BÀI TẬP TỰ HỌC TIẾNG VIỆT (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020) ĐỀ 1 - Họ và tên :. Bài 1: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các c

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BÀI TẬP TỰ HỌC TIẾNG VIỆT (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020) ĐỀ 1 - Họ và tên :. Bài 1: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các c"

Bản ghi

1 BÀI TẬP TỰ HỌC TIẾNG VIỆT (Từ ngày 16/03/2020 đến ngày 21/03/2020) ĐỀ 1 - Họ và tên :. Bài 1: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau: a). mải mê ấp trứng, quên cả ăn, chỉ mong ngày trứng nở thành con. b)...hót ríu rít trên cành xoan, như cũng muốn đi học cùng chúng em. c) Trong chuồng,...kêu chiêm chiếp,...kêu cục tác,... thì cất tiếng gáy vang. Bài 2: Thêm vị ngữ thích hợp để được câu kể Ai làm gì? - Sáng nào cũng vậy, ông tôi... - Con mèo nhà em - Chiếc bàn học của em đang.. Bài 3: Thêm chủ ngữ để hoàn thành các câu kể Ai - là gì? a)... là người được toàn dân kính yêu và biết ơn. b)... là những người đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. c)... là người tiếp bước cha anh xây dựng Tổ Quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp. Bài 4: Xác định các bộ phận CN, VN trong mỗi câu sau: a) Sáng sớm, bà con trong các thôn đã nườm nượp đổ ra đồng. b) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, ba người ngồi ăn cơm với thịt gà rừng. c) Đêm ấy, bên bếp lửa hồng, cả nhà ngồi luộc bánh chưng, trò chuyện đến sáng. d) Trẻ em là tương lai của đất nước. e) Mạng lưới kênh rạch chằng chịt là mạch máu cung cấp nước cho cả vùng vựa lúa Nam Bộ.

2 ĐỀ 2 1. Xếp các từ sau vào nhóm thích hợp: hình vuông, cây cối, bà nội, họ hàng, đường làng, học tập, hình học, toán đố, hoa hồng, học hành. - Từ ghép phân loại: - Từ ghép tổng hợp: 2. Tìm động từ của câu sau: Ánh nắng lên tới bờ cát, lướt qua những thân tre nghiêng nghiêng, vàng óng. Nắng đã chiếu sáng loà cửa biển. Xóm lưới cũng ngập trong nắng đó. 3. Xác định danh từ chung, danh từ riêng trong câu sau: Naêm 1175, vua Lyù Thaùnh Toâng, maát di chieáu cho Toâ Hieán Thaønh phoø thaùi töû Long Caùn, con baø thaùi haäu hoä Ñoã, leân ngoâi. 4. Gach chân dưới caâu keå Ai theá naøo? trong ñoaïn vaên sau: Nhöõng coáng hieán cuû Giaùo sö Traàn Ñaïi Nghóa ñöôïc ñaùnh giaù cao. Naêm 1948, oâng ñöôïc phong Thieáu töôùng. Naêm 1952 oâng ñöôïc tuyeân döông Anh huøng Lao Ñoäng. OÂng coøn ñöôïc Nhaø nöôùc taëng Giaûi thöôûng Hoà Chí Minh vaø nhieàu huaân chöông cao quyù. 5. Gach chân dưới caâu keå Ai theá naøo? trong ñoaïn vaên sau: Ngaøy xöa, ôû baûn kia coù moät chuù beù tuy nhoû ngöôøi nhöng aên moät luùc heát chín choõ xoâi. Daân baûn ñaët teân laø Caåu Khaây. Caåu Khaây leân möôøi tuoåi, söùc ñaõ baèng trai möôøi taùm, möôøi laêm tuoåi ñaõ tinh thoâng voõ ngheä. 6. Taùc duïng cuûa daáu gaïch ngang trong ñoaïn vaên sau ñaây laø gì? a. Sau moät thôøi gian ngaén, quaû nhieân Hai- nô khoûi beänh. OÂng ngaïc nhieânn noùi vôùi baùc só: - Baây giôø toâi môùi bieát taùo cuõng laø vò thuoác quyù. b. Ñeå quan saùt ñoà vaät, ngöôøi ta vaän duïng caùc giaùc quan sau ñaây: - Duøng maét ñeå xem hình daùng, kích thöôùc, maøu saéc, cuûa ñoà vaät nhö theá naøo. - Duøng tay ñeå bieát ñoà vaät meàm hay raén, nhaün nhuïi hay thoâ raùp, naëng hay nheï, - Duøng tai ñeå nghe ñoà vaät khi ñöôïc söû duïng coù phaùt ra tieáng ñoäng khoâng, tieáng ñoäng aáy theá naøo.

3 ĐỀ 3 Đọc thầm bài: Bốn anh tài ( tt) - SGK TV 4 - Tập 2 trang 17 và khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1/ Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai đầu tiên? A. Yêu tinh B. Bà cụ C. Ông cụ D. Cậu bé. Câu 2/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? A.Vì anh em Cẩu Khây có sức khỏe B. Vì anh em Cẩu Khây có tài năng phi thường C. Vì anh em Cẩu Khây có lòng dũng cảm D. Cả ba ý trên đều đúng. Câu 3/ Yêu tinh có phép thuật gì? A. Phun lửa. B. Phun nước C. Tạo ra sấm chớp D. Biến hóa, tàng hình Câu 4/ Bốn anh em Cẩu Khây làm gì để chống lại yêu tinh? A. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước khoét máng, Móng Tay Đục Máng tát nước. B. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây nhổ cây, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng. C. Nắm Tay Đóng Cọc đóng cọc, Cẩu Khây khoét máng, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng nhổ cây. D. Nắm Tay Đóng Cọc nhổ cây, Cẩu Khây đóng cọc, Lấy Tai Tát Nước tát nước, Móng Tay Đục Máng khoét máng. Câu 5/ Tại sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh? (M3-1đ) Câu 6/ Các từ gạch chân trong câu : Con người lao động, đánh cá, săn bắn. thuộc từ loại : A. Danh từ B. Động từ C. Tính từ và danh từ D. Tính từ Câu 7/ Câu tục ngữ nào có nghĩa : " Hình thức thường thống nhất với nội dung "? A. Chết vinh còn hơn sống nhục. B. Người thanh tiếng nói cũng thanh. C. Trông mặt mà bắt hình dong. D. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Câu 8/ Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong câu Một đàn ngỗng vươn dài cổ, chúi mỏ về phía trước, định đướp bọn trẻ. (M3-1đ) - Chủ ngữ: Vị ngữ:......

4 ĐỀ 4: HOA GIẤY Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. Câu 1: Hoa giấy có những màu sắc: a. Màu tím nhạt, màu hồng, màu trắng, màu xanh. b. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt. màu da cam, màu trắng. c. Màu trắng, màu đỏ thắm, màu da cam, màu vàng. Câu 2: Tác giả miêu tả hoa giấy nở vào thời gian nào? a. Buổi trưa b. Buổi sáng sớm c. Buổi chiều tà Câu 3: Đặc điểm của hoa giấy là: a. Trồng dưới nước b. Mọc ở xứ lạnh c. Thân có gai Câu 4: Có thể thay từ giống hệt trong câu Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá. Bằng từ nào dưới đây? a. y hệt b. như đúc c.hệt là Câu 5: Cánh hoa giấy được ví như: a. Một tờ giấy mỏng manh b. Một chiếc lá mỏng manh c. Một cánh hoa mỏng manh Câu 6: Nội dung chính của bài thơ? a. Miêu tả vẻ đẹp của vòm hoa giấy. c.miêu tả vẻ đẹp của ngôi nhà. b. Miêu tả vẻ đẹp của hoa giấy Câu 7: mỏng manh thuộc loại từ: a. Từ phức b. Từ láy c. Từ đơn Câu 8: Câu Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng thuộc kiểu câu kể gì? a.ai là gì? b.ai thế nào? c.ai làm gì? Câu 9: Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân. Chủ ngữ là: a. Lớp lớp hoa giấy. b..rải kín mặt sân. c.hoa giấy rải kín. Câu 10: Hoa giấy đẹp như thế nào? a. Một chiếc lá mỏng manh. b. Một cách giản dị. c. Một cách lạ lùng. Câu 11: Điền vào chỗ trống để nhận xét về tác dụng của dấu gạch ngang trong cac trườ ờng hợp sau: a. Một lần bác sĩ Ly một người nổi tiếng nhân từ - đến thăm bệnh cho ông chủ quán trọ. Dấu gạch ngang có tác dụng:... b. Chúa tàu trừng mắt nhìn bác sĩ, quát: - Có câm mồm đi không? Bác sĩ điềm tĩnh hỏi: - Anh bảo tôi phải không? Dấu gạch ngang có tác dụng:...

5 ĐỀ 5 1.Gạch chân dưới các từ láy trong các từ dưới đây : Nhỏ nhắn, nhỏ nhẹ, nhỏ nhen, mênh mông, mênh mang, mệt mỏi, máu mủ, tươi tắn, tươi tốt, ngây ngất, nghẹn ngào, ngẫm nghĩ, ngon ngọt. 2.Tìm danh từ,động từ, tính từ, có trong câu sau: Vầng trăng vàng thắm đang từ từ nhô lên sau luỹ tre làng. Danh từ ::. Động từ Tính từ : 3.Gạch chân dưới các từ láy có hai câu sau : Trời nắng chang chang, tiếng tu hú gần xa râm ran. Hoa ngô xơ xác như cỏ may. 4.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: a. Cô ca sĩ đang hát say sưa trên sân khấu. b. Chúng tôi xúc động khi nghe cô ấy ngâm thơ. c. Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường. d. Cây mai cao trên hai mét, dáng thanh, thân thẳng như thân trúc. e. Bên đường, cây cối xanh um. f. Người quản tượng ngồi vắt vẻo trên những chú voi đi đầu. g. Anh trẻ và thật khoẻ mạnh. h. Thỉnh thoảng,anh lại cúi xuống như nói gì đó với chú voi. i. Cô yếm thắm che môi cười lặng lẽ. j. Những thằng cu áo đỏ chạy lon xon. k. Con bò vàng ngộ nghĩnh đuổi theo sau. l. Những cây chuối rừng nổi bập bềnh. 5.Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài: Tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa a. Tài có nghĩa là có khả năng hơn người bình thường: b. Tài có nghĩa là tiền của.. 6.Đặt câu với một từ ở bài tập 5:.

6 ĐỀ 6: LUYỆN TỪ VÀ CÂU: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ? 1. Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu kể Ai là gì? sau: (Chú ý : Trong câu kể Ai là gì có từ là dùng để nối vị ngữ với chủ ngữ nên các em không gạch chân nhé!) a. Bạn Diệu Chi là học sinh cũ của trường Tiểu học Thành Công. b. Bạn ấy là một họa sĩ nhỏ ấy. c. Lá là lich của cây. d. Cây lại là lịch của đất.. e. Sầu riêng là loại trái quý của miền Nam. f. Bạn ấy là một lớp trưởng gương mẫu của lớp chúng tôi. g. Bạn ấy cũng là một học sinh giỏii toàn diện của trường.. h. Những con chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. i. Thế kỉ 21 là thế kỉ của công nghệ thông tin. j. Những con người của thế kỉ 21 là những con người năng động.. 2. Thêm vị ngữ để tạo thành câu kể Ai làm gì? a. Trần Đăng Khoa b. Hà Nội... c. Bố em. 3. Điền chủ ngữ thích hợp để tạo thành câu kể Ai làm gì? a là một người rất quan tâm đến học sinh. b..là một bác sĩ quân đội. c..là những giáo viên giỏi của trường. 4. Chọn đáp đúng trong mỗi câu : a. Hoa phượng còn gọi là hoa học trò. A. Hoa phượng. B. Hoa phượng còn gọi. C. cả A và B đều sai. b. Hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. A. Hoa hồng. B. Hoa hồng là. C. Hoa hồng là biểu tượng.