5 ( ( 2 ) $ % 8 / ( 1 7 % ' $ 5 < / $ < ( ' ' ( 1 & + $ 1 * ( 6,1 : $ / / 7 ( 0 3 ( 5 $ ( $ 1 ' * + 1 ( 6

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "5 ( ( 2 ) $ % 8 / ( 1 7 % ' $ 5 < / $ < ( ' ' ( 1 & + $ 1 * ( 6,1 : $ / / 7 ( 0 3 ( 5 $ ( $ 1 ' * + 1 ( 6"

Bản ghi

1 5 ( ( 2 ) $ % 8 / ( 1 7 % ' $ 5 < / $ < ( ' ' ( 1 & + $ 1 * ( 6,1 : $ / / 7 ( 0 3 ( 5 $ ( $ 1 ' * + 1 ( LOD 5 $ Y H OLQ R \ D Q G $ WLOD 3 6 LOY D ) U H LU H 0 HFKDQLFDO ( QJLQHHULQJ 3 URJUDP 3 (0 &233( 8 ) 5 - & 3 5 LR GH -DQHLUR % UD]LO \ $ OVR ' HSDUWP HQW RI 0 HFK DQ LFDO ( QJLQ HHULQ J 8 ( adr )UDQFLVFR ; DYLHU $ 5 LR GH -DQHLUR % UD]LO $ EVWUD FW 7 KH SUHVHQW Z RUN UHSRUWV WKH G\QDP LF DQG WKHUP DO EHKDYLRXU RI rrz V WKDW GHYHORS RYHU VXUIDFHV Z KLFK VKRZ D VXGGHQ FKDQJH LQ VXUIDFH WHP SHUDWXUH DQG URXJKQHVV $ SDUWLFXODU LQWHUHVW RI WKLV VWXG\ LV WR LQYHVWLJDWH DQ\ H[LVWLQJ UHODWLRQVKLS EHWZ HHQ WKH HUURU LQ RULJLQ IRU ERWK WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH W SURqOHV VR WKDW DQ\ DQDORJ\ EHWZ HHQ WKH ORJDULWKP LF ODZ V IRU WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH SURqOHV FDQ EH DVVHVVHG 7 KHQ E\ FRQVLGHULQJ WKH YDOLGLW\ RI & ROHVV ODZ RI WKH Z DNH IRU WKH RXWHU SDUW RI WKH ERXQGDU\ OD\HU D UREXVW DOJHEUDLF HTXDWLRQ IRU WKH HVWLP DWLRQ RI6WDQWRQ QXP EHU LV SURSRVHG 7 KUHH GLpHUHQW W\SHV RI VXUIDFHV DUH FRQVLGHUHG KHUH WZ R C. W\SH RIVXUIDFHV DQG RQH C' W\SH RI VXUIDFH 7 KH rrz LV P DGH WR SDVV IURP D FROG VP RRWK VXUIDFH WR D KRW URX JK VX UIDFH 0 HDVX UHP HQ WV DUH SUHVHQ WHG IRU WKH P HDQ YHORFLW\ DQ G WHP SHUDWX UH SURqOHV $ OVR DOO JOREDO SDUDP HWHUV WKDW FKDUDFWHULVH WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH qhogv DUH SUHVHQWHG 7 KH UHVXOWV VKRZ WKDW IRU VXUIDFHV RI W\SH C. WKH EHKDYLRXU RI DQG RI W DUH YHU\ VLP LODU IRU VXUIDFHV RI W\SH C' K R Z HYHU WK HLU EHK D YLR X U LV TX LW G Lp HUHQ W. H\ Z RUGV WXUEXOHQFH WKHUP DOERXQGDU\ OD\HU URXJKQHVV HUURU LQ RULJLQ,1752'8&7,21 $ FODVVLFDO P HDQV WR HQKDQFH WKH KHDW WUDQVIHU DW D Z DOO LV WR XVH VXUIDFHV WKDW DUH QRW VP RRWK EXW URXJK 7 KHQ GHSHQGLQJ RQ WKH JHRP HWU\ RI WKH URXJKQHVV HOHP HQWV WKH K HD W WUD Q VIHU FD Q E H D OWHUHG D W Z LOO,Q ID FW WK H S UR E OHP R I VHOHFWLQ J VX UID FHV WK D W Z LOO IX UQ LVK D G HWHUP LQ HG K HD W WUD Q VIHU FR Hs FLHQ W WR D S D UWLFX OD U D S S OLFD WLR Q LV Q R W D WULY LD O RQH $ FODVVLFDOFDVH RI IDLOXUH LQ WKH GHVLJQ RI KHDW H[FKDQJHUV LV WKH XVH RI VXUIDFHV Z KHUH WK H UR X JK Q HVV HOHP HQ WV DUH Y HU\ FOR VH WR JHWK HU VR WK D W Z HOO G Hq Q HG UHFLUFX ODWLQ J UHJ LRQ V DUH IRUP HG LQ WKH JURRYHV,Q WKLV VLWXDWLRQ WKH WUDSSHG rxlg P D\ DFW DV DQ LQVXODWRU GUDP DWLFDOO\ GHFUHDVLQJ WKH KHDW WUDQVIHU UDWH 7 KXVLQ WKLV H[DP SOHWKH URXJK VXUIDFH KDV D GHWULP HQWDO Hp HFW RQ WKH GHVLUHG rrz SURS HUWLHV

2 ,Q SUHYLRXV VWXGLHV RI rrz V RYHU URXJK VX UIDFHV GLp HUHQW P HWKRG V KDYH E HHQ X VHG WR FRQVWUXFW WKH URXJKQHVV 7 KH HDUO\ VWXGLHV KDYH XVHG VDQG JUDLQV JOXHG RQ WKH VXU IDFH 7 KH P RUH UHFHQW VWX GLHV KDYH SUHIHUUHG WR P DFK LQH SURWUXVLRQ V Z LWK D Z HOO GHqQHG JHRP HWU\,Q WKH ODWWHU FDVH DXWKRUV VHH HJ 3 HUU\ DQG -RXE HUW $ QWRQLD DQG /X[WRQ : RRG DQG $QWRQLD KDYH FODVVLqHG WKH URXJK VXUIDFHV LQWR WZ R GLVWLQFW W\S HV RI VXUIDFHV C. W\SH URXJK VXUIDFHV DQG C' W\SH URXJK VXUIDFHV,Q FDVHV Z K HUH WK H Q DWX UH R I WK H UR X J K Q HVV FDQ E H H[ S UHVVHG Z LWK WK H K HOS R I D VLQ J OH OHQ J WK VFD OH WK H K HLJ K W RI WK H S UR WUX VLR Q V C. WK H VX UID FH LV WHUP HG RI W\ S H C. ) ORZ V R Q WK H RWKHU KDQGZ KLFK DUH DSSDUHQWO\ LQVHQVLWLYH WR WKH FKDUDFWHULVWLF VFDOH. EXW GHSHQG RQ RWKHU JOREDO VFDOH RI WKH rrz DUH WHUP HG C' W\ S H r RZ V 7 K LV LV WK H FDVH MX VW P HQ WLRQ HG DE RYH Z K HQ WK H UR X JK Q HVV LV JHR P HWULFD OO\ FK DUD FWHULVHG E \ D VX UIDFH Z LWK D VHULHV RI FORVHO\ VSDFHG JURRYHV Z LWKLQ Z KLFK WKH rrz JHQHUDWHV VWDEOH YRUWLFDO FRQqJXUDWLRQV 1 DWXUDOO\ P RVW RI WKH VWXGLHV RQ rrz V RYHU URXJK VXUIDFHV KDYH GHDOW VR IDU Z LWK WKH YHORFLW\ qhog,qghhg WKH FRP SOH[LWLHV FDXVHG E\ WKH URXJKQHVV RQ WKH SURS HU DV VHVVP HQ W RI WK H r RZ S UR S HUWLHV D UH RI VX FK DQ R UG HU WK DW HY HQ WR G D\ DIWHU WK H D G Y HQ W RI YHU\ VRSKLVWLFDWHG P HDVXULQJ WHFKQLTXHVP XFK VWLOOUHP DLQV WR EH XQGHUVWRRG DERXW WKH S URE OHP 7 K D W LV WK H UHD VR Q Z K \ MX VW D VP D OO Q X P E HU R I Z R UN V R Q WK H WHP S HUDWX UH q HOG DUH DYDLODEOH LQ OLWHUDWXUH 7 KH UHVXOW LV WKDWIRU WKH HYDOXDWLRQ RI SURSHUWLHV UHODWHG WR WKH WKHUP DOERXQGDU\ OD\HUWKH VWDQGDUG DSSURDFK LV WR UHVRUW WR VRP H DQDORJ\ EHWZ HHQ WK H P RP HQ WX P D Q G WK H K HDW WUDQ VIHU S UR FHVVHV ) R U VLP S OH r RZ VLWX D WLR Q V VX FK DV r RZ V LQ WKH FRP SOHWHO\ GHYHORS HG UHJLP H WKHVH DSS URDFKHV DUH VHHQ WR S URYLGH JRRG UHVXOWV ) RU H[DP SOH WKH FODVVLFDO UHVXOW & I 6 W ZKHUH & I LV WKH VNLQIULFWLRQ FRHs FLHQW DQG 6 W LV WK H 6 WDQ WRQ Q X P E HU LV D YHU\ JR R G Z RUN LQ J H[ S UHVVLRQ H[ WHQ VLYHO\ LQ WK H S DVW 7 KH SXUSRVH RIWKLVZ RUN LVWR LQYHVWLJDWH ERWK WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH qhogv RI ERXQGDU\ OD\HU rrz V WKDW GHYHORS RYHU VXUIDFHV Z LWK D VXGGHQ FKDQJH LQ URXJKQHVV,Q WK H FDVHV RI LQ WHUHVW WR E H VWX G LHG K HUH D FR OG r RZ RYHU D VP R R WK VX UIDFH LV P D G H WR S D VV R Y HU D K R W URX J K VX UID FH,Q WK LV VLWX D WLR Q LW LV Q R W FOHD U WK D W D VWUD LJ K W 5 H\ Q R OG V D Q D OR J \ Z LOO Z R UN + HUH Z H D UH VS HFLD OO\ LQ WHUHVWHG LQ VWX G \ LQ J WK H Y D OLG LW\ R I WK H WZ R XQLYHUVDOUHODWLRQVWKH ODZ RIWKH Z DOODQG WKH ODZ RIWKH Z DNHIRU ERWKWKH YHORFLW\ DQG WK H WHP S HUD WX UH q HOG V )RU rrz V RYHU D URXJK VXUIDFHZ H NQRZ WKDW & ) DQG 6 W FDQQRW E H HYDOXDWHG GLUHFWO\ WK UR X JK P HWK R G V WK DW UHVR UW WR WK H JUDG LHQ W RI WK H ORJ ODZ E HFD X VH WK H Hp HFWLYH R ULJ LQ RI WKH ERXQGDU\ OD\HU LV QRW NQRZ Q D SULRUL 7 KLV SURP SWHG VRP H DXWKRUV HJ3HUU\ DQG -RXEHUW 3 HUU\ HW D O WR GHYHORS GHWDLOHG SURFHGXUHV IRU WKH GHWHUP LQDWLRQ RI WKLV Hp HFWLYH RULJLQ WKDW FRXOG E H XVHG WR HYDOXDWH & I GLUHFWO\ IURP WKH DQJXODU FRHs FLHQW RI D?FRUUHFWHG ODZ RI WK H Z DOO,Q WK LV Z R UN WK H E HK DY LR X U R I WK H HUUR U LQ RULJLQ IR U WK H Y HOR FLW\ DQ G WK H WHP S HUD WX UH qhogv Z LOOEH LQYHVWLJDWHG IRU WKUHH W\SHV RIURXJK VXUIDFH 7 KHQDQ\ DQDORJ\ EHWZ HHQ WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH qhogv Z LOO EH DVVHVVHG 7R DFKLHYH WKDW WKH SUHVHQW Z RUN Z LOO LQ YHVWLJ DWH H[ S HULP HQ WD OO\ WK H FK D UD FWHULVWLFV RI WX UE X OHQ W E RX Q G DU\ OD\ HUV WK DW DUH VXEMHFWHG WR D VWHS FKDQJH LQ VXUIDFH URXJKQHVV DQG WHP SHUDWXUHZ LWK HP SKDVLV RQ WKH FK DUDFWHULVD WLR Q R I WK H LQ Q HU OD\HU YHOR FLW\ DQ G WHP S HUDWX UH S URq OHV ' X H WR D S UHVVLQ J VK R UWD JH R I VS DFH Z H Z LOO UHIUD LQ IUR P P D N LQ J DQ \ OLWHUDWX UH UHY LHZ RQ WK H VX E MHFW ) R U WK DW WK H UHDG HU LV UHIHUUHG WR * X LP DUaDHVHWDO

3 7 D E OH * HRP HWU\ R I WK H UR X J K Q HVV HOHP HQ WV 7\SH. P P : P P 6 P P z P P :.,,,,,, ( ; 3 ( 5,0 ( 1 7 $ / $ 3 3 $ 5 $ $ 1 ' & ( ' 8 5 ( 7 KH H[SHULP HQWV Z HUH FDUULHG RXW LQ WKH KLJKWXUEXOHQFH Z LQG WXQQHOVLWHG DW WKH /DER UDWRU\ RI 7 X UE X OHQ FH 0 HFK D Q LFV R I 3 ( 0 &233(8 )5-7 KH WXQQHOFKDUDFWHULVWLFV DQG LWV LQ VWUX P H Q WDWLR Q D UH G H WDLOH G G H VF ULE HG LQ * X LP D UaDHV HW DO DQG IRU WKLV UHDVRQ Z LOO Q RW E H UHS HDWHG KHUH 7 K H r R Z Z D V VX E MH F WH G WR D VWH S FK D Q J H LQ UR X J K Q HVV D IWH U WUD Y H OOLQ J WK H q UVW P H WH U RYHU WKH JODVV rrru 7 KUHH W\SHV RI URXJK VXUIDFH Z HUH FRQVLGHUHG Z KHUH WKH URXJKQHVV HOHP HQWV FRQVLVWHG RI HTX DOO\ VSDFHG WUDQVYHUVDO UHFWDQJXODU VODWV 7 KH GLP HQVLRQV RI WKH URXJKQHVV HOHP HQWV DUH VKRZ Q LQ 7DEOH ZHUH. GHQRWHV WKH KHLJKW6 WK H OHQ JWK : WK H JD S D Q G z WKH SLWFK,Q FRQVWUXFWLQJ WKH VXUIDFH H[WUHP H FDUH Z DV WDNHQ WR NHHS WKH q UVW URX JK Q HVV HOHP HQ W DOZ D\ V G HS UHVVHG E HORZ WK H VP R RWK VX UIDFH LWV FUHVW NHS W DOLJQ HG Z LWK WK H VP R RWK J OD VV Z DOO VX UIDFH 7KHVPRRWKVXUIDFHZDVDOVRIROORZHGE\DVWHSFKDQJHLQWHPSHUDWXUH7KHURXJK VXUIDFH Z DV KHDWHG XS WR h R & 7 K H P HD VX UHP HQ WV Z HUH S HUIRUP HG IRU YDOX HV RI WKH IUHHVWUHDP YHORFLW\ RI P V WK H IUHH VWUHDP OHYHO RI WX UE X OHQ FH Z D V DE R X W 7 + ( 2 5 < % HIRUH Z H P RYH RQ OHW XV quvw EULHr\ UHYLHZ WKH WKHRU\ SUHVHQWHG LQ * XLP DUaDHV HW DO ) RU P RUH G HWD LOV VHH WK H R ULJ LQ D O Z R UN ) R U D Q \ N LQ G R I UR X J K VX UID F H LW LV S R VVLE OH WR Z ULWH X Y OQ \ 7 $ b d X Z KHUH d X Y OQ & L DQG LV WK H IULF WLR Q Y H OR F LW\ \ 7 LV WK H YHUWLFDO G LVWDQ FH P HD VX UHG IUR P WK H FUHVW R I WK H URXJKQHVV HOHP HQWV LV WK H HUUR U LQ R ULJ LQ Y $ DQG & L L. ' LVD FR Q VWD Q W FK D UDFWHULVWLF R I WK H URX J K Q HVV 7 KH DERYH HTXDWLRQV DOWKRXJK RI D XQLYHUVDO FKDUDFWHU KDYH WKH LQFRQYHQLHQFH RI QHHGLQJ WZ R XQNQRZ Q SDUDP HWHUV IRU WKHLU GHqQLWLRQ WKH VNLQIULFWLRQ YHORFLW\ DQG WK H HUUR U LQ R ULJ LQ ( TXDWLRQV DQG FDQ EH H[WHQGHG WR WKH RXWHUSDUWRIWKH rrz E\ FRQVLGHULQJ & ROHVV Z D N H K \ S R WK H VLV WR K R OG 7 K X V WK H OD Z R I WK H Z D OO F D Q E H UH Z ULWWH Q D V X Y OQ \ 7 $ b d X h Y c \ d : s

4 ZKHUH: LV D XQLYHUVDOIXQFWLRQ RI \ s DQ G h LV D SDUDP HWHU GHS HQ GHQW RQ WKH XSVWUHDP VK HD U VWUHVV DQ G S UHVVX UH G LVWULE X WLR Q 6XEVWLWXWLRQ RI\X s8 LQWR HTXDWLRQ IXUQLVKHV 8 Y OQ s $ b & L h Y 7 KLV VLP SOH DOJHEUDLF HTXDWLRQ IXUQLVKHV YDOXHV RI & I X 8 IR U N Q R Z Q Y D OX HV RI 8 s DQG 7 R H[WHQG H[S UHVVLRQV DQG WR WKH WHP S HUDWXUH WXUEXOHQW E RXQ GDU\ OD\HU Z H XVH VR P H VLP S OH D Q DOR J\ D UJ X P HQ WV 7 K H VLP LODULW\ LQ WUD Q VIHU S UR FHVVHV IR U WX UE X OHQ W r RZ V VX J JHVWV WK DW IRU P RUH GHWDLOV VHH * XLP DUaDHVHWDO 7 Z b W YW OQ 3 U \ 7 W % b d W Z KHUH d W Y W OQ 3 U W ' L DQG ' L L. ' LV D FR Q VWDQ W FK DUDFWHULVWLF R I WK H URX J K Q HVV ( TXDWLRQV DQG DUH WKH ODZ RI WKH Z DOOIRUP XODWLRQ IRU rrz V RYHU URXJK VXUIDFHV ZLWK WUDQVIHURIKHDWDWWKHZDOO 7 R G HVFULE H WK H WHP S HUDWX UH S URq OH LQ WK H G HIHFW UHJLRQ RI WK H E RX Q G DU\ OD\HU Z H P D\ FRQ VLG HU WK DW & ROHVV Z DNH K \ S RWK HVLV DOVR K ROG V IRU WK H WHP S HUDWX UH q HOG VR WK DW HT X DWLRQ P D\ E H UHZ ULWWHQ DV 7 Z b W Y W OQ 3 U \ 7 W % b d W h W Y W : c \ s W d Z KHUH WKH Z DNH SURqOH h W VK R X OG LQ S ULQ F LS OH E H D IX Q F WLR Q R I WK H H Q WK D OS \ WK LFN Q H VV 7 K LV HT X D WLR Q S URY LG HV D UHS UHVHQ WDWLRQ IRU WK H WHP S HUD WX UH q HOG Z K LFK FD Q E H DOORZ HG WR VXVWDLQ D GLp HUHQW VWDWH RI GHYHORSP HQW IURP WKH YHORFLW\ qhog $ V D UHVXOW 6WDQWRQ Q X P E H U FD Q E H H Y D OX D WH G LQ G HS H Q G HQ WO\ IUR P WK H VN LQ IULF WLR Q WK UR X J K D Q LQ G H S HQ G H Q W DOJHEUDLF HTXDWLRQ 7R qqg WKLV HTXDWLRQZ H VXEVWLWXWH \W s W 7 LQ WR HT X D WLR Q WR JHW 7 Z b 7 Y W s W W OQ 3 U % b ' L h W W Y W 7 KLV DOJHEUDLF HTXDWLRQ FDQ QRZ EH XVHG WR qqg 6WDQWRQ QXP EHU DV D IXQFWLRQ RI7 s W DQG ( ; 3 ( 5,0 ( HOR F LW\ S U R q OH G D W D 7 KH P HDVXUHG YHORFLW\ SURqOHV IRU WKH WKUHH GLpHUHQW rrz FRQqJXUDWLRQV DUH VKRZ Q LQ ) LJXUHV WR,W LV FOHDU IURP WKHVH ) LJXUHV WKDW WKH Z RXOG EH ORJDULWKP LF UHJLRQV RI WK H r RZ K DYH VX p HUHG D VOLJK W G HIR UP D WLR Q WR WK H OHIW VLG H,Q ID FW D V Z H VK DOO VHH D

5 YHU\ SRSXODU P HWKRG WR qqg LV E DVHG R Q D S UR FHG X UH WR UHVWRUH WK H ORZ HU S R UWLR Q R I WK H Y H OR F LW\ S UR q OH WR D OR J D ULWK P LF S URq OH 7 KH JOREDOSDUDP HWHUV RI WKH YHORFLW\ ERXQGDU\ OD\HUV DUH VKRZ Q LQ )LJXUHV WR ZKHUH s GHQRWHV WKH ERXQGDU\ OD\HU WKLFNQHVVs e WKH GLVSODFHP HQW WKLFNQHVV DQG w LV WK H P RP HQ WX P WK LFN Q HVV 2 I S D UWLFX ODU Q R WH DUH WK H UHVX OWV IRU WK H & OD X VHU ) D FWRU * VHH GHqQLWLRQ LQ /LJUDQL HW DO 7 K LV S D UDP H WH U LQ G LF D WH V WK H VWD WH R I HT X LOLE ULX P R I WKH ERXQGDU\ OD\HU )RU WKH YDOXHV IRXQG KHUHWKH ERXQGDU\ OD\HU LV LQ D VHOISUHVHUYLQJ VWD WH 3 OHD VH Q R WH WK DW WK H HYD OX DWLRQ RI * GHSHQGV RQ WKH NQRZ OHGJH RI & I ZKLFKLQ SULQFLSOH LV QRW NQRZ Q DW WKH P RP HQW 7 KH GHWHUP LQDWLRQ RI & I LV H [ S OD LQ H G LQ WK H IR OOR Z LQ J )LJXUH 9HORFLW\ SURqOHV W\ S H, 5 RXJKQHVV RI )LJXUH 9 HORFLW\ SURqOHV W\ S H,, 5 RXJKQHVV RI )LJXUH 9HORFLW\ SURqOHV W\ S H,,, 5 RXJKQHVV RI )LJXUH * OREDOSDUDP HWHUV 5 RXJKQHVV RI W\ S H, 7 KH HUURU LQ RULJLQ Z DV HVWLP DWHG E\ IRXU GLp HUHQW S URFHGXUHV,Q IDFW WKH SURFH GXUHV RI3HUU\ DQG -RXEHUW DQG RI 3 HUU\ HW DO D UH WK H P R VW ULJR UR X V WK D W FDQ

6 EH IRXQG LQ OLWHUDWXUH VR WKDW WKH GDWD UHVXOWLQJ IURP WKHP P XVW EH VHHQ DV YHU\ UHOLDEOH 7 KH SURFHGXUHV RI 7 KRP SVRQ DQG RI % DQG\RSDGK\D\ D UH Y H U\ VLP S OLq H G VR WK DW WK H YD OX HV R I REWDLQHG WKURXJK WKHP P XVW EH VHHQ MXVW DV D quvw DSSUR[LP DWLRQ ) LJ X UH * OR E DO S D UD P HWHUV 5 RX JK Q HVV R I W\ S H,, )LJXUH * OREDOSDUDP HWHUV 5 RXJKQHVV RI W\ S H,,, )LJXUH ( UURULQ RULJLQ 5 RXJKQHVVRIW\SH, ) LJX UH ( UURU LQ RULJLQ 5 RX JK Q HVV RI W\ S H,,,Q WKH 3 HUU\ DQG -RXEHUW P HWK R G D UE LWUDU\ YD OX HV RI DUHDGGHGWRWKHZDOO G LVWDQ FH D Q G D VWUDLJ K W OLQ H LV q WWHG WR WK H ORJ ODZ UHJLR Q 7 K H YDOX H RI WK D W IX UQ LVK HV WKH E HVW GLVFULP LQDWHG ORJDULWKP LF UHJLRQ LV WK HQ FRQVLG HUHG WR E H WK H FRUUHFW YDOXH IRU WK H HUUR U LQ RULJLQ 7 K H P HWK R G R I 3 HUU\ HW D O LV P RUH VR S K LVWLFDWHG UHVRUWLQ J WR D FURVVSORWRI YVh Y ZKHUHh VWDQGVIRU&ROHVVZDNHSURqOH 7KH UHVX OWV IR U WK H UR X JK VX UIDFHV RI D OO W\ S HV,,, D Q G,,, DUH S UHVHQ WHG LQ ) LJ X UHV WR & RQVLGHULQJ WKHKLJK GHJUHH RIGLs FXOW\ LQYROYHG LQ qqglqj WKHVH UHVXOWVDQG WKHYHU\ JRRG DJUHHP HQW E HWZ HHQ WK H SUHG LFWLRQV EDVHG RQ WK H WZ R P RUH UHOLDEOH SURFHGXUHV Z H

7 P D\ VD\ WK DW WK H UHVX OWV RI DQG FRQVHTXHQWO\ RI& I DUH YHU\ FRQ VLVWHQW DQG UHS UHVHQWDWLYH RI WK H r RZ )LJXUH ( UURULQ RULJLQ 5 RXJKQHVVRIW\SH,,, ) LJXUH 6NLQ IULFWLRQ FRHs FLHQW ) LJXUH 6NLQ IULFWLRQ FRHs FLHQW ) LJXUH 6NLQ IULFWLRQ FRHs FLHQW 7KHYDOXHVRI & I REWDLQHG WKURXJK WKH WZ R YHORFLW\ JUDGLHQW P HWKRGV DUH VKRZ Q LQ ) LJXUHV WR 7 KH\ DUH DOVR FRP SDUHG Z LWK WZ R LQWHJUDO P HWKRGV L WK H FODVVLFDO P HWK R G WK DW P DN HV X VH R I YR Q. D UP D Q V LQ WHJ UD O P RP HQ WX P HT X DWLRQ D Q G LL DQRWKHU P HWKRG EDVHG RQ DQ HP SLULFDO H[SUHVVLRQ DGYDQFHG E\ / LJUDQL HW DO 7 HP S HUDWX UH S URqOH GDWD 7 KH P HDVXUHG WHP SHUDWXUH SURqOHV IRU WKH WKUHH GLpHUHQW rrz FRQqJXUDWLRQV DUH VKRZ Q LQ ) LJ X UHV WR 0 X FK LQ WK H VDP H Z D\ D V Z LWK WK H Y HOR FLW\ S URq OHV WK H WHP S HUD WX UH S URq OHV DUH DOVR RE VHUY HG WR S UHVHQ W D OHIW VK LIW + RZ HY HU VLQ FH FOR VH WR WK H S RLQ W R I FK D Q JH LQ VXUIDFH QDWXUH WKH WKHUP DO ERXQGDU\ OD\HU LV VWLOO LQ LWV LQLWLDO VWDWH RI GHYHORSP HQW WK H ORJ DULWK P LF UHJLRQ FDQ Q RW E H FOHD UO\ VHHQ LQ WK H q UVW VWD WLR Q V

8 ,Q DQ\ FDVH)LJXUHV WR VXJJHVW WKDW DOOWKH SURFHGXUHV DGYDQFHG IRU WKH HYDOX DWLRQ RI DQG RI & I FDQ EH H[WHQGHG WR WKH WHP SHUDWXUH SURqOH IRU WKH HYDOXDWLRQ RI W DQG RI 6 W 7 K HQ D VWUD LJK W H[ WHQ VLRQ RI WK H P HWK R G V RI 3 HUU\ DQ G - R X E HUW DQG RI 3 HUU\ HW D O WR WK H WHP S HUD WX UH S URq OHV \ LHOG V ) LJX UHV WR ) LJXUHV DQG UHSUHVHQW WKH rrz RYHU VX UIDFHV Z LWK URX JKQHVV HOHP HQWV RI W\S HV, DQ G,, : H K DY H VHHQ E HIR UH WK D W WK HVH VX UID FHV DUH R I W\ S H C. DQ G WK DW WK HUHIR UH VKRXOG KDYH D UHODWLYHO\ KLJK UDWH RI JURZ WK 7 KH H[S HULP HQWV KRZ HYHU VK RZ WKDW W DOZ D\V JURZ V IDVWHU WKDQ,Q DOO r RZ VLWX DWLRQ V WK H HUUR U LQ RULJ LQ IR U WK H WHP S HUD WX UH S URq OHV Z D V D OZ D\ V IR X Q G WR E H VX S HULR U WR WK H HUUR U LQ R ULJLQ IR U WK H Y HOR FLW\ S URq OHV 7 K LV G Lp H UH Q F H LV S D UWLFX OD UO\ P D UN H G IR U WK H VX UID FH R I W\ S H,,, R I W\ S H C' + DYLQJ IRXQG DQG W Z H FDQ QRZ XVH WKH JUDGLHQW RIWKH ORJODZ WR GHWHUP LQH 6 W WK LV FDQ E H P D G H WK URX JK HT X DWLRQ V D Q G 7 K H UHVX OWV DUH VK RZ Q LQ ) LJX UHV WR 7 K H VH ) LJ X UH V D OVR LQ F OX G H UH VX OWV FD OF X OD WH G Z LWK H T X D WLR Q ) LJ X UH 7 HP S HUD WX UH S URq OHV 5 RX J K Q HVV R I W\ S H, ) LJX UH 7 HP S HUDWX UH S URq OHV 5 RX JK Q HVV RI W\ S H,, ),1 $ / 5 ( 0 $ KH FDOFXODWHG YDOXHV RI DQG RI W Z HUH R E WD LQ HG WK UR X JK WK H P HWK R G V R I 3 HUU\ D Q G -RXEHUW DQG RI 3 HUU\ HW DO,Q WK H q UVW P HWK R G E \ V\ VWHP D WLFDOO\ DG G LQ J DQ DUELWUDU\ YDOXH WR WKH GLVWDQFH IURP WKH WRS RI WKH URXJKQHVV HOHP HQWVD OHDVW VTXDUH SURFHGXUH Z DV EXLOWWR IXUQLVK WKH EHVWGLVFULP LQDWHG VWUDLJKWOLQH qw 7 KH VHFRQG P HWKRG X VHV WK H X Q LYHUVD O Z DN H S URq OH R I & R OHV DQ G UHVR UWV WR D FUR VV S OR W RI YVh Y,Q S UHY LRX V Z R UN V VR P H DX WK RUV VHH HJ * XLP DUaDHV HW DO KDYH H[S HFWHG RQ DV\P SWRWLF JURXQGV WKDW WKH YDOXHV RI DQG RI W Z RX OG E H YHU\ FORVH + HUH Z H KDYH VK RZ Q WK DW WK LV DS S HD UV WR E H WK H FDVH IRU VX UID FHV R I WK H W\ S H C. IR U VX UID FHV R I W\ S H C' WK H UHVXOWV GLp HUHG DS SUHFLDEO\ )LQGLQJ WKH HUURU LQ RULJLQ KDV DOZ D\V EHHQ D GLs FXOW SUREOHP WKDW KDV SODJXHG P DQ \ DX WK RUV + HUH Z H K DYH P DG H IRU S HUK DS V WK H q UVW WLP H LQ OLWHUDWX UH D G HWDLOHG FRP SDULVRQ E HWZ HHQ DQG W IRU WKUHH GLpHUHQW W\SHV RIVXUIDFH 6LQFH WKH P DLQ REMHFWLYH RI WKLV Z RUN KDV EHHQ WR DVVHVV WKH XVHIXOQHVV RI HTXDWLRQV DQG Z H KDYH SUHVHQWHG

9 ) LJ X UH 7 HP S HUD WX UH S URq OHV 5 RX J K Q HVV RI W\ S H,,, ) LJX UH ( UURU LQ R ULJ LQ WHP S HUD WX UH ) LJ X UH ( UUR U LQ RULJLQ WHP S HUDWX UH ) LJX UH ( UURU LQ R ULJ LQ WHP S HUD WX UH RQO\ P HDQ YHORFLW\ DQG WHP SHUDWXUH GDWD 0 HDVXUHP HQWV RI WXUEXOHQW TXDQWLWLHV DQG D IX UWKHU SURFHVVLQJ RI WKH DYDLODEOH GDWD Z LOO E H SUHVHQWHG HOVHZ KHUH,Q FRP S OHWLR Q WR WK H Z R UN RI * X LP D UaDHVHWDO WKLV Z RUN KDV VKRZ Q WKDW D Z RUNLQJ UHODWLRQVKLS E HWZ HHQ WKH UDWHV RI JURZ WK IRU WKH HUURU LQ RULJLQ IRU WKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH SURqOHV FDQ EH HVWDEOLVKHG 7 KLV LV D YHU\ LP SRUWDQW P DWWHU IRU LW D OOR Z V 6 WD Q WR Q Q X P E H U WR E H H Y D OX D WH G G LUH F WO\ IUR P D S UR S H U H T X D WLR Q Z K LFK WD N H V LQ WR DFFRXQW WKH GLpHUHQW VWDWHV RIGHYHORSP HQW RIWKH YHORFLW\ DQG WKH WHP SHUDWXUH ERXQGDU\ OD\ HUV $ FNQ RZ OHGJHP HQ W 7 K H S UH VH Q W Z R UN Z D V q Q D Q F LD OO\ VX S S R UWHG E \ WK H % UD] LOLD Q 1 D WLR Q D O 5 HVHDUFK & RXQFLO ^ & 1 3 T ^ WKURXJK JUDQW 1 R 5 ( ) ( 5 ( 1 & ( 6 $ QWRQLD5 $ DQG /X[WRQ5 ( - ) OXLG 0 HFKYROSS^

10 ) LJ X UH 6 WD Q WR Q Q X P E HUV ) LJX UH 6 WDQ WRQ Q X P E HUV ) LJ X UH 6 WD Q WR Q Q X P E HUV $ QWRQLD5 $ DQG /X[WRQ5 ( - ) OXLG 0 HFKYROSS^ % DQG\RSDGK\D\35 - ) OXLG 0 HFKYROSS *XLPDUaD H V - + ' 6 D Q WR V - U 6 - ) 6 X - 6 LOY D ) UH LUH $ 3 3 UR F,0 ( & ( 1RYHPEHU7HQQHVVHH86$ /LJUDQL30 0 RpDW5 -DQG. D\V: 0 - ) OXLGV ( QJLQHHULQJYROSS 3HUU\$ (DQG -RXEHUW31 - ) OXLG 0 HFKDQLFVYROSS 3HUU\$ (/LP. /DQG + HQEHVW60 - ) OXLG 0 HFKYROSS^ 7 KRP SVRQ5 6 - $ SSO 0 HWHRURO YRO SS ^ : RRG' + DQG $ QWRQLD5 $ - $ SSOLHG 0 HFK YRO SS ^