. jay G HM HglshU M Hgj hug m f «M x065s lled fp E l K gglsjo l K HOj hv qv Hgj hug HBtjVHqd ) ( gohw m HgglS lju HgkŒh. HkjŒG îgn qv H wfv/ HgŒgL Hgq zd td h«t065s lk ObG gls 26

27 td Phgm HkfehR Vshgm Hg ag HsjO L H U H Hg D gqf lk Œm HgglS. 2 HOjV îu H lk Œm HgglS h: j kf îuhrm Hgu shj jpv h ekhx îu H lk Œm HgglS jpœr lk q Hgw VM HgluV qm td Phgm U L jpœr ƒg Hqf HgjV «g«h M P M Hgw VM rl fïk hx htm j f ŒhJ HgfVkhlµ rgg lk lsj N H qhxm HglP m lbp±m: 1 jp îu H HJ lk Œm HgglS HgjgŒhz m:: HkjŒG îgn qv HguVQ HguhVQ"HguhVQ tœ ". îu H HJ lk Œm HgglS 27 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S(

28 HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( 2-3 HkŒV t R «V îk hx fu jp lk Œm HgglS jp H wp Ph. HgO M 3: O VH V n HgjPŒR lvm OVN lk îk H hv H OqV ljvh F jlhlh lv H hv H f Q Hglku S. td Phgm U L jpœr ƒg Hqf V m Hg rm lvm OVN. HgO M 2: Hqf 2P lv 4P fp E jjvh F Hglk Œm HgOqVHx HgŒhfgm ggqf lv H hv H f Q HgluV Q jlhl h. HgO M 1: HkŒV Ugn 1P HsjO L Hglh S gspf 1P îgn Hg hkf H sv Hgug D Pht± Ugn lphƒhm Hglk Œm HgOqVHx HgŒhfgm ggqf lv H hv H f Q HgluV Q. 2-2 qf rm P lk Œm HgglS BP±: j± V Hgw VM HglgjŒ m HgjŒh Hg hl VH Hg ugd Hg qv Hglu S lk w VM H sœh tugn sf G HglehG: 1P d «H m lkn lko qm 2P d «H m svn lko qm ƒh. "lujl" tœ h gphgm H qhxm HglP m Hg ug m. 2-1 fu K jgjœ Hg hl VH Hgw VM HgluV qm sj± V khtƒm lk Œm HgglS tïƒh gl j K Hgw VM HglgjŒ m HqPm V n îuh M jp "jp qv H qhxm HglP m" lk "jgœhzd" îgn "sh v" 28

29 td Phgm tag Hgluh VM HgjgŒhz m rl fh U H fhsjo HL Hgluh VM Hg m. luh VM HgglS Hgj hugd HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( 4 HOjV "Hgluh VM Hg m" Hjfv HgO HJ HgOhwm fhgluh VM P E wd f ƒh Hgk c lk Hgluh VM ggpw G Ugn lsj N tqg lk Hg rm. Hgw VM j kf UVrgm Hgu shj jpv h ekhx Hgluh VM jpœr lk K Hgw VM HgluV qm HqPm td Phgm U L jpœr ƒg Hqf HgjV «g«h M P M YgR htm j f ŒhJ HgfVkhlµ rgg lk lsj N H qhxm HglP m lbp±m: td Phgm HkfehR VshzG Hg ag Hjfv HgO HJ khi Bsj aht H U hg îwbp h î VHx Hgluh VM HgjgŒhz m lvm OVN. cam niw ( 3 HOjV Hgluh VM HgjgŒhz m lv jay G HM HglshU M Hgj hug m fx065s. 1 HkjŒG îgn qv HguVQ HguhVQ"HguhVQ tœ ". 2 rl fï VHx Hgluh VM Hggls m Ugn P065S fhsjo HL H HM HglshU M Hgj hug m f «M x06s5 )k±hl jay G 29

30 'Hgaham Hg hvym'. HsjO HL rgl j hugd )loww tœ gg VH«T065S( 2 aham thvym: HsjO L l jh "aham thvym" guvq aham thvym Ugn h«hguvq Hqy Ugn Hgl jh ggjf G f K HgOg m Hgf qhx Hgs Hx BsjzkhT Hgjay G Hguh D j K Ohw m HgglS lj r m ObG qv 1 j l : HsjO L l jh Hgj l gjef J Hgw VM Ugn Hgaham î ŒhT Hg ± m Hggls m Hqy Ugn Hgl jh lvm OVN BsjzkhT Hgjay G Hgglsd. HsjO L l jh 'j l ' l jh 'Hgaham Hg hvym' f P M HgjP L UK fu ƒg UK HgPh m BsjO HL rgl lugl slp fhglp Hg ht Ugn Hgg Pm Hgf qhx K Hgj e V Ugn ± m HgglS. HsjO HL T065S g Pm f qhx jslp fhglp Hg ht Freeze Freeze Info Blank Screen Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode Freeze Blank Screen Info Blank Screen Calibrate Touch VGA HDMI Video Mode 30

31 j w G l h UVQ Bsg d 1j lk î ŒhT jay G h«hguvq. 2rL fj w G fg Hg hrm BSU fl h HguVQ Hgbsg d el wg l h HguVQ Hgbsg d. t lh gd O HJ Hgjef J: B jl apk l h HguVQ Hgbsg d lv h«hguvq T065S/P065S. Pj D h«hguvq Ohwj Ugn lk ƒ OG IMDH lk ƒ hrm BSU gl h HguVQ Hgbsg d. jef J l h UVQ Bsg d 4 lbp±m: jl apk fg Hg hrm BSU lv l h HguVQ Hgbsg d g S lv h«hguvq. j w G l h UVQ Bsg d 31

32 j w G l h UVQ Bsg d 3 VH v jug lhj îu H l h HguVQ Hgbsg d gljhfum HguVQ Hgbsg d. 2HkjŒG îgn lw V "UVQ Bsg m". 1jay G h«hguvq. îu H l h HguVQ Hgbsg d

33 Hgla gm HgPg G Hgll km td Phgm l H m m la bj lv Hg h«v n HgV c îgn îvah HJ Hsj aht H U hg îwbp h Hgjhg m. td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG fav m lledtcatnoc/moc.lled.www :lled. H Vah HJ HgljugŒm fhsj aht H O hx îwbp h 5 îgn "jy V Hglwfh " w Pm 63(. HsjO L kl HBOjfhV Hgl td îu H HJ HguhVQ j lk U L Hkekhx fhf S lkhtƒ Hgj w G Hk shv h. j lk jv F Hgglfm fïp hl td l hk h. ) V n HgV c j lk îp hl j w G l v Hg fbj VH v "qf P L Hgw VM" fw Pm 01. f h«. gluvtm Hgl«UK «M lf jv lled V n «hvm l rv troppus/moc.lled.www. Hg ehzr HgOhwm f h. îƒh gl jl UVQ Hgw VM f V Œm wp Pm V n jp E fvkhlµ jay G Hg HgOhW )8F+nF( lh td Phgm HsjO HL «M lf jv lk îkjhœ av hj OVN t V n HgV c îgn j lk jl K lk ƒ HgVs L HgOhV d. îƒh kj jsjo L lf jvh lpl B lk îkjhœ av m lled thqy Ugn Hgw VM B j± V Ugn Hgaham j lk HOj hv lw V Hg OG HgwP p lk rhzlm HOj hv Hg OG. Hsj aht H U hg îwbp h F8 CRT/LCD Fn ljœ lm. el j lk wpm g HK kl HBOjfhV. 33 Hsj aht H U hg îwbp h

34 Hsj aht H U hg îwbp h U L ± V HguVQ HgjŒ ld Hgl g F Ugn Hgaham UVQ «x lk Hgw VM ± V h Ugn kp ljpv Y V wp p ljœ lm )td qv HgPhsF HgaOwd tœ (. H j«h«ul D ggw VM Hqf ± m HgjV td rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham el HOjV rhzlm îu H HJ HguVQ HglkfeŒm lk rhzlm ljœ lm )td qv HgPhsF HgaOwd tœ (. Hgw VM Y V lsjœvm lq Vfm Hqf ± m Hgjjfv td rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham el HOjV rhzlm îu H HJ HguVQ HglkfeŒm lk rhzlm HgPg G Hgll km )jhfv( )jhfv( Hgla gm îƒh kj jsjo L lf jv lpl G thqy Ugn )8F+nF(. ggpw G Ugn lf jv lk îkjhœ av m lled V n «hvm l rv troppus/moc.lled.www. HgOhwm fi. îƒh gl jl UVQ Hgw VM f V Œm wp Pm V n jp E fvkhlµ jay G Hg HgOhW f h«. td PhG HsjO HL h«lf jv lpl G lk îkjhœ av m OVN fobt av m lled V n HgV c îgn Hg ehzr îƒh H J m wu fm td jy V lsj N Hg rm td Phgm j l Hgaham t U jay G l v H «M h«hguvq. f sg.)0291 x 0801(. œ Hqy Ugn )8F+nF(. el HkŒV t R OwhzW P Ublm jf F îu H HJ. F jpœr lk K H U H HgOhW flk ƒ Hgaham HgOhV m HkŒV f«v Hglh S H lk t R Hg «x Y V HglsjO L lk s p Hgl jf td k±hl tfosorcim swodniw 2 îƒh kj jsjo L lf jv lpl B lk îkjhœ av m lled thqf rm Hg lf jv Ugn : )0291 x 0801( p Hqy Ugn Hg«V qf jgœhzd Hgl f P M HgjP L UK fu. 34

35 îqhxm Hglwfh fhgg K Hg Vlhkd fw VM lsjlvm HPjVHR Hglwfh w V w J Œ Œm Uki 61:9 jl Hgw VM Uk UVQ lpj hj rvhw DVD fksfm UVQ BVj hc Hsj aht H U hg îwbp h jay G Hg h«lvm OVN. Bsjf HG Hgglfm f OVN V n HgV c îgn"jy V Hgglfm" w Pm 63. Uk w G Hglwfh îgn k h m UlVI HBtjVHqd tœ PjVR w V w J Œ Œm UhG îƒh lh P E ƒg tgk l K HguVQ. Hgw VM lu sm P îu H HJ HguhVQ HglkfeŒm lk ljœ lm lk rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham el Hqf qv h«hgluv qm Ugn Hgaham. îƒh HsjlV jl Hgw VM thqf ksfm HguVQ gbvj hc td îu H HJ HguVQ HglkfeŒm lk rhzlm ljœ lm Hglug lhj îahvm Hg OG ekhx jka qv H wg. at Hg h«jgœhz h UK jks R îahvm Hg OG Pht± Ugn ksfm UVQ Hgw VM HglsŒ m îgn HVj hu h tœ h gjks R ]8,55[(. Hgw VM OhVœ k hr HgjV «HgfCVD 1 j lk aham HguVQ HOG k hr Hglshtm Hgl g fm lk h«hguvq )64,1 r L ]6,44 sl[ ~38,1 r L HsjO L kl HBOjfhV Hgl td îu H HJ HguhVQ HglkfeŒm lk rhzlm ljœ lm. el j lk wpm g HK kl HBOjfhV. îu H HJ Hgw V HglkfeŒm lk ljœ lm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. g K Hgw VM Y V wp p îƒh HsjŒfgJ Hgaham îahvm OVœ Oh zm lk f hrm HgVs L V n qf k c H ahvm Ugn BGR td Ublm jf F HgPg G Hgll km )jhfv( )jhfv( Hgla gm td PhG îqhxm lcav Hglwfh fhgg K Hg Vlhkd fw m lsjlvm B f lk Hsjf Hgi. 35

36 Hsj aht H U hg îwbp h U L UlG P M HgjP L UK fu fsbsm Ulg h ObG k hr lp tœ l Q lcav V m HgPVHVM fhgg K Hg Vlhkd îqhxm lcav V m HgPVHVM fhgg K Hg Vlhkd fw VM lsjlvm l Q q x Hglwfh fhgg K Hg Vlhkd td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG fav m lled: lledtcatnoc/moc.lled.www. ukd ƒg HVj hc V m PVHVM h«hguvq Uk zƒ j rt HguVQ jgœhz h. U jay G Hg h«lvm OVN fu K fv. «Hgm qv HgPlh m Hqy lv HBsjlVHV Ugn «V Hg hrm gl M 01 e HK. fw m lsjlvm tïk ƒg ukd juvq U gm H g HK ggjgt fhgjhgd j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. td PhG l Q b lk lcavd Hglwfh V m HgPVHVM fhgg K Hg Vlhkd îqhxm lcav Hg hrm fhgg K H «VR j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. td Phgm l Q b lk lcavd Hglwfh Hg hrm fhgg K Hg Vlhkd tïk ƒg ukd ju G layg Hglwfh fhgjhgd Hgj lk jv fi Ugn HgkP HgwP p. HgPg G Hgll km )jhfv( )jhfv( Hgla gm r j K hrm Hgf hv m lko qm. tïƒh hk H lv ƒg Hsjf G Hgf hv j K f OV K j K lk Hgk c AAA. Hg h«lvm OVN. td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG fav m lled: lledtcatnoc/moc.lled.www. UK V R Hgqy lv HBsjlVHV Ugn «V Hg hrm gl M 01 e HK. V n HBkj±hV gl M 5 rhzr el lph gm jay G îƒh juvqj lv Pm Hg h«ggjgt j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. Uk h Ug K jph G î«hgm qv h«h sœh td Phgm l Q q x Hglwfh fhgg K Hg Vlhkd r ju G j w G P M Hglwfh. gƒh V n tpw P M Hglwfh 36

37 tag j w G P M Hglwfh HglfhaV )+21 t gj( U G - flw V H l H fhgj hv ju G layg Hglwfh l V m HVj hc V m PVHVM Hg h«fw VM Phgm h«hguvq Hg wt H ahvhj H Vah m td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG fav m lled. td Phgm H O hr td j w G P M Hglwfh V n tpw P M Hglwfh Hgj lk jv f h fa G sg L. fav m lled. rhzr rl fj w G fg Hg hrm ayg aham HguVQ lvm OVN. îƒh HsjlVJ Hgla gm V n fhbjwhg HkŒ v lw V H l H fhg hrm j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. HtwG fg Hg hrm fu lv V ebe V n fhbjwhg fav m lled. lv V ebe rhzr rl fj w G fg Hg hrm ayg aham HguVQ lvm OVN. îƒh HsjlVJ Hgla gm ju G U gm H g HK juƒv jay G U gm H g HK r ju G Hg h«fhgjhgd j rt UK HgulG jgœhz h. HtwG fg Hg hrm fu fj w G fg Hg hrm ayg aham HguVQ lvm OVN. îƒh HsjlVJ Hgla gm V n fhbjwhg fav m lled. layg Hglwfh r ju G j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. HtwG fg Hg hrm fu lv V ebe rhzr rl fav m lled. ju G HglV Pm ju gj îp N HglVH j rt Hg h«uk HgulG jgœhz h. td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG jjkhsf lv k hr Hgjay G. td Phgm HsjlVHV Hgla gm V n HBjwhG fav m lled. Hg h«uk HgulG jgœhz h gƒh V n HgjPŒR lk U L Hks H tjphj Hgj m lk K V m HgPVHVM HglP m r jks tjphj Hgj m jvj v V m HgPVHVM HglP m îgn lh «UK 04 V m lz m fhgjhgd j rt lbp±m: gl jl Hg w G îgn rhzlm Hglug lhj HgluV qm Ugn Hgaham. jay G Hglwfh h«hguvq td Hg qv Hguh D h «guvq Hgw VM. qv HgjsO K sjyvr h«hguvq fuq Hg rj ggjso K el Hgjay G. Hsj aht H U hg îwbp h î ŒhT î ŒhT l Q Vlhkd l Q Vlhkd lq lq ju G Hglwfh OgG fhglwfh. gƒh ½V n Hsjf Hgi. î ŒhT î ŒhT lq Hgg K H f Q l Q Vlhkd l Q Vlhkd l Q Vlhkd î ŒhT l Q Vlhkd î ŒhT l Q Vlhkd î ŒhT î ŒhT lq î ŒhT qv HgjfV hvd jfv h«hguvq ŒhT jay gi. Hgg K H f Q î ŒhT î ŒhT Hgg K H f Q î ŒhT î ŒhT Hgg K H f Q î ŒhT î ŒhT qv HBsju H h«hguvq td qv HBsju H. h «ggjay G. l Q f Q î ŒhT î ŒhT Hg hrm V m HgPVHVM ) Vlhkd( «VHV HgjP L HglCaV Hglwfh ) Vlhkd( 37

38 Hgw hkm «hvm l rv gh/moc.lled.www. 6 Hsjf G Hglwfh HgŒ L f OV. 7 P L Vf lslhv jef J Hglwfh. HglPg m Hgluk m fhgjogw lk HglOg hj fyvq luvtm Uk HK rvf l rv ggjogw lk HglOg hj. lbp±m: r jajv av m lled Hsjuh M Hglwhf p Hgjd j½sjf G fl F HgqlhK. îb F HBjwhG fhg hgm 4 rl f HglslhV HglefJ gglwfh. 5 HsPF Hglwfh Ugn fhsjo HL HglŒfQ Hglu kd HgOhW fi. 3 rl f HglslhV Hglg gf HglefJ gy hx Hglwfh el Hk«c Hgy hx. 1 rl fï ŒhT jay G h«h sœh el HtwG fg Hg hrm. 2 HjV Hg h«gl M 03 r Œm Ugn H rg g fv. jkf i: td Phgm j al Hglwfh rl fï«hgm l v H «Hx Hgl s VM lk HOG Hg h«jogw lk h U j V h tœ h gœhk K Hg B m HgŒ Hk K HglPg m Hg VHg m. ggl«lk Hglug lhj V n îwhfhj. jkf i: B jgls Hg «x Hg«h d lk Hglwfh td D rj lk H rhj P E îk lwhf p Hg h«vr Œm ggyh m r jjp L fhggls lh K r v Hg«hœ Hgl al Ph M l K K jjsff td P E jkf i: jvj v V m PVHVM Hglwfh îgn P f V Uk HBsjO HL tb jph G Hsjf HG Hglwfh îb fu jv i gl I 03 r Œm Ugn H rg Pjn fv. jkf i: HsjO L Hglwfh H wgd gqlhk j t V Phgm jay G lkm M g h«hguvq Ohwj. "spmal/moc.lled.www. Ugn Hgahai. îƒh HsjlVJ Hgla gm fu Hsjf HG Hglwfh V n HBjwhG fav m lled. Hsjf G Hglwfh Uk ± V Vshgm "jœjv F Hgglfm lk k h m UlV h HBtjVHqd ggjay G f hlg hrj h. gƒh wn fhsjf Hg h! jkf i: V n Hjfhc jug lhj Hgsblm Hgl qpm td w Pm 9 rfg HgaV c td jk ƒ D lk H VHxHJ Hg HV M td ƒh HgŒsL. jy V Hglwfh 6 Hgw hkm 38

39 Hgw hkm H g jv k m Ugn Hgl rv GRO.EAIE.WWW. g bc Ugn Hglug lhj HgOhwm fhgjogw lk Hglwhf p V n HgV c îgn l rv GRO.ELCYCERPMAL.WWW. îuh M j V h fa G j HtR lv HgŒ Hk K HglPg m r Hk K Hg B m HgŒ Hk K Hg VHg m. gl«lk Hglug lhj V n «hvm l rv GH/MOC.LLED.WWW. «hvm l rv jphgt HgwkhUhJ jkf i: ggjogw lk Hglwfh )td Hg B hj HgljP M tœ ( Pj D Hglwfh )Hglwhf p( Hgl M td ƒh Hglkjµ Ugn lh M Hg«zfR gƒh F HgjOgW lk h Hgjd j± V Ugn Hgaham ljœ lm. Uk jy V P M Hglwfh Hg ts T Œ L h«hguvq jgœhz h fjp shuhj Hglwfh îuh M qf h. 8 Hsjf G Y hx Hglwfh Hgug D P L Vf HglslhV. 9 U qf rj HsjO HL Hglwfh UK V R jp "kul" lk G îuh M qf Hgglfm td rhzlm qf Hg hrm 39

40 Hgw hkm 4 U Y hx Hgf hv m îgn l hki. lbp±m: j kf HgOg f K k Hc lojg m lk Hgf hv hj HsjO HL f hv hj M r lm lu h. 3 rl fjv F Hgf hv hj lv lvhuhm wpm Hj hi HgŒ f K fœ h ggublhj Hgl M HOG P VM Hgf hv m. 2 jpœr lk wpm Hj hi HgŒ f K )+\-( td Hgf hv hj. 1 Hqy Ugn HglŒfQ gvtv Y hx P VM Hgf hv m. lbp±m: OVœ Hgf hv hj lk P M HgjP L UK fu td PhG U L HsjO Hl h. Hsjf HG f hv hj P M HgjP L UK fu ١ 2 AAA AAA ٣ AAA AAA ٤ 40

41 Hgl Hw hj jwp Pi fhsjo HL lwpp luhlg Hg hrm ksfm Hg V = 52,0RT TSU 7 Hgl Hw hj OG IMDH: p0801 p027 p/i675 p/i084 P M H l H fhg hrm j hv ljv Uhgld 001~042 t gj Vj«f OG jl Hgj HtR lv k±lm Hg Hg HglCgT: HgP L H leg: 1,98 f wm lshtm HguVQ 64,1~ 38,1 r L )6,44 sl ~8,55( ksfm H «HPm: 5,811± 5 lœhs aham HguVQ 18 ~001 f wm 1X gguvq ebed H fuh U sm HguVQ U sm ehfjm 4,2/#F )12AW( H g HK HgŒhfgm gguvq 70,1 fg K g K svum U gm H g HK 2X U P HJ Hgf sg )p0801( ksfm HguVQ gbvj hc 61:9 OG Hg HglV F UfV AGV: i0801 )05/06 Vj«( p027 )05/06 Vj«( p/i675 p/i084 MACES:B D G K 1K L 52,4/4,4 l h Vj«LAP: B D G H I M N 34,4 l h Vj«CSTN: M )85,3 l h Vj«( 34,4 l h Vj«ksfm Hgjfh K 0081:1 kl ƒ m )Hgjay G Hg hlg/h ŒhT Hg hlg( HBjshR 08 kl ƒ d )Hglu hv Hg hfhkd - AMBJ( HgwlhL Hgq zd 56,0 f wm 0801 f sg 3pihCkraD,DMD 006S Hgs c 0043 g lk ISNA )fp rwn( 41

42 Hgl Hw hj HgV fm: 09 fp rwn lkhtƒ j w G Hg OG/HgOVœ Hg hrm: lœfs hrm j hv ljv HP )3 fhf S - l OG 41C( H fuh )HguVQ x HBVj hc x HgulR( V m PVHVM HgaPK: -02 V m îgn 06 V m lz m )-4 t Vk h J îgn 041 t Vk h J( ) V m t Vk h J( HgV fm: 09 fp rwn HgV fm: 08 fp rwn V m PVHVM HgjO«K: 0-06 V m lz m Hgl Hw hj Hgf z m V m PVHVM Hgjay G: 5 V m lz m - 04 V m lz m )14 t Vk h J- 401 t Vk h J( 80,51 x 25,21x 60,4 f wm )383 x 813 x 301 lgl( Hg qv HBrjwh D: 23 sfg )A( «K h«hguvq > 63,01 V G )> 7,4 µ( Hgw J 2 l fv w J x 01 HJ ƒv lj s HgjVf v lsj N Hgja A Hg qv Hguh D: 63 sfg )A( lbp±m: jl qf h«hguvq fhg O G td qv j t V Hg hrm fu 02 r Œm lk j rt Hg h«. Hsju H Hgaf m: > 3 HJ qv HBsju H : > 5,0 HJ Hg qv HBrjwh D: 072 HJ 01 fu 011 cav Hsj b Hg hrm Hg qv Hguh D: 023 HJ ± 01 fu 011 cav ١٥ ٠٨ بوصة (٣٨٣ مم) ٤ ٠٦ بوصة (١٠٣ مم) ١٢ ٥٢ بوصة (٣١٨ مم) 42

43 lœfs hrm P M HgglS g VH«T065S/P065S tœ. lbp±m: Hg qv HBrjwh D: Pjn 0005 shum Hglwfh lwfh 062 HJ rhfg gbsjf HG lk hkf HglsjO L UlV Hglwfh Hg qv Hguh D: Pjn 0003 shum lk ƒ 54-JR: HP l wg 54-JR gg lµ td HgjP L td Hgaf m. P M gls m: lœfs hrm g P M sjhvm H qhxm lk ƒ 232SR: lk ƒ wy V l«f 9 fhf S lk k c bus-d gbjwhg f 232SR. OVœ 5 t gj/8,1 lf V: U HP BSU lk k c A 5 t gj j hv lfhav / OVœ 8,1 A g UL Hg k G. BSU wy V )lk ƒ BSU(: lk ƒ BSU wy V jhfv gjp E HgfVkhlµ HgehfJ/ j hugd. ) «VR( «hk lk lkhtƒ j w G ACR ) PlV/ f Q(. Hgl V t K: lœfs hjt HsjV wy V fp L 5,3 ll ) V D(. ) OqV(. OG w J jkh±vd: lœfshk HsjV wy VHK gg hjt fp L 5,3 ll ) shv/ l K( OVœ w J ljy V: lœfs hjt HsjV wy V fp L 5,3 ll OG Hgw J Hgjkh±VD: lœfs hjt HsjV wy V fp L 5,3 lgl ) «VR(/ HP x «hk lk lkhtƒ w j m lk k c ACR OG IMDH: Hek K lk l wbj IMDH g UL a4,1 IMDH l hfr gl Hw hj PCDH. îahvm UVQ AGV OG t lcgt: lœfs ACR w V Hgg K gkœg îahvm SBVC. Hgjkh±V m. OVœ AGV: lk ƒ j w G bus-d l«f 51 f s h ) s ( gkœg OG AGV: U HP lk ƒ j w G bus-d l«f 51 f s h ) «VR( OG AGV gkœg îahvhj OG Hg HglV F/ BGR 43 Hgl Hw hj

44 Hgl Hw hj Hg Vfhzd îgn jœw V HgulV HBtjVHqd gglwfh HPjlhG P E U G fi. HsjO HL Hg h«td ±V T jk D Ugn î h leg Hgjay G td H lh K Hgjd ev t h HgyfhV Hgjd jvj v t h V hj HgPVHVM Hgjay G gshuhj gm l h îgn hkf HBkŒ hc Hgl h ggj hv B l K qlhk HgulV HBtjVHqd gglwfh f D PhG lk H P HG Uh M lh j h J HgulV HBtjVHqd Hg ugd gjay G lwfh h«hguvq PsF ±V T Hgjay G klh HBsjO HL. r C D Œ V HgulV HBtjVHqd gglwfh fhg rj HgƒD sjyvri ev lk 05 lk Hglwhf p Hgjd OquJ gbojfhv Pjn jkhrw lsj N s Ui îgn kp 05 lk P HJ Hgg lk HgOhwm fhglwfh HglP. ujl HgulV HBtjVHqd gglwfh td D h«uvq q zd Ugn lœ hs j V lsj N Hgs c tpsf B ufv UK Hg jvm Hg«lk m Hgjd sjyvr h Hglwfh Pjn qut j rt UK fue Hgq x 44

45 lug lhj îqht m gl«lk Hglug lhj P G m HsjO HL h«h sœh HgOhW f fv hx HgV c îgn g G HsjO HL h«h sœh lk lled td l rv slaunam/troppus/moc.lled.www. 8 lug lhj îqht m 45

46 HBjwhG fav m lled 4 P VHf HgO lm Hg UL HglkhsF tœ h BPj h hj. 3 P HgŒsL HgƒD j HBjwhG fi. 2 P lk Œj Ugn HgOV m Hgj hug m. 1 V n «hvm l rv HgaV m Ugn lledtcatnoc/moc.lled.www. fhglf uhj fo lm Hgulbx: jjugr l V UK gbsj shv Hg kd Hg UL Ugn jœ L av m lled O hvhj UL O lm lju M s Hx UfV af m H kjvkj Hg hjt îb K j HtV ƒi HgO lhj OjgT jfu h BOjbT Hgfg Hglkjµ lk el r B j HtV fuq h td lk Œj. gbjwhg fav m lled ggpw G lbp±m: îƒh gl K g HjwhG ka fh kjvkj l k HgPw G Ugn lug lhj HBjwhG lk ObG thj VM HgaVHx î whg Hgjufzm Hg hj VM jhg œ lkj hj av m lled. ggulbx td Hg B hj HgljP M V n HBjwhG f008 - ) ( LLED-WWW. 9 HBjwhG fav m lled 46

47 lk ƒ j w G 2 IMDH 8 lk ƒ j w G 232SR 8 lkhtƒ j w G Hg OG/HgOVœ 24 lk ƒ j w G 1 IMDH 8 l jh Hg hrm 71 lœhs aham HguVQ 14 lsjœfbj H aum jpj HgPlVHx 7 lsj N Hgja A 24 hl VH 7 lshtm HguVQ 14 U sm HguVQ 14 Y hx Hglwfh 7 hrm Hg P M Hggls m 8 U P HJ Hgf sg 14 sk HgŒgL 71 av P«HL Hg 71 «V Hg hrm 7 svum U gm H g HK 14 Hgu sm 7 Hgl Hw hj Hgf z m 24 HgwlhL Hgq zd 14 Hgw J 24 Hgj HtR lv k±lm Hg 14 Hgs c 14 H g HK HgŒhfgm gguvq 14 Hgf hv m 71 HBjwhG HBjwhG fav m lled H fuh 24 HBjshR 14 BSU wy V )wy V lk k c B( 8 Hsj b Hg hrm 24 Hg VS Hg UL jy V Hglwfh 83 J VrhL Hg hjt Hg hjt VrhL HBjwhG fav m lled 5 83 lled P M H l H fhg hrm 14 «K h«hguvq 24 ksfm Hgjfh K 14 ksfm HguVQ gbvj hc 14 l wg OVœ Hgw J 8 l wg OG Hgw J 8 lcav Hg hrm 71 l wg 54JR 8 Hg VS l wg w jd lk k c ACR 8 l wg fg Hg hrm 8 l wg AGV OhV d )gguvq Ugn aham îqht m( 8 l wg BSU lk Hgk c A 8 l wg NI AGV 8 lk ƒ j w G Hg HglCgT 8 lk ƒ j w G Hgl V t K 8 47

48 Q Hg VS Hg P M HgVz s m 7 21 f½u UK HgjP L P M Hgl Hw hj lkhtƒ Hgj w G L HgŒgL Hgj hugd R qf HgjV «HgfCVD f h«hguvq