12 ôv <äsêu <é > Ts Tyês n+ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t uòdæ dü+k À ñ+fò yótt<ä{, e] ü<ë\t m+<ät À ñ+{ stt? ÁX &ÛÉT\T ÁX &Ûç (Progression): ì] wüºets

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "12 ôv <äsêu <é > Ts Tyês n+ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t uòdæ dü+k À ñ+fò yótt<ä{, e] ü<ë\t m+<ät À ñ+{ stt? ÁX &ÛÉT\T ÁX &Ûç (Progression): ì] wüºets"

Bản ghi

1 ôv <sêu <é > Ts Tyês ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t uòdæ dü+k À ñ+fò yótt<{, e] ü<ë\t m+<t À ñ+{ stt? ÁX &ÛÉT\T ÁX &Ûç (Progressio): ì] wüºetsttq ˇø ü< Ò<ë dü Á ettqt qtdü]+ es Tdü Áø et+ À sêdæq ü<ë\qt ÁX DÏ +{ s T. ñ<ë:,, 5, 7, 9... Çø ÿ&é yótt<{ï ü<+ = s+&ée ü<+ = yótt<{ï ü<+ G et &Ée ü<+ = s+&ée ü<+ G... e ü<+ = (-) e ü<+ G ÁX &Ûç Àì ü<ë\qt t, t, t. \ dü kõôs T ÁX &Ûç Àì yótt<{ï ü<ettqt ªaµ dü kõôett ÁX &ÛÉT\T et &ÉT s ø ett\t $ i) +ø ÁX &Ûç ii) > TD ÁX &Ûç iii) Vü sê àø ÁX &Ûç +ø ÁX &Ûç: ÁX &Ûç Àì s+&ét es Tdü ü<ë\ et<û uò<û+ dæús +>± ñ+fò Ä ÁX &Ûçì +ø ÁX &Ûç +{ s T. ñ<ë:, 4, 6, 8, 0, = 6-4= +ø ÁX &Ûç Àì s+&ét es Tdü ü<ë\ et<û > \ dæús etsttq uûò<ettqt kõe q uò<û+/ ü<+ s + +{ s T. Bìì ªdµ # dü kõôett +fò yótt<{ï ü<+ (a) øï d ì ø * æ s+&ée ü<+, ets d ì ø * æ et &Ée ü<+... vice versa e# TÃqT. ñ<ë: a, a+d, a+d, a+d,. a+(-)d +ø ÁX &Ûç kõ<ûës D ü<+/ e ü<+: t = a+(+)d +ø ÁX &Ûç À es qt+&ç pe ü<+: es qt+&ç p e ü<+= yótt<\t qt+&ç (-p+) e ü<+. t (-p+) = a+(-p)d +ø ÁX &Ûç Àì es ü<+ l stt es qt+&ç p e ü<+ l=(p-)d +ø ÁX &Ûç Àì et &ÉT es Tdü ü<ë\qt kõ<ûës D+>± a-d, a, a+d >± rdüt î+{ ett +ø ÁX &Ûç Àì Hê\T> T es Tdü ü<ë\qt kõ<ûës D+>± a-d, a-d, a+d, a+d >± rdütø=+{ ett +ø ÁX &ç Àì <T es Tdü ü<ë\qt kõ<ûës D+>± a- d, a-d, a, a+d, a+d >± rdütø=+{ ett. ˇø +ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\ yótt Ô+= a+a+d+ a+d+ +a+(-)d=s=/ [a+(-)d] yótt<{ï, es ü<ë\t stt Ãq ü Œ&ÉT S= a,b,c \T +ø ÁX &Ûç À ñ+fò ªbµ ì a, c \ +ø e <Û et+ (AM) +{ s T. a, b et<û ªµ +ø et<û e \Tqï, kõe q uò<û+ [a+] a+c b= b-a b= a,b \ et<û A, A, A, A et<û e \T ñ+fò +ø +ø ÁX &Ûç <Ûsêà\T a,a,a.\t AP À ñ+fò a±k, a±k, \T L&Ü AP À ñ+{ stt. kõe q uò<û+ ªdµ À e s TŒ ñ+&é<t. a, a, a a \T A.P À ñ+fò a +a = a, b \ et<û A, A, A, +ø et<û e \T ñqï A +A +A... A A +A +A... A b a) A a d a b a A a d a. b a A a d a b a A a d a. b { üøø å\ Á ü ø + s úyót{ïø a +a - = a +a - =.. ( a b) a,a,a..\t AP À ñ+fò ka, ka, ka,...\t L&Ü AP À ñ+{ stt. Çø ÿ&é kõe q uò<û+ ªdµ ªkdµ >± e s TqT a a a a, a, a \T A.P À ñ+fò,, k k k Ò...\T L&Ü A.P À ñ+{ stt. kõe q uò<û+ ªdµ, d/k >± e s TqT. a, a, a \T A.P À ñ+fò a K a k, k ˇø +ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t uòdæ dü+k À ñ+fò s= ÁX &Ûç Àì et<û ü<+ x ü<ë\ dü+k () ˇø +ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t dü]dü+k À ñ+fò s+&ét et<û ü<ë\ A.M = yótt<{ï & e] ü<ë\t A.M +ø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t uòdæ dü+k À ñ+fò yótt<{ï & e] ü<ë\t A.M = et<û ü<+ a,a,a,.a et]j TT b,b,b.. b \T A.P À ñhêïstt. M{Ï kõe q uò<ûë\t es Tdü>± d & d stt a ±b, a ±b, a ±b,a±b \T L&Ü A.P À ñ+{ stt. Bì kõe q uò<û+ d ±d. a,b,c \T A.P À ñ+&ü\+fò b = a+c stt ñ+&ü* A.P À ñqï ü<ë\ qt+&ç Áø etetsttq + s + À ñqï ø=ìï ü<ë\qt m+ æø # dæq T stt $ L&Ü A.P À ñ+{ stt T = s - s- ( ) > TD ÁX &Ûç: ˇø ÁX &Ûç À s+&ét es Tdü ü<ë\ et<û ìwüœ Ô dæús etstt <ëìì > TDÁX &Ûç +{ s T. á dæús etsttq ìwüœ Ô ì kõe q ìwüœ Ô +{ s T. Bìì ªrµ dü kõôs T. ñ<ë: Çø ÿ&é ,,6,08... = = r 4 yótt<{ï ü<+ (a) = 4 > TDÁX &Ûçì kõ<ûës D+>± a, ar, ar, ar,.ar - ü<ë\ dü kõôett G.P À e ü<+ Òø kõ<ûës D ü<+ = ar - G.P À es qt+&ç p e ü<+ = yótt<\t qt+&ç (p+) e ü<+ ar -p es ü<+ (l) kõe q ìwüœ Ô (r) \T stt Ãq ü Œ&ÉT es p e ü<+ p l r G.P Àì et &ÉT es Tdü ü<ë\qt kõ<ûës D+>± a/r, a,ar \# dü kõôett G.P Àì Hê\T> T ü<ë\qt dü kõôett G.P Àì <T ü<ë\qt \ dü kõôett a, a,, ar ar r r a, a,,, a ar ar r r r s a r a lr, sttq üapple&ét r r r lr a s a r r r r = S = a stt G.P Àì ü<ë\ yótt Ô+ GP Àì q+ ü<ë\ yótt Ô+ a s r r = stt S ìs «+ ø±<t. a, G, b \T G.P À ñ+fò G qt > TDeT<Û et+ (GM) +{ s T. > TD e <Û et+ (GM) G ab a,b \ et<û G,G,.G \T > TDe <Û e \T stt b G ar a. a b G ar a. a b G ar a. a > TD ÁX &Ûç <Ûsêà\T a, a, a.a \T G.P À ñ+fò ka, ka,..., r < ka \T L&Ü G.P À ñ+{ stt. kõe q ìwüœ Ô e s <T. a, a, a.a \T G.P À ñ+fò a a = a a - = a a - = G.P Àì ü<ë\ qt+&ç Áø et + s + > \ ø=ìï ü<ë\qt m+ æø # ùdô $ L&Ü G.P À ñ+{ stt a, a, a.a \T G.P À ñ+fò loga, loga, loga \T A.P À ñ+{ stt. a,b,c \T G.P À ñ+&ü\+fò b = ac stt ñ+&ü* ˇø G.P Àì yótt<{ï ü<+ a es ü<+ l stt ìï ü<ë\ \ã + = (al) /, = ü<ë\ dü+k ax, ax, ax,..\t G.P À ñ+fò x, x, x,.\t A.P À ñ+{ stt ) Vü sê àø ÁX &Ûç (H.P) ˇø ÁX &Ûç Àì ü<ë\t e Á ÿe A.P À ñ+fò Ä ü<ë\t H.P À ñhêïj Tì +{ ett Vü sê àø ÁX &Ûç kõ<ûës D s ü+ Vü sê àø ÁX &Ûç <Ûsêà\T H.P ˇø ÿ ü<et X Sq + ø±<t a, b \ \ et<û HM = H stt Prepared by Mr. K. Kumar Seior Faculty Hyderabad ph: r kõe q ìwüœ Ô > \ G.P a,a,a a stt,,,... a a a a a, a, a.a \T G.P À ñhêïstt. et]j TT Bì kõe q ìwüœ Ô ªrµ stt k k k k a, a, a...a \T L&Ü G.P À ñ+{ stt. Bì kõe q ìwüœ Ô r k e T+~. ñ<ë:,,... a a d a d,,, ,,5,7 \T A.P À ñ+{ stt,,..., a H H H b a b ( ) ab \T H.P À ñhêïstt a ( ) d D, d... H a H a H a H b a b ( H a)( H b) H H a H b H a H b \T L&Ü G.P À ñ+{ stt. stt Bì kõe q ìwüœ Ô =/r e T+~. H.P À e ü<+ / kõ<ës D ü<+ a, H, b \T H.P Àñ+fÒ H a, b\ Vü sê àø e <Û et+ +{ s T. H ab a b a, H, H, H,H, b \T H.P À ñ+fò \TA.P À ñ+{ stt. Çø ÿ&é H, H,...H \T a & b \T et<û Vü sê àø e <Û e \T. a, b \ et<û dü+k À Vü sê àø e <Û e \qt ñ+ q üapple&ét dü+ã+~û +ø ÁX &Ûç jóttø ÿ kõe q uò<û+

2 ôv <sêu <é > Ts Tyês uû s < X + À yótt<{ï s Ò«ùdºwüHéqT mø T # XÊs T?. ø s àjó H yês üá ø î dü+bõ<ø «+ evæ + q yê ses T? m) kõ«$t <j q+< _) s _+< dæ) sƒê> sy &ç) >±+BÛJ. á øï+~ yê] À ª ü+# ø X ~ j Tص qt $< qt Áb Væ + qyês T mes T? m) sêetø èwüí üs etvü +dü _) C Hé ø dæ) áx «s # +Á< $<ë kõ> sy &ç) kõ«$t $y \e $C q πø+á<+ mø ÿ&é ø \<T? m) $Tfi Hê&ÉT _) uûàbõ Ÿ dæ) dæe &ç) ø sêí ø 4. á$ì+> Ä òt m ôv ]à{ÿ Á> +<Ûø s Ô mes T? m) +uò<ÿsy _) >±+BÛ dæ) ô kõº\j &ç) ãt Ÿ ø + ÄC <é 5. ]yót+ã]+> Á> +<Ûëìï sêdæq yê ses T? m) yót> düô dt _) #ê s dt e HédüHé dæ) u syº Ò{Ÿ &ç) ø ìï+> Vü + 6. á øï+~ yê] À ªdü ê ìï e Òì H \µ>± ù s=ÿqï~ mes T? m) s $+<é òütàwt _) y T&É+ ø±e dæ) >±+BÛ &ç) õ&ét ø èwüíet ]Ô 7. 8e X êã + À Ç>± +&é uû wüqt e ]à Ä+>± ìï uà<ûhê uû wü>± e sêãs T? m) {ÏHé _) Á^ø dæ) Ç+^ wt &ç) Áô ò+#y 8. ªe *ø -Ç- p syµ qt _s T<T me]øï ø \<T? m) ÄVü à<écõ _) etvü à<é > yêhé dæ) òæs CŸcÕ &ç) etvü à<é cõ 9. ªC *yétµ +fò? m) Á æj TyÓTÆq _) ü sê qyótæq dæ) ø ]ƒqyótæq &ç) <j T> \ 0. ãvü et sêe\ À e] bõ\ î&ét mes T? m) ø ett _) u ø ett dæ) etvü à<écõ &ç) VüQe j TTHé. á øï+~ yê] À ª> +>±< $µ > Ts Te mes T? m) Hê>±s T qt&ét _) yê àø dæ) e <Ûe &ÉT &ç) $<ë Hê< T&ÉT. ª$<ë $C q düs «dü«+µ dü+bõ< î&ét>± üì# dæq yês T mes T? m) Á{ yó]ïj TsY _) &Ü$T+> ù dt dæ) øï ŸbÕÁ{Ïø &ç) q ìcÿ. s M+Á<Hê< ésƒê> sy kõú æ+ q ª+ sê rj T $X «$<ë \j m) XÊ+ ìπø Hé _) $X «uû s dæ) uû s e &ç) s M+Á<uÛ s 4. ª Ò! Ò! y T\Tø! > e ìï # πs<ëø±, ÄX j \T dæ~δ+# <ëø± $&Ée î+&ü Bø å q&ét+_ + üì# sttµ ì qï<óes T? m) düsêúsy e\ uû jyt üfò Ÿ _)»evü sy ŸHÓÁVüA dæ) kõ«$t $y ø±q+< &ç) <j q+< düs dü«5. >±+BÛJ yótt ºyÓTT<{Ï $<ë Á üjó >±\ î lø±s + # T{Ϻq { ŸkÕºjYT e ekõj T πøåá + mø ÿ&é ñ+~? m) Á{ Hé yê Ÿ _) <sê +>± dæ) ùdyêá>±yét &ç) düãs à dü+e s + À Ç+^ wt À $< quûñ dæ+ q yê]øï e Á y T ñ< >±eø±xê\t ì Á üø {Ï+#ês T? m) 88 _) 858 dæ) 844 &ç) ªkÕ$<ë j $ettø Ôj Tµ ì ù s=ÿqï~? m) <Ûs «D y <+ _) Á ø±\t dæ) Á s êï\t &ç) ñ üìwü TÔ\T 8. ádtº Ç+&çj ø +ô bõ\q =* s E ñbõ<ûë j T ø åd À ettk yótæq bõá ìs «Væ dü Ô ñ+& $? m) # ]Ã\T _) kıôd { \T dæ) $TwüqØ\T &ç) < yê\j \T 9. Ä~ X +ø s T&ÉT q <Ó «dæ<ëδ+ êìï 9e X ê_ À =\T mø ÿ&é Á ü bõ~+#ês T? m) &Ûç _) yês D dæ dæ) ø + &ç) et<ûts 0. dædüºyét Ä òt H wüq Ÿ m&ét πøwühéµ Á> +<Û s # stt? m) s $+<T&ÉT _) düsy düj T <é Vü à<é U Hé dæ) u \> +>±<ÛsY \ø &ç) òæs CŸ cõ yótvü ê. Á ü ü+# < XÊ\ìï+{Ïø +fò ett+<t uû s < X + ÀH $<ë e edüú ÁbÕs +uûñyótæ+<ì mes Hêïs T? m) lyêdüôe _) _ æhé # +Á< dæ) et+e<ësy &ç) m òt.&éã.< ëetdt. < X $< # ]Á À Nø {Ï ø±\+>± e]í+ q m) 99-4 _) dæ) 94-9 &ç) uö<tδ\ ø±\+ À yó < $< î ÁbÕeTTK #Ó+~q~? m) $Áø et \ _) ø å \ dæ) q\+<ë &ç) ñ< +&É ü s 4. ªsê»yê dtµ _s T<ë+øÏ T&Ó q $»j Tq> s sêe mes T? m) yótt<{ï sêj T\T _) lø èwüí < esêj T\T dæ) s+&ée Vü ]Vü s sêj T\T &ç) ÁbÂ&É < esêj T\T b { üøø å\ Á ü ø + uû s < X # ]Á 5. Ä~X +ø sê#ês T \ > Ts Te mes T? m) > düô ettì _) > $+<bõ\ dæ) sê òütyêq+< &ç) < e< e &ÉT 6. á øï+~ yê] À ª {Ÿ Ä òt &Ûç µ ì me]ï +{ s T? m) qd s TB q sê> _) ãvüqb Hé»ø±]j dæ) U C yóttstth B Hé &ç) yóttstth BHé dæô 7. ªsêDÏ cõ*µ á øï+~ yê] À me]øï Á ü<ûëq wüß sê\t? m) s T Hé dæ+> _) ets <ëdüt dæ) > Ts THêqø &ç) sêet<ëdüt 8. á øï+~ yê] À ~Ûø wüß \Tqï uûñøïô ñ< et ø±s T\T mes T? m) C q< e &ÉT _) sêe qtc #ês T \T dæ) #Ó qt &ÉT &ç) et<ûë«#ês T \T 9. á øï+~ yê{ï À ªMTsêu sttµ yêstt< ês _) <Ûèe ês dæ) MDe+ø &ç) et< ês 0. bõ+&é sêc ìï ªeTãT Ÿµ ì e]í+ q $< o j Á î&ét mes T? m) ìø À&çø±+{Ï _) ãt Ÿs C ø dæ) u ]ïj TsY &ç) e syÿb À. ª$ cõº<ó «et +µ me] ø±\+ À Á üc <s D bı+~+~? m) j <e \T _) # fi ó\t dæ) Vü j TkÕ\T\T &ç) bõ+&ét \T. u J $X «Hê< é î ªùdHêø πsôµ _s T<T Ç Ãq~ mes T? m) òüs ø dæj TsY _) # +Á<ùdHé C <yé dæ) etùv +Á<ùdHé C <yé &ç) êsêu stt. ª Ó\+>±D Á ü»\ kõj TT<Û b sê{ \ # ]Á µ H ü düôø±ìï s + +~ mes T? m) ü # Ã\ ü* düt+<s j T _) Äs T sêet# +Á<ë s&ç dæ) # +Á&É sêcòx «s sêe &ç) < e \ ü* sêe qtc sêe 4. sy ø s Hé u +>± Ÿ $uûñ»qqt me] dü # q\ y Ts î # ôdqt? m) sêãsyº ø yé _) sêãsyº ]ùd dæ) sêãsyº ã +{Ÿw &ç) sêãsyº uòø Hé 5. á øï+~ yê] À me]ì Vü + sy ø $TwüHé ìs Δwæ>± *Ã+~? m)»qs Ÿ ett\ÿhé _)»qs Ÿ > T&Ü sy dæ)»qs Ÿ &Éj T sy &ç) ôv #Y.$T\ sy 6. á øï+~ yê{ï À øï«{ÿ Ç+&çj ñ< e ìøï > \ ets ù πs$t{ï? m) qe+ãsy rsêàq+ _) ø ºãsY rsêàq+ dæ) ôdô º+ãsY rsêàq+ &ç) Ä> dütº rsêàq+ 7. < e \ ü* sêe qt»sêe +# Hê\ Á üø±s + ôv <sêu <é dü+kõúq+ À ø åsêdü? m) % _) 6% dæ) 9% &ç) % 8. <øïåd uû s < X êcÿetvü Ÿ>± Á üdæ~δ m) u \ Hé düe ~Û _) ÄkÕàHé C düe ~Û dæ) uû > et düe ~Û &ç) etvü à<é î î TuŸcÕ düe ~Û 9. yótt> Ÿ bõ\ î&ó q etvü à<é cõ ù ] ôv <sê u <é dü+kõúq+ À HêDÒ\qT ettá~+ +~ mes T? m) ìc + ñ ŸeTT Ÿÿ _) s+& ìc + Ä U Hé dæ) ü \T<Í &ç) qádü Y cõ 40. < X + À yótt<{ï s m) &É+&É+ - ø \ø êô _) Ç+~sê>±+BÛ s Ò«ùdºwüHé - &Ûç dæ) $ø º]j f ]àqdt - ett+u &ç) $Tfi Hê&ÉT s Ò«ùdºwüHé 4. á øï+~ yê{ï À dü s m) $Tfi + =* qe\ - Á ü ê üyótt<*j sy Á + _) et\j fi + =* qe\ - î+<\ dæ) ü+c ; =* qe\ - ñ+<] &ç) ô e ï dü s qy 4. á øï+~ yê{ï À m) ø qï&é =* qe\ - ø fi e _) etsêøƒ =* qe\ - j TeTTHê üs Hé dæ) Ó\T> T =* qe\ - s +> sê» # ]Á &ç) Væ +B =* qe\ - Bøå± dü+πø Y 4. uû s ã+>±s T q> s + ì < ìì æ\tkõôs T? m) ÄVü à<ëu <é _) u +> Tfi Ss T dæ) etè YdüsY &ç) \Vü u <é 44.»eVü sy ŸHÓÁVüA, > $+<é e\ uûÿ ü+ Y ôd ethé > u ø ñ< e \T mø ÿ&é Á üø {Ï+#ês T? m) ü+c uÿ _) \ø ï dæ) Vü sy &ç) etá<ëdt 45. _ sÿhé ôv &é düyê\tqt d «ø ]+ q Ç+&çj THé ùwø düj T <é $Tj ñkõàìj $X «$<ë \j T+ bò Hé: H wüq Ÿ ø±+á >dt me] H è «+ À sêc +> + s bı+~+# &ÜìøÏ ø $T{ ì ìj T$T+ +~? m) Ôs +»Hé<ëdt _)»evü sy ŸHÓÁVüA dæ) m+.m.hê Ø &ç) yó r ŸHÓÁVüA 46. yótt<{ï sö+&éfòãt Ÿ düe y XÊìøÏ m+ et+~ Vü»s j s T? m) 86 _) 85 dæ) 89 &ç) Ç+&çj THé H wüq Ÿ ø±+á >dt ãvæ wüÿ]+ q sö+&é fòãt Ÿ düe y m), _), dæ), &ç) ìï 48. >±+BÛJ ñ üapple dü ê Á> Vü + À s+& dü ê Á> Væ >± me]ì Á üø {Ï+#ês T? m) u dt ê ; _) ãá<tb Hé ê ; dæ)»evü sy ŸHÓÁVüA &ç) düs õ Hêj TT&ÉT 49. sêc +> ü]wü T # j T&ÜìøÏ mìïø \T»s >±\ì ù s=ÿqï~? m) ÁøÏ t $TwüHé _) y y Ÿ bõ Hé dæ) πø_h {Ÿ $TwüHé &ç) etú+{ÿ u Hé bõ Hé 50. Áù yét îe sy ôdvü > Ÿ, cõqyêcÿ U Hé, ~ Hédæ+> \T e+{ï Ç+&çj THé H wüq Ÿ ÄØà ôd ì î\qt ì+~ T\T>± ù s=ÿ+ más ø $#ês D Ò<ë Ç+&çj THé H wüq Ÿ ÄØà $#ês D m üapple&ét # dæ+~? m) 945 _) 948 dæ) 94 &ç) bõøïkõôhé yótt<{ï m) ø sên _) ÇkÕ e u <é dæ) Vü sy &ç) s TŒ bõøïkõôhé düe <ÛëHê\T._.&ç._ 4.dæ 5.dæ 6.&ç 7.m 8._ 9.dæ 0.m.&ç.dæ._ 4.dæ 5.m 6.dæ 7._ 8.dæ 9._ 0.m.&ç.m._ 4.dæ 5._ 6.m 7.&ç 8.dæ 9.m 0.&ç.dæ._.&ç 4._ 5.dæ 6.&ç 7.m 8._ 9.m 40.dæ 4.&ç 4.&ç 4.dæ 44._ 45.&ç 46.dæ 47._ 48.&ç 49.dæ 50.m 5.m

3 Þœªô ªî ô Ù 6 VöËμj 08 Ðû è[ª Í ªô A 7 òå AÚÛø ú YÙ Ñù gù -Ñÿ¼g-vÞœêŸ J Ñù gù øœú h ú yô «í Ù, ÍCÅÚÛ Ñÿ¼g-vÞœêŸ ìªù# Íõp Ñÿ¼g-vÞœ-êŸ-õÚ ví óÿ«-é -ú ªhÙC.- J Ñÿ geo ñùcåù-àÿöë Ù.- J Ñÿ g-eú ÍÙêŸ-ô b-bóÿª ví «éù â öëà (joule).- Ú F, î è[ª-úûöëº Ñìo í ±ô êÿì ví «éù Úö˺K.- J Úö˺K = 4. J. J Ñÿ geo Ú Là ø ú YÙ Úö˺-J-îμªvæ, Ú Là í J-ÚÛô Ù Úö˺-J-Oª-å-ôÂ- J Ñù gù è[ª í ë]ìä-êÿªöëºx ví ú -J-ú ªhÙC.- ÍN. Ñù g- -ï ìù. Ñù g ú Ù -ï ìù. Ñù g NÚ -ô -éù- J Ñù g- -ï ìù ³ÜuÙÞ íæ ªìí ë -ô öëºx áô ª-Þœª-꟪ÙC.- Ñù g-ví -þ ô Ù áj Þ ú ª-óŸªÙö˺ í ë ô ÚÛé õª Ñù gùêá-ð åª ví óÿ«-é Ù-àŸ ±.- J öëºï öëºx ÍCÅÚÛ ú ÙÜuö˺ úyà aä Óõ-vÚ dìªx ÑÙæ ô³.- ÍÙë]ª Ú öëºï õª ÑêŸh ª Ñù g-î -ï -Ú õª.- J Í꟪u-êŸh ª Ñù g-î -ï ÚÛÙ -cîμùè e-.- J Þ L, ð xú dúâ, ô ñ(ôâ, ÚÛõí, ë]«c, Þ V, ªÙàŸª, ÓÙè[ª-Þœè, ªæ d šíùúûªõª îμ³ë]-öëμj-ìn ÍëÅ] ª Ñù g- î ï -Ú õª.- J ÎëÅ]ª-EÚÛ Ùå- ð -vêÿöëºx öëºï -õìª NJ-NÞ î è -ìí p-æ Ú î æ E í åªd-úûªû í è E «vêÿù ð xú dúâ öë ë Ú óÿªu-êáû à þ hô ª.- J šúyådô ªx, ÚÛÙñüŒ x Þ LE ñùcåù-àÿè[ù õx, ªì øœkô Ù ìªù# îμõª- èë î è î ê - -ô -éù-öëºú îμüœx-öë ÚÛ îμàÿa-ë]-û Eo ÚÛL-T-þ hô³.- J Óú \-îμ«õª ªÙàŸªêÁ ÏüŒxìª EJt-þ hô ª.- Oæ E - cïþœ«xõªe- ÍÙæ ô ª.- ªÙàŸª ÍëÅ] ª Ñù g-î -ï ÚÛÙ Ú åùêá Î Ïõªx îμàÿaþ ÑÙåªÙC.- Þ V Ú æ -Ú õª Ú ÙAE ví þ ô Ù à þ hô³.- Ú F î è E ví þ ô Ù à óÿª ±.- Ú ñæ d êÿõª-í ±õª, Ú æ -Ú õª ú Ñìo Ú ô ªö˺ î è ÓÚÛª\- Þ ÑÙåªÙC.- J öëºï -õêá ð¼l úh Fæ Ú Ñù g-î -ï -ÚÛêŸyÙ à ö êÿúûª\.- J í ë ô ÚÛé õª Ñù gù-êá-ð åª ñcm áj Þ NëÅ -ìî ª -c-cú Ù -ï ìùe-e-.- J vë]î õª, î óÿ³- ±öëºx Ñù g- -ï ìù áô ª-Þœª-꟪ÙC.- J î è î óÿ³- ±õª, vë]î õª ê L Új šíjú îμü h, àÿõxe, ñô ª-îμj-ìN Ú ÙCÚ ÚÛë]ª-õª-꟪Ù-æ ô³.- J îμùæ -öë -åô x ìªù# î è Þ L ñóÿª-æ Ú îμü h, àÿõxe, ñô ª-îμjì Þ L Ú æ -Ú õª, êÿõª-í ±õ ë yô öëºí -LÚ ú ªhÙC.- J Fæ E î è -à ú î åôâ ïˆ åô ªx, ÓõwÚ dúâ ÚÛªÚÛ\-ô xöëº Ú ô³öëà Ú Ùë] òå Þ ì ÑÙçË, ÞœCE àÿö x ôa AC, víæ âëàöëº ÚÛ«LÙÞ à Ùñô šíjòå -Þ ì ÑÙåªÙC.- J ú ³vë], òå «í - -û õª Ôô p-è[-åùöëº, ôè -ó ª-åô ªx, JóŸ«-ÚÛd-ô xìª àÿö x-ô a-è -EÚ Fæ E Ñí -óμ«-tù-àÿ-è -EÚ Ú ô éù ú Ù -ï ìù.- J óÿ«ìúûù Í -ú ô Ù öë ÚÛªÙè áj Þ Ñù g ñcm ví vú óÿªìª -c-cnú -ô éùe-e- ÍÙæ ô ª.- J Ñù gù Në]ªu-ë]-óŸª-þ \ÙêŸ êÿô Ù-Þ õ ô «í Ùö˺ Ú ÙA î ÞœÙêÁ ví óÿ«-é -ú ªhÙC.- Ú ñæ d NÚ -ô éù ÍêŸuÙêŸ î Þœ- Ù-êŸ-îμªiì Ñù g ví þ ô ví vú óÿª.- J íæ ªì, vë], î óÿ³- ±-õfo NÚ -ô -é-øœ-ú he Ñë _-J-þ hô³.- J ú «ô ªuè ìªù# Ñù gù NÚ -ô éù ô «í Ùö˺ òå «NªE à ô ª-꟪ÙC.- J ìõxæ ô ÙÞœª ú ªh- ±õª Ñÿ geo ÍCÅ-ÚÛÙÞ øëëáù þ hô³.- N-NëÅ] Ñÿ¼g-vÞœ-êŸõ Nõª- õª î ôyô ª ví «-é -öëºx- -šú-lq-óÿªúã ðæ ô -ûâ-ïˆ æà ÚLy-ûÂ. Fæ 00C F 7 K ò ùˆp-òå - ì þ ìù. Fæ 0C F 7 K vë]o-òå - ì þ ìù. «ì- ±è þ ëå ô é 7C 98.6F 0 K øœkô Ñÿ¼g-vÞœêŸ 4. í ô ª øœšìuù 7C 460F 0 K 5. Fô ª ÞœJù 4C 9.F 77 K þ Ùvë]-êŸìª ÚÛLT ÑÙèË Ñÿ¼g-vÞœêŸ ÏÙëÅ]û õª, Îï ô í ë ô õª, ÏêŸô ÍEo ú ªh ±öëºx ë T ÑÙèË øœúḧ Ñù gù. ÏÙëÅ]û õª, ú ªh ±õìª ªÙè ÙàŸè[Ù ë yô, Îï ô í ë ô õìª òå ª>ÙàŸè[Ù ë yô ªìÙ øœúḧe ð»ùë]ªêÿªû où. ÏÙëÅ]û öëºxe Ñù gøœúḧû Úö˺JíÆ Ú Nõª ÍÙæ ô ª. ªìö˺ Eõy Ñìo Íì ú ô Ú ±yõìª ÚÛJTÙàŸè[Ù ÍÙçË, ø Kô ÚÛ vøœ ªêÁ Ú Eo Úö˺Kõìª ÚÁö˺p è[ ªE Íô Ù. òåëºáìù ë yô ð»ùë øœúḧú, à ú í EÚ ú ªê½õuÙ þ CÅ úh ÎôÁÞœuÙÞ ÑÙè[ÞœõÙ. Í꟪uêŸh ª Ñù g î ï ÚÛÙ ÔC...?-- ô àÿô³êÿ: ë]ªjøë æ d ÍìÙêŸ ô ªÚÛ ù g Nù óÿª Eí ±éªõª J î ú -Nö˺ êμõxæ öë ë öë êÿ ô ÙÞœª vþ h-õìª, Qê -Ú õùöëº ³ë]ªô ª öë ë ìõxæ ô ÙÞœª vþ h-õìª Ñí -óμ«-tù-à L.- J Ñÿ geo Ú ÙêŸ-Ú õù Eõy-à ú ëç]]-ô t-úã-ðæ x-úã\öëº ôùè[ª ÞÁè[-õªÙèË Þ V ñõª( ÑÙåªÙC.- ÞÁè[õ ªëÅ]u øœšìu ví ë øœù Ñù g- -ï ìù, ú Ù -ï -û Eo Ú ÙêŸ î ªô ÚÛª EôÁ-CÅ-ú ªhÙC.- ñõª(-öëºe ÍÙêŸô ÞÁè[šíj ÑÙèË îμùè -í ²êŸ NÚ -ô -é -õìª AJT í ô - -ô hìù àμùcù#, NÚ -ô é ìÿ deo êÿt_-ú ªhÙC.- J ú «ô ªuè ìªù# à a NÚ -ô -éùêá î ê - -ô éù û ô ªÞ î èëμ-úû\ë]ª.- î èëμ-ú \ì òå «Ñ-í -J-êŸõÙ Ñë _ô Ù à ú NÚ -ô -éù-êáû î ê - -ô éù î èëμ-úûª\-êÿªùc.- Ú õªù u-ú -ô ÚÛ î óÿ³- ±õª, ÚÁxôÁ ðæ¼xôá Ú ô (ûâ îμ³ë]-öëμjì î óÿ³- ±õª Ñÿ geo ñùcåùàÿ-è[ùêá òå «î -ê - -ô éù ªJÙêŸ î èëμ-úûª\-êáùc.- Dû o -c-cï JêŸ Þœ ï -ví -òå Ùee- ÍÙæ ô ª.- J îμàÿa-ë]ìù öë ë àÿõx-ë]ìù Bv -êÿìª ú «#Ùà þ í Û Ú õ- «ìù - Ñÿ¼g-vÞœêŸ.- J Ñÿ¼g-vÞœ-êŸìª Ú Là ø ú YÙ ëç]ô t-îμªvæ, Ú Là í J-ÚÛô Ù ëç]ô t-oª-åôâ.- J NNëÅ] Ñÿ¼g-vÞœêŸ Í -ëå]ª-õúûª, NNëÅ] ô Ú -öëμjì ëç]ô t-oªå-ô xìª Ñí -óμ«-t-þ hô ª.- Ñë -ï -ô -éúûª vë] -Þ V ëç]ô t-oª-åôâ, î óÿ³ ëç]ô toªåôâ, šíjôáoªåôâ, ÍóŸªþ \ÙêŸ ëç]ô toªåôâ îμ³ë]-öëμj-ìn.- J î è[ª-úûöëº Ñìo ³Üu-îμªiì Ñÿ¼g-vÞœ-ê - «-û õª (Scales of temperatures) ) šúlq-óÿªúã Ñÿ¼g-vÞœ-ê - «-ìù ) ðæ ô -ûâ-ïˆ æà Ñÿ¼g-vÞœ-ê - «-ìù ) í ô ª s ÚLyûÂz Ñÿ¼g-vÞœ-ê - «-ìù- 00C 0C 00 šúlq-óÿªúã ú\öëà 80 F F ðæ ô -ûâ-ïˆ æà ú\öëà- J šúlq-óÿªúã, ðæ ô -ûâ-ïˆ æà Ñÿ¼g-vÞœê «û -õúûª CÞœª, ÓÞœª ú ô -þ -û õª ô ª-ú Þ Fæ vë]o-òå - ì, ò ùˆpòå - ì Ñÿ¼g-vÞœ-êŸ-õª-. J šúlq-óÿªúã ú\õª Ùë] ú ª NòÅ -Þ -õìª ÚÛLT ÑÙçË, ðæ ô -ûâ-ïˆ æà ú\öëà 80 ú ª NòÅ -Þ -õìª (Divisios) ÚÛLT ÑÙåªÙC.- J šúlq-óÿªúã, ðæ ô -ûâ-ïˆ æà Ñÿ¼g-vÞœ-êŸõ ªëÅ]u ú ÙñÙ-ëÅ]Ù C F = J šúlq-óÿªúã, ðæ ô -ûâ-ïˆ æà Ñÿ¼g-vÞœ-êŸõª 40 ë]ì ú «ì Nõª- ìª ú «#-þ hô³.- J šúlq-óÿªúã Ñÿ¼g-vÞœ-êŸÚ 7 ÚÛL-í ê à a Nõª- ìª ÚLyû Ñÿ¼g-vÞœê «ìù ú «#-ú ªhÙC.- Dû o í ô ª Ñÿ¼g-vÞœ-ê - «ìù ÍÙæ ô ª.- ÏÙë]ªö˺ ô ªé Nõª- õª ÑÙè[ ±.- ÓÙë]ª-ÚÛÙçË í ô ª øœšìuù (Zero Kelvi) ð»ùë]è[ù Íþ ëå]uù.- K = C + 7 J Ñÿ¼g-vÞœ-êŸÚ SI ví «éù -c-c ÚLyûÂe-e- J Þ V - vë] Ù ëç]ô t-oª-å-ô xú Ñë -ï -ô -éõª ð ë]-ô ú, Îõ\-ï öëà ëç]ô t-oª-åô ªx.- J îμªô ª\uK ëç]ô t-oª-å-ôâêá 7C ìªù# 56C ô ÚÛª Ú õ àÿªa.- 7C ÚÛÙçË êÿúûª\ Ñÿ¼g-vÞœ-êŸõ ë]ì ð ë]-ô ú ëç]ô t-oª-å-ôâìª Ñí óμ«tùàÿöë Ù.- J 70C Ñ-ÿ¼g-vÞœêŸ ô ÚÛª Ú L-à Ù-ë]ªÚÛª Îö\-ï öëà ëç]ô t-oª-å-ôâe Ñí -óμ«-t-þ hô ª.- J Ñÿ¼g-vÞœ-êŸêÁ -c-cð xæ ìùe-e- BÞœ Në]ªuê EôÁëÅ]Ù «ô ªêŸªÙ-ë]û ú «vêÿù ÎëÅ -ô ÙÞ Në]ªuê EôÁëÅ] ëç]ô t-oªåôâ í E-à -ú ªhÙC.- DE î uí h ú ª «ô ª 50 ìªù# 700C. J úˆòëμúâ íæ LêŸÙ ÎëÅ -ô ÙÞ Ñù g-óÿ³þœt ëç]ô t-oª-åôâ (Thermocouple Thermometer) í E à ú ªhÙC.- Oæ Ú î uí h à ö ÓÚÛª\ sú ª «ô ª 70 ìªù# 000C ô ÚÛª) J í ô ª øœšìu Ñÿ¼g-vÞœ-êŸÚ ú Oª-í Ù-ö˺E ÍêŸuõp Ñÿ¼gvÞœ-êŸ-õìª ÍóŸª-þ \ÙêŸ ëç]ô t-oª-å-ôâêá Ú õª-þ hô ª.- J ÍóŸª-þ \ÙêŸ ëç]ô t-oª-åôâ ÚÛ«uK EóŸª ªÙ ÎëÅ -ô ÙÞ í E à ú ªhÙC.- J ú ªh- ±õ Ñÿ¼g-vÞœ-êŸ-õìª ë]«ô Ù ìªù# Ú L-à Ù-ë]ªÚÛª šíjôá-oª-å-ô xìª Ñí -óμ«-t-þ hô ª.- Oæ êá ú «ô ªuè Ñÿ¼g-vÞœ-êŸìª Ú õ- - àÿªa.- úˆdšíæûâ EóŸª ªÙ ÎëÅ -ô ÙÞ šíjôá-oª-åôâ í E-à -ú ªhÙC.- J ÍêŸuõp Ñÿ¼g-vÞœ-êŸ-õìª Ú L-à N vúûóμ«-oª-åô ªx, ÍêŸu- CÅÚÛ Ñÿ¼g-vÞœ-êŸ-õìª Ú L-à N šíjôá-oª-åô ªx.- J -cñÿ¼g-vþœêÿe- Íû í ë Eo Ñù g-þœ-a-úû-ø ú Y øœšû uùúû EóŸª ªÙ ê L-þ J îμõª-þœª-öëºú êμ#aùc.- J ú ªh- ±ìª î è -à úh ë E í J- «éù šíô -Þœ-è Eo Ñù gî u-úáàÿù ÍÙæ ô ª.-àŸö x-jaê ú ªh- ±õª ú ÙÚÁ-#-þ hô³.- J íæ ªì, vë], î óÿ³- ±öëºx íæ ªì-í -ë -ô õª ÍêŸu-õpÙÞ î uúá-# úh, î óÿ³- ±õª ÍêŸu-CÅ-ÚÛÙÞ î uúá-#-þ hô³.- J BÞœ ô «í Ù-ö˺E íæ ªì-í -ë -ô Ù ð»è[- ±öëº à a Ñù gî u-úáàÿù ëμjô + u î uúáàÿù.- í õúû ô «í Ù-ö˺E ú ªh ± îμjø -õuùöëº à a î uúáàÿù Núˆhô g î uúáàÿù.- íæ ªì ô «í Ù-ö˺E ú ªh ± íæ ªì-í -J- «-éùöëº à a î uúáàÿù íæ ªì-í -J- «é î uúáàÿù.- J Þ V úˆþ öëºï êÿ GÞœª- ±Þ Ñìo-í ±pè[ª êÿìª î è Fæ öëº ³Ù#ê ÍC î uúá-#ù# ú ªõª- ±Þ ë]ª-õ- ±-êÿªùc.- ú hùòå õ ªëÅ]u BÞœõª Qê - Ú -õùöëº ú ÙÚÁ-#Ù-àŸ-è -EÚ OõªÞ î æ E Ú ÙêŸ ë]ªõªþ GT-þ hô ª.- î ú -Nö˺ î uúá-#ùà Oõªìª ÚÛLpÙ-àŸè -EÚ ôjõª í æ dõ ªëÅ]u Ú ÙêŸ Ý S ë]ª-õª-ê ô ª.- J ô ÙvëÅ Eo ÚÛLT Ñìo öëºï í õ-úûìª î è -à úh ô ÙvëÅ]Ù í J- «éù šíô ª-Þœª-꟪ÙC.- J Ùêμ-ìõª, ú îμªùæà Ú ÙvÚ -åà ôáè[xìª EJtÙ-à -å-í ±pè[ª î æ ªëÅ]u Ú ÙêŸ Ý SE ë]ª-õª-ê ô ª.- J öëºï õ ëμjô + u-î u-úáàÿ ëå]ô tù ÎëÅ -ô ÙÞ -c-ccyöëº-ï í ± í æ de-e- í E-à -ú ªhÙC.- DEo í ²ô yù Îæ˺-îμª-æ Ú ÏúˆYšíçËμd, víæ âëà êÿc-êÿô í J-ÚÛ-ô öëºx Ñÿ¼g-vÞœ-êŸìª EóŸªÙvAÙà -c-cëç]ôát-þ dæàe-e-þ Ñí -óμ«-tù-à -î ô ª.- J íæ ªì-í -ë -ô õ ëμjô + uù, Núˆhô gù, íæ ªì-í -J- «é î uúáàÿ Þœªé-Ú õ ªëÅ]u ú ÙñÙëÅ]Ù : : = : : J êÿúûª\ ëμjô + u î uúáàÿ ÞœªéÚÛÙ ÑÙèË Ïû yôâ úˆdõªìª öëºõúûù Þœè -óÿ«-ô õª, Oªåô ñë]ìõª, øœ A-ë]Ù-è õ êÿóÿ«-köëº î è[-ê ô ª.- J ÍEo ô Ú õ î uúáàÿ Þœªé-Ú -õú ví «éù C 0 öë ë F 0. J vë]î õ Nù -óÿªùöëº ôùè[ª î uúáàÿ Þœªé-Ú - õªùæ ô³.- ÍN:-. ë] øœu î uúáàÿ Þœªé-ÚÛÙ. Eá î uúáàÿ Þœªé-ÚÛÙ- J vë] ÙêÁ ð åª, vë] Ù ÑÙèË ð vêÿ î uúá-à Eo í J- Þœ-é úh ÍC ë] øœu- î u-úáàÿù.- Íö Ú ÚÛªÙè Ú õù î uúá-à Eo í J-Þœ-é úh ÍC Eá- î u-úáàÿù.- J vë]î -õúûª, î óÿ³- ±-õúûª ëμjô + u, Núˆhô g î uúá-à õª ÑÙè[ ±.- J 0 C ìªù# 4 C ªëÅ]u Fô ª NGÅ-ìoÙÞ ví -Jhú ªhÙC.- î è à úh ú ÙÚÁ-#-ú ªhÙC.- àÿö x-j úh î uúá-#- ú ªhÙC.- Dû o Fæ Íú Ù-ÞœêŸ î uúáàÿù ÍÙæ ô ª.- J Ð ëå]ô tù õx Fæ Ú 4 C ë]ì ÞœJù þ Ùvë]êŸ, ÚÛEù íæ ªì-í -J- «éù ÑÙæ ô³.- J Íú Ù-ÞœêŸ î uúáàÿ ëå]ô tù õx ÍA-Q-êŸõ vëå]ª vð Ùê öëºx áö -øœ-óÿ«õ Ñí -J-êŸ-ö õª Þœè[ ÚÛæ d-ì-í pæ Ú, öëºí õ Fô ª vë] -ú -A-ö˺û ÑÙè[åÙ õx -àÿ-ô õª ñêÿ-úû-þœ-õª-þœª-êÿª-û oô³.- J Fæ Íú Ù-ÞœêŸ î uúáàÿù õx QêŸõ ví ë -ø -öëºxe Ú ô x ôè -ó ªåôÂ, Fæ Þ æ döëºx Fô ª Þœè[ -ÚÛ-åd-è[ÙêÁ ÍN í T-L-ð¼-ê ô³.- DEo ÍJ-ÚÛ-çË dù-ë]ªúûª Fæ Ú ú yõp í J- «-éùöëº Îõ\-ï -öëàìª ÚÛõª-í ±-ê ô ª.- J Fô ª 00 C ë]ì ò ù pùþ «ô ª-꟪ÙC.- Dû o Fæ ò ùˆp-òå - ì öë ë ªô ªÞœª þ ìù ÍÙæ ô ª.- Ð Ñÿ¼gvÞœêŸ ë]ì ò ù p íˆè[ìù, î ê - -ô é íˆè[-û -EÚ ú «ìù.- J íˆè[ìù šíj-tê Fæ ò ùˆp-òå - ì þ ìù ÚÛ«è šíô ª- Þœª-꟪ÙC.- Ð ú «vêÿù ÎëÅ -ô ÙÞ všíù ôâ ÚÛªÚÛ\ô í E- à -ú ªhÙC.- J íˆè[ìù êÿt_ê ò ùˆp-òå - ì þ ìù êÿþœª_-êÿªùc.- ÍÙë]ª Ú Óêμ hì í ô yêÿ vð Ùê -õšíj Ùå à óÿªè[ù ÚÛù dù.- ÍÚÛ\è[ Fô ª ú ª «ô ª 80 C ë Ì ÎN-JÞ «ô ª-꟪ÙC.- DÙêÁ í ë -ô õª êÿyô Þ Ñè[-ÚÛ ±.- Fæ vë]o-òå - ì þ ìù 0C. íˆè[ìù šíj-tê vë]oòå - ì Ñÿ¼g-vÞœêŸ êÿþœª_-êÿªùc.- ªÙàŸªšíj ú\æ ÙÞ à ú uú h òå ô Ù õx ÚÛL Þ íˆè[ìù õx Ñÿ¼g-vÞœêŸ êÿt_ ªÙàŸª ÚÛô ª-Þœª-꟪ÙC.- Ïö Ôô p-è ì Fô ª úoï -ÚÛÙÞ í E-à -óÿªè[ù õx uú h ú ªõ-òÅ ÙÞ ªÙàŸªšíj â J ú\æ ÙÞ à þ hè[ª.- J ú ô Ñÿ¼g-vÞœêŸ ë]ì í ë ô ú AE «ô a-è -EÚ Í -ú ô - ªó ªu Ñÿ geo Þœªð¼hù gù ÍÙæ ô ª.- J 00 C ë]ì Fæ E ò ù pùþ «ôa Ñù gù -cò ùˆpòå - ì Þœªð¼hù gùe-.- ë E Nõª 540 Cal/g. ªô ª- Þœª-꟪ìo Fæ ÚÛÙçË ÎN-JÚ øœú h ÓÚÛª\.- ÍÙë]ª Ú ªô ª-Þœª-꟪ìo Fæ õx Ôô pèë Þ óÿ«õ ÚÛÙçË, î è ÎNJ õx Ôô pèë Þ óÿ«õª à ö Bv ÙÞ ÑÙæ ô³.- J 0 C ë]ì ªÙàŸªìª Fæ Þ «ôa Ñù gù -cvë]o-òå - ì Þœªð¼hù gùe-.- DE Nõª 80 Cal/g. í Ùè[x ô þ -õìª àÿõxþ «ô a-è -EÚ àÿõxe Fæ E ÚÛõ-í è[ù ÚÛÙçË ªÙàŸª ³ÚÛ\-õìª ÚÛõ-í è[ù î ªõª.- ú ªh ± àÿö x ô ôåª ë E í J-ú -ô õ Ñÿ¼g-vÞœ-êŸõ uê u-þ -EÚ Íìª-ö˺- «-ìªð -êÿùöëº ÑÙåªÙC.- ÍÙë]ª Ú î ú -Nö˺ ÚÛÙçË àÿl- Ú -õùöëº -cæ e- êÿyô Þ àÿö x-ô ª-꟪ÙC.- ú ªh ± àÿö x ô ôåª ë E Ñí -J-êŸõ îμjø -ö u-eú Íìª-ö˺- «-ìª-ð - êÿùöëº ÑÙåªÙC.- ÍÙë]ª Ú ÚÛí ±- pöëº ÚÛÙçË þ ú ôáx - cæ e- êÿyô Þ àÿö x-ô ª-꟪ÙC.-

4 0 NáóŸªî è[ Þœªô ªî ô Ù VöËμj 6, 08 ûá æ u úã òëº ô ª ví òå ªêŸy ÑëÁuÞ õª ÓúÃOóŸ öëº ÍÚÛè[NªÚ ÚÛìqöËμdÙåªx Aô ªí Aö˺E X îë ÙÚÛçË øœyô óÿ E Jqæ sóúãoóÿ z ê ê \LÚÛ vð Aí CÚÛì ÍÚÛè[NªÚ ÚÛìqöËμdÙæËÀ ð¼ú ªdöË òå KhÚ ë]ô Ý ú ªhõª ÚÁô ªêÁÙC. ð¼ú ªdõª: ÍÚÛè[NªÚ ÚÛìqöËμdÙåªx/ ÚÁÎJ û æô ªx Íô êÿ, óÿªú ª, ÓÙí ÚÛ: Jqæ EñÙëÅ]ìöË ví Ú ô Ù. ë]ô Ý ú ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûËÂ. # J ê C: îëμòëàšújæëà: ÏÙ>FôÂq ÏÙè óÿ«lnªçëμèâ ú Ùú : ÏÙ>FôÂq ÏÙè óÿ«lnªçëμèâ sðõóöëàz, ì«ucmx. ð¼ú ªdõª: MÞœöËÀ Îíƈú ôâ, šï àâîôâ Îíƈú ôâ êÿcêÿô õª. Ý Sõª: Íô êÿ: è vu ÏûË ö, ÓÙHÔ, ú ÙñÙCÅêŸ ú òëμbúûªdöëºx è ð»x «, ÍìªòÅ Ù. ÓÙí ÚÛ: ÏÙæô «yu ë yô. ë]ô Ý ú ªh NëÅ ìù: ÎûËÂöËμjûË # J ê C: îëμòëàšújæëà: òå ô êâ ÓövËÚ deúâq LNªçËμè ú Ùú : òå ô êâ ÓövËÚ deúâq LNªçËμèÂ, íæ ª>óŸ«ò ëâ sñêÿhôâ ví ë øëâz óÿ EæËÀ. ð¼ú ªdõª: vð»òë ù ìk Îíƈú ôâ, úˆeóÿªôâ ÏÙ>Fô êÿcêÿô õª. Ý Sõª: 08 Íô êÿ: è vuêáð åª ÓÙÓúÃè[ñ«xu/ ÓÙHÔ, ú ÙñÙCÅêŸ vò ÙàŸªö˺x HÐ/ HçËμÚÂ/ ÔÓÙÕÐ, ÍìªòÅ Ù. ÓÙí ÚÛ: ô êÿí K Û, ÏÙæô «yu ë yô. ë]ô Ý ú ªh: ÎûËÂöËμjûËÂ/ ÎíÆÃöËμjûË ï ô ª Ú íˆöëìª í Ùí è EÚ # J ê C: îëμòëàšújæëà: î ÚÂÏû ÏÙåô «y u è ÎôÂè îëá è Õšï àâôîôâ ú Ùú : è ÎôÂè îëá è šíæûëâq ÏûËÂú då«uæëà ÎíÆà šïj ÎLdå«uè JšúôÂa sè Õšï àâôîôâz ð¼ú ªdõª: âë ÎôÂÓíÆÃ, JšúôÂa Íþ¼ú ó ªæËÀ sú Ùvæ ÚÛªdz Ý Sõª: Íô êÿ: ú ÙñÙCÅêŸ ú òëμbúûªdöëºx ÓÙÓúˆq, ûμæëà, 툚ï àâè ÑBhô gêÿ, í E ÍìªòÅ Ù. óÿªú ª: âë ÎôÂÓíÆà ð¼ú ªdöËÚÛª 8 ÔüŒ x, ÎôÂÔ ð¼ú ªdöËÚÛª 5 ÔüŒ x NªÙàŸÚÛ«è[ë]ª. ÏÙæô «yu ê C: îë CÚÛ: è Õšï àâôîôâ, è ÎôÂè, öë ïã öëè[ýëà sá túûqtôâz940. ë]ô Ý ú ªh à ø ô? ë]ô Ý ú ªh ê Dõª ³TóŸªìªìo ûáæ íæ Úù ìx N ô õìª ªôÁþ J ÍòÅ uô ª õ ë] ù dú Bú ªÚ ú ªhû où. ÎóŸ«ví ÚÛåìõ í ²JhN ô õìª àÿ«è[ àÿªa. zx ú Bùà ëå ûëâ úpúã šúùæôâ ÿ ôâöëº 45 ÍvšíÙæ úã Ý Sõª Íô êÿ: Õæ Õ, HÐ/ HçËμÚÂ/ HÓöËÀÕÓúˆq/ è ð»x «/ îë Úù ìöëà ÚÁô ªqõª. # J ê C: VöËμj 8 zx öë tò óઠû ù ìöëà ÏûËÂú då«uæëà ÎíÆà íæ >ÚÛöËÀ Óè[ªu Úù ûëâ, Þ ylóÿªôâ # J ê C: VöËμj 8 zx CMxö˺ 466 všíj ªK æ àÿôâ ð¼ú ªdõª Íô êÿ: ÏÙæôÂ, ÓLîμªÙæK Óè[ªu Úù ûëâöëº è ð»x «, úˆçëμæëà, # J ê C: VöËμj 0 zx ì«u ÏÙè óÿ«íú «u ôûëâqöëº 685 Íú šúdùåªx Íô êÿ: è vu, # J ê C: VöËμj zx þ êâ ÐúÃd šúùvæöëà ôjöë yöëº 4 vçë èâ ÍvšíÙæ úã Ý Sõª Íô êÿ: í ëáêÿô ÞœA, Õæ Õ, # J ê C: VöËμj l ð ôè ø õ ìªùà í õxöëºx î ªëÅ øœúḧe î ªö˹\Lí öëºêμjì Nù óÿª í Jâ û Eo šíùð»ùcùí âë óÿªè EÚ ví òå ªêŸyÙ Eô yï Ùà Íû ÚÛ Ú ô uvúû «öëºx ÖLÙí óÿ«èâq Í꟪uìoêŸîμªiìC. Ð í K Ûõª vð ÙBóŸªþ ô³öëº vð ô ÙòÅ îμªi ÍÙêŸô bbóÿª ð¼æ öë ô ÚÛª þ Þœªê ô³. Në uô ª õª ø ú Y ô ÙÞ öëºx AhE ÓÙàŸªÚÛªû NëÅ]ÙÞ ÏÙë]ªö˺ vð¼ê qï Ú õª ÑÙæ ô³. DE õx ví AòÅ ô ªhöËμjì í õxõª ÎóŸ«ú òëμbúûªdöëºx ÑìoêŸ PÜô õúûª à ô ªÚÛªû Í Ú øœù ÑÙåªÙC. Ú êÿh ÎNù \ô éõúûª Îþ \ô Ù Ôô pè[ªêÿªùc. ví AòÅ ÚÛª ú î õª.. -cú ôâ! ÕÕ-æ Ú, ÖLÙ-í -óÿ«-èâ-ú, «uëçâqúû«ªëå]u ê è õª ÔÙæ?e- Í -Þ -ï ì ú ë]-ú ªqö˺ Në uj Íè -Tì ví øœo ÏC.- - «uëçâq, šújûâqõ ö Þ ÕÕæ sâë ÐÐz, ÖLÙ-í -óÿ«- èâõª ÚÛ«è ªì ú õ-ñ-úãöëº ÑÙèË ú òëμb-úûªdõª Ú -àÿªaû -îμ«-ììo Í «-óÿª-úû-êÿyùöëº ìªù# í ±æ dì ví øœo ÏC.- - ªK Ð þ ô³öëº Ú ÚÛªû o à ö - ªÙC ð ôè -ø õ, ÚÛü -ø -õõ Në u-ô ª -õúû«, î J êÿlx-ë]ù-vè[ªõúû«ölù-í -óÿ«èâ ÞœªJÙ# êÿtì Í -Þ -ï ì ÑÙè[åÙ öë ë]ª.- XÚ Ùê ÓÙ.- èëμö d ÕÕæ ÍÚ -è[-oª ÖÚÛ-í ±pè[ª 4 ú Ù -êÿq-ô õ ð åª áj Þ ÖLÙ-í Ú vú è[õ Ú õ- u- -CÅE ÖLÙ-í -óÿ«èâ ÍE í L-à -î ô ª.- Në u ú ÙñÙ-CÅêŸ Nù -óÿ«-eú úh NNëÅ] ÍÙàμö˺x ÖÚÛ ú Ù -êÿq-ô Ùð åª, ú «\õª þ ô³ í õx-õúûª NNëÅ] ú òëμb-úûªdöëºx Eô yï Ùà ví A-òÅ -û y-ù é í K ÛöË ÖLÙ-í -óÿ«èâq.- ÓEo ÖLÙ-í -óÿ«èâq? í -K Ûö˺ ÑBh-ô ªg-õ-ô³ê ö òå -õª -z ÍÙêŸ-ô b-bóÿª þ ô³öëº NáóŸªÙ þ CÅÙ-#ì Në u-ô ª -õúûª ÞÁöËÀ, ú õyôâ îμªè[-öëàqìª ÍÙC-þ hô ª.- ìþœë]ª vð¼ê q-ï -Ú õª ÚÛ«è ÑÙæ ô³.- êÿô yêÿ ú Ù -êÿq-ô öëºx ví í Ù-àŸÙ-ö˺E Í꟪u-êŸh ª NøŒy-N-ë u-õóÿ«öëºx Ñí -Ú ô î êÿ-û -õêá Íè t-ù ìªx þ CÅÙ-àŸ-è -EÚ Ð íæ L-ê õª êáè[p-è[ê ô³.- «uëçâqöëº ûáòëμöëà wšíjâëàþ òå NÙà íæˆöëà îμªè[öëà þ CÅÙ-à -î -Jö˺ ÕÓÙ-îËÁö˺ NáóŸªÙ þ CÅÙ-#-ì-î ô ª à ö - ªÙC ÑÙåª-û oô ª.- z ÕÓûÂ-ÓÙîËÁ ìªù# wçëμjeùþâ Ú uùíãúûª ÓÙí - Újì-î -JÚ úˆóùõ, ÕÓúÃÕ ö Ùæ ví A-ÿ -êÿt-úû-îμªiì ú Ùú öëºx û ô ªÞ ví î øœù õgå-ú ªhÙC.- z ÕÓûÂ-ÓÙ-îËÁö˺ ÑêŸh ª ví ë]-ô )ì ÚÛì-ñ-ô -#-ì-î - JÚ sú uùíãúûª ÓEoÚÛ Ú ÚÛ-ð¼-ô³û z îμªjæà ú Jd-íÆ - Úåªx õgå-þ hô³.- 4z ÎëÅ]ª-EÚÛ ú «-áùöëº ú ÙÚ x-ù d-îμªiì, ò ëå]u-ê óÿ³-êÿ-îμªiì þ û -õìª Eô y-ï Ù-àŸ-òËºó ª òå N û óÿª- ÚÛª-õÚÛª #ìo-êÿ-ìù-öëºû ú ªþ u þ ëå]ì Íû ÖLÙí óÿ«èâq 959ö˺ vð ô Ù-òÅ -îμªiì ÏÙå-ôÂ-û -ù -ìöëà «uëç]-îμª-æ ÚÂq ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõóùîëáz êá ð åª šújûâq, ï u «-Eæ úã ú òëμb-úûªdöëºx ÚÛLí ÏÙÚ ÖLÙ-í -óÿ«èâ í K Ûõìª ví í Ù-àŸ-î u-í hùþ Eô y-ï -þ hô ª.- ví A ú Ù -êÿqô Ù VöËμjö˺ ÖÚÁ\ ú Ù -êÿqô Ù ÖÚÁ\ ë øœùöëº sví A ú òëμb- ÚÂdÚÛª Nè Þ z áô ª-Þœª-ê ô³.- Oæ öëº- -ÏÙ-å-ôÂ-û -ù -ìöëà íæ >ÚÂq ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõíˆ-šï àâîëáz, ÏÙ- î ªëÅ]ÚÛª í ë]ªìª! å-ôâ-û -ù -ìöëà ÚNªwúˆd ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõúˆ-šï àâîëáz, ÏÙ-åôÂ-û -ù -ìöëà ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõhîëáz, ÏÙ-å-ôÂ-û - ù -ìöëà Ívþ d-ìoª ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõôîëáz, -ÏÙ-å-ôÂ-û -ù ìöëà WE-óŸªô šújûâq ÖLÙ-í -óÿ«èâ sõâë -ÓúÃîËÁz, Íû N vð àÿªô uù ð»ùcì í K Ûõª.- Ð í K Û-õìª ÍÙêŸ-ô b-bóÿª þ ô³öëº î ôyô ª ú Ùú õª Eô yï -þ hô³.- Íô³ê Oå-EoÙ-æ F ÚÛLí ÕÓúÃ-îËÁ sïùåôâ-û -ù -ìöëà šújûâq ÖLÙ-í -óÿ«èâqz ÍE í õª-þ hô ª.- -Ñ-ë -ï -ô -éþ ÍA- ³-Üu-îμªiì ÕÓÙ-îËÁìª Bú ª- Ú Ùë Ù! ªì-ë -ø -EÚ ÕÓÙ-îËÁö˺ vð A-EëÅ]uÙ ï Ùà -õ-ìª-úûªìoî ô ª ÍCÅ-Þœ-NªÙ-à -Lqì ë]øœõª û õªþœª.- z víˆ ÎôÂ-ÓÙîËÁ:- ÞœêŸ ú Ù -êÿqô Ù ìªù< Ð ë]øœìª ví î -øœ-ší-æ dô ª.- ÎôÂ-ÓÙîËÁ ÍÙçË Ká-ìöËÀ «uëçâq ÖLÙí -óÿ«èâ.-.- ÍÙçË ô ù Z-þ ô³ í K Û.- DE ÚÛÙçË ³Ùë]ªÞ áj- ÞC Ú ñæ d Ð ë]øœìª íˆîôâ-óù-îëáþ í õª-þ hô ª.- ví A ô ù ZÙ ìªù< ë ë í ± 00 ªÙCE ÓÙí ÚÛ à þ hô ª.- 9, 0,, sð ú Ù -êÿqô Ù ìªù#z êÿô -Þœ-꟪õª àÿcî í õxõª DEÚ Íô ª õª.- ví AòÅ - Ù-꟪-öËμjì 8 êÿô -ÞœA í õx-õúûª ÚÛ«è Íìª- ªA ÑÙåªÙC.- í K Û ªK ÚÛù dùþ ÑÙè[ë]ª.- ú Ùþ \ô Ù Ð ÖLÙ-í -óÿ«-èâqúûª ú ë]ìä- ª- è[ù õx ú ª-ÚÛ«-ô ª-꟪ÙC.-.-# -J- -ô ÚÛ«ð¼æ öëº Eõ- -öë ÚÛ ð¼ô³û! 5z «uëçâq ÖLÙ-í -óÿ«èâ ú õ-ñúã GÅìo-îμªi-ìë.- Íô³-ì-í p-æ Ú ÏÙåôÂ/- êÿô -ÞœA êÿô yêÿ ô ú ÕÕæ -âë ÐÐ, vþ è[ªu-ó ª-ù ûâ êÿô yêÿ ô ú Ú uæà ö Ùæ ÚÛJÈ-ì-îμªiì í K Ûö˺x NáóŸªÙ þ CÅÙ-àŸ-è -EÚ û éu-îμªiì í ±û -CE î óÿª-è[ùöëº Ð í K Ûõ Þ í pë]ìù îμõ-úû-åd-öë -EC.- - «uëçâq ÖLÙ-í -óÿ«èâ ö Þ íæ >ÚÂq, ÚNªwúˆd, Ívþ d-ìoª ÖLÙ-í -óÿ«èâq, ÏÙÚ WEóŸªô šújûâq ÖLÙ-í -óÿ«-èâõª ÑÙæ ô³.- Oæ -öëºì«nnëå] ë]øœ-õªù-æ ô³.- u z ÎôÂ-ÓÙîËÁ:- Ð ô ù Z-þ ô³ í K ÛÚÛª 0 ªÙC í õxõìª s00 ªÙC ìªù#z ÓÙí ÚÛ à þ hô ª.- Íô³-ë]ª- Þœªô ª ò L-ÚÛ-õÚÛª ví ê uúû Íô êÿ «ô ª\-õªÙ-æ ô³.- z ÕÓûÂ-ÓÙîËÁ:- sïùè -óÿªûâ «uëçâq ÖLÙ-í - óÿ«èâz ÍEo ô vÿ d-õ- ìªù# ÎôÂ-ÓÙîËÁ þ ô³öëº ÓÙí ÚÛ à ú ì Në u-ô ª -õúûª Ð í K Û áô ª-ÞœªêŸªÙC.- í K Û þ ô³ ÚÛJÈ-ìÙÞ ÑÙåªÙC.- ÍCÅÚÛ ÕÚÛ«u ÑÙè, «uëçâqöëº ví ê uúû ví AòÅ Ñìo Në u-ô ª õª, ví ê u-úû-îμªiì P Ûé Bú ª-ÚÛªìo Në uô ª õª «vêÿî ª Ð í K Ûìª îμªô ªÞ _ ô óÿª-þœ-õª- Þœª-ê ô ª.- 4z wçëμjeùþâ Ú uùíã:- ÕÓûÂ-ÓÙîËÁ ìªù# 0 ªÙC Në u-ô ª -õìª síô³-ë]ª-þœªô ª ò L-ÚÛ-õìªz ÓÙí ÚÛ à ú ûμõ-ôá-võ ví ê uúû êÿkpä-ë]ªìª ÍÙC-þ hô ª.- Ð 5 ªÙC Në u-ô ª õ ìªù# Îô ª-Þœªô ª Në u-ô ª õª ÍÙêŸ-ô b- BóŸª þ ô³ú ÓÙí ÚÛ Í ±-ê ô ª.- Ð Îô ª-Þœª-JÚ AJT ÕÓÙîËÁ ÚÛÙçË ³Ùë]ªÞ ÏÙÚ ÚÛ wçëμjeùþâ Ú uùíãìª Eô y-ï -þ hô ª.- -Ó ô ª Eô y-ï -þ hô ª? ï Ë˺Oª ò ò šúùåôâ íæ ôâ šújûâq Óè[ªu- Ú-ù ûâ sšï àâ- H-úˆ-ÓúÃÐz ò ÙòË î ô ª ÓûÂ-H-šï àâ-óî⪠sû ù -ìöëà òëºôâ ÎíÆà ï óÿªuôâ «uëç]-îμª-æ ÚÂqz î J þ á-ìuùêá Ð í K Û-õìª Eô y-ï -þ hô ª.- # J ë]øœöëºx ÚÙvDóŸª «ì- - -ì-ô ªõ ªÙvAêŸy ø Ü ú ï óÿª ú ï - Ú -ô -õìª ÍÙC-ú ªhÙC.- Þœ ª-EÙ-à -LqÙC ÔNª-åÙçË.-.- «uëçâq ÖLÙ-í - óÿ«èâ ú õ-ñ-úãúû«, ÕÕæ -âë ÐÐ ú õ-ñ-úãúû«, ÕÕæ -âë ÐÐ ðæ ÙèË -ù -ûâúû«ú ÙñÙëÅ]Ù öë ë]ª.- -Ö-LÙ-í -óÿ«-èâöëº ÎMbvò, Ú ÙG-û -å-júâq, ìùñôâ CÇóŸªK, â îμª-væ öëºx ví øœo-õìª ú ÙCÅþ hô ª.- ÖÚÛ\ íˆîôâ-óùîëá þ ô³öëº êÿí p sð þ ô³öëº 0 ví øœo-õªù-æ ô³z NªT-Lì ë]øœöëºx ÞœÙåö˺x 6 ví øœoõª þ CÅÙ-à Lq ÑÙåªÙC.- ÚÛFú Ù 4 ví øœoõª ÚÛ ô-úâdþ à ú -ì-í p-æ Ú êÿô ya ë]øœúûª Íô êÿ êÿí p-úûªùè þ CÅÙ-àŸ- àÿªa.- --í -K Û ô óÿ«-õ-ìª-úûªùçë.-.-? S ÏÙè -óÿªûâ û ù -ìöëà ÖLÙ-í -óÿ«èâ í K Û ô óÿ«-õ-ìª- ÚÛª-û -î ô ª ÍCÅ-Ú -JÚÛ îμòëà-šújæà olympiads.hbcse.tifr.res.i öëºú îμü h í ²Jh N ô õª õòå u- ª- ±-ê ô³.- S Ð ÖLÙ-í -óÿ«èâ í K Ûõª ÖÚÛ vúû «Eo Íìª-ú -Jú ªhÙ-æ ô³.- Ïí ±pè[ª ìè[ª-ú ªh-ìoC 08-9 šújú öëà.- ÍÙçË 09ö˺ áô -Þœ-òËºó ª ÏÙå- ôo-ù -ìöëà ÖLÙ-í -óÿ«- èâúûª Íô êÿ þ CÅÙ-àŸ-è -EÚ ë ë í ± VöËμj 08 ìªù# ví vú óÿª vð ô Ù-òÅ - ª- ±-êÿªùc.- S «uëçâq ÖLÙ-í -óÿ«èâ šújú öëà Ïí p-æ Ú vð ô Ù-òÅ - ªô³uÙC.- DEö˺ îμ³ë]æ ÍÙàμ Íô³ì víˆ ÎôÂ-ÓÙîËÁ ÖÚÛæ Ú NªÙ# ô óμ³àÿªa --N-ë u-ô ª õª êÿ ªÚÛª vð OéuÙ Ñìo ú òëμb-úûªdöëº ÖLÙ-í -óÿ«èâ ô ú ª-ÚÁ- àÿªa.- ÖÚÛæ ÚÛÙçË ÓÚÛª\ ú òëμb-úûªd-öëºxì«ð í K Û-õÚÛª ï á-ô ª-Ú -îë àÿªa.- - Ö-LÙ-í -óÿ«èâ í K Ûõ ÚÁú Ù ë ø Eo 5 vð Ùê õªþ NòÅ ->Ù-à ô ª.- ÖÚÁ\ vð Ùê -EÚ ÖÚÛ ÚÁ ÎJ -û -åôâ ÑÙæ ô ª.- êμõù-þ é, ÎÙvëÅ]-ví -ë -øëâ-õúûª ÖÚÁ\ ÚÁ ÎJ -û -åôâ à í ±pì Ñû oô ª.- ÎÙvëÅ]ví ë øëâ: ú ªëÅ ë N snáóÿªî è[z êμõùþ é: vð».æ.í ªô û ëçâ sšïj ë]ô ò ëâz Ð 5 vð Ùê -õúûª Íë]-ìÙÞ úˆh-óúãð ð ôè ø -õ-õfo ÖÚÛ vð ÙêŸÙ, ìîëá-ë]óÿª Në u-õ-óÿ«- õfo ÖÚÛ vð ÙêŸÙ, Íö Þ ÚÙvDóŸª Në u-õ-óÿ«- õfo ÖÚÛ vð ÙêŸÙ Ú Ùë]ÚÛª þ hô³.- Ð ð¼æ -õúûª ú ë]ìäù Íó ªu ví vú -óÿªöëº ú òëμbúûªd í J-â ìù à ö - -ô ÚÛª îμªô ª-Þœ- ±-êÿªùc.- NNëÅ] ví î øœ í K Ûö˺x Ð í J-â ìù ÓÙêÁ Ñí -óμ«-þœ-í è[ª-êÿªùc.- ÍÙë]ª Ú ê NªtëÁ êÿô -ÞœA àÿë]ª- ±-êÿªìo -í pæ ìªù< ì#aì ú òëμb-úûªdöëº ÖLÙ-í -óÿ«èâ í K Û-õÚÛª ú ë]ìä-í -è[åù ÍEo NëÅ ö vøë óÿª-ú \ô Ù! ë]ô -Ý ú ªh Þœè[ª ± ³T-ú ÙC.- ÍÙçË 08-9 «uëçâq ÖLÙ-í -óÿ«èâ ví vú -óÿªöëº ví î -PÙà Í -Ú øœù Ð ú Ù êÿq-ô -EÚ öë ë]ª.- S íæ >ÚÂq, ÚNªwúˆd, Ívþ d-ìoª ÖLÙ-í -óÿ«èâq îμ³ë]æ úd> í K Û Íô³ì û ù -ìöëà þ dùè[ôâ ÓÞ b-nª-û - ù ûâ sóûâ-óúãðzúûª îμü }-õ-ìª-úûª-û -î ô ª ÍCÅÚ JÚÛ îμòëàšújæàúûª îμrx ÍÚÛ\-è -ìªù# vð šúp-úûdúã è½ûâ-öëºèâ à ú ª- ÚÛªE N -ô õª êμõª-ú ª-ÚÁ- àÿªa.- S ÓûÂ-ÓúÃÐ.-.- ì Ù-ñ-ô ªö˺ áô ª-Þœª-꟪ÙC Ú ñæ d Ïí pæ ìªù< ú ìo-ë]ìä-îμªiê ú J-ð¼-꟪ÙC.- -â -vþœêÿh ú ª «.-.-! ð -ôè -ø õ þ ô³ Në]uö˺ î uð ô ð¼úû-è[õª ÓÚÛª\- îμjì ví ú ªhêŸ êÿô ª-éÙö˺ Në u-ô ª -õúû«, êÿlx-ë]ù-vè[ª-õúû«ú Eo ú «àÿ-ìõª.- q ÖLÙ-í -óÿ«èâ íô ªì Íû ÚÛ Në u-î u-ð ô ú Ùú õª sví àÿª-ô é ú Ùú õª, ú «\öëàq, ÚÁ#ÙÞ ÚÙvë õª, ÚÛü -ø - õõªz ÍCÅ-Ú -JÚÛ í K Û íô xìª Íìª-ÚÛ-Jú «h í K Û-õìª Eô y-ï -ú ªhÙ-æ ô³.- q Ïö Ùæ í K Ûö˺x Î ú Ùú õª Ïà a íæúâ ô uùúûªõ ö x, îμªè[öëàq ö x Óö Ùæ Ñí óμ«-þœ ÑÙè[ë]ª.- q Ð ú Ùú õª ÍÙCÙà îμªæ -JóŸªöËÀq õx Þ F, ÍÚÛ\è Ñð -ëå u-óÿ³õ õx Þ F ÖLÙ-í -óÿ«èâ þ ô³ í K Ûõ ví í - ô-ù ûâ þ ëå]uù Ú ë]ª.- q ÍCÅ-Ú -JÚÛ îμòëà-šújæàöëºú îμrx-þ F, Íô -êÿÿ ÚÛL-Tì P Û- ÚÛªõ ú õ-ï õ«, P Ûé Bú ª-Ú E «vêÿî ª Ð CøŒö˺ í õx-õìª ìè -í Ù-àŸè[Ù ÑêŸh ªÙ.- l Ö-LÙ-í -óÿ«èâ í K Û-õÚÛª ú ÙñÙ-CÅÙ# ú òëμb-úûªd-õ-î K EJÌù d ú «-à ô Ù, JíÆ - ôûâq í ±ú h-ú õª, ví øœo-í -vê õ ÚÁú Ù öë ë àÿ«è[- àÿªa.- u Bô Ùö˺ þ Ù ÚAÚÛ þ óÿªù Bô Ùö˺E ÚÛ va ª Dyð õ í ô uî Ûé, ÍìªÚÁE í Jú êÿªöëºx ªêŸq uú ô ªõÚÛª ú ³vë]Ùö˺ þ óÿªù ÍÙCÙàŸè[Ù, í ô u ô é Ú õªù u Eî ô é, ú ttxùþâ EôÁëÅ]Ù êÿcêÿô Ú ô uúûö ð õìª ÚÁúÃdÞ ô ª õª Eô yï ú ªhÙæ ô ª. OJö˺ þ Ù ÚAÚÛ NòÅ Þ EÚ àμùcì óÿ«ùvaúâõª êÿ ª NëÅ]ªö˺x òå ÞœÙÞ îμªú EÚÛöËÀ, ÓõwÚ dúûöëà, ÔôÁû æ ÚÛöËÀ óÿªùvê õª, î ï û õª îμ³ë]öëμjì î æë Eô yï ú ªhÙæ ô ª. ªÙ# î êÿìùêáð åª þ ÚÛô uõìª ÍÙCÙà Ð óÿ«ùvaúâ ÑëÁuÞ õúûª ví ú ªhêŸÙ ví ÚÛåì îμõª è ÙC. è ð»x «Në uô ª öúûª ÍÙë]ªò åªöëº Ñìo ªÙ# Í Ú ø öëºx óÿ«ùvaúâ ð¼ú ªdõª ³ÜuîμªiìN. Ôè CÚ ôùè[ªþ ô ªx û O, ÚÁú ªdÞ ô ª NòÅ Þ õª Ð ð¼ú ªdöË òå KhÚ ví ÚÛæì Nè[ªë]öË à þ hô³. ê â Þ ÏÙè óÿªûëâ ÚÁúÃd Þ ôâ óÿ«ùvaúâ ð¼ú ªdöË òå KhÚ ûáæ íæ Úù ûâ ÚÁú ªdÞ ôâ óÿ«ùvaúâ Ú õª ±õª îμõª è ÙC. èë üœx è ð»x «ÚÁô ªq í ²Jh à ú ì í ±ô ªù ÍòÅ uô ª õª Oæ Ú ð¼æ í è[ àÿªa. ô êÿ, øœkô ë ô Äu í K ÛõË ë yô EóŸ«ªÚ õª à í è[ê ô ª. ÓÙí Újì î JÚ íæ vñ J ìªù# P Ûé îμ³ë]öë ±êÿªùc. P Ûé ÍìÙêŸô Ù ÑëÁuÞœÙöËºÚ Bú ªÚÛªÙæ ô ª. Íô êÿõª: ÓöËwÚ dúûöëà/ îμªú EÚÛöËÀ/ ÓöËvÚ deúâq ÍÙè çëμmúû ue Úù ûëâ NòÅ Þ öëºx ÓÙë]ªö˺ûμjû èë üœx è ð»x «ÚÁô ªq 60 ø êÿù «ô ª\öËêÁ í ²Jh à ú ì í ±ô ªù Në uô ª õª Íô ª õª. Óúˆq, ÓúˆdöËμjê 55 ø êÿù «ô ª\õª ú Jð¼ê ô³. óÿªú ª ÚÛEù Ù 8 ÔüŒ x, ÞœJù Ù. ÍÙçË íæ vñ J, 997 áì J, 00 ªëÅ]u ÍòÅ uô ª õª áetù# ÑÙè L. Óúˆq, ÓúˆdöËÚÛª Íô³ë üœ x; HúˆöËÚÛª èë üœ x ÞœJù óÿªú ªö˺ ú è[lùí ± Jhú ªhÙC. ô êÿ í K Û NëÅ ìù ô êÿ í K Û ÎòËμbÚ dîëâ NëÅ ìùöëº ÑÙåªÙC. ÍòÅ uô ª õª è ð»x «öëº àÿcnì vò Ù# sóöëwú dúûöëà/ îμªú EÚÛöËÀ/ ÓöËvÚ deúâq ÍÙè çëμmúû ue Úù ûëâz ìªù# ví øœoõª þ hô³. Oæ êáð åª ÏÙTxùÃ, áìô öëà û öëμèâb, KáEÙÞ Îí då«uèâ ÍÙø öëºx í Jâ û Eo í K þ hô ª. ô êÿ í K Ûö˺ Íô êÿ þ CÅÙ#ìî JÚ øœkô ë ô Äu í K Ûõª síˆðæ z Eô yï þ hô ª. ø Kô ÚÛ ví «é õª: ÍòÅ uj Ó꟪h ÚÛFú Ù 57 šúù.oª. ÑÙè L. Òí J íˆöëaúû ³Ùë]ª, íˆlaì êÿô yêÿ àå B Ú öëêÿ uê uú Ù ÚÛFú Ù 5 šúù.oª. ÑÙè L. Ð NòÅ ÞœÙö˺ Íô êÿ þ CÅÙàŸè EÚ 7 ENªÿ öëºx.6 Ú.Oª. ë]«ô Ù í ô ª Þê hl. 0 0 í ±ùãííãq BóŸªÞœöËÞ L. íˆðæ öëº Íô êÿ ð»ùcê îëμjë]u í K Ûõª Eô yï þ hô ª. ÍòÅ uô ª öë ú JdíÆ Úæxìª ô êÿ í K ÛÚÛª îëμrxìí ±pè[ª í JQLþ hô ª. ÍEo N ô õ«ú Jð¼ê û í K Û ô óÿªè EÚ Íìª ªAþ hô ª. ÍÙë]ª öëx í K ÛÚÛª îëμü xæí ±pèë í ëáêÿô ÞœA, è ð»x «ÖJ>ìöËÀ ú JdíÆ Úåªx, ³Üuîμªiì ê Dõª ÎûËÂöËμjûË ë]ô Ý ú ªhöË úˆyúûô éúûª # J ê D: ÎÞœú ªd þ óÿªùvêÿù 5 ô ÚÛª í K Û ÚÙvë õª: ³Ùñô³, àμûμjo, ÚÁöËÀÚÛê, ûëáô³è îëμòëàšújæëà: ðæ¼æëºõª, Ôëμjû Õè, ú JdíÆ Úæx ìúûüœxìª Bú ª Úü xl. Húˆ, Óúˆq, Óúˆd ÍòÅ uô ª öëμjê ÚÛªöË vëå]ªoúûô é í vê Fo ú ë]ìäù à ú ªÚÁî L. êÿªc ÓÙí ÚÛ ô êÿí K Û, íˆðæ, îμªè ÚÛöËÀ çëμú ªdöË ÍìÙêŸô Ù êÿªc EóŸ«ªÚ õª Eô yï þ hô ª. ÓÙí Újìî J N ô õìª áì Jö˺ ÚÁú ªd Þ ô ª îëμòëàšújæëàöëº ÑÙàŸªê ô ª. vð ëç]nªúû P Ûé íæ vñ J, 09 ìªù# ÕÓûËÂÓúà #öë\öëº vð ô ÙòÅ ª ±êÿªùc.ñëáuþœùöëº à Jì î JÚ ô «.9,00 öëîë êÿìù àμlxþ hô ª. DÙêÁð åª ô «.6,00 óÿ«ùvaúâ òå êÿuù, è Ô, šï àâîôâô, ÏêŸô ÍöËîËμìªqõª Íë]ìÙ. í õª ÏêŸô ví óμ«áû õª sú uùæ ûëâ, ú A, ë]ªú ªhõª, ÓMdúˆ îμ³ë]öëμjìnz ÑÙæ ô³. êÿô yêÿ í ëáìoêÿªöë ë yô Íú šúdùæëà <íæã ÏÙ>Fô ï ËË˺ë ô ÚÛª à ô ªÚÁ àÿªa. CA l

5 6 Ðû è[ª Í ªô A Þœªô ªî ô Ù 6 VöËμj 08 IBPS RRB Officer Scale - I Prelims Model Paper Solutios No.of Questios: 80 Total Marks: 80 Time: 45 Mts. seìoæ êÿô ªî ô³z (6-0): $ ; ; H; = & (-): A(+) U() M N() J (+) K (+) L() 4. Top = 0 th ; bottom = 8 th So total umber of studets = = 7. (6-40): Logic: st elemet of the code: If the word has odd umber of letters the we use $ symbol. If the word has eve umber of letters i the word the we use & symbol. d elemet of the code: Add i total umber of cosoat preset i the word. rd elemet of the code: Opposite of vowel which comes st accordig to icreasig alphabetical order amog all the vowels preset i the word. 4. Fractio of milk i three mixtures Aveage speed = = 48 km/hr 50 The speed of aircraft = 48 = 96 km/hr Time i Trai = 0 hr The, time i Ship = 0 = 0 Time i aircraft = = 0 hr Distace i aircraft = 0 96 = 960 Remaiig distace = = 440 Let the distace travelled by trai = x The the distace travelled by ship = x ATQ, x = 440 x = 480 Required aswer = 480 = 960 km (00 85) 4. Water i iitial mixture = 0 00 = 4.5 Lt (00 9) Water i ew mixture = 0 =. Lt 00 Water to be removed = 4.5 lt. lt =.4 lt Quatity to be replaced from mixture.4 = 00 = 6 lt 5 6 Required aswer = 00 = 5.% Let the total sum = 470 (this is multiple of (7) ) Moey spet o Car = 470 = Value of car after years = 490 = Moey deposited i bak = = 980 Moey received after yrs 6 6 = 980 = Total sum of the moey after yrs = = 77. ( ) Required Aswer = % 45. Let (A, B) MP SP CP x 0% + 50% Required ratio = : 7 90 i.e 5:4 x 50 ATQ, x + = 90 x = 60 0 Profit = Icreased Profit = % = 5 New SP = = New MP = = 8.75% Required aswer = ( ) = 8.75% Lakshya will reach Ichagarh i = 0 (5 + 5) hrs ad retur back. Before reachig Ichagarh Lakshya ad Rupu already met oce. Distace betwee Lakshya ad Rupu whe Lakshya reaches Ichagarh = 0 0 = 00 km Relative speed whe they both goig i same directio = (5 5) (5 5) = 0 km/hr Time required to meet secod time 00 = 0 + = = 0 hr Let the umber of Orage ordered = x piece Ad the price of Apple = Rs. a per uit The price of Orage = Rs.a per uit 40 ATQ, (4a + a x) = (a 4 + ax) 00 0a + 0ax = 56a + 7ax 6a = ax x = Required aswer 4 : : 48. Aru will take to Complete the whole work = 6 = 9 days Lakshya will take to complete the whole work = 8 = 4 days Pulkit will take to complete the whole work 4 = = 6 days Now let the total work = L.C.M. (9,, 6) = Aru s efficiecy = = 6 uits 9 44 Lakshya s efficiecy = = 6 uits 4 44 Pulkit s efficiecy = = 9 uits 6 Work doe by all three together i day = = uits I 4 days they will complete = 4 = 4 uits Remaiig work = 44 4 = 0 uits 0 Required aswer = =. days m 4 m 4 m 00 m 4 m Area of each quadrat of radius 4 m = r = Area of 4 quadrats = 4 = 4 4 = 66 m 7 Area of square Park havig side 00m log = 00 00m = 0,000 m Area of the remaiig part of the park = 0, = 984 m = 000 x (After 8 hrs total bat produced = x) 000 x = y Now, = y = ( ) ( ) 5. I. x + 7x + 0 = 0 x + 5x + x + 0 = 0 x(x + 5) + (x + 5) = 0 (x + ) (x + 5) = 0 x = 5, ( ) II. 0y + 9y + = 0 0y + 5y + 4y + = 0 5y(y + ) + (y + ) = 0 (5y + ) (y + ) = 0 y =, x < y 5 5. I. x + x 6 = 0 x + x x 6 = 0 x(x + ) (x + ) = 0 (x ) (x + ) = 0 x =, II. y y + = 0 y 7y 6y + = 0 y(y ) 7(y ) = 0 (y 7) (y ) = 0 7 y =, y > x 5. I. 4x = 49 x =.5 II. 9y 66y + = 0 9y y y + = 0; y =, 54. I. x + 8x + 4x + = 0; x = 4, 8 II. y + y + 6y + 8 = 0; y =, 6 No relatio betwee x & y 55. I. x 0x 5x + 00 = 0; x = 5, 0 II. y 0y 6y + 0 = 0; y = 6, 0 No relatio betwee x & y 56. Required differece = = = Total graduates i 0 & 06 = ( ) + ( ) Total Egieerig graduates = Desired % = Total Egieerig graduates = 9000 Total Medical graduates = Ratio = 68 : Sum = ( ) + ( ) = Total time take by E = 500 = 70 hr 00 4 Time take by car = 70 = 40 hr 7 Distace travelled by car = 400 Distace travelled by trai = 00 = 600 km Speed of trai = 5 km/ hr 0 6. Total time take by D = 500 = 60 hr 00 Now ATQ, x x + = 60 Where x = time take by trai x = 40 Time take by car = = 0 hr Distace travelled by trai = 40 = 880 km Dist. travelled by car = = 70 km 70 speed of D by car = = 6 km/ hr 0 6. Time take by B, C ad D together 4 = 500 = 0 hr 00 Time take by E, F, G ad H together 48 = 500 = 40 hr 00 Let Avg. Speed of B, C ad D = x Let Avg. Speed of E, F, G ad H = y ATQ, 0 x = 40 y x 40 8 = = Required aswer = 8 : 7 y Time take by A = 500 = 50 hr 00 5 Time take by C = 500 = 75 hr 00 Let Avg. speed of A = 4x Let Avg. speed of B = x ATQ, 75 x 50 4x = 500; x = 0 Avg. speed of A = 40 0 = 80 km/hr Total distace travelled by A = = 4000 km Let the speed of A by car = x km /hr ATQ 4000 = 80 S = 70 km/hr x Time take by G = 500 = Distace travelled by trai = 50 = Time take by trai = = 0 hr 45 Time take by car = 45 0 = 5 hr Distace travelled by car = = Speed of G by car = = 60 km/hr , +,.5 +, +,.5 +. Therefore, = , +, +, 4 + 4, Required %= 00 = 0.86% Required differece = ( ) 5 60 = 65 = = Required marks = = = Required Ratio = 65 : 95 = : Required % = = 4.5 5% = ? = ? = = 50.? ? 8 = ? = 067. This model paper was prepared by subject experts of RACE Istitute, Hyderabad.

6 0 Á tyó Q ö $ Ö VÊ $ΔÊˇ$ ÈΔÊˇÖ 6 lãò O 08 Á ßëÀØË $ ö ΔÊˇ~ ö *À ÃÙ ßë Áú$Ör$ ö # {Á M>ΔÊˇÖ A ö $«ı.. BÃÍπªÒ så sò ã t / apple *yê Ãå &6 Á ÖyÏ sï $ØÈÑÏ Á ö Øå Ô ƒê $Δˇ Î MÊ Œt apple *yê Ãå &7 Œã, {VÊ *ã fi, BΔˇBΔˇº {Á ôû MÊ Ö apple *yê Ãå &8

7 Q ö $ Ö VÊ $ΔÊˇ$ ÈΔÊˇÖ 6 lãò O 08 Á tyó A Ö Δ>{ÁŸt {MÓ yê À {ªÍÖy AÖªÍÌ yê Δˇ G ö ΔÊˇ$?. "Ì ÖVÊ Á NΔˇ KÚ Øå ªÍ yï ÖrØå &08' Á #ΔÊˇ$ÁŸ$À Ì ÖWÃå fi gù ôë? G) ÕØå yëøå (-^apple OØÈ) º) Œ ^ ÖV ( ö $-ÃÙ -ÌŸƒÊ *) Ì ) ^Û Øå ^apple Øå (-ôapple O- ÈØå ) yï ) MÏ ßëÖº { M>Ö-ô (-CÖ-yÏ -ƒê *). "Ì ÖVÊ Á NΔˇ KÚ Øå ªÍ yï ÖrØå &08' ö $Ìfl Ê À Ì ÖWÃå fi gù ôë? G) CÖÜ-ƒÊ *Øå ΔÊˇ^Ë -Ø -M (- ë-ƒå $-ÃÍÖy ) º) Á ƒê *MÊ ôë MÊ - -ÌŸ(-f- ÎØå ) Ì ) ØË gz $ JMÊ $-Áfl -ΔÊˇ(-f- ÎØå ) yï ) Ì..-Ì Ö- ßÊ $(-CÖ-yÏ ƒê *). 00ÃZ szm Û MÊ V> f«vû JÕÖÌ M fi ö $Á Pså? G) ÈÕz º) $ Î Ì ) ö * Ï M yï ) $Δ>-ƒå $-ô È 4. 00ÃZ szm Û MÊ V> fδêˇ$vê ØË $ØË ÎΔ> JÕÖÌ M fi ö $Á Pså? G) AÕµ º) apple $OsÓ Ì ) ªÙ œgå yï ) ÎΔ>-ºså 5. "BÌ ƒê * l ƒê $Δˇ ªÍ yï ÖrØå ^ÈÖÌ ƒê $Øå ÌŸã &08' gù ôë? G) MÊ $ÃÍ- ö -ô Ü-Á -Øå (- ë-ƒå $-ÃÍÖy ) º) ÕƒÊ *ÖV køå -Áflü-ƒå $(- ö $-ÃÙ -ÌŸƒÊ *) Ì ) Áfl Øå -ƒê $$(-^apple OØÈ) yï ) ÀÑÊ -ı -Øå (-CÖ-yÏ ƒê *) 6. øíδêˇô ÎƒÊ $Öô CsÓ ö À H ßÛ Ë ÖÃZ AôË ö Á ΔÊˇ AÖ $ÃÒ Øå fi Á» ã À$ { ÎΔÊˇÖøÊ ö $ƒê * Δˇ$$? G) ö $ÃÙ -ÌŸƒÊ * º) { ÀÖMÊ Ì ) øê *síøå yï ) ØÛ ÎÃå 7. 8 ö "{ºM fi ßÛ ÈÀ BΔ VÊ ö $Ö{ôË $À Î Δˇ$$ Á ö * Û Ë Ö'MÏ BÜ Ê $_aøë ØË VÊ ΔÊˇÖ? G) Δˇt-ÃÒ -gí(-{ªò -hãå ) º) _(-ΔÊˇ Î ) Ì ) Áfl ÖVÛ j(-^apple OØÈ) yï ) yê ΔÊˇæ-Øå (-ßÊ -ÑÏ - Í-{ÌúM>) 8. AÖôË Δ>j ƒê $ ΔÊˇMÊ *r $ÃZ CsÓ ö À Á øê ôë Ö Ö ØË ßÛ Ë Ö? G) ªÒ ÃÍ-ΔÊˇã º) ØË * h-ãíöy Ì ) ö $ƒê $-ØÈ Δˇ yï ) ÃÍ ã 9. H AÖ Ë ÖÚ O Ìfl Ö ΔÊˇ^Ë ØË À$ ^Û Ì ØË È«MÏ " Û $ Á #ΔÊˇ ÎPΔˇ ƒò *føë ' A ÈΔÊˇ$zÀ$ AÖ Ö^ÈÀ MÛ Ö{ßÊ Ö ΔÊˇ~Δˇ$$Ö_Ö? G) ö ö - ÎƒÊ $Ö á AØË $- Ö ßÊ ΔÊˇÖV>À$ º) Á Δ> - ö -ΔÊˇ Ö Ì ) ö $Ìfl - Ê À Áfl MÊ $PÀ$ yï ) Î ö *-hmê ΔÊˇ$VÊ -ôë À$ 0. "RÙ ÃZ CÖyÏ ƒê *' Øapple OÁ # VÊ $«ÖÁ # M>ΔÊˇ {MÊ ö $Ö ßë Δ> GÖôË ö $Ö {MÓ yëm>δêˇ$à$ ÎPÀΔˇÌŸã MÏ GÖÌ MÊ ƒê * ΔÊˇ$? G) 74 º) 8 Ì ) 00 yï ) 84. CÖrΔappleˇ så M>ΔÊˇ MÊ ÃÍ ÎÀ M Á Ö "ıúã $M ' 09 ÃZ {Á ƒò *WÖ^Ë ØË $ØË ÖôË ÈsÏ ÃÒ Oså? G) GΔappleˇØÈ º) ı ã - Èså Ì ) $ƒê * $ yï ) A apple ØÈ. {MÏ Mapple rδˇ "ÁúMÊ Δˇ f ö *Øå 'MÏ Á Ö Ö Ö_ Á ΔappleˇOØË ßë VÊ $«Ö^Ë ÖyÏ.. ÎMÏ - Î Øå {MÏ Mapple -rδˇ. ö ØÛ zãzœ yê $Ãå Ú Ö^Ë»(0) Î Ö-^ÈyÊ $. AÜ ôë MÊ $P ö (8) C Ö-V fiãz apple Δˇ$$ ö ØÛ z Á ΔÊˇ$-VÊ $À$ Á N«^Û ÈyÊ $. G), Á ΔappleˇO-ØË º), Á ΔappleˇO-ØË Ì ),, Á ΔappleˇO-ØË yï ), Á ΔappleˇO-ØË. MÊ $ÃÍÖôË ΔÊˇ È À$ ^Û Á $MˆØË È«ΔÊˇÑÊ MÊ $ 4X7 Úfl Ãå µãò OØå ØË $ { ÎΔÊˇÖ Ö_ØË Δ>{ÁŸtÖ? G) MÊ Δ>~-rMÊ º) EôË -ΔÊˇ-{Á -ßÛ å Ì ) Áfl Δ> ØË yï ) ôë $- Ê -ØÈyÊ $ 4. AÁ ôë ÈΔÊˇ À$, A ÎÖÌú$MÊ M>ΔÊˇ MÊ ÃÍ ÎÀ ƒê $Ö {ôë MÊ $ yï hrãå ö ÀÖsÓ Δˇfi {Á ^ÈΔÊˇ M>ΔÊˇ {MÊ ö * H Δ>{ÁŸt ŒÁ $À$ { ÎΔÊˇÖ Ö^ÈΔÊˇ$? G) Áfl Δ> ØË º) EôË -ΔÊˇ-{Á -ßÛ å Ì ) A Ö yï ) VÊ $f-δ>-ô lãò O 4 ØË $Ö_ BVÊ Á $t 8 ö ΔÊˇMÊ $ f«vû "GMÊ fiδˇú Ogå Ì ^å ªÍœM ' ØÈ ÎÃZœ ôˆõ ΫV> ÎÃüYØÈÀ øíδêˇô apple O ö * MÊ ßÊ Ê Ö ΔÊˇ~Δˇ$$Ö _Ö? D ØÈ ÎÀ$ f«vû Û MÊ? G) apple $$Δ>M º) E{Mapple -Δˇ$$Øå Ì ) AΔappleˇjÖ-sÓ ØÈ yï ) B{ı t-õƒê * 6. 0 ÖrΔˇ JÕÖÌ M fiãz MˆôË V> HyÊ $ {MÓ yëö ÈÀØË $ CÖrΔÛˇ ÁŸØË Ãå JÕÖÌ M MÊ $só ^Û «aö. ÖrΔˇ JÕÖÌ M fi f«vû Û MÊ? G) Áfl ÖVÛ j(-^apple OØÈ) º) MÊ $ ªÒ -M (-Mapple -ØË yë) Ì ) ΩhÖ-V (-^apple OØÈ) yï ) ö *{yï -y (-Ú µ-δˇ$$øå ) lãò O 0ØË ö $ΔÊˇ Ï Ö_ØË V ÎÃå ßëã ±ΔÊˇgå {Á ôû MÊ ôë? G) Á a ö $ ªÒ ÖV>Ãå B«-MÊ - ö $Ö{Ü º) Ìfl Ö MÊ Ì ) ö ö - ÎƒÊ $ È{Á - Û ôë yï ) Î ö *-hmê M>ΔÊˇ -MÊ ΔÊˇ 8. {sí apple Ãå ŒÁ Δˇ&08 Û MÊ {Á M>ΔÊˇÖ {Á Á Ö^Ë Ö ÃZ AôË $ ôë ö $ Á Δ> rmê {Á ßÛ ÈÀ gíºôèãz ö $*y Î ØË Ö Ö ØË øíδêˇ ƒê $ {Á ßÛ Ë Ö? G) Áfl ÖÌ (-MÊ -Δ>~-rMÊ ) º) EßÊ -ƒå $-Á N-Δˇ(-Δ>-f- Î Øå ) Ì ) Ì ö *œ(-ìfl - ö *-^Ë -Ãå -{Á -ßÛ å ) yï ) yê Ãõ -Ì (-E-ôË -Δ>-QÖy ) 9. ö $$ÖªÒ OÃZ H ΔappleˇOÃÙ ı táÿøå ı ΔÊˇ$ØË $ lãò O 7ØË "{Á øíßû ΔappleˇOÃÙ ı táÿøå 'V> ö *Δ>aΔÊˇ$? G) ö $ôë $ÖV> º) GÕπ- tøå Ì ) ªÍÖ{ßë yï ) ^Ë «a-vû så 0. " *œ í $ ΔˇY ºÕƒÊ $±ΔÊˇœ gíºôè&08'ãz 5 ºÕƒÊ $Øå yëàδêˇœ Á Ö ÎßÊ ØË ô ôˆõ Î ØË Ö Ö Ö? G) ºså -VÛ -så fi(- apple $O-{M - Îãút) º) ö *ΔˇP kmê -Δˇ- -ΔˇY(-ıúã- - $M ) Ì ) ÈΔÊˇØå Úú-så (- È-Ãå - ö *Δˇt) yï ) gò ãú ªÒ gzã- (-A- apple $-gíøå ). 08 lãò O 8ØË øíδêˇô Á ÖßÊ «ÿö_øë "ÌŸ«œ ªZ^å Û ' {Á ôû MÊ ôë? G) Áú$ØÈ ßÛ - ÈÖ-VÊ - ö $Ö{Ü º) Ú ΔÊˇ* {Á ßë Ì ) MÊ f-mï - Î Øå Δ>ƒÊ $-ªÍ«yÏ ) ƒê $$Øapple P yapple OΔappleˇ-MÊ tδˇ føë -ΔÊˇÃå. BÌ ƒê * ö ñ Æ ªÍ ÖM lãò O 9ØË {Á MÊ sï Ö_ØË Û MÊ {Á M>ΔÊˇÖ 08,09 B«MÊ Á Ö ö ôë fiδ>ãzœ øíδêˇôë ö ñ ÆΔÛˇr$ AÖ^Ë ØÈ ö ΔÊˇ$Á V>.. G) 7., 7.8 º) 7., 7.5 Ì ) 7., 7.6 yï ) 7., 7.6. «fδˇ ªÍ ÖM ØË *ôë ØË ÖV> yê $ßÊ À ^Û Ì ØË ΔÊˇ*.00 Ø r$ú O VÊ À "Δ> Ï MÓ È í ' MÊ rtyê Ö H Δ>{ Ît MÏ ^apple Ö Ö? G) ôë $- Ê -ØÈyÊ $ º) VÊ $f-δ>-ô Ì ) MÊ Δ>~-rMÊ yï ) Û $Áú*-ÀƒÊ * 4. «fδˇ ªÍ ÖM Bãú CÖyÏ ƒê *MÊ $ Á Ö Ö Ö_ Á «M> VÊ $«Ö^Ë ÖyÏ?. Î Á ØË & 95 H{Ì Ãå. {Á ßëØË M>Δ> -ÀƒÊ $Ö & ö $$ÖªÒ O. VÊ ö -ΔÊˇ Δˇ & E«j-ô Á sù Ãå GØ ºÚfl ^ GÖ øíδêˇôë A $ Ë MÏ øív> MÏ ^apple Ö ØË ØÛ ÁŸØË Ãå ªZΔˇz ÁúΔˇ Áfl ƒê $ Δˇ Û $ Ê apple $sï M fi (GØ ºÚfl ^ GÖ)& Û $ fiãz ã t {V>yÊ $ ƒù $ÁŸØ ^Û Á $ ØË ßë ΔÊˇ$ À M Á Ö ÎPÀΔˇÌŸã fi ö $ÖlΔÊˇ$ ^Û Ö. AΔÊˇ ôë : Û $ fiãz apple $$ßÊ sï { Û Ï ö *ΔÊˇ$PÀô ºH/ ΩGÔ fi Á N«^Û Ì ØË ÈΔÊˇ$, ƒê $ { Û Ï ö *ΔÊˇ$PÀô ºH(BØË Δˇfi)/ ΩGÔ fi(bøë Δˇfi) E ΔÊˇ$~À$, G apple $ Ô fi ( Û $ fi) apple $$ßÊ sï Hyë Á NΔÊˇ Δˇ$$ØË ÈΔÊˇ$, AΔˇ$$ßÛ Ê œ CÖsÏ {VÛ sò y G apple $ Ô fi { {V> í $ÃZ ö $*yê $ ÃÙ ßë ØÈÀ$V Á Ö ö ôë fiδêˇö Á N«^Û Ì ØË ÈΔÊˇ$, Ú OØË ôapple ÕÌ ØË Á»ÑÊ À$ Δ>Ì ÁúÕôÈÀ M Á Ö GßÊ $ΔÊˇ$ ^Ë *Á $ ØË ÈΔÊˇ$ ßÊ ΔÊˇRÍÁ $ ^Û Á $M ö ^Ë $a. ÎPÀΔˇÌŸã : Øapple ÀMÊ $ ΔÊˇ*.6,000 ^ˆÁ #µøë ßë ΔÊˇ$ À$ 4. yï Á N só VÊ ö -ΔÊˇ ΔÊˇ$œ & ö $ıfl ã-ÿ-mê $- ö *Δˇ gò OØå, Δ>-Ãå.. B^ÈΔÊˇ, GØå.-Gã-.- - Ë -ØÈ- Ê Øå, º.Ì.-MÊ -ØË $ÖV 5. ÃZV Ú O EØË föôë $ ö # & Ì ÖÁfl Ö G), 5 Á «-M>ßÊ $ º) Á «-M>ßÊ $ Ì ) 5 Á «-M>ßÊ $ yï ) Ú O ö ± Á ΔappleˇO-ØË Û 5. BÌ ƒê * A ö ñ Æ ªÍ ÖM MÊ $ Á Ö Ö Ö_ Á ΔappleˇOØË VÊ $«Ö^Ë ÖyÏ.. Î Á ØË & 966. {Á ßëØË M>Δ> -ÀƒÊ $Ö & ö $±ÃÍ. Á øê ßÛ ÈÀ$ & A ßÊ -ÑÊ $yê $ & ôë MÊ -ÌŸMÊ ØË M> G),, 4 Á ΔappleˇO-ØË º) 4 $ØË A± Á ΔappleˇO-ØË Ì ) $ØË A± Á ΔappleˇO-ØË yï ) A± Á ΔappleˇO-ØË Û 6. A Ö Δ>{ÁŸt {MÓ yê À {ªÍÖy AÖªÍÌ yê ΔˇV> G ö ΔÊˇ$ GÖÌ MÊ ƒê * ΔÊˇ$? G) Î MÊ Δ> -MÊ Δˇ º) ÀÑÊ -ı Øå Ì ) Ìfl ö $-ßëã yï ) ö $Áfl - ö $ ß AØË ã 7. AÖôË Δ>j ƒê $ {MÏ Mapple så M Øapple fiãå {Á MÊ sï Ö_ØË h.mapple. AÖy MÊ ΔappleˇÖså AÚúOΔˇfi Δ> ÖMÏ ÖV fiãz 9 ÎΔˇ$$Örœô ö ØÛ z ªÍ så fi ö $Øå gíºôèãz ôˆõ Î ØË Ö Ö Ö? G) gz ΔÊˇ*så (-CÖ-VÊ œöy ) º) Δ>så M Ìfl œ(-cö-yï ƒê *) Ì ) ªÍ Δˇ Af- í $(- Î-MÏ - Î Øå ) yï ) MÛ Øå Õ-ƒÊ $- ö $fi-øå (-ØË * -h-ãíöy ) 8. AÖôË Δ>j ƒê $ {MÏ Mapple så M Øapple fiãå &08 Δ> ÖMÏ ÖV fiãz ö ØÛ z ªõÀΔÊˇœ gíºôèãz ôˆõ Î ØË Ö Ö Ö? G) fã -{Ô -ô ${ ö *(-CÖ-yÏ ƒê *) º) {sò Öså ªõÃå t(-øë * -h-ãíöy ) Ì ) ΔÊˇÔŸ-ß -RÍ-Øå (-B-ÁúÉ- - Î Øå ) yï ) Áfl Á Øå AŒ(- Î-MÏ - Î Øå ) 9. AÖôË Δ>j ƒê $ {MÏ Mapple så M Øapple fiãå &08 Δ> ÖMÏ ÖV fiãz BÃå Δ ÖyÊ ΔÊˇœ gíºôèãz ôˆõ Î ØË Ö Ö Ö? G) HÖgÒ ÃZ ö * Ê * ã- (-{ -ÀÖMÊ ) º) $^apple Ãå Îr -Δˇ(-ØË * -h-ãíöy ) Ì ) ÁŸMÏ -ªå &-A-Ãå &-Áfl -Á -Øå (- Ö-V>œ-ßÛ å ) yï ) ö $Áfl - ö $ ß Áfl Ôú-gå (- Î-MÏ - Î Øå ) 0. lãò O 8 {Á ôû MÊ ôë? G) ö $ÃÍÀ AÖôË -Δ>j- ƒê $ Ø -ôë fi ö Ö º) AÖôË -Δ>j- ƒê $ ØÈ ƒê $ Ø -ôë fi ö Ö Ì ) ı ßÊ -«MÊ ΔÊˇ* -ÀØË Ø -ôë fi ö Ö yï ) Øapple ÀfiØå ö $ÖyÛ ÃÍ AÖôË -Δ>j- ƒê $ Ø -ôë fi ö Ö. ö *ØË Ì MÊ BΔ VÊ Á ö $Á ÀMÊ $ Á «ÎPΔÊˇÖ ^Ë *Ì Ö^Û 'Treadwill' BØå ÃÒ OØå Û MÊ ØË $ A ö ñ Æ ^Û Ì ØË Á ÖÁ? G) IIsÏ QΔÊˇ-V -Á NΔˇ º) IIsÏ ÜΔÊˇ$-Á Ü Ì ) IIsÏ M>ØË *µδˇ yï ) IIsÏ ΔÊˇ*»P. CÖrΔÛˇ ÁŸØË Ãå JÕÖÌ M MÊ $só ÃZ CsÓ ö À Á øê $ Δ>ÕV> GÖÌ Mapple OØË Á $Δ> A ÎÉ«H {MÓ yê MÊ $ Á Ö Ö Ö_ØË ö MÏ? G) ªÍ yï Ö-rØå º) ΔÊˇ ÖV Ì ) MÓ yï ) ªÍÚ P-så -ªÍÃå. 08 BVÊ Á $t 0, ôû ÃZœ ΔÊˇ Ìfl Ö^Û 4 ö GÖ^Ë $MˆØË Ô i { {V> í $ Á NΔÊˇ ƒù $ ö ΔÊˇMÊ $. GÖÌ MÊ : Δ>ôË Á»ÑÊ, CÖrΔÊˇ* ßë Δ> ôapple À$VÊ $ Δ> ÎâÃZœ Á»ÑÊ MÛ Ö{ßÊ Ö: ÚflO ßÊ Δ>ªÍß Δ>ôË Á»ÑÊ ôû : Ú Ú tö ΔÊˇ$ BØ ÃÒ OØ ßÊ ΔÊˇRÍÁ $ MÊ $ BQΔÊˇ$ ôû : lãò O 0 apple ªå Ú Oså : ØÈΔˇ ô ÖyÛ ÁŸØå ØÈΔˇ ô ÖyÛ ÁŸØå ÎPÀΔˇÌŸã { {V> ö $$ØË $ {Á MÊ sï Ö_Ö. 9 Á Ö ö ôë fiδ>à$v> E MÏ ÃZ EØË D Á ÖÁ A apple $«M> ØË $Ö_ Á ^Û Ö. øíδêˇôë ßÛ Ë ÖÃZ 8 Δ>{ ÎtÃZœ D Á ÖÁ MÊ $ ^ÈÁ tδˇà$ EØÈ Δˇ$$. CÁ µsï ö ΔÊˇMÊ $ CΔÊˇ apple O Û ÀMÊ $ $Ö_ ßë ΔÊˇ$ ÀMÊ $ ÎPÀΔˇÌŸã À$ AÖ Ö_Ö. D BIMSTEC Á ö * Û È MÏ BÜ Ê Ö CÁ $ ØË ØË VÊ ΔÊˇÖ? G) RÍr Ö-y (-ØÛ - ÎÃå ) º) ªÍ ÖM>-M (- ë-ƒå $-ÃÍÖy ) Ì ) fƒê $- ö -ΔÊˇÆ-ØË -Á #ΔÊˇ MˆsÒ t ({ ÀÖMÊ ) yï ) ƒê *ÖVÊ *Øå ( ö $ƒê $-ØÈ Δˇ) 4. BIMSTEC MÊ $ Á Ö Ö Ö_ Á ΔappleˇOØË VÊ $«Ö^Ë ÖyÏ.. Bay of Begal Iitiative for Multi-Sectoral Techical ad Ecoomic Cooperatio. Î Á ØË & 997. {Á ßëØË M>Δ> -ÀƒÊ $Ö & ÖV>œ-ßÛ å 4. Á øê -ßÛ - ÈÀ$ & ÖV>œ-ßÛ å, øê *síøå, CÖyÏ ƒê *, ö $ƒê $-ØÈ Δˇ, ØÛ ÎÃå, { ÀÖMÊ, ëƒå $-ÃÍÖy G),, 4 Á ΔappleˇO-ØË º) A± Á ΔappleˇO-ØË Û Ì ),, 4 Á ΔappleˇO-ØË yï ), 4 ö *{ôë Û $ Á ΔappleˇO-ØË 5. "B ßëΔˇ Bã MÏ ı È M>' AØÛ BØå ÃÒ OØå ΔÊˇtÃå ØË $ { ÎΔÊˇÖ Ö_ØË Δ>{ÁŸtÖ? G) Δ>f- Î Øå º) ^Ë ã- -VÊ Ì ) ö $ ßÊ -{Á -ßÛ å yï ) Áfl «-ƒê * 6. "{Á Á Ö^Ë ƒê $$ ö ôë Øapple OÁ # Í À Ø ôë fi ö Ö&08' í $? G) Skill for all º) World skills for peace ad prosperity Ì ) Skill developmet to improve youth employmet yï ) Improvig the image of Techical ad Vocatioal Educatio ad Traiig 7. Á $MÊ ØË Á Ö ö ñ Æ ƒò *føë Á Ê MÊ ÖÃZ Hyë MÏ f ö $ ^Û ı MÊ ±Á apple $$ôë Ö ΔÊˇ*. apple Δˇ$$ ØË $Ö_ GÖôË MÊ $ ôë WYÖ^ÈΔÊˇ$? G) ΔÊˇ*.500 º) ΔÊˇ*.00 Ì ) ΔÊˇ*.0 yï ) ΔÊˇ* Á *ΔÊˇ$ yï VÊ $«Ö_ ö $«ÖôË Û œáÿ M Á Ö 08 BVÊ Á $t 6ØË ÎΔÊˇPΔˇ ÃÍΔˇ { ªå ØË $ Á»ÑÏ Ö^Ë ØË $ØË ßÛ Ë Ö? G) ΔÊˇ Î º) { ÎØå fi Ì ) {ºrØå yï ) ƒê $$Gã- G 9. "fδêˇ ± ÎΔÊˇ$ ÃÍ ö Øå {V>Öy {Ì &08' gù ôë? G) Ú ªÍ-Ì t-ƒê $Øå apple sò Ãå º) ΔappleˇOM -Øapple Øå Ì ) À*Δˇ$$ã $-ÀtØå yï ) apple gíj-ì Øå 40. {Á gí ö ö Δ>À Á ÖÁ ΔÊˇ* Ö Ö_ØË Á *π«ßëƒê $MÊ ÎÀØË Á *`&08ÃZ ôapple ÀÖV> Δ>{ÁŸtÖ ö $*y Î ØË Ö ÖßÊ V> apple $$ßÊ sï Δ> ÖM... ) Ì ) º ) yï 4) º 5) yï 6) º G) MÛ ΔÊˇ Ê º) ôë $- Ê -ØÈyÊ $ Ì ) Áfl Δ> ØË yï ) VÊ $f-δ>-ô Á ö * ßëØÈÀ$ 7) yï 8) Ì 9) º 0) G ) yï ) Ì ) yï 4) º 5) yï 6) Ì 7) º 8) º 9) º 0) yï ) G ) Ì ) º 4) Ì 5) yï 6) Ì Gã. ö $Ìfl ÎÃå ΔappleˇyÏ z Ô ƒê $Δˇ Î MÊ Œt 7) º 8) G 9) Ì 0) yï ) Ì ) yï ) G 4) º 5) º 6) yï 7) yï 8) yï 9) Ì 40) G Á Ö ö ôë fiδêˇö MÊ *yë ö $*yê $ Û À ö $Ö ßë ΔÊˇ$ ÀMÊ $ ÎPÀΔˇÌŸã AÖ Ö^ÈÀ ΔÊˇ~Δˇ$$Ö_Ö. 0, ôë ΔÊˇVÊ ôë $À ôë $ Á»ÑÊ ÁúÕôÈÃZœ síã 0 ÈôË ÖÃZ EÖyÏ ßÊ só Á»ÑÊ ÃZœ Δ> ÖM Î Ö_, CÖf±«ÖV, apple $yï Ì Øå ôë ôë ΔÊˇ { ÚúÁŸØË Ãå M ΔÊˇ$fiÃZœ ^Û «ØË ßë ΔÊˇ$ À$ D ÎPÀΔˇÌŸã ÖßÛ ÖßÊ $MÊ $ AΔÊˇ$ À$. È«ôË ÕœßÊ Ö{yÊ $À È«MÊ BßëƒÊ $Ö Hyë MÏ ΔÊˇ*.ÀÑÊ MÊ $ $Ö^Ë MÊ *yê ßÊ $. ßÊ ΔÊˇRÍÁ $ À ØË $Ö_ ÎΔˇtÕã t AΔˇ$$ØË AøÊ ΔÊˇ$ ÀMÊ $ CÖrΔÊˇ* À$ ΔÊˇ Ìfl Ö_ ÎPÀΔˇÌŸã MÊ $ AΔÊˇ$ À$V> {Á MÊ sï Î ΔÊˇ$. Á N«^Û Ì ØË ßÊ ΔÊˇRÍÁ $ ÀØË $ AM t ΔÊˇ$ 5 ÃZV> Á ÖÁ #M ÈÕ. ö $«ö Δ>ÀMÊ $ apple ªå Ú Oså ^Ë *yê ö ^Ë $a. ÎPÀΔˇÌŸã fi

8 tews.com tadilabad.com 6, 08-7? ( 5) T Sriivas advisor Spoorthy study circle Ashokagar, HYD ANSWERS 4. C 5. C 6. A 7. C 8. C 9.C 40. C 4. C 4. D 4. B 44. D 45. B 46. C 47. A 48. B 49. B 50. C 5. D 5. D 5. D 54. A 55. A 56. A 57. D 58. B 59. B 60. D 6. B 6. C 6. B

9 0 6, 08- tews.com tadilabad.com 7) Recetly, the Supreme Court has stated that wome have the costitutioal right to eter the famous Sabarimala temple. The temple is located i..?. Karataka. Adhra pradesh. Kerala 4. UP 8) Idia s first greefield skill traiig cetre is proposed to come up i.?. Odisha. Assom. Adhra pradesh 4. Gujarath 9) Which IIT istitute scietists has created mii-orgas that mimic hair growth?. IIT Madras. IIT Delhi. IIT Kapur 4. IIT rachi 0) The Golde Ball award for best player at the 08 FIFA World Cup was give to..?. Harry cae. Doad richrdso. Luka Modric 4. Michael stepheso The ew Chairma of AICTE is? Curret Affairs ) Who is the head of the committee for which the Govermet has set to check mob lychigs.?. Rajiv Gauba. Maut kumar. Rakesh kisha 4. Radha kisha ) With which coutry, Idia will setup 6 Border Haat by ext year?. Pakista. Bagladesh. Chia 4. Nepal ) The first Idia woma to wi gold i the Iteratioal Associatio of Athletics Federatio (IAAF) World U- 0 Athletic Champioships?. Kachaa agarwal. Kathi sri. Hima das 4. Jaya sri 4) Iteratioal Festival Mizo Hahthlak was held i?. Luckow. Gagtok. Bhopal 4. Aizwal 5) Name the state that host Idia s first private sector trieial i Decemeber- Jauary?. Odisha. Assom. Tripura 4. Meghalaya 6) Name the coutry to host two plus two dialogue with US i September?. Chia. Idia. North korea 4. South korea 7) e-pragati portal is lauched by which state govermet?. Assom. Odisha. Adhra pradesh 4. Telagaa 8) 67th Natioal Garmet Fair was held i which city?. Mumbai. Cheai. Hyderabad 4. New delhi 9) The base colour of the ewly lauched Rs. 00 ote by RBI is?. Pik. Laveder. Black 4. Blue 0) For which state, first all-wome brach of which bak was iaugurated i Jammu ad Kashmir?. Axis bak. HDFC. J&K Bak 4. State bak of Idia ) The ew Chairma of All Idia Coucil for Techical Educatio Hyderabad registers 0% jump i housig lauches Hyderabad has witessed a 0 per cet icrease i the lauch of residetial uits i the secod quarter of caledar year 08 (April-Jue) at 4,54 uits, compared to,506 uits recorded i the same quarter i the last caledar year, accordig to a latest report by PropTiger.com, a real estate portal. I terms of the ew lauches that happeed across the top ie cities i the coutry, icludig Mumbai, Pue, Noida, Gurugram, Begaluru, Cheai, Hyderabad, Kolkata ad Ahmedabad, Hyderabad stood at fourth positio with Mumbai, Pue ad Begaluru leadig the chart. PropTiger.com, part of Elara Techologies, which ows Housig.com ad Makaa.com, released the fidigs of its Realty Decoded Report for Q(April- Jue) 08. GST Coucil cuts rate o 88 items The GST Coucil cut tax rates o 88 items, icludig footwear, refrigerator, washig machie ad small scree TV, while the widely demaded saitary apkis have bee exempted from the levy.the highest tax bracket of 8 per cet has bee ratioalised further with rates o daily-use items like perfumes, cosmetics, toiletries, hair dryers, shavers, mixer grider, vacuum cleaers, lithium io batteries, beig lowered to 8 per cet.the revised tax rates will come ito effect from July 7. For All Competitive exams (AICTE) is.?. Ail D Sahasrabudhe. Arju kadigoda. Vijay deviei 4. Aru reddy ) Who will head the committee, to tackle idustrial pollutio ear Taj Mahal.?. CK Mishra. Bibek debroy. Maoj kumar saxea 4. Brahm Dutt ) Name the Idia wrestler who cliched gold i 74 kg freestyle category i juior Asia wrestlig Champioships 08?. Sachi Rathi. Deepa karmakar. Rohit shukla 4. Maudeep kulkari 4) The official mascot for the 00 Tokyo Paralympic Games is.?. Keito. Someity. Zabivakal 4. Neurote 5) The most advaced System of Air Quality ad Weather Forecastig that has bee lauched by the Uio Govermet i Delhi is..?. SAGAR. SAIR. SAFAR 4. SAPAR 6) I which Idia city, NABARD lauched the South East Asia s firstever Cetre for Climate Chage (CCC)?. Cheai. Mumbai. Agra 4. Luckow 7) Amog the followig, Who has bee amed as the 07 All Idia Football Federatio (AIFF) Player of the Year i the me s category?. Suil Chhetri. Subrata pal. Mairatam iyyer 4. Jaaki ram mehta 8) Name the Idia persoality who has bee crowed as the Miss Asia (Deaf) Raghuath Pava Kumar Kautilya careers, Hyderabad 08?. Sumathi pal. Desha jai. Madira rajput 4. Madhuravai guptha 9) Name the Idia sportsperso who cliched historic me s sigles gold at Asia Badmito Juior Champioship 08?. Maikatha suprbhat. Suresh vatsa. Lakshya se 4. Maruthi jai 0) The coutry that has aouced plas to explore cocepts to save UNESCO World Heritage-listed Great Barrier Reef is?. UK. USA. UAE 4. Australia ) Name the IIT istitute that has developed a olie tool TreadWill to help people deal with metal health issues?. IIT kapur. IIT Rachi. IIT madras 4. IIT Delhi ) The 8th BRICS Health Miisters Meetig was held at.?. New delhi. Durba. Ottawa 4. Caberra ) The World Youth Skills Day (WYSD) is observed every year o?. July 0. July. July 5 4. July 7 4) Myamar has joied the Idiaiitiated Iteratioal Solar Alliace (ISA) ad became the.. sigatory to the Framework Agreemet of the ISA?. 68th. 60th. 66th 4. 65th 5) Amog the followig, ame the road suburba railway statio i Mumbai that has bee rechristeed as Prabhadevi statio?. Elphistoe. Albertsoe. Mary richards 4. Villa mary statio 6) The 08 Nelso Madela Iteratioal Day (NMID) is observed o?. July 7. July 8. July 9 4. July 0 ANSWERS