lîêl lîv]d thxâi aâs iâ HvhË^ v,ó hgi v,aád ri.tallemknab.www `öj hg év,kî D kúvdi `Vj<^ ;N`öéD^ 11963Ô

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "lîêl lîv]d thxâi aâs iâ HvhË^ v,ó hgi v,aád ri.tallemknab.www `öj hg év,kî D kúvdi `Vj<^ ;N`öéD^ 11963Ô"

Bản ghi

1 lîêl lîv]d thxâi aâs iâ HvhË^ v,ó hgi v,aád ri.tallemknab.www `öj hg év,kî D kúvdi `Vj<^ ;N`öéD^ 11963Ô71851 wán,ø `öéd^ 1515Ô57851 aâhví 723& shoéâhë fhk: l J& xäæi 21& hnhví ;G ntév lndvdj, v,hfx uâ<ld kúhkd^ jèvhë& oîhfhë xhgæhkd& oîhfhë aèîn uähõ l<s<ï )tvwj(& lúh,v iávï^ në ucdcï xvhpd, w ñi>vhdd^ v,cfi inhdj svaj svnfîv^ y±lñöîk aâs jävdcï nfîv h[vhdd ^ l û<li fhrv khav^ hnhví ;G ntév lndvdj, v,hfx uâ<ld lndv löá< ^ líîn s HnjD kúvdi nho D fhk: l J sh n,ê& aâhví 71& hvndäèúj 6831 =Chvù 3 jændv vdhsj lñévê [ÂÈ<v hc nsj hknv;hvhë xvó ovdn kænï =ÁNÊ 5# l HgF hvshgd )u S& oäv& læhgi& kæn, k V, ###( nv w<vè nvì nv kúvdi fi khê k<döání dh jèîi ;ÁÁNÍ >Ë fi ]Hç o<hin vsîn# 3# l HgF hvshgd fhc=vnhkní kâda<n# 4# læh è hvshgd pnh;êv nv 4 w ñi 4A, fi w<vè jhd~ aní fhan# 1# `Vj< hc iv=<ki lúhv;j iâ HvhË nv jèîi l HgF kúvdi, nv ; ÎI clîáiih hc [Â I kæn& k V, ### hséæäh ldkâhdn# 2# >vh, k Vhè lánvì nv læh è, khliih gc,lhú k V kúvdi kîöj# p <v nvkâhdúæhí k J& =Hc, `év,aîâd `ÎHnÍ v,ï fhchvdhfd hc xvdr `öj hg év,kî: hláîj táh,vï hx±uhè huéâhn lúévï 21 v,ù fvhï hdíhn o±rîj fn,ë lúévï iv=c! i J k éi.ï qv,vï nv;öf, ;Hv jhlîk lhgd nv `V,\Í.iHÏ cdvshoéd `VnhoJ hg év,kî D fv=chvï iâhda hnhví ;G fhcvsd, k Hvè jvhtî:& l_vnê& kændáæd jændv vdhsj lñévê [ÂÈ<v v,kâhdd `HdæHÍ hdáévkéd [NdN fhk: onl_hè hvckní

2 hvndäèúj 6831 aâhví 71 j HgD [HdæHÍ, açë fhdöéi, ahdöéi hdk l J fcvø vh >yhc ;VnÍ hsj# y±lñöîk aâs jävdcï jhv, `<n uhgl hl HË fi il `Î<séI hsj uhgâd vh ahn ;Vn >k S ;I d: n ahn ;Vn whmf læhfg iv d: hc hdúhë hdöéhndl fi [HsJ jh fîhn fîh,vdl hdá: jâhê l J hdvhë vh `ÎA v,ï o<n nhvdl, fi schsj jh hnã& nrj, svuj vh >kæ<ki ;I fhdn `Hõ fnhvdl# nvdhtj onléd ld hdöéán o<n fi jáèhdd iâi l J hdvhë fi aâhv ld.>dn, ]I `ÎV, [<hë, cë, lvn, tæîv, yád kâhdání.hï hc hdk l J fcvø hsj `S iv=hí nv læhê hvhmi niání onlj& nv iâ HvhË, dhvhë hv[âán ^ fh hdk ph vhdj hdk pv;j u ÎL fv n,ù d Hd: lhsj, d Hd: ;öhkd ;I nv læhfg lh fvhï ld.>dn& =V ]I `ÎA hc hdk kîc hc s<ï hdúhë, shdv n,gj.lvnhë fhvih fi hdk pæîæj hk HvkH`BdV w ñi =BhaéI an ;I fhk: l J hc >Ë l J hsj, pv;éd löéâv, aéhfd tchdání nv vhí lænõ jændv vdhsj lñévê [ÂÈ<v hc fhk: l J, hahví fi uâ Vn lé H,è, [ö<vhki >Ë nv hvhmi ;HlG jvdk onlhè fi l éd ;I lé R fi >kèhsj kæ I u D nv ;HvkHlI fhk: l J fi aâhv aî_vdk onl_hè hvckní, j_±ù fd,r_ I d_ Hd_: a_âh f_cv=_<hvhë cd_áj f_òa `_Vj<Ï lèvfhkd ihsj# iâ HvhË d N, iâvhí.& s±ê fèhvï jvdk nv,nih vh jændl aâh ld nhvdl, ld fîáîl ;I nv l U hdk aâhví kîc oävï hc fhcjhã w Hm F hï j_< vh nv s Î Á_I ` Á_È HË vhci_h nv l_î_hë l_èv o Hl_<a_D =_VÍ >,hci_h nvj±ù [_ö_éí_<dj sv fi i_l >,vníhkn l_æ_ _U hk_í_hê i_h, l_ _ _U >y_hci_h

3 o<hin ;Vn cdvh vqhdéâánï ;úh,vchë hkæîcí >khë vh fvhï j<gîn fh ld fvn# vdîs [ÂÈ<vÏ hzèhv nhaj^ h=v hgæ<ï ovdn kænï =ÁNÊ nv ;úh,vchë lñö<ã ld a<n# fi = éi n;év hpânï k hn& h[vhï xvó ovdn kænï =ÁNÊ& fn,ë jvndn j<gîn =ÁNÊ vh nv sh ihï f N htc,ë f±thw I `S hc jñ<dg lñû< fi lvh;c ovdn =ÁNÊ& fi pöhã >khë,hvdc an ;I hdk l<q<ß& hj HØ fcv=d hsj, fèévdk pâhdj hc ;Hv fi fèévdk a G hkíhê an#,ï hqhti ;Vn^ hlöh fvhï kòöéîk fhv `S hc sh ihï x< kd&,[i =ÁNÊ ;úh,vchë nv 03 hséhë ;ú<v `S hc jñ<dg lñû< nv hoéîhv fæîvkn ;I o<aäòéhki hlöh fh iâ HvÏ fhk: l J&,chvè fhcv=hkd,,chvè [ÈHn ;úh,vcï& hdk =ÎVn ]<Ë ;úh,vcï `HdI hséâvhv pîhè [Hl I hsj# hpânï k hn hnhli nhn^ ;úh,vchë fhdn phwg nsévk{ o<n vh f±thw I hrénhv, `ÎúVtJ, >fhnhkd ;ú<v o<hkn, jh;în ;Vn^ pâhdj hc fòa ;úh,vcï fhdn svg<pi ;Hv iâi n,gj ih, nséæhí ihï p <léd rvhv fcvø kúhë nhn ;I ld j<hë ;ú<v vh fi fèévdk a G hnhví, fh pnhrg icdái& fèévdk fvkhli ih vh `ÎHnÍ ;Vn#,Ï van fòa ;úh,vcï vh `HdI hpânï k hn nv lvhsl rnvnhkd hc nsj hknv;hvhë xvó ovdn kænï =ÁNÊ hc ;úh,vchë nv lñg kèhn vdhsj [ÂÈ<vÏ htc,n^ h[vhï hdk xvó l J ;I nv xvó hvcaâán ovdn kænï =ÁNÊ hc ;úh,vchë& [ö<vhki [ < >ln rnvnhkd ld ;ÁL# fi =Chvù v,hfx uâ<ld fhk:& n;év lñâ<n vdîs [ÂÈ<v& rhuní jñ< vh,[<n lndvhë [ö<v, hig jûâîl =ÎVÏ ihï fcvø nv wñái nhköj, = J ^ hc lndv uhlg fhk: nv ;ú<v iâîáîk líèc f<në fi `ÎúVtéI jvdk, =öévní jvdk aä I fhk D >k±dk ;ú<v hsj# lchdhï xvó ovdn kænï =ÁNÊ hsj#,ï jh;în ;Vn^ hkéòhã fhk: l J fvhï h[vhï hdk xvó fi ngîg nhaék kvê htchv l D, f<ld f<në >Ë hxâîáhë ;HlG hc lûv,[<í wvth fvhï `VnhoJ fèhï =ÁNÊ, jvyîf ;úh,vchë fi fvkhli vdcï fèév fvhï ;új sh ihï f N hc lèl jvdk lndvdj fèîái =Vnù kændáæd& clîái shcï fvhï,h=bhvï hlv ovdn =ÁNÊ fi fòa oû<wd& vtu kævhkd ;Hv=ChvhË ovdn hc kä<n kændáæd& ovdn& jöèîl láhsf kændáæd ovdn =ÁNÊ fîk hséhë ihï lòé T& nsévsd svdu fi hx±uhè,,qu kændáæd pöhã ovdn =ÁNÊ& >rhï l ép& l H,Ë,cdV fhcv=hkd kîc = J^ hvjäh löéæîl ;úh,vchë fh lvh;c ovdn, [ <=ÎVÏ hc t HgÎJ n Ë& ;HiA clhë jö<di pöhã hkíhê an f I hx±uhè o<fd hc,q ÎJ =ÁNÊ nv svhsv ;ú<v fi nsj >ln# fhk: l J fi kñ< ahdöéi hï hkíhê an# lèánõ lö <n lîv;hzâd hnhli nhn^ nv hdk xvó ki jáèh `VnhoJ,[I =ÁNÊ ;úh,vchë fi l<ru kænï =ÁNÊ& kúh vh fvhï ;úh,vchë fi hvl HË >,vn& = J^ hdk ;Hv&,zÎ I sáæîád f<n ;I `S hc fvvsd fhk: ihï lòé T& fh iâ HvÏ >fhnhkd v,séhih, tvhil anë clîái fvkhli vdcï fvhï lndvhë o<hiîl f<n# nv hdk lvhsl,cdv fhcv=hkd kîc fh hahví fi hdk k éi ;I xvó ovdn l<vn shdv lñû< è ;úh,vcï kîc fi x<v ;HlG h[vh a<n ahin >ehv, fv;hè [HkäD cdhnï k ÎV ;HiA lèh[vè& j<cdu láhsf [Â ÎJ& jændv vdhsj lñévê [ÂÈ<v hc nsj hknv;hvhë xvó ovdn kænï =ÁNÊ aâhví 71 hvndäèúj 6831

4 qv,vè `VnhoéK fi t HÏ líhcï, tvhil kâ<në t HdD l <ã, ngáúîk fvhï fi ;Hv=ÎVÏ hdk `éhköîg u ÎL& hlvï pîhjd hsj ;I hdk `HdæHÍ hdáévkéd thvsd cfhë& fi x<v jævdäd 01 nvwn [ ÎJ ;G ;ú<v )7 lî Î<Ë k V( vh ;HvfVhË hdáévkéd jú ÎG ld.nián# hc hdk v, ;I hdk lîchë nv `HdHË sh 5002 fi vrâd kcnd: fi 1 lî ÎHvn k V vsîní hsj# nv lñî D fi =öévn=d,ã, fh,[<n fîa hc ld.a<dl& hsé HnÍ hc táh,vï hx±uhè hiâîj n,]ánhkd `ÎNh ld.;án# nv sh 5991 j Nhn ;HvfVhË hdáévkéd fi 31 lî Î<Ë k V lñn,n ld.an s<n>,vï# iâîáîk iáæhld.;i fh >lhv v, fi tc,kd htchda ;HvfVhË hdáévkéd v,fv, icdái hsé HnÍ hc onlhjd vh `VnhoJ ld.;án& nv pæîæj a äi ;<] D hc >Ë shclhë fv`h aní hsj, hdk d ÁD ;HiA icdái& clhë, htchda s<n>,vï >kèh hd H ld.;áán# h;á<ë iv lúévï ;I fi `HdæHÍ hdáévkéd av;j, dh shclhkd lvh[ I ld.;án& ;H dd vh ovdnhvï ld.;án dh =öéví [ VhtÎHdD av;j.ih, shclhë.ih jändg aní.hkn ;I fi,sî I hvhmi onlhè svdu, fd.,hs I fi lúévdhë kæa l<evï nv j ÂÎK onlhè nv t HÏ líhcï rvhv ld.=vtéán# hlh hlv,cí& u±,í fv,d =D. ihï jä Î HjD& `HdæHÍ.iHÏ hdáévkéd fi föévï hvcaâán fvhï j<s I nv =BaéI t HgÎJ.iHÏ hdáévkéd l<söhè, av;j.ih fi `HdæHÍ.iHdD lñn,n ld.an ;I jáèh fi lá <v hx±ß vshkd, l VtD lñû< è, s P hsé HnÍ hc táh,vï.ihï fi v,c aní h[éáhã kh`bdv hsj# ;I jh fh nv hoéîhv nhaék hl HkHjD k ÎV svuj& sè<gj, icdái.ihï hknµ fi kîhcihï o<n nsj dhfán, hc hdk v, j<[i fi hlv van, hvjæhï fèví =ÎVÏ l ÎN hc >Ë ld.fhdöj iâæhê fh hdk pv;j svdu, j<rt kh`bdv fi `ÎA vtj# hdk táh,vï fi ;HvfVhË o<n hdk hl HË vh ld.nin =VtJ# u±,í fv >Ë táh,vï hx±uhè kîc iâî<ë shdv vaéi.ihï u ÂD, wá éd fh svuj tchdání.hï nv ph n=v=<kd, jñ< hsj, fvhï,d =D.iH, kîhcihï hdk `NdNÍ& hc >Ë nv h[vhï hinh, fvkhli.ihdd ;I löîv vsînë fi ]úl.hknhcihï jvsîl aní vh iâ<hvjv ld ;ÁN& fèví ]úâæîvï ;I nv shdv clîái ih nhaéi hsj& fi hfchvï fvhï ;öf l<tæîj fn =úéi hsj# hdk qv,vè hdíhã ld.;án ;I fh l Hg I nrîr nv nkîhï hlv,c TI dh wá J táh,vï hx±uhè iv]án `NdNÍ.hÏ [NdN fi aâhv ld >dn& hlh fh j<[i fi `ÎúVtJ ihï rhfg l±p I, jçeîvhè hvndäèúj 6831 aâhví 71 v,kâhdd `HdæHÍ hdáévkéd [NdN fhk: ;HlÚ± `<dh& lndvdj hvjäh fh lúévdhë, [ F vqhdj >khë& iâîáîk clîái wvti [<dd nv icdái ih, nv>lnchdd fîúév lîöv.=vnn# vh tvhil ld.>,vn ;I hc xvdr fi ;Hv=ÎVÏ tvê.ih, hfchvihï j Hl D nv `HdæHÍ& hsé HnÍ hc lñé<dhè léád& w<jd, jû<dvï, ### fi w<vè nv t<hwg clhkd l<vn k V, ;ÁéV ;Î ÎJ, k Hvè nrîr nv fvnhvn# SMC fi ;Hv vtéi nv xvhpd shdj [NdN hdáévkéd fhk: hdk hl HË hl HË j ÎÎK s <ó ;HvfVÏ fh lí<cihï hc `ÎA j ÎÎK aní fh já<ß nsévsd, hdâád& fvkhli vdcï sîöél nv fv,cvshkd o<n;hv sîöél ihï [NdN fi aî<í lh\, v, fn,ë hoé± nv `Î VÍ hw D `HdæHÍ& hdíhn =V,Í.iHÏ lndvdéd jñj k Hvè lndv ;G fvhï ; ÎI fòa.ihï `HdæHÍ& ;HlG hx±uhè& nsévsd svdu, >shë fi nhní.ihï l<[<n nv `HdæHÍ fi w<vè)detimilnu( fn,ë lñn,ndj clhkd, l HkD& htc,në sv,ds. hk H.`BdVÏ& htchda lîchë hláîj `HdæHÍ& jíâîu, d åhv]i shcï xvhpd `HdæHÍ hoéûhwd lchdhdd hc [ I wvti.[<dd nv icdái& clhë hdíhn, fv,c vshkd& `úéîähkd fh qvdf hxâîáhë fh & htchda lîchë SMC ih kvê htchvihdd iöéán ;I k HÊ rhfg lndvdéd nv eäj& fv,c. vshkd, fhcdhfd hx±uhè tvhil ld.;áán# hsé HnÍ hc hdk `<vjh fi [HÏ lndvdj lñé<h, fh j±ù, `ÎæÎVÏ ihï lnh,ê iâ HvhË hnhvhè ;G onlhè k<dk, ntév lndvdj, v,hfx.uâ<ld xvhpd aní hsj# hx±ß.vshkd fhk: v,kâhdd an# thc h, hdk `<vjh hdáévkéd fh hsé HnÍ hc táh,vï SMC )metsys tnemeganam tnetnoc( dh sîöél sîcnil hs ÁNlHÍ sh =BaéI, nv lvhsâd fh p <v >rhï n;év nd<hknvï& lndvdj uhlg, hu HÏ iîáj lndví fhk: hc shdj [NdN l J ;Hvè hc kâ<ki t HgÎJ.iHdD hsj ;I nv vhséhï hahui tviá+ fhk NhvÏ hdáévkéd hkíhê aní hsj# lúévdhë o<n jv,d{ nin, hvhmi onlhè pöhã [HvÏ hg év,kî: )[HÊ(& p<hgi hdáévkéd& hl HË ovdn hdáévkéd, hjûh pöhã [HÊ fi t HgÎJ.iHÏ >Ë dk o<n nhvn, j±ù ld.;án fi,sî I hfchvihï ;Hv>lN, kîv,ihï léòûw tviá+ hsé HnÍ hc hdk onlhè vh nv lîhë fhk: l J fi uá<hë d D hc `ÎúæHlHË fèví =ÎVÏ hc táh,vï hx±uhè nv hvhmi onlhè l <ã& ]ÁN shgd hsj ;I j<[i,d Í.hÏ fi =öévù hlv fi,sî I xvhpd `HdæHÍ.iHÏ hdáévkéd fh fèví =ÎVÏ hc xvhpd.ihï cdäh, rhf ÎJ.iHÏ léá<ß fi hkíhê ld.vsn#

5 ph;l fv fòa ;ÁéV, k Hvè, hvjæhï s P nhka a D, ;öf táh,vï ihï k<dk nv [ÈJ `ÎúäVn hl<v lñ<gi, jæ<dj v,pîi hdâhë * `HdäÁNÏ fi hw<, lævvhè fhk:& r<hkîk, r<hun u ÂD `BdVtéI aní, vhiáâhdd fi l<ru, hvhmi hx±uhè cê fi >kèh * hvjæhï s±lj tviáæd lñîx ;Hv, van >=HiD ih, t HmG ho±rd tvwéd fvhï onlj, uähnè * p Z ;VhlJ hköhkèh, o<ù v,dd, léhkj vtéhv köäj fi iâ HvhË aá<khè aòûd, a D * nvµ hvcù l Á<Ï l<r ÎJ a D o<n, hsé HnÍ hc >Ë fi uá<hë hdk hw< uähvján hc ^ * j±ù nv [ÈJ ;öf oúá<nï, vqhï onh,kn lé H nv iâi >Ë hc lèl jvdk vm<õ ;Hv fhcvshë ld fhan# hgèd& onh,kn fcvø vh iâ<hví phqv, khzv nv ; ÎI hl<v o<n ld nhkl# nv hdk láú<v ho±rd hw<gd =Vn>,vÏ aní hsj ;I `HdäÁNÏ, h[vhï fhk D& o<n vh onléæchv ohk<hní fcvø fhk: l J nhköéi, qâk j±ù nv [ÈJ hué±, j ÂÎR l VtJ, fûîvè ndád, vuhdj jæ<ï rvhmj =VndN ;I nv röâéd hc >Ë >lní hsj ^ lk fi uá<hë fhcvõ fhk: l J& nv vhséhï p Z pæ<ø lvnê avdt, iâ HvhË =VhkÆNv nv k HÊ s<=án dhn ;VnkN# nv fòa ndævï hc hdk iâhda láú<v ho±rd fhcvshë fhk: kîc láú<v ho±rd ;Hv;ÁHË fhk: l J j<sx >rhï wânï rvhmj =VndN, phqvdk nv [ öi fi `HdäÁNÏ ohgûhki, h[vhï nrîr, whnrhki >Ë iöéîl ;I fh jâhld [ÁäI ihï lòé T >Ë >aáh a<dl, fh h[vhï nrîr >Ë fi uá<hë fhk D fvjv fi [Hl I hdvhë hs±ld onlj ;ÁÎL# `S hc >Ë& nv jn,dk láú<v ho±rd ;Hv;ÁHË fhk: = J ^ láú<vho±rd fîhkîi hï hsj fvhï fîhë hvcù ih, hdíhn,thø nv fîk iâ HvhË& iâi lh l CÊ nv hfénh >rhï wânï& vmîs hnhví ;G fhcvsd, k Hvè qâk hahví fi wv clhë föîhv cdhn, cpâhè fd nvdy ;HvaÁHsHË, lñææhë fhk: hu HÏ iîáj lndví& lndvdj, [ D hc ;Hv;ÁHË, fhcvshë hdk hnhví ;G,,hpNiHÏ fhcvsd shdv hnhvhè, lndvdj ihï a F fv=chv ;Vn# fîöj, d L hs ÁNlHÍ sh =BaéI hnhví ;G fhcvsd, k Hvè iâhdúd vh fh p <v >rhï n;év nd<hknvï& lndvdj uhlg fhk:& >rhï r<hld tv hc nv hdk lîhë fhk: l J fi ngîg fvo<vnhvï hc s<hfr, jíhvã hvcaâán phwg hc kîv,ï hköhkd hk H `BdV& `<dh, nhka lñ<v kæa fîúévï fhk D ;ú<v föîhv cdhn f<n#,ï u J hdk avhdx pöhõ vh =öévù föîhv cdhn v,hfx lvnê fh fhk ÈH köäj fi shgîhë =BaéI fîhë ;Vn ;I fvvsd, hvcdhfd sh 58 & sh v, fi `HdHË vh fvhï k HÊ fhk D föîhv ohü nhköj ;I nv hdk lnè j<r Hè uâ<ê lvnê, n,gj hc aä I nsj h[vh nhvn# nv hnhli >rhï n;év nd<hknvï lndvuhlg fhk: nv sòáhkd qâk fhcvshë& fèîái shcï sîöél ih& fhcvsd, pöhfvsd läéád fv vdö:, fhcvsd, pöhfvsd uâ ÎHjD dh pöhfvsd uâ Vn lndvdj ih nv j VdT ]úl hknhc, hsévhj Ï fvhï hnhví ;G fhcvsd, k Hvè& jn,dk nsé<vhg ÂG fhcvsd sîöél ih& hdíhn ;ÂÎéI vhiävnï fvhï hvcdhfd shclhkd, jèîi ]: gîöj hc kñ<í hvhmi onlhè fi lúévdhë hahví ;Vn# hnhví ;G fhcvsd, k Hvè nv sh 68 kîc fvkhli ih, xvó ihdd ]<Ë a HdHè, nséîhv& h[vhï hj<lhsî<ë hnhvï& >l<cù, j<hkâánshcï kîv,ï hköhkd& `Hsòæ<dD fi khli ih, a HdHè vsîní hc lvh[u fv,ë ]<Ë hw±ó shoéhv [Bã kîv,ï hköhkd nv fòa fhcvsd, k Hvè& fhcvsd hn,hvï ; ÎI a F jh `HdHË >bv lhí& hdíhn shlhki ihï >cl<ë& nv sh 6831 `VnhoJ#,Ï nv =Chvù o<da fi h[vhï xvó ih, `V,\Í ihdd nv sh =BaéI hahví ;Vn ;I hc >Ë [ I ld j<hë fi l<hvnï hc uâ Vn hdk hnhví ;G nv sh =BaéI, fvkhli ihï nv nsj hrnhê ;HvaÁHsD, j±ù nv [ÈJ >sîf aáhsd wñîp, vtu lú ±è# vmîs hnhví ;G fhcvsd, k Hvè nv hnhli sòáhë o<n fi hvhmi =ChvaD pr nvdhtj >kèh vh knhvkn * p <v fi l<ru nv lñg ;Hv, `ViÎC hc `ÎA nh,vï, hzèhvk ViHÏ yîv k V, s ÎÆI aòûd * o<nnhvï hc hvhmi hx±uhè, jö ÎL hsáhn, lnhvµ fi haòhwd ;I ;I hc [HkF læhê lht<ø hv[hm ld =Vnn * hvhmi hx±uhè, =Chvù ihï rhfg hj H, l éäv fn,ë huâh iv=<ki * uîá_îj fòúînë fi a_ Hv hnã & nr_j, svuj nv; ÎI s <ó t HgÎJ ihï fhk: fi,d Í nv `Hsòæ<dD fi `VsA ih, a HdHè lvnê * vuhdj hw< pvti hï fi,d Í hw< hséæ± & unhgj& wnhrj& vhcnhvï& hkûh & pr [<dd, pr x äd nv vsîn=d.ih, hzèhv k ViH fv=chvï iâhda hnhví ;G fhcvsd, k Hvè, jñ ÎT láú<v ho±rd aâhví 71 hvndäèúj 6831

6 hxâîáhë kò<hin nhaj# lèl jvdk ;Hv hdk hsj ;I aâh ]VoI fhco<vn fhco<vn uâ ÎHjD fhk: hsj& ;ÁéV j ÂÎG ;ÁÁNÍ,zHdT lndvdéd hsj& nv,hru h=v ;ÁéV, k Hvè kähan iî} lndvï fi líâ<ui o<n hzèhv nhaj ^. h=v fò<hiîl d: sîöél fhc nhaéi fhaîl ;I lnhê nv ph a <thdd& van, j<s I fhan& fi ;ÁéV kîhclándl# ;ÁéV p ÆI lndvhë nv s <ó lòé T nv hf Hn =<kh=<ë. ld.j<hkn v,kn ;Î D fhcvsd vh fèä<n fòún# hdúhë iâîáîk nv o Hã fi líâ<ui fhcvshë fhk: lh fi fhcvsd il nv [ÈJ lêäj, il nv [ÈJ lá D, hkñvhthè kîhc nhvdl, nv hdk vhí aáhoj nrîr kîv,ï hköhkd, aáhoj rhf ÎJ ihï fèév hsj#,ï nv hnhli htc,n ^ fhcvshë kähdn fv v,ï k Hè lá D léâv;c a<kn& lndvdj fhk: hdk hoéîhv fi h, nhní aní hsj ;I hc wñj, s±lj ;Î ÎJ h[vhï hl<v hxâîáhë `ÎNh ;ÁN& cdvh huéâhn o<ã hsj hlh ;ÁéV hlîk lndvdj hsj& iv=hí ;I fhcvsd fi d D hc a F lvh[ I ld ;ÁN dh `V,kNÍ hï vh fvhï fvvsd nv hoéîhv ld =ÎVn& fi uá<hë kâhdání hlîk n;év nd<hknvï fi ngîg hiâîéd föchdd ;I fòa fhcvsd, k Hvè nv fnki fhk: nhvn& jûvdp nhaj ^ fhcvsd fhc,ï j<hkâán, kâhdání [HdæHÍ o<n vh p Z ;VnÍ, hvjæh nin# hfvhc hlîn,hvï ;Vn ;I iâî<ë shgîhë =BaéI ;I líâ<ui k HvjD fhk: l J nv k HÊ fhk D ;ú<v l Vó, cfhkcn f<ní hsj& iâîáhë hdk líâ<ui htc,ní a<n# cdvh >kîi ;I fhk: vh lñht J ld ;ÁN&,[<n líâ<ui hï j<hkâán& fh nhka, pvti hï nv fòa k Hvè hsj#,ï van, a <thdd kîhc fi lvhräj fîúévï nhvkn# hkíhê hdk xvó ih fhdn jnh,ê nhaéi fhaán, v,c fi v,c fv lîchë nhka htchdd, nhka lñ<vï hnhví ;G fhcvsd, k Hvè& >kèh vh fvhï fòa fhcvsd, k Hvè fhk: föîhv qv,vï nhköj, hc >khë fi uá<hë fbvï dhn ;Vn ;I fvhï fhgán=d& kævù lvnê köäj fi fhk ÈH hkíhlîn# lndvdj uhlg fhk: qâk hahví línn fi hrnhlhè hkíhê aní j<sx vh fv uèní nhaj, röâj uâní hï hc hké Hvhè l<[<n hc aä I fhk D ;ú<v nv fhk: l J `HsO nhní an, hdk l<q<ß nv kèhdj fi j ÎÎV hvndäèúj 6831 aâhví 71 hc l<hvnï ;I iâ<vhí líâ<ui lndvdéd fhk: l J fi >Ë j<[i nhvn& löhmg `ÎVhl<Ë láhfu hköhkd hsj& fv iâîk hshõ in hc jèîi, o<n rvhv ld nin& kænihdd hsj ;I fv uâ Vn h, ld a<n, iâi lh fi kæn, hvcdhfd uâ VnlHË kîhc nhvdl#,ï nv hnhli htc,n ^. d D ;I lh o<n vh il fi jáèhdd, il nv lîhë líâ<ui fi kæn fæbhvdl, kæh q T, r<jâhë vh fèév fúáhsîl# >kîi ;I hköhë vh nv pv;j j Hl D >rhï r<hld tv& u < iîáj lndví fhk: nv hnhli hdk iâhda fi hdvhn sòk `VnhoJ, nv o Hã fi líâ<ui k HvjD fhk: = J ^ lèl hsj >shë, tvh=îv, kîc =öévù onlhè hg év,kî:, läéád fv TI hahví ;Vn# fhk: l J f<ní hsj& hc fvkhli ihï nv nsj h[vh uá<hë ;Vn# hlh,ï hc lîhë ]úl hknhc ihï ohv[d fhk: l J fi hvhmi onlhè fh ;Î ÎJ& nv fòa lndvdéd kîc j<s I v,ù ihï lndvdj lúhv;éd& =öévù t HÏ iângd&,thø, d åhv]æd vh ;I iâ<hví hc oûhdw fv[öéi lèl jvdk fvkhli ihï >jd fhk: fîhë ;Vn# líâ<ui hï hc kîv,ï hköhkd nhka lñ<v, uhlg fi ho±ø, kîc nhvhï s±lj ;HvÏ#,Ï >rhï n;év nd<hknvï& nv `HdHË sòáhë o<n qâk hahví fi ]úl hknhcihï fhk: nv clîái ihï nho D& j<s I láhfu hköhkd vh d D hc ho±rd, vtéhvï ld `Vnhcn ;I fh oâîvlhdi ho±ø, hvcù >lîòéi hsj# jòûûd fhk NhvÏ nhvkn# hlh nv fòa kvê htchvï dh nhka hköhkd ;I hiâîj föîhv cdhnï nv ;Hv fhcvsd nhvn& fi oû<wîhè,,d =D ihï htchvï# nv fòa kòöj& fhcvshë fi nhka ihï lèhvjd, jòûûd nv [ÈJ jö X fv löhmg [HvÏ fhk: kîhc nhvkn ;I vdúi nv clîái ihï lndvdj uhlg fhk: u <Ê l Vó nv fòa k Hvè, fhcvsd vh fi n, fòa jæöîl ;Vn# nhka [ÁäI ihï sòj, nhka kvê htchvï dh hköhë ;I,hr ÎJ ih vh kúhë ld nin# iv=c kähdn hc ndnë hdk,hr ÎJ ih khvhpj an& f I fhdn hc >kèh nv [ÈJ ;öf l<tæîj hsé HnÍ ;Vn# vh tvhil ;ÁÎN jh uâ Vn ;G líâ<ui fhk: l<vn fhckævï rvhv =ÎVn# hc xvdr hdk fhckævï hx±uhjd fi nsj ld >dn ;I lhkán >mîái hï hsj

7 fhk: uhlg l<evï hsj ;I fhue ld a<n fhco<vnihdd ;I hc kæhdw tv>dánihï fhk: nv uâ ÎHè a F dh séhnihï fhk:,[<n nhvn& fi fhcvsd k<dk hc,hvsd fi lvp I fhco<vn=îvï hvjæh o<hiîl dhtj# fi hdk l ÁD ;I p <v fòa k HvjD nv xvhpd, j<gîn kvê htchvihï [NdN fhcvsd k<dk fîhë ;Vn, = J ^ nv fhcvsd sáéd, l Â< & uâ ÎHè fhcvsd jñj rhgf fhcvsd dh fhcfîád w<vè ld =ÎVn nv w<vjî I nv jöèî±è léâv;c& fi fvvsd,d =D ihï fhcvsd sáéd, fhcvsd k<dk `VnhoJ#,Ï fhcvsd nv,ë ch, ;ÁéV ihï nho D vh d D hc [ÁäI ihï qâk hahví fi kæa ; ÎNÏ hnhví ;G fhcvsd, k Hvè nv xvhpd sîöél ih hc [ I shlhki sáía, iâîáîk iâ HvÏ nv jnvds shlhki fi >Ë j<[i ;ÁÁN# nv fòa f NÏ hdk iâhda& >rhï g ChdD lndv hl<v xvó, fvkhli, vhcnhvï& p Z ;VhlJ hköhkd& vuhdj láhtu shclhkd, jæ<dj lähkd hvcù, ho±rd vh hc lèl jvdk k HjD nhköj ;I fhcvshë iâ<hví fhdn,ï nv `HdHË hc iâ HvhË fòa k HvjD fhk: o<hsj jh qâk htchda lèhvè ihï tvnï o<n j Hl D lá ÆD fh shdv,hpnih nhaéi fhaán lhkán kîv,ï hköhkd, nhvhdd.ihï lhnï& htchda nrj, rhfg hj H f<në w<vè ihï lhgd, htchda ;Î ÎJ nv hvhmi onlhè vh fvaâvn# fhk: fîúév =Vnn# hdúhë iâîáîk nv oû<ü hiâîj ;Hv fhcvshë fi k HjD hahví ;Vn ;I hc >Ë [ I ld j<hë p HzJ hc nhvhdd ihï l Á<Ï hiâîj tvh,hkd nhvn& iv]ænv ;I sîöél ihï k HvjD lh r<ï jv fhaán l<[f o<hin an ;I fhk: fi o<aáhld aèví a<n, hräh lvnê fi aní hsj& aáhoj, nvµ [HdæHÍ hköhë hsj& nv hdk oû<ü, nv hvjäh fh ;Hv fhcvshë& hsé HnÍ fèîái hc láhfu nv hoéîhv, rhfg nsévõ lvnê, [ F vqhdj pr j HgD hsj#,ï nv hnhli htc,n. ^ d D hc fánihdd ;I nv láú<v ho±rd fi >Ë hahví ihï l Á<Ï o<n vh fúáhsán cdvh ho±ø, vtéhv hköhkd nv fhk: l J pv h, vh ld ckn ;I kéîíi >Ë hvhmi onlhè ohgûhki, l <ã fi jn,dk láú<v ho±rd, `ÎHÊ kè éi nv l<hcdk >Ë& hdk hsj ;I lh iâ<hví o<hihë >Ë iöéîl ;I iâ HvhË lh nhvhï [HdæHÍ ohwd fhaán, hvcù pöîk rhë fî: g< g<hshkd& y±lvqh ng HkD, phln hdvhkn,sj i<aá+ gæâhkd& `V,dC chvuîhë, u ÎVqH vqhmîhë k Vhè fvjv >cl<ë ^ ohkl ih, >rhdhë fèhví t <vk hn& aèáhc ;VlD& wndæi vséæhv& hdvì pæhkd& uähõ hf<hg éñd whgp, u D fî<µ fhcvshë kâ<ki ^ >rhdhë hpân clhkd& u D kî <dd& lñân j<tîr vpîl& =Î<Ï, lèîk fvc,dd iâ HvhË kâ<ki ^ ohkl ih, >rhdhë thxâi ls ]ÎHË& w VÏ råhë ]D& `<v& s ÎN fîhè& u D h;äv chyvï& rhsl v;íhë& nh,,n v=ndhë `<v& lñânvqh pæîv avdt clîád& dnh### hvchkd& htúhv u HdD& ;Î<hË ;<Í vqhr D& sînlñân s HnjD hvnséhkd& ;<v,ù rhsâd& lá<]èv chvß& y±lvqh sh;d& d<st kî ÂVhÊ& pâînvqh vqhmîhë& líéäd w <nï hdk htvhn fi avó bdg ld fhaán^ iâ HvhË fhckúöéi ^ ohkl ih, >rhdhë `V,dC fvra& lñânjæd hnhví ;G fhcvsd, k Hvè, kîc htvhn fvjv >cl<ë jòûûd fhcvshë l VtD ankn, fh hu HÏ inhdhdd l<vn jændv rvhv =VtéÁN# nv `HdHË hdk iâhda qâk jí ÎG hc iâ HvhkD ;I `S hc 03 sh onlj whnrhki fi htéòhv fhckúöéæd khmg =úéi hkn& ;Hv;ÁHË kâ<ki tvhdán =BaéI kæv nv fhcvsd, k Hvè fi d: tv>dán ph kæv, >dání kæv hvjæh o<hiîl dhtj# pnhrg ih qv,vï hsj& hlh h=v hvjäh kcnd D fîk fòa k HvjD, fhco<vnihï fòa k HvjD nv jèîi, j<gîn kvê htchvih fhan& hc d: lh hw< Ò =BaéI kæv iöéîl& h=v]i p <v fhcvõ nv lñîx uâ ÎHè, fhcvsd sáéd fh hf Hn j VdT aní hï ;I,[<n nhvn nv d: svï hc w<vè l Â<õ nv ]VoI xvhpd hdk kvê htchvih fîhë a<kn#,ï nv hnhli htc,n ^ k éi ndævï ;I nv fhcvsd sáéd,[<n nhvn hdk hsj ;I aâhví 71 hvndäèúj 6831

8 kændáæd l_vnê& jvhtî:& fvo<vnhv kîöéán# hc s<ï ndæv lh fvhï hvhmi onlhè n]hv ;Âä<niHdD kîc iöéîl, fi kh]hv hc kîv,ihï phqv fîa hc hknhcí hsé HnÍ ld a<n.. avhd D hdk,zî I vh hkíhê niîl& avhdx sòéd lhkán o<nv,ihï `<gvshë lñn,nï ;I fvod hc >kèh fi iî},[i hc avhdx l <fd svhsv hséhë jèvhë ;Hv föîhv sòj, na<hvï hsj& hlh hc >kíh ;I ;Hv lh hvjäh kcnd D fh [ F vqhdj lúévdhë nhvn fhdöéd jñj iv sv,ù kîc fv=cdní aní hsj& nv oû<ü uâ Vn hdk hnhví ;G nv,h`öîk v,cihï sh 58 = J ^ hvhmi onlj fi pn,n 053 a äi nv >rhï =<nvcï ;HvaÁHõ hnhví ;G ochki nhvï ;I nv n, sh =BaéI fi uá<hë nfîv séhn sv,ù t HgÎJ nhaéi, fi uá<hë nfîv fvjv xvó vtéi hdl jh qâk jændv hc j±ù hdk ucdchë& fh =<ai hï hc t HgÎJ ihï >khë nv hdhê `HdHkD sh >aáh a<dl# hsj;i hdk hlv,zî I >khë vh na<hvjv ld shcn# nv hdk tvwj fi svh iâ HvhË hnhví ;G ochki nhvï, j<cdu, hnhví ;G hdâád, p HzJ fhk: vh fv uèní nhvkn# jvnn lçl<vdk `<gvshkd fi iâvhí lä Y iáæ éd,[i kæn, ]: löhtvjd fi hdk s<, >Ë s<ï aèv fh o VhjD kîc iâvhí o<nv, hsé HnÍ ;ÁÁN,,zHd D vh ;I fi uèní nhvkn fi hkíhê fvshkán# lhkán lçl<vdk `<gvshkd ;I,zÎ I jcvdr kændáæd fi a F fhk: ih nv v,cihï `HdHkD sh hc o<nv,ihï aòûd o<n hsé HnÍ k ÁÁN& hlh uní hï iöéán ;I fi h[ähv ld fhdöj nv hdk jvhtî: fi il `ÎîÎNÍ hc sh fi h,ì o<n ld vsn# hdk hcnphê jh pnï hsj ;I hy F htvhn vh n]hv svnv=âd, oöéæd l Vx ld;án# fîúév lvnê jv[îp ld nián sh;áhë aèvihï fcvø iâæd hc lú G fcv=d fi khê jvhtî:, jvnn sáæîk o<nv,ih = I lán iöéán, hdk khvqhdéd nv v,cihï `HdHkD hvndäèúj 6831 aâhví 71, vsîn# u±,í fv >k I fh uáhdj fi hu±ê löá<gîk bdvfx nv oû<ü nv jvhtî: aèv jèvhë nhaéîl ;I fi g T onh, fh j±ù iâ HvhË, onléd fd,r I nv jâhê v,cihï i éi, péd shuhè yîv hnhvï fi hkíhê shdv iâ HvhË fîúévdk túhv ;HvÏ vh nv v,cihï `HdHkD sh nhvdl, sh 58 kîc iâhkán sh ihï `ÎúÎK& píl ;HvÏ föîhv fh dd vh lçl<vdj `<gvshkd hkíhê aní hsj& = J ^. jçlîk hláîj o<nv,ihï `<gvshkd hc lèâévdk,zhdt `VsÁG hdk hnhví ;G hsj# lh kîc iâî<ë >rhï hlîvhw±kd l H,Ë hnhví ;G onlhè hdâád, p HzJ qâk fîhë hdk l F ;I nv hs ÁNlHÍ sh 58 nv pn,n 01iChv shuj hnhví ;G onlhè hdâád, p HzJ, `<gvshkd fi a F hdk hnhví ;G nv vhséhï hvhmi onlhè fèév fi iâ HvhË, lúévdhë =VhlD fhk: l J hsj# hdk hnhví ;G ;I fáh fi tvl<ní >rhï whfvï& u < lñévê iîáj lndví r F jåání fhk: hsj& fi ;Hv o<n hnhli ld nin, j±ù iâi ;Hv;ÁHË fîk a F,,hpNiHÏ `<gvshkd fi,[<n fîhdn& `HvÍ hï hc lú ±è lh fvxv o<hin an# fh hdk,[<n, fh jâhê ;Âä<niH, lú ±è l<[<n ;I jh pn,nï lá ÆD kîöj hahví ;Vn, = J ^ hc xvtd =HiD h,rhè j<r Hè a F tvhjv hc j<hë hnhví ;G ochki nhvï hsj, h=v nvµ léæhf D, shuhè föîhvï hc cpâhè iâ HvhË fd h[v, lcn fhrd ld lhkn#,ï iâîáîk fi,[<n biáîj khnvsj iâ HvhË a F, hké HvhjD nv ph phqv iv kîv, nv pn,n 051 jh 061 shuj hqhti ;HvÏ hkíhê ld nin nv phgî I kâd j<hkîl fîa hc 09 shuj fi >kèh `VnhoJ ;ÁÎL

9 cpâhjd vh ;I léñâg aní hkn fi fhv kúöéi hsj# hdk [ I ihï cdäh& hdk gñ Hè fi dhnlhknkd, hdk ps o<ã, n,sj nhaéád vh hc il nvdy k ÁÎL# kîhc kændáæd >khë vh fv>,vní ld ;ÁÁN# d: gäòán ;<]:& d: oöéi kähaîn& d: onh r<è ld.j<hkn hdk ps o<ã, ngáúîk vh nv >khë hdíhn ;ÁN;I tvnh il hc vhí ld vsn, fhc lçl<vdk `<gvshkd fi a äi aâh o<hián >ln# ;öhkd ;I iv v,c fh,[<n lú ±è tvh,hë fi j: j: a F sv ld ckán, niîl# hdk ;HiA lûv fvhï fhk: l<tæîj ]úâæîvï lñö<ã ihdd ;I hlöh fhk: nv `ÎA =VtJ l<tr andl& fh j<cdu láhsf aäi `< )]: löhtvjd( lûv kændáæd vh jh lîchë 02 nvwn ;HiA kúhë ld nián ;I lîchë lûv kændáæd nv hs ÁN lhí iv sh köäj fi lhí ihï ndæv sh fh htchda 02 nvwnï iâvhí hsj& hlh fh sîhsj >rhï lvhnï vmîs hnhví ochki lv;cï nv oû<ü htchda lûv kændáæd nv v,cihï `HdHkD sh = J ^ l Â< Ò iv sh >lhvih hdáæ<ki wnhï iâ HvhkD fi =<ù ld vsîn ;I,rHdU, hj HrHè `<gvshkd vh fvhï d NdæV fhc=< ld ;VnkN#, nvaj lnt<ë ld dhfán& hlh iâîáhë fi ;Hv o<n hnhli ld.nián# nv lîhë iâèâi nséæhí ihï s<vjv& `< aâhv, föéi fánï hs ÁHõiH& hkæhv iv=c vk+ `HdHË vh fi o<n kâd fîán& ahin o<fd hsj hc j±ù fd,r I iâ HvhkD ;I =HiD h,rhè o<n vh cdv hdk hs ÁHõ ihï vdc, fi lh hkæîcí l Hu D nhn jh iv ]I fîúév fh hdk röâj hc hnhví ;G ochki nhvï, j<cdu >aáh a<dl# hdk shgk fh píl ;Hv sáæîáa ;I,réD,hvn shgk `< aâhvï ochki lv;cï `Hvµ aèv andl& fh a<v, iîíhkd l<h[i andl ;I kúhë hc j H`<, t HgÎJ cdhn iâ HvhË f<n shgk `< aâhvï ochki lv;cï `Hvµ aèv - p<, p<ù kîâv,c hláîj o<nv,ih fv,c k ÁN# júndn p HzJ o<nv,ihï `<gvshkd nv v,cihï `HdHkD sh & hdk hnhví ;G hrnhê fi huchê c,[d lñht ÎK `<gvshkd kâ<n jh lú D hc k V föéi fánï ]ÈHvkO ihï hs ÁHõ löhunè cê vh fi uâg >,vkn# qv,vï [ <=ÎVÏ ;ÁÁN#,Ï nv `HdHË hc lndvdj fhk: kîc o<hsj jh nv jíèîc ochki ih, lvh;c `<gvshkd fi nséæhí ihï s<vjv& fhkncë, qâk j<cdu láhsf kændáæd lîhë lúévdhë, tvhil kâ<në `< ;HtD nv x< v,c fh ochki nhvï iâ HvÏ ;VnÍ, hc `<gvshkd ihï yîv fi,sî I oúhã ihï >lhní hï ;I nv ochki l<[<n hsj& kîhc hdk nséæhí ih vh fvxv ld ;ÁÎL#,Ï hc iâ HvhË a F jæhqh ;Vn jh oäv nhn, = J ^ nv hdk sîöél& hc xvdr lhkîé<vdá+ nséæhí.ihï o<n`vnhc& nséæhí ihdd ;I kîhc fi hs ÁHõ nhvkn vh aáhshdd ;VnÍ >rhï lvhnï nv oû<ü fvkhli ihï nv nsj h[vhï hdk hnhví ;G nv sh 68& hc jæöîl.fánï, k Hvè léâv;c fv nséæhí ihï o<n`vnhc hc >Ë hvjæhï tviá+ hsé HnÍ hc ;HvjÈHÏ hg év,kî D hdk lú G lvj U =Vnn# a F fh ;Âä<n hs ÁHõ láhsf [ÈJ nséæhí ihï o<n`vnhc l<h[i ld a<kn# hlîn,hvdl fh htchda j Nhn SOP ihï tv,aæhid, lèl jv lúévdhë lh wn nv wn pæ<ø o<n vh fi w<vè,[i kæn hc o<n`vnhcih fvnhaj ld ;ÁÁN# fi iâîk ngîg nv v,cihï `VnhoJ pæ<ø hy F,[I kæn, 05 nvwn ]: löhtvjd ld `VnhoéÎL& hlh nv ph phqv, fh wn,v ;Hvè ihï hg év,kî D,,hvdC,[I pæ<ø ih fi hdk pöhã ih& `VnhoJ fi lúévdhkd ;I fi `VsÁG o<n pæ<ø `VnhoJ ld;áán, uâ<lhò hc lîhë av;j ih& l<söhè, shclhë ih ld fhaán& 05 nvwn =ÂHË ld ;ÁÁN fh htchda ;Hvè ihï hg év,kî D hsé HnÍ hc `< tîcd D ;L ld a<n& lh h;á<ë fh htchda lûv v,fv, aní hdl# nv =BaéI fvhï,ï nv hnhli, nv `HsO hdk `VsA ;I `< hg év,kî: ]I jçeîvï fv v,kn ;Hv ochki lv;cï =BhaéI hsj& = J ^ fv o± jû<v iâæhë ;I nv ochki lv;cï nv ph jñûîg nv nhkúæhí ih, lvh;c >l<cù uhgd ld fhaán# ;VnkN lh fh ;Âä<n kîv, l<h[i iöéîl& hlh o<añhgl ;I fæ<dl h;á<ë, fh j±ù n,]ánhë, hdêhv=vhki iâ HvhË& 07 nvwn kîv,ihï ahyg iâ HvhË ucdclhë nv hnhvhè ;G onlhè hdâád, p HzJ, jnhv;hè fi svhkíhê kâd vsîn# iâhk <v ;I >rhï =<nvcï fi nvséd fi >Ë hahví ld a<n& ]ÁHk I hnhví kúv hs ÁHõ fhk: lv;cï hdk hrnhê fhk: l J vh l<vn jændv rvhv nhn# hgäéi hdk j±ù ih fn,ë iâj uhgd, s I wnv aâhví 71 hvndäèúj 6831

10 kîc )nvl<hvnï ;I huéähv jñj `<aa fîâi huéähvhè whnvhjd rvhvnhn( fi ;Hv ld v,n# rvhvnhnihï whnvhjd, yîví lé D ld.fhan# nv hvjäh fh hdk v,ù jhlîk huéähv.& hw ±ó )ytilicaf tiderc tropxe derutcurts( nv hdk v,ù.& jhlîk huéähv fi hj HM qâhkj n,géd dh sîöél fhk D kä<ní f I fv,eîæi.=bhvï u<hdn phwg hc tv,ù ;H dh onlhè&,h=bhvï 2- jhlîk huéähv fvhshõ xvhpd shoéhvihï lòé T,eÎÆI.=BhvÏ )seitilicaf noitcurts( huéähv whnvhjd ld.fhaán# `<aa fîâi.hï huéähv lb;<v nv ]Hv]<ã fvkhli.ihï j<s I whnvhè ;ú<v léä<ß rvhv=vtéi, hc hdk v, huéähvè lb;<v l<s<ê fi jöèî±è qâhkj,chvè hl<v hréûhnï, nhvhmd nv ]Hv]<ã fvkhli `Á{ shgi, r<hkîk f<n[i sh ki nv hoéîhv fáæhí.ihï hréûhnï rvhv.ld.=îvn# whnvhjd )SACE( nv hdvhë hc xvdr sîöél fhk D )=úhda huéähv j<sx d D hc fhk:.ihï jíhvï(, jñj k Hvè fhk: lv;cï, fh 1- jöèî±è huéähvï whnvhjd )seitilicaf tiderc tropxe( jöèî±è huéähvï whnvhjd jñj `<aa l<söi.ihï fîâi huéähv h, ^ v,ù.i_hï uâ_ní j_hlîk hu_éähv x_vó.i_hï j<s_ _I.hÏ& xäæi. fánï fv läáhï k<ß qâhkj hvndäèúj 6831 aâhví 71 svlhdi.ihï nho D, ohv[d, van hréûhn ;ú<vih ld.fhan# ld.fhdn jhsîöhè cdvfáhdd fi pn ; HdJ nhaéi.fhan jh fé<hkán ]HgA.iHÏ lnvkîcí anë& já<ß j<gînhè& j<s I jíhvè& van [ ÎJ, fèä<n lñîx cdöj vh fh l<tæîj `új svfæbhvkn#,[<n, ;Î ÎJ jhsîöhè cdvfáhdd yhgäúh lèâévdk uhlg l<ev nv [ F o<hin.dhtj# d D hc `ÎA kîhc.ihï j<s I hréûhnï ;ú<vih& svlhdi =BhvÏ nv `V,\Í.iHÏ cdv shoéd ld.fhan# hréûhnihï nv ph j<s I& lndvdj& kñ<í h[vh, nv kèhdj s<n>,vï hdk `V,\Í.iH vh jñj jheîv o<n rvhv.nin, fáhfvhdk aáhoj v,ù.ihï lòé T jhlîk lhgd ]I nho D, ]I fîk.hgâ D& u<hlg l<ev fv hkéòhã iv ;NhÊ hc hdk v,ù.ih, kîc jñ ÎG lhgd `V,\Í.iHÏ cdvshoéd hiâîj föîhvï j Á<g<\Ï& svlhdi, lndvdj fi uá<hë hv;hë lèl ;öf, ;Hv iöéán ;I fvo<vnhvï hc >Ë ld.j<hkn hl HË hsé HnÍ hc l<r ÎJ.iHÏ fhchv vh tvhil kâhdn# nv hdk fîk& jhlîk svlhdi fi oû<ü nv `V,\Í.iHÏ cdvshoéd ;I kîhc fi svlhdi =BhvÏ fîúévï nhvkn ld.j<hkn láäu^ [C,hè >l<cad thdáhks- nhkúæhí wá éd avdt ihnï hdáhk < hnhví ;G ntév lndvdj, v,hfx uâ<ld xäæi fánï v,ù ihï lòé T jhlîk huéähv xvó ihï j<s I.hÏ láhfu fîk.hgâ D nv `V,\Í.iHÏ cdvshoéd tcejorp erutcurtsarfni ni gnicnanif lanoitanretni jhlîk lhgd fîk.hgâ D shoéhv.ihï t<ø uânjúh fv läáhï thdáhks o<n=vnhë )nv `V,\Í.iHÏ * shoj& lhg ÎJ& fèví.fvnhvï& hkéæh * shoj& lhg ÎJ& fèví.fvnhvï 5- ha H lòé T shoj& fèví.fvnhvï, hkéæh ahlg^ * shoj&fèví.fvnhvï& hkéæh hj HM wv fi hl<h & nhvhdd, u<hdn khad hc `V,\Í ld.fhan# * thdáhks o<n=vnhë fn,ë hj HM lá <v hj HM lñn,n, dh unê hj HM fi svlhdi =BhvhË )sèhlnhvhë(., 4- ha H lòé T thdáhks o<n=vnhë )ecnanif tcejorp( ahlg^ * thdáhks o<n=vnhë fh hj HM lñn,n hvhdi ld.=vnn# aä I.iHÏ fhk D, dh fn,ë kîhc fi,eîæi.=bhvï hl<h, nhvhdd, u<hdn rvhvnhnihï tv,ù, wvtúh fi hj HM nv[i.fánï huéähv fáæhí hréûhnï nv l<hvnï ;I fáæhí ihï hréûhnï hc l<r ÎJ huéähvï fh, rhfg j<[èd fvo<vnhv ld.fhaán& jhlîk huéähv fn,ë qâhkj n,géd dh 3- jhl ÎK l ÁHfU lhg D f_v hs Hõ hu_é_ä_hv f Á_æHÍ hr éûhnï )tiderc etaroproc( 10

11 5- huéähv xvó.ihï cdvfáhdd^ l_íéâu.ihï `év,a_îâd, dh xvó.ihï j<s I láhfu k J, =Hc fîk 2-1 lî ÎHvn n v( fhan# nv sæt 05 lî Î<Ë n v( vh ahlg ld.a<kn& nv phgî I huéähvhè l<vn kîhc xvó.ihï j<s I.hÏ lâ K hsj fi lvhjf fh jv )nv x_vó.ihï l<hvn t<ø.hgb;v iv ]ÁN fi k<ud fh xvó.ihï j<s I.hÏ lvjäx ld.fhaán,gd uânjúh huéähvhè ;<jhí lnè, fh læhndv lñn,njv )l Â<Ú 4- huéähvhè l<vn kîhc [ÈJ h[vhï xvó.ihï j<s I.hÏ 3- huéähv fvhï ovdn r Hè, jíèîchè uâní svlhdi.hï )xvó.ihï j<s I nv líéâu.ihï l<[<n( jhlîk.;áání huéähv `V,\Í.iH pöhsîj,d Í.hÏ nv l<vn pû< hxâîáhë hc jhlîk >Ë kúhë.ld.nián# lúhfi huéähvhè jíhvï ;<jhí lnè fi avó t<ø ld.fhan )pnhrg fvhï lnè 6 lhí h,gîi j<gîn( hc hiâîj,d Í.hÏ fvo<vnhv f<ní, fhk:.ihï 2- huéähv svlhdi nv =Vnù XEPO )erutidnepxe gnitarepo(^ )ovdn l<hn h,gîi- ;HjHgÎöJ& r Hè( iv ]ÁN l<hvn lûv hdk huéähv fîâi& icdái.lndvdj& fèví.n,vhë shoj, yîví( fi ;Hv.lD.v,n# fvod hc fáæhí.ihï hréûhnï hdvhë fvhï jhlîk icdái. [HkäD jöèî±è huéähvï lîhë lnè )51 nvwn sèl,hê =ÎVkNÍ j VtI l<söi.ihï hdk huéähvhè qâk hdá I ld.j<hkn fvhï lûhv jhlîk l<hn h,gîi, icdái.ihï [HvÏ,hpN.iHÏ j<gînï-wá éd fi ;Hv v,n nv uîk ph 1- huéähvhè jíhvï );<jhí lnè( fvhï jhlîk icdái.ihï [HkäD thdáhks^ n,ê^ jæöîl fánï huéähvhè fv pöf k<ß lûv lñö<ã ld.a<n iv]ánshoéhvihïrvhvnhnï >Ë ldj<hkn j H,è.iHÏ thpúd fh shdv ha H thdáhks o<n=vnhë nhaéi.fhan# 6- ha H lòé T fhï f: kcab-yub )fhï f:( kîc nv lhiîj hlv d D hc ha H )thdáhks o<n=vnhë( cdvfáhdd k ÎV hpnhë kîv,=hí.ihï fvø( jhlîk huéähv ld.a<kn# 1- j<sx fhk:.ihï jíhvï )huéähvniání( `ÁíL^ jæöîl fánï huéähvhè fv hshõ k<ß `<aa vdö: 3- fhc`vnhoj nv hröh yîv löh,ï )léáhsf fh [VdHË kændáæd( 1- v,ù fhc`vnhoj d íh)tnemyap tellub( 2- fhc`vnhoj nv hröh löh,ï ]ÈHvÊ^ jæöîl fánï jhlîk huéähv hc k V ]æ<kæd fhc`vnhoj hröh huéähv j<s I lá ÆI.hÏ jhlîk ld.a<n# rvhvnhn fh ;ú<v.ihï lòé T )fû<vè,hê( nv hoéîhv n,gj léä<ß rvhv =VtéI, jñj k Hvè l<söi.ihï huéähvï fîk.hgâ D, fh fhk:.ihï 3- huéähvhè nvhc lnè )04-02 sh ( l Â< nv hvjäh fh xvó..ihï cdv.fáhdd ;I j<sx l<söi.ihï huéähvï fîk.hgâ D, nv ]Hv]<ã `V,\Í, 6 lhí n,ví hsévhpj( ld fhan# nv avhdx t D nv hdvhë& x< n,ví fhc`vnhoj 5/8 sh, ;G n,ví huéähv 5/11 hgd 41 sh )fh hpéöhã 5-5/2 sh x< n,ví h[vhdd whnvhjd )fh `<aa l<söi.ihï fîâi( jhlîk.ld.a<n& x< n,ví huéähv föéi fi nv[i huéähv ;ú<vih, k<ß j ÂÎK, shdv u<hlg nhvn# 2- huéähvhè lîhë lnè^ )l Â< fîk 41-8 sh ( hdk huéähvhè l Â< fvhï h[vhm xvó.ihï j<s I.hÏ nv rhgf jöèî±è huéähv l Â< fi hj HM huéähv fáæhí hréûhnï&,eîæi =BhvÏ u<hdn rvhvnhnihï whnvhjd, dh nv l<hvnï hc xvdr =úhda huéähv jhlîk a<n# jöèî±è huéähv whnvhjd& hdk huéähvhè l Â< j<sx fhk:.ihï jíhvï fh `<aa o<n >khë )`BdVù vdö: j<sx fhk:(.`vnhoj, 1- huéähv ;<jhí lnè )l Â< fîk 6 lhí jh 5 sh ( nv hvjäh fh jhlîk svlhdi nv =Vnù& kændáæd dh jhlîk fòa jíhvï )fn,ë `<aa fîâi( s<ê^ jæöîl.fánï huéähvhè fv pöf x< n,ví huéähv lá ÆI.hÏ, yîví fi n,gj.ih `VnhoJ ld.a<n# huéähvhè l Â<Ú nv rhgf huéähvhè nvhc lnè, hc xv l<söi.ihï fîk.hgâ D )fhk: [ÈHkD, l<söi.ihï jòûûd,hföéi(& fhk:.ihï xvó.ihï cdvfáhdd uâ<lúh ahlg)[hní.ih& `G.iHÏ hvjähxd& aä I.iHÏ lòhfvhè.& kîv,=hí.ihï fvø- sn, aä I.iHÏ >fîhvï ld.fhan# hdk aâhví 71 hvndäèúj

12 huéähv lb;<v& föéæd fi,q ÎJ huéähv ovdnhv, shdv avhdx nhaéi, nv räh nvdhtj qâhkj khli.ihï cê hc xv ovdnhv hkíhê ld.=îvn# =úhda huéähv )fi k U jhlîk ;ÁÁNÍ jíèîchè, onlhè( fvhï av;j lívï `V,\Í )ovdnhv ;H, onlhè( hkíhê =ÎVn# fndèd hsj =úhda - fhk:.ihï lñ D qâhkj fhk:.ihï jíhvï fîk.hgâ D, dh lñ D ld.j<hkn nv rhgf 3- qâhkj fhk:.ihï jíhvï - fhk:.ihï fîk.hgâ D - >\hks.ihï jòûûd iâ HvÏ.iHÏfÎK.hg Dnv;ú<v.iHÏ wá éd,,hföéi fi >khë - fhk: hs±ld j<s I 2- qâhkj l<söi.ihï lhgd fîk.hgâ D - fhk: fîk.hgâ D fhcshcï, j<s I )fhk: [ÈHkD(, kèhnihï lhgd - qâhkj fhk D )nv hdvhë fhk: lv;cï( 1- qâhkj ;ú<vï )eetnaraug ngierevos( - qâhkj n,géd )nv hdvhë,chvè hl<v hréûhnï, nhvhdd( aúl^ jæöîl fánï huéähvhè fv läáhï k<ß qâhkj onlhè hc láúç shdv ;ú<v.ihï u < )DCEO( vh kîc `<aa.nin# lñn,n fi d: ;ú<v ld.fhan(, dh jíèîchè >chnï uâg `ÎÂHk HvhË nv jhlîk jíèîchè, onlhè& fòúd hc fîâi jöèî±è huéähvï& ;H, [ÈJ hdíhn hk H.`BdVÏ cê nv jhlîk jíèîchè, onlhè lèánsd, nhka tád, yîví )fi,d Í nv l<hvnï ;I j Á<g<\Ï shoj, nhka tád j<sx shclhë iâ HvÏ.iHÏ hréûhnï, j<s I tnempoleved noitarepooc cimonoce rof noitazinagro )DCEO(, whnvhè köäj fi `<aa fîâi lá< fi whnvhè hc ;ú<v léä<ß ld.fhan# fáhfvhdk nv ]Hv]<ã ox.lúd.ih, lævvhè iâhiá+ aní l Â< nv rhgf av;j.ihï fîâi )oû<wd dh n,géd( f Á<hË ;Hv=Chv,chvè.oHkI.iHÏ hréûhnï, ;ú<vihï léä<ß o<n, nv [ÈJ j<s I lòé T& nv hy F l<hvn lé D, lá< fi wn,v `<aa fîâi hc xv l<söi.ihï fîâi huéähv whnvhjd ld.fhan& l<söi.ihï lb;<v 2- l<söi.ihï `<aa fîâi )l<söhè jöèî±è huéähv whnvhjd(^ hvhmi jöèî±è lhgd j<sx fhk:.ihï jíhvï ;ú<vihï wá éd huéähvnián=hë vdö:.ihï hpéâhgd huéähv vh o<n `<aa ld.nián )nv räh qâhkj khli.ih,,ehdr nvdhtéd hc huéähv=îvkní( hvndäèúj 6831 aâhví 71, shdv kèhnihï lhgd ld.fhan# - >\hks fîk.hgâ D qâhkj svlhdi.=bhvï )AGIM( ycnega eetnaraug tnemtsevni laretalitlum - l<söi fîk.hgâ D thdáhõ )jhlîk láhfu lhgd( )CFI( noitaroproc ecnanif lanoitanretni tnempoleved dna noitcurtsnocer rof knab lanoitanretni )DRBI( hc [ I^ - fhk: fîk.hgâ D fhcshcï, j<s I 3- l<söi.ihï fîk.hgâ D - fhk: [ÈHkD )knab dlrow( léú G hc kèhnihï lhgd fîk.hgâ D vdö: hw D jhlîk huéähv fi uèní >khë ld.fhan& fáhfvhdk hc ndn=hí ; D& huéähvniání )rednel( lñö<ã ld a<kn# fn,ë `<aa fîâi.hï >khë fhk:.ihï jíhvï hc hvhmi huéähv o<nnhvï o<hián kâ<n fi =<ki.hï ;I hc ndn=hí l<söi.ihï lb;<v nv pæîæj 2- l<söi.ihï fîâi huéähvhjd whnvhjd l<söi.ihï fîâi o<n löéæîâh jhlîk.;áání huéähv kâd.fhaán,gd 1- fhk:.ihï jíhvï fîk.hgâ D& hv,`hdd& \h`ád, oh,vlîhki )sknab laicremmoc( i él^ jæ_ö_îl f_á_nï hu_éä_hvhè fv l_äá_hï l_áhf_u j_hl_î_k huéähv xvó.ih TOOB,TOB,TOOB -ha H lòé T fhï f: )kcab yub( -thdáhõ o<n=vnhë -ha H lòé T& v,kr shoj& fèví.fvnhvï, hkéæh 5- shoéhvihï lé D fi qâhkj `V,\Í ) hl<h nhvhdd.ih, u<hdn `V,\Í( - rvhvnhnihï whnvhjd- rvhvnhn tv,ù lñû< è - fn,ë hj H fi lñû< è, wvtúh fi huéähv fáæhí hréûhnï - jv;îäd hc n, láäu t<ø )u<hdn shdv lñû< è fi iáæhê h[vhï `V,\Í, u<hdn lñû< è `V,\Í `S hc vhí hknhcï `V,\Í( - u<hdn phwg hc tv,ù lñû< è `V,\Í - u<hdn phwg hc tv,ù shdv lñû< è fáæhí hréûhnï 4- shoéhvihï lé D fi qâhkj fáæhí.ihï hréûhnï )fi hj HM lñû< è whnvhjd, u<hdn hvcï, dh huéähv fáæhí hréûhnï( 12

13 ld.j<hkán nhvhdd o<n vh fèév ;ÁéV ;ÁÁN&, iâi hdk l Hl±è ld.j<hkán d åhv]i nvfîk lvcih fi v,ad;i tvwéèh,hléîhchè hréûhnï htchda `ÎúVtJ lúòw ld.a<n # l Hl±è ld.j<hkán fh sè<gj fi d NdæV `VnhoJ a<kn& n,géèh ld.j<hkán fh fhcní fîúévï uâg ;ÁÁN& haòhü hlv,cí lh fh v,kn [NdNÏ hc k<>,vdèh fvhï j Á<g<\Ï `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D l<h[i iöéîl# hdk kög [NdN `VnhoJ.iH j<sx ]ÁNdK l Hl I nv ehkîi ld.fhan#, hlöh fi pn,n 53 lî ÎHvn l Hl I o<hin vsîn, fi iâîk u J nv ph >lhní shcï, shoj =ÁíHdA pnhrg nv pn,n20/0 hc`vnhoj ihï [ÈHkD ld.fhan# ;I hdk l Hl±è j<sx fîa hc d: lî ÎHvn ;Hvè hkíhê lîú<n `VnhoJ l<söhjd lhkánretsam, asiv hkíhê nhn# l Hl±jD;I hc xvdr asiv hkíhê ld.a<n n, jvd Î<Ën v dh vní fh, jíhvè hréûhnï vh nv fv ld.=îvn& hlv,cí& iâi hk<hß l Hl±è vh ld.j<hë fi x<v [ÈHkD, l ÂáK, hdâk fh cdvfáhï ;I =öévù l<q<ß ecnanif-e nhvhdd hg év,kî D j Nhn cdhnï hc onlhè lhgd& hc räîg l Hl±è nv pn uhgd& ;HviHÏ hg év,kî D vh nv ;ú<v f <v [NÏ `ÎæÎVÏ k ÁÎL ahin v;<n nv ; ÎI hl<v hréûhnï nv ;ú<v o<hiîl f<n( hc>kíhdd nv pæîæj [VdHË `VnhoJ.iH hc h,gîk s I jh h,gîk l Hl I hg év,kî D vanrhfg j<[èd nhaéi hsj# )h=v`vnhoj.ihï huéâhn `ÎúVtéI, fvrvhvï sîöél ecnanif-e hl HË hdáæ<ki `VnhoJ.iH kîöj# [ÈHkD ]ÎCÏ nv pn,n 68 jvd Î<Ë n v ld.fhan# fh j<[i fi hdk píl hkéæh è `VnhoJ.iH, fn,ë,shdg cê, rhfg dh rä±`vnhoj aní.hkn lêg `VnhoJ fvhï )hfchv& onlhè& clîk, pr hgcpâi& fîâi& lhgîhè,###(# xär >lhv `VnhoJ.iHÏ `VnhoJ.iH kîv,ï pîhjd d: hréûhn ld.fhaán& lîé<hë = J d: hréûhn shoéi aní hc svlhdi ihdd ;I fhdn `VnhoJ a<kn =V,Í læh è kúvdi láäu^ shdj NARITI dh tnemyap - e hg év,kî D `VnhoJ iâhk <v ;I rîhõ an nvwn fh Ï l<h[èi [ ÎJ fh v,hfx fhk D& iâîáîkl È<Ê s<nihï hréûhn;±ë vhuâ<lîj ldnin# `VnhoJ.iH, svlhdi ih, fòa fhk D r<ï kîv,ï pîhjd d: hréûhn iöéán& vh pb ld.;án# `VnhoJ fi w<vè rhfg hxâîáhë hj HØ ld.htén# hdk,d =D ]HgA.iH vh nv hréûhn ;L ld.;án# jíhvè hg év,kî D ]Hv]<ã shoéhvï lñev nv jíhvè [ÈHkD ld.nhkán# fvhï iv n, )ovdnhv, tv,aání( & hdk lñîx [NdN l<hk D hc jíhvè sè<gj kûf& rhfg huéâhn f<në, hláîj ]ÈHv qhf I, l ÎHv lñev fvhï d: vhí pg `VnhoJ ld.fhaán, fvhï iâîk hsj ;I ]ÈHv S vh lé<sx& fhdn rhnv fi fèví.=îvï hc vhí p ÈHÏ `VnhoJ fîúév, j±ù fvhï xvhpd hoéûhwd, vhí p ÈHÏ jòûûd aní fhaán hvcù& j Á<g<\Ï `VnhoJ [NdN, shní fvhï =öévù, hsé HnÍ iöéîl# ;ú<vihïj<s I dhtéi u_±,í f_vi ÂI svlhdi.=bhvï.ihï ;<]:, iöéîl# lh fi x<v nhml nvph fh fvnë sîöéâèhï aä I hï fvhï nvµ `ÎÂHË jíhvè [ÈHkD iöéîl#, lh fi x<v t H lú < ;Hv shoj ld.fhan # lh nv ph j±ù fvhï nséîhfd fi fh jvdk s P hláîj nv `VnhoJiHÏ ckíîví hï hc xvdr hfé Hvhè =<kh=<ë [ÈHkD, lá ÆI hï nv ph ;Â: fi já ÎL hséhknhvnihï [ÈHkD iöéîl ;I rhfg hk H & fhc, >chn iöéán fáhfv hdk sîöél `VnhoJ nvsj, ;HlG jâhlúh uâ D ecremmoc-u )jíhvè [ÈHkD( & ]ÈHvS: )dradnats( hséhknhvn& )ytiruces( hláîj& )smetsys( sîöéâèh, )yticilpmis( shn=d# lh r<ï hc d:,sî I fi,sî I ndæv hc xvdr ha_ I l_hn,ë rvl_c dh j Á<g<\Ï htooteulb# j <dcd<ë& ecremmoc-v l Hl±è fáîhn kèhní aní hc xvdr wnhihï löéæîl,ecremmoc-p dh jíhvè kcnd: fh jhfa `Vj<Ï iâvhí, ;HlåÎ<jViHÏ nséd, rhfg pâg `ÎA ld.>,vn# ecremmoc-t l Hl±è hkíhê aní hc xvdr d: [ äi já ÎL hc xvdr hdáévkj dh aä I hvjähxd hoéûhwd w<vè ld.=îvn# h;á<ë jíhvè fh l<fhdg ecremmoc-m tvwéèh, hléîhchjd vh fh j ÁÈHÏ nii 0991 löîv hw D jíhvè hg év,kî: dh ecremmoc-e vh fi o<n ndn ;I fh d: ovdnhv fi uá<hë >yhc=v d: l Hl I j<sx ;HlåÎ<jV `ÎúD fæîvkn# nv nii 0891& l Hl±è hc a G v, nv v, nv kæ I tv,ù fi w<vè l Hl±è s HvaHè `öéd, j ÁD =öévù dhtj# aní hsj& ;ú<vihï nv ph j<s I fn,ë j Á<g<\Ï lhgd fvhï thmr >lnë tvwj.ihdd nhvkn ;I hc sîöéâèhï `VnhoéD ;ú<vihï `ÎúVtéI fh hdá I fîúév l ä<uhè nkîh jh;în nhvkn ;I jíhvè hg év,kî D v,ï hléîhchè, tvwéèh, hréûhn, l Hl±è ;ú<vihï `ÎúVtéI l < dhfán [VdHË nhaéi fhaán# >dh ;ú<vihï nv ph j<s I tvwj [ < cnë hc sîöéâèhï `VnhoéD ;ú<vihï j<s I dhtéi vh nhvkn? aâhví 71 hvndäèúj

14 hvndäèúj 6831 aâhví 71 lú ±è, kh;hv>lnï.ihï cdhnï nv ;Hv fh,[<í kæn, ]:.ih,[<n nhvn ;I `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D ld.j<hkán >Ë vh fvxv ;ÁÁN# `< kæn fhdn fi x<v tîcd D hc ovdnhv fi tv,aání s <ó d: hréûhn ovn, ;±Ë& j<gîn, kâhda ld.nin# jähn è,[<í kæn, ]: ih ;HvÏ sòj,kh;hv>ln iöéán# iâhk <v ;I nv fh hahví an& rä± hahví an ;I jíhvè hg év,kî Decremmoc-e ]HgúÈH vh nv d: hréûhn ;HiA ld.nin# hdk fi u J >Ë hsj ;I nv j Á<g<\Ï [NdN `VnhoJ s <ó htchda dhtéi, fhcní vh nv nv[hè, nsévsd nhaéi.fhaán # j Á<g<\Ï `VnhoJ [NdN d ÁD fèví,vï^ fcvø, péd `òa ;ÁÁNÍ.iHÏ fcvø ]ÁN l ÎéD lbh;ví ;ÁN# htvhn fn,ë hvjäh p <vï fh fhk: ld.j<hkán fi onlhè lhgd, jñ< nv löîv hw D fhk D lcvui.nhvï ;I jáèh nv d: ní n,v htéhní& fvhï svlhdi.=bhvï ;<] D lêg^ tv,ù wáhdu nséd =V,iD hc ckhë v,séhmd nv l HcÍ ;<]: ovní tv,ad o<n fvhï svlhdi.=bhvï fh av;éèhï o<nahë vh nhaéi.fhaán# d: lúévï aòûd nv d: ;ú<v ld.j<hkn nv ;ú<v ndævï l Hl I.hÏ ;ÁN# vhi HviHÏ aòûd ld.j<hkán fvhï tv,aání dh ovdnhv aòûd j<s I dhfán lêg ld.fhan # lívdhë lòé T nv d: hréûhn ld.j<hkán vhi HviHÏ láhsf `VnhoJ fvhï l<r ÎJ ohü )noitcennoc pu laid( vh ld.nin# ]ÁÎK lñn,ní,sî D hc hoéîhvhè, hk HtÈH löá I lèâd fvhï ;ú<vihï nv ph j<s I j Á<g<\Ï jvhai hï : ENILFFO fi `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D h[hcí hsé HnÍ hc hx±uhè boîví aní fi x<v löéæîl v,ï d: jvhai ;<]: fîúév hc xvdr hvjäh hdáévkéd j ÁÈHÏ iâvhí dhjvhai.hï i<aâán& fh d: shclhë `VnhoJ [ÈHkD j ÎÎV, hfnhß vhi HviH ld.j<hkn kîhcihï lá ÆI.hÏ ohü vh fvvsd ;ÁN# fvhï ;Â: fi haòhü, av;éèh nv kúhë nhnë lòhvì, hnhví icdái.ihdúhë fhan# fvvsd hpéîh[hè shclhkèhï ohü ^ fh `Î<kN nhnë, hjûh th;é<vihï `VnhoéD& hc räîg,d =ÎÈHdD hc räîg rnvè hg év,kî D 001 nvwn fvhï l ÂáK jv anë hc,[<í rhfg nsévõ& nséîhfd fi s P fh Ï sîöél aáhshdd, jhdîn whpf ;Hvè, =Chvù nhnë l Hl±è [CmD ld.;áán# sîöéâèhï jûndr, sándj `VnhoJ ;ÁÁNÍ hc räîg júòîw j<sx l Hl±è hdáévkéd l ÂáK asiv j<sx whpähë pöhã,hvn ld.a<kn # j<hkhdîèhï ;Hvè lòû<ü ld.j<hkn ahlg, s<m hsé HnÍ nv hfchv `VnhoJ vh ;HiA ld.nin# fvhï lêh & j Á<g<\Ï aä I hvjähxd uûäd nv l<söhè lhgd jvhc h, l Hl±è vh fvhï jæ F, ;±iävnhvï hpéâh hs K, ### ;ÁéV fi `VnhoJ fvhshõ hkéæh j<gînhè nv jhvdo >dání nhvn vh ld.nin # htchda vdö:, lndvdj rîâj^ xî D hc j Á<g<\Ï.iH,,d =D.iH vdö: jæ F, ;±iävnhvï fn,ë `ÎA.`VnhoJ fi hsé HnÍ.;ÁÁN=HË h[hcí fhc;vnë svlhdi. nv d: pöhã aòûd vh ld.nin, hl HË lndvdj lhgd fvhï hsé HnÍ.iHÏ ohü, avhdx ohü, fvhï l Hl±è fhcv=hkd ;I kîhc fi oû<ü ld.fhan# pæ<ø =ÂV;D ld.j<hkn ha H lòé D nhaéi fhan# nséîhfd l ÂáK, láhsf fi,[<í nséd fvhï `VnhoJ.iHÏ t<vï fn,ë hdá I kîhcï fi kævhkd `VnhoJ köîi fhan, [ÁäI.iHÏ r<ï, lèl jíhvè hg év,kî D nv iv ;ú<v& htchda j<hkhdd lñsöhè lhgd, pæ<rd, cdvfáhshcï n,géd >kèh iâîáîk xvhpd vhí. p ÈHÏ =ÂV;D fvhï vtu kîhcihï `VnhoéD dh `<gd svdu.jv, fi x<v lñevjv uâg ;ÁÁN# j Á<g<\Ï `VnhoJ kîhclán tvhil ;VnË vhí.p ÈHdD fvhï kîhcihï =ÂV;D ld.fhan# d D hc ld.fhaán# hc fîk fvnë ]HgA nv hdk `ÎúVtJ& ;I jíhvè hg év,kî D iâi vh[u fi >Ë hsj& ld.j<hkn fi sîöéâèhï fhk D, hréûhnihdd ;I >kèh pâhdj ;VnÍ ;Â: ;ÁN ;I fh pv;j hev =BhvÏ léæhfg fi d NdæV, rnvè fòúd fi sîöél fhk D. ld.;án# hséhknhvnihï [NdN, j Á<g<\Ï.iHÏ jhcí lñvµ k<>,vï, vrhfj nv fîk lñsöhè lhgd d D hc r<ï.jvdk ahow.ihï d: hréûhn rnvjâán ld.fhan# fh jíèîc lähngi j<gînhè, onlhè, htchda nsévsd fi onlhè fhk D& jíhvè hg év,kî D h[chï lòé T d: hréûhn vh rhnv fi 14

15 ]æ<ki jíhvjèhï ;<]: ld.j<hkán l ÂáK jv uâg ;ÁÁN, `òa ;ÁÁN=HË ld.j<hkán v,ù fèévï hc l Hl±è kænï dh ]: vh hvhmi nián#, fh n,gj& ;HiA ld.nin vhi HviHdD hc räîg )ssenisub asiv( a D hc `VnhoJ aáhoéi aní nv svhsv nkîh iöéán, lêhgèhï )noitubirtsidasiv( ;I b;v ;VndL kúhë ld.nin ;I rîâéèh, htchda fèví.,vï, fhcní.ih nv iv n, clîái lòhvì, nv>ln jíhvdúhë,[<n nhvn# `VnhoJ hg év,kî D rîâéèh vh fvhï EMS ih nv hkíhê l Hl±è fhd NdæV fh avd ÈHÏ fcvø svlhdi.=bhvï.ihï. ;<]:, lé<sx^ hsé NhniHÏ cdhnï fvhï LES ih nv hsé HnÍ hc j Á<g<\Ï `VnhoJ hg év,kî D fvhï ;HiA van hréûhnï nv j<s I, v,kr fhchvihdd lêg yáh, ián,vhõ uâg ld.;áán# péd nv hdk s P hfénhdd& ld.j<hkn fi jíhvjèhï ;<]: ;Â: ;ÁN jh ` I.iHÏ jvrd `ÎúVtJ lhgd vh xd ;ÁÁN# iâ HvÏ fh n, shclhë yîvhké HuD )ACNIF( dh fáîhkæbhvï hjñhndi iâîhvï fîk.hgâ D, )evresonhcet( hc ndæv hrnhlhè asiv ld.fhan# ivn, hdk =V,iÈH fi uá<hë shclhkèhdd fvhï ;VnË vsîn `VnhoJ hc svhsv nkîh vh `NdNhv ;ÁÁN# hiâîj j<s I hréûhnï nvsvlhdi.=bhvï.ihï ;<]:, fh fvnë s P EMS, av,ß fi j<gînhjd hc räîg nortcele asiv,&noziroh asiv ld.j<hkán,shdg `VnhoJ l ÂáK fvhï svlhdi.=bhvï.ihï ;<]: tvhil ;VnÍ, vhi HviHÏ `VnhoJ PZP `ÎÂHË föék fvhï tvhil [ÈHkD hsj# fvhï hkíhê ]ÁÎK ;HvÏ uæîní fv >Ë hsj ;I `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D ; ÎN rnvè fòúd& fòa fhk D, pâhdj van hréûhnï hsj# `VnhoJ ;VnÍ, ;ÁéV ;ÁN# fáhfvhdk in lh nvµ jû<v nvsj hc jíhvè [ÈHkD fvhï shoj hfchvihï shní& hlk, hséhknhvn fi lá <v nséîhfd hdk shclhë j<sx iâi av;hm fi hréûhn `ÎA fîád `ÎúVtéÈH tvwéd fvhï jâhê fòúèhï [Hl I tvhil ld.>,vn# hshsúh& shclhë `VnhoJ [ÈHkD ld.j<hkn hvcihï =<kh=<ë nv iâi ha H l Hl I vh rnvè fòúîní& a H shoéi& o<hin ;Vn ;I ld.j<hkn kîhcihï lävê j<s I jíhvè, van hréûhnï vh fvxv ;ÁN# `VnhoJ.iH fvhï jâhê hrúhv [Hl I ^ ld.j<hkn fi htchda huéâhn nv >Ë sîöél ;Â: ;ÁN # hdíhn huéâhn nv lñsöhè fhk D fi hdíhn huéähvhè, qâhkéèhï fîúév nv sîöél lhgd ;Â: fhk D >,vní, hléîhchè >khë vh fvhï van, eähè lhgd nv x< kd lnè fh fävn# hdk ;HvjÈHÏ `VnhoJ ld.j<hkán fi uá<hë )nv,hcí uä<v( uâg ;ÁÁN, nv sîöél fhk D,hvn aní nv x< clhë ld.`vnhcn# asiv nv lá ÆI hdhgj léñní fh fcv=évdk hkéúhvnián=hë nv ph iâ HvÏ hsj jh ;HvjÈHÏ `VnhoJ j<cdu ;ÁÁN& fvhï hdá I 01 lî Î<Ë l<vn `VnhoJ yîvfhk D vh fi löîvhw D ;ú<vih nv iv nv[i.hï hc j<s I ;I fhaán lâ K hsj# fvhï lêh & asiv nv ph ;Hv fh hu HM v,sd fvhï v,hì ;HvjÈHÏ `VnhoJ hsj ;I pæ<ø vh fi ;Hv=VhË fi a G hfénhdd ;Hvè MTA `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D& j<sx `VnhoJ hdáévkéd& ld.j<hkn rhf ÎJ jändg `< nv d: hréûhn vh >chnhki hkíhê nián# shoj hfchv lndvdj `<gd l ÂáK fvhï haòhü fn,ë hvjähxhè fhk D nv sîöéâèhï `ÎA fîád, yîví( av,ß fi iâævhdd nv v,aèhdd ;ÁÁN ;I fi >shkd j Á<g<\Ï `VnhoJ vh ;HlG ld.;áán # fcvø& j Á<g<\Ï ihï l Hl I hg év,kî D khfvhfv fvhï vhi HviHÏ `ÎA `HdHkD, `S `HdHkD )jèîi ;VnË& lndvdj löhtvjd& pöhfnhvï& sîhii `VnhoJ& lndvdj lúévï dh v,hfx uâ<ld& h[hcí ld.nián `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D nv l Hl±è hoéîhvï, sîöéâèhï jíhvï fvo± shfr ;HlG, nvsj a<kn# hdk clhkd hj HØ ld.htén ;I lúòûúh fvhï svlhdi.=bhvï.ihï svlhdi.=bhvï, jú αè hréûhnï láhsf kä<ní.hkn# j Á<g<\Ï j ÎÎVhjD ld.;án ;I fvhfvï phwg ;ÁN# d D hc [ÁäI.iHÏ hdk `ÎúVtJ hdk hsj ;I j<hkhdd ihï =ÂV;D hahví aní nv fh tîcd D, aâhvù vh nhvkn# iâævhdd h[vhï ;Hv vh >shë ld.;án^ nv =BaéI& `VnhoJ.iHÏ hg év,kî D fvhï iâi hk<hß hkéæh dhfn, hc tv,aání fi fhk:& u±,í fv hdk fhdn aâvní a<n, o V l Æ<n anë dh svrj nv jâhê lvhpg l Hl I,[<n nhvn# ]:.ih lchdhdd hc k V hláîj nhvkn& hlh iâhë lú ±è hkéæh l_nè f_h f_ävn#, hl_éîhchè >k_hë vh f_vhï van, e_ähè l_hgd nv x_< k_d l_<vn `_VnhoJ y_îvf_hk _D vh f_i l_öîvhw_ D f_hk _D >,vní ;_Hvj_ÈHÏ `_Vnho_J j_<cd_u ; ÁÁN& f_vhï hd_á I 01lÎ Î<Ë fh f_cv=évdk hk_é_úhvnián=hë nvp H i_â HvÏ hs_j jh ; Hvè MTA l_d.`_vnhcn# asiv nv l_á ÆI hd_hgj léñní `Vnho_J hs_j ;_I p_æ<ø vh fi ;Hv=_VhË fi a_ G hfénhdd asiv nv p H ; Hv fh hu_ HM v,s_d f_vhï v,hì ;Hvj_ÈHÏ aâhví 71 hvndäèúj

16 )tnemeganam pihsnoitaler sremotsuc yek( l<vn fvvsd rvhv ld =ÎVn# nvhdkk<aéhv& lvhpg hséævhv sîöél lndvdj hvj_äh f_h l_úévd_hë ; ÎNÏ vhnvvhí [ F vqhdj lúévdhë ;Hvh jv shckn#, kvê htchvihdd kîc fh khê MRC fi fhchv >lní hsj ;I ld.j<hkán shclhë sîöél.ih fi sîöél ihï lndvdj hvjäh fh lúévdhë lúè<v aní hkn fé<hkn v,hfx shclhë, lúévdhë >Ë vh fi o<fd lndvdj ;ÁN# hlv,cí hdk [Bã, p Z lúévdhë xvhpd, `ÎHnÍ shcï a<n& sîöéâd ;I o<hin nhaj# fndk jvjîf& cê hsj nv shclhë& sîöéâd fvhï av;j nhvkn# fáhfvhdk [ F vqhdj lúévdhë ; ÎNÏ& pöhsîj fîúévï hc s<ï ndæv kâd j<hë = J iâi.ï lúévdhë sèl d öhkd nv l<tæîj vhí vsînë fi hinh av;j.ih& nv =V, [ F vqhdj lúévdhë hsj# hoéûhü nhní hsj, lndvhë hvan fi o<fd ld.nhkán l<tæîj >kèh nv ;öf vqhdj lúévï [HdæHiD lèl, pîhjd nv hinh av;j.ih fi o<n lúévï, kæi.nhaék >Ë iî} ;NhÊ ;Hv >shkd kîöj# fn,ë a: hlv,cí shclhë& avhdx fi lvhjf hc hdk kîc sòj jv hsj# fi nsj >,vnë >shë hsj& hlh kæi.nhaék n,sj sòj(# hlh nv l<vn lúévdhë d: hvndäèúj 6831 aâhví j VdT sîöél lndvdj hvjäh fh ahdn hdk qvã hgâêg vh fhvih aáîní hdn^ )fi nsj >,vnë n,sj =V,Í læh è kúvdi `ÎHÊ MRC ih^ kæh r<è, q T nho D )sessenkaew dna shtgnerts lanretni(^ ld.j<hkn l<tæîj shclhë vh j ÂÎK ;ÁÁN# =HiD tv>dán hkíhê nhnë jñæîr, =Vn>,vÏ, iâæ<ë shoék hx±uhè ohv[d vh fvvsd u<hlg ohv[d ld.khlán# ihï ohv[d, `ViÎC hc hevhè khad hc jèndnhè ohv[d dh ;HiA nhnë >kèh nv wnn jn,dk hsévhj Ï ihdd fv>dán# fndk ngîg& aáhshdd& k Hvè, hvcdhfd tvwj.ih, jèndnhè ohv[d,h\í ohv[d [ÈJ xäæi fánï >kèh hsé HnÍ ld ;ÁÁN# hwg hshsd lndvdj hsévhj d: hdk hsj ;I shclhë ih fhdn fvhï fèví [öék hc tvwj. )L(& n,géd )G(, vrhféd )C( hsj ;I ld j<hkán fi lîchë cdhnï nv >dání fi shclhë lá J dh cdhë fvshkán# tvwj ih, jèndnih fi lîchë cdhnï ohvì hc ;ÁéV d: shclhë hsj# hc hdk v, hc tvwéèh, jèndnhè ohv[d )seitinutroppo lanretxe dna staerht (^ læû<n v,dnhnih, v,knihï sîhsd )P(& hréûhnï )E(& h[éâhud )S(& táh,vï )T(& rhk<kd ld.nhvdn& fîhë ld.;án# l Â< fi hdk s<h ;I ]Vh lúévdhë hdk ;H dh onlj vh ld.ovkn `HsO ld.nin# v,ak ld.;án# nv,hru fi hdk sñh [<hã ld.nin ;I lh nv ]I ;öf, ;HvÏ t HgÎJ ld.;áîl# l Â< ;<jhí iöéán, nv ]ÁN ; ÂI pî I.Ï jâv;c av;j aâh, ]ÎCÏ vh ;I fi lúévï uvqi lçl<vdj & vshgj )noissim(^ lhl<vdj dh vshgj )vshgj khli(& u J l<[<ndj shclhë f<ní, u J,[<nÏ shclhë vh fîhë ]úl hknhc fhdn [HlU, hdní > =VhdHkI fhan, fhdn jû<dv,hqñd hc ;HvÏ ;I ld.o<hiîn hkíhê niîn& jvsîl ;ÁN# ]úl hknhc )noisiv(^ ]I ]úl hknhcï hc >dání av;j o<n léû<v iöéîn? shclhë vh nv vsînë fi hinhta dhvï ld.vshkn# fvkhli ;öf,;hv l Â<Ú ahlg l HgF cdv hsj^ fvkhli ;öf,;hv& k<aéi.hï hsj ;I shclhë vh >lhní ld.;án jh jâhê u<hlg nho D, ohv[d lvjäx fi d: ;öf, ;Hv vh nv k V fæîvn# PB lhkán kæúi.ï vhí )pam daor( hsj ;I 2- lvhpg hséævhv sîöél lndvdj hvjäh fh lúévdhë ; ÎNÏ 2-1- jèîi fvkhli ;öf,;hv)pb( xvhpd aní& sîöél lndvdj hvjäh fh lúévdhë ; ÎNÏ o<hin f<n# nhlái.ï sîöél lb;<v& ld.j<hkn =öévní fhan, iâi.ï lúévdhë vh `<aa nin, dh hdk ;I =V,Í ohwd hc lúévdhë vh `<aa nin^ lhkán lúévdhë ; ÎNÏ& ;I nv hdk w<vè sîöél shclhkd vh htchda o<hin nhn, shclhë vh nv dhték hdní ihï [NdN, aáhshdd s±dr lúévdhë dhvï o<hin vshkn# tvwj & tæx tv,ù lñû< è fi lúévdhë kîöj& f I lèl.jv hc >Ë& hdk hsj ;I shclhë nv jâhõ ihï o<n fh lúévï hx±uhè l ÎNÏ vh ld.j<hkn fi nsj >,vn& hx±uhjd ;I dhn=îvï lnè fh lúévdhë >Ë dhvï nin# v,hf D ;I fv läáhï hsévhj Ï fvn- fvn xvhpd aní fhan, fvhï n, xv hvcù >tvdk, `VlÁ J fhan# iv j Hl D fh lúévdhë d: tvwj hsj# lá <v hc fn,ë lúévï iv=c! 1- lúévdhë ; ÎNÏ sîöél lndvdj hvjäh fh lúévdhë& sîöéâd hsj ;I shclhë vh nv fvrvhvï vhf I hï f ÁN 16

17 fn,ë lúévï& shclhkd,[<n kò<hin nhaj.# )[<vhë( 1- [ VhtÎHdD )cihpargomed( 2- v,hë.aáhsd )scihpargohcysp( kò<hin f<n# n, xäæi lèl nv h,g<dj =BhvÏ lúévdhë ; ÎNÏ uähvè hsj hc ^ ;I sèl fi schdd nv nséîhfd av;j fi hinhta nhaéi fhaán, hc>ë [H ;I hinh av;j jáèh fi s<n>,vï, nv>ln oél kâd a<n& s<n>,vï, nv>lnchdd jáèh l ÎHv j VdT lúévdhë ; ÎNÏ av;j.ih& lúévï ; ÎNÏ& ;öd hsj ;I sèâd cdhnï nv s<n>,vï av;j nhaéi fhan# hlh hdk j VdT kâd.j<hkn läáhï aáhshdd lúévdhë rvhv=îvn# lúévdhë ; ÎNÏ lúévdhkd iöéán 2-2- aáhshdd, xäæi.fánï lúévdhë ; ÎNÏ ;NhÊ =V,Í hclúévdhë hc ndn=hí av;j lèl,; ÎNÏ fi a_âhvl_d v,kn?f_vhï f_öîhvï hc, hdk ;I ]I ;öd& ]æ<ki& ;íh, fh ]I icdái..ï lhgd, yîvlhgd hdk ;Hv ih vh hkíhê o<hin nhn& vh lúòw shcn# iv fvkhli fi x<v lúòw, löéæîl fhdn fi d: in, hsévhj Ï lvf< fhan# fvkhli ih fhdn uâg =Vh f<ní,,zhdt lúòûd vh fîhë ;ÁÁN# clhë hkéèhdd ) kèhdd( fvhï hkíhê nhaéi fhaán hinh hkíhê o<hin an? ;HviHÏ lúòûd iöéán ;I d: av;j ) ;öf, ;Hv( fhdn hkíhê nin jh fi hinh o<n fvsn # >kèh vhiáâhih, lvcihï jûâîl =ÎVÏ.iHÏ lèl av;j vh lúòw ld ;ÁÁN# fvkhli ih )snalp( ]I fvkhli ih, `V,\Í ihdd fi x<v lúòw nv d: sh fvhï vsînë fi hdk ]æ<ki hdk ;öf, ;Hv van o<hin ;Vn, hnhví o<hin an? hsévhj Ï ih[èj& t ö I, hvcù ih, lén,g<\ï jhsîs, hnhví.ï av;j vh lúòw ld.;áán# hsévhj Ï.iH )seigetarts( hfchvï iöéán ;I shclhë lîé<hkn fnhë,sî I fi in ihï f ÁNlNè o<n nsj dhfn# hinh rhfg vsîn=d fîhë ld ;ÁÁN ;I aâh nv j±ù iöéîn ;I fi ]I kæh lúòûd fvsîn# d: in lñev nhvhï kæ I.Ï `HdHkD ;Hl± j VdT aní.hï fh uáhwv rhfg hknhcí =ÎVÏ.aNÍ hsj# fhan? kæh `HdHkD ]I iöéán, j VdT ;öf, ;Hv aâh hc l<tæîj ]ÎöJ? hc jñæîæhè `ÎÂHdúD )yevrus( hsé HnÍ ;Vn# hinh )sevitcejbo( hdk ;öf, ;Hv nv d: sh >dání fhdn fi ]I kæhxd fvsn jh l<tr uâ Vn, læhdöi hdk u<hlg fh lîhkæîk n,ví ihï =BaéI# iâîáîk ld.j<hë fvhï fvvsd u<hlg nho D lhkán v,pîi ;Hv;ÁHË& ;Hv>dD j<gîn& hevfòúd jä Î Hè, lîchë,thnhvï lúévdhë hx±uhè lèl hdk hsj ;I shclhë hc kæh r<è, q T köäd o<n>=hí a<n# hc vhí ihï föîhv cdhnï ld.j<hë u<hlg nho D shclhë vh lñhsäi ;Vn# lhkán lñhsäi köäj ih& j ÎÎK lîchë =Vnn dh fèä<n dhfn# kæh r<è, q T iv shclhkd nv læhdöi fh,qu shclhë ihï vrîf j ÎÎV ld ;ÁN# d D hc ;I kæh r<è, q T,hpNiHÏ shclhkd vh aáhshdd, >kèh vh hvcdhfd ;ÁN# shclhë.ih ld ;<aán hsévhj Ï..iHdD vh fi h[vh nv>,vkn ;I kæh r<è nho D jæ<dj a<n, q T ihï nho D fvxv hdk l<hvn nv clví t HgÎJ ihï rhfg ;ÁéV shclhë rvhv ld =ÎVkN ;I shclhë >kèh vh fi aî<í hï föîhv uhgd dh föîhv q ÎT hkíhê ld.nin# d D hc t HgÎJ.iHÏ lndvdj hsévhj d:& hdk hsj aâhví 71 hvndäèúj

18 hvndäèúj 6831 aâhví 71 - hu HÏ jîl `úéîähkd - shdv hx±uhè 7- hx±uhè vräh 6- hx±uhè `VsÁG lvjäx fh lúévï - lndv löéæîl lvf<xi - hu HÏ jîl 4- hsévhj Ï lúévï 5- hinh hw D tv,ù av;j 2- s<hfr lúévï 3- hinh hw D lúévï - hknhcí av;j );HvlÁN & nv>ln, ahoi,### ( - lndvhë hvan - hx±uhè lñû< è - v,ù.ihï `VnhoJ 1- `V,tHdG lúévï ^ hdk `V,tHdG nvfv=îvkní hx±uhè cdv hsj^ - hx±uhè lúévï - a ähè av;j 2-4 fvkhli [Bã, p Z lúévï ; ÎNÏ hdk fvkhli fhj<[i fi hx±uhè cdv jèîi ld =Vnn^ 7# shdv icdái ih 8# s<n>,vï lúévï 3# icdái ihï jñ<dg 4# icdái.ihï jâhê aní ;H 5# icdái ihï tv,ù 6# icdái.ihï >l<cù svtûg.ihï =Chvù s<n>,vï lúévï ^ 1# hvcù tv,ù khohgw 2# jò Î Hè fvhï `HsO fndk `VsA& hdíhn sîöél hknhcí.=îvï s<n>,vï lúévï qv,vï fi k V ld.vsn# =Chvù s<n>,vï lúévï vh ld.j<hë hc ov,[d.ihï lèl hdk sîöél nhköj# 2-3 hdíhn sîöél hknhcí.=îvï s<n>,vï lúévï av;j köäj fi s<n>,vï lúévdhë ; ÎNÏ o<n ]I rnv >=HiD nhvn? 1- ;öf,;hv lúévï 2- lñû< lúévï 3- vrhfj nv ;öf,;hv lúévï 4- `éhköîg s<n>,vï k éi lèl ndæv nv clîái h,g<dj =BhvÏ lúévdhë fh j<[i fi )[HbfI lúévï( hsj# [HbfI lúévï fhdn hc 4 [ÁäI l<vn fvvsd rvhv =ÎVn^ 4- lúévdhë,thnhv vrîf^ lúévdhkd ;I ;H Ï vrîf vh ;Hl± fèév hc ;H Ï av;j ld.nhkán# 2- lúévdhë köäéh,thnhv ^ lúévdhkd ;I ;H Ï av;j vh ;ÂD fèév hc ;H Ï vrîf ld.nhkán# 3- lúévdhë fd.,th ^ lúévdhkd ;I ;H Ï av;j vh fèév hc ;H Ï vrîf kâd.nhkán# hc gñh v,hë.aáhsd lúévdhë fi 4 xäæi nséi fánï ld.a<n ^ 1- lúévdhë,thnhv ^ lúévdhkd ;I ;H Ï av;j vh ;Hl± fèév hc ;H Ï vrîf ld.nhkán# j<qîp j<cdu nv>ln, ev,è nv hdéhgîh hfnhß ;Vn# hdk rhk<ë fi rhk<ë 08&02 kîc lúè<v hsj# fvhdk hshõ 08 nvwn nv>ln av;j khad hc ovdnihï 02 nvwn lúévdhë hsj # jâv;c xäæi.fánï [ VhtÎHdD fv läáhï `éhköîg tv,ù,s<n rvhv nhvn, hc v,ù >khgîc `Hvj< fèví ld.=îvn#,d Vn, `Hvj< )oterap odrefliv(& hréûhnnhë hdéhgîhdd& rhk<ë `Hvj< vh fi lá <v 18

19 1.on,11.loV,ytilauQ ecivres gniganam,enizagam MQT eht.evitcepsrep ecitcarp tseb A :noitcafsitas remotsuc gniganam)9991(.m,iriaz llah ecitnerp,tnemeganam pihsnoitaler remotsuc yek fo koobdnah eht)1002(, nek, ttenurb,sucof remotsuc dna krowmaet gnicneulfni srotcaf fo noitaulave na)1002(. D,eoheK.D,ojnabedA láhfu,lhob ^ 1- lndvdj tvwj ih 2- lndvdj pöhfèh 3- lndvdj tv,ù 4- lvhräj hc lúévdhë lhd V,sHtJ >tîs vh nhvn( # lchdhï ; ÎNÏ hdk kvê htchv uähvè hkn hc ^ ;öf s<n fîúév& `ÎA fîád.ihï nrîr tv,ù, jícdi, jñ ÎG uâ Vn av;j vh tvhil ld.shcn# kvê.htchvï ;I lá T, læîhõ `BdV hsj, rhf ÎJ d åhv]æd fh kvê htchvihï, k VlHd V,sHtJ nv l<vn MRC o<n ]ÁÎK hsj ^ )kvê htchvï [HlU hc ohk<hní.ï kvê htchvihï MRC& ;I hl HË hvhdi onlhè fvjv fi lúévdhë& 1- fhchvdhfd 2- tv,ù 3- onlhè 4- jícdi, jñ ÎG 5- jíhvè hg év,kî D 6- lndvdj ;HkH.iH ld ckn# röâj ihï hw D hdk kvê htchv uähvè hsj hc ^ hdk kvê htchv& av;j.ih vh nv hvcù >tvdád fvhï lúévï & van, s<n >,vï j<hkâánjv ld.shcn# hdk k_vê.htchv jáèh k_vê htchvï hsj ;I ;_Hv;ÁHË& av;_hm& lúévdhë, tvhd_ánih vh fi il `Î<kN 3- l VtD kvê htchvihï MRC av;j ihï PAS, lhd V,sHtJ av;j PAS nv l<vn kvê htchv MRC o<n ]ÁÎK ld =<dn^, hx±uhjd rhfg huéâhn, l éäv hc lîchë vqhdj lúévdhë ; ÎNÏ hvhdi nin# lúévï htchda dhfn# gbh hséævhv sîöéâd ;I fé<hkn vqhdj lúévï vh hknhcí.=îvï ;ÁN& pîhjd fi k VlD.vsN# hdk sîöél fhdn fv läáhï lngd láhsf fvhï sáía vqhdj lúévï rvhv =ÎVn 2-5 hdíhn sîöél hknhcí.=îvï vqhdj lúévï fn,ë a: lndvdj hvjäh fh lúévï fi kéîíi l <ã kò<hin vsîn& læv hdk ;I vqhdj - jä Î Hè vräh *** - lñû< è vräh - rîâj ihï vräh - rvhnhnihï vräh - kæh q T, r<è vräh,6.on eussi.21.lov aâhví 71 hvndäèúj

20 ck_èhv hc hd_k hl ÎN nvhcè ;I nv n hs_j iîèhè h c hdk oîh lñhgj ;I nv sv hsj a_f.ihï f_d.j_<hê af =_<v hsj nv oîh,v f_d j_< f_hlnhn ;_ÁL v,c l_ñú_v hsj s_ NÏ oîh f_î_èní fö_é_d hl_în,w_g iívè f új,,wg iá<cè lû <v hsj a_hi_n ;_I nv l_î_hë k_ä<n a_âu =< fâîv ]<Ë iö_j h=_v ]_Vh k_äha_n lá <v hsj hf Á_HÏ v,c=_hv f_i w ñ_vh v,k_n, f_h w_ñvh, fh ck_ní n Ë ;_<Ï ng_äv hsj hc iv ]I ld.v,n sòk n,sj o<ù.jv hsj `_Î_ _HÊ >a Á_H k _S v,ó.`_v,v hs_j i_v=_c,[_<n p_hqì_vy_hd_f a_áî_ní.hï? lk nv lîhë [ÂU, ng_l [HÏ nd_æv hs_j vdhsj [ÂÈ<vÏ tvhköi vsîn# ;Hvk<Ï ;äîv& `övù vh s NÏ khlîn, `öv n,ê h, il&. ;I zhivúh u±ri vh hc `Nv fi hvë fvní f<n&. hsl `öv o<n vh s NÏ =BhaJ, hdk )s NÏ ;Hvk<( iâhköj ;I nv h,hov rvë k<cnil fi t<kék-fhdv,ë-=<ji ivnv-fhgchµ -,d é<v i<=<.& hc s NÏ, læhê h, ]I = éi hkn# nv n,vhë hkæ±ã ;äîv tvhköi& d D hc svhë nhkúâán hkæ±ã& \kvh chv ;Hvk<& l V, fi jv;d, yîví vh& ;I jh >Ë l<ru láéúv aní& w<vè nhní hsj# nv hdk jhgît h, ld o<hkîn ;I nv rv,ë iínil, k<cnil&. k<döán=hë, ahuvhë hv,`hmd lêg^ ndní.v,& `Nv, >köî <`NÏ-,géV- ihkvï lhsi& löéúvø tvhköi&. nv ;éhã )jñæîr nvfhví s NÏ ahuv(& nv h,hmg rvë =BaéI&. `ÁíHÍ, `Á{ jv[âi = öéhë fi cfhë.ihï jîád& tvhkö<ï& hkæ ÎöD& >gâhkd&. v,sd& uvfd&, hc hdk v,ï, fh hdk hp<h & fòúd hc lænli ;éhã )xác thov s NÏ( k<aéi hdvì `Ca Chn vh fh il ld.o<hkîl^ vj ä_i hu_í_hc vh p_î_vè j_±t_d ld;_á_n ]HvÍ ohl<ad sj a VÏ vh ;I hc jñöîk =BaJ hlh hdá: cfhë ph lh nv,wt iáv s NÏ >Ë hsj ;I whmf jävdcï = J^ whpf k VhË föîhvï n fi hdk ;Hv såvní hkn, fhc ch,di.hdd k<dk, kæhid [NdN ld.[<dán, ld.dhfán# ]I fèhki hï fèév hc hdk hlh### ]I fá<döl ;I =VtéHv l±gj j Vhv kú<n? ;NhÊ nhkúâán hdvhkd, yîv hdvhkd hsj ;I hc ch,di.hï [NdN fv hkndúi, ;±Ê aîo h[g kævdöéi hsj? =V ]I iá<c v,c h, hvndäèúj lhí vh fi khê ahuv fd fndg aîo lû P hgndk s NÏ aîvhcï léävµ shoéi. hkn, hdk o<n fvjvdk tvwj& fvhï cdáj w ñi lñ G hks hdk aâhví fi aâhv ld >dn,,hr ÚH fi pnde lk, ÛpöK j< kî ChdN ;S pn iâîk hsj sòk nhkd, cdähdd vh aîo h[g aîo lû P hgndk s NÏ aîvhcï hvndäèúj 6831 aâhví 71 20

21 fd pövè hc [ÈHË k_v,n i_î} ;S fi nv h aèîn uúr fi jîv, ;ÂHË n,sj f N hc j_< i_î} nv n s_ _NÏ =Bv k Vn, >Ë ;ÎöJ nv [ÈHË ;I fæîvn l HË n,sj nvnh, pövj_h ;_I u_áhk_l c ns_j vt_j nsél kâd vsn ;I fæîvê uáhë n,sj vkí<v uúr n,sj ]_ÁHkL ;I iv ;I nd_n vpâj ;ÁN læv n khlèvfhë n,sj hï d_hv >a Á_H u_ _L ;_Hv,hË ;_íhs_j jh sv kèîl fv rnê shvfhë n,sj =_V cv t_nhï n,s_j ;_ÁÁN hi_g v,c=_hv lh sv tnhï `HÏ vshgj vshë n,sj hï `Î: `D oíöéi ;I nhvï kúhë n,sj fh lh læ< fíc sòk ngáúhë n,sj ph hc nihë n,sj aáînë ]I o<ù f_<n dh hc nihë >Ë ;I aáîn hc nihë n,sj l_h hc j_< fi y ÎV hc j_< k_nhvdl j_â_á_h p <h fi ;öd ní ;I lñäj kîúîní.sj fh hdk iâi fhvhë f_± f_v s_v s _NÏ ki aæ J h=vù ohki ]úl >ã ] ÎNÍ.sJ hc nsj ;ÂHË lèví hf_v,ï j_< nv a_èv n kîöj ;I nv fv ]< ;ä<jv kéåîní.sj s V r_ _L r Nvè f_d.] <Ë hg È_D nv v,ï j< ]<Ë v,ï nv >dîái `NdNsJ >Ë ;ÎöJ ;I `ÎVhlK o<va_în [_ÂHgA hc lú: sîi nhdví kîâi ;úîní.sj vp_â_j k_ ÁN f_v n fd.]_hví t_vihn >Ë ;S ;I sòk = ék aîvdk kúáîní.sj htö<õ fv >Ë ndní ;I v,ï j< kndní.sj dh ndní, f N hc j< fi v,dd kævdní.sj = V l_nu_îhë k_æa f_ä_î_áán `_VÏ vh nhkán ;I nd<hki ]Vh [HlI nvdní.sj nsj s NÏ fi [ Hkæö NhcnhlK n,sj j_vµ gñgñ ké<hë = J ;I nvdh o V hsj,v fi jî _L fckd fh j< lvh oû_âd kîö_j oûl >kl ;I lîhë lk, jî J såv hsj lk hchdk fánkò<hil fi nv>ln iâi uâv fán `HdD ;I fi nsj j< f<n jhì sv hsj iv ;I nv >j_a uú_æa kä<n x_hrj s<c =< fi kcnd: lv, ;ÄtJ `V,hkI `V hsj =V lk hc n,s_j fáhgl k öl whnø kîöj oäv hc n,sj knhvn ;I c o<n fh oäv hsj iv;öd vh ké<hë = J ;I whpäá V hs_j uúæähcï n=v, k S `VséD n=v hsj ki iv >Ë ]úl ;I fîáán sîhí hs_j, såîn dh såînï c sîhid fúáhsn fûv hsj fi vhí fhnd_i vt_ék f_i hc kú_ö_ék fhx_g, =V lvhn kîhfl fi rnv,su f <al lvh fi i_î_} f_nhnï, l_k i_á_<c f_v>kl ;I hc,[<n j< l<dd fi uhgâd k V,aL lvh læ<ï ;I s NÏ xvdr uúr vih ;K sòk ]I thdní = ék ]< `ÁN ld.káî<al? lk vl_îní n >Ë f_i ;_I nv s_âhß k_îhdl ;I =V fi `HÏ nv>dl fi nv fvkn fi n,al fîh fi w_ P l_k hl_v,c nv ;ÁHv lk hlúf ;I ndní o<hã k VnÍ.sJ hc hké Hv j< n,al p HdéD c nihkj fi =_<ù [_HË l_k >l_n n=v kûîñj lvnê p HdJ hsj fi =<al læv j< v,ï få<ad, t_é_ái f_hc k_ú_hk_d ;I lk rvhv knhvê ;I ndní hc j< få<al i_chv [_ÈN f_ VnÊ ;I s_ṽ u_úr få<al kä<n fv sv >ja lî övê ;I kí<al fi i<ù f<nê hc h, ;I n fi ;_S köåhvê aâhdg j< fndnê ki wäv lhkn, ki i<al aâhví 71 hvndäèúj

22 i J.=HkI vh fi nrj l<vn j<[i rvhv niîn^ iv i éi, fi lnè ]ÁNdK i éi& fv v,ï fvkhli ;Hv ;ÁÎN# nv ;ÁHv hdk l<hvn& k Hè d: fvkhli.ï ;öf, ;Hv, ox.lúd l<tr, l<ev&.fhdn ]ÁNdK shuj fn,ë,r I nv léáhsf hc `ÎA j ÎÎK aní ;I l<tæîj >Ë `ÎúéV ehfj aní fhan& hsj# fvhï k<aék.löé CÊ clhë&.j ÈN, `ÎA.tV.iHÏ láhsf fi iâvhí fvkhli.ï ;öf, ;Hv kæhvù d: fvkhli.ï ;öf, ;Hv láhsf, o<ã& fvhï d: ;öf, ;Hv aòûd& hvndäèúj 6831 aâhví 71 =V,Í læh è kúvdi k<döání^ enna rettetsmar i J k éi.ï qv,vï ovní.tv,ad j<cdu ld.a<kn dh hc xvdr hdáévkj s Hvù nhní, onlhè `S hc >Ë hvhdi ld.a<kn# hahví ;Vn#( n^ lúòw ;ÁÎN ;I hgæ<ihï j<cdu, ovdn fi ]I a G iöéán# fvhï kâ<ki lñû< è fi a G jáèh ckn=d ld.;áán& dh htchda ;öf, ;HviHdD ;I fv,ë.såhvï ld.;áán&. nrj ;ÁÎN# hc k V s ÎÆI.iH il fvhï kâ<ki ld.j<hë fi j ÎÎV s ÎÆI nv vk+.ih, dh,vcù.ihï l<vn u±ri.ï lvnê hc k V lvnê ld.j<hkîn fi htchda x< uâv& ;<]: anë ohk<hní ih, jú ÎG ;öf.,;hvihï ;<]: j<[i ;ÁÎN# hc k V sä:, sîhø ckn=d, lúhyg& ld.j<hkîn fi htchda j Nhn lvnld ;I ì^ v,kn j ÎÎVhè jæhqh vh lúòw ;ÁÎN# j ÎÎVhè [ ÎéD& [ VhtÎHdD vh hc k V lvnê&.k<ß ckn=d, ;öf,;hvih, s ÎÆI.iHdD vh ;I fv fhchv lñev iöéán& aáhshdd ;ÁÎN# )fvhï kâ<ki >lhvï lòé T ;I nv hv=hë.ih, shclhë.ihï lé<gd wá J aâh l<[<n hsj&. dh hc l<söhè jñæîæhjd >lhvï, dh láhfu >lhvï hdáévkj hknhcí.ï.;g fhchv >dání vh fv>,vn ;ÁÎN# kcnd:& ;G [ VhtÎHdD d: ;ú<v vh& nv s P fîk.hgâ D, dh hdáévkj( lúòw ;ÁÎN# ã^ lúòw ;ÁÎN ;I hknhcí.ï fhchv >dání.ï aâh ]ÆNv hsj# fndk lá <v ld.j<hkîn hc láhfu )fvhï kâ<ki av;j.ihdd fh ;L.jV hc 01 `VsÁG dh av;j.ihdd fh fîa hc 005 ;HvlÁN, dh htvhn léòûw, pvti.hï löéæg(, il.]áîk k<ß [ VhtÎHÏ ;HvÏ )fvhï kâ<ki&. k<hpd lñ D, hc k V k<ß lvnê )fvhï kâ<ki lâ K hsj lúévdhë aâh lhnvhkd fh tvcknhë cdv 7 sh fhaán&. dh lvnhë [<hë jñûîg ;VnÍ, léòûw dh ohk<hní.ihdd fh nv>ln fh (&. hknhcí.ï ;öf.,;hv 4- jícdi, jñ ÎG fhchv hgt^ lúòw ;ÁÎN ;I fi ]I fhchvihdd sv,ds ld.niîn# oû<wîhè [ VhtÎHdD, [ ÎéD vh ;I nv ph phqv lúévï aâh iöéán, hc aâh ovdn ld.;áán ;H, onlj aâh vh fi shdv vrähï aâh jv[îp ld.nián# ì^ ;H ih, onlhjd vh ;I rûn nhvdn nv >dání hvhdi niîn& tèvsj.fánï ;ÁÎN# n^ lúòw ;ÁÎN ;I lcdj vrhféd aâh ]ÎöJ? lúòw ;ÁÎN ;I ]Vh htvhn, shdv ;öf.,;hvih ]ÎöJ? ã^ ;H ih, onlhjd vh ;I nv ph phqv hvhdi ld ;ÁÎN& tèvsj fánï ;ÁÎN# 3- j<qîñhè nv l<vn jhvdòîi,lhiîj av;j hgt^ a G pæ<rd av;j ]ÎöJ? ;íh löéæv hsj? s<hfr jhvdòd a G.=ÎVÏ av;j, haéîhø iâvhí fhan#.;i kîhcihï lúévdhë&.;hv;áhë& o<n aâh, dh svlhdi.=bhvhë ]ÎöJ, ]æ<ki ld.o<hiîn fi hdk kîhcih `HsO niîn# lúòw ;VnË lhl<vdj, in nv fvkhli.ï ;öf,;hv fhdn fh a<v& pvhvè 2- lhl<vdj, in ;öf,;hv vhfîhë ;ÁÎN# fhdn lúòw ;ÁÎN ;I ;öf.,;hvjhë vh nv pæîæj fi ]I lá <v hkíhê ld.niîn# lúòw. ;ÁÎN, ; ÎNÏ vh hsé HnÍ ;ÁÎN# nv fvkhli ;öf, ;Hv uvqi ld.;áîn& van, v,kn fhchv& ;Hv;ÁHË ; ÎNÏ#( ã^ hdk ] ÎNÍ fhdn fi hknhcí.ï ;HtD o±wi, shní fhan# [±è& [Nh,, kâ<nhvihï hw D vh o±wi ;ÁÎN# )fvhï kâ<ki&.lú_òw ;VnË ]ú_l.hk_nhcih, `Î_A.fÎÁ_D.iHÏ t_v,ù& o_x.lúd.ihï van ngîg kîhc fi láhfu lhgd, ]æ<kæd jhlîk >Ë.iH lñû< è dh onlhjd ;I 1- ] ÎNÍ, o±wi.ï fvkhli.ï ;öf,;hv hgt^ hdk k éi vh nv,hru fhdn `S hc `HdHË ;Hv hkíhê niîn# lèl.jvdk k Hè, ndn=hí.ihï fvkhli 22

23 d: k L, hk äh ;HvÏ&. fvkhli.ï ;öf,;hv vh o<njhë fh l<tæîj hkíhê niîn jh fé<hkîn nv ;öf.,.;hv il l<tr a<dn# ;<]:&. dh pöhfnhvhë& lúh,vhë, lñææhë fhchvdhfd fvhï hkíhê fvkhli.ï ;öf.,;hv inv kniîn# s D ;ÁÎN ;I fv hshõ shuhjd ;I fi iv fòa >Ë hoéûhü ld.niîn, fh `ÎV,Ï hc aâh lá är, iâhiá+ hsj&. hséòvhì ;ÁÎN# jh pn hl HË s D ;ÁÎN ;I,rJ o<n vh fh `VsA,;Â: o<hsék hc av;j.ihï lúh,ví..hï ã^ hc xvdr láhfu, lvh[u lvf< fi fvkhli.ï ;öf.,;hv dh ;éhã.ihï pöhfnhvï&.,ã.shdj.ih dh fvkhli.ihï kvê.htchvï&. kâ<ki.ï w<vè.ihï lhgd vh >Ë.]ÁHË ;I fh lhiîj wá J, ;öf.,;hv lhgd vh fi nrj ;ÁéV ;ÁÎN# hc jvhckhli.&.w<vè s<n, cdhë )il jhvdòd, il `ÎA.fÎÁD aní(& jícdi, jñ ÎG kæ I.Ï svfi.sv, n,vkâhï [VdHË,[<Í kæn& hsé HnÍ ;ÁÎN# 7- w<vè.ihï lhgd hgt^ sîöél pöhfnhvï lá L&. láöíl, nv pn hl HË d åhv]i.hï nhaéi fhaîn jh fé<hkîn hl<v phwg ;ÁÎN ;I iâi ]ÎC fi nvséd hkíhê ld.a<n# rhk<kd&.iâîáîk lchdh fhdn lúòw a<kn# f<n[i.ï cê fvhï ;Hv;ÁHË vh lúòw, jèîi ;ÁÎN, fvkhli.vdcï lá ÂD fvhï lv,v, vsîn=d fi iâi.ï hdk t HgÎJ.iH nhaéi fhaîn jh hxâîáhë hgt-3# dh hdk.;i lúòw ;ÁÎN ;Hv;ÁHË dh lúh,vhkd ;I hdk,zhdt vh fvhï aâh hkíhê ld.nián& ]I ;öhkd iöéán# lænhv `VnhoéD fi iv d: hc >Ë.iH ]I.rNv hsj? [<hkf pæ<rd, vh nv i éi fvhï vsîn=d fi hl<v ntévnhvï&.fhchvdhfd&.tv,ù&.j<s I.Ï lñû<, lhkán >Ë hoéûhü niîn# hgt-2# h=v fi w<vè hk VhnÏ ;Hv ld.;áîn& fvhï jâhê t HgÎJ.iHÏ lndvdéd, j<gînï [N, clhkd )fvkhli.fánï aní( jèîi ;ÁÎN# nv hdk phgj aâh fhdn shuhjd vh nv iv v,c& dh d: v,c ld.;án, ]I ;öd fi lúévï ld.tv,an# hgt-1# j<qîñhè lvf< fi iv sâj, a G ; ÎNÏ vh dhnnhaj ;ÁÎN# l H,Ë shclhë nv fòa tv,ù& vdîs fòa j<s I.Ï lñû< è&. vdîs, l H,kJ shclhë nv fòa hl<v lhgd, iâîáîk fòa fhcv=hkd ]I ;öhkd iöéán# ]I ;öd ;H dh onlhè vh j<gîn 6- ] ÎNÍ.Ï aî<í.ï lndvdj shclhë& lndvhë, ;Hv;ÁHË hgt^ lúòw ;ÁÎN lndv h[vhdd hvan )OEC(&.vdÎS, l H,Ë shclhë nv fhchvdhfd&.vdîs, hvhdi ;ÁÁNÍ.Ï lñû< dh onlj o<n fh ;L.jVdK rîâj nv fhchv fhaîn dh rûn nhvdn fh jvdk ;Î ÎJ, rîâj vh hvhdi.;áîn? hc >Ë# lúòw ;ÁÎN ;I t HgÎJ.iHÏ fhchvdhfd aâh fi ]I a G, nv ]I clhkd h[vh ld.a<kn# ã^ f<n[i.ï fhchvdhfd# lúòw ;ÁÎN ;I sîhsj aâh nv rîâj.=bhvï ]ÎöJ# >dh ld.o<hiîn hgt^ >lîòéi fhchvdhfd )xim gnitekram(# lúòw ;ÁÎN ;I hc ]I v,ù.ihdd fhchvdhfd ld.;áîn `öj löéæîl&.,ã shdj& hkéúhv d: v,ckhli& ]Hç læhgi nv [VhdN& dh v,ù.ihï yîv 5- fvkhli.ï fhchvdhfd )nalp gnitekram( fvhï hdk fvkhli fhdn l<hvn cdv vh lúòw ;ÁÎN^ i^ vrähï aâh fi a G löéæîl, yîvlöéæîl ]I ;öhkd iöéán? fvhï kâ<ki khavhë ;éhã.ihï ;<nµ& fh av;j.ihï shckní.ï fhcï.ihï,dnd<,;hlåî<jvï vrhfj ld.;áán# v,ù.ihï vhd{ j<cdu nv wá J aâh ]ÎöJ? >dh l ÎHv ovdnhvhë läéád fv rîâj&.hxâîáhë&.huéähv av;j, dh ;Î ÎJ hsj# aâhví 71 hvndäèúj

24 fvhï [Bã lúévdhë, p Z, kæènhvï lúévdhë hdíhn kâ<ní hsj# =öévù ld fhan fi uähvè ndæv hvhmi onlhè fhk D j<sx aä I w<vè ld =ÎVn# hdk `NdNÍ a G ihï [NdNÏ hc vrhfj vh lîhë fhk: ih jíhvè hg év,kî: kîc lñær kò<hin an# hsé HnÍ hc `NdNÍ jíhvè hg év,kî: & nv lîhë fhk: ih kîc nv ph fòúd j Î: kh`bdv hc jíhvè hg év,kî:, nhvhï kæúd hshsd nv h[vhï >Ë hsj# fi [VÅè ld j<hë = J^ fn,ë fhk NhvÏ hg év,kî D& l Hl±è jíhvè hg év,kî: nv s P [ÈHË, kîhc jíhvè fi p <v fhk: [ÈJ kæg, hkéæh láhfu lhgd& fhk NhvÏ hg év,kî D fi uá<hë hvhmi kâ<ní hsj# hdk n, l È<Ê hdíhn ;ÁÁNÍ k<ß [NdNÏ hc fhk NhvÏ& jñj uá<hë fhk NhvÏ hg év,kî D ld fhaán# fh van v,chtc,ë a G `<, sîöél.ihï hkéæh láhfu nv uvwi fhk NhvÏ =VndNÍ, l HiÎL [NdNÏ vh fi uá<hë `< hg év,kî D1, hkéæh hg év,kî D2 >Ë [HvÏ fhk NhvÏ vh léñ<, n=v=<ë shoéi hsj# svuj j<s I wá J hk <vlhjî: & fhue hdíhn j ÎÎVhè uâní.hï nv j<s I aæ J hkæîc táh,vï hx±uhè, =öévù >Ë fi fhchvihï `<gd, fhk D [ÈHË & u±,í fv jöèîg hl<v lúévdhë fhk:.ih & v,ù ihï hkéòhã tvh,hkd nhvkn & hvhmi nián=hë onlhè fhdn j±ù ;ÁÁN jh iâ<hví nv ohxv lúévï fhrd fâhkán # iâîáîk hvjähxhè f ÁN lnè fh lúévdhë fi u J >=HiD >khë& icdái hkíhê onlhè vh ;HiA o<hin nhn # nv n,ví hï ;I lúévdhë pr l<[<n vh läáh rvhv nián # p Z l<tæîj >lîc lúévdhë ;Á<kD kîhc fi [öéí<ï lúévdhë [NdN, vdö: fhgæ<í >Ë vh ;HiA ldnin # nv fhchvihï van dhtéi ;Á<kD, nv lñîx vrhféd l<[<n & lñsöhè, av;éèhï lòé T hc [ I fhk: ih fi hdk kéîíi vsîní hkn ;I lúévdhë fhk: ih, l<söhè lhgd, huéähvï rûn [Bã, dh p Z >kèh vh nhvkn =HlD lñev [ÈJ jnh,ê pîhè shclhë, `ÎV,cÏ nv vrhfj ld fhan# fhk: ih hvhmi aní, ivonlj [NdNÏ fövuj hc s<ï vräh ;åd fvnhvï ld a<n& hdíhn jöèî±è ohü, v,hfx,d Í fh lúévdhkd ;I fhk: ihï oû<wd fh cdvfáhihï láhsf & vrhfj vh föîhv lñö<õ kâ<ní hsj # nv ]ÁÎK avhd D ;I onlhè köäéúh d öhkd nv ; ÎI wá J fhk NhvÏ iâhkán ndæv uvwi ihï onlhè, jíhvè & iv v,cí ahin htchda vrhfj, p <v vrähï [NdN hsj # nv shgèhï hoîv,v,n hvndäèúj 6831 aâhví 71 hnhví ;G hl<v ;Hv;ÁHË huéâhn lúévï lènï [ÁÎNÏ vlc [H,nhkæD nv fhk NhvÏ hg év,kî: v,hfx läéád fv huéâhn fh lúévdhë hsj nv yîv hdk w<vè & jáèh vhí fhrd lhkní fvhï tv,aání vrhfj fv läáhï rîâj o<hin f<n. hsj # nv nkîhmd ;I lîchë,thnhvï lúévdhë fi lñû< è, onlhè v,c fi v,c ;ÂéV lda<n & jáèh vhí p HzJ hc l<r ÎJ vrhféd nhaék rhfg huéâhn f<në hsj # fi iâîk ngîg fnsj >,vnë huéâhn lúévï iâ<hví d D hc hinh h,gîi nv vhí hdíhn vhf I f ÁN lnè fh lúévdhë clhkd ;I d: shclhë s D nv hd_íhn vhf I j: fi j: fh l_úévdhë ld kâhdn & lé<[i ld a<n ;I löéñ L jvdk l<r ÎJ nv bik lúévï hiâîj fîúévï fvo<vnhv hsj, huéâhn nv [HmÎ I lúévdhë l CÊ fi hvhmi hx±uhè pöhõ fhaán hc hiâîj t<ø hg HnÍ fvo<vnhv ld fhan ;I lúévdhë nhvhï hx±uhè aòûd, pöhsd fhaán kævhkd ihdd nhaéi fhaán & cdvh clhkd ;I vdö:,[<n nhaéi fhan & huéâhn hc lhk D nv [ÈJ hsé HnÍ hc fhk NhvÏ hdáévkéd nv k V =VtéI a<n # `ÎVhl<Ë jíhvè hg év,kî:, hláîj hdáévkj & xäî D hsj clhkd iöéán, hdk kævhkd ld j<hkn fv huéâhn3 >kèh fvhï `BdVù fhk NhvÏ hg év,kî D, hdáévkéd jçeîv=bhv fhan & unê huéâhn ld j<hkn f Á<hË s<mhsé HnÍ hc hx±uhè pöhõ htvhn w<vè ld =ÎVn, hc >kíh ;I lúévdhë hc `ÎHlNiHÏ hláîéd fhk NhvÏ hg év,kî D, hdáévkéd kævhë köäj fi hdáévkj, fhk NhvÏ hg év,kî D hsj # shdéèhï fhk NhvÏ hdáévkéd d D hc l HkÈHmD hsj ;I fîúévdk lîchë jæhqhï hx±uhè pöhõ,aòûd lêg aâhví ;Hvè huéähvïlda<n hpöhõ khvhpéd lî ÁÁN hdk hpöhõ fîhkæv unê huéâhnlúévï knhvkn)1002,nabrut,eel ;3002,ylleK(, l Â<Ú nv l<h[èi fh,ã shdéèh hx±uhè l<vn `öán o<n vh hvhmi ld nián &,,réd hc >kèh hcs<dd u D vyl van v,c htc,ë hoîv nv jíhvè hg év,kî D & lúévdhë jâhdg ]ÁNhkD fi hvhmi hx±uhè pöhõ, aòûd nv,ã shdéèh kîhc fi p <v tîcd D nv fhk:, fh hsé HnÍ hc,hs I ihï hdâk, rhfg huéâhn fé<hkán fi onlhè fhk D nsévsd dhfán& j VdT kâ<n# hg év,kî D, hdáévkéd vh o<hián nhaj# hshsúh fhk NhvÏ hg év,kî D vh ld j<hë fi uá<hë tvhil >,vkní hl HkHjD fvhï lúévdhë & ;I fn,ë fhk NhvÏ hg év,kî D, hdáévkéd vh hc s<ï lúévdhë fi iâvhí nhaéi hsj, xäî éúh lúévdhë kîc hké Hv htchda ;Î ÎJ onlhè fhk NhvÏ fi lú_évd_hë hc,d_ =_D i_hï f_hk _NhvÏ hg _év,kî D,hdÁéVkéD ldfhan. )0002,la te nabrut( jâhld hdk lchdh htchda t HgÎJ ihï fvo<vnhv ld fhan^ wvti [<md nv clhë & ;HiA icdái & unê,hföéæd fi l HË, clhë &,h;áa svdu fi a HdHè lúévdhë, hvhmi onlhè fndu fû<vè,sî D l<vn hsé HnÍ rvhv ld =ÎVn )3002,la te liahos( fhk NhvÏ hg év,kî D, hdáévkéd hc lchdhï föîhvï fvhï lúévdhë vhqd ;VnË lúévdhë hc xvdr hvhmi onlhè, lñû< è fèév fh icdái ;ÂéV, nv clhë löh,ï nhvn, fi hdk jvjîf hdní fhk NhvÏ hg év,kî D fhk: ih fh hsé HnÍ hc `ÎúVtJ ihï j Á<g<\d D & fi hdk ]HgA ih`hso ld nián & fi hdk jvjîf hsévhj Ï hï vh nv `ÎA ld =ÎVkN ;I s D nv 24

25 kîv,ï tv,ù kîc d D hc hf Hn lèl ;Î ÎJ vhf I o<hin f<n # )7991( nonnac & yenod kîc nv `,ia o<n nvdhtéán ;I huéâhn lúévï v,ï `ÎA fîád j Hl±è >jd nv clîái tv,ù onlhè o<hin nhaj. )0991,.la te ybsorc( >khë iâîáîk fîhë nhaéi hkn ;I huéâhn fi vtéhvï01 vh jûvdp kâ<ní hkn# ybsarc, ndævhë kúhë nhní hkn ;I ;Î ÎJ vhf I11& jçeîv lêäéd ;I huéâhn fv v,ï kævù lúévï hev=bhv o<hin f<n # `,iúævhë nvp<cí fhchvdhfd f <v jívfd hvjäh u D, l <gd lîhë huéâhn, kîj,thnhvï lúévï ld fhan# >kèh hnuh kâ<ní hkn ;I kævù lúévï fi,sî I huéâhn,ï j ÎÎK ld a<n# nv kéîíi ld j<hë ]ÁÎK hnuh kâ<n & nihskcol kúhë nhní hkn ;I huéâhn d: lúévï vhf I lêäéd vh fh kævù,ï nhvn # >kèh huéæhn nhvkn ;I kævù9 d D hc h[chï iâîáîk nv p<cí fhchvdhfd& `,ia ihï cdhnï l<[<n hsj ;I fîhë kâ<ní hkn ^ huéâhn fv v,ï kævù lúévï lñev hsj# hsotnicam,thnhvï lúévï8 nhvn & ;I hdk o<n ld j<hkn fi lêhfi jâhdg lúévï fvhï p Z, jnh,ê vhf à löéâv fh tv,aání j ÆD a<n # fhchvdhfd vhf I lán7 r ÂNhn ld ;ÁÁN# hdk lñææhë fvhdk fh,vkn ;I huéâhn lúévï hev rhfg l±p I hï fv vh k<ß [NdNÏ hc ;HkH hvjähxd fîk lúévdhë, fhk: nhköj# `,iúævhë p<cí fhchvdhfd & huéâhn vh f Á<hË shcí hï ; ÎNÏ nv h=v ]I fhk NhvÏ hdáévkéd & k<ß [NdNÏ hc sîöél ihï hx±uhjd6, táh,vï hx±uhè, hvjähxhè hsj&,gd hc ndn fhchvdhfd kîc& ld j<hë >Ë jâhê hrûd kæh [ÈHË hdk j<hkhmd vh nhvkn ;I fi thd ÈHÏ lèl,pîhjd nv ;HlåÎ<jViH,hkéÆH hx±uhè hc hdáévkj nsj `ÎNh ;ÁÁN# nv lñîx enil ffo hsj& cdvh hdíhn, `V,vù huéâhn,réd lèl hsj ;I unê hxâîáhë, vdö: tvh=îv fhaán# nv lñîx hdáévkj & ;HvfVhË nv ld fhan. löá I huéâhn nv lñîx fhk NhvÏ hdáévkéd5 lèâév hc lñîx fhk NhvÏ lúévdhë kâd j<hkán fi j HlG fh hvhmi ;ÁÁN=HË onlj dh lñû< hnhli nián# huéâhn d D hc l<evjvdk v,aèhï ;HiA vdö: lúévdhë )1002, neoht nat(.hdk kîhc bhjd lúévdhë hsj ;I hrnhlhè hvhmi ;ÁÁNÍ onlj dh lñû< vh nvµ ;ÁÁN& ]Vh ;I fn,ë ;HiA vdö: & ;I lúévï fh,v, huéæhn nhaéi fhan ;I onlhè, lñû< è hvhmi aní j<sx tv,aání fvhï vsînë fi hinhta l ÎN, ;Hvh o<hin f<n nhvn.)2002,.la te thginkcm( huéâhn hc huéæhn fi ahdöéæd4 láä E ld a<n # huéæhn fi w±pîj, ahdöéæd fi l ÁD >Ë hsj nv w<vjd f<[<n ld >dn ;I aòûd fh,v nhaéi fhan;i xv læhfg,ï fvhï h, u±,í fv s<nlánï & ahoûèhï l ÎNÏ kîc fèâvhí aä I hdáévkj,wg ld a<kn jh hc onlhè hdk k<ß fhk NhvÏ hsé HnÍ ;ÁÁN & huéâhn hc hiâîj t<ø hg HnÍ hï fvo<vnhv hsj # huéâhn kîc hlv,cí hláîj, unê huéâhn lèâévdk, hw D jvdk kævhkd ;HvfVhË fhk NhvÏ hdáévkéd ld fhan# fvhï ;HvfVhË fhk NhvÏ hdáévkéd ;I fi dna ytirailimaf fo elor eht:ecremmoc-e,)0002(,nefeg pp,)6(82 agemo,tsurt `Hk<aJ^ 1- yenom-e pp,)5(41 gnitekram ni hcraeser fo lanruoj spihsnoitaler liater,)7991(,nihskcol.s.l,hsotnicam.g lanoitanretni,evitcepsrep level-itlum a:ytlayol erots & j: fi j: & ]Hç n,ê & kúv tvh & jèvhë # tèvsj láhfu ^ `ÎVc & nhë & vh[vc& lhvjh & )jv[âi( uîhvï& u D)4831( & fhchvdhfd 01- noitnetni laroivsheb 11- ytilauq pihsnoitaler 8- ytlayol remotsuc 9- edutitta 6- metsys noitamrofni 7- gnitekram pihsnoitaler 4- feileb ecnetepmoc 5- gniknab tenretni 2- )TFE( refsnart dnuf cinortcele 3- tsurt fhaán kævhkdihï cdhnï nhvkn& cdvh clhkd ;I vdö:,[<n nhaéi fhan & huéâhn hc hiâîj fîúévï fvo<vnhv hsj. jheîv föîhv khl <fd o<hin =BhaJ# `ÎVhl<Ë jíhvè hg év,kî:, hláîj hdáévkj lúévdhë clhkd ;I nhvhï hx±uhè aòûd, pöhsd fvkhli.ihï tvh,hkd nv [ÈHË p< hdk l<q<ß a G =VtéI.hkN ]Vh ;I tænhë huéâhn fvuâ Vn hdk =<ki shclhkèh ;I fh `< sv,;hv nhvkn khhlád, o Vhè =<kh=<ë hdk aä I.iH& fi k<fi o<n& fhue =öévù j<[i fi læ<gi )hu_é_â_hn( aní&,fi nkäh >Ë iöéi.ih& =V,Í.iH, fi >kèh hvhmi nián& [Bã o<hián an, ndæv&.fhk: ihï sáéd rhnv fi læh,lj nv fvhfv fhk: ihï k<dk kò<hián f<n# fh hdk,[<n l<ì tvh=îv fhk: ihï ;ú<vihï ndæv,hvn uvwi vrhfj o<hián an, nv hdk clhë hsj ;I lúévdhë fi s<ï fhk: ihdd ;I onlhè láhsf jvï vh etisbew tv,aání ld a<n # phwg >k I& fh =öévù k <b hdáévkj& lvcih hc lîhë o<hián vtj, )0002(nefeG kîc l éæn hsj & nv clîái jíhvè hg év,kî: huéâhn fi d: tv,aání & l<[f htchda rûn,kîj htvhn nv clîái hsé HnÍ hc fi hvhmi ;ÁÁNÍ onlj & vhf I lêäéd fh rûn hnhli j HlG fh tv,aání vh nv >dání o<hin nhaj# aâhví 71 hvndäèúj

26 khnvsj hsj# ahdn f D l<hru ps ld.;áîn ;I l CjHË hw± ;Hv 2- tvwj.ihdd vh;i nv >Ë bik aâh o±ø hsj hc nsj kniîn ahdn fv,c föîhvï hc löhmg vh fi ahks,h=bhv ld.;áîn# jû<v aâh >=HiD hc k Vhè ndævhë `ÎVhl<Ë löhdg lòé T aâh s ñd kævï vh ;ÁHv ld.=bhvdn, fh d: ndn uâæd fi l<q<uhè lòé T ld.kæîvn# bik o<n vh fvhï vsînë fi fèévdk.ih `V,vù nhní. f<nkn# iâîáîk ld.j<hkîn lí±jd k ÎV jíhvè, dh hréûhn v,c vh kîc l Hg I ;ÁÎN# fh avó ph, jhvdòîi ckn=d iv d: hc >kèh vh lv,v ;ÁÎN, hc >Ë nvõ fæîvdn# fh l Hg I hdk ;éf ld.j<hë pnõ cn ;I ]æ<ki hdk htvhn fcvø kîhclán jâvdk, jñvµ hsj, ]I jâvdád fèév hc ;éhã o<hknë# s D ;ÁÎN fh ht Hv, uæhdn hköhë.ihï l<tr nv x< jhvdo >aáh a<dn# 1- cdhn l Hg I ;ÁÎN bik aâh iâhkán fnkéhë fvhï hdá I van `ÎNh ;VnÍ, `V,vù dhfn ;VoJ ld.;áán& ]ÁÎK vtéhvï fhue ld.a<n nvoj ht Hv aâh iî}.=hí fi fhv káúîán# l <ã nsj `ÎNh;ÁÎN# uní.hï fh fi ;Hv =VtéK bik o<n >Ë vh fi xvc,púéáh;d fd.ps, hdní.ihï fcvø hc lñ D tvhï fh,vihï aòûd kúhè ld.=îvkn# fhdn fi n,v nsj.ih fáævdn, ht Hv lé H,è vh >clhda ;ÁÎN jh fi kéîíi jòî±è hc nsj nhní, nv kéîíi rnvè jòîg o<n vh fi ;Hv kæîvdl# fi iâîk ngîg tvwj.ihï fd.aâhvï vh fi >shkd hc nsj ld.niîl# hkíhê hdk hl<v uhnè knhní.hdl# hdk hlv säf ld.a<n jh j<hkhdd o<n vh fvhï nhlk cnë fi jû<vhè, ;Hv=ÎVÏ hw<gd ;I nv hdk röâj fvhï aâh avó ld.niîl ld.j<hkîn d: jíhvè fcvø, fd kæw vhí hknhcdn# lh léhs HkI bik o<n vh fi sòj jvdk lvp I kæ I av,ß hsj# ht Hv fcvø lh vh fi sâj `ÎúVtJ vhiáâhdd ;VnÍ, tvnhdd v,ak vh fvhdâhë fi hvl HË ld.>,vkn# fh fi ;ÁÎN fh ht Hv, uæhdn hköhë.ihï l<tr nv x< jhvdo >aáh a<dn# o±rîj fhue fv,c ht Hv f_cvø nv hkö_hë ld.a_<n# hlh l Â< bik aâh iâhkán fnkéhë fvhï hdá I van `ÎNh ;VnÍ, `V,vù dhfn kîhclán jâvdk, jñvµ hsj&, ]I jâvdád fèév hc ;éhã o<hknë# s D hvndäèúj 6831 aâhví 71 =V,Í læh è kúvdi láäu^ ri.batfa.www 21 v,ù fvhï hdíhn o±rîj, hdní.ihï fcvø nv bik fvhkæîòéæd h, fhrd kâd.=bhvdn# fáhfvhdk ld.j<hkîn `ÎHnÍ v,ï ;ÁÎN& fi d: ndn=hí [NdN j ÎÎV [ÈJ ld.nin# h=v jâhê lnè nv `új lîc o<n fáúîáîn bik o<n vh nv >Ë avhdx lñn,n ld.;áîn, iî} t HdD fvhï fi ;Hv hknhcn j ÎÎV,qU zhivï lñîx hxvhtéhë hsj# h=v ]úl hknhc `ÎVhl<Ë aâh j ÎÎV ;ÁN& bik aâh kîc fi w<vè kho<n>=hí fi sâj 5- j ÎÎVhjD nv lñîx hxvh o<n hdíhn ;ÁÎN =HiD h,rhè jáèh ]ÎCÏ ;I fhue ld.a<n bik oöéi aâh vh n,fhví r H,è fáúîáîl s D ;ÁÎN fi [HÏ r H,è.iHÏ fîè<ní >kèh vh sä: sáæîk ;VnÍ, nv hl<v v,clví o<n fi ;Hv fándn# fi k V fvsán hlh ahdn lhkán wn.ihdd fhaán ;I nv o<n =<ivihï =VhkÆÎÂéD vh [HÏ nhní.hkn# nvsj kîöj ;I nv l<vn k V ndævhë fi jûâîl =ÎVÏ =HÊ fvnhvdn# köäj fi k V iî} ;S fd.j<[èd k ÁÎN# ahdn nv kæhí h, hpâæhki lòé T aáîní ld.a<n ;I kîâd hc >kèh iv=c fi bik aâh kâd.vsînkn# fi hdk xvdr aâh ld.j<hkîn fh ;<gi fhvï svahv hc ht Hv lé H,è nv [HnÍ s<hfr, `ÎúÎÁI.iHÏ lé H,jD nhvkn# ;Hv;Vn bik htvhn láñûvfi tvn hsj# fh l Vó anë d: fñe nv lîhë [ÂU& >kænv `ÎúÁÈHniHÏ =öévù hdní.ihï aòûd aâhsj# htvhn lòé T nhvhï kæ I k Vhè, ]úl hknhcihï lé H,jD iöéán# j<hkhdd.ihï >kèh lòé T hsj, 4- hc ht Hv ndævhë fèví [<dîn fèví [öék hc ht Hv, uæhdn ndævhë kîc fi k<fi o<n v,ù láhsäd fvhï `ÎNh ;ÁÎN, >kèh vh fi svuj fi ;Hv fäándn# ht Hv fcvø kîc lhkán lî<í.ih tæx jh clhkd ;I jhcí, ahnhã fhaán rhfg hsé HnÍ iöéán# nv pn,n shuj 2 kîâi af fi bik aâh o <v ld.;áán# iáæhlî I ht HvjHË nv [HdD eäj a<kn& aâh fi vhpéd ld.j<hkîn fi >kèh nsévsd ;ÁÎN iâîúi d: ntév]i dhnnhaj, dh d: qäx w<è fi iâvhí nhaéi fhaîn fi,d Í nv ;ÁHv jòj o<hã o<n fvhï l<hr D ;I ht Hv x±dd >kèh hxâîáhë ohxv phwg ;ÁÎN# nv hdk hlv fi dhnnhaj.ihï biád h;é H k ÁÎN cdvh lâ K hsj fi nsj tvhl<ad såvní a<kn# s D 3- d: ntév]i dhnnhaj fi iâvhí nhaéi fhaîn iáæhlî I ht Hv fd.k ÎV fi bik aâh o <v ld.;áán hc boîví ;VnË fvhï `V,hc ;VnË fi bik o<n t H ld.niîn& h, aâh vh fi n,vnsj.ih o<hin fvn, kéhd{ aæ J hkæîcï vh fnsj o<hin >,vn# t<vhë hsj jh >kíh ;I ld.j<hkîn fi ht Hv o<n `V, fh niîn# h[hcí niîn ht HvjHË lêg >ã >ja kúhkd fi fh jvdk kæ I w <n ;ÁÁN# iáæhld ;I vrhfj nu<è ;ÁÎN# jáèh lú G l<[<n hdk hsj ;I hdk clhë x±dd l<hr D ;I aâh fi >Ë kîhc nhvdn& zhiv kâd.a<n# clhkd ;I bik nv ph kâd.;án, iî} u S hg  D hc o<n kúhë kâd.nin# hlh l<hr D il,[<n nhvn ;I biáéhë fi rnvï t H hsj ;I ld.o<hiîn hkîúék vh fi 26

27 , h[hcí hkíhê ; ÎI hl<v vh fi nsj h, föåhvdn jh fh hsé HnÍ hc nhka, kéîíi.hï lûîäj fhv vh fi nkäh o<hián nhaj# h=v kîhc fi,v,n fi r ÂV, ndævï vh nhvdn fèév hsj räg hc iv ;Hv fh d: léòûw lú<vè ;ÁÎN iöéîn cê kîöj vhí p D fvhï lú ±è hréûhnï `ÎNh ;ÁÎN# ht Hv aâh jáèh nvvaéi.hï ;I lèhvè nhvdno<ã;hvld;áán,nvshdv vaéi.ih oî D o<ã hsj ;I fi bik o<n h[hcí niîn >chnhki fi =Vnù fåvnhcn# hlh hdk =Vnù fhdn nv pî I nhka aâh hkíhê `BdVn# h=v d: xvhó s<h fvdn# 9- nv pî I ;HvÏ o<n fi t HgÎJ fåvnhcdn v,ù.ihï =BaéI fi >shkd, fn,ë iî} a:, jvndnï nv vhí l<vn k V o<n =HÊ fvnhvdn# ;ÂD [öhvè fi ovì niîn, sîöél.ihï t D vh cdv h[hcí ndnë ]úl.hknhcihï lé H,è vh fi aâh knián# iv hc =HiD o<n vh hc rîn, fán r<hkîk >chn ;ÁÎN# aâh ld.j<hkîn fn,ë j<[i fi ;Hv>dD hdk viáâ<ë.ih nv [HÏ o<n l ÎN iöéán hlh lâ K hsj lhkán d: ]úâäán uâg ;VnÍ, rnvìè nhaék ndn,sîu vh hc aâh fæîvkn, 8- fi j<hkhdd o<n h;é H ;ÁÎN r<hun, hw< ; D vh fvhï d: gñ I il ;I aní tvhl<ù ;ÁÎN# ld.o<hiîn? fn kîöj =HiD nv l<vn löhmg lèâév kîc hc h, dhvï fí<dîn# iâi lh n,séd nhvdl ;I fi k V ld.vsn j<hkhdd `HsO fi jâhê löhmg, lú ±è lh vh nhvn# ]Vh jáèh nv l<vn lú ±è aòûd hc h, ;Â: láhsf inhdj ld.;áán, hc lú ±è nv hlhë o<hiîn f<n# 7- fi vtîr a ÎR o<n lvh[ I ;ÁÎN# fv v,ï >Ë =BhaJ# `S >kèh vh nsj ;L kæîvdn& fh ndn=hiúhë köäj fi ckn=d >aáh a<dn, hc >kèh nvõ fæîvdn# r ÚH aâh vh fi s<ï [ÈJ fh jâhê hdk lú ±è l<h[i aní.hkn, fh >Ë nsj, `ÁíI kvê;vní.hkn# jívfîhjúhë >kænv s<nlán, fh hvcù hsj ;I iî} rîâéd vh kâd.j<hë wnhrj fîhë ld.;áán# hc s<ï ndæv fh htvhn shgò<vní kîc lú<vè ;ÁÎN# >kèh lnè.ih `ÎA vh kîc [<dh a<dn# uæhdn >kèh aâh vh fi j íf,h ld.nhvkn# >kèh rûn jheîv=bhvï nv ndævhë vh knhvkn, iâi ]ÎC vh jáèh fh hj H fv `H;D, fh ;<n;hë `ÎVhl<Ë löhmg lòé T wñäj ;ÁÎN jh fh kæ I k V shní, fd.> da >kèh >aáh a<dn& h=v ld.o<hiîn lú D vh pg ;ÁÎN k V >kèh hc xvdr túhvihï h[éâhud sv;<ã kúní hsj# fi [ÈHË fh aæ éd ld.kævkn, lhkán fcv=évih `H;D, l û<lîj o<n vh hc nsj knhní.hkn# 6- fv v,ï a H lîhë n, kög ox f ±Ë f úîn bik ;<n;hë jv, jhcí, ahnhã hsj# >kèh [ö<v iöéán, hpöhshjúhë fhaæhí,vcad fv,dn& ;ÁHv >ã v,n fáúîáîn, nv ;G fi d: l HË [NdN rnê fæbhvdn jh bik aâh kîc fé<hkn >chnhki fi jâvdk, jæ± fåvnhcn# `ÁNhv aâh fi f ÁNÏ.iH `V,hc ;VnÍ, h,ì =ÎVn# fáhfvhdk oîh fhtd, v,dh `VnhcÏ ;ÁÎN jh bik aâh fi k VdI `VnhcÏ uhnè ;ÁN, hc r ÂV, shn=d fîv,ë.>dn# rnvï htöhv =öîòéi fhaîn jh lñî D ]ÎCÏ ;I fi uá<hë t V fn,[<n knhvn tæx f D hdní.ih ohê iöéán# bik o<n vh >chn ;ÁÁN jh sv]úâi hdní.ihï fcvø fhaán# oî D hc >kèh hc ;HvlÁNhË nvo<hsj hvhmi gîöj i éæd hdní.ih vh ld.;áán# nv ]ÁÎK k ÎV xvhpd, jä Î Hè ;Hv ld.;áán& svlhdi.=bhvï.ihï u ÎÂD wv ld.;áán jh fi ;Hv;ÁHË o<n >l<cù nián ;I ]æ<ki ld.j<hkán * d: hdní fcvø hc ]I,d =D.iHdD fvo<vnhv hsj av;j.ih, ;ÂåHkD.iHÏ fcvø fi,d Í >Ë nséi ;I fv v,ï löhm D fndu viáâ<ë ld.shckn# hc,[<n >Ë fèví fí<dîn, h[hcí niîn jh hk<hv x±dd >Ë fi nv,kéhë k <b ;ÁN, bik aâh vh nv fv=îvn# rnvè l<j<v [J ld.nin# hc iî} j±ad fvhï vsînë fi >Ë l HdÆI k ÁÎN# jáèh d: ]ÁÎK ]ÎCiHdD iöéán ;I aâh vh fi sâj hfé Hvhè >dh d: ad&.>iá+& l HË, dh d: aòw ohü,[<n nhvn ;I p <v, dh jíöl h, fvhï aâh o<ahdán f<ní, fi biáéhë kîv,dd iâî<ë ;ÁÎN# 21- hc hgèi,[<njhë dhvï fò<hiîn o<n fv v,ï ;HyB, k L nhnë fi >a éæd biáéhë hkíhê niîn# uhgd fi k V ld.vsn `S láé V ]I iöéîn? fèév hsj nv hkíhê >Ë j íîg ;ÁÎN, fvhï fèä<n >kèh j±ù ;ÁÎN# qâhml cê vh kîc fvhï jæ<dj iv ]I fîúév fi >kèh fî ChdÎN# hdk ;HviH vh ld.j<hë fh k<aék uæhdn h,gîi sòj htchv >Ë vh hvjæh niîn# hdní.ihï fcvø =BaéI vh `ÎA v,ï o<n fæbhvdn, fv v,ï >kèh uâ ÎHè k<shcï hkíhê niîn# >kèh vh hw±ó 11- hdní.ihï =BaéI vh hc k< föhcdn ht Hv aâh lêg ;HlåÎ<jV iöéán# iv ]ÁN,rJ d: fhv kîhc hsj ;I hsj ;I aâh fi bik o<n h[hcí yvø anë nv löhmg lòé T vh nhní hdn, hdk o<n d: hléîhc lñö<ã ld.a<n# vh shclhknid ;ÁÎN& nv >ov kîc hl HË nhvn fi ]ÎCÏ nsj `ÎNh ;ÁÎN ;I fîè<ní, fd vfx fhan hlh ]ÎCÏ ;I nv hdk läñe phmc hiâîj hsj hdk hvjähxd nv nsj k<aéi.ihï o<n kähaîn# lèl kîöj ;I jh ]I pn uäe, khl Æ< fi k V ld.vsán# f NÚh ld.j<hkîn lêg d: [N, jáh,fd >kèh r L vh fv v,ï ;HyB =BhaéI, iv >kîi ;I nv biáéhë hsj vh fv v,ï ;HyB fîh,vdn# ld.j<hkîn hc lú ±è av,ß ;ÁÎN, fi nkäh iî}.=<ki >dh fh jâvdk.ihï vhd{ k<döán=hë >aáhdd nhvdn? >kèh fvhï lähvcí fh lñn,ndj.ih d: v,ù föîhv [HgF vh fv=cdní.hkn# tæx ;HtD hsj jòûw o<n uâg ;ÁN# 01- fi bik o<n >chnï uâg niîn aâhví 71 hvndäèúj

28 e- e- e- e- e- lh clhkd lúévï,hr D hsj& ;I d: kîhc,hr D nhaéi fhan&, clhkd hdáévkj p <v >Ë. dk nhvkn )>kèh dh sv=vê [öéí< iöéán dh hdá I hc shdéd fi shdj ndæv fi nkäh onlhè ld.=vnkn(# fhcndn ;ÁÁNÍ hc shdj ;VnÍ, `ÎHnÍ shcï ;ÁÎL# lh l ÂáK iöéîl ;I h;êv lúévï.ihï hpéâhgd, f NÏ lh fvhï ;H dh onlhjd ;I hvhmi ld.;áîl& v,ï ox k<ß, j Nhn lòhxäîáâhë, wn hgäéi lèl.jv hc >Ë fh j<[i fi fhco<vihdd ;I hc >kèh ld.=îvdl hsévhj Ï.iHÏ [Bã lúévï l<vn k V vh hkéòhã hsévhj Ï nhaj# nv aî<í.ih, v,ù.ihï fhchvdhfd& hsévhj Ï.iHÏ lòé T, lé NnÏ fvhï [Bã lúévï,[<n nhvn& ;I lh fhdn fh j<[i fi nhaéi, jheîv lé H,jD fv jíhvè lh ld.=bhvkn# nv nkîhï,hr D, kîc nv nkîhï líhcï fhdn fvhï [Bã lúévï tvh=vtéi, o<ã h[vh ;ÁÁN# iî} jh[vï hc haéähí ;VnË lû<ë kîöj gbh haéähí.ih nv nkîhï jíhvè hg év,kî D vk+, f<ï ohü o<n vh nv nkîhï `ÎîÎNÍ hlv,c fh v,hfx jíhvï ohü& jáèh ;öhkd `ÎV,c o<hián.f<n ;I nv læhfg j ÎÎVhè læh,lj k VnÍ, r<hkîk fhcï vh o<ã hg év,kî:& `öj hg év,kî:,### kèhdéúh fhchvdhfd hg év,kî: ;I hc `NdNÍ.iHÏ v,c onlhè k<dk hvjähxd fúâhv ld.>dn# jñ< è nv iv clîái fnsj..>dn lhkán^ jíhvè hg év,kî:& fhk NhvÏ hg év,kî:& lí I hg év,kî:& v,hfx uâ<ld hg év,kî:& n,gj v,c=hv phqv vh ld j<hë n,vhë pv e nhköj& jáèh ;HtD hsj ;I d: `Îú<kN e fi hfénhï,hr ÎJ.iHÏ hlv,c hqhti ;ÁÎL jh khê >ovdk líhcï nhaéi dh nvo<hsj onlhè kâhdán# ;HvfVhË hdáévkj ld.j<hkán fh wv ;ÂéVdK icdái, fi svuj, fi w<vjd ;HlÚ± pvti.hï& `ÎHÊ o<n vh fi d NdæV fvshkán, ovdn, tv,ù hg év,kî: d D hc hfchvihï föîhv r<ï, láñûvf Vn fúâhv ld.v,n ;I hdáévkj nv hoéîhv lh rvhvnhní.hsj ;I fh hsé HnÍ hc hdk hfchv hvjähxd& )gnitekram bew(& f_<d_ Í f_hchvd_hf_d hc x_vdr `_ö_j hg év,kî: )gnitekram liame( hsj# hc xv ndæv&.`öj hsj ;I nv ph phqv& hc k V ;HvaÁHsHË, pvti.hï.ihï hdáévkj& pv;j, t HgÎéD pîhjd, l<ev nv hlv fhchvdhfd fv v,ï,ã lúhyg, u D.hgòû<ü shdj.ihï hdáévkéd tvhil >,vní hsj f<d Í& hsé HnÍ hc hl HkHè, onlhè `öj hg év,kî:& hc [ I t HgÎJ.iHdD hu HÏ d: =V,Í dh hkíâk, kîc hu HÏ d: shdj hdáévkéd& fh hsé HnÍ hc hl HkHè, jöèî±è, onlhjd ;I hdáévkj fvhï whpähë onlhè nv t HgÎJ fhk D l<tr o<hin f<n? hvjäh löéâv fh lòhxäîk& fhcndn;áán=hë, lúévdhë fhgæ<í& ph s_<h hd_á _I ]_ÆNv f_hchvd_hf_d hc x_vd_r `_ö_j hg_ é_v,k_î: )gnitekram liame( nv [Bã lúévï, fh fvnë lîchë tv,ù clhë huéâhnù vh [ F ;ÁÎL& ld.j<hë hké Hv nhaj ;I fhcndn;áání fi lúévï hpéâhgd lh jändg a<n# ;I lh fé<hkîl kîhc h, vh f ÈÂÎL, `HsòD );H dh onlhè( láhsf fvhï h, nhaéi fhaîl, nv lnjd ;I nv shdj lh p <v nhvn& j<[i, fi lv,v k e t i-i n g keting mail e - ng e -m marketi- mng e -mail mail marketi- marketiing eting marketining markketing marketing markketing mark- marketing meting marketing e- meting e -mail m arketing e -mail mail mark- marketing e- marketing mail ketiing mail marketing e - marketing marketing e- mail marketiing marketing e- mail markketing markketing marketing e - mail m a r k e t i n g marketiing marketing e- mail marketiing marketing e- mail marketiing marketiing marketing e - mail keting e- mail marketiing marketing e- eail marketing ng marketing e-m k e t i- marketing e- mail marketing e- mail marketing e- mail marketing marketing e- mail marketing e- mail marketing e- mail marketing marketiing e- mail marketiing markketing eting marketining markketing e- marketing mail markketing eting marketining marketing mail marketing markketing e- )gnitekram liam-e( marketiing marketing marketing marketing e- mail marketing marketing e- mail marketiing e- marketii n g mail mail marketing e- e - e - mailmarketing marketing marketiing mail e - e - marketiing ee t i n g keting marketing eeting mark- marketing e- keting marketing marketing marketing e- mail markketing marketing e- mail marketing marketiing e- mail markk e t i n g e - ng e -m keti- -mail m arkeketing e- eeting mail markketing marketiing marketing mail markketing mark- marketing e- eting marketing e-m mail markketing mail marketing e- marketing eting marketing e-m markeeting marketing mail mark- mng e -mail marketi- marketiing marketing e- mail marketiing marketing e- mail marketiing marketing e- marketing mail e - e - k e t i n g marketiing marketing marketiing marketing e- mail marketing e - mng e -mail mail marketi- marketing e- marketing e- markketing marketing mail mail marketing marketing e- marketing e- marketing e- ng marketining marketi- mail marketing e- marketing e- mail marketing e - mail marketing mail marketing e - m a r k e t i n g e - marketing e- mail mail marketing e- mail meting e -mail mark- marketing e- marketing e- mail marketing e- marketing marketing e - mail e - marketing e- fhchvdhfd hc xvdr `öj hg év,kî: v,ó.hgi ;<evï hnhví ;G >l<cù hvndäèúj 6831 aâhví 71 28

29 e- e- hg év,kî D ld.fhdöj nv fh jvdk h,g<dj t HgÎJ jíhvï lh fhan# kèhdj l<[f htchda tv,ù onlhè a<n fáhfvhdk [ÂU.>,vÏ >nvõ `öj hg év,kî: lúévï.ih, p Z hvjäh nhml fh >kèh hc xvdr oävkhli shdj, fhcndnihï `ÎH`D hc shdj a<n. fh fvnë )stisiv taeper(, píl hvjäh lh fh lòhxäîk fn,ë lvh[ I p <vï >kèh fîúév aní, nv l Vó ;VnÍ, lîchë nv[i aáhshdd >Ë vh fh fävn, [H fîánhcn& lîchë ps huéâhn, hxâîáhë fîk xvtîk vh fh fvní, l<[f htchda jvhtî: qâk l VtD ;H, onlhè lh fi lòhxäîk in & ld.j<hkn khê, u±lj jíhvï lh vh nv lîhë lvnê& oû<wúh lòhxäîk, lúévdhë hpéâhgd.lhë vh fi hx±ß lúévdhë vshkn# fhchvdhfd hc xvdr `öj hg év,kî: fh vuhdj hw< ho±ø, pvti.hï uvqi ;ÁÁNÍ, léæhqd vh ;ÂéV, ;ÂéV ;ÁN jh fndk xvdr iv=<ki hoähv hx±uhè ohü, r<hkîk v,c, iâîáîk iv j ÎÎV,q ÎéD nvpöhã.ih `Hsòæ<iHÏ hj<lhjî: dh srednopser-otua ;I `öj hg év,kî: iâhkán gniknab sms tvhil ld.>,vn j<hköéi hsj thw I lîhë jvdk hfchv fvhï hdíhn = éæ< fh lúévdhë fhgæ<í, fhg G aáhoéi aní hsj# nv hdk lîhë& hsé HnÍ o±rhki hc hl HkHè, jöèî±jd ]<Ë l V,.jVdK, l<tr.jvdk hsévhj Ï.iHsJ# `öj hg év,kî: fèévdk, ;HvhjVdK fvkhli& l<evjvdk, ;L icdái. n,ví.hï ;I lòhxf iv clhë ;I lhdg fhan ld.j<hkn fi >Ë tèvsj fåî<knn, dh iv clhë ;I jâhdg nhaj hc >Ë tèvsj ohvì a<n [C, xvdr `öj hg év,kî:( tæx fi hvsh )oävkhli.ih( oél kâd.a<n& vhí.ih, hsévhj Ï.iHÏ lòé D nhvn ;I lîhë >Ë& hvsh )oävkhli( ihï löéâv, nhmâd fîk fhk:, lúévdhë hpéâhgd fvrvhv ld.a<n, fi lv,v clhë& ps huéâhn, hxâîáhë nv xvtîk htchda ld.dhfn# )fhchvdhfd hc nvo<hsj..ih )fi uá<hë lêh u <dj nv oävkhli.ih( péd h l HË n, dh si fhv l<vn jhdîn lòhxf rvhv=vtéi.fhan# nv hdk phgj& hvjähxd fi lv,v jû<v biád lúévdhë vh fèä<n fòúîl# iâhk <v ;I lúòw hsj hdk `ÎHÊ.iH fhdn fáh fv nvo<hsj lòhxäîk fhan, wñj hdk i éæd dh lhihki, sh ki, dh nv rhgf thdg.ihï =VhtÎ D ;I ahlg kâhdd hc l VtD jöèî±è, onlhè [NdN fhk D hsj hvsh ;VnÍ, onlhjâhë aní.hkn hx±uhè fîúévï ahlg >ovdk,q ÎJ =Vnù pöhã >kèh nv yhgf `ÎHÊ.iHÏ j ÂÎ D )oävkhli ih( fi w<vè v,chki& ;Î ÎJ, ]æ<kæd onlhjd ;I hvhmi ld.;áîl [ F ;ÁÎL# sås fvhï hdk htvhn ;I o<n o<hséhv nvdhtj hx±uhè fîúév nv l<vn ;H dh kñ<ï fh p <v tîcd D o<n nv a F lòé T fh nvo<hsj tvê& rûn htééhó d: pöhã ohü vh nhvkn `ÎNh ;ÁÎL, j<[i >khë vh fi hvcù& hxâîáhë nv lòhxäîk fi lh ;Â: ;ÁÁN# nv hdk aî<í& lòhxäîk in vh fhdn hc lîhë sîg fhcndn;áán=hë hc shdj.lhë, dh ; ÎI htvhnï ;I fi hsé HnÍ hc hdk hfchv r<ï& `ÎHÊ.iHdD vh hvsh ld.;áîl ;I fi k<ud ld.j<hkán nv [ F huéâhn lúévdhë hpéâhgd.lhë, hdíhn k<ud ps )fhchvdhfd hc xvdr `öj hg év,kî:( in ndævï nhvn ;I lö ÂÚH hdíhn khvhpéd, lchpâj hdáévkéd kîöj# lh fh hjòhb hdk v,ù, fh hoéûhwd, lîcfhkd láhsf,ã shdj nv k V ld.=îvdl uhlg lèâd nv l<tæîj jíhvè hg év,kî D lh o<hinf<n# nv phgéd ;I `öj hg év,kî D kæa oävkhli.ih dh jæhqhih, tvê.ihï htééhó pöhã vh fi uèní fæîvkn fhan&. iâîáîk khld ;I fvhï nhlái lñ D dh =öévní fh t HÏ ;HtD fvhï ; ÎI lúévdhë fhk: f ÈNÍ fæîvdl ahdn hdk ;Hv fèhki.hï fvhï vqhdj lúévï t D, [Bã lúévï [NdN ph nv hkéèhï sòk fi uá<hë d: vhi Hv [NdN^ h=v ]ÁHkîI o<nlhë lîcfhkd sv,ds `öj hg év,kî: vh fh h[hcí j VdT >nvõ hdâîg nv p<cí lîchë hevfòúd fv v,ï lòhxf& fhdöéd kæhvù khli.ihï hg év,kî D vh kîc pvti.hï nhköj# ndní.kú<n fvhpéd ld.j<hkn löîv hw D [Bã lúévï vh j ÎÎV nhní, lúévï vh hc,h;áa dh uâ Vn lh lhd<õ shcn& gbh fvhï fh fvnë fhk: dh l<söi jíhvï fæbhvn# h=v kæhvù lék lh fn& khvsh, dh y X f<ní, nv >Ë hwg lúévï.lnhvï fh vuhdj hpévhê, huéâhn fi lúévï aòûd f Hv v,n unê j<[i fi hdk lèl, hw< pvti.hï >Ë ld.j<hkn hev [ävhë kh`bdvï fv v,ï ckn=d aòûd, ;HvÏ ;HvfVhË, l<r ÎJ kæhvù `ÎHÊ.iHÏ hg év,kî D d: ;Hv pvti.hï hsj& péd h=v `öj hg év,kî D wvtúh fvhï hl<v v,clví, oû<wd kæhvù khli.ihï k_hl_i.ih, o_ävkhli.ihï hg _év,kî D o_<n vh f_i s_<ï a_v;_j.ih, >nvõ.ihï hdáévkéd ;I nv hoéîhv nhvkn hvsh ld.;áán# vh fi o<n nhní.hsj# fd.v,di& `új.svil, fn,ë nhaék h[hcí wvdp, a H hc lòhxäîk& av;j.ihdd fi khê )jä ÎY hdáévkéd( sî D hc ;HyBÏ dh hdáévkéd, xd lvhp D nvo<hsj ;VnÍ fhan, hdk iâhë ]ÎCÏ hsj ;I ;ÂéV av;j dh shdj jä Î D hdáévkéd cpâj vuhdj >Ë uähvè ndæv )lòhxf dh ;HvfV hdáévkéd( o<n nvdhtj oävkhli.ih, khli.ihï jä Î D >Ë av;j hvsh.;áání vh fh já ÎL, j ÂÎG tvê.ihï lèâévdk hwg nv fhchvdhfd hg év,kî: fhk: hx±uhjd hsj ;I hvsh ;ÁÁNÍ `ÎHÊ.iHÏ fhcv=hkd fhdöéd räú± hc lòhxf h[hcí fæîvn dh fi m- ee t i n g k e t i- e - ing keting e- mail marketiing marketiing marketien g e t i n- mail mark- marketing e- ing ng e -m k e t i- marketii n g e - markketing e- marketing mail marketing ng e -mail m arkeketing mark- marketieting e -mail m arkeketing marketieng e -mail m arketing eeting marketing mark- marketiing e- eeting marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing e- marketing marketing k e t i- i n g e - keting etin- ing marketing mark- marketing e- mail marketing e- mail marketing e- mail marketing marketing marketing marketiing marketing e - keting e - ng e -m marketi- mail marketiing marketing mail marketing e- marketing e- mail marketing e- mail meting e -mail marketing marketing mail marketiing marketing marketing e- marketiing marketing e- mail marketing e- mail eting e -mail m arketing e -mail m arke- mark- marketing e -mail m arketing e -mail mng e -mail keti- mng e -mail marketi- marketii n g k e t i- e - ing mail eting markeketing marketing e- mail marketiing marketing marketing e- e - keting markketing marketing marketing eting markeketing marketi- markng marketining marketing marketing e- mail marketing mail marketing e- marketing e- eting markek e t i n mail mark- e - g marketing e- mail marketing e- mail marketing e- mail marketing marketing marketing marketing marketing marketing marketing aâhví 71 hvndäèúj 6831 keting marketing e - m a r k e t i n g marketing e- mail marketing e- mail marketing e- mail marketiing marketing markketing marketing e- mail markketing marketing markketing marketiing markketing marketing marketiing marketiing e- 29

30 föîhv cdhn hsj# hdk.,vcù. d:. t HgÎJ. h[éâhud. hsj. ;I. hl HË. hdíhn v,hfx. n,séhki. nv >Ë. f<ní., nv iâi. [H, iâi.,rj. hl HË. h[vhï.>ë.,[<n nhvn, lèâév hdá I. `ÎHnÍ v,ï.,vcù. gbè. fòa., ;L. o VÏ. hsj. ;I. nv nsévõ. iâæhë. t HgÎJ., xäî D.jVdK.,vcù. nv [ÈJ. ;öf. >lhn=d. [öâhkd., v,hkd. hsj. # yîv,h=îv ld.fhan# nv nkîhï. hlv,c `ÎHnÍ.v,Ï. fèévdk.,vcù. `ÎHnÍ. v,ï. nhvhï. jçeîvhè. l ÎNÏ. nv clîái. `ÎúæÎVÏ. hc fîâhvdèhï lclk., u ÂD. nv l<vn hvjäh. fîâhvdèh, t HgÎJ tîcd D. kîc =<dhï. hdk. l F. hsj. ;I. >kèh, kèhdéh lvø., lîv khad. hc >kèh nhaéi. fhan # fvvsd. lé<ë., læh è. tîcd D. láhsf. ld.j<hkn jçeîv lèâd. nv `ÎúæÎVÏ. hc fv,c fîâhvï.ih& u<hv. u<hlg. hw D. nv aî<ß. fîâhvï.ih, fv,c lvø. phmc hiâîj lîähan, t HgÎJ. xär k V;HvaÁHsHË. shclhë [ÈHkD fènhaj fd. jñv;d f Á<hË. d D. hc l_ ÆNlI lòéhvï löá< a äi fcv=âèv hvndäèúj 6831 aâhví 71, av,ß d: fvkhli shgl `ÎHnÍ v,ï in j ÎÎK ;ÁÎN& gbè fävdn, ;HvjHË vh hnhli niîn fh hkæîcí fhaîn^ fvhï ;HiA lîchë hsévõ fv r F, u ±è& nv hkéèhï iv [ öi `ÎHnÍ v,ï& 5 nrîæi vh ;ÁN, >vhê vhí fv,dn# `S hc >Ë pv;hè ;úúd vh hc k< j Vhv ;ÁÎN# `S hc hjâhê iv `ÎHnÍ v,ï& fnkéhë vh svn ;ÁÎN^ fi aâh nsj o<hin nhn,réd fäîáîn ;I nv x< d: i éi& d: lhí dh d: sh ]ÁN ;Î <lév vhí `ÎHnÍ v,ï ;VnÍ hdn! eäj j Nhn rnê ihdéhë& thw I hï ;I `ÎHnÍ v,ï ;VnÍ hdn&, lnè clhë >Ë& fi aâh hdk hl HË vh ld nin ;I v,kn `ÎúVtJ o<n vh hc v,c h, av,ß fvvsd ;ÁÎN, hkæîcí fæîvdn# hpöhõ o<fd v,kn `ÎúVtééHË vh eäj ;ÁÎN^ ld j<hkîn ;ÂD fhdöéîn, kä éhë vh knhcí fæîvdn# hsé HnÍ hc hfchvihï hg év,kî D lòû<ü ;I qvfhë r F vh hknhcí =ÎVÏ ld ;ÁN kîc o<ã hsj# vh v,ï pn lé<sx ) 21 jh 41( ehfj kæhí nhvdn# ;ÁéV qvfhë r F^ fvhï hxâîáhë hc hdá I fh túhv ngò<hí o<n `ÎHnÍ v,ï ld ;ÁÎN dh ki& læîhõ f<v\^ hdk d: lén o<n hvcdhfd fvhï lîchë túhv t HgÎééHË hsj# nv bik o<n túhv t HgÎééHË vh hc 6 )yîv t H ( jh 02 ) kèhdj j±ù, túhv( jòâîk ld ckîn# fhdn túhv t HgÎééHË h=v >kænv k S knhaéi fhaîn ;I fé<hkîn l HgÂI fh iâvhiéhë vh nkäh ;ÁÎN& hpéâhú svuj `ÎHnÍ v,déhë oî D fh sj, fhdn >Ë vh ;HiA niîn# jöj pv cnë^ aâhsj^ iáæhê `ÎHnÍ v,ï& anè t HgÎJ o<n vh föáíîn# nhköék hdk löá I fi aâh ;Â: ld ;ÁN jh vhpj jv nv l<ru láhsf anè t HgÎééHË vh htchda dh ;HiA niîn# hkéòhã ihï cdv `ÎA v,ï anè,vcaéhë vh föáíîn^ `ÎHnÍ v,ï d D hc fèévdk,vcù ihsj& ]<Ë hkíhê >Ë föîhv shní, vhpj hsj# hlh h=v fnkd q ÎT nhaéi fhaîn dh pv;hjéhë andn fhan& hpéâh >sîf ndn=d aâh htchda ld dhfn# fvhï [ <=ÎVÏ hc wnlhè hc j ÁÎ: ihï láhsf hsé HnÍ ;ÁÎN^ fvshkîn# ;ÁÎN, ;L ;L >Ë vh fi n, [ öi 51 nrîæi hï hvjæhm niîn# fh xd v,cih, i éi ih hdk lnè clhë iâîá <v fîúév, fîúév o<hin a<n, o<hiîn j<hköj >Ë vh fi 5 [ öi 03 nrîæi hï nv i éi fi svuéd ;I hpöhõ vhpéd ld ;ÁÎN `ÎHnÍ v,ï ;ÁÎN# h=v tæx ]ÁN nrîæi j<hë nhvdn& hdvhnï knhvn& kæ I av,ß aâh iâhë lænhv hsj# lê± ld j<hkîn nv hfénh v,cï 3 jh 5 nrîæi `ÎHnÍ v,ï h=v d: vhiåîâhï ;ÈÁI ;Hv, ;Hv ;úéi iöéîn& fi vhiéhë hnhli niîn# hlh h=v jh fi ph t HgÎJ fnkîéhë `HdÎK f<ní hsj& fèév hsj >vhê, shní ;HvjHË vh av,ß ;ÁÎN# hc hfénhï ;Hv fi hknhcí, >vhê, shní av,ß ;ÁÎN^ 30

31 h=v fvhï o<njhë in j ÎÎK ;ÁÎN& iv=c hc rht I uæf kâd lhkîn# `S dhnjhë fhan&,réd h,gîk rnê vh fvnhaéîn& d: læûn oî D oî D lèl `ÎA v,ï aâhsj- s±léd! hc ;HvjHË vhqd o<hiîn f<n! nvsj hsj ;I iâîúi h,gîk rnê ih nv hkíhê d: ;Hv iâîúi sòj jvdk rnê ih iöéán& hlh h=v rûn löhtvè nhvdn dh l<réúh fvkhli ;HvdéHË cdhn aní hsj& fhdn fi nkäh vhid fhaîn ;I `ÎHnÍ v,ï il nv fvkhli v,chki jhë [HÏ niîn, hc intéhë n,v kâhkîn# f <v lnh,ê fvkhli vdcï ;ÁÎN^ hc iâîk hlv,c `ÎHnÍ v,ï vh [CM fvkhli ckn=îéhë nv>,vdn# tæx hkíhla niîn# péd 01 nrîæi l<ru shuj hsévhpj khihv il o<ã hsj# hc clhkéhë hsé HnÍ ;ÁÎN^ nrîæi nv v,c, 5 v,c nv i éi hkéòhã o<fd hsj# h=v intéhë hdk hsj ;I 2 shuj nv v,c, 563 v,c nv sh `ÎHnÍ v,ï ;ÁÎN& l ÂáÁÚH a öj ld o<vdn, rhnv fi h[vhï fvkhli jhë kò<hiîn f<n# hinh,hr D fvhï o<njhë hdíhn ;ÁÎN# 03 hinhtéhë vh n,fhví hvcdhfd ;ÁÎN^ pöhã >,vdn# lêäj t V ;VnË^ h[hcí kniîn ht Hv lá D,hvn biáéhë a<kn# hpöhõ a öj k ÁÎN# aâh ld j<hkîn fhc il hc k< av,ß ;ÁÎN# hdk,r I vh ld j<hkîn d: hsévhpj ;<jhí nv fvkhli jhë fi dhn nhaék t<hdn ;HvjHË& s D ;ÁÎN fhc il fi fvkhli jhë fv=vndn# k Hè cdv fi aâh nv hdk clîái ;Â: ld ;ÁN^ h,rhè hj HrHjD ld htén ;I aâh vh hc hnhli nhnë fvkhli jhë fhc ld nhvn# nv ]ÁÎK l<hr D cdhn fi o<njhë sòj kæîvdn# kähdn h[hcí niîn ]ÁN v,c hsévhpj aâh vh hc hnhli löîv fhc nhvn# fh fi ld j<hkîn vhí ihï lòé D vh fvhï `ÎHnÍ v,ï hkéòhã ;ÁÎN jh hc d: vhí oöéi kú<dn# hlh h=v fi jáèhdd `ÎHnÍ v,ï ld ;ÁÎN& péâúh fi ohk<hní hx±ß niîn ;I >Ë v,c hc ;NhÊ vhí ld v,dn# =HiD v,di jhë vh j ÎÎV niîn^ vtéi, hc jvnlîg hsé HnÍ ;ÁÎN# h=v n,sj knhvdn jáèhdd `ÎHnÍ v,ï ;ÁÎN& ld j<hkîn hc iâöv& n,sj& iâöhdi dh iv tvn lúéhø ndæv fò<hiîn ;I aâh vh nv hdk vhí iâvhid ;ÁN# iâîáîk ld j<hkîn fi fhaæhí ihï,vcad hc >Ë gbè fävdn^ uhnè ld ;ÁÁN ;I ndæv rhnv fi jvµ >Ë kîöéán# fh =BaJ clhë& v,pîi jhë kîc jæ<dj o<hin an# fvhï hdíhn hkæîcí, fh hkæîcí lhknë^ in j ÎÎK ;ÁÎN^ ;öhkd ;I fé<hkán 6 lhí ;HvÏ vh fi x<v `Î<séI hkíhê nián& fi hkíhê >Ë ]ÁHË av,ß d: fvkhli `ÎHnÍ v,ï kîhc fi hkæîcí nhvn# hnhli nhnë, jvµ k VnË >Ë il ps j ÈN ld o<hin# hlh,réd fi t<hdn hdk,vcù fv s±léîéhë t V ;ÁÎN& o<hiîn ndn ;I hvcaa vh nhvn# aâhví 71 hvndäèúj

32 f Hv.lD.v,n# t HÏ lúhv;éd& uâ± ckn=d tvnï, h[éâhud fúv vh n=v=<ë shoéi hsj# j ÎÎV kâ<ní hsj# hdk jñ< è ;I fh lñ<vdj ;HvfVÏ,sÎU hc táh,vï hx±uhè, hvjähxhè hl HkåBdV aní& hc ;HvfVn vhdhki, h;á<ë fh j HlG ;HvfVÏ >Ë nv hdíhn iâhk <v ;I ld.nhkîn [ÈHË nv nii.ihï hoîv, fi,d Í nv `Á{ sh =BaéI uvwi jñ< è ]úâæîvï f<ní ;I föîhvï hc l Hn è `ÎúÎK vh f <v hshsd nséò<ù hvndäèúj 6831 aâhví 71 l H,kJ aä I, hvjähxhè k<dk ndéh lçob^ vhiáâhï hláîj táh,vï hx±uhè)nfîvohki a<vhï uhgd hx±ß.vshkd( hláîj táh,vï hx±uhè hnhví ;G onlhè k<dk htúh kúní.fhan, v,ù vlc=bhvï nv læhfg j±ù fvhï vlc=úhdd fn,ë ; ÎN vlc læh,lj ;ÁN# vlckæhvï u±,í fv htchda lñvlhkæd& fvhï j ÂÎK d åhv]æd, unê j BdF `ÎHÊ kîc hx±uhè vlckæhvï a<n, sås fi w<vè jûhntd j<sx d: aòw ehge hc lîhë vhí ncndní dh htúh =Vnn hláîj >Ë onai.nhv kò<hinan& lúv, fv >k I ; ÎN cê fvhï vlc=úhdd hx±uhè ; ÎN láhsf kîc vlc=úhdd )noitpyrced( khê nhvn# vlckæhvï fvhï hdk f Hv ld.v,n ;I hc nsévsd d: =ÎVkNÍ yîvlíhc fi hx±uhè [ <=ÎVÏ ;ÁN# hc gñh k VÏ,réD r I.hÏ hc fvhda fd.l È<Ê fá V fîhdn# hsé HnÍ hc vlckæhvï fvhï j ÎÎV zhivï d: `ÎHÊ& vlc=bhvï )noitpyrcne( khlîní ld.a<n# tv>dán fhc=új d: `ÎHÊ vlcaní fi rhgf h,gîi fh hsé HnÍ hc hc vlckæhvï ld.j<hë ; ÂHè l é<ã, ndæv hk<hß `ÎHÊ vh fæ<ki.hï jändg.;vn ;I h=v ;öd d: ; ÎN,h\Í vdhqd ;I fvhï fhc;vnë r G `ÎHÊ.iH cê hsj vh nv hoéîhv knhaéi..fhan >Ë `ÎHÊ.iH l Â< hc ]ÁNdK v,ù lòé T fvhï htchda hláîj hsé HnÍ ld.a<n d D hc v,ù.ihï lvs<ê vlckæhvï hsj ;I uähvjöj hc líâ<ui.hï hc tá<ë vdhqd fvhï p HzJ hc hx±uhè# fh hsé HnÍ kâd.fhan# hgäéi `V,hqP hsj fhk:.ihdd ;I nv j<s I fhk NhvÏ hg év,kî: fi l<tæîj.ihdd khmg aní.hkn jnhfîv hláîéd l<vn kîhc vh f Hv=VtéI.hkN# ihdd ;I fi lúévdhë o<n uvqi ld.kâhdán& lnk V nhaéi fhaán ]Vh ;I nv nkîhï jíhvè hg év,kî:& [ F vqhdj lúévdhë fn,ë nv k V =VtéK l<hvn hláîéd hséhknhvn& hl HË.`BdV nv hdk fîk fhk:.ih f Á<hË `HdæHÍ.iHÏ hréûhnï ;ú<v ;I,zÎ I o ÎV j<s I jíhvè hg év,kî:, fhk NhvÏ vh uèní.nhv ld.fhaán fhdöéd hláîj l <ã vh nv jvh;áa.ihï lvjäx fh sv,ds.,hr D, ]I nv t HÏ líhcï hl HË.`BdV kâd.fhan,gî K hdíhn s P l <fd fvhï haòhü pæîæd& shclhë.ih& av;j.ihï oû<wd, hv=hë.ihï n,géd qv,vï ld.fhan# hláîj hx±uhè nv lñîx.ihï líhcï iâ<hví f Á<hË d D hc cdvshoj.ih, hgchlhè hshsd nv j<s I TCI l<vn jç;în rvhv =VtéI hsj# =V]I nsj dhték fi hláîj lñq ]I nv lñîx.ihï v,ù.ih&.hséhknhvnih, hfchvihdd ;I péd hc uæ<n lénh,, v,ù.ihï sáéd j ÈN>,vjV f<ní, qâáúh hláîj, lñvlhki f<në hx±uhè lähngi aní vh fîa hc `ÎA j ÂÎK kâhdán# w<vè ld.`bdvn kîhc fi k HÊ.iHÏ p HzJ, hláîj hg év,kî D [ÈJ qâhkj lähn è, hdíhn j ÈN rhk<kd fvhï xv.ihï noîg nv lähngi föîhv pîhjd hsj# k HÊ.iHdD lúéâg fv r<hkîk& hdk jñ< fcvø hgchlhè, jä HjD fi iâvhí nhaéi ;I hc lèâévdk >kèh f<[<n.>lnë l HiÎL hláîj hx±uhè ld.fhan# fh j<[i fi van v,chtc,ë j Hl±è, jähn jd ;I v,ï aä I.iHÏ vhdhki.hï ld.j<hë = J hkæ±ã uûv hx±uhè aî<í hkndúi& j<gîn& lûv & jíhvè& lndvdj& hvjäh & [Á+, föîhvï hc læ<gi.ih vh léñ< shoéi hsj# 32

33 , `év,aîâd fi x<v t H p <v `ÎNh ;Vn# fáhfv =Chvù v,hfx uâ<ld fhk:& yvti fhk: l J fi uá<hë jáèh fhk: ;ú<v& nv n,hcniâîk kâhdúæhí fîk.hgâ D k J& =Hc,Ï nv [ Vd HË svr_éd l_ö_ ñhki gæhï l ä<n,hpnù `V =ú<n# xvfáhµ aèhnè vh sv nhn, fi s<ï p <v t H fhk: l J nv kâhdúæhí k J& =Hc, `év,aîâd, dhnù iâ<hví [H,dNhË fhn# vh räg hc ndnë s<lîk tvcknù& nv clví fèúéîhë iâîúi ckní rvhv nhn# v,pa ahn hc aèîn fcv=<hv pînvchní n, dhn=hv `öv, noév fi [HÏ lhkní hsj, jændv hgèd h, ho±rd o<da& jk fi o<hséi ihï avdvhki shvrhë lö P knhn,jö ÎL kún# ho±rd, w Hè `öándní hköhkd aèví f<n& nv fvhfv hkíhê,zî I avud& h[éâhud, iâ HvÏ ahdöéi s<=<hv kâ<n# h, ;I nv lîhë iâ HvhË, n,séhë o<n fi kî <jvdk t HmG, iâi hu HÏ ohk<hní fcvø fhk: l J vh nv yl [Hk HÍ hc nsj nhnë n,séd lèvfhë, w<vè =VtJ& fv hev a Î: = <gi hï hc s<ï d D hc shvrhë [HË fi [HË >tvdk jö ÎL ;Vn ;I nv v,c iúél tv,vndk lhí sh [HvÏ hc a äi rn,sd aîvhc fèhvï gävdc f<n& aèîn láû<v pînvchní k _ H m _ Î _ Á D c l C l I fòa hgèd pîhè n,fhví hù vh hc sv=vtj, nv v,cihdd ;I nkîh hc u V a <ti ihï nv iúéâîk v,c hc v,cihï >yhc sh k<& nv hdhld ;I xäî J fh nlîní anë hk Hõ v,ó aèhnè [HkæNhc iâ Hv tnh;hv láû<v pînvchní khmîád n;év nd<hknvï fh jh;în fv hsé HnÍ hc hfchvihï xvó.ih fi h[vh nv>ln, ;úh,vchë räg hc jñ<dg lñû< &,[I o<n vh nvdhtj ;VnkN# kænï,[i >Ë fi ] ÁNv;HvhË hoéûhü nhn& hzèhv nhaj^ nv l<vn s<dh, bvè il hdk =BaéI&021 lî ÎHvn j<lhë hc lñg láhfu nho D o<n fvhï ovdn ] ÁNvrÁN, `VnhoJ shdv lñû< è ;úh,vcï vh fv uèní fæîvn#,ï fh fîhë hdk k éi ;I fhk: l J nv sh =ÁNÊ& ] ÁNv rán&. s<dh, bvè ;öf ;VnÍ >lhní hsj jh u±,í fv =ÁNÊ& ovdn kænï nd<hknvï = J^ hdk fhk: fh jívfi.hï ;I nv sh =BaéI nv clîái ovdn lñû< jd k ÎV hk<hß lñû< è ;úh,vcï nv sh [HvÏ oäv nhn# fi =Chvù v,hfx.uâ<ld fhk:& n;év u D >rhï n;év nd<hknvï& lndvdj uhlg fhk: hc >lhn=d fhk: l J fvhï ovdn j ÂÎÁD hu±ê >lhn=d fhk: l J fvhï ovdn j ÂÎÁD hk<hß lñû< è ;úh,vcï, já<ß av;j.;áán=hë ki jáèh nv hdvhë f I nv ;G lá ÆI oh,vlîhki ;L.k ÎV hsj# an jh v,c n,ê hvndäèúj.lhí fi lnè 5 v,c hnhli nhaj# hdk kâhdúæhí hc gñh =öévn=d av;j nho D, ohv[d hc 92 tv,vndk.lhí nv lñg kâhdúæhí.ihï fîk.hgâ D jèvhë >yhc n,hcniâîk kâhdúæhí k J& =Hc, `év,aîâd hlöh fh p <v fîa hc d: ichv, 005 clîái jhlîk lhgd xvó.ih `HsO lêäj fnin# hdá I fhk: l J hdk >lhn=d vh nhvn jh nv sh [HvÏ kîc fi jæhqhihï t H Ë hdk fòa nv hkíhê, jöèî±è cdhnï vh nv fòa.ihï vdhgd, thdáhks fi hdk xvó.ih hoéûhü nhn# qâk hdk hshõ& fhk: l J nv sh =BaéI t HgÎJ =öévní.hï vh nv clîái k J& =Hc, `év,aîâd fòa.ihï lòé T hdk fhk:& fi s<h è, lú ±è t H Ë fòa hkv\ï `HsO nhnkn# fv fhk: l J nv kâhdúæhí l<vn hséæäh hkä<í fhcndn;áán=hë rvhv =VtJ, ;HvaÁHsHË ;Hv;ÁHË fhk: l J vh nv ;öf l<tæîj ihï nvoúhë sé<n, >Ë vh kúhë hc j<hkhdd föîhv jú V, rnvnhkd ;Vn, qâk hahví fi avhdx,d Í v,cihï `HdHkD sh & [NdJ, iâîj,ï nv[âu;hv;áhë hnhví;gonlhè vhdhkihï hc cpâhè iâ HvhË, lndvhë iv n, hnhví lhgd ndnë ;Vn, hc kcnd: nv [VdHË hkíhê hl<v rvhv =VtJ# ;ÁéV fîk,hpnih& hnhví lâîcï, `VnhoJ&,hpN f<võ,,hpn hr±ê fhc nv hnhví ;G hl<v sòj htchv nv hnhví ;G onlhè vhdhki hï, röâj ihdd lhkán,hpn ;HvaÁHsD kændáæd& ;HvaÁHsD shdj ;HlåÎ<jV& nhní >lhdd wäp, uûv& `úéîähkd a F, hnhví ;HvaÁHsD iîáj lndví khzv fv hdk hnhvhè ;G kîc p <v nhaéán& hc röâj ihï lòé D iâî<ë hnhví hnhvhè ;G onlhè vhdhki hï, hl<v lhgd ndnë ;Vn# hdúhë nv hdk ndnhv ;I >rhï læhvmd& u < fîöj, ]ÈHvÊ hs ÁN lhí sh =BaéI& lndvdj uhlg fhk:& >rhï n;év u D nd<hknvï hc fhcndn lndv uhlg fhk: hc hnhvhè ;G onlhè vhdhki hï, hl<vlhgd fh fhk:, av;j fhcv=hkd n,géd hdvhë hdíhn an hdk xvó fi fèévdk a G hkíhê an# sh.ihï räg fh nvnsvihï cdhnï iâvhí f<n,gd sh =BaéI fh j HiÂD ;I lîhë ;úh,vchë j<lhë jöèî±è hc s<ï fhk: l J fvhï ovdn, boîví shcï lî<í af uîn& = J^ hdk ;Hv nv fhk: fé<hkn `VnhoJ.iH vh hkíhê nin# n;év nd<hknvï fh hahví fi hoéûhü 051 lî ÎHvn `V,\Í& d: fhk: nv ;ÁHv >Ë rvhv ld.=îvn jh nv w<vè khlá L f<në jòûîw.ihï ;HvtVlH& lhgd fîk ;HvtVlH, lívï a<n#,ï hqhti ;Vn^ nv jâhê nkîh lvs<ê hsj ;I fh av,ß iv huéähvï& n,gj vh nv `ÎúäVn `V,\Í.iH dhvï nin, fndk jvjîf fhue lá L anë vhf I k<dk fhk D nv ;ÁHv iâi wáhdu& jûvdp ;Vn^ k HÊ fhk D ld.j<hkn fh hoéûhü o < aâhví 71 hvndäèúj

34 22 fèâk lhí sh =BaéI, fi láhsäj =VhlÎNhaJ hdhê h### nii tív, `ÎV,cÏ sh, nv l HË ihï `V jvnn, `V hcnphê hnhli o<hián nhn# kîhc o<n vh jçlîk kâhdán# hdk nséæhí ihï sîhv hvhmi onlhè o<n vh nv shdv v,cihï vh nhaéán ld j<hköéán hc onlhè o<n`vnhc sîhv fhk: l J hsé HnÍ kâhdán,,[i l<vn hvhmi nhn# fv hdk hshõ& löhtvhkd ;I rûn s V fi aèvihï aâh ;ú<v, kîc aèv lænõ rl fhk: l J nv j αè >yhc sh k<& fi löhtvhë k<v,cï onlhè hg év,kî: sîhv fîk fhk: ih [HdæHÍ kòö_j vh hc >Ë o<n ;Vn# =VtJ, lndvdj a F hséhë lv;cï nv fîk ;_ ÎI nséæ_hí ihï h[_vhdd vjä_i s<ê, nv lúévï)msc(uâ Vn nséæhí ihï h[vhdd, fhk: ih l<vn fvvsd, jícdi, jñ ÎG rvhv lv;cï ;I nv fîöj, n,ê hs ÁNlHÍ sh =BaéI fv=chv =VndN& nv xvó sáía vqhdj lúévï fv=cdní an#fv hdk hshõ& nv >ovdk [ öi jñ< è hnhvï hséhknhvï hséhë lndvdj a F fhk: l J nv hséhë lv;cï fi uá<hë fhk: fvjv nv xvó sáía vqhdj ho±rd fi iâvhí indi lndvdj uhlg, ;Hvè indi fi >kèh fi kâhda =BhaéI an# ndnhv >rhï jävdcï& lndvdj hnhví ;G onlhè vhdhki hc iâ HvhË [HkäHc, hinhï láú<v hnhví ;G onlhè vhdhki hï v,kâhdd an# iâîáîk nv fòúd ndæv hc lvhsl kâhiá+ fèévdk ih aâvn# = éád hsj& nv hdk lvhsl hc `HdæHÍ hdáévhkj cdhn ;Hv;ÁHË fhk: nv clîái ihï lòé T nhköj, >kèh vh nvlîhë aä I fhk D ;ú<v hc hvndäèúj 6831 aâhví 71 tép l<tæîj >lîc r I sä±ë hvhmi onlhè o<n`vnhc sîhv nv hdhê j αè k<v,c fvjvï lndvdj a F hséhë lv;cï nv xvó sáía vqhdj lúévï hc ;úh,vchë sé<n, = J^ hdk fhk: nv xvó lb;<v föîhv l<tr uâg ;Vn, fhue >shda lòäv ;ÂÎöÎ<Ë ;úh,vcï lí S uâ Vn fhk: l J vh nv h[vhï xvó ovdn kænï =ÁNÊ rnvnhkd ;ÂÎöÎ<Ë ;úh,vcï lí S hc uâ Vn fhk: l J nv xvó ovdn =ÁNÊ w<jd& liame& tahc& bew& SMS, ### tvhil ld =Vnn# vsîn=d fi hl<v lúévdhë ld.fhan ;I hdk hvjäh hc xvdr j K =<dh& kâhfv& wán,ø >khg<ø ld fhan& fh hdk lv;c hvjäh fvrvhv ;ÁÁN# cê fi b;v hsj hdk lv;c ;Hk<Ë lúévdhë fhk: l J ld j<hkán fh aâhví j K 6551 ;I nhvhï 06 ox ndíîéh, 6 ox hl<v fhk D p <v nhaéán& hdk lv;c fi fèví fvnhvï vsîn# fv hshõ =Chvù v,hfx uâ<ld& lndví& lndvhë hl<v, lndvhë ;G hnhvhè& lúh,vdk lndvuhlg, j NhnÏ hc ;HvaÁHsHË fhk:& lv;c retnec tcatnoc fhk: l J htééhó an# nv hdk lvhsl ;I hu HÏ iîáj n,aáäi s<ê hvndäèúj lhí sh [HvÏ& fh p <v >rhï n;év nd<hknvï& lndvdj uhlg htééhó lv;c retnec tcatnoc fhk: l J =BaéI, fi láhsäj fîöj, kèâîk shgævn `ÎV,cÏ hkæ±ã& fv htvhaéi an# `VhtéòHv [ÂÈ<vÏ hs±ld hdvhë, kúhë fhk: l J nv v,c fîöj, n,ê fèâk sh hc ;<iá<vnhë jävdc iâvhid ld ;VnkN, fh,[<n sòéd löîv, avhdx fn [<Ï& `V]L nv hdk w <n ;I nv jhvdo 91 fèâk lhí >yhc =VndNÍ f<n& >rhï lñândhë vh si jk ndæv xhgæhkd jävdc& l<tr fi tép r I lvj U sä±ë =VndN# a <iâán hkæ±ã hs±ld& >rhï [<hn lñândhë iâ Hv ahyg nv a äi ]ÈHvvhÍ j<gîn& clîái fvhï whnvhè hdk lñû< pîhjd kîcf<[<n >lní hsj# nv hdk clîái o<n; H aní.hdl f I fh htchda s P vqhdéâánï ;úh,vchë, htchda lîchë ]ÁN sh `ÎA fvhï jhlîk kîhc ;ú<v& lî Î<Ë. ih jk =ÁNÊ,hvn ld.;vndl,gd h;á<ë ki jáèh f<n#,ï hdíhn hkæîcí fvhï j<gîn fîúév vh hc ndæv lchdhï hdk xvó uá<hë ;Vn, = J^ jh hc jhlîk icdái.ihï ;úh,vcï khj<hë aní, fvhï sh.ihï f N& rhnv fi ;új kò<hin h[vh a<n& hzèhv nhaj^ h=v ;úh,vc `< o<n vh fi l<ru, léáhsf fh kvô j<vê nvdhtj k ÁN nhaéi fhan# v[hdd fh jh;în fv hdk k éi ;I xvó ovdn j ÂÎÁD fhdn nv l<vn iâi lñû< è& o<ã hdk xvó rnvnhkd ld.;ál, hlîn,hvê ;I hdk j±ù l<ev nv sh.ihï f N il hnhli lí S, ;ÂÎöÎ<Ë ;úh,vcï hc jâhld lndvhë, ;Hv;ÁHË fhk: l J fvhï h[vhï ;ú<v o<hin f<n# lòäv ;ÂÎöÎ<Ë ;úh,vcï lí S hnhli nhn^ lk il fi kâhdán=d hc fvhï ;Hv fèév, l<evjv, hvjæhï s P ;Î D xvó.ih ld.a<n ;I nv kèhdj fi s<n hréûhn xvó ovdn j ÂÎÁD =ÁNÊ hc ;úh,vchë& dhn>,v an^ hdk.=<ki jú<dr.ih fhue hdíhn hkæîcí cpâé A ;úh,vchë fi,[<n >,vn#,ï fh hahví fi rnvnhkd vdîs.[âè<vï hc nsj.hknv;hvhë =ÁNÊ hc xvdr aä I [HÊ fhk: l J& hdní o<fd f<n ;I j<hköj vqhdéâánï o<fd vh nv rúv o<n vh nv hoéîhv =VtéÁN# lòäv ;ÂÎöÎ<Ë ;úh,vcï lí S jûvdp ;Vn^ `VnhoJ,[<Í >khë hdíhn ld.;vn,gd fh h[vhï hdk xvó& ;úh,vchë pnh;êv xd n, v,c& phwg nsévk{ ld.an ;I =HÍ hdk clhë jh d öh kîc fi x< ld.hkíhlîn, lú ±è lé NnÏ vh fvhï,[<í =ÁNÊ pnhrg si jh ]ÈHv lhí `S hc jñ<dg lñû< fi sî <ih.& fi >khë `VnhoJ o<ã, fi [HÏ n,gj o<hkn, jh;în ;Vn^ nv sh.ihï =BaéI fi ngîg ;HséD.iHÏ l<[<n& =ÁNÊ& hláîj ohxv cdhnï vh fvhï ;úh,vchë fi hvl HË >,vn h[vhï hdk xvó vh hc hrnhlhè nv ;<jhí.jvdk clhë fi pöhã >khë,hvdc ;Vn#,Ï fh fîhë hdk k éi ;I xvó ovdn j ÂÎÁD h[vhï hdk xvó& aä I =öévní o<n vh fi x<v ;HlG líèc,,[i =ÁNÊ ;úh,vchë vh ohxv ;úh,vchë an# fi =Chvù v,hfx.uâ<ld fhk:& uähõ v[hdd htc,n^ fhk: l J fvhï 34

35 ;HvfVnÏ ;Hv nhka nv vaéi x±, [<hivshcï nv aèvséhë hv,lîi fv=cdní a<n, fi löhfæhè ;ú<vï vhí dhfn# tvchn inhdj `<v& tvckn >rhï uhn inhdj `<v& iâ Hv ahyg nv a äi hlhê aèvséhë hv,lîi fh ahdöéæd j<hköj nv löhfæhè u ÂD, hrnhlhè hkíhê aní nv hu HÏ jöèî±è jòûîûd fi xvó,d Í fèöhcï lö K v,séhdd vh l<vn jændv, jú V rvhv nhn# >rhï vqhchní& hséhknhv thvõ nv khli hï o Hã fi sv;hv ohkl vhséd& vmîs hnhví huéähvhè lndvdj a F hséhë thvõ& j±ù.ih l <ã fi lúévdhë l<vn jændv, jú V rvhv nhn# jöèî±è rv hgñöái hcn,hì l VtD aní hc s<ï wán,ø lèv hlhê vqh )ß(, kîc h[vhï l<tæîj >lîc xvó ihï c,nfhcní, hvhmi onlhè tvlhknhvï aèvséhë li, è hc j<hfu hséhë ovhshë vq<ï& j±ù ih, `ÎæÎVÏ ihï ;Hv;ÁHË a äi tîq >fhn vh nv hu HÏ, jú V fi uâg >,vnkn# nv,h`öîk v,cihï sh =BaéI& y±lñöîk ;VlD& vmîs shclhë ;Hv, hl<v h[éâhud, u D htvhaéi& hséhknhv f<aèv nv khli.hï o Hã fi >rhï lòéhvï& lndv a F hséhë f<aèv& fi `Hõ j±ù, [NdJ nv h[vhï lvhpg lòé T hu HÏ jöèî±è fáæhí.ihï c,nfhcní, ;Hv>tVdK jændv ;Hv;ÁHË fhk: l J hdk hséhë nv h[vhï hdk xvó, htchda vqhdéâánï ;úh,vchë vh l<vn jændv, jú V rvhv nhn# >rhï fèv,c iâéd& hséhknhv, vmîs ;ÂÎéI iâhiáæd ovdn =ÁNÊ hséhë ovhshë aâhgd& xd hvsh g<ó såhsd fi >rhï >vdhkh lndv a F fhk: l J nv hdk hséhë, >rhï v,aáîhë vmîs p<cí fíá<vn, vhfx h[vhï xvó ovdn j ÂÎÁD =ÁNÊ nv l<vô dhcnil >bvlhí sh =BaéI& j±ù línhki hsj# MTA sîhv ;Hvd Hj<v^ hsâhudg j äîvï hnhví ;G jnhv;hè ohkl kî <tv l VÏ& tvckn >rhï k ÂJ l VÏ hc iâ HvhË lndvdj a F hséhë hd±ê fh ahdöéæd j<hköj nv löhfæhè ;<k+ t<j<h fhk<hë ;ú<v nv vní sád k<[<hkhë, nv,cë 05ÿ ;Î <=VÊ læhê n,ê vh hc >Ë o<n ;ÁN# hdk löhfæhè >fhë lhí sh =BaéI nv hséhë jèvhë fv=chv =VndNÍ l<söhjd ]<Ë fhchv fcvø iáv& köh[d `Hvõ& sv, vhdhki, lv;c tv,ù `Hv]I, `VnÍ fi hl H vsîní hsj# [ D hc ;öäi, lúévdhë a äi lv;cï ;Vì nv khli hï uâ Vn rhfg jñöîk >rhï sînlñânwhnø sînfhã hgâvhn löá< hdk a äi, ;Hv;ÁHË >Ë, kîc löá< hnhví huéähvhè sv;hv ohkl në qhfx hdk lndvdj a F vh l<vn jú V, jændv rvhv nhnkn# hdk khli j<sx av;j ih, hréûhnï c,nfhcní, ;Hv>tVdK vh l<vn jñöîk, jændv rvhv nhn, lndvdj a F fhk: l J nv hdk hséhë vh fi uá<hë fhk: fvjv fv=cdn# v[ä D whnrd& hséhknhv, vmîs ;Hv=V,Í haé H, svlhdi =BhvÏ hséhë ]ÈHvlñH, fòéîhvï xd hvsh g<ó såhsd fi >rhï l< dd& lndv a F fhk: l J nv hdk hséhë& j±ù ihï whnrhki, fd nvdy ;Hv;ÁHË hdk lndvdj a F nv h[vhï >mîk khli =öévù fáæhí ihï ;<]: s ÎN ovrhkd& lúh,v,cdv kîv,, vmîs l<söi jñæîæhè, >l<cù lndvdj& xd hvsh g<ó såhsd fi >rhï vpîâd lndv a F aèvséhë ;Vì& hc cpâhè, iâ HvÏ ihï ohgûhki ;Hv;ÁHË a F lèvaèv ;Vì jú V, rnvnhkd ;Vn#, jú V ;Vn# iâîáîk >rhï líîn o Î D o<aá<n& vmîs shclhë [ÈHn ;úh,vcï hséhë ckíhë kîc nv khli hï o Hã fi >rhï fîængd fi ngîg iâ HvÏ ihï `ÎH`D fhk: l J hdk hséhë fh fòa ;úh,vcï, ;úh,vchë lá ÆI& hc,ï jændv, jú V fi uâg >,vní hsj# >rhï vq<ï& sv`vsj ntév fvkhli vdcï, iâhiáæd hl<v hréûhnï hséhë ckíhë nv khli hï o Hã fi >rhï fîængd lndv a F fhk: l J nv hdk hséhë hc cpâhè lndvdj, ;Hv;ÁHË a äi hfèv fi säf uâ Vn rhfg jñöîk nv hu HÏ jöèî±è fi fáæhí.ihï ;<]:& hfvhc rnvnhkd aâhví 71 hvndäèúj

36 `VnhoJ huéähvhè l HdV fh sîhsj.ihï ; D n,gj fi wnh nv>lní hsj#`hdîk kæi nhaék nsé<vï kvô s<n fhk D, wn,v nsé<v vsîn ck+ o VÏ hsj ;I fvhï sîhsj ;HiA kvô s<n fhk D, sîhsj hkäöhxd j<vê nv sh 58 ;I xär hu±ê fhk: lv;cï nv fèâk lhí sh =BaéI fi 1/31 nvwn iâclhë sîhsj ;HiA kvô s<n fhk D kîc nv nsé<v ;Hv rvhv nhvn# htchda jnvdíd kvô huéähvhè fi fáæhí.ihï ;<]:, lé<sx jh 05 nvwn lhkní jöèî±è fhk D hsj, fhk:.ihï ;ú<v nv sh [HvÏ hsj# sîhsj n,gj kèl nv sh 68htChdA `VnhoJ hdvhkd n]hv lú G a<n# sîhsj.ihï `<gd n,gj kîc ]HgA ndæv hgâ D l<[f an jh j NhnÏ hc =úhda huéähvih,huéähvhè thdáhks fvhï av;j.ihï nv sh [NdN fhdn fhv jñvdl.ihï dhn aní vh jñâg ;ÁÁN# nv sh 58 jñvdl..ihï fîk. sh 68 lé<[i fhk:.ihï ;ú<v o<hin ;Vn# fhk:.ihï ;ú<v hul hc n,géd, oû<wd hdvhë j<sx a<vhï hláîj ;I hshsh lé<[i jñvdl.ihï lhgd hsj túhv rhfg j<[èd vh nv ;Vn# kúhki.ihï hdk vrhfj vh nvlhí.ihï `HdHkD sh 58aHiNf<ndL# júndnjñvdl.ihï a<n hlh rhfg `ÎA.fÎÁD hsj ;I hdk hlv vrhfj andnï vh fîk fhk:.ihï ;ú<v hdíhn o<hin nv ;ú<v vh sáæîk.jv ld.;án, ld.j<hkn láúh jñ< è fcv=d nv onlhè vshkd fhk:.ih o<n hoéûhü ld.nián# oû<wd shcï 4 fhk: n,géd h=v]i ; I fhk NhvÏ oû<wd fhk:.ihï lúâ<,h=bhvï [ H pn,n 05 nvwn såvní.ih, jöèî±è fhk D vh fi dhn aní& fhchv `< ;ú<v n]hv jñ< hshsd o<hin an#, nhvhdd hdk hlv jh `HdHË sh 68 jñær ld.dhfn# nv w<vè,h=bhvï sèhê 4 fhk: fhdn fi fòa oû<wd, j H,kD,h=Bhv a<n# xär = éi lö<, Ë,chvè hl<v hréûhnï ; D hwg 44 rhk<ë hshsd 08 nvwn sèhê 4 fhk: n,géd l J& jíhvè& whnvhè, vthí sh 68 vh ld.j<hë sh svk<aj fhk:.ihï ;ú<v nhköj# fv hshõ fán ì sîhsj.ihï hvndäèúj 6831 aâhví 71 ]úl.hknhc svk<aj fhk:.ih nv sh 68 hc hvjähxhè lhi<hví.hï hsé HnÍ ld.;áán fáhfvhdk h;êv MTA. ihdd ;I fi lvnê kîc hsé HnÍ ;Vn#,Ï& jûvdp ;Vn^ nv ph phqv fhgy fv 4 ichv a äi fhk D nv ;ú<v hlh fh j<[i fi kûf, >lhní.shcï jíèîchè lòhfvhjd ld.j<hë hc shdv löîvihï hvjähxd h=v]i ahdn lòhfvhè ké<hkn d: svï hc kîhcih vhlòû<wh nv jèvhë `Hsòæ< fhan hg év,kî D& ovhfd nséæhí.ihï o<n `Vnhc vh lvjäx fh föévihï lòhfvhjd knhköj, htc,n^ pv;j svdu.jv fhk:.ih iöéîl# nf_î_v ;_Hv=V,Í onlhè k_<d_k f Hk_ _NhvÏ ;Vn& = J^ nv vsînë fi `< hg év,kî D kîhclán hdíhn föévshcï tviáæd, kîc hc föévihï hvjähxd lhi<hví.hï kîc fvhï nséîhfd fi fhk NhvÏ hg év,kî D hsé HnÍ fvkhli.vdcï hkíhê aní, lñn,ndéd,[<n knhvn# thxâd& fh jh;în fv hdk ;I ld.j<hë lâ K hsj nv fvod kæh fh jhoîvl<h[i aní, dh >lhní.shcï ;HlG a G kævtéi fhan hlh ohxvkúhë ;Vn^ jævdäh fvkhli.vdcï iâi [HkäI.hÏ nv hdk clîái hkíhê aní hsj, h=v]i fîhë hdk ;I lñn,ndéd fi uá<hë föévhvjähxd nvfhk NhvÏ hg év,kî D ndní kâd.a<n& sîöél fhk D ;ú<v fhdn fé<hkn nv clîái `< hg év,kî D fi j<s I l<vn kîhc fvsn#,ï& fh,chvè hl<v hréûhnï, nhvhdd& nv= J.,=< fh hd ÁH& fh fîhë hdk l F& hzèhvnhaj^ hkíhê aní hsj# sîn,gd hgi thxâd& nfîv ;Hv=V,Í onlhè k<dk, fhk NhvÏ hg év,kî D hc gñh cdvshoj hvjähxd fvkhli.vdcï cê fvhï nséîhfd fi fhk NhvÏ, `< hg év,kî D ovhfd nséæhí.ihï MTA lvf< fi föév hvjähxd kîöj nv w<vè ;HiA línn kvô s<n fhk D fv píl hdk jæhqh htc,ní o<hin an# nv.ph.phqv lîchë jæhqh fvhï nvdhtj jöèî±è fhk D fîa hc 4 fvhfv láhfu hsj# a<n# ;HiA nsé<vï kvô s<n fhk D ]HgA fcvø k HÊ fhk D nv sh 68 o<hin f<n# ;ú<v hc rîn, fánihï n,géd >chn a<n jh clîái,h=bhvï.ih nv rhgf fán ì hdk sîhsj.ih lèîh hwg 44 rhk<ë hshsd hsj#xär fán hgt, ã sîhsj.ihï dhn aní kòöj fhdn hréûhn wán,ø f_îk.hgâ D `_< nv l_hí k_<hl_äv jv,vdöéd = éi aní vh fvvsd ;ÁN# fáhfvhu±ê wán,ø fîk.hgâ D `< & læhlhè hdvhkd, hdk wán,ø hc s<ï >lvd H nv oû<ü jñvdl u ÎI fhk: whnvhè fi ngîg >kîi thdáhks.ihï hdvhë ]ÁNÏ `ÎA hc wán,ø fîk.hgâ D `< )FMI( nvo<hsj ;VnÍ f<n jh kæq r<hkîk fi v,shï fhk:.ihï lv;cï, l<söi.ihï `<gd nkîh hc uâ Vn hdk fhk: nthß ;Vn#, ]ÁN ;ú<v hv,`hdd fv fhk:.ihï hdvhkd fòû<ü fhk: såi nvkhli.ihï [Nh=HkI.hÏ fi =Chvù hdöáh& hfvhiîl aîähkdnv`d huâh túhvihï sîhsd hc s<ï >lvd H l<s_öhè `<g_d f_îk.hg_â _ D nk_îh uâ Vn fhk:.ihï hdvhë vh nvsj, rhk<kd o<hkn# vdîs ;G fhk: lv;cï nv khli.ihddfvhï fîa hc05 vdîs ;G fhk: lv;cï, v,shï vdîs ;G fhk: lv;cï uâ Vn fhk: ihï hdvhkd vh rhk<kd o<hkn hc ]æ<kæd uâ Vn& oû<wd.shcï& sèhê unhgj, ;HviHÏ hkíhê =VtéI hvhdi aní hsj# kîc l<vn fvvsd rvhv ld.=îvn# fi = éi,ï& nv kúöj ;HvaÁHsHË hvan&=chvù ;ú<vlhë iâ HvdÈHÏ léæhfg nvfòa.ihï lòé T wá éd&;úh,vcï, svlhdi.`bdvï ;ú<vih shcï hdvhë jûvdp ;Vn^ nvhdk kúöj hl HkHè svlhdi.=bhvï ;ú<vihï u <, lhgd, t HgÎJ fhk:.ihï svlhdi.=bhvï kîc l Vó ld.a<n# vdîs shclhë oû<wd., nhvhdd hdvhë nv= J, =<fh hdvkh htc,n^ nvhdk kúöj ]æ<kæd hkéòhã lúh,vhë ;öf aní nv hdk clîái = J,=< o<hin an# y±lvqh ;Vn ckæái l H,Ë,cdV hl<v hréûhnï nv kúöj svlhdi.=bhvï ;ú<vihï u < h;< nvfhví oû<wd.shcï fhk:.ih, jíhvã oû<wd.shcï fhk:.ihï ;ú<v nv kúöj h;< fvvsd ld.a<n fi föévihï hvjähxd hsj# knhvkn# thxâd& ohxvkúhë ;Vn^ kâd.j<hë `BdVtJ ;I ovhfd nséæhí.ihï MTA lvf< sv,ds ld.nián hvjäh lhi<hví.hï nhaéi, iî} ;NhÊ nv sh fîa hc ]ÁN nrîæi r D 36

37 hdk l<q<ß ;I fvhï fvvsd ;HiA línn kvô fhrd fâhkn#,ï nv `HsO fi hdk s<h ;I >dh nv[ öi lb;<v, jû<df a<vh lævv an jh kvô s<n fhk: ihï n,géd fi iâhë lîchë 41 nvwn sh =BaéI hc ahow ihï hréûhnï, v,kn uâ Vn fhk: ihï n,géd nv sh 58 fvhshõ jûâîl sh [HvÏ hsj# l ép hnhli nhn^ fh j<[i fi =Chvù fhk: lv;cï, huéähvï nv sh 68 f<n ;I hc [ I hdk sîhsj ih j ÎÎK j ÎT kvô s<n fhk D nv a<vhï `<, huéähv = J^ h,gîk nsé<v[ öi a<vhï `<, huéähv fvvsd sîhsj ihï `<gd lñân lènï l ép u < a<vhï `<, huéähv nv = éæ< fh lèv fh hahví fi fv=chvï [ öi kvô s<n fhk D ehfj lhkn hu±ê ;Vn ;I hdk fvvsd iâîáhë hnhli nhvn# fhk:.ihï hdvhkd vh jhdîn ;VnÍ hsj hlh v,hfx uâ<ld hdk wán,ø nv hzèhv k VÏ vsâd láhfu hv,`hdd hu±ê ;VnkN ;I wán,ø fîk. hgâ D `< nv hrnhld jñvdl.ihï >lvd H u ÎI lúhv;j nv t HgÎJ.iHÏ jv,vdöéd lúhiní kú_ní f<n# i_v ]ÁN `_S hc hd_k nvo_<hs_j ohv[d t HgÎJ.iHÏ fhk: såi nv gäáhë, gánë hahví ;VnkN ;I nv >Ë.iH iî} lnv;d nh fv hdk nv phgd hsj ;I læhlhè hdvhkd nv lbh;ví fh wán,ø fîk.hgâ D `< fi n, pöhfvsd ;VnË jèvhë júndn ;VnÍ hsj fi x<vï ;I ]ÁÎK hrnhld.u ÎI fhk: såi kîc huâh an# d D hclèl.jvdk jhlîk.;áán=hë thdáhks.ihï jíhvï f<n j±ù.ihï o<n vh fvhï lác,ï >lvd HfIjû<dF hdkwán,ø vsîní hsj dh ki#,haáæék hc clhë jñvdl fhk: whnvhè ;I hdvhkd iâîáîk hc hdk wán,ø o<hséi.hkn ;I l_ _<Ê ;_ÁN >d_h hr_nhlhè,chvè ochki.nhvï hkn,oéi hvcï ;ú<v jñj jheîv rvhv =VtéI hsj# wán,ø fîk.hgâ D `< htc,n ;I læhlhè = éán hc >kíhdd ;I fhk: whnvhè rhnv kîöj huéähvhè hsáhnï o<n vh fi n v whnv ;ÁN lbh;vhè læhlhè hdvhkd nv clîái jñvdl fhk: whnvhè hc s<ï >lvd H hfvhc kævhkd ;VnÍ,, nv [VdHË lbh;vhjd& jheîvhè jñvdl fhk: whnvhè vh fvvsd ;VnkN ;I nv [VdHË hdk f<ní hsj# ;I hc[â I hdk jíndn k ViH nv sh.ihï &8431 &3531 &1631& 9631, 6731 lv;cï jíndn k V nvsh `HdI ahow.ihï rîâj vh iv ]ÁN sh d: fhv hkíhê ld.nin [ÈHkD iv ]ÁN sh d: fhv fhdn nv ahow lñhsäi kvô j<vê jíndn k V a<n& fhk: sh 67 fi sh 38 j ÎÎVo<hiN ;Vn# fh j<[i fi hdk ;I fi x<v lá ÆD, xär hséhknhvnihï fhk: lv;cï fi kéîíi fvsn& kèhdd an ;I fvhshõ >Ë sh `HdI lñhsäi kvô j<vê hc ahow [NdN lñhsäi kvô j<vê ;I rvhv f<n jh `HdHË sh 58 j<sx hnhví >lhvihï hréûhnï `HdI lñhsäi kvô j<vê hc sh 67 fi sh 38 j ÎÎVo<hiN ;Vn# fi =Chvù oäv=chvï lèv& jn,dk ahow [NdN lñhsäi kvô j<vê nv fhk: lv;cï kèhdd an ;I fvhshõ >Ë sh vh láéúv ;ÁN# jn,dk ahow [NdN lñhsäi kvô j<vê kèhdd an nvwn ) iâhë kvô sh räg( vh jû<df ;Vn jh fvhshõ >Ë fhk: lv;cï fé<hkn hdk h,vhø lí<c hkéúhv 04 ichvlî ÎHvn vdh h,vhø lúhv;j nv sh 68 fh kvô s<n 5/51 l ép iâîáîk hu±ê ;Vn^ a_<vhï `_<, hu_é_ä_hv tv>dán >yhc hob hlh jh clhkd ;I a<vhï kæèähë >Ë vh fi jhdîn kvshkn& tvl< fvhshõ v,h shfr fhrd hsj# fvsn tvl< lñhsäi kvô s<n fhk D nv jâhê fhk: ih fvhshõ tvl< [NdN o<hin f<n j ÎÎV lñhsäi kvô s<n fhk D hsj& htc,n^ h=v hdk l<q<ß fi jhdîn a<vhï kæèähë,ï fh fîhë hdk ;I nv ph phqv a<vhï `<, huéähv láé V k V a<vhï kæèähë nv l<vn tvl< lñhsäi kvô s<n fhk: ihï n,géd, oû<wd jh;în an# >lhní, fi a<vhï kæèähë hvsh aní hsj& = J^ nv [ öi a<vhï `<, huéähv fvj ÎÎV ]ÁNdK [ öi nv l<vn j ÎÎV tvl< kvô s<n fhk D fv=chv, nvkèhdj xvpd nv hdk clîái f NÏ nv hdk oû<ü clhkd j ÎÎK kún# u < a<vhï `<,huéähv fh hahví fi hdk ;I s<n fhk D nv ]ÁN lhí >dání [ öi línnï jú ÎG o<hin an dh oîv? = J^ fvhï jûâîl ; ÎI tvê.ih& rvhvnhnih& lnhvµ htééhó pöhã& sîöél.ihï ]:, jöèî±è, j ÈNhè fhk D iv =<ki onlhè fhk D fi,d Í htééhó pöhã& nvdhtj aâhví l D hc lúévdhë, eäj >Ë nv fhk: lv;cï hc jhvdo 1/1/68 fi lá <v hpvhc i<dj, aáhshdd lúévdhë räg hc hvhmi av;j n,géd `öj fhk:, l<söi huéähvï j<s I hf± ;Vn# fi =Chvù v,hfx uâ<ld hvhmi iv =<ki onlhè fhk D& fòúáhli.hï fi avó bdg fi ; ÎI fhk:.ihï n,géd& oû<wd& h[vhdd rhk<ë hgchê hoéûhü aâhví l D, ;N `öéd fvhï ; ÎI hjähß hdvhkd& fi lá <v fhk: lv;cï [ÂÈ<vÏ hs±ld hdvhë fvhshõ lû<fi iîhè,cdvhë nv oû<ü >dîk.khli hvhmi ;Hvè l D fvhï nvdhtj onlhè fhk D hgchld ld.a<n pb, fvod hr±ê [NdN fi >Ë hqhti aní hsj# ;H,oNlHè lûvtd phwg ld.a<n ;I nv ahow [NdN fvod hc hr±ê hc sän lñhsäi lhii fh fvvsd,q ÎJ, ahow rîâj fvod hr±ê l<vn k V fhk: lv;cï nv fòa 21 lhii láéèd fi lhí l<vn fvvsd fi nsj ld.>dn# ahow t D lñhsäi kvô j<vê iv nv láhxr aèvï, v,séhdd köäj fi lhí räg hc clhë fvvsd& lhí lúhfi sh räg, hréûhnï fhk: lv;cï hu±ê ld.a<n hc xvdr læhdöi rîâj ;H ih, onlhè lûvtd ;G láhxr aèvï ;ú<v hkíhê ld.=îvn# kvô j<vld ;I iv lhii hcs<ï hnhví >lhvihï nv láhxr aèvï ;ú<v, læhdöi rîâj.ih fv läáhï fîa hc 001 ichv l ÁI rîâj nv hkíhê =VtJ# læhdöi rîâj ;H ih, onlhè lûvtd tæx lñhsähè lvf< fi ahow& j ÎÎK sän ovdn [NdN& j ÎÎK,cË hr±ê lúâ< ahow,### vshkn ;I kéhd{ >Ë nv h,hsx sh 4831 fnsj >ln# `S hc >Ë nv sh 5831 lvhpg ohk<hvihï aèvï hkíhê nhn, nv sh 3831 kîc >lhv =ÎVÏ hc icdái ohk<hv.ih vh fi `HdHË [ I ahow j<vê vh hc sh 1831 av,ß& nv sh 2831 hw±phjd nv lñhsäi ]Hv]<ã fviâîk hshõ fhk: lv;cï fvkhli vdcï, hkíhê jíndn k V nv xvó.ihï >lhvï, hc aâhví 71 hvndäèúj

38 nv sh 58 &3 lî ÎHvn n v huéähv nv hoéîhv fhk:.ihï wá J,l NË, j<s I whnvhè iâîk hlv kîc fhue an sîöél fhk D nv fòa kændáæd, svlhdi jíèîc a<n& fi jvjîäd ;I nv n, sh =BaéI fhk:.ih iâ<hví fh htchda jæhqh fvhï nvdhtj jöèî±è l<h[i f<nkn ;I hsj#,ï fh hahví fi hdk ;I nv =BaéI fhk:.ih fh ;Âä<n kændáæd l<h[i f<ní hkn& hzèhvnhaj^ svlhdi.=bhvï, htchda whnvhè yîv k éd nv n, sh =BaéI hevhè lêäéd vhnv`d nhaéi nv l<vn ;HiA kvô s<n fhk D uâg ;VnÍ hsj& htc,n^ ;HiA kvô s<n jöèî±è fvhï ld.;án# ahid uvf < fh jh;în fv hdk ;I fhk: lv;cï, sîöél fhk D jh;á<ë fi r<hkîk fhk: lv;cï =ChvaHjD nvl<vn uâ Vn fhk:.ih fi ;ÂÎöÎ<Ë hréûhnï lí S hvhdi nv l<vn uâ Vn fhk:.ih nv ;HiA kvô s<n fhk D& = J^ xär j<htr, fvkhli vdcï rä D lèv nvoû<ü hvhdi =Chvù aa lhí d: fhv fhk: lv;cï fi ;ÂÎöÎ<Ë hréûhnï lí S ih `VnhoJ o<hin an# lñân ahid uvf <& vmîs ;ÂÎöÎ<Ë hréûhnï lí S nv= éæ< fh j<s I whnvhè nv sh 68 fhgy fv083 lî ÎHvn j<lhë hc fnid.ihï n,gj fi fhk:. fh hrnhê n,gj läád fv htchda svlhdi kcn fhk:.ihï ;úh,vcï& wá J, l NË, hsj# 083 lî ÎHvn j<lhë hcfnid n,gj fi fhk:.ih `VnhoJ ld.a<n fáhfvhdk =Chvù& nvì aâhví l D, ;N `öéd nv lèvihï hob lúòûhè lúévï qv,vï nvdhtj ;N `öéd, nvì >Ë nv ; ÎI lnhvµ t<ø.hgb;v hc s<ï a F lvf<xi hgchld hsj# kæènhvï >Ë nv s<hfr lúévï fhan# fi lá <v pû< hxâîáhë hc wñj kúhkd lúévï& hwg ;Hvè l D, j äîr >Ë fh jû<dv hob aní lâè<v fi lèv, hl HÏ vdîs a äi, 6831& hpvhc i<dj, aáhshdd lúévdhë, hkíhê ; ÎI onlhè fhk D tæx lá< fi v,dj l D haòhü fi uá<hë lnvµ aáhshdd l éäv& lævv ;VnÍ hsj hc hfénhï lèv lhí sh fhk: lv;cï qâk jh;în fi ; ÎI a F,,hpNiHÏ jhf I fhk:.ih läád fv rä< ;Hvè )ahlg =úhda huéähvhè, wn,v qâhkéáhli( hgchld hsj# hvndäèúj 6831 aâhví 71,Ï jûvdp ;Vn^ pöhã.ihï [HvÏ fi fh jvdk aní f<n# fòa yîvk éd nv hdk sh fh vanï yîvláé VÍ l<h[i an, fi vrl 6.nvwN vsîn# fi 4/5 nvwn vsîn& hqhti ;Vn^ nv sh räg hc >Ë hdk vrl 8/4 nvwn hu±ê lndv h[vhdd hdvhë nv wán,ø fîk.hgâ D `< fh fîhë hdk ;I van hréûhnï hdvhë nv sh nv>lnih fvhï ;HiA j H,è.iHÏ nv>lnï thpa lîhë láhxr lòé T# in htchda haé H fh jh;în fv av;j.ihï ;<]:, lé<sx, ndævï j<cdu uhn ki hdvhë = éi an n,gj hpânï.k hn fv v,ï n, l<q<ß jâv;c nhvn^ d D van hréûhnï fh nv sh.[hvï `VnhoJ#,Ï = J^ ]ÁHkîI nv s V =BaéI iîhè wán,ø fîk.hgâ D `< fi fîk.hgâ D `< nv fîhkîi.hï fi fîhë,q ÎJ l<[<n, `ÎA.fÎÁD ]úl hknhc hréûhn hdvhë wán,ø an# fi =Chvù oäv=chvï thvõ& uähõ lîvho<v lndv h[vhdd hdvhë nv wán,ø l Hn l<htæj khli wán,ø fîk.hgâ D `< nhköj, o<hséhv hrnhê læé D læhlhè hdk fvhï lèhv j<vê nv sh 68 hjòhb an& hrnhê >lvd H nv jñvdl n, fhk: hdvhkd vh o± lndv h[vhdd hdvhë nv wán,ø fîk.hgâ D `< )FMI( fh hu±ê hdk ;I sîhsj.ihï,d Í jñvdl n, fhk: hdvhkd o± l Hn l<htæéáhli wán,ø fîk.hgâ D `< hsj vh fv >,vní o<hin ;Vn# 005 lî ÎHvn j<lhë jíèîckændáæd o<hián an ;I hdk vrl föîhvï hc jæhqhï jöèî±jd aní ;I `VnhoJ o<hin an#ahid uvf < = J^ nv sh 68 fhk:.ih fîa hc 5 ichv, n v& 083 lî ÎHvn j<lhë fnid n,gj fi fhk:.ih nv dñi f<n[i sh 68 `ÎA.fÎÁD kcn fhk:.ihï ;úh,vcï& wá J, l NË, j<s I whnvhè nv sh 68 fi vrl 6 lî ÎHvn hc pöhã boîví hvcï nvdhtj o<hián ;Vn#fI = éi,ï fh hdk hrnhê, fh htchda svlhdi n,gj =VtJ& fi uähvè ndæv iv d: hc fhk:.ihï lb;<v d: lî ÎHvn n v fvhï htchda svlhdi n v ndæv fvhï htchda svlhdi si fhk: j<s I whnvhè& ;úh,vcï, wá J l NË rvhv rvhv =VtJ#vmÎS ;ÂÎöÎ<Ë hréûhnï lí S hnhli nhn^ nv f<n[i sh 68 kîc 3 lî ÎHvn júéj,kh>vhld nvk HÊ lhgd [ÈHkD, nv kéîíi hdíhn lú G nv clîái hréûhn [ÈHË ld.a<n#,ï htc,n^ fi u±,í hsé HnÍ hc kèhnihï lhgd fîk.hgâ Dnv[ÈJhiNh sîhsd fhue hdíhn aní.hkn# qâk >Ë ;I hdk hrnhê >lvd H o± l Hnl<htÆéÁHlI wán,ø fîk.hgâ D `< hsj# nv hdk clîái lîhë n, ;ú<v,[<n nhaéi, h;á<ë n, fhk: hdvhkd hc t HgÎJ nv >lvd H láu l<söhè lhgd hdvhë fh fhk:.ihï >lvd HdD fhdn = J& hc sh.ih `ÎA v,hfx lñn,nï,ï jûvdp ;Vn^ nv l<vn hrnhê læhlhè >lvd HdD nv r U v,hfx lhgd fhk:.ih, lv;cï vh kîc htchda o<hin nhn, fv hséæ± >Ë ld.htchdn# fv fòa lhgd jæ<dj a<n# lö ÂH htchda j Nhn fhk:.ihï oû<wd rnvè uâg fhk: lhgd htchda dhtéi hsj, `ÎA.fÎÁD ld.a<n nv >dání kîc k Hvè, sv`vséd hdk fhk: = éi,ï& =ChvaD ;I hoîvh jèîi aní hsj kúhë ld.nin ;ÁéV fhk: lv;cï fv fòa ;úîní an# nv uîk ph kvô lähngi vdh nv fvhfv hvcihï ndæv,q ÎJ o<fd nhaj# fi >ehv j<vld nhaj, sîhsj.ihï fhk: lv;cï nv [ÈJ ;ÁéV kændáæd nv hdk lnè fi ]HgA hdvhë kîc nv hdk sh htchda dhtj# htchda kændáæd nv kîâi n,ê sh sh =BaéI fh htchda rhfg j<[i l<h[i an ;HiA `ÎNh ;Vn# fi = éi,ï& bohdv hvcï van whnvhè yîvk éd nv hdk sh iâîáhë hnhli dhtéi,,hvnhè kîc `S hc >Ë ;I nv n, pn,n 8/5.nvwN fhan# fî HvÏ nv kîâi h, sh lb;<v 2/01.nvwN hu±ê aní f<n# f<n van fòa yîvk éd fhue an jh nv hdk sh van ; D hréûhn hdvhë rhfg j<[i, nv hoéûhü nhaéi hsj#,ï = J^ nv phgd ;I van fòa k éd nv sh lé<sx lvf< fi p<cí ;úh,vcï, >ã f<ní hsj# 52.nvwN hc huéähvhè `VnhoéD fi hdk p<cí htc,n^ `VnhoJ huéähvihï fhk D kîc htchda rhfg j<[èd dhtj# `VnhoJ huéähv.ih uânjh lîvho<v fh hu±ê hdk ;I kvô j<vê kîc hc 2/51. nvwn nv sh =BaéI fi 1/31.nvwN vsîn& l<[<nï wán,ø boîví hvcï kîc htchda `ÎNh ;Vn# pn nv `Á{ sh =BaéI vsîn, fnid ohv[d ;ú<v ;HiA dhtj&, bohdv khohgw vsâd, 38

39 ->rhï päîf u D i<ní ahid fi sâj lndv a F lá ÆI ]ÈHv jèvhë ->rhï u ÎVqH l<lád ivknï fi sâj lndv...a F lá ÆI si jèvhë ->rhï uähõ [ Vg< fi sâj lndv a F...lÁ ÆI n, jèvhë ->rhï [ÂúÎN vpîâd ng<kn fi sâj lndv...a F lá ÆI d: jèvhë ->rhï thqg ihaâd chní fi sâj lndv hl<v...fhchvdhfd, lúévdhë -ohkl tîv,cí lcnh fi sâj lndv hl <v... fîk hgâ G ->rhï lñânjæd wânï fi sâj lndv hl<v...khpîi ]ÈHv ->rhï lñân pînvchní fi sâj lndv hl<v..khpîi d: ->rhï lñânvqh shv,ohkd fi sâj lndv...hl<v huéähvï fi l<[f hp HÊ whnví hc s<ï lndvuhlg fhk:& hdk hkéû_hf_hè fi hk_í_hê vs_în hs±ld nsj cní.hkn ;I píl svlhdi.=bhvï >kèh líâ<uh fi 4 jvd Î<Ë n v ld.vsn# v,ckhli = éi hsj ;I 003 l<söi lhgd nv hv,`h, svhsv [ÈHË fi hdk hfé Hv [HgF, o<n n,v ;VnÍ hsj# )thvõ lvhn(& ;HvaÁHõ hl<v fhk D hs±ld ;VndJ s<mîs fi hdk yîvho±rd, vfho<hvï vh pvhê ld.nhkn& hdk v,ù.ih vh nv hdk röâj& hc svlhdi.=bhvï )gniknab cimalsi( hnhví ld.;án, iâhk <v ;I avd J svlhdi.=bhvï.ihï zv d öh =BaéI röâéd hc svlhdi o<n vh xär hw<, l ÎHviHÏ hréûhn hs±ld hsj^ l<söi lhgd );VndJ s<mîs( ;I hc fhk:.ihï khlnhv s<mîs fi aâhv ld.>dn& lhgd hdk ;ú<v vh fi o<n [ F ;VnÍ hsj# fi =Chvù hdvkh nv hnhli hdk l F >lní k<aj^ svlhdi.=bhvï fvhshõ r<hkîk, avd J hs±ê u±ri fhk:.ih, l<söhè v,ckhli )fvkv shdé<k+( fh hahví fi j äîr t HgÎJ fhk:.ihï s<mîs fh r<hkîk hs±ld fhk:.ihï s<mîs il fi fhk NhvÏ hs±ld u±ri.lán ankn ->rhï u D >vdhkh fi sâj lndv a F hséhë...ckíhë ->rhï lñân fîængd fi sâj lndv a F...hséHË >bvfhdíhë avrd ->rhï pöîk pînvï fi sâj lndv a F...hséHË =Î±Ë ->rhï y±lvqh lòéhvï fi sâj lndv a F...hséHË thvõ ->rhï lñök lúîvï fi sâj vdhsj hnhví ;G uâ ÎHè hvcï ->rhï tvchë uähsd ]ÁHvÏ fi sâj vmîs...;g hnhví >l<cù ->rhï lñânfhrv h;vê fi sâj vmîs hnhví...;g jnhv;hè ->rhï pök >chnï fi sâj vmîs hnhví ;G...fHcvsD, k Hvè ->rhï oöv, [ VlÁA fi sâj vmîs hnhví...;g hl<v lhgd ->rhï fèâk hs ÁNvÏ fi sâj vmîs hnhví...;g huéähvhè ->rhï s ÎN rähnï f<síîk fi sâj lndv...a F lá ÆI ;Vì huéähvï j<s I hc fhk: lv;cï [ÂÈ<vÏ hs±ld hdvhë lí<c t HgÎJ nhvkn, hu HÏ iv k<dk& `HvsÎHË& `HsHv=Hn& svlhdi, shlhë, iâîáîk av;j n,géd `öj fhk:, l<söi whnvhè& wá J,l NË& ;úh,vcï,lö K& fhk: ihï oû<wd ahlg ;Hv >tvdk& hréûhn fhk: ihï n,géd ahlg fhk: l D hdvhë& whnvhè hdvhë& såi& jíhvè& l J& vthí& j<s I =BhvhË vh hc,zhdt hshsd o<n j ÆD ld kâhdn, nv iâîk vhséh hu±ê ;Vn ;I tæx ld fhan# fi iâîk lá <v hdk fhk: hvhdi onlhè `<gd, fhk D, p Z pæ<ø såvní uá<hë já ÎL ;ÁÁNÍ k HÊ `<gd, huéähvï ;ú<v khzv fv pök h[vhï r<hkîk `<gd, fhk D rhk<kd nhköj# fi =Chvù v,hfx uâ<ld fhk: lv;cï [ÂÈ<vÏ hs±ld hdvhë& hdk fhk: fi 61 fhk: n,géd, oû<wd fi u±,í av;j n,géd `öj fhk:, l<söi huéähvï j<s I vh fhk: lv;cï [ÂÈ<vÏ hs±ld hdvhë hu HÏ iv=<ki jöèî±è, onlhè fhk D tæx j<sx hu HÏ jöèî±è fhk D tæx j<sx 81 l<söi fhk D rhk<kd hsj l J hc nv=hí onh,kn fcvø >vc,ï j<tîr v,chtc,ë nhvdl# hdúhë nv hkíhê hl<v lñ<gi, onlj nv vhí svf ÁNÏ, hué±ï fîa hc `ÎA fhk: ************************** qâk jävd: fi hdk ucdchë& fvhï ->rhï s ÎN fád hsnï fi sâj lndv a F hséhë hd±ê ->rhï hpân ahn;hkd fi sâj lndv a F...hséHË ovhshë [Á<fD ->rhï dnhgi `H dd fi sâj lndv a F hséhë...ovhshë aâhgd ->rhï [<hn niæhkd fi sâj lndv a F...hséHË gvséhë ->rhï lö <n [ÈHk V fi sâj lndva F... hséhë ]ÈHvlñH,fòéÎHvÏ ->rhïu Î_VqHl_NhpD fi s_âj l_ndva F...sÎöéHË,f <]öéhë ->rhï pök v,séh fi sâj lndv a F hséhë...rl ->rhï u ÎVqH [<hkâvnï fi sâj lndv a F...hséHË dcn sh &5831 fi lîchë 2/1 nvwn j ÎÎK aní hsj# fhk:.ih, [ <=ÎVÏ hc >ehv lá D jä Î HjD& kvô lcf<v& nvj<htr fh shdv fhk:.ih& iâhkán w V jh si nvwn j ÎÎK ;VnÍ hsj ;I nv sh [HvÏ& fi lá <v hdíhn iâhiáæd fîk a<vhï `<, huéähv fvsn# fáhfvhdk =Chvù& a<vhï `<, huéähv& kvô pr.hg<;hgi vh fîk såvní.=bhvhë ;öv ld.a<n ;I lîchë pnhrg, pnh;êv kvô pr.hg<;hgi lcf<v fhdn fi jû<df fhk D fn,ë vfh& pr.hg<;hgi fi ;Hv=ÎVÏ såvní.ihï svlhdi.=bhvï& hc sèl láhfu kò<hin dhtj# fi =Chvù sd dáh& fi hséáhn jäûví )1( lhní )1( >dîk khli rhk<ë uâ ÎHè kvô pr.hg<;hgi fi ;Hv=ÎVÏ såvní.ihï svlhdi.=bhvï fhk:.ih nv sh 68 htchda hsj# kvô pr.hg<;hgi fi ;Hv=ÎVÏ såvní.ihï svlhdi.=bhvï htchda kâd.dhfn =<ki jöèî±è, onlhè fhk D tæx hc s<ï fhk: ih, l<söi huéähvï dhn aní rhk<kd aâhví 71 hvndäèúj

40 pg [N, aâhví 61 ;I nv fhk: l J hnyhê an- 51- hc fhk:. ihï jíhvï ;ú<v# sòéd, ubhã- hc fhk:.ihï oû<wd t H nv hdvhë lh fîk sh.ihï 3031 jh 3431 fv j<hê fh fhn andn, phgéd kîc fv nvdh- khê fhséhkd lúèn- tvlhë hj<läîg- 41- kúní- hdáèl d D hc fhk:.ihï ;ú<vlhëhsé<hvï, n,hê- `< pvhê- 31- vdcù, ndv, l än- 11- `HsO lêäj- ;<Í htöhki hï- uîn,déáhld ih- ndánhvï- 21- rä< tvhc- nvoéd vh =<dán ;I iv=c fhv knin- 01- tvhø, iívhë- j<hê, ;ÁHv il- féòhki r<hkîk [ÈHkD l<tæîj nv `ÎúVtJ svdu- 9- ;ú<v kd a V!- v,n >vhê- f ÁNÏ, ovlk =ÁNÊ nv, aní ;I iá<c `Hµ k VnÍ fhaán- aäîi, lhkán- fcv=év- 8- d D hc ohgd - [N, jähv-6- u H, fòúa- nhog, hknv-,hgní =VhlD- 7- nsj rnvjâán- jâhah ;VnË- sè<, haéähí- naáhê, k VdK- 5- wt, nséi- u±lj [ÂU thvsd- kd j< vhiáâh-3- n,séd, lñäj- fvhfv thvsd `HsÎ<- >kîi =BaéI hsj-4- =V,Í,vcaD-, fhcï pîhè ;I fvkní k<fg 0291 ld fhan- whpf avß, iâîáîk ahivhí, vdhsj >Ë fh vmîs ;G fhk: lv;cï hsj- 2- k<döání kv,\ï whpf hev ohki fn,ahë htæd 1- líâ D hc kâhdán=hë ní,chvjòhki ;I hvndäèúj 6831 aâhví 71 päîf ]<`HkD a äi hkæ±ã hs±ld rc,dk hdöéhní, hsé<hv- 51- hvì, ucè hsj, kîc nhaék rnvè lhgd nv fhk:- i<vl<kd ;I hc ynn t<ø ; Î<Ï phwg ld a<n# ;VnË- 21- a<v, ahnlhkd- ;<ï ;VnË hc [HdD fi [HÏ ndæv- s+ uâ< shê!- 31- d: pv, si pv - [HkúÎK- nv `VnÍ, ohki kúöék cë- j Vhv pvtd hsj- 41- jvsînë- =öévnkd nv lác - kh Ë, gvchë- lähvµ, lîâ<ë- 01- `HdéñJ >gâhë- aîhvihï nhog g<gi j Á+- pv thw I vshë- gáæi fi gáæi- 11- wángd vhpéd- jvsáhµ, lèîf- ndv fh da [HdC kîöj!- 7- nvhc, x< kd ;VnË- `ÁäI cë- khli, lvhs I- 8- cfhë jhcï- iv ]ÎC oäv niání lêg [VhdN, vhnd<- lnó, séhda fh d: pv hqhtd nv >ov- 9- tvù, ehkd, whpf hev hpûhm. hg <Ê- nhvkní, whpf- 5- hc hndhë hgèd- uhgl, nhvhï nhkahdáèl fhk: ohkæd!- 6- l<rj, yîv nhml- fñv, nvdh- ev,jâán, nhvh- nv lêg ld =<dán sv ;éhã h,séh-,hpn `< ;ú<v kî Hvh=<h- 3- s P hsj lòhgt cdv- =<s ÁN lhní- iâvhí sâh,v- ]HgI, l Hµ-4-`HdéòJ ;ú<v t±s I- tî ö< hdvhkd rvë 3,4 l ÆF fi l L uâ<nï 1- zk, n, ngd- `VkNÍ hï cdäh fh fhgèhï vkæd ;I fi >Ë kíhv il ld =<dán- 2- fòúd hc