vop_2020_leto-merged (1).pdf

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "vop_2020_leto-merged (1).pdf"

Bản ghi

1 LÉTO 2020 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen VOP nebo Všeobecné podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO , se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7557 (dále jen EXIM TOURS nebo cestovní kancelář EXIM TOURS ). Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM TOURS a jsou platné a účinné od Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří EXIM TOURS smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní strany sjednávají, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář EXIM TOURS a zákazník jinak. Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, týkající se informací obsažených ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení o zájezdu užijí analogicky. 1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem, přičemž není-li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení o zájezdu cestovní kanceláří EXIM TOURS či jí zmocněným zástupcem do e mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy o zájezdu (dále jen Přepravní podmínky ) a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. 1.2 Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu. 1.3 V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, dodatečnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi EXIM TOURS a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 1.4 V případě, že je ve smlouvě o zájezdu uzavřené mezi EXIM TOURS a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd na vyžádání, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a EXIM TOURS vzniká a smlouva o zájezdu se stává účinnou uzavřením smlouvy o zájezdu a současně úhradou ceny zájezdu zákazníkem. Smlouva o zájezdu se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle 548 odst. 2 občanského zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně EXIM TOURS. V případě naplnění rozvazovací podmínky EXIM TOURS nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany EXIM TOURS. 2. CENY ZÁJEZDŮ 2.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu a stravování 1 podle smlouvy o zájezdu, případně program během zájezdu a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Cena zájezdu je splatná před jeho poskytnutím, a to způsobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře EXIM TOURS vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti ve značkové prodejně cestovní kanceláře EXIM TOURS, jejíž adresa je uvedena v katalogu (aktualizace je zveřejněna na či v sídle EXIM TOURS případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce EXIM TOURS. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář EXIM TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno právo EXIM TOURS na náhradu škody. 3.2 Není-li v bodu 3.3, 3.4, 3.5 nebo 3.6 uvedeno jinak, je část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.3 V případě uzavření smlouvy o zájezdu v režimu first minute do je část ceny zájezdu ve výši Kč (+případné pojistné) splatná při uzavření smlouvy zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do , případně 65 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dříve), a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.4 V případě uzavření smlouvy o zájezdu, jejíž součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu odpovídající maximálně 50 % z celkové ceny zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.5 V případě uzavření smlouvy o zájezdu na vyžádání, jejíž součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu ve výši 1500 (+případné pojistné) při uzavření smlouvy o zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 50% z celkové ceny zájezdu je splatná nejpozději následující pracovní den po potvrzení smlouvy o zájezdu ze strany EXIM TOURS a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dní před zahájením zájezdu. 3.6 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než 35 dnů před zahájením zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li se EXIM TOURS se zákazníkem jinak. 3.7 Poplatky za postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 a odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 4.1 K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře EXIM TOURS zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu, b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou cestovní kanceláři EXIM TOURS známy, c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6, e) právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7, g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou EXIM TOURS známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut. 4.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout cestovní kanceláři EXIM TOURS součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady požadované cestovní kanceláří EXIM TOURS pro zajištění zájezdu, b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb, c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3., d) převzít od EXIM TOURS doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat, e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), f) dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí EXIM TOURS. EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník

2 způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník, g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce EXIM TOURS, h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou, i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře EXIM TOURS či ohrozit nebo poškodit jméno EXIM TOURS a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta), j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu, k) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby. l) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb, m) řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS či jiné osoby určené cestovní kanceláří EXIM TOURS, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů. n) zákazníkovi se doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem letové časy na tel. čísle nebo nebo na o) zaplatit administrativní poplatek 100 Kč v případě opravy adresy, telefonu a u některého z účastníků zájezdu uvedených na Smlouvě o zájezdu nebo poplatek 300 Kč v případě opravy jména, příjmení, data narození, čísla cestovního dokladu některého z účastníků zájezdu uvedených na Smlouvě o zájezdu 4.3 K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří: a) seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s veškerými dalšími informacemi, které od cestovní kanceláře EXIM TOURS obdrží b) zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník, c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s EXIM TOURS není zajištěn doprovod průvodcem EXIM TOURS. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb. 5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮ- SLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU 5.1 EXIM TOURS si, ve smyslu ust odst. 1 občanského zákoníku, vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 5.2 Nutí-li vnější okolnosti EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže- -li EXIM TOURS splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li v konkrétním případě ze strany EXIM TOURS stanovena lhůta delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží EXIM TOURS zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 5.3 Cestovní kancelář EXIM TOURS může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zákazníkovi oznámila: a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny Cestovní kancelář EXIM TOURS může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, EXIM TOURS vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ, POSTOUPE- NÍ SMLOUVY 6.1 Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak EXIM TOURS jen tehdy, byl-li zájezd zrušen (bod 5.3), anebo porušil-li zákazník svou povinnost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit EXIM TOURS, v souvislosti s odstoupením, odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je EXIM TOURS povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné. 6.2 Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit EXIM TOURS odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech: a) vnější okolnosti nutí EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2); b) EXIM TOURS nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) EXIM TOURS odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu dle bodu Není-li důvodem odstoupení od smlouvy o zájezdu žádný z důvodů uvedených v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři EXIM TOURS odstupné ve výši (neplatí pro lety na pravidelných linkách): do 65. dne před odletem Kč za osobu od 64. dne do 30. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 29. dne do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm.d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. Pro lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné platné od okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu: do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. 6.4 EXIM TOURS má právo jednostranně započíst odstupné proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. 6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena. 6.6 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady EXIM TOURS a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 6.7 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod. 6.8 Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu: Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči EXIM TOURS účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. EXIM TOURS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek EXIM TOURS a poplatek za změnu letenky). Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např. dítě zdarma či slevu za včasný nákup, ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případně před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované cestovní kanceláři EXIM TOURS, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka. 6.9 V případě nákupu zájezdů v režimu first moment do může zákazník provést bezplatnou změnu zájezdu do 10 dnů před odletem za následujících podmínek (neplatí na lety na pravidelných linkách): nesmí dojít ke změně počtu účastníků zájezdu ani ke změně osob účastníků zájezdu odlet na nový zájezd musí být ve stejném termínu jako odlet na zájezd původní s tolerancí +/ 10 dní délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně sjednané v původní smlouvě o zájezdu na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době platnosti slevy za včasný nákup) nový zájezd se účtuje v plné základní ceně (zákazník nemá nárok na jakoukoliv slevu) 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s., Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, na ové adrese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník 2

3 bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky EXIM TOURS odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li EXIM TOURS vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne EXIM TOURS bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne EXIM TOURS zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je EXIM TOURS povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. 7.6 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, EXIM TOURS a jejích obchodních partnerů. 7.7 EXIM TOURS odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v těchto případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu škody trvá dva roky. 7.8 Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí EXIM TOURS škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost EXIM TOURS hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. 7.9 Cestovní kancelář EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. EXIM TOURS rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře EXIM TOURS není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře EXIM TOURS (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří EXIM TOURS zabezpečené služby cestovního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. 8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy EXIM TOURS z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. 3 Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 9. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění EXIM TOURS doporučuje a zároveň zákazníkovi umožňuje sjednání odpovídajícího pojištění jejím prostřednictvím. 10. FAKULTATIVNÍ VÝLETY Cestovní kancelář EXIM TOURS nabízí při sjednání smlouvy o zájezdu možnost sjednat i fakultativní výlety. Ceny uvedené v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. Aktuální ceny jsou uvedeny na Výlety jsou pořádány v případě minimální účasti, která je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných smlouvou o zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že program výletu může být z objektivních důvodů změněn. Doprovod fakultativního výletu česky nebo slovensky hovořícím průvodcem je realizován v případě minimální účasti, která je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. V případě zrušení fakultativního výletu sjednaného smlouvou o zájezdu se bod 6.3 užije obdobně. 11. DALŠÍ PODMÍNKY Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře Servis a služby Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy odpovídat standardům a očekáváním evropských cestovatelů. Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání katalogu a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace cestovní kancelář EXIM TOURS uvádí na www. eximtours.cz. Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní sezonu je v létě považován měsíc červenec a srpen a u zimních exotických destinací období od vánoc do konce března (není-li uvedeno jinak) Hygiena Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí Ubytování a doprava Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení u přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do hodin (v některých případech již do hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě nočních letů i tehdy, je li zákazník ubytován do (poledne) následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené (v případě dálkových letů do destinací s výrazným časovým posunem může doprava zasáhnout i do třetího dne zájezdu). Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí, který je uvedený ve smlouvě. U kombinovaných a poznávacích zájezdů je ubytování zajištěno v objednané kategorii dle momentální disponibility přímo na místě. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá cestovní kancelář EXIM TOURS vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či rekonstrukce nemůže být zajišťováno v období mimo provoz hotelu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi Klimatizace/topení Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně Stravování a nápoje V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak např. v hotelech s programem all inclusive. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do vašeho hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. hodině a poslední nejpozději ve hodin. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém stravování Pláže Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků ni-

4 kde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu Bazény a tobogány Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období bazén nemusí být vyhříván po celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Rozhodnutí o provozní době bazénu je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení. Z důvodu bezpečnosti může být na základě rozhodnutí vedení hotelu omezen věk a výška dětí pro využívání tobogánů a dalších vodních atrakcí Voda a elektrické napětí Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám Hmyz K přímořským zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny Víza a pasy V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza cestovní kancelář EXIM TOURS pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci cestovní kanceláře EXIM TOURS, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země Mango Club V hotelech označených v katalogu logem Mango Clubu jsou k dispozici česky nebo slovensky mluvící animátoři s nabídkou aktivit pro děti od 4 do 15 let. S podrobným programem aktivit se seznámíte v místě pobytu. Provoz klubu bude probíhat v období letních prázdnin, není li uvedeno jinak. Upozorňujeme na možnost změny provozního období klubu (např. z důvodu malé obsazenosti hotelu českými klienty). 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ EXIM TOURS informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 13.1 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne EXIM TOURS v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a EXIM TOURS, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které EXIM TOURS shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním Pokud zákazník sdělí EXIM TOURS informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s EXIM TOURS výslovně souhlasí s tím, že EXIM TOURS bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 13, konkrétně k účelům podle článku 13.6(a) a 13.6(b) EXIM TOURS při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( GDPR ) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout EXIM TOURS své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a EXIM TOURS EXIM TOURS bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě Osobní údaje zákazníka bude EXIM TOURS zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů EXIM TOURS, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků EXIM TOURS na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c) dodržení právní povinnosti EXIM TOURS stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost EXIM TOURS uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu EXIM TOURS. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydání a vedení zákaznické karty EXIM TOURS, která umožňuje čerpání věrnostních slev Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 13.6(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS; b) k účelu podle článku 13.6(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti EXIM TOURS soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 13.6(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti EXIM TOURS; a d) k účelu podle článku 13.6(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 13.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje Za účelem uvedeným v článku 13.6(a) bude EXIM TOURS v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) pojišťovna spolupracující s EXIM TOURS, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění; d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza; e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování apod.) Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým EXIM TOURS uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců EXIM TOURS, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce EXIM TOURS. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje zákazníka sdíleny v rámci skupiny EXIM, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Skupinou EXIM se pro účely těchto VOP rozumí společnost EXIM HOLDING a.s. a její dceřiné společnosti v České republice i v zahraničí a dále společnost DER Touristik Group GmbH a její dceřiné společnosti v rámci Spolkové republiky Německo i v zahraničí Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Při zpracování osobních údajů podle č a bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. EXIM TOURS vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl těchto podmínek. Uzavřením smlouvy s EXIM TOURS zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od EXIM TOURS přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl.15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR),popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na ovou adresu: Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na EXIM TOURS s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, EXIM TOURS neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 13. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout EXIM TOURS její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ Je li nebo stane li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15.1 Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na zájezdy pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných podmínek Zákazník potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou), že jsou mu Všeobecné podmínky, katalog cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. s platným ceníkem (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, Přepravní podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Veškeré údaje a pokyny obsažené v těchto listinách odpovídají informacím známým v době tisku a EXIM TOURS si vyhrazuje právo jejich změny. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, cestovní kancelář EXIM TOURS přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdu již uzavřených cestovní kancelář EXIM TOURS informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář EXIM TOURS si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé cestovní kanceláři EXIM TOURS jsou uvedeny na internetových stránkách Přejeme vám šťastný výběr zájezdu z naší široké nabídky a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené. 4

5 ZIMA 2019/2020 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen VOP nebo Všeobecné podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO , se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7557 (dále jen EXIM TOURS nebo cestovní kancelář EXIM TOURS ). Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM TOURS a jsou platné a účinné od Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří EXIM TOURS smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní strany sjednávají, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodne-li se cestovní kancelář EXIM TOURS a zákazník jinak. Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, týkající se informací obsažených ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení o zájezdu užijí analogicky. 1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem, přičemž není- -li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení o zájezdu cestovní kanceláří EXIM TOURS či jí zmocněným zástupcem do e mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vydanými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu v rámci smlouvy o zájezdu (dále jen Přepravní podmínky ) a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu. 1.2 Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu. 1.3 V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, dodatečnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi EXIM TOURS a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 1.4 V případě, že je ve smlouvě o zájezdu uzavřené mezi EXIM TOURS a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd na vyžádání, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a EXIM TOURS vzniká a smlouva o zájezdu se stává účinnou uzavřením smlouvy o zájezdu a současně úhradou ceny zájezdu zákazníkem. Smlouva o zájezdu se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle 548 odst. 2 občanského zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně EXIM TOURS. V případě naplnění rozvazovací podmínky EXIM TOURS nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu a bezodkladně mu vrátí uhrazené fi nanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených fi nančních prostředků nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany EXIM TOURS. 2. CENY ZÁJEZDŮ 2.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu a stravování 1 podle smlouvy o zájezdu, případně program během zájezdu a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Cena zájezdu je splatná před jeho poskytnutím, a to způsobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře EXIM TOURS vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti ve značkové prodejně cestovní kanceláře EXIM TOURS, jejíž adresa je uvedena v katalogu (aktualizace je zveřejněna na či v sídle EXIM TOURS případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce EXIM TOURS. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář EXIM TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno právo EXIM TOURS na náhradu škody. 3.2 Není-li v bodu 3.3, 3.4, 3.5 nebo 3.6 uvedeno jinak, je část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.3 V případě uzavření smlouvy o zájezdu v režimu «fi rst minute do je část ceny zájezdu ve výši Kč (+případné pojistné) splatná při uzavření smlouvy zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zájezdu je splatná do , případně 65 dnů před zahájením zájezdu (podle toho, co nastane dříve), a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.4 V případě uzavření smlouvy o zájezdu, jejíž součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu odpovídající maximálně 50 % z celkové ceny zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.5 V případě uzavření smlouvy o zájezdu na vyžádání, jejíž součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu ve výši 1500 (+případné pojistné) při uzavření smlouvy o zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 50% z celkové ceny zájezdu je splatná nejpozději následující pracovní den po potvrzení smlouvy o zájezdu ze strany EXIM TOURS a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dní před zahájením zájezdu. 3.6 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než 35 dnů před zahájením zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li se EXIM TOURS se zákazníkem jinak. 3.7 Poplatky za postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 a odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 4.1 K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře EXIM TOURS zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu, b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou cestovní kanceláři EXIM TOURS známy, c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6, e) právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7, g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou EXIM TOURS známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut. 4.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout cestovní kanceláři EXIM TOURS součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady požadované cestovní kanceláří EXIM TOURS pro zajištění zájezdu, b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb, c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3., d) převzít od EXIM TOURS doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat, e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), f) dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné

6 skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí EXIM TOURS. EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník, g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce EXIM TOURS, h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou, i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře EXIM TOURS či ohrozit nebo poškodit jméno EXIM TOURS a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta), j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostředku nebo ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu, k) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby. l) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb, m) řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS či jiné osoby určené cestovní kanceláří EXIM TOURS, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů. n) zákazníkovi se doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem letové časy na tel. čísle nebo nebo na o) zaplatit administrativní poplatek 100 Kč v případě opravy adresy, telefonu a u některého z účastníků zájezdu uvedených na Smlouvě o zájezdu nebo poplatek 300 Kč v případě opravy jména, příjmení, data narození, čísla cestovního dokladu některého z účastníků zájezdu uvedených na Smlouvě o zájezdu 4.3 K základním povinnostem zákazníka právnické osoby dále patří: a) seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s veškerými dalšími informacemi, které od cestovní kanceláře EXIM TOURS obdrží b) zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník, c) určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s EXIM TOURS není zajištěn doprovod průvodcem EXIM TOURS. Tento vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb. 5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU 5.1 EXIM TOURS si, ve smyslu ust odst. 1 občanského zákoníku, vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 5.2 Nutí-li vnější okolnosti EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže- -li EXIM TOURS splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li v konkrétním případě ze strany EXIM TOURS stanovena lhůta delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží EXIM TOURS zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 5.3 Cestovní kancelář EXIM TOURS může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zákazníkovi oznámila: a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny Cestovní kancelář EXIM TOURS může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, EXIM TOURS vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ, POSTOU- PENÍ SMLOUVY 6.1 Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak EXIM TOURS jen tehdy, byl-li zájezd zrušen (bod 5.3), anebo porušil-li zákazník svou povinnost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit EXIM TOURS, v souvislosti s odstoupením, odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je EXIM TOURS povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné. 6.2 Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit EXIM TOURS odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech: a) vnější okolnosti nutí EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2); b) EXIM TOURS nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) EXIM TOURS odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu dle bodu Není-li důvodem odstoupení od smlouvy o zájezdu žádný z důvodů uvedených v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři EXIM TOURS odstupné ve výši (neplatí pro lety na pravidelných linkách): do 65. dne před odletem Kč za osobu od 64. dne do 30. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 29. dne do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. Pro lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné platné od okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu: do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. 6.4 EXIM TOURS má právo jednostranně započíst odstupné proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. 6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena. 6.6 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady EXIM TOURS a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 6.7 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod. 6.8 Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu: Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči EXIM TOURS účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. EXIM TOURS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek EXIM TOURS a poplatek za změnu letenky). Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např. dítě zdarma či slevu za včasný nákup, ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případě před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované cestovní kanceláři EXIM TOURS, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka. 6.9 V případě nákupu zájezdů v režimu fi rst moment do může zákazník provést bezplatnou změnu zájezdu do 10 dnů před odletem za následujících podmínek (neplatí na lety na pravidelných linkách): nesmí dojít ke změně počtu účastníků zájezdu ani ke změně osob účastníků zájezdu odlet na nový zájezd musí být ve stejném termínu jako odlet na zájezd původní s tolerancí +/ 10 dní délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka zájezdu původního nový zájezd musí být v minimálně stejné ceně sjednané v původní smlouvě o zájezdu na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době platnosti slevy za včasný nákup) nový zájezd se účtuje v plné základní ceně (zákazník nemá nárok na jakoukoliv slevu) 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s., Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, na ové adrese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne 2

7 vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky EXIM TOURS odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li EXIM TOURS vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne EXIM TOURS bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne EXIM TOURS zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. V této situaci je EXIM TOURS povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. 7.6 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, EXIM TOURS a jejích obchodních partnerů. 7.7 EXIM TOURS odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v těchto případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu škody trvá dva roky. 7.8 Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí EXIM TOURS škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost EXIM TOURS hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. 7.9 Cestovní kancelář EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. EXIM TOURS rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře EXIM TOURS není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře EXIM TOURS (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří EXIM TOURS zabezpečené služby cestovního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a zavazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou společností. 8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy EXIM TOURS z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo 3 c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 9. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění EXIM TOURS doporučuje a zároveň zákazníkovi umožňuje sjednání odpovídajícího pojištění jejím prostřednictvím. 10. FAKULTATIVNÍ VÝLETY Cestovní kancelář EXIM TOURS nabízí při sjednání smlouvy o zájezdu možnost sjednat i fakultativní výlety. Ceny uvedené v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. Aktuální ceny jsou uvedeny na Výlety jsou pořádány v případě minimální účasti, která je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. Výlety mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných smlouvou o zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že program výletu může být z objektivních důvodů změněn. Doprovod fakultativního výletu česky nebo slovensky hovořícím průvodcem je realizován v případě minimální účasti, která je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. V případě zrušení fakultativního výletu sjednaného smlouvou o zájezdu se bod 6.3 užije obdobně. 11. DALŠÍ PODMÍNKY Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře Servis a služby Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy odpovídat standardům a očekáváním evropských cestovatelů. Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání katalogu a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace cestovní kancelář EXIM TOURS uvádí na Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní sezonu je v létě považován měsíc červenec a srpen a u zimních exotických destinací období od vánoc do konce března (není-li uvedeno jinak) Hygiena Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí Ubytování a doprava Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí první úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení u přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do hodin (v některých případech již do hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě nočních letů i tehdy, je li zákazník ubytován do (poledne) následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené (v případě dálkových letů do destinací s výrazným časovým posunem může doprava zasáhnout i do třetího dne zájezdu). Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí, který je uvedený ve smlouvě. U kombinovaných a poznávacích zájezdů je ubytování zajištěno v objednané kategorii dle momentální disponibility přímo na místě. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá cestovní kancelář EXIM TOURS vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či rekonstrukce nemůže být zajišťováno v období mimo provoz hotelu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi Klimatizace/topení Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně Stravování a nápoje V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno jinak např. v hotelech s programem all inclusive. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do vašeho hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. hodině a poslední nejpozději ve hodin. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém stravování Pláže Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží

8 z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu Bazény Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období bazén nemusí být vyhříván po celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fi ltračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Rozhodnutí o provozní době bazénu je zcela v kompetenci ubytovacího zařízení Voda a elektrické napětí Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám Hmyz K přímořským zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny Víza a pasy V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza cestovní kancelář EXIM TOURS pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci cestovní kanceláře EXIM TOURS, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země Mango Club V hotelech označených v katalogu logem Mango Clubu jsou k dispozici česky nebo slovensky mluvící animátoři s nabídkou aktivit pro děti od 4 do 15 let. S podrobným programem aktivit se seznámíte v místě pobytu. Provoz klubu bude probíhat v období hlavní sezóny, není li uvedeno jinak. Upozorňujeme na možnost změny provozního období klubu (např. z důvodu malé obsazenosti hotelu českými klienty). 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ EXIM TOURS informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 13.1 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS zpracovává osobní údaje, které zákazník poskytl či poskytne EXIM TOURS v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a EXIM TOURS, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které EXIM TOURS shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifi kační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním Pokud zákazník sdělí EXIM TOURS informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s EXIM TOURS výslovně souhlasí s tím, že EXIM TOURS bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 13, konkrétně k účelům podle článku 13.6(a) a 13.6(b) EXIM TOURS při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( GDPR ) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout EXIM TOURS své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a EXIM TOURS EXIM TOURS bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě Osobní údaje zákazníka bude EXIM TOURS zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů EXIM TOURS, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků EXIM TOURS na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c) dodržení právní povinnosti EXIM TOURS stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost EXIM TOURS uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu EXIM TOURS. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydání a vedení zákaznické karty EXIM TOURS, která umožňuje čerpání věrnostních slev Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 13.6(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS; b) k účelu podle článku 13.6(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti EXIM TOURS soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 13.6(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti EXIM TOURS; a d) k účelu podle článku 13.6(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 13.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifi kátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifi kace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje Za účelem uvedeným v článku 13.6(a) bude EXIM TOURS v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) pojišťovna spolupracující s EXIM TOURS, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění; d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza; e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování apod.) Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým EXIM TOURS uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců EXIM TOURS, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce EXIM TOURS. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje zákazníka sdíleny v rámci skupiny EXIM, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Skupinou EXIM se pro účely těchto VOP rozumí společnost EXIM HOLDING a.s. a její dceřiné společnosti v České republice i v zahraničí a dále společnost DER Touristik Group GmbH a její dceřiné společnosti v rámci Spolkové republiky Německo i v zahraničí Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Při zpracování osobních údajů podle č a bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. EXIM TOURS vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl těchto podmínek. Uzavřením smlouvy s EXIM TOURS zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od EXIM TOURS přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na ovou adresu: Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na EXIM TOURS s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, EXIM TOURS neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 13. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout EXIM TOURS její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ Je li nebo stane li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15.1 Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na zájezdy pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných podmínek Zákazník potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou), že jsou mu Všeobecné podmínky, katalog cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. s platným ceníkem (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, Přepravní podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Veškeré údaje a pokyny obsažené v těchto listinách odpovídají informacím známým v době tisku a EXIM TOURS si vyhrazuje právo jejich změny. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, cestovní kancelář EXIM TOURS přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdu již uzavřených cestovní kancelář EXIM TOURS informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář EXIM TOURS si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé cestovní kanceláři EXIM TOURS jsou uvedeny na internetových stránkách Přejeme vám šťastný výběr zájezdu z naší široké nabídky a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené. 4

9 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen VOP nebo Všeobecné podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy vlastní dopravou pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO , se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7557 (dále jen EXIM TOURS nebo cestovní kancelář EXIM TOURS ). Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM TOURS a jsou platné a účinné od Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří EXIM TOURS smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní strany sjednávají, že uzavře li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavřela, nedohodne li se cestovní kancelář EXIM TOURS a zákazník jinak. Bude li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezprostředně po uzavření takové smlouvy o zájezdu písemný doklad o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník ). Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, týkající se informací obsažených ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení o zájezdu užijí analogicky VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákazníkem, přičemž není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou, dochází k uzavření smlouvy o zájezdu okamžikem odeslání potvrzení o zájezdu cestovní kanceláří EXIM TOURS či jí zmocněným zástupcem do e mailové schránky zákazníka či na jeho korespondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami. 1.2 Obsah smlouvy o zájezdu je určen katalogem, případně dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu. 1.3 V otázkách neupravených smlouvou o zájezdu, dodatečnými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami přiloženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se smluvní vztah mezi EXIM TOURS a zákazníkem řídí příslušnými platnými právními předpisy České republiky, platnými právními předpisy Evropských společenství/evropské unie a mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. 1.4 V případě, že je ve smlouvě o zájezdu uzavřené mezi EXIM TOURS a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd na vyžádání, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a EXIM TOURS vzniká a smlouva o zájezdu se stává účinnou uzavřením smlouvy o zájezdu a současně úhradou ceny zájezdu zákazníkem. Smlouva o zájezdu se v takovém případě sjednává s rozvazovací podmínkou dle 548 odst. 2 občanského zákoníku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně EXIM TOURS. V případě naplnění rozvazovací podmínky EXIM TOURS nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazníkovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém případě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze strany EXIM TOURS. 2. CENY ZÁJEZDŮ 2.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují ubytování v základním typu pokoje dle popisu v katalogu a stravování podle smlouvy o zájezdu, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak. 3. PLATEBNÍ PODMÍNKY 3.1 Cena zájezdu je splatná před jeho poskytnutím, a to způsobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet cestovní kanceláře EXIM TOURS vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti ve značkové prodejně cestovní kanceláře EXIM TOURS, jejíž adresa je uvedena v katalogu (aktualizace je zveřejněna na či v sídle EXIM TOURS případně u k tomu zplnomocněného obchodního zástupce EXIM TOURS. Při nedodržení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní kancelář EXIM TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno právo EXIM TOURS na náhradu škody. 3.2 Není-li v bodu 3.3 uvedeno jinak, je část ceny zájezdu ve výši Kč za ubytovací jednotku (+případné objednané pojistné) splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu. 3.3 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než 35 dnů před zahájením zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při uzavření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li se EXIM TOURS se zákazníkem jinak.

10 3.4 Poplatky za postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 a odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned. 4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 4.1 K základním právům zákazníka patří zejména: a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře EXIM TOURS zákazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich náhradu, b) právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uvedeny v katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb a které jsou cestovní kanceláři EXIM TOURS známy, c) právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb a ceny, d) právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6, e) právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8 f) právo na reklamaci v souladu s článkem 7, g) právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě o zájezdu a v dalších dokumentech, h) právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povinném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události, i) právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou EXIM TOURS známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut. 4.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména: a) poskytnout cestovní kanceláři EXIM TOURS součinnost, která je zapotřebí k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájezdu a předložit doklady požadované cestovní kanceláří EXIM TOURS pro zajištění zájezdu, b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého účastníka v průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje. Hodlá li zákazník, který je starší 15 let a mladší 18 let, uzavřít smlouvu o zájezdu a na základě ní čerpat služby bez doprovodu a dohledu zákonného zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb, c) zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3., d) převzít od EXIM TOURS doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je překontrolovat, e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno), f) dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkovacích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržování platné legislativy země pobytu a respektování odlišné skladby obyvatelstva a jiných kulturních zvyklostí. Zákazník je plně odpovědný za své jednání a chování v průběhu zájezdu, eventuálně podnikání v zahraničí bez vědomí EXIM TOURS. EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost za následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník, g) zaplatit dle uzavřené smlouvy o zájezdu sjednanou cenu zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zástupce EXIM TOURS, h) veškeré závady a odchylky od sjednaných služeb reklamovat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě u zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS a poskytnout součinnost nezbytnou k jejich odstranění, pro průkaznost doporučujeme oznámení provést písemnou formou, i) zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb cestovní kanceláře EXIM TOURS či ohrozit nebo poškodit jméno EXIM TOURS a/nebo jejího zástupce, j) uhradit škodu, kterou způsobil např. v ubytovacím a jiném zařízení, kde čerpal služby, zajištěné dle smlouvy o zájezdu, k) dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neomezovat atd. ostatní zákazníky či osoby. l) dbát o řádné a včasné uplatnění případných nároků vůči dodavatelům služeb, m) řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS či jiné osoby určené cestovní kanceláří EXIM TOURS, dodržovat stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštívené zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů. 4.3 K základním povinnostem zákazníka - právnické osoby dále patří: 2 a) seznámit osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, s těmito Všeobecnými podmínkami, jakož i s veškerými dalšími informacemi, které od cestovní kanceláře EXIM TOURS obdrží b) zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý účastník. 5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU 5.1 EXIM TOURS si, ve smyslu ust odst. 1 občanského zákoníku, vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na odstoupení od smlouvy o zájezdu. 5.2 Nutí-li vnější okolnosti EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li EXIM TOURS splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li v konkrétním případě ze strany EXIM TOURS stanovena lhůta delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně s předložením návrhu na změnu závazku předloží EXIM TOURS zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně. Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k uskutečnění zájezdu, lhůta, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na přiměřenou slevu. 5.3 Cestovní kancelář EXIM TOURS může zájezd zrušit, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zákazníkovi oznámila: a) dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, b) sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, c) čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny Cestovní kancelář EXIM TOURS může dále zájezd zrušit, pokud jí v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu. Dojde li ke zrušení zájezdu dle tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, EXIM TOURS vrátí zákazníkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. 6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ, POSTOUPENÍ SMLOUVY 6.1 Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit vždy, avšak EXIM TOURS jen tehdy, byl-li zájezd zrušen (bod 5.3), anebo porušil-li zákazník svou povinnost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit EXIM TOURS, v souvislosti s odstoupením, odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupení od smlouvy o zájezdu je EXIM TOURS povinna zákazníkovi bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené o případné odstupné. 6.2 Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit EXIM TOURS odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech: a) vnější okolnosti nutí EXIM TOURS podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2); b) EXIM TOURS nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala; c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu; d) EXIM TOURS odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zrušení zájezdu dle bodu Není li důvodem odstoupení od smlouvy o zájezdu žádný z důvodů uvedených v bodu 6.2 je zákazník povinen zaplatit cestovní kanceláři EXIM TOURS odstupné ve výši: do 35. dne před čerpáním první služby Kč za ubytovací jednotku od 34. dne do 24. dne před čerpáním první služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 23. dne do 13. dne před čerpáním první služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 12. dne do 4. dne před čerpáním první služby skutečně vzniklé náklady, nejméně však 90 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu od 3. dne před čerpáním první služby a dále v případech, kdy zákazník nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v nástupní den, nedostaví se k pobytu, nebo nástup zmešká, či nevyčerpá li službu cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4.2 písm. d) a e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu. 6.4 EXIM TOURS má právo jednostranně započíst odstupné proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zálohy nebo zaplacené ceny zájezdu. 6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakultativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena. 6.6 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady EXIM TOURS a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. 6.7 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den odjezdu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod. 6.8 Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu: Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zákazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka je vůči EXIM TOURS účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. EXIM TOURS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zákazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek EXIM TOURS). Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, která dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např. slevu za včasný nákup, ke které dochází až po termínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákazníka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vázána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zákazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle dodatečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vznikly, povinen v takovém případě před zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu. Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované cestovní kanceláři EXIM TOURS, nelze toto pojištění převést na nového zákazníka. 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komunikovat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s., Babákova 2390/2, Chodov, Praha 4, na ové adrese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. 7.2 Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ruchu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu. 7.3 Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředkovatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zá-

11 kazník bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na slevu trvá dva roky. 7.4 EXIM TOURS odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li EXIM TOURS vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného. 7.5 Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne EXIM TOURS bez dodatečných nákladů pro zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne EXIM TOURS zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená. 7.6 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, EXIM TOURS a jejích obchodních partnerů. 7.7 EXIM TOURS odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v těchto případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb cestovního ruchu v rámci zájezdu, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. EXIM TOURS a zákazník sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu škody trvá dva roky. 7.8 Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí EXIM TOURS škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost EXIM TOURS hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. 7.9 Cestovní kancelář EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu či jiné organizace. EXIM TOURS rovněž neodpovídá za škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře EXIM TOURS není v těchto případech dána ze zákona. Dojde li k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu cestovní kanceláře EXIM TOURS (vis major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní kanceláří EXIM TOURS zabezpečené služby cestovního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu z ceny těchto služeb POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy EXIM TOURS z důvodu svého úpadku: a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti. Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna předat zákazníkovi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události V případě, že zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. Zajistí li si zákazník dopravu včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla. 9. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí nákladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění EXIM TOURS doporučuje a zároveň zákazníkovi umožňuje sjednání odpovídajícího pojištění jejím prostřednictvím. 10. NABÍDKA REGIONÁLNÍCH KARET V CENĚ Mnoho ubytovatelů, zejména v Rakousku, nabízí svým hostům již v ceně regionální kartu, která poskytuje různé vstupy zdarma a slevy na jednotlivé atrakce. EXIM TOURS nemůže ovlivnit rozsah nabízených služeb a neručí za jejich kvalitu. Karta zpravidla neplatí v den příjezdu a odjezdu a platnost může mít omezenou pouze na hlavní sezonu. 11. DALŠÍ PODMÍNKY Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a rozsah poskytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře Servis a služby Úroveň a rychlost služeb poskytovaných personálem hotelů a ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy odpovídat standardům a očekáváním evropských cestovatelů. Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a služeb poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v době vydání katalogu a rozhodnutím hotelu se může v průběhu sezóny změnit. Aktuální informace cestovní kancelář EXIM TOURS uvádí na Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v období před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím hotelu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní sezonu je považován měsíc červenec a srpen (není li uvedeno jinak) Hygiena Kulturní hygienické zvyklosti jsou v cílových zemích odlišné od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu prostředí Ubytování a doprava Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že některé v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jednolůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací gauč, palanda nebo lehátko. Podle mezinárodních standardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do hodin (v některých případech již do hodin), možnost nastěhování v den příjezdu je nejdříve po hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. První a poslední den jsou určeny k přepravě a nejsou určeny k vlastní dovolené. Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených nocí, který je uvedený ve smlouvě. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá cestovní kancelář EXIM TOURS vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či rekonstrukce nemůže být zajišťováno v období mimo provoz hotelu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktuálnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jednotlivými místnostmi. Parkoviště u ubytovacích objektů jsou dostupná v závislosti na aktuální dostupnosti na místě, rezervace míst není možná (pokud není v popisku uvedeno jinak) a řídí se provozním řádem provozovatele Klimatizace/topení Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně Stravování a nápoje V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohacené o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kategorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou. Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není li uvedeno jinak např. v hotelech s programem all inclusive. Rozsah, sortiment, místa a doba čerpání programu all inclusive jsou určovány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni po příletu do vašeho hotelu. U ubytování s možností vlastního vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový minibar není součástí all inclusive. Bývá naplněn na základě požadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny z minibaru podléhají přímé úhradě. U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Počtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími službami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. hodině a poslední nejpozději ve hodin. Současně upozorňujeme na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce musí vždy čerpat shodný systém stravování Pláže a sjezdovky a) Pláže. Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků nikde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy často hlučnému, obyvatelstvu. b) Sjezdovky. Cestovní kancelář neodpovídá za stav sjezdovek, a to ani z důvodu klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných důvodů. Rovněž označení jejich náročnosti se může v jednotlivých střediscích lišit. Údaje o vzdálenosti od ubytovacích zařízení k sjezdovkám, skicentrům a skibusům jsou pouze orientační Bazény a wellness Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu hotelu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuštěno pouze v určitém období bazén nemusí být vyhříván po celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/filtračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Rozhodnutí o provozní době bazénu je zcela

12 v kompetenci ubytovacího zařízení. Užívaní Wellness zařízení může být omezeno věkem (např. zákaz dětí v sauně), můžou mít limitovanou otevírací dobou a řídit se provozním řádem provozovatele Voda a elektrické napětí Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vodovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním topením teče občas vlažná voda. V některých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie a v zásobování vodou. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Elektrické napětí a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám Hmyz K přímořským zemím patří i všudypřítomný hmyz. Přes intenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny Víza a pasy V případě, že hostitelská země vyžaduje víza a pokud je to sjednáno, zajišťuje víza cestovní kancelář EXIM TOURS pouze pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumentů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhodnutí o udělení víza není v kompetenci cestovní kanceláře EXIM TOURS, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garantovat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajistit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákazník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země. 12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ EXIM TOURS informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát oddělení ADR, Štěpánská 15, Praha 2, ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ 13.1 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS zpracovává osob- ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne EXIM TOURS v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě mezi zákazníkem a EXIM TOURS, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které EXIM TOURS shromáždí v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plněním Pokud zákazník sdělí EXIM TOURS informace týkající se jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy s EXIM TOURS výslovně souhlasí s tím, že EXIM TOURS bude takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 13, konkrétně k účelům podle článku 13.6(a) a 13.6(b) EXIM TOURS při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( GDPR ) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout EXIM TOURS své osobní údaje; poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a EXIM TOURS EXIM TOURS bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě Osobní údaje zákazníka bude EXIM TOURS zpracovávat pouze k následujícím účelům: a) poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; b) ochrana práv a právem chráněných zájmů EXIM TOURS, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků EXIM TOURS na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; c) dodržení právní povinnosti EXIM TOURS stanovené obecně závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost EXIM TOURS uchovávat daňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a d) marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu EXIM TOURS. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydání a vedení zákaznické karty EXIM TOURS, která umožňuje čerpání věrnostních slev Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené: a) k účelu podle článku 13.6(a) budou osobní údaje zákazníků zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS; b) k účelu podle článku 13.6(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti EXIM TOURS soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; c) k účelu podle článku 13.6(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti EXIM TOURS; a d) k účelu podle článku 13.6(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle článku 13.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobního údaje Za účelem uvedeným v článku 13.6(a) bude EXIM TOURS v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. Zejména se jedná o následující kategorie příjemců: a) provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; b) poskytovatel služeb letecké přepravy; c) pojišťovna spolupracující s EXIM TOURS, pokud byla se zákazníkem sjednána služba cestovní pojištění; d) zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem sjednána služba zajištění víza; e) poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal (např. pronájem aut, rezervace parkování apod.) Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým EXIM TOURS uzavřel smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců EXIM TOURS, které zákazníkům poskytují delegátský servis, a obchodní zástupce EXIM TOURS. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje zákazníka sdíleny v rámci skupiny EXIM, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Skupinou EXIM se pro účely těchto VOP rozumí společnost EXIM HOLDING a.s. a její dceřiné společnosti v České republice i v zahraničí a dále společnost DER Touristik Group GmbH a její dceřiné společnosti v rámci Spolkové republiky Německo i v zahraničí Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy Při zpracování osobních údajů podle č a bude docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kterých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. EXIM TOURS vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bezpečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané třetí země příslušnému správci podle čl těchto podmínek. Uzavřením smlouvy s EXIM TOURS zákazník výslovně souhlasí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány i v případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu předávaných osobních údajů Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od EXIM TOURS přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci adresovat na ovou adresu: Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na EXIM TOURS s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, EXIM TOURS neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM TOURS, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku 13. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn poskytnout EXIM TOURS její osobní údaje a že tato osoba byla seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů podle tohoto článku NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ Je li nebo stane li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, těchto Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, neplatným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy o zájezdu, Všeobecných podmínek nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu. 15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 15.1 Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na zájezdy pořádané vlastní dopravou cestovní kanceláří EXIM TOURS. Odchylná ujednání ve smlouvě o zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke smlouvě o zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných podmínek Zákazník potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, případně učiněním objednávky zájezdu (není li smlouva o zájezdu uzavřena písemnou formou), že jsou mu Všeobecné podmínky, katalog cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. s platným ceníkem (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uvedením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, Přepravní podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy o zájezdu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá. Veškeré údaje a pokyny obsažené v těchto listinách odpovídají informacím známým v době tisku a EXIM TOURS si vyhrazuje právo jejich změny. Pokud dojde ke změnám uvedených skutečností, cestovní kancelář EXIM TOURS přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zájezdu již uzavřených cestovní kancelář EXIM TOURS informuje zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář EXIM TOURS si vyhrazuje právo na tiskové chyby. Aktuální informace známé cestovní kanceláři EXIM TOURS jsou uvedeny na internetových stránkách Přejeme vám šťastný výběr zájezdu z naší široké nabídky a prožití příjemné, ničím nerušené dovolené.

13 Vy cestujete. My se staráme. Uhradíme až 90 % stornopoplatků! Ještě lepší cestovní pojištění pro klienty EXIM tours Novinka EUROPE PLUS s nižší spoluúčastí a pojištěním zpoždění zavazadel Limity pojistného plnění (v Kč) EXIM Europe EXIM Europe Plus EXIM Plus Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie Aktivní asistence Převoz, přeložení a repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník Územní rozsah *Evropa Svět neomezeně neomezeně neomezeně Vysvětlivky: 1) spoluúčast 500 Kč 2) Kč za každých 12 hodin 3) spoluúčast 20 % 4) spoluúčast 10 % při zrušení cesty sjednaném dříve než 5 měsíců před plánovaným odjezdem, jinak 20 % 5) Kč za den Evropa zahrnuje také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko, Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru. Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu Škoda na osobních věcech ) ) ) Zpoždění zavazadel ) Škoda na zdraví Škoda na majetku Právní zastoupení Stornopoplatky ) ) ) Přerušení cesty Nevyužitá dovolená ) ) ) Zimní sporty ano ano ano Rizikové sporty volitelně volitelně Cena pojištění Bez rizikových sportů Včetně rizikových sportů EXIM Europe EXIM Europe Plus EXIM Plus *Evropa Svět Věk do 5 dní 290 Kč 190 Kč 540 Kč 300 Kč 690 Kč 490 Kč do 24 dní 599 Kč 349 Kč 890 Kč 490 Kč do 5 dní 490 Kč do 24 dní 990 Kč Kč

14 Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší Kvalitní služby pro klienty EXIM tours Skuteční specialisté Široký rozsah pojistné 1 na cestovní pojištění 2 3 ochrany ERV Evropská je jedinou specializovanou pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. Milion klientů ročně z ní dělá českou jedničku. Spolupracuje s 8 z 10 největších cestovních kanceláří v ČR. 4 Vlastní non-stop asistenční služba Vlastníme asistenční službu Euro-Center Prague, s níž sídlíme v jedné budově. Můžeme tak jednoduše řídit způsob pomoci našim zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici non-stop v češtině. 5 Vlastní celosvětová síť pomoci přímo v místě Koncern ERV má v hlavních turistických destinacích na všech kontinentech síť Euro-Center, která jsou připravena pomoci přímo v místě problému. Díky této síti pravidelně prověřujeme kvalitu lékařských zařízení a úroveň poskytované péče. Naše cestovní pojištění má mnoho nadstandardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí (až 8 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví (3 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo pojištění nevyužité dovolené. New York Sao Paulo Madrid Palma de Mallorca Cape Town Pojištění, které delegáti EXIM tours dobře znají Delegáti EXIM tours díky dlouholeté spolupráci a pravidelnému školení velmi dobře znají podmínky našeho pojištění, mají seznam lékařských zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% podporu i při řešení pojistné události v destinaci. Helsinki Moscow Prague Istanbul Larnaca Beijing Bangkok Sydney 6 Bezkonkurenčně rychlá likvidace škod Naše likvidace pojistných událostí je velmi vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. Jako jediná pojišťovna umožňujeme skutečně 100% on-line hlášení škody přes web Nejlepší pojišťovna 7 8 v oboru Již dvanáctkrát jsme byli členy Asociace českých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťovnou roku v kategorii Specializované pojištění. Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním v ČR. Silné mezinárodní zázemí Jsme součástí největší světové skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patříme do rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích světových zajišťoven. Máme více než 100 let mezinárodních zkušeností při pojišťování cestovních rizik. 9 Téměř 100 % spokojených klientů 99,4 % našich klientů je spokojeno se službami, které jim poskytujeme před cestou, během ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporučovat svým příbuzným a známým. 10 Srozumitelné pojistné podmínky Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné a všechny případné výluky jsou barevně zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi nic neskrýváme.

15 Pojistné podmínky Cestovní pojištění k zájezdu vč. předsmluvních informací PP-CK-EXI

16 Obsah Předsmluvní informace...3 Pojistné podmínky pro cestovní pojištění k zájezdu...4 Všeobecné pojistné podmínky Úvod Pojistná smlouva, pojistná událost Pojistné Územní rozsah pojištění, pojištěné osoby Počátek, změny a doba trvání pojištění Pojištění sportovní činnosti Rozsah a splatnost pojistného plnění Povinnosti při škodní události Výluky z pojištění Výklad pojmů... 6 Zvláštní pojistné podmínky...6 A Léčebné a související výlohy...6 A 1 Léčebné výlohy... 6 A 2 Náhrada za pobyt v nemocnici... 6 B Asistenční služby... 7 B 1 Aktivní asistence... 7 B 2 Převoz, přeložení a repatriace... 7 B 3 Převoz tělesných ostatků... 7 B 4 Opatrovník...7 C Úraz....7 C 1 Trvalé následky úrazu...7 C 2 Úmrtí následkem úrazu...7 D Osobní věci...7 D 1 Škoda na osobních věcech...7 D 2 Zpoždění zavazadel...8 E Odpovědnost za škodu...8 E 1 Škoda na zdraví a majetku...8 E 2 Právní zastoupení...8 F Odjezd...8 F 1 Zmeškání...8 F 2 Zpoždění...8 G Zrušení cesty...9 G 1 Stornopoplatky...9 G 2 Přerušení cesty...9 H Nevyužitá dovolená I Zimní sporty I 1 Škoda na zimním vybavení...10 I 2 Nájem náhradního vybavení...10 I 3 Prodloužení pobytu kvůli lavině...10 I 4 Nevyužitá zimní dovolená...10 J Pro golfisty J 1 Nájem náhradního vybavení...10 J 2 Nevyužité Green Fees...10 J 3 Pohoštění za Hole-in-One...10 K Rizikové sporty L Cesty autem L 1 Nepojízdné vozidlo...10 L 2 Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla...10 Limity pojistného plnění...11 Důležité informace k pojištění...12 Nezapomeňte před cestou Při pobytu v zahraničí Jak postupovat v případě škody? Jak zpracováváme osobní údaje - GDPR...13

17 Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k zájezdu cestovní kanceláře Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ : Zápis: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969 Web: Tel.: (+420) Předmět podnikání Pojišťovací činnost podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších právních předpisů Informace o finanční situaci Orgán dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika, Tel.: , fax: Orgány pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, Praha 1, Česká republika, Tel.: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, Česká republika, Tel.: , fax: Informace o pojištění Práva a povinnosti účastníků pojistné smlouvy stanoví občanský zákoník a pojistné podmínky. Pojistná ochrana se vztahuje na nahodilé události související s cestováním, které jsou blíže určené v pojistných podmínkách a nastaly v době trvání pojištění. Cestovní pojištění k zahraničnímu zájezdu cestovní kanceláře poskytuje pojistnou ochranu při jednotlivé cestě z České republiky do zahraničí. Pojištění k zájezdu může mít následující formu základní pojištění (léčebné výlohy, asistenční služby) jako součást zájezdu s pojistným zahrnutým v ceně zájezdu a s možností připojištění v několika produktových variantách komplexní pojištění jako součást zájezdu s pojistným zahrnutým v ceně zájezdu samostatné pojištění v několika produktových variantách s pojistným mimo cenu zájezdu K tuzemským zájezdům lze sjednat komplexní pojištění, a to jako součást zájezdu s pojistným zahrnutým v ceně zájezdu, nebo samostatně s pojistným mimo cenu zájezdu. V rámci každé z těchto variant lze sjednat pojištění zrušení cesty (stornopoplatků). Při koupi zájezdu se vždy informujte, který způsob pojištění Vám cestovní kancelář nabízí, a seznamte se s jeho rozsahem. Ověřte si rovněž, na jaké sportovní aktivity se pojištění vztahuje. Pojistné podmínky mohou obsahovat více sekcí, než pro které máte pojištění sjednáno. Rozhodující je vždy sjednaný produkt, jehož přesný rozsah naleznete v přehledu pojistného plnění, který tvoří nedílnou součást pojistných podmínek. Sjednáváte-li pojištění pro jinou osobu než rodinného příslušníka, vyžádejte si její souhlas a seznamte ji s pojistnými podmínkami. Výluky z pojištění Pojištění se vztahuje pouze na nahodilé události. Vyloučeny z pojištění jsou události, k nimž došlo úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného či jiných osob z jejich podnětu, a také události výslovně uvedené v pojistných podmínkách jako výluky. Výluky z pojištění jsou v pojistných podmínkách barevně odlišeny a je nutné, abyste se s nimi seznámili ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Pojistné Pojistné se stanoví na celou dobu, na niž se pojištění sjednává (jednorázové pojistné), a to na základě reálných pojistně-matematických předpokladů jednotlivých rizik, podle zeměpisné oblasti a účelu cesty. Jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce). Pojistné se hradí spolu s úhradou zálohy či celé ceny zájezdu. Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného. Doba trvání pojištění Pojistná smlouva se uzavírá před nastoupením cesty, na niž se má vztahovat. Pojištění trvá po dobu trvání cesty, začíná a končí okamžikem překročení hranice České republiky (zahraniční zájezdy) či prokazatelným nástupem či ukončením cesty (tuzemské zájezdy). Pojištění zrušení cesty (stornopoplatků) vzniká okamžikem zaplacení pojistného a trvá do okamžiku nástupu cesty. Zánik pojištění Pojištění zaniká uplynutím doby nebo dohodou. Pojistník nebo pojistitel mohou odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na více než 1 měsíc může pojistník odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pojistník nebo pojistitel mohou pojištění vypovědět s 8denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojistník může pojištění vypovědět s 8denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění porušil zásady rovného zacházení. Jak se pojištění váže na jiné produkty Pojištění nabízíme za stejných podmínek samostatně nebo jako doplněk k jinému produktu či službě (zájezd, letenka, jízdní kolo apod.). Produkt či službu si ale vždy můžete koupit i bez pojištění. Stížnosti Stížnosti lze zasílat na adresu pojistitele nebo na klientského centra. Podrobnější postup při podávání stížností lze nalézt na webových stránkách pojistitele. Se stížností je možné obrátit se rovněž na Českou národní banku nebo na Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú. či Českou obchodní inspekci, kteří jsou věcně příslušnými subjekty pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Právo, soudy, jazyk Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory rozhodují příslušné soudy České republiky. Veškerá komunikace s pojistitelem probíhá v českém jazyce. Pojistitel při své činnosti dodržuje Kodex etiky České asociace pojišťoven, etický kodex finančního trhu ( a interní pravidla skupiny ERV. Zdanění Pojistné nepodléhá dani z přidané hodnoty a pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu. Další informace Další informace o Vašem pojištění, případně o našich dalších produktech, jsou k dispozici v klientském centru nebo na webových stránkách pojistitele. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

18 Pojistné podmínky Cestovní pojištění k zájezdu POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K ZÁJEZDU (PP-CK-EXI-1911) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven z.ú., Elišky Krásnohorské 135/7, Praha 1, tel.: , www. ombudsmancap.cz či Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, Česká republika, Vy (ve všech odvozených tvarech), pojištěný či oprávněná osoba představuje osobu, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění. 2. POJISTNÁ SMLOUVA, POJISTNÁ UDÁLOST 2.1. Pro cestovní pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen zákon ), a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky či další ujednání pojistné smlouvy U pojištění, které je součástí zájezdu, je pojistná smlouva uzavřena okamžikem zaplacení zálohy na zájezd cestovní kanceláři U individuálně sjednávaného pojištění je pojistná smlouva uzavřena zaplacením pojistného Pojistkou je část smlouvy o zájezdu obsahující údaje o pojistníkovi (osoba uzavírající smlouvu o zájezdu), pojištěných (ostatní osoby uvedené ve smlouvě o zájezdu), době trvání a rozsahu pojištění (označení produktu) a výši pojistného Pojistník je povinen informovat pojistitele o jakékoli změně v osobních údajích či údajích pojištěných osob včetně změny adresy pro doručování písemností Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky Případné spory vyplývající z cestovního pojištění budou řešeny příslušnými soudy v České republice podle českého práva. Stížnosti je možné podat písemně k rukám statutárního orgánu pojistitele, příp. se obrátit na Českou národní banku nebo na Českou obchodní inspekci, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Pojistnou událostí je nahodilá událost související s cestováním blíže určená ve zvláštních pojistných podmínkách, která nastala v době trvání pojištění a s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Pojistná smlouva a právní jednání týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby. 3. POJISTNÉ 3.1. Pojistné se stanoví podle zeměpisné oblasti, pro kterou se pojištění sjednává, a účelu cesty. Jeho výše a splatnost je stanovena v pojistné smlouvě Pojistné se stanoví na celou dobu, na niž bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). 4. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÉ OSOBY 4.1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo v zeměpisné oblasti, pro niž bylo pojištění sjednáno (Evropa, celý svět) Pojištění lze sjednat pro cesty z České republiky do zahraničí Pojištění léčebných výloh se nevztahuje na území státu, kde pojištěný je nebo by měl být v souladu s místními právními předpisy zařazen do systému zdravotní péče Pojištěny jsou osoby jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě (resp. pojistce). Pojistit lze občany České republiky i cizí státní příslušníky. 5. POČÁTEK, ZMĚNY A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 5.1. Pojištění lze sjednat pouze před nastoupením cesty, na niž se má vztahovat Pojištění vzniká okamžikem překročení hranice České republiky, nejdříve však ode dne uvedeného v pojistné smlouvě (resp. pojistce) jako počátek pojištění, do okamžiku překročení hranice České republiky při návratu, nejpozději do dne uvedeného v pojistné smlouvě (resp. pojistce) jako konec pojištění při použití vlastní dopravy okamžikem překročení hranice České republiky, nejdříve však ode dne předcházejícího stanovenému dni nástupu pobytu, do okamžiku překročení hranice České republiky při návratu, nejpozději do dne následujícího po stanoveném konci pobytu Pojištění zrušení cesty počíná okamžikem zaplacení pojistného a trvá do okamžiku nástupu cesty Pojištění lze prodloužit nejpozději v poslední den trvání již sjednaného pojištění. Celková doba původního a prodlouženého pojištění nesmí přesáhnout 90 dnů Dobu trvání pojištění automaticky prodloužíme až o 3 měsíce, bude-li na základě potvrzení ošetřujícího lékaře návrat pojištěného do vlasti odložen z důvodu onemocnění či úrazu, na něž se vztahuje toto pojištění Kromě dalších způsobů stanovených zákonem pojištění zaniká uplynutím pojistné doby dohodou smluvních stran výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zaniká doručenou do 3 měsíců ode dne doručení oznámení o vzniku pojistné události; výpovědní doba je 1 měsíc a jejím uplynutím pojištění zaniká odstoupením od pojistné smlouvy dle zákona 5.7. Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez uvedení důvodu odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky; odstoupit nelze od smlouvy, bylo-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden měsíc. 6. POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 6.1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo při provozování běžných rekreačních a plážových sportů, jako jsou např. plážový volejbal, turistika v běžném nenáročném terénu do výšky m n. m., běžná cykloturistika, golf, plavání, rybolov, jachting do vzdálenosti 3 km od pevniny, surfing, windsurfing, vodní atrakce a další sporty srovnatelné rizikovosti, nejsou-li uvedeny v bodě 6.2. či Byl-li sjednán produkt, který obsahuje pojištění zimních sportů, vztahuje se pojištění na pojistné události, k nimž došlo při lyžování či snowboardingu na upravených místech určených k provozování těchto sportů Bylo-li sjednáno pojištění rizikových sportů, vztahuje se pojištění na pojistné události, k nimž došlo při provozování následujících sportů vysokohorská turistika a horolezectví do m n. m cyklokros, MTB a jiné sjíždění náročných terénů na kole jízda na koni s výjimkou dostihů rafting a jiné sjíždění divokých řek, canyoning jachting nad 3 km od pevniny potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů do hloubky 40 m parasailing, powerkiting bungee jumping motorové sporty na sněhu či vodě lyžování či snowboarding mimo upravená místa určená k provozování těchto sportů bojová umění a sporty létání balonem, paragliding akrobatický tanec další sporty srovnatelné rizikovosti ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

19 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 5/ O rizikovosti sportu pro účely pojištění rozhoduje pojistitel Pojištěný je při provozování sportovní činnosti povinen dodržovat příslušná bezpečnostní opatření včetně používání funkčních ochranných pomůcek a výbavy. V případě porušení této povinnosti nebo provozování sportovní činnosti bez patřičného oprávnění, je-li pro takovou činnost vyžadováno, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 7. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 7.1. Pojistné plnění poskytneme ve sjednaném rozsahu a uvedeném v pojistce (označení produktu) Limity pojistného plnění uvedené v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí těchto pojistných podmínek (dále jen přehled ) představují nejvyšší možné částky, které poskytneme za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v době trvání pojištění, není-li dále uvedeno jinak. V přehledu jsou rovněž uvedeny limity dílčích pojistných plnění a spoluúčast pojištěného na vzniklé škodě U pojištění stornopoplatků (G 1) je nejvyšší hranicí plnění všem rodinným příslušníkům dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného v přehledu U pojištění přerušení cesty (G 2) poskytneme všem rodinným příslušníkům nejvýše limit pojistného plnění U pojištění nevyužité dovolené z důvodu přerušení cesty (H) poskytneme všem rodinným příslušníkům nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění uvedeného v přehledu U pojištění cesty autem (L) poskytneme všem osobám, které jsou pojištěny jednou pojistnou smlouvou a které mají toto pojištění sjednáno, celkem nejvýše limit pojistného plnění uvedený v přehledu Nejsme povinni plnit, projeví-li se v době trvání pojištění důsledky události nastalé před počátkem pojištění Uzavřete-li s námi několik pojistných smluv na stejná pojistná nebezpečí, poskytneme pojistné plnění pouze z titulu jedné z nich Pojistné plnění v případě přepravy je omezeno cenou letenky v ekonomické třídě nebo cenou odpovídající úrovně dopravy, není-li z lékařských důvodů nutný jiný druh přepravy předem schválený asistenční službou Pojistné plnění je poskytnuto pouze tehdy, není-li to v rozporu s hospodářskými, obchodními a finančními sankcemi či embargem stanovenými Evropskou unií či Českou republikou, které se jakkoli týkají pojistitele či pojistníka. Totéž platí i v případě sankcí či embarga vyhlášených Spojenými státy americkými, nejsou-li v rozporu s právními předpisy Evropské unie či České republiky Pojistné plnění je splatné do 15 dnů poté, co jsme skončili šetření nutné ke zjištění rozsahu naší povinnosti plnit. Šetření je skončeno, jakmile sdělíme jeho výsledky oprávněné osobě Není-li ujednáno jinak, poskytne pojistitel oprávněné osobě pojistné plnění v tuzemské měně, a to v přepočtu kurzu devizového trhu vyhlašovaného ČNB, který je platný ke dni vzniku pojistné události Na pojistitele přecházejí nároky, které vzniknou pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí vůči jeho zdravotní pojišťovně podle předpisů o zdravotním pojištění Zachraňovací náklady ve smyslu zákona hradí pojistitel maximálně do výše Kč. Výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob činí 30 % limitu pojistného plnění sjednaného pro případ převozu, přeložení a přepravy. 8. POVINNOSTI PŘI ŠKODNÍ UDÁLOSTI 8.1. Kromě povinností uložených zvláštními pojistnými podmínkami a právními předpisy jste povinni zejména učinit veškerá možná opatření k odvrácení či k zamezení rozšíření jakékoliv škodní události bez zbytečného odkladu nám písemně oznámit, že nastala škodní událost, dát o ní pravdivé vysvětlení a podat důkazy o jejím vzniku a rozsahu spolu s oznámením škodní události nám zaslat řádně vyplněný škodní protokol s originály dokladů, jež jsou uvedeny v tomto protokolu, případně předložit další doklady, které si vyžádáme oznámit nám, je-li totéž pojistné nebezpečí pojištěno zároveň u jiného pojistitele, uvést jeho jméno a sjednaný limit pojistného plnění zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí při škodní události související se zdravotním stavem či úmrtím nám udělit souhlas se zjišťováním zdravotního stavu či příčiny úmrtí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných námi pověřeným zdravotnickým zařízením (lékařem) od ošetřujících lékařů, případně se nechat prohlédnout či vyšetřit námi pověřeným zdravotnickým zařízením (lékařem) nahlásit policii nejdéle do 24 hodin od zjištění škodní událost, pro jejíž uplatnění je nutný policejní protokol 8.2. Porušíte-li některou z povinností uložených Vám pojistnými podmínkami nebo právními předpisy, jsme oprávněni snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení povinností na vznik pojistné události, její průběh či na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění Uvedete-li při uplatnění práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje zamlčíte, jsme oprávněni odmítnout pojistné plnění v celém rozsahu Pojistitel je povinen po oznámení škodní události bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Toto šetření je povinen ukončit do 3 měsíců po tom, co mu byla škodní událost oznámena. Nemůželi ukončit šetření v uvedené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty prvé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 9. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 9.1. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění v případě výluk uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách a dále tehdy, dojde-li ke škodní události v souvislosti či v důsledku úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z nich hrubé nedbalosti pojištěného s výjimkou pojistného plnění na základě odpovědnosti za škodu požití či požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek duševní poruchy či psychického onemocnění pojištěného včetně deprese onemocnění AIDS pojištěného neodvratitelné události, jíž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (např. pandemie, stávky a jiné druhy zastavení práce) úniku jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinku jaderných, chemických či biologických zbraní války, občanských nepokojů, vyhlášené či nevyhlášené vojenské akce, občanské války, invaze, povstání, revoluce, vzpoury, vojenského puče nebo násilného uchopení moci cesty do oblasti vyhlášené ústředním orgánem státní správy či pojistitelem za válečnou zónu, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak přepravy s válkou spojeného materiálu do oblasti vyhlášené ústředním orgánem státní správy jako válečná zóna, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak teroristického činu a jakýchkoliv jiných aktů násilí, na nichž se pojištěný podílel účasti na výpravách do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami a na expedicích (např. polární výpravy, výpravy do pouští, průzkum jeskyní apod.) organizace jakýchkoliv mimořádných akcí za účelem záchrany života či vyhledání pojištěného v odlehlých místech či v prostředí extrémních společenskopolitických, klimatických nebo přírodních podmínek (např. v povstaleckých oblastech, v horách, v hlubokých lesních porostech, na širém moři, v řídce osídlených místech) účasti v závodech motorových vozidel nebo tréninku na ně létání v letadle s výjimkou cestování v registrovaném osobním letadle v roli cestujícího, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak provozování jiných sportů, než pro které bylo pojištění sjednáno provozování profesionální sportovní činnosti jakéhokoliv druhu a účasti v jakýchkoliv sportovních soutěžích včetně tréninku na ně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak 9.2. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění rovněž v případě následně vzniklých škod ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

20 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 6/ nenahlášení případů, kdy je nutný k uplatnění práva na pojistné plnění policejní protokol, nejdéle do 24 hodin od zjištění škodní události policii 10. VÝKLAD POJMŮ Pro účely tohoto pojištění znamená ambulantní ošetření ošetření poskytnuté lékařem mimo nemocnici nebo v ní, není-li pacient do nemocnice přijat cennost starožitnosti, klenoty, kožešiny, drahé kameny a předměty obsahující zlato či platinu Evropa všechny evropské státy včetně Pobaltí s výjimkou ostatních států na území bývalého SSSR, všechny státy na pobřeží Středozemního moře expedice výpravu předem organizovanou s cílem dosažení zvláštních sportovních či vědeckých výsledků chronické onemocnění nemoc nebo jiný stav, který se pomalu rozvíjí a trvá dlouhou dobu (na rozdíl od akutního případu) a který existoval v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, přičemž zdravotní stav nebyl stabilizován a potřeba léčby mohla být předvídána, tj. pokud nemoc bě hem předchozích 6 měsíců před plánovaným odjezdem vyžadovala hospitalizaci nebo byla na postupu nebo způsobila podstatné změny v užívání léků; termín chronické nemusí zname nat, že vada je neléčitelná jednotlivá věc rovněž soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, které mají podobný nebo stejný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu (např. fotoaparát s příslušenstvím, videotechnika apod.), i když nebyly zakoupeny současně kompenzační tabulka zvláštní seznam tělesných poškození spolu s procentními sazbami případných náhrad, který je k dispozici u pojistitele loupež přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí manuální práce jakoukoliv odměňovanou činnost či práci kromě práce administrativní či řídicí povahy osobní věci hmotné movité věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu a odpovídají charakteru cesty, jako jsou např. ošacení, obuv, toaletní potřeby, příruční brašna, knihy, hodinky, brýle, dalekohled, fotoaparát, videokamera, stan atd., které náležejí pojištěnému nebo příslušníkům jeho domácnosti pojistník osobu, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu pojištění obnosové pojištění, jehož účelem je poskytnutí jednorázového pojistného plnění v ujednaném rozsahu bez ohledu na vznik nebo rozsah škody pojištění škodové pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události pojištěný osobu, na jejíž majetek, život, zdraví, odpovědnost či jinou hodnotu pojistného zájmu se pojištění vztahuje pokračující léčba jakoukoliv formu zdravotní péče poskytovanou po léčení akutního onemocnění či úrazu (o tom, zda je léčení považováno za pokračující léčbu, rozhoduje lékař asistenční služby po poradě s ošetřujícím lékařem) rodinný příslušník (nejbližší příbuzný) manžela/manželku, registrovaného partnera/partnerku, druha/družku (tj. osobu, s níž pojištěný žije ve společné domácnosti), rodiče a děti (tj. nezaopatřené osoby do věku 26 let) spolucestující osobu, která si zakoupila cestu s cílem cestovat společně s pojištěným a je uvedena na stejném dokladu o pojištění, resp. smlouvě o zájezdu spoluúčast částku, kterou se oprávněná osoba podílí na vzniklé škodě; stanoví se absolutní hodnotou či v procentech škodní událost událost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění teroristický čin čin, který zejména za použití či pod pohrůžkou síly nebo násilí spáchá osoba či skupina osob, ať již sama či ve spojení s jakoukoliv organizací nebo státním orgánem nebo jejich jménem, a to z politických, náboženských, ideologických či etnických důvodů nebo pro dosažení obdobných cílů včetně záměru ovlivnit jakýkoliv státní orgán či uvést veřejnost či její část do strachu úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt vlast území České republiky živelní událost požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení, vulkanickou činnost ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY A A 1 LÉČEBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝLOHY LÉČEBNÉ VÝLOHY (škodové) 1. Pojistná ochrana se vztahuje pouze na péči nutnou z lékařského hlediska, tj. na péči stabilizující Váš stav natolik, že jste schopni v cestě pokračovat, nebo být jako nemocní převezeni do vlasti. 2. Pojistná ochrana se vztahuje pouze na léčebnou péči poskytovanou oprávněným zdravotnickým personálem, jímž nesmíte být Vy nebo někdo z Vašich příbuzných. 3. Pokud během zahraniční cesty náhle akutně onemocníte či utrpíte úraz, uhradíme Vám či za Vás obvyklé, odpovídající a přiměřené výlohy na 3.1. léčení či operaci, a to zejména poplatky za návštěvu lékaře, předepsané léky, infuzní tekutiny a ostatní léčiva, obvazové materiály a použití zdravotnických přístrojů 3.2. fyzioterapeutické nebo chiropraktické léčení předepsané ošetřujícím lékařem 3.3. plastickou operaci nebo léčbu jejích následků a komplikací za předpokladu, že úraz vyžaduje nemocniční léčbu do 24 hodin po úrazu 3.4. ambulantní zubní ošetření za účelem bezprostřední úlevy bolesti 3.5. umístění v nemocnici nebo na klinice včetně stravování a ubytování (min. dvoulůžkový pokoj) 3.6. umístění v nemocničním pokoji s intenzivní péčí, je-li nezbytná z lékařských důvodů 3.7. prodloužení pobytu v hotelu a stravování, schválené asistenční službou, budete-li z rozhodnutí ošetřujícího lékaře upoutáni na lůžko pro akutní onemocnění či úraz 4. Jestliže v průběhu cesty delší než 90 dní utrpíte úraz či náhlé onemocnění vyžadující neakutní plánovanou operaci, kterou nelze z hlediska asistenčního lékaře odložit do konce platnosti pojištění, uhradí pojistitel pouze náklady na návrat pojištěné osoby do vlasti za účelem výkonu plánované operace. 5. Uhradíme Vám či za Vás rovněž léčení či operaci vztahující se k těhotenství a porodu do 2 měsíců před předpokládaným datem porodu a léčení či operaci předčasně narozeného dítěte do 2 měsíců před předpokládaným datem narození. Zvláštní výluky 6. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, vzniknou-li léčebné výlohy v důsledku 6.1. léčení, hospitalizace nebo ubytování po návratu do vlasti 6.2. dalšího léčení, hospitalizace nebo ubytování, odmítnete-li přeložení, o němž rozhodl lékař asistenční služby a které schválil ošetřující lékař jako lékařsky přijatelné, účelné či nezbytné 6.3. léčení, hospitalizace nebo ubytování, lzeli léčení odložit až do Vašeho návratu do vlasti, a to na základě rozhodnutí lékaře asistenční služby, schváleného ošetřujícím lékařem jako lékařsky přijatelné, účelné či nezbytné 6.4. léčení či operace úrazu nebo onemocnění, jež nastaly před odjezdem do zahraničí 6.5. léčení či operace chronického onemocnění 6.6. pokračující léčby stávající nemoci nebo úrazu 6.7. uměle vyvolaného přerušení těhotenství 6.8. léčení, za jehož účelem byla cesta uskutečněna 6.9. preventivních či kontrolních vyšetření a vydání lékařských osvědčení zhotovení protéz včetně léčebných výloh na jejich umístění nebo nahrazení pobytu v zotavovně nebo v rehabilitačním zařízení Při škodní události 7. Když potřebujete lékaře, kontaktujte nejprve naši asistenční službu, která Vám doporučí vhodné zdravotní zařízení. V naší síti partnerských klinik nebudete většinou platit nic. V ostatních zařízeních zaplaťte nejvýše částku odpovídající 150, kterou Vám proplatíme po návratu do vlasti. Před úhradou vyšší částky neprodleně informujte naši asistenční službu. 8. Při hospitalizaci ihned informujte naši asistenční službu. Bez jejího souhlasu nemocnici nic neplaťte, i když Vás k tomu bude vyzývat.v opačném případě Vám můžeme pojistné plnění odmítnout či snížit. 9. Veškeré účty, které přijdou na Vaši adresu, neplaťte a neprodleně nám je předejte. Jinak bychom mohli odmítnout pojistné plnění. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

21 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 7/14 A 2 NÁHRADA ZA POBYT V NEMOCNICI (obnosové) 1. Poskytneme Vám kompenzaci za každý den (přenocování) strávený během zahraniční cesty v nemocnici, a to počínaje dnem přijetí, pokud v souladu s těmito pojistnými podmínkami budete hospitalizováni déle než 24 hodin. B B 1 ASISTENČNÍ SLUŽBY (škodové) AKTIVNÍ ASISTENCE 1. Pomoc v tísňových situacích během cestování (hospitalizace, složité ambulantní ošetření, úmrtí, ztráta cestovních dokladů, potřeba právní pomoci či kontaktu s rodinou ve vlasti apod.) Vám poskytne asistenční služba, která je námi pověřena jednat při všech škodných událostech. 2. Kromě případů uvedených v těchto pojistných podmínkách jste dále povinni bezodkladně informovat asistenční službu v případě potřeby převozu, přeložení či přepravy, repatriace tělesných ostatků či zajištění opatrovníka a získat její svolení. Pokud tak neučiníte, jsme oprávněni pojistné plnění odmítnout. 3. Výlohy na převoz, přeložení a přepravu, repatriaci tělesných ostatků či zajištění opatrovníka uhradíme do výše uvedené v přehledu plnění, která však nesmí spolu s náklady na léčebné výlohy přesáhnout limit pojistného plnění, na který bylo sjednáno pojištění léčebných výloh. 4. Poskytne-li asistenční služba na žádost pojištěného pomoc v případech, na něž se nevztahuje toto pojištění, má vůči pojištěnému právo na náhradu částek, které za něj v souvislosti s touto pomocí uhradila (zejména léčebné výlohy, výlohy spojené s repatriací apod.). B 2 PŘEVOZ, PŘELOŽENÍ A REPATRIACE 1. Jestliže během zahraniční cesty onemocníte či utrpíte úraz v souladu se sekcí A 1 těchto pojistných podmínek, zabezpečíme a uhradíme přiměřené mimořádné výlohy na 1.1. převoz ambulancí v tísňové situaci 1.2. převoz do nejbližšího vhodného místa léčby podle pokynů ošetřujícího lékaře 1.3. přeložení do jiného vhodného místa léčby schválené ošetřujícím lékařem jako lékařsky přijatelné, účelné či nezbytné 1.4. přeložení do nemocnice ve vlasti schválené ošetřujícím lékařem jako lékařsky přijatelné, účelné či nezbytné 1.5. pověřený lékařský doprovod, jeho ubytování, stravování, přepravu a honoráře, dojde-li k Vašemu přeložení podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře 1.6. přepravu po skončení léčby za účelem dodržení stanoveného průběhu cesty 1.7. přepravu po skončení léčby zpět do vlasti, byl-li plánovaný průběh cesty časově narušen a v cestě není možné pokračovat 1.8. ubytování a stravování v hotelu, schválené asistenční službou, nelze-li Vaši přepravu zajistit bezprostředně po skončení léčby Zvláštní výluky 2. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, vzniknou-li výlohy v důsledku 2.1. převozu, přeložení či přepravy s použitím letecké ambulance, nejde-li o tísňovou situaci 2.2. přeložení vyvolaného Vaší obavou z infekce 2.3. přeložení či přepravy do země Vašeho trvalého pobytu s výjimkou vlasti B 3 PŘEVOZ TĚLESNÝCH OSTATKŮ 1. Dojde-li během zahraniční cesty k úmrtí pojištěného následkem onemocnění nebo úrazu, zabezpečíme a uhradíme výlohy na 1.1. kremaci či uložení do hrobu v zahraničí 1.2. převoz tělesných ostatků do pohřebního ústavu nebo nemocnice ve vlasti, tj. výlohy na dočasnou rakev, balzamování a přepravu ostatků v souladu s příslušnými právními předpisy B 4 OPATROVNÍK 1. Budete-li během zahraniční cesty z rozhodnutí ošetřujícího lékaře upoutáni na lůžko či hospitalizováni pro vážné onemocnění či úraz, uhradíme přiměřené mimořádné výlohy na přepravu, ubytování, stravování a cestovní pojištění 1.1. osoby podle Vašeho výběru, která s Vámi zůstane během léčení, příp. při přeložení jako doprovázející opatrovník 1.2. Vašich spolucestujících dětí mladších 18 let, jsou-li u nás rovněž pojištěny 1.3. osoby, která v případě úmrtí pojištěné osoby následkem onemocnění či úrazu zůstane s tělesnými ostatky a doprovodí je do vlasti 2. Budete-li během zahraniční cesty hospitalizováni pro vážné onemocnění nebo úraz a ošetřující lékař potvrdí, že hospitalizace v místě potrvá nejméně 5 dnů ode dne přijetí do nemocnice, a nebudeli s Vámi na cestě spolucestující starší 18 let, který může být Vaším doprovázejícím opatrovníkem, uhradíme přiměřené výlohy na přepravu, ubytování, stravování a cestovní pojištění 2.1. osoby podle Vašeho výběru, která za Vámi přicestuje z vlasti, zůstane s Vámi během léčení a doprovodí Vás při přeložení či přepravě do vlasti 2.2. osoby, která v případě úmrtí pojištěného následkem onemocnění či úrazu přicestuje z vlasti a doprovodí tělesné ostatky do vlasti 3. Výlohy na ubytování a stravování uhradíme v rámci celkového pojistného plnění nejvýše do poloviny limitu pojistného plnění. 4. Opatrovníkem může být vždy jen jedna osoba. Zvláštní výluky 5. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, vzniknou-li výlohy na 5.1. zpáteční cestu doprovázejícího opatrovníka, nenastoupí-li ji do 2 dnů po ukončení úlohy doprovázejícího opatrovníka 5.2. ubytování a stravování doprovázejícího opatrovníka, jakmile přicestuje do místa Vašeho léčení přivolaný opatrovník 6. Opatrovník není oprávněn bez předchozího schválení asistenční službou činit jakékoliv úkony a rozhodnutí související s hospitalizací, převozem, repatriací pojištěného apod. Učiní-li tak, jsme oprávněni odmítnout uhrazení nákladů takto vzniklých, nebo úhradu těchto nákladů požadovat po opatrovníkovi. C C 1 ÚRAZ (obnosové) TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 1. Utrpíte-li během zahraniční cesty úraz, jenž zanechá trvalé následky, poskytneme Vám pojistné plnění 1.1. způsobil-li úraz alespoň pětiprocentní trvalé následky podle kompenzační tabulky 1.2. stanovil-li lékař konečné následky úrazu nejpozději do tří let po úrazu 2. Podle druhu a rozsahu trvalých následků vyplatíme příslušný procentní podíl z limitu pojistného plnění podle kompenzační tabulky. 3. Týkají-li se trvalé následky části těla, která byla poškozena již před úrazem, snížíme pojistné plnění o procentní částku odpovídající předcházejícímu poškození. C 2 ÚMRTÍ NÁSLEDKEM ÚRAZU 1. Zemře-li pojištěný do jednoho roku výhradním a přímým následkem úrazu, který nastal v době trvání pojištění, poskytneme pojistné plnění oprávněným osobám podle zákona 2. Pojistné plnění bude sníženo o případné předchozí plnění z titulu trvalých následků téhož úrazu. Zvláštní výluky (C 1, C 2) 3. Pojištění se nevztahuje na 3.1. trvalé následky či úmrtí, které jsou přímým důsledkem jakéhokoliv onemocnění 3.2. trvalé následky či úmrtí, které jsou důsledkem úrazu, k němuž došlo výhradně a přímo z důvodu onemocnění 3.3. trvalé následky či úmrtí členů posádky letadla při výkonu jejich práce ve vzduchu 3.4. trvalé následky či úmrtí v důsledku únosu letadla či únosu osob 3.5. poškození zdraví, jež není uvedeno v kompenzační tabulce 3.6. úmrtí následkem utonutí Při škodní události (C 1, C 2) 4. Jste povinni vyhledat okamžitě lékařské ošetření, zůstat v lékařské péči, postupovat podle pokynů lékaře a bez zbytečného odkladu uvědomit asistenční službu. 5. Jakékoliv pojistné plnění bude sníženo o polovinu, utrpíte-li úraz při provádění manuální práce. D D 1 OSOBNÍ VĚCI (škodové) ŠKODA NA OSOBNÍCH VĚCECH 1. Uhradíme Vám škodu na osobních věcech, byla-li škoda způsobena 1.1. živelní událostí 1.2. krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící osobní věci před odcizením, a to pouze v případě, došlo-li ke krádeži v ubytovacím zařízení nebo z uzamčeného zavazadlového prostoru v řádně zajištěném vozidle a za předpokladu, že osobní věci nebyly zvnějšku viditelné 1.3. dopravní nehodou 1.4. loupeží 1.5. v době, kdy byly osobní věci předány dopravci k přepravě proti potvrzení nebo uloženy podle pokynů dopravce v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel 1.6. v době, kdy byly předány proti potvrzení do úschovy 2. Při krádeži osobních věcí z vozidla Vám uhradíme nejvýše 50 % z limitu pojistného plnění. 3. Jednotlivou věc nahradíme až do výše 50 % z limitu pojistného plnění, v případě krádeže z vozidla až do výše 25 % z limitu pojistného plnění. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

22 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 8/14 4. Exponované filmy, nahrávky, rukopisy, kresby apod. nahradíme do výše ceny surovin. 5. Uhradíme Vám poplatek za dočasné nahrazení Vašeho cestovního pasu, znovuvystavení jízdenky, nouzové zaslání cestovních šeků a platebních karet. 6. Byly-li osobní věci poškozeny, uhradíme Vám přiměřené výlohy na jejich opravu, a to až do výše odpovídající ceně, kterou měly bezprostředně před pojistnou událostí. 7. Byly-li osobní věci zničeny nebo odcizeny, vyplatíme Vám částku ve výši ceny, kterou měly bezprostředně před pojistnou událostí. 8. Cenu, kterou měly osobní věci bezprostředně před pojistnou událostí, určí pojistitel nebo osoba pojistitelem pověřená tak, že cenu nové věci stejného nebo obdobného druhu a srovnatelných vlastností, která platila v době pojistné události, sníží o opotřebení či jiné znehodnocení osobních věcí, které vzniklo před pojistnou událostí. Nelze-li cenu takto určit, určí ji pojistitel nebo osoba jím pověřená odhadem. 9. Výplatou pojistného plnění přechází vlastnictví věci poškozené, zničené či nalezené na pojistitele. 10. O částku vyplacenou v souvislosti se zpožděním zavazadel dle sekce D 2 těchto pojistných podmínek snížíme pojistné plnění v případě škody na osobních věcech. Zvláštní výluky 11. Pojištění se nevztahuje na osobní věci odcizené z automatické úschovní skříňky vozidla, plavidla, jízdní kola a jiné dopravní prostředky nebo jejich příslušenství, neníli v pojistné smlouvě dohodnuto jinak sportovní vybavení určené k provozování jiných sportů, než pro které bylo pojištění sjednáno obchodní zboží, vzorky nebo sbírky peníze v hotovosti a cennosti cestovní šeky, známky, cenné papíry, platební karty nebo škody utrpěné v souvislosti se zneužitím uvedených cenin jakékoliv poškození osobních věcí (po škrábání, proděravění, potrhání, znečištění) škody přímo či nepřímo způsobené stávkou, zablokováním, vězněním, konfiskací nebo zadržením pojištěného či jeho osobních věcí celními nebo jinými orgány osobní věci odcizené ze stanu, přívěsu či střešního nosiče vozidla, které mají některou ze stěn z nepevného materiálu (např. z plachtoviny), a z těch, které nejsou opatřeny bezpečnostním zámkem elektronické a optické přístroje, dioptrické a sluneční brýle umístěné v zavazadle odevzdaném dopravci k přepravě náhradu ceny zvláštní obliby Při škodní události 12. Jste povinni předložit policejní protokol (vyžádejte si, aby obsahoval seznam odcizených osobních věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno, jaké části vozidla byly poškozeny při násilném vniknutí), věrohodný doklad o živelní události či potvrzení dopravce (protokol PIR a zavazadlový lístek apod.) nebo úschovny. 13. Při odcizení osobních věcí z vozidla jste povinni předložit doklad opravny o opravě části vozidla, která byla podle policejního protokolu poškozena při násilném vniknutí. 14. Dojde-li ke škodě na osobních věcech v ubytovacím zařízení, jste povinni požádat provozovatele zařízení písemně o náhradu škody a převzetí žádosti si nechat potvrdit. D 2 ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL 1. Zpozdí-li se dodání Vámi řádně zaregistrovaných zavazadel o více než 12 hodin po Vašem příletu do zahraničí, uhradíme Vám za každých dalších započatých 12 hodin zpoždění prokazatelně doložené mimořádné výlohy na nákup nezbytných náhradních věcí, tj. základních hygienických potřeb a oblečení (tzn., že za prvních 12 hodin zpoždění nevzniká na pojistné plnění nárok). Při škodní události 2. Jste povinni předložit letenku či jiný cestovní dokument, písemný doklad od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel a účty za nákup nezbytných náhradních věcí. E E 1 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU (škodové) ŠKODA NA ZDRAVÍ A MAJETKU 1. Uhradíme za Vás škodu, kterou jste během zahraniční cesty způsobili třetí osobě na zdraví a majetku a za kterou podle právních předpisů příslušné země odpovídáte. 2. Rozhoduje-li o náhradě škody soud nebo jiný oprávněný orgán, poskytneme pojistné plnění podle jeho rozhodnutí teprve poté, co nabude právní moci. Zvláštní výluky 3. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 3.1. způsobenou v souvislosti s výkonem jakéhokoliv povolání či jiné odborné činnosti (studijní stáže apod.) a výdělečné činnosti 3.2. způsobenou na věcech vypůjčených, najatých, svěřených Vám do úschovy či předaných Vám do užívání, držení, k přepravě či zpracování 3.3. způsobenou v souvislosti s používáním vozidel, lodí nebo letadel 3.4. újmy způsobené informací nebo radou 3.5. vzniklou v souvislosti s Vaším vlastnictvím zvířete či opatrováním zvířete 3.6. způsobenou v souvislosti s provozováním lovu 3.7. vzniklou v souvislosti s přenosem onemocnění na jinou osobu (infekce apod.) 3.8. uznanou nad rámec stanovený právními předpisy 3.9. která nespočívá ve škodě na zdraví či ve škodě na majetku (např. finanční škoda) za niž odpovídáte spolucestujícímu nebo nejbližšímu příbuznému 4. Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy spočívající zejména v náhradě 4.1. duševních útrap 4.2. osobního neštěstí 4.3. ceny zvláštní obliby 4.4. bezplatných prací Při škodní události 5. Při vzniku škodní události jste povinni okamžitě informovat asistenční službu, jinak může být pojistné plnění odmítnuto. Jste povinni sdělit okolnosti případu, uvést jména a adresy poškozených a případných svědků a předložit jejich písemná prohlášení. 6. Nejste oprávněni naším jménem ani k částečnému vypořádání nebo uznání jakéhokoliv nároku třetí osoby (poškozeného). 7. Nejste oprávněni podepisovat žádný dokument, jehož obsahu dokonale nerozumíte. E 2 PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ 1. Uhradíme za Vás náklady na právní zastoupení spojené s řízením o náhradě škody, kterou jste během zahraniční cesty způsobili třetí osobě, pokud byly předem schváleny asistenční službou či pojistitelem. Zvláštní výluky 2. Pojištění se nevztahuje na náklady vzniklé v souvislosti s odpovědností za škodu, na niž se nevztahuje pojištění odpovědnosti dle sekce E 1 těchto pojistných podmínek. Při škodní události 3. Kromě povinností uvedených v sekci E 1 těchto pojistných podmínek jste povinni projednat s námi předem jakékoliv použití právních služeb, řídit se našimi pokyny a nechat se zastupovat námi určeným či schváleným právním zástupcem. 4. Náklady na právní zastoupení se podle svého charakteru (odpovědnost za škodu na zdraví či na věci) započítávají do limitu pojistného plnění u pojištění odpovědnosti. F F 1 ODJEZD ZMEŠKÁNÍ (škodové) 1. Uhradíme Vám mimořádné dodatečné výlohy na dopravu do místa, kde budete moci pokračovat v cestě podle původního plánu, zmeškáte-li odjezd dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat z vlasti do zahraničí nebo ze zahraničí zpět do vlasti pro 1.1. dopravní nehodu vozidla či vlaku, jímž jste cestovali na místo určené k odjezdu 1.2. zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky nebo z důvodu živelní události F 2 ZPOŽDĚNÍ (obnosové) 1. Při zpoždění odjezdu veřejného dopravního prostředku, jímž jste měli odcestovat dle plánu své zahraniční cesty, Vám poskytneme kompenzaci za každých započatých 6 hodin zpoždění delšího než 6 hodin (tzn., že za prvních 6 hodin zpoždění nevzniká na kompenzaci nárok). 2. V případě letecké dopravy přihlédne pojistitel při stanovení pojistného plnění rovněž k případným přestupům a skutečnému času přistání v cílovém místě pobytu oproti letovému řádu. Zvláštní výluky (F 1, F 2) 3. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, dojde-li ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charterového letu) a ke zmeškání či zpoždění odjezdu 3.1. Vaším zaviněním či zaviněním Vašeho spolucestujícího ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

23 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 9/ pro stávku či jiné opatření dopravce či cestovní kanceláře, jež byly známy před plánovaným datem odjezdu Při škodní události (F 1, F 2) 4. Jste povinni předložit písemné potvrzení dopravce o Vašem zmeškání odjezdu, policejní protokol o dopravní nehodě či písemné potvrzení veřejného dopravce o důvodu a délce zdržení, zrušení či zkrácení příslušných linek veřejné dopravy, nevyužité jízdenky a doklady na náhradní dopravní prostředek. 5. Při zpoždění odjezdu jste povinni předložit potvrzení dopravce o důvodu a délce zpoždění odjezdu. G G 1 ZRUŠENÍ CESTY (škodové) STORNOPOPLATKY 1. Uhradíme Vám stornopoplatky, které jste byli nuceni zaplatit cestovní kanceláři z ceny zájezdu (tzn. bez pojistného, bez fakultativních výletů, letištních tax a dalších příplatků, které se stanou nákladem cestovní kanceláře až při skutečném vycestování apod.) za zrušení zájezdu nebo jinému poskytovateli předem uhrazených služeb souvisejících s Vaší cestou za zrušení těchto služeb, bylo-li Vám znemožněno vycestovat pro 1.1. vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly Vám, spolucestujícímu či Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se měl účastnit téže cesty 1.2. vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se neměl účastnit téže cesty, pokud lze doložit, že Vaše přítomnost je ve dnech plánované cesty prokazatelně nezbytná z důvodu Vaší péče o tuto osobu 1.3. úmrtí osob uvedených v bodě 1.1., Vašich sourozenců či prarodičů nebo nej bližších příbuzných Vašeho rodinného příslušníka 1.4. úmrtí osob uvedených v bodě 1.2., jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dnů před odjezdem 1.5. zdravotní komplikace vyžadující hospitalizaci, jež Vám nastaly v důsledku rizikového těhotenství do dvou měsíců před očekávaným porodem 1.6. znásilnění Vaší osoby či Vaší nejbližší příbuzné 1.7. nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala Vám, Vašemu spolucestujícímu či Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se měl účastnit téže cesty 1.8. rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty 1.9. konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven rozsáhlé poškození Vašeho bydliště, k němuž došlo méně než 30 dní před odjezdem na zahraniční cestu následkem požáru, povodně či trestného činu třetí osoby apod., pokud lze doložit, že Vaše přítomnost je ve dnech plánované cesty prokazatelně nezbytná z důvodu zabránění šíření vzniklé škody 2. Toto pojištění lze sjednat výhradně u cestovní kanceláře, kde je zájezd zakoupen. 3. Pojistná ochrana nevzniká, je-li pojištění sjednáno později než v den poslední splátky ceny zájezdu. 4. Jestliže dojde z Vaší strany k uplatnění pojištění zrušení cesty, bude Vaše spoluúčast na pojistné události činit 20 % z cel kové výše stornopoplatků z ceny zájezdu či z ceny služeb dle bodu 1. Bude-li uplatněno pojištění zrušení cesty z důvodu hospitalizace účastníka zájezdu, činí Vaše spoluúčast na pojistné události 10 % z cel kové výše stornopoplatků z ceny zájezdu či z ceny služeb dle bodu 1. Spoluúčast 10 % se uplatní rovněž při zrušení cesty, které bylo sjednáno dříve než 5 měsíců před plánovaným nastoupením na zájezd, ovšem výhradně u varianty pojištění Exim Europe Plus. 5. Byla-li cesta zrušena z důvodů uvedených v bodech 1.1. až a měla-li se uskutečnit do oblasti, kterou pojistitel zařadil do seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem nebo politická, zdravotní či jiná situace v této oblasti může vyvolávat obavy z cestování, bude pojistné plnění sníženo o polovinu. 6. Dojde-li ke zrušení cesty z výše uvedených důvodů, jež nastaly spolucestujícímu, jenž není Vaším nejbližším příbuzným, poskytneme pojistné plnění pouze v případě, že byste museli vycestovat sami. Zvláštní výluky 7. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění 7.1. změníte-li Vy nebo cestovní kancelář cestovní plány nebo záměry včetně změn v knihování zájezdu (např. změna termínu odjezdu nebo destinace, změna jména cestujícího, změna hotelu, prodloužení nebo zkrácení doby pobytu) 7.2. zruší-li cestovní kancelář Vaši cestu, a to i v případě, že jste zrušili cestu z jakéhokoliv důvodu dříve, než tak učinila cestovní kancelář 7.3. nemůžete-li obdržet víza nebo si vybrat dovolenou 7.4. nedostavíte-li se k odjezdu, zmeškáte-li jej, musíte-li být před cestou či během ní vyloučeni ze zájezdu, nebudete-li přijati k odbavení apod pro akutní onemocnění či úraz, které existovaly v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy nebo pokud probíhala léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení 7.6. pro chronické onemocnění 7.7. pro úraz utrpěný v souvislosti s jednáním, kdy pojištěný vědomě nedodržel právní předpisy a doporučení 7.8. v případě plánovaných operačních zákroků a vyšetření 7.9. pro změny zdravotního stavu související s duševní poruchou či psychickým onemocněním pro změny zdravotního stavu související s požitím či požíváním alkoholu, omamných či psychotropních látek více než jedné dospělé osobě, dojde-li ke zrušení cesty dle bodu 1.2. Při škodní události 8. Jste povinni okamžitě a prokazatelně nám nahlásit (např. em, faxem či jinak písemně), že nastala skutečnost, pro kterou budete nuceni zrušit cestu; neučiníte-li tak, může být pojistné plnění přiměřeně sníženo. 9. Jste povinni zrušit cestu neprodleně v okamžiku, kdy je zřejmé, že cesta nemůže být uskutečněna. 10. Jste povinni předložit stornofakturu cestovní kanceláře či účetní doklad o platbě zájezdu a o vrácené částce, smlouvu o zájezdu a nevyužité cestovní lístky, stornofakturu dopravce, ubytovacího zařízení či jiného poskytovatele služeb souvisejících s Vaší cestou včetně jejich stornovacích podmínek, účetní doklad o platbě služeb souvisejících s Vaší cestou a o vrácené částce a nevyužité jízdenky či letenky. 11. Při onemocnění či úrazu jste povinni předložit zprávu ošetřujícího lékaře, jenž nesmí být Vaším příbuzným, vystavenou před zrušením cesty, a to na tiskopise předepsaném pojistitelem, který Vám na požádání zašleme, příp. další lékařskou dokumentaci, kterou si vyžádáme. 12. Při ztrátě zaměstnání jste povinni předložit výpověď či dohodu se zaměstnavatelem, z nichž bude zřejmé, že pracovní poměr skončil či skončí z důvodu organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, potvrzení o registraci na pracovním úřadu či potvrzení o nástupu do nového zaměstnání. 13. V případě rozvodového řízení jste povinni předložit návrh na zahájení tohoto řízení s dokladem prokazujícím jeho podání příslušnému soudu datovaným před zrušením cesty. 14. Zrušíte-li cestu z jiných důvodů než pro onemocnění, úraz, ztrátu zaměstnání či rozvodové řízení, jste povinni předložit dokumenty prokazující věrohodným způsobem vznik škodní události. G 2 PŘERUŠENÍ CESTY 1. Uhradíme Vám výlohy na Vaši dopravu z místa pobytu v zahraničí do vlasti, budete-li nuceni přerušit zahraniční cestu pro 1.1. vážné akutní onemocnění nebo úraz vyžadující hospitalizaci, jež nastaly po Vašem odjezdu do zahraničí Vašemu nejbližšímu příbuznému ve vlasti, či pro úmrtí nejbližšího příbuzného, sourozence či prarodiče nebo nejbližšího příbuzného manžela/manželky 1.2. znásilnění Vaší nejbližší příbuzné ve vlasti 1.3. podstatné škody na Vašem majetku ve vlasti vzniklé po Vašem odjezdu do zahraničí následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, lze-li doložit, že Vaše okamžitá přítomnost je prokazatelně nezbytná z důvodu zabránění šíření vzniklé škody 2. Uhradíme rovněž přiměřené dopravní výlohy na zpáteční cestu do místa Vašeho zahraničního pobytu před návratem do vlasti, nastoupíte-li zpáteční cestu do 5 dnů před uplynutím doby, na kterou byla zahraniční cesta plánována. Zvláštní výluky 3. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění, 3.1. vyústí-li přerušení cesty ve Váš návrat do vlasti do 24 hodin před plánovaným návratem z cesty ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

24 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 10/ nebylo-li přerušení cesty schváleno asistenční službou před nastoupením Vaší cesty do vlasti 3.3. z důvodu změny cestovních plánů nebo záměrů, nemůžete-li obdržet víza apod. Při škodní události 4. Při vzniku škodní události jste povinni okamžitě informovat asistenční službu. 5. Přerušíte-li cestu pro onemocnění, úraz, znásilnění či úmrtí, jste povinni předložit řádnou lékařskou dokumentaci z nemocnice či úmrtní list. 6. Přerušíte-li cestu z ostatních výše uvedených důvodů, jste povinni předložit policejní zprávu a další doklady prokazující vznik škodní události. 7. Jste povinni předložit originál rezervačních dokladů na zahraniční cestu, účty za ubytování a doklady na použitý dopravní prostředek. H NEVYUŽITÁ DOVOLENÁ (obnosové) 1. Poskytneme Vám kompenzaci za každý nevyužitý den dovolené, a to počínaje dnem následujícím po ošetření, přijetí do nemocnice či přerušení cesty, pokud v souladu s těmito pojistnými podmínkami budete 1.1. hospitalizováni déle než 24 hodin 1.2. přepraveni se souhlasem asistenční služby zpět do vlasti, a to více než 24 hodin před plánovaným návratem či koncem doby, na kterou bylo pojištění sjednáno 1.3. nuceni se souhlasem asistenční služby přerušit cestu z důvodů uvedených v sekci G 2 těchto pojistných podmínek, a to více než 24 hodin před plánovaným návratem či koncem doby, na kterou bylo pojištění sjednáno Při škodní události 2. Jste povinni předložit smlouvu o zájezdu či jiný věrohodný doklad o plánované délce dovolené. I ZIMNÍ SPORTY 1. Toto pojištění se vztahuje na veškeré pojistné události, k nimž došlo v důsledku provozování zimních sportů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami a s limity pojistného plnění uvedenými v přehledu. 2. Je-li to výslovně ujednáno, vztahuje se rovněž na pojistná nebezpečí uvedená v sekcích I 1 až I 4. I 1 ŠKODA NA ZIMNÍM VYBAVENÍ (škodové) 1. Uhradíme Vám škodu na lyžařském či snowboardovém vybavení, k níž došlo v rozsahu a za podmínek stanovených v sekci D 1 těchto pojistných podmínek. I 2 NÁJEM NÁHRADNÍHO VYBAVENÍ (škodové) 1. Uhradíme Vám výlohy spojené s nájmem náhradního zimního vybavení, pokud dojde ke škodě na zimním vybavení či ke zpoždění zimního vybavení za podmínek stanovených v sekci D 1 či D 2 (je-li toto pojištění sjednáno) těchto pojistných podmínek. Při škodní události (I 1, I 2) 2. Kromě splnění povinností uvedených v sekci D 1 či D 2 (je-li toto pojištění sjednáno) těchto pojistných podmínek jste I 3 povinni předložit účty za nájem náhradního zimního vybavení. PRODLOUŽENÍ POBYTU KVŮLI LAVINĚ (obnosové) 1. Poskytneme Vám kompenzaci za každý den, o který budete nuceni prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu poškození přístupových komunikací lavinovým závalem. Při škodní události 2. Jste povinni předložit účty za ubytování a věrohodný doklad o lavinovém závalu potvrzený místním úřadem střediska, v němž trávíte dovolenou. I 4 NEVYUŽITÁ ZIMNÍ DOVOLENÁ (obnosové) 1. Poskytneme Vám kompenzaci za každý nevyužitý den zájezdu, a to počínaje dnem následujícím po ošetření, pokud v souladu s těmito pojistnými podmínkami budete během zahraniční cesty upoutáni na lůžko (nikoliv hospitalizováni) v důsledku akutního onemocnění či úrazu. Při škodní události 2. Jste povinni předložit řádnou lékařskou dokumentaci vystavenou zdravotnickým zařízením, v němž jste byli v zahraničí ošetřeni či léčeni, smlouvu o zájezdu či jiný věrohodný doklad o plánované délce dovolené. J J 1 PRO GOLFISTY (škodové) NÁJEM NÁHRADNÍHO VYBAVENÍ 1. Uhradíme Vám výlohy spojené s nájmem náhradního golfového vybavení, pokud dojde ke škodě na golfovém vybavení či ke zpoždění golfového vybavení za podmínek stanovených v sekci D 1 či D 2 (je-li toto pojištění sjednáno) těchto pojistných podmínek. Při škodní události 2. Kromě splnění povinností uvedených v sekci D 1 či D 2 (je-li toto pojištění sjednáno) těchto pojistných podmínek jste povinni předložit 2.1. letenku či jiný cestovní dokument, písemný doklad od leteckého dopravce s uvedením důvodu a délky zpoždění zavazadel 2.2. účty za nájem náhradního golfového vybavení J 2 NEVYUŽITÉ GREEN FEES 1. Uhradíme Vám výlohy na úhradu green fees, které jste zaplatili před odjezdem do zahraničí, pokud budete v souladu s těmito pojistnými podmínkami 1.1. nuceni zrušit cestu v souladu se sekcí G 1, a to za předpokladu, že green fees nejsou součástí ceny zájezdu 1.2. během zahraniční cesty hospitalizováni či upoutáni na lůžko v důsledku akutního onemocnění či úrazu Při škodní události 2. Kromě dokladů uvedených v sekci G 1 těchto pojistných podmínek či řádné lékařské dokumentace vystavené zdravotnickým zařízením, v němž jste byli v zahraničí ošetřeni či léčeni, jste povinni předložit účty za úhradu green fees. J 3 POHOŠTĚNÍ ZA HOLE-IN-ONE 1. Uhradíme Vám přiměřené výlohy na tradiční pohoštění spoluhráčů, podaří-li se Vám zahrát v rámci oficiálního turnaje jamku na jeden úder (Hole-in-One). Při škodní události 2. Jste povinni předložit věrohodný doklad o autorství Hole-in-One a účty za pohoštění. K RIZIKOVÉ SPORTY (škodové) 1. Toto pojištění se vztahuje na veškeré pojistné události, k nimž došlo v důsledku provozování rizikových sportů uvedených v bodě 6.3. všeobecných pojistných podmínek, a to v rozsahu a za podmínek stanovených těmito pojistnými podmínkami a s limity pojistného plnění uvedenými v přehledu. 2. Uhradíme Vám škodu na sportovním vybavení potřebném k provozování rizikového sportu, za jehož účelem jste vycestovali, k níž došlo v rozsahu a za podmínek stanovených v sekci D 1 těchto pojistných podmínek. L CESTY AUTEM (škodové) L 1 NEPOJÍZDNÉ VOZIDLO 1. Pojistná ochrana se vztahuje na případy, kdy se vozidlo (motocykl, osobní nebo obytný automobil), kterým cestujete z vlasti do zahraničí, stane nepojízdné, nebo bylo-li Vám toto vozidlo v zahraničí odcizeno. 2. Stane-li se Vaše vozidlo nepojízdné, uhradíme Vám výlohy za přivolání a příjezd technické silniční služby a odtah vozidla do nejbližší autoopravny. 3. Nebude-li možné odstranit závadu na vozidle v den, kdy se stalo nepojízdným, nebo bylo-li Vám vozidlo odcizeno, uhradíme Vám výlohy za ubytování a za cestu zpět do vlasti nebo do místa, odkud budete moci pokračovat v cestě. Při škodní události 4. Jste povinni předložit účty za poskytnuté služby, veškeré doklady autoopravny, policejní protokol o dopravní nehodě nebo odcizení vozidla, účty za ubytování a doklady na použitý dopravní prostředek. L 2 SPOLUÚČAST PŘI NEHODĚ PRONAJA- TÉHO VOZIDLA 1. Způsobíte-li vozidlem pronajatým v zahraničí dopravní nehodu, uhradíme Vám Vaši spoluúčast, kterou jste se museli na základě pojištění vztahujícího se k tomuto vozidlu podílet na vzniklé škodě. Při škodní události 2. Jste povinni předložit policejní protokol o dopravní nehodě, smlouvu s půjčovnou o nájmu vozidla, doklad o pojištění pronajatého vozidla a doklad o zaplacení spoluúčasti. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

25 Pojistné podmínky PP-CK-EXI-1911 strana 11/14 Přehled pojistného plnění (limity v Kč) Letní zájezdy autem Zimní zájezdy autem EXIM Europe EXIM Europe Plus EXIM Plus Rizika Evropa Evropa Evropa Evropa Celý svět A Léčebné a související výlohy 1 Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie Náhrada za pobyt v nemocnici ) ) B Asistenční služby Aktivní asistence Převoz, přeložení a repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně C Úraz 1 2 Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu D Osobní věci 1 Škoda na osobních věcech ) ) ) ) ) Zpoždění zavazadel ) E Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví Škoda na majetku Právní zastoupení G Zrušení cesty 1 Stornopoplatky ) ) ) ) ) 2 Přerušení cesty H Nevyužitá dovolená Nevyužitá dovolená ) ) ) I Zimní sporty Provozování zimních sportů Škoda na zimním vybavení Nájem náhradního vybavení Prodloužení pobytu kvůli lavině Nevyužitá zimní dovolená ano ) 6) 1) 1) ano ano ano K Rizikové sporty Provozování rizikových sportů volitelně volitelně L Cesty autem 1 2 Nepojízdné vozidlo Náhradní doprava a ubytování Spoluúčast při nehodě pronaj. vozidla Vysvětlivky: 1) Kč za den 2) spoluúčast 500 Kč 3) Kč za každých 12 hodin 4) spoluúčast 10 % při hospitalizaci, v ostatních případech 20 % 5) spoluúčast 10 % při hospitalizaci či zrušení cesty sjednaném dříve než 5 měsíců před plánovaným odjezdem, v ostatních případech 20 % 6) Kč za den 7) spoluúčast Kč ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

26 Důležité informace k pojištění NEZAPOMEŇTE PŘED CESTOU Seznamte se se základními informacemi o navštěvované zemi a místě pobytu. Cestujete-li do méně vyspělých zemí, zjistěte si u své cestovní kanceláře, zdali nepotřebujete očkování proti některým exotickým nemocím. Nezapomeňte si pořídit fotokopie dokladů a uložte je na jiné místo než originály. Léčíte-li se dlouhodoběji, před každou cestou preventivně navštivte svého lékaře a zajistěte si nezbytné léky. Při cestě do země s vízovou povinností si předem ověřte, zdali Váš pas má dostatečnou platnost pro vyřízení víza na příslušném konzulátu. Připravte se na odlišná pravidla silničního provozu. Zavazadla označte skrytou jmenovkou s adresou, kterou uložte také dovnitř zavazadel. Cestujete-li letecky, použijte pevných, dobře uzamykatelných zavazadel a pokud možno je výrazně odlište. PŘI POBYTU V ZAHRANIČÍ Obraťte se na naši asistenční službu v jakékoliv tísňové situaci. Odkudkoliv ze světa jsou Vám k dispozici na telefonu naši asistenční koordinátoři, s nimiž můžete hovořit česky 24 hodin denně 365 dní v roce. Pro případ zdravotních problémů je připraven na asistenční lince zkušený lékař, který Vám pomůže nepříjemnou situaci vyřešit. V případě hospitalizace musíte asistenční službu telefonicky informovat okamžitě! Při převzetí od přepravce důkladně zkontrolujte zavazadla a při jejich vykradení či poškození okamžitě reklamujte u přepážky Baggage Claims na letišti. Nikdy neodevzdávejte v zahraničí Váš cestovní pas, ať jste k tomu jakkoli vyzýváni. Při letecké přepravě si cenné a křehké věci (fotoaparáty, kamery, peníze, léky apod.) berte s sebou do kabiny. Naopak do kabiny s sebou neberte nůžky, nože a jiné ostré předměty. Zavazadla vždy uzamkněte nebo jinak mechanicky znesnadněte přístup k jejich obsahu. Při cestování automobilem uložte veškerá zavazadla do zavazadlového prostoru. Věci v kabině vozu, byť přikryté, velmi přitahují pozornost zlodějů. V hotelu ukládejte cenné věci, větší finanční obnosy, šperky, doklady, mobilní telefony apod. do hotelového trezoru. Při ztrátě dokladů a jiných vážných záležitostech můžete požádat o pomoc naše zastupitelské úřady. Kontaktní telefon a adresu získáte u asistenční služby. V méně vyspělých zemích se vyhněte požívání vody z vodovodu, kostek ledu, místních mléčných výrobků a jídel prodávaných pouličními prodejci. I zuby si čistěte vodou prodávanou v lahvích a při sprchování vodu nepolykejte. Zabráníte tím žaludečním a střevním problémům a možné nákaze parazity. Euro-Center Prague, s. r. o. Asistence 24 hod. denně v češtině tel.: fax: JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŠKODY? Při zrušení (stornu) zájezdu nebo letenky Jste-li nuceni nenadále zrušit již sjednaný zahraniční zájezd nebo letenku, oznamte tuto skutečnost neprodleně pojišťovně pomocí on-line aplikace hlášení škod ( nebo em na Při onemocnění nebo úrazu ocitnete-li se v zahraničí v nemocnici, vždy neprodleně informujte asistenční službu (tel ) některá zdravotnická zařízení v zahraničí po Vás mohou vyžadovat úhradu ošetření v hotovosti zaplatíte-li ambulantní ošetření v hotovosti, uschovejte si účty, aby Vám mohly být po návratu proplaceny nebudete-li schopni uhradit účty v hotovosti, obraťte se na asistenční službu neuhrazujte žádné účty zaslané na Vaši adresu a předejte je ihned pojišťovně dojde-li k úrazu při dopravní nehodě, předejte pojišťovně veškeré doklady policie při úrazu, jehož následkem může být trvalé postižení, vždy informujte asistenční službu vyžaduje-li Vaše onemocnění či úraz lékařský převoz, asistenční služba musí být rovněž předem informována Při škodě na osobních věcech krádež osobních věcí neprodleně ohlaste na policii vyžádejte si policejní protokol obsahující seznam odcizených věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno a jaké části vozidla byly poškozeny dojde-li ke škodě na osobních věcech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele o náhradu škody, převzetí žádosti si nechte potvrdit poškodí-li se osobní věci při přepravě, vyžádejte si od dopravce protokol PIR či jiné věrohodné potvrzení zdokumentujte okolnosti škody (fotografie atd.) při uplatnění škody přiložte originály účtů na věci, za něž požadujete náhradu Při odpovědnosti za škodu svou odpovědnost za škodu bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou škodu neuhrazujte ani částečně, nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete rozumět poškozeného informujte o svém pojištění a předejte mu kontakt na pojišťovnu snažte se zajistit písemná prohlášení poškozeného a případných svědků zdokumentujte okolnosti škody (fotografie atd.), vždy kontaktujte asistenční službu Oznámení pojistné události Pojistnou událost oznamte pomocí on-line aplikace hlášení škod ( nebo na příslušném škodním protokolu, který si můžete stáhnout na nebo Vám jej na požádání obratem zašleme. vyplňte důkladně všechny požadované informace, urychlíte tak vyplacení pojistného plnění nezapomeňte vždy přiložit originály dokladů (u on-line hlášení jejich scany) podle uvedeného seznamu škodní protokol spolu s doklady vyplňte a zašlete nejpozději do 1 měsíce po vzniku pojistné události ERV Evropská pojišťovna, a. s. oddělení škod a asistence Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax: Naši asistenční službu Euro-Center Prague kontaktujte okamžitě v případě hospitalizace, lékařského převozu a repatriace, nebo pokud nejste schopni na místě zaplatit za ambulantní ošetření. 24 hodin / 7 dní v týdnu tel.: (+420) fax: (+420) ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

27 Jak zpracováváme osobní údaje GDPR Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřeným pojištěním. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů. Zároveň respektujeme standardy vydané Českou asociací pojišťoven, jejíž jsme členy. Kdo je správcem Vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů je ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8 Karlín, Česká republika. Naše IČ je a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Obrátit se na nás můžete způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje: em na Přes Dopisem na adresu Křižíkova 237/36a, Praha 8 Karlín, Česká republika. Telefonicky na Kde a jak se můžete ptát Máme svého pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer; DPO), na kterého se můžete obrátit s jakýmkoli dotazem na zpracování Vašich osobních údajů nebo se stížností. Kontaktovat ho můžete: em na Přes on-line formulář na webu Dopisem na adresu našeho sídla. S dotazem, podnětem či stížností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 Holešovice, Česká republika, tel.: , Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek. Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete obsahující údaje jako např. jméno nebo ová adresa, použijeme je pouze pro zaslání Vámi vyžádaných informací. Když je přístup na některé stránky podmíněn Vaším poskytnutím osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění svých povinností a nepoužijeme je k jiným účelům. Za účelem zkvalitňování služeb nahráváme s Vaším předchozím souhlasem telefonické hovory na naší klientské lince. Jestliže nebudete s nahráváním hovoru souhlasit, můžete využít jiných komunikačních kanálů, např. nebo chat. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zhodnotit pojistné riziko a uzavřít pojistnou smlouvu, pro správu pojistné smlouvy a související evidenci, zasílání pojistek, případně pro přezkum pojistné události či poskytnutí pojistného plnění. Veškerá komunikace s námi je monitorována a archivována, a to včetně klientských hovorů. Uzavření pojistné smlouvy, správa pojistné smlouvy ani likvidace pojistné události nejsou možné bez zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro splnění regulatorních požadavků, pro pojistné statistiky nebo pro vývoj nových tarifů. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů vyplývající zejména ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou dle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem. Našim oprávněným zájmem je taktéž zpracování Vašich osobních údajů pro zajištění IT operací a jejich bezpečnosti, a také pro prevenci a vyšetřování, zejména pokud jde o podezření z pojistného podvodu. Jaké osobní údaje zpracováváme Pro uzavření pojistné smlouvy a likvidaci pojistné události můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, ovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Při škodě na zdraví můžeme také zpracovávat údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu. Když budou Vaše údaje o zdravotním stavu nutné ke zhodnocení pojistného rizika a jeho upsání, budeme je zpracovávat výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu. Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server veškerá identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Nepoužíváme Java Applets nebo Active X Controls. Jak ukládáme osobní údaje Pojistné smlouvy s Vašimi osobními údaji ukládáme na servery našeho interního systému a na žádost Vám z něj můžeme poskytnout výpisy. Při sjednávání pojištění elektronickou formou se smlouva uzavírá v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením on-line systému. Při zadávání údajů o pojištění Vám systém umožňuje identifikaci a opravení případných chyb. Co když osobní údaje odmítnete poskytnout Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít pojistnou smlouvu, resp. provést likvidaci Vaší pojistné události. Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání pojistné smlouvy nebo z ní vyplývajících povinností, nejdéle však 16 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Po uplynutí běžné promlčení doby dle občanského zákoníku, tedy po 4 letech, jsou Vaše osobní údaje v rámci našeho IT systému pseudonymizovány a takto jsou uchovány až do doby samotné likvidace. Osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů. ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

28 Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje máme právo zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně při šetření Vaší pojistné události či při správě Vaší pojistné smlouvy. K Vašim osobním údajům máme přístup my, naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé, zejména poskytovatelé IT služeb, asistenční společnost, zajistitelé či pojišťovací zprostředkovatelé. V případě zájmu naleznete úplný soupis smluvních zpracovatelů, včetně popisu jejich činností, na našich webových stránkách. Co je automatizované rozhodování K automatizovanému rozhodování / profilování dochází zejména při sjednávání pojistné smlouvy prostřednictvím našeho on-line systému, který Vám má zpříjemnit a urychlit výběr a nákup nejvhodnějšího pojištění. Veškerá automatizovaná rozhodnutí jsou založena na předem námi určených pravidlech, zejména na základě pojistně-matematických výpočtech. Jaká jsou Vaše práva Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se zákonem, musíme tento stav odstranit nebo vysvětlit. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Když dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování a Vy jste zjistili, že tím dochází ke zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s právními předpisy, máte právo na vznesení námitky. Dále máte také právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Když dochází ke zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. Na našich webových stránkách v části věnované ochraně osobních údajů naleznete: tuto informaci, přehled veškerých kontaktních údajů, odkaz na on-line formulář, který můžete využít pro vznesení dotazu či podnětu, další aktuální informace vztahující se k této problematice. PP-CK-EXI-1911 ERV Evropská pojišťovna, a. s. Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

29 Cestovní pojištění v nabídce CK EXIM tours Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! Limity pojistného plnění (v Kč) Územní rozsah Léčebné výlohy Zubní ošetření Fyzioterapie Náhrada za pobyt v nemocnici Aktivní asistence Převoz, přeložení a repatriace Převoz tělesných ostatků Opatrovník Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu Letní zájezdy autem Evropa neomezeně Škoda na osobních věcech Odpovědnost za škodu na zdraví Odpovědnost za škodu na majetku Právní zastoupení Stornopoplatky Nepojízdné vozidlo Náhradní doprava a ubytování Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla ) 2) 3) Cena pojištění Vysvětlivky: 1) Kč za den 2) spoluúčast 500 Kč 3) spoluúčast 20 % Letní zájezdy autem - Evropa Délka cesty Osoba Děti do 18 let Senior nad 70 let Do 4 dní 290 Kč 145 Kč 464 Kč Do 10 dní 390 Kč 195 Kč 624 Kč Do 17 dní 560 Kč 280 Kč 896 Kč Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. worldwide na českém trhu

30 Vy cestujete. My se staráme. Zvýhodněná cena do 24 dní! Cestovní pojištění v nabídce CK EXIM tours Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás! Výhodná možnost připojištění HolidayDomestic Zvýhodněná cena do 24 dní HolidayDomestic Limity pojistného plnění (v Kč) Trvalé následky úrazu Úmrtí následkem úrazu Na dovolenou v ČR Škoda na osobních věcech ) Odpovědnost za škodu na zdraví Odpovědnost za škodu na majetku Osoba Vysvětlivky: 1) Spoluúčast 500 Kč 2) Spoluúčast 20 % 158 Kč Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění. Úhrada stornopoplatků ) worldwide na českém trhu

31 Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění k tuzemským zájezdům Pojistitel Název: ERV Evropská pojišťovna, a. s. Sídlo: Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ : Zápis: Obchodní rejstřík Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969 Web: Tel.: (+420) Předmět podnikání Pojišťovací činnost podle zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších právních předpisů Informace o finanční situaci Orgán dohledu Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika, Tel.: , fax: Orgán pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, Česká republika tel.: , fax: Informace o pojištění Práva a povinnosti účastníků pojistné smlouvy stanoví občanský zákoník a pojistné podmínky. Pojistná ochrana se vztahuje na nahodilé události související s cestováním, které jsou blíže určené v pojistných podmínkách a nastaly v době trvání pojištění. Toto cestovní pojištění poskytuje pojistnou ochranu při jednotlivé cestě (zájezdu) v rámci České republiky. Obsahuje pojištění osobních věcí, úrazu, odpovědnosti a zrušení cesty (stornopoplatků). Lze jej sjednat rovněž ve variantě vztahující se na provozování zimních sportů. Sjednáváte-li pojištění pro jinou osobu než rodinného příslušníka, vyžádejte si její souhlas a seznamte ji s pojistnými podmínkami. Výluky z pojištění Pojištění se vztahuje pouze na nahodilé události. Vyloučeny z pojištění jsou události, k nimž došlo úmyslným jednáním pojistníka, pojištěného či jiných osob z jejich podnětu, a také události výslovně uvedené v pojistných podmínkách jako výluky. Výluky z pojištění jsou v pojistných podmínkách barevně odlišeny a je nutné, abyste se s nimi seznámili ještě před uzavřením pojistné smlouvy. Pojistné Pojistné se stanoví na celou dobu, na niž se pojištění sjednává (jednorázové pojistné), a to na základě reálných pojistně-matematických předpokladů jednotlivých rizik, podle zeměpisné oblasti a účelu cesty. Jeho výše je uvedena v pojistné smlouvě (pojistce). Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného. Doba trvání pojištění Pojistná smlouva se uzavírá před nastoupením cesty, na niž se má vztahovat. Pojištění trvá po dobu trvání cesty, začíná okamžikem prokazatelného nástupu na cestu a končí prokazatelným ukončením cesty. Pojištění zrušení cesty (stornopoplatků) vzniká okamžikem zaplacení pojistného a trvá do okamžiku nástupu cesty. Zánik pojištění Uplynutím doby, dohodou Pojistník nebo pojistitel mohou odstoupit od pojistné smlouvy pro porušení povinnosti uvést pravdivá sdělení. Od pojištění sjednaného na dálku na více než 1 měsíc může pojistník odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy. Pojistník nebo pojistitel mohou pojištění vypovědět s 8denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne uzavření smlouvy, nebo s měsíční výpovědní dobou do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Pojistník může pojištění vypovědět s 8denní výpovědní dobou do 2 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl, že pojistitel při určení výše pojistného nebo pro výpočet pojistného plnění porušil zásady rovného zacházení. Právo, soudy, jazyk Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky a spory rozhodují příslušné soudy České republiky. Veškerá komunikace s pojistitelem probíhá v českém jazyce. Stížnosti Stížnosti lze zasílat na adresu pojistitele nebo na klientského centra. Podrobnější postup při podávání stížností lze nalézt na webových stránkách pojistitele. Se stížností je možné obrátit se rovněž na Českou národní banku nebo na Českou obchodní inspekci, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů. Použití elektronických prostředků Pojistná smlouva se ukládá na servery interního systému pojistitele a výpisy z něho mohou být klientovi na žádost poskytnuty. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením on-line systému. Při zadávání údajů zájemcem o pojištění systém umožňuje identifikaci a opravení případných chyb. Pojistitel při své činnosti dodržuje Kodex etiky České asociace pojišťoven, Etický kodex finančního trhu ( a interní pravidla skupiny ERV. Další informace Další informace o Vašem pojištění, případně o našich dalších produktech, jsou k dispozici v klientském centru nebo na webových stránkách pojistitele. Zdanění Pojistné nepodléhá dani z přidané hodnoty a pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu.

32 Pojistné podmínky k cestovnímu pojištění k tuzemským zájezdům POJISTNÉ PODMÍNKY K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ K TUZEMSKÝM ZÁJEZDŮM (PP-TZ-EXI-1805) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje ERV Evropskou pojišťovnu, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8, Česká republika, IČ , zapsanou v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Dohled v pojišťovnictví vykonává Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1, Česká republika. Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení sporů je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, Praha 2, Česká republika, Vy (ve všech odvozených tvarech), pojištěný či oprávněná osoba představuje osobu, které v důsledku pojistné události vzniká právo na pojistné plnění. 2. POJISTNÁ SMLOUVA, POJISTNÁ UDÁLOST 2.1. Pro cestovní pojištění platí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon ), a ostatní obecně závazné právní předpisy České republiky, všeobecné a zvláštní pojistné podmínky, případně další ujednání pojistné smlouvy Pojistná smlouva je uzavřena zaplacením pojistného, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak Pojistkou je část smlouvy o zájezdu či jiného dokladu cestovní kanceláře obsahující údaje o pojistníkovi (osoba uzavírající smlouvu o zájezdu), pojištěných (ostatní osoby uvedené ve smlouvě o zájezdu), době trvání a rozsahu pojištění a výši pojistného Pojistník je povinen informovat pojistitele o jakékoli změně v osobních údajích či údajích pojištěných osob včetně změny adresy pro doručování písemností Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky Případné spory vyplývající z cestovního pojištění budou řešeny příslušnými soudy v České republice podle českého práva. Stížnosti je možné podat písemně k rukám statutárního orgánu pojistitele, příp. se obrátit na Českou národní banku nebo na Českou obchodní inspekci, která je věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů Pojistnou událostí je nahodilá událost související s cestováním blíže určená ve zvláštních pojistných podmínkách, která nastala v době trvání pojištění a s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Pojistná smlouva a právní jednání týkající se pojištění musí mít písemnou formu. Písemná forma je zachována i při právním jednání učiněném elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení obsahu a určení jednající osoby. 3. POJISTNÉ 3.1. Pojistné se stanoví podle zeměpisné oblasti, pro kterou se pojištění sjednává, a účelu cesty. Jeho výše a splatnost je stanovena v pojistné smlouvě Pojistné se stanoví na celou dobu, na niž bylo pojištění sjednáno (jednorázové pojistné). 4. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ, POJIŠTĚNÉ OSOBY 4.1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo v zeměpisné oblasti, pro niž bylo pojištění sjednáno (Česká republika) Pojištěny jsou osoby jmenovitě uvedené v pojistné smlouvě (resp. pojistce). Pojistit lze občany České republiky i cizí státní příslušníky. 5. POČÁTEK, ZMĚNY A DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 5.1. Pojištění lze sjednat pouze před nastoupením cesty, na niž se má vztahovat Pojištění počíná nejdříve den následující po dni uzavření pojistné smlouvy Pojištění jednotlivé cesty vzniká u pojištění tuzemských cest okamžikem prokazatelného nástupu na cestu, nejdříve však dnem uvedeným v pojistné smlouvě (resp. pojistce) jako počátek pojištění, a zaniká okamžikem prokazatelného ukončení cesty, nejpozději dnem uvedeným v pojistné smlouvě (resp. pojistce) jako konec pojištění Pojištění zrušení cesty vzniká okamžikem zaplacení pojistného a trvá do okamžiku nástupu cesty Kromě dalších způsobů stanovených zákonem pojištění zaniká uplynutím pojistné doby dohodou smluvních stran výpovědí pojistitele nebo pojistníka doručenou do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy; výpovědní doba je osmidenní a jejím uplynutím pojištění zaniká odstoupením od pojistné smlouvy dle zákona Byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má pojistník právo bez uvedení důvodu odstoupit od pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky; odstoupit nelze od smlouvy, bylo-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden měsíc 6. POJIŠTĚNÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI 6.1. Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo při provozování běžných rekreačních a plážových sportů, jako jsou např. plážový volejbal, turistika v běžném nenáročném terénu, běžná cykloturistika, golf, plavání, rybolov, jachting, surfing, windsurfing, vodní atrakce a další sporty srovnatelné rizikovosti Byl-li sjednán produkt, který obsahuje pojištění zimních sportů, vztahuje se pojištění na pojistné události, k nimž došlo při lyžování či snowboardingu na upravených místech určených k provozování těchto sportů O rizikovosti sportu pro účely pojištění rozhoduje pojistitel Pojištěný je při provozování sportovní činnosti povinen dodržovat příslušná bezpečnostní opatření včetně používání funkčních ochranných pomůcek a výbavy. V případě porušení této povinnosti nebo provozování sportovní činnosti bez patřičného oprávnění, je-li pro takovou činnost vyžadováno, může pojistitel pojistné plnění přiměřeně snížit. 7. ROZSAH A SPLATNOST POJISTNÉHO PLNĚNÍ 7.1. Pojistné plnění poskytneme ve sjednaném rozsahu a uvedeném v pojistce (označení produktu) Limity pojistného plnění uvedené v přehledu pojistného plnění, který je nedílnou součástí těchto pojistných podmínek (dále jen přehled ), představují nejvyšší možné částky, které poskytneme za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v době trvání pojištění, není-li ve zvláštních pojistných podmínkách stanoveno jinak. V přehledu jsou rovněž uvedeny limity dílčích pojistných plnění a spoluúčast pojištěného na vzniklé škodě U pojištění zrušení cesty (D) se stanoví limit pojistného plnění podle ceny zájezdu. Nejvyšší hranicí plnění všem rodinným příslušníkům je dvojnásobek limitu, na který bylo pojištění sjednáno Nejsme povinni plnit, projeví-li se v době trvání pojištění důsledky události nastalé před počátkem pojištění Uzavřete-li s námi několik pojistných smluv na stejná pojistná nebezpečí, poskytneme pojistné plnění pouze z titulu jedné z nich Pojistné plnění je splatné do 15 dnů poté, co jsme skončili šetření nutné ke zjištění rozsahu naší povinnosti plnit. Šetření je skončeno, jakmile sdělíme jeho výsledky oprávněné osobě Zachraňovací náklady ve smyslu zákona hradí pojistitel maximálně do výše 1000 Kč. Výše limitu zachraňovacích nákladů na záchranu života nebo zdraví osob činí 30 % limitu pojistného plnění sjednaného pro případ úmrtí následkem úrazu. 8. POVINNOSTI PŘI ŠKODNÍ UDÁLOSTI 8.1. Kromě povinností uložených zvláštními, příp. doplňkovými pojistnými podmínkami a právními předpisy jste povinni zejména učinit veškerá možná opatření k odvrácení či k zamezení rozšíření jakékoli škodní události bez zbytečného odkladu nám písemně oznámit, že nastala škodní událost, dát o ní pravdivé vysvětlení a podat důkazy o jejím vzniku a rozsahu spolu s oznámením škodní události nám zaslat řádně vyplněný škodní protokol s originály dokladů, jež jsou uvedeny v tomto protokolu, případně předložit další doklady, které si vyžádáme oznámit nám, je-li totéž pojistné nebezpečí pojištěno zároveň u jiného pojistitele, uvést jeho jméno a sjednaný limit pojistného plnění zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí při škodní události související se zdravotním stavem či úmrtím nám udělit souhlas se zjišťováním zdravotního stavu či příčiny úmrtí na základě zpráv a zdravotnické dokumentace vyžádaných námi pověřeným zdravotnickým zařízením (lékařem) od ošetřujících lékařů, případně se nechat prohlédnout či vyšetřit námi pověřeným zdravotnickým zařízením (lékařem) nahlásit policii nejdéle do 24 hodin od zjištění škodní událost, pro jejíž uplatnění je nutný policejní protokol 8.2. Porušíte-li některou z povinností uložených Vám pojistnými podmínkami nebo právními předpisy, jsme oprávněni snížit pojistné plnění podle toho, jaký vliv mělo toto porušení povinností na vznik pojistné události, její průběh či na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení výše pojistného plnění Uvedete-li při uplatnění práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje zamlčíte, jsme oprávněni odmítnout pojistné plnění v celém rozsahu Pojistitel je povinen po oznámení škodní události bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke zjištění rozsahu jeho povinnosti

33 plnit. Toto šetření je povinen ukončit do 3 měsíců po tom, co mu byla škodní událost oznámena. Nemůže- li ukončit šetření v uvedené lhůtě, je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu podle věty druhé lze dohodou prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného. 9. VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ 9.1. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění v případě výluk uvedených ve zvláštních pojistných podmínkách a dále tehdy, dojde-li ke škodní události v souvislosti či v důsledku úmyslného jednání pojistníka, pojištěného nebo jiné osoby z podnětu některého z nich hrubé nedbalosti pojištěného s výjimkou pojistného plnění na základě odpovědnosti za škodu požití či požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek pojištěným duševní poruchy či psychického onemocnění pojištěného včetně deprese onemocnění AIDS pojištěného neodvratitelné události, jíž nelze zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí (např. pandemie, stávky a jiné druhy zastavení práce) úniku jaderné energie či záření z radioaktivního paliva nebo odpadů, účinku jaderných, chemických či biologických zbraní války, občanských nepokojů, vyhlášené či nevyhlášené vojenské akce, občanské války, invaze, povstání, revoluce, vzpoury, vojenského puče nebo násilného uchopení moci teroristického činu a jakýchkoli jiných aktů násilí, na nichž se pojištěný podílel účasti v závodech motorových vozidel nebo tréninku na ně létání v letadle s výjimkou cestování v registrovaném osobním letadle v roli cestujícího, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak provozování jiných sportů, než pro které bylo pojištění sjednáno profesionální sportovní činnosti jakéhokoliv druhu a účasti v jakýchkoliv sportovních soutěží včetně tréninku na ně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak 9.2. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění rovněž v případě následně vzniklých škod nenahlášení případů, kdy je nutný k uplatnění práva na pojistné plnění policejní protokol, nejdéle do 24 hodin od zjištění škodní události policii 10. VÝKLAD POJMŮ Pro účely tohoto pojištění znamená cennost starožitnosti, klenoty, kožešiny, drahé kameny a předměty obsahující zlato či platinu chronické onemocnění nemoc nebo jiný stav, který se pomalu rozvíjí a trvá dlouhou dobu (na rozdíl od akutního případu) a který existoval v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, přičemž zdravotní stav nebyl stabilizován a potřeba léčby mohla být předvídána, tj. pokud nemoc během předchozích 6 měsíců před plánovaným odjezdem vyžadovala hospitalizaci nebo byla na postupu nebo způsobila podstatné změny v užívání léků; termín chronické nemusí znamenat, že vada je neléčitelná jednotlivá věc rovněž soubor jednotlivých věcí náležejících téže osobě, které mají podobný nebo stejný charakter nebo jsou určeny ke stejnému účelu (např. fotoaparát s příslušenstvím, videotechnika apod.), i když nebyly zakoupeny současně kompenzační tabulka zvláštní seznam tělesných poškození spolu s procentními sazbami případných náhrad, který je k dispozici u pojistitele loupež přivlastnění si pojištěné věci tak, že pachatel použil proti pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí manuální práce jakákoli odměňovaná činnost či práce kromě práce administrativní či řídicí povahy osobní věci hmotné movité věci osobní potřeby, které se obvykle berou s sebou na cestu, jako jsou např. ošacení, obuv, toaletní potřeby, příruční brašna, knihy, hodinky, brýle, dalekohled, fotoaparát, videokamera, stan atd., které náležejí pojištěnému nebo příslušníkům jeho domácnosti pojistník osobu, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu pojištění obnosové pojištění, jehož účelem je poskytnutí jednorázového pojistného plnění v ujednaném rozsahu bez ohledu na vznik nebo rozsah škody pojištění škodové pojištění, jehož účelem je v ujednaném rozsahu vyrovnat úbytek majetku vzniklý v důsledku pojistné události pojištěný osobu, na jejíž majetek, život, zdraví, odpovědnost za škodu či jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje rodinný příslušník (nejbližší příbuzný) manžela/manželku, registrovaného partnera/ partnerku, druha/družku (tj. osobu, s níž pojištěný žije ve společné domácnosti a která je registrovaná na stejné adrese), rodiče a děti (tj. nezaopatřené osoby do věku 26 let) spolucestující osobu, která si zakoupila cestu s cílem cestovat společně s pojištěným a je uvedena na stejném dokladu o pojištění, resp. cestovní smlouvě spoluúčast částku, kterou se oprávněná osoba podílí na vzniklé škodě; stanoví se absolutní hodnotou či v procentech škodní událost událost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění teroristický čin čin, který zejména za použití či pod pohrůžkou síly nebo násilí spáchá osoba či skupina osob, ať již sama či ve spojení s jakoukoli organizací nebo státním orgánem nebo jejich jménem, a to z politických, náboženských, ideologických či etnických důvodů nebo pro dosažení obdobných cílů včetně záměru ovlivnit jakýkoli státní orgán či uvést veřejnost či její část do strachu úraz neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt živelní událost požár, výbuch, bezprostřední úder blesku, vichřici, povodeň nebo záplavu, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, pád stromů nebo stožárů, zemětřesení, vulkanickou činnost ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY A ÚRAZ (obnosové) A.1 TRVALÉ NÁSLEDKY ÚRAZU 1. Utrpíte-li během cesty úraz, jenž zanechá trvalé následky, poskytneme Vám pojistné plnění 1.1. způsobil-li úraz alespoň pětiprocentní trvalé následky podle kompenzační tabulky 1.2. stanovil-li lékař konečné následky úrazu nejpozději do tří let po úrazu 2. Podle druhu a rozsahu trvalých následků vyplatíme příslušný procentní podíl z limitu pojistného plnění podle kompenzační tabulky. 3. Týkají-li se trvalé následky části těla, která byla poškozena již před úrazem, snížíme pojistné plnění o procentní částku odpovídající předcházejícímu poškození. A.2 ÚMRTÍ NÁSLEDKEM ÚRAZU 1. Zemře-li pojištěný do jednoho roku výhradním a přímým následkem úrazu, který nastal v době trvání pojištění, poskytneme pojistné plnění oprávněným osobám podle zákona. 2. Pojistné plnění bude sníženo o případné předchozí plnění z titulu trvalých následků téhož úrazu. Zvláštní výluky (A 1, A 2) 3. Pojištění se nevztahuje na 3.1. trvalé následky či úmrtí, které jsou přímým důsledkem jakéhokoliv onemocnění 3.2. trvalé následky či úmrtí, které jsou důsledkem úrazu, k němuž došlo výhradně a přímo z důvodu onemocnění 3.3. trvalé následky či úmrtí členů posádky letadla při výkonu jejich práce ve vzduchu 3.4. trvalé následky či úmrtí v důsledku únosu letadla či únosu osob 3.5. poškození zdraví, jež není uvedeno v kompenzační tabulce 3.6. úmrtí následkem utonutí Při škodní události (A 1, A 2) 4. Jste povinni vyhledat okamžitě lékařské ošetření, zůstat v lékařské péči, postupovat podle pokynů lékaře a bez zbytečného odkladu uvědomit pojistitele. 5. Jakékoliv pojistné plnění bude sníženo o polovinu, utrpíte-li úraz při provádění manuální práce. B OSOBNÍ VĚCI (škodové) 1. Uhradíme Vám škodu na osobních věcech, byla-li škoda způsobena 1.1. živelní událostí 1.2. krádeží, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící osobní věci před odcizením, a to pouze v případě, došlo-li ke krádeži v ubytovacím zařízení nebo z uzamčeného zavazadlového prostoru v řádně zajištěném vozidle a za předpokladu, že osobní věci nebyly zvnějšku viditelné 1.3. dopravní nehodou 1.4. loupeží 1.5. v době, kdy byly osobní věci předány dopravci k přepravě proti potvrzení nebo uloženy podle pokynů dopravce v prostoru určeném pro společnou přepravu zavazadel 1.6. v době, kdy byly předány proti potvrzení do úschovy 2. Při krádeži osobních věcí z vozidla Vám uhradíme nejvýše 50 % z limitu pojistného plnění. 3. Jednotlivou věc nahradíme až do výše 50 % z limitu pojistného plnění, v případě krádeže z vozidla až do výše 25 % z limitu pojistného plnění. 4. Exponované filmy, nahrávky, rukopisy, kresby apod. nahradíme do výše ceny surovin. 5. Byly-li osobní věci poškozeny, uhradíme Vám přiměřené výlohy na jejich opravu, a to až do výše odpovídající ceně, kterou měly bezprostředně před pojistnou událostí. 6. Byly-li osobní věci zničeny nebo odcizeny, vyplatíme Vám částku ve výši ceny, kterou měly bezprostředně před pojistnou událostí. 7. Cenu, kterou měly osobní věci bezprostředně před pojistnou událostí, určí pojistitel nebo osoba pojistitelem pověřená tak, že cenu nové věci stejného nebo obdobného druhu a srovnatelných vlastností, která platila v době pojistné události, sníží o opotřebení či jiné znehodnocení osobních věcí, které vzniklo před pojistnou událostí. Nelze-li cenu takto určit, určí ji pojistitel nebo osoba jím pověřená odhadem. 8. Výplatou pojistného plnění přechází vlastnictví věci poškozené, zničené či nalezené na pojistitele. Zvláštní výluky 9. Pojištění se nevztahuje na 9.1. osobní věci odcizené z automatické úschovní skříňky 9.2. vozidla, plavidla, jízdní kola a jiné dopravní prostředky nebo jejich příslušenství, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak

34 9.3. sportovní vybavení určené k provozování jiných sportů, než pro které bylo pojištění sjednáno 9.4. obchodní zboží, vzorky nebo sbírky 9.5. peníze v hotovosti a cennosti 9.6. cestovní šeky, známky, cenné papíry, platební karty nebo škody utrpěné v souvislosti se zneužitím uvedených cenin 9.7. jakékoliv poškození osobních věcí (poškrábání, proděravění, potrhání, znečištění) 9.8. osobní věci odcizené ze stanu, přívěsu či střešního nosiče vozidla, které mají některou ze stěn z nepevného materiálu (např. z plachtoviny), a z těch, které nejsou opatřeny bezpečnostním zámkem 9.9. elektronické a optické přístroje, dioptrické a sluneční brýle umístěné v zavazadle odevzdaném dopravci k přepravě náhradu ceny zvláštní obliby Při škodní události 10. Jste povinni předložit policejní protokol (vyžádejte si, aby obsahoval seznam odcizených osobních věcí, přibližnou dobu odcizení, kde byly odcizené věci uloženy, došlo-li k odcizení věcí z vozidla, zda bylo vozidlo řádně zabezpečeno, jaké části vozidla byly poškozeny při násilném vniknutí), věrohodný doklad o živelní události či potvrzení dopravce (protokol PIR a zavazadlový lístek apod.) nebo úschovny. 11. Při odcizení osobních věcí z vozidla jste povinni předložit doklad opravny o opravě části vozidla, která byla podle policejního protokolu poškozena při násilném vniknutí. 12. Dojde-li ke škodě na osobních věcech v ubytovacím zařízení, jste povinni požádat provozovatele zařízení písemně o náhradu škody a převzetí žádosti si nechat potvrdit. C ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU (škodové) 1. Uhradíme za Vás škodu na zdraví a na věci, kterou jste během cesty způsobili třetí osobě a za kterou podle právních předpisů odpovídáte. 2. Rozhoduje-li o náhradě škody soud nebo jiný oprávněný orgán, poskytneme pojistné plnění podle jeho rozhodnutí teprve poté, co nabude právní moci. Zvláštní výluky 2.1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu 2.2. způsobenou v souvislosti s výkonem jakéhokoliv povolání či jiné odborné činnosti (studijní stáže apod.) a výdělečné činnosti 2.3. způsobenou na věcech vypůjčených, najatých, svěřených Vám do úschovy či předaných Vám do užívání, držení, k přepravě či zpracování 2.4. způsobenou v souvislosti s používáním vozidel, lodí nebo letadel 2.5. způsobenou informací nebo radou 2.6. vzniklou v souvislosti s Vaším vlastnictvím zvířete či opatrováním zvířete 2.7. způsobenou v souvislosti s provozováním lovu 2.8. vzniklou v souvislosti s přenosem onemocnění na jinou osobu (infekce apod.) 2.9. uznanou nad rámec stanovený právními předpisy která nespočívá ve škodě na zdraví či ve škodě na věci (např. finanční škoda) za niž odpovídáte spolucestujícímu nebo nejbližšímu příbuznému 3. Pojištění se dále nevztahuje na náhradu nemajetkové újmy spočívající zejména v náhradě 3.1. duševních útrap 3.2. osobního neštěstí 3.3. ceny zvláštní obliby 3.4. bezplatných prací Při škodní události 4. Při vzniku škodní události jste povinni okamžitě informovat asistenční službu, jinak může být pojistné plnění odmítnuto. Jste povinni sdělit okolnosti případu, uvést jména a adresy poškozených a případných svědků a předložit jejich písemná prohlášení. 5. Nejste oprávněni naším jménem ani k částečnému vypořádání nebo uznání jakéhokoliv nároku třetí osoby (poškozeného). 6. Nejste oprávněni podepisovat žádný dokument, jehož obsahu dokonale nerozumíte. D ZRUŠENÍ CESTY (škodové) 1. Uhradíme Vám stornopoplatky, které jste byli nuceni zaplatit cestovní kanceláři z ceny zájezdu (tzn. bez pojistného, bez fakultativních výletů a dalších příplatků, které se stanou nákladem cestovní kanceláře až po zahájení zájezdu apod.) za zrušení zájezdu nebo jinému poskytovateli předem uhrazených služeb souvisejících s Vaší cestou za zrušení těchto služeb, bylo-li Vám znemožněno vycestovat pro 1.1. vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly Vám, spolucestujícímu či Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se měl účastnit téže cesty 1.2. vážné akutní onemocnění či úraz vyžadující hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se neměl účastnit téže cesty, pokud lze doložit, že Vaše přítomnost je ve dnech plánované cesty prokazatelně nezbytná z důvodu Vaší péče o tuto osobu 1.3. úmrtí osob uvedených v bodě 1.1, Vašich sourozenců či prarodičů nebo nejbližších příbuzných Vašeho rodinného příslušníka 1.4. úmrtí osob uvedených v bodě 1.2, jestliže k tomuto úmrtí došlo méně než 30 dní před odjezdem 1.5. zdravotní komplikace vyžadující hospitalizaci v důsledku rizikového těhotenství do dvou měsíců před očekávaným porodem, jež nastaly Vám či Vaší nejbližší příbuzné 1.6. znásilnění Vaší osoby či Vaší nejbližší příbuzné 1.7. nezaviněnou ztrátu zaměstnání v důsledku organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, k níž dojde po zakoupení zájezdu, jež nastala Vám, Vašemu spolucestujícímu či Vašemu nejbližšímu příbuznému, který se měl účastnit téže cesty 1.8. rozvodové řízení, které bylo zahájeno po uzavření pojistné smlouvy a jehož účastníky jsou osoby, které se měly účastnit téže cesty 1.9. konání opravné zkoušky, pokud k neúspěšnému vykonání zkoušky došlo po uzavření pojistné smlouvy a pokud termín opravné zkoušky je pevně stanoven rozsáhlé poškození Vašeho bydliště, k němuž došlo méně než 30 dní před odjezdem na cestu následkem požáru, povodně či trestného činu třetí osoby apod., pokud lze doložit, že Vaše přítomnost je ve dnech plánované cesty prokazatelně nezbytná z důvodu zabránění šíření vzniklé škody 2. Jestliže dojde z Vaší strany k uplatnění pojištění zrušení cesty, bude Vaše spoluúčast na pojistné události činit 20 % z cel kové výše stornopoplatků z ceny zájezdu či z ceny služeb dle bodu 1. Bude-li uplatněno pojištění zrušení cesty z důvodu hospitalizace účastníka zájezdu, činí Vaše spoluúčast na pojistné události 10 % z cel kové výše stornopoplatků z ceny zájezdu či z ceny služeb dle bodu Dojde-li ke zrušení cesty z výše uvedených důvodů, jež nastaly spolucestujícímu, jenž není Vaším nejbližším příbuzným, poskytneme pojistné plnění pouze v případě, že byste museli vycestovat sami. Zvláštní výluky 4. Nejsme povinni poskytnout pojistné plnění 4.1. změníte-li Vy nebo cestovní kancelář cestovní plány nebo záměry včetně změn v knihování zájezdu (např. změna termínu odjezdu nebo destinace, změna jména cestujícího, změna hotelu, prodloužení nebo zkrácení doby pobytu) 4.2. zruší-li cestovní kancelář Vaši cestu, a to i v případě, že jste zrušili cestu z jakéhokoliv důvodu dříve, než tak učinila cestovní kancelář 4.3. nemůžete-li si vybrat dovolenou 4.4. nedostavíte-li se k odjezdu, zmeškáte-li jej, musíte-li být před cestou či během ní vyloučeni ze zájezdu, nebudete-li přijati k odbavení apod pro akutní onemocnění či úraz, které existovaly v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, nebo probíhala-li léčba či vyšetření nutná pro stanovení diagnózy nebo způsobu léčení 4.6. pro chronické onemocnění 4.7. pro úraz utrpěný v souvislosti s jednáním, kdy pojištěný vědomě nedodržel právní předpisy a doporučení 4.8. v případě plánovaných operačních zákroků a vyšetření 4.9. pro změny zdravotního stavu související s duševní poruchou či psychickým onemocněním pro změny zdravotního stavu související s požitím či požíváním alkoholu, omamných či psychotropních látek více než jedné dospělé osobě, dojde-li ke zrušení cesty dle bodu 1.2. Při škodní události 5. Jste povinni okamžitě a prokazatelně nám nahlásit (např. em, faxem či jinak písemně), že nastala skutečnost, pro kterou budete nuceni zrušit cestu; neučiníte-li tak, může být pojistné plnění přiměřeně sníženo. 6. Jste povinni zrušit cestu neprodleně v okamžiku, kdy je zřejmé, že cesta nemůže být uskutečněna. 7. Jste povinni předložit stornofakturu cestovní kanceláře či účetní doklad o platbě zájezdu a o vrácené částce, smlouvu o zájezdu a nevyužité cestovní lístky, stornofakturu dopravce, ubytovacího zařízení či jiného poskytovatele služeb souvisejících s Vaší cestou včetně jejich stornovacích podmínek, účetní doklad o platbě služeb souvisejících s Vaší cestou a o vrácené částce a nevyužité jízdenky. 8. Při onemocnění či úrazu jste povinni předložit zprávu ošetřujícího lékaře, jenž nesmí být Vaším příbuzným, vystavenou před zrušením cesty, a to na tiskopise předepsaném pojistitelem, který Vám na požádání zašleme, příp. další lékařskou dokumentaci, kterou si vyžádáme. 9. Při ztrátě zaměstnání jste povinni předložit výpověď či dohodu se zaměstnavatelem, z nichž bude zřejmé, že pracovní poměr skončil či skončí z důvodu organizačních změn či zrušení zaměstnavatele, potvrzení o registraci na pracovním úřadu či potvrzení o nástupu do nového zaměstnání. 10. V případě rozvodového řízení jste povinni předložit návrh na zahájení tohoto řízení s dokladem prokazujícím jeho podání příslušnému soudu datovaným před zrušením cesty. 11. Zrušíte-li cestu z jiných důvodů než pro onemocnění, úraz, ztrátu zaměstnání či rozvodové řízení, jste povinni předložit dokumenty prokazující věrohodným způsobem vznik škodní události.

35 Přehled pojistného plnění (limity v Kč) Územní rozsah HolidayDomestic Česká republika A Úraz B Osobní věci C Odpovědnost za škodu D Zrušení cesty ) 2) Vysvětlivky: 1) spoluúčast 500 Kč 2) spoluúčast 20 % Cena pojištění Osoba HolidayDomestic 158 Kč Důležité informace k pojištění JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ ŠKODY? Při nutnosti zrušení (stornu) zájezdu či cesty Při škodě na osobních věcech k Při odpovědnosti za škodu Oznámení pojistné události ERV Evropská pojišťovna, a. s. oddělení škod a asistence Křižíkova 237/36a, Praha 8 tel.: fax:

36 Jak zpracováváme osobní údaje GDPR Kdo je správcem Vašich osobních údajů ERV Evropská pojišťovna, a. s., Kde a jak se můžete ptát Úřad pro ochranu osobních údajů Jaké jsou účely zpracování osobních údajů Jaké osobní údaje zpracováváme Jak ukládáme osobní údaje Co když osobní údaje odmítnete poskytnout Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme ERV ERV

37 Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje Co je automatizované rozhodování Jaká jsou Vaše práva Na našich webových stránkách v části věnované ochraně osobních údajů naleznete: tuto informaci, přehled veškerých kontaktních údajů, odkaz na on-line formulář, který můžete využít pro vznesení dotazu či podnětu, další aktuální informace vztahující se k této problematice. ERV ERV

38 Jak zpracováváme osobní údaje GDPR Dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů, zejména v souvislosti s Vámi uzavřeným pojištěním. Ochrana Vašeho soukromí a Vašich údajů je pro nás zcela zásadní, a proto dbáme jak na bezpečnost našich interních systémů, tak na výběr našich partnerů. Zároveň respektujeme standardy vydané Českou asociací pojišťoven, jejíž jsme členy. Kdo je správcem Vašich osobních údajů Správcem Vašich osobních údajů je ERV Evropská pojišťovna, a. s., se sídlem Křižíkova 237/36a, Praha 8 Karlín, Česká republika. Naše IČ je a jsme zapsáni v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka Obrátit se na nás můžete způsobem, který Vám nejvíce vyhovuje: em na Přes Dopisem na adresu Křižíkova 237/36a, Praha 8 Karlín, Česká republika. Telefonicky na Kde a jak se můžete ptát Máme svého pověřence pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer; DPO), na kterého se můžete obrátit s jakýmkoli dotazem na zpracování Vašich osobních údajů nebo se stížností. Kontaktovat ho můžete: em na Přes on-line formulář na webu Dopisem na adresu našeho sídla. S dotazem, podnětem či stížností se také můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7 Holešovice, Česká republika, tel.: , Naše stránky používají cookies, které Vám mohou ulehčit další použití našich internetových služeb. Tyto údaje používáme výhradně ke statistickým účelům a zaručujeme Vaši naprostou anonymitu. Pro zablokování cookies vyberte ve svém internetovém prohlížeči příslušnou volbu (nejčastěji v záložce Nastavení -> Soukromí). Po této blokaci nebudete moci využít některých funkcí našich stránek. Když nám prostřednictvím našich stránek zašlete obsahující údaje jako např. jméno nebo ová adresa, použijeme je pouze pro zaslání Vámi vyžádaných informací. Když je přístup na některé stránky podmíněn Vaším poskytnutím osobních údajů, pracujeme s nimi pouze při plnění svých povinností a nepoužijeme je k jiným účelům. Za účelem zkvalitňování služeb nahráváme s Vaším předchozím souhlasem telefonické hovory na naší klientské lince. Jestliže nebudete s nahráváním hovoru souhlasit, můžete využít jiných komunikačních kanálů, např. nebo chat. Jaké jsou účely zpracování osobních údajů Vaše osobní údaje potřebujeme, abychom mohli zhodnotit pojistné riziko a uzavřít pojistnou smlouvu, pro správu pojistné smlouvy a související evidenci, zasílání pojistek, případně pro přezkum pojistné události či poskytnutí pojistného plnění. Veškerá komunikace s námi je monitorována a archivována, a to včetně klientských hovorů. Uzavření pojistné smlouvy, správa pojistné smlouvy ani likvidace pojistné události nejsou možné bez zpracování osobních údajů. Vaše osobní údaje dále můžeme zpracovávat například pro splnění regulatorních požadavků, pro pojistné statistiky nebo pro vývoj nových tarifů. Jedná se tedy o zpracování osobních údajů vyplývající zejména ze zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, a ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu jsou dle GDPR podřazeny pod náš oprávněný zájem. Našim oprávněným zájmem je taktéž zpracování Vašich osobních údajů pro zajištění IT operací a jejich bezpečnosti, a také pro prevenci a vyšetřování, zejména pokud jde o podezření z pojistného podvodu. L-GDPR-A Jaké osobní údaje zpracováváme Pro uzavření pojistné smlouvy a likvidaci pojistné události můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, např. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresu bydliště, telefonní číslo, ovou adresu. Jedná se o nezbytné identifikační a kontaktní údaje. Při škodě na zdraví můžeme také zpracovávat údaje týkající se Vašeho zdravotního stavu. Když budou Vaše údaje o zdravotním stavu nutné ke zhodnocení pojistného rizika a jeho upsání, budeme je zpracovávat výhradně na základě Vašeho výslovného souhlasu. Kdykoli navštívíte naše webové stránky, zaznamenávají se z bezpečnostních důvodů na náš server veškerá identifikační data (IP adresa) a další informace (datum, čas, zhlédnutá stránka). Nepoužíváme Java Applets nebo Active X Controls. Jak ukládáme osobní údaje Pojistné smlouvy s Vašimi osobními údaji ukládáme na servery našeho interního systému a na žádost Vám z něj můžeme poskytnout výpisy. Při sjednávání pojištění elektronickou formou se smlouva uzavírá v jednotlivých krocích stanovených technickým řešením on-line systému. Při zadávání údajů o pojištění Vám systém umožňuje identifikaci a opravení případných chyb. Co když osobní údaje odmítnete poskytnout Když odmítnete osobní údaje poskytnout, nemůžeme bohužel uzavřít pojistnou smlouvu, resp. provést likvidaci Vaší pojistné události. Po jako dobu osobní údaje zpracováváme Jsme oprávněni uchovávat Vaše osobní údaje po dobu trvání pojistné smlouvy nebo z ní vyplývajících povinností, nejdéle však 16 let, poté jsou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Po uplynutí běžné promlčení doby dle občanského zákoníku, tedy po 4 letech, jsou Vaše osobní údaje v rámci našeho IT systému pseudonymizovány a takto jsou uchovány až do doby samotné likvidace. Osobní údaje jsou uchovávány také na základě zákonných archivačních povinností, zejména dle daňových a účetních předpisů.

39 Komu zpřístupňujeme Vaše osobní údaje Vaše osobní údaje máme právo zpřístupnit třetí straně zcela výjimečně, a to výhradně při šetření Vaší pojistné události či při správě Vaší pojistné smlouvy. K Vašim osobním údajům máme přístup my, naši zaměstnanci či smluvní zpracovatelé, zejména poskytovatelé IT služeb, asistenční společnost, zajistitelé či pojišťovací zprostředkovatelé. V případě zájmu naleznete úplný soupis smluvních zpracovatelů, včetně popisu jejich činností, na našich webových stránkách. Co je automatizované rozhodování K automatizovanému rozhodování / profilování dochází zejména při sjednávání pojistné smlouvy prostřednictvím našeho on-line systému, který Vám má zpříjemnit a urychlit výběr a nákup nejvhodnějšího pojištění. Veškerá automatizovaná rozhodnutí jsou založena na předem námi určených pravidlech, zejména na základě pojistně-matematických výpočtech. Jaká jsou Vaše práva Na vyžádání jsme povinni Vás informovat o zpracování Vašich osobních údajů či je opravit. Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše údaje v rozporu s ochranou Vašeho soukromí či se zákonem, musíme tento stav odstranit nebo vysvětlit. Když Vaší žádosti nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Když dochází ke zpracování Vašich osobních údajů prostřednictvím automatizovaného rozhodování a Vy jste zjistili, že tím dochází ke zpracování, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo je v rozporu s právními předpisy, máte právo na vznesení námitky. Dále máte také právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Když dochází ke zpracování osobních údajů na základě Vámi uděleného souhlasu, můžete jej kdykoli odvolat. Na našich webových stránkách v části věnované ochraně osobních údajů naleznete: tuto informaci, přehled veškerých kontaktních údajů, odkaz na on-line formulář, který můžete využít pro vznesení dotazu či podnětu, další aktuální informace vztahující se k této problematice. L-GDPR-A