Vishnusahasranama in Kannada

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Vishnusahasranama in Kannada"

Bản ghi

1 ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ UÀæºÀzÉÆõÀ ªÀÄvÀÄÛ EvÀgÉ zàäµààjuáªàäuà¼à ªÁgÀuÉUÁV

2

3 F QgÀÄ ÀÅ ÀÛPÀªÀÅ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß ¼À¹PÉÆAqÀÄ ªÀÄä UÀæºÀUÀ½AzÀÄmÁUÀĪÀ zàäµààjuáªàäuà¼à ÀÄß ªÁj À Ä ÀºÁAiÀÄ ºÁUÀÄ ªÀiÁUÀðzÀ±Àð À ÃqÀÄvÀÛzÉ. F ÀÅ ÀÛPÀªÀ ÀÄß, d ÀgÀÄ vàªàää d Àä ÀPÀëvÀæPÉÌ C ÀÄUÀÄtªÁzÀ «µàäú ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ ÀoÀ É ªÀiÁqÀ Ä ÀºÁAiÀĪÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ ÁVzÉ. «Áå À ºÁUÀÄ ÀA ÁzÀPÀgÀÄ qá. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï JªÀiï. f. Acupuncturist M.D (Acu), P.hD (Acu) PÀ ÀßqÀ C ÀĪÁzÀ ªÀÄ èpà ²æÃzsÀgï GavÀ «vàgàuéuáv F PDF-C ÀÄß ÉßûvÀgÉÆqÀ É ºÀAaPÉƽî. ªÀåeÁÕ ÀªÀ ÀÄß ºÀAZÀĪÀÅzÀÄ ÀévÀB MAzÀÄ ªÀåvÉ ÀÅlUÀ¼À ÀASÉå : 55 ªÀiÁ ÀªÀvÉAiÀÄ G ÀAiÉÆÃUÀPÁÌV ÀæPÀn¹zÀªÀgÀÄ: ARC ACU CLINIC ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ

4 Erà ªÀiÁ ÀªÀPÀÄ PÉÌ ²æà «µàäú ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß EvÀgÀ ságàwãaiàä sáµéuà¼à è që ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ Ä séãn Ãr:

5 Àæ ÁÛªÀ É DgÉÆÃUÀåzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄUÀæ ¹zÁÞAvÀzÀ «zsá ÀUÀ¼ÀÄ géæãvaiàä zéê»pà, ªÀiÁ À¹PÀ, sáªà ÁvÀäPÀ ªÀÄvÀÄÛ DzsÁåwäPÀ CA±ÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ JAzÀÄ UÀÄgÀÄw ÀĪÀ eéævéué, CUÀvÀåªÁV F J Áè CA±ÀUÀ¼À ÀÄß ºÉuÉzÀÄPÉÆArgÀ ÉÃPÀÄ. ÀæwAiÉÆAzÀÆ MAzÀgÀ ªÉÄà ÉÆAzÀÄ Àæ sáªà ÃgÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. zéãºà, ªÀÄ À ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ DvÀäzÀ ɼÀªÀtÂUÉ- ÀªÀÄvÉÆà À ªÀÄvÀÄÛ CªÀ Àw AiÀiÁªÁUÀ Æ CªÀåªÀ¹ÜvÀ jãwaiàä è ÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ. zéãºà, ªÀÄ À ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ DvÀäzÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ÃWÁðªÀ ü sà váa±àªà ÀÄß AiÀiÁªÁUÀ Æ ºÀ ªÀÅ «ü «zsá ÀUÀ¼À ªÀÄÆ PÀ Á ü À ÉÃPÀÄ. eéæåãwµàå, ªÀÄÆ PÉUÀ¼ÀÄ, gàvàßuà¼àä, ªÀÄÄzÉæUÀ¼ÀÄ, ªÀÄAvÀæUÀ¼ÀÄ, AiÉÆÃUÀ EvÁå, zéãºàzà DAvÀjPÀ gàzà ÉAiÀÄ ÀªÀÄvÉÆà À ºÁUÀÄ Àr ÀĪÀ UÀÄjAiÀÄ ÀÄß ºÉÆA ªÉ. AiÀiÁªÀÅzÀÆ C ÀA zàþªà è, J èªàç ÀªÀÄAiÀÄzÀ ÀjÃPÉëUÉ M¼À ÀnÖzÉ. AiÀiÁªÀ MAzÀÄ RavÀvÉ ÄAzÀ eéæåãwµàåªàå «±Àé±Á ÀÛçzÀ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ WÀl ÉUÀ¼À ÉPÁÌZÁgÀ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉÆ, CzÉà ÀévÀB CzÀgÀ RgÀvÉUÉ ÁQëAiÀiÁVzÉ; ºÁUÀÄ CAvÀºÀ «eáõ ÀªÀ ÀÄß ªÀiÁ ÀªÀ À K½UÉUÁV ¼À¹PÉÆAqÁUÀ CzÀgÀ ÀPÁgÁvÀäPÀ sà váa±àuà¼à UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C ÀĪÀiÁ ÀUÀ½UÉ JqɪÀiÁrPÉÆqÀĪÀÅ è. ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß Àp ÀĪÀÅzÀÄ ÀºÀ CAvÀºÀ MAzÀÄ eéæåãwµàåzà ÀjºÁgÀªÉAzÀÄ ÀªÀÄä ªÀåeÁÕ UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÄ IÄ UÀ¼ÀÄ PÀAqÀÄPÉÆAqÀÄ, ÀA ÀÇtð ªÀiÁ ÀªÀvÉUÉ ÃrgÀĪÀ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. F ÀÅ ÀÛPÀzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ sáuàzà è ªÀÄä EvÀgÀ ÀªÀÄ ÉåUÀ½UÉ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß ºÉÃUÉ ¼À À ÉÃPÉA À ºÉAiÀÄ ÀÄß ÃqÀ ÁVzÉ: ªÀÄPÀ̼À eáõ Á üªàè ÞUÁV, eáõ ÀPÀ±ÀQÛAiÀÄ ªÀÈ ÞUÁV, ªÀÄä ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄä æãw ÁvÀægÀ GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÁÌV, ÀéAvÀ ªÀÄvÀÄÛ Erà ÀªÀiÁdzÀ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀÄgÀ ÀåPÁÌV, ªÀÄä ºÀtPÁ¹ À ¹Üw GvÀÛªÀÄUÉƽ¹PÉƼÀî Ä, zàäb Àé Àß vàqéaiàä Ä, UÀ üðtâ ¹Ûçà ªÀÄvÀÄÛ E ÀÆß ºÀÄlÖ ÉÃPÁVgÀĪÀ ªÀÄUÀÄ«À ÀºÁAiÀÄPÁÌV EvÁå... ÀÈyéAiÀÄ»vÀPÁÌV d ÀgÀÄ F ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß Àp À ÉÃPÉAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ F eáõ ÀªÀ ÀÄß ºÀgÀqÀ ÉÃPÉAzÀÄ ÁªÀÅ «ÀAiÀÄ AzÀ ªÀÄ À«ªÀiÁqÀÄvÉÛêÉ. F GavÀ PDF ÀÅ ÀÛPÀªÀ ÀÄß ÀºÀÈzÀ Ä d ÀgÉÆA UÉ ºÀAaPÉƼÀî ÉÃPÉAzÀÄ «ÀAw ÀÄvÉÛêÉ. AiÀiÁgÁzÀgÀÆ F ÀÅ ÀÛPÀzÀ ªÀÄÄ ævà ÀæwAiÀÄ ÀÄß PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁV PÉÆqÀ ÉÃPÉAzÀÄ AiÀĹzÀgÉ CªÀgÀÄ ²æà UÁæ üpïì À ªÀiÁ ÃPÀgÀ ÀÄß ÀA ÀQð À ºÀÄzÀÄ. CªÀgÀÄ F PÉ ÀªÀ ÀÄß PÀrªÉÄ É ÉUÉ ªÀiÁrPÉÆqÀ Ä M àzáýgé. Mr. A. Baalasubramaniam Proprietor Shree Graphics

6

7 Àj«r ²æà «µàäú ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ UÉÎ ÀǪÀð ÃpPÁ zsáå ÀA C²é sàgàtâ PÀÈwÛPÁ géæã»tâ ªÀÄÈUÀ²gÀ DjzÀæ ÀÅ ÀªÀð ÀÄ ÀŵÀå D±ÉèõÀ ªÀÄR ÀÅ â ( ÀǪÀð sà ÄÎ ) GvÀÛgÀ (GvÀÛgÀ sà ÄÎ ) ºÀ ÀÛ avàû Áéw «±ÁR C ÀÄgÁzsÀ eéåãµà ªÀÄÆ ÀǪÁðµÁqsÀ GvÀÛgÁµÁqsÀ ±ÀæªÀt zsà µàö ±ÀvÀ üµà ÀǪÀð sázàæ ÀzÀ GvÀÛgÁ sázàæ ÀzÀ géãªàw sà ±ÀÈw DgÉÆÃUÀå ªÀÄvÀÄÛ E ßvÀgÀ ÀªÀÄ ÉåUÀ¼À ÀÄß ªÁj À Ä

8

9 ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ÉÆÛÃvÀæªÀiï ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀÅ CvÀåAvÀ À«vÀæªÁzÀ ºÁUÀÄ ±ÁAw ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀÄgÀ ÀåPÁÌV ÀªÉÆä¼ÀVgÀĪÀ ªÀåvÉAiÀÄ ÀÄß ÀA ÀQð À Ä ÁªÀiÁ ÀåªÁV Àp À àqàäªà ÉÆÛÃvÀæªÁVzÉ. vàåªàç Àp ÀĪÀÅzÀjAzÀ zéãºàzà è À DzsÁåwäPÀ ±ÀQÛAiÀÄ ÀÄß ºÉZÀÄÑ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀµÉÖà C èzéã, ªÀÄ À ÀÄì ªÀÄvÀÄÛ zéãºàzà ègàäªà EvÀgÀ ÀÆPÀë ä ZÀPÀæ ªÀåªÀ ÉÜAiÀÄ ÀÄß ÀªÀÄvÉÆà ÀUÉƽ¹ ±ÀÄzÀÞUÉƽ À Ä PÀÆqÀ ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. M¼ÉîAiÀÄ DgÉÆÃUÀåªÉAzÀgÉ jã zéãºàªà ÀÄß ±ÀÄzÀÞªÁVlÄÖPÉƼÀÄîªÀÅzÀµÉÖà C èzéã ªÀÄ À Àì ÀÆß ±ÀÄzÀÞªÁVlÄÖPÉƼÀî ÉÃPÀÄ JA ÄzÀ ÀÄß ÁªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ Æ É À läöpéæ¼àî ÉÃPÀÄ. EzÀÄ ªÀÄ À¹ìUÉ ±ÀÑ ªÁzÀ ±ÁAwAiÀÄ ÀÆß vàgàäªàåzà èzéã, MvÀÛqÀ AzÀ ÀA ÀÇtðªÁzÀ ÁévÀAvÀæ åªà ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ ÀªÀÄUÉ w½aiàäzàavé ºÁUÀÄ ÀªÀÄä ÀæAiÀÄvÀß«èzÉà ±Á±ÀévÀ eáõ ÀzÀ w½ªà½péaiàä ÀÄß vàgàävàûzé. ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÉAzÀgÉ CPÀëgÀ±ÀB sàuàªá ï ªÀĺÁ«µÀÄÚ«À Á«gÀ ºÉ ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀxÀð. ÀA ÀÌöÈvÀzÀ è, ÀºÀ Àæ JAzÀgÉ Á«gÀ ªÀÄvÀÄÛ ÁªÀÄ JAzÀgÉ ºÉ ÀgÀÄUÀ¼ÀÄ JAzÀxÀð. sàuàªá ï ªÀĺÁ«µÀÄÚ«À ÀæwAiÉÆAzÀÄ 1,000 ÁªÀÄUÀ¼ÀÄ CªÀgÀ CUÀtÂvÀ ªÀĺÁ ï ªÉʲµÀÖ åuà¼à ÉÆÛÃvÀæUÀ¼ÁVzÉ. «µàäú «±Ééà CtÄ CtÆ ÁªÀiï wµàöw Ew «µàäú CzÀgÀxÀð AiÀiÁgÀÄ F ÀÈ ÖAiÀÄ ÀæwAiÉÆAzÀÄ CtÄ«À èaiàäæ EzÁÝgÉÆ CªÀgÀÄ JAzÀÄ. ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ è, ÁægÀA sàzà ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ ÉÆÛÃvÀæ sáuàªà ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ Àr¹ MlÄÖ 108 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ C ÀĵÀÄÖ ï bàazàzà è (PÁªÀåzÀ MAzÀÄ ÁæPÁgÀ) EzÉ.»AzÀÆ zsàªàäðzà ÀA ÀæzÁAiÀÄzÀ ÀæPÁgÀ, D¹ÛPÀ ÀÄ vàåªàç G À µàvï, VÃvÁ, gàäzàæ, ÀÅgÀĵÀ ÀÆPÀÛ, zé㫪àäºávàä å ªÀÄvÀÄÛ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß Àp À ÉÃPÀÄ. EzÉ èªà ÀÆß AiÀiÁªÉÇAzÀÄ ÀªÁUÀ à AiÀiÁjUÉ ªÀiÁqÀ Ä ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ èªéçã, CAvÀºÀªÀjUÉ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ÉÆÛÃvÀæ ÀoÀ ÉAiÉÆAzÉ ÁPÉAzÀÄ ºÉüÀ ànözé. ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß AUÀ séãzà«èzé AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ ÁèzÀgÀÆ, AiÀiÁªÀÅzÉà ÀܼÀzÀ ÁèzÀgÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà AzsÀ ÉUÀ½ èzéã ÁgÁAiÀÄt ªÀiÁqÀ ºÀÄzÁVzÉ. ÀzÀä ÀÅgÁt ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄvÀì å ÀÅgÁtUÀ¼À DªÀÈwÛUÀ¼ÀÄ C¹ÛvÀézÀ èzàýgàæ PÀÆqÀ, ªÀĺÁ ságàvàzà ±ÁAw ÀªÀðzÀ è PÀAqÀÄ gàäªà ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀÅ C sáå À ªÀiÁqÀ Ä EgÀĪÀ CvÀåAvÀ d À æaiàä DªÀÈwÛAiÀiÁVzÉ.

10 ªÀĺÁ ságàvà ªÀĺÁPÁªÀåzÀ è C ÀıÁ À À ÀªÀðzÀ 149 Éà CzsÁåAiÀÄzÀ ÀæPÁgÀ (±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ 14 jazà 120 gàªàgéué) sàuàªàavà ²æÃPÀȵÀÚ ÀÄ ÁAqÀªÀgÉÆqÀUÀÆr AiÀÄÄzÀÞPÉëÃvÀæªÁzÀ PÀÄgÀÄPÉëÃvÀæPÉÌ ªÀÄgÀt±ÀAiÉÄåAiÀÄ èzàý (±ÀgÀ±ÀAiÉÄå) üãµàä À ÀÄß séãn ªÀiÁqÀ Ä gàäváû É. F ÀAªÁzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è üãµàä ÀÄ ªÀÄÆ vàb ªÉÃzÀªÁå ÀªÀÄÄ UÀ½AzÀ «gàavàªázà ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß ÉÆÛÃvÀæ ªÀiÁqÀÄvÁÛ É. ªÁgÁ» vàavàæªàå PÀ AiÀÄÄUÀzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ºÀ¼À ÉÆÛÃvÀæUÀ¼ÀÄ ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄjAzÀ ±À À ànözéaiéäazàä ºÁUÀÆ ÀjuÁªÀÄPÁjAiÀÄ èªéazàä ºÉüÀÄvÀÛzÉ. F ±Á À AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀ AiÀÄÄUÀzÀ ÀªÀÄAiÀÄzÀ è ÀÆPÀÛªÁzÀ ÉÆÛÃvÀæUÀ¼À ÀnÖAiÀÄ ÀÄß ªÀiÁrzÁUÀ, üãµàä ÀªÀðzÀ è gàäªà sàuàªà ÎÃvÉ, ªÀĺÁ ságàvàzà è gàäªà ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ zé㫪àäºávàä åzà è gàäªà ZÀArPÁ À ÀÛ±Àw AiÀiÁªÀÅzÉà zéæãµà AzÀ ªÀÄÄPÀÛªÁVzÉAiÉÄAzÀÄ ªÀÄvÀÄÛ PÀ AiÀÄÄUÀzÀ è vàpàëtªéã sà ªÀ ÀÄß PÉÆqÀĪÀÅzÁVAiÀÄÆ ºÉüÀ ànözé. eéæåãwµàå ±Á ÀÛçzÀ ±ÉæõÀ UÀæAxÀªÁzÀ ȺÀvï ÀgÁ±ÀgÀ ºÉÆÃgÁ±Á ÀÛçzÀ è, ÀgÁ±ÀgÀ ªÀÄÄ UÀ¼ÀÄ ««zsà ÀªÀÄ ÉåUÀ½UÉ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ ««zsà ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß ÀjºÁgÀªÁV ÀÆa¹gÀÄvÁÛgÉ. CªÀgÀÄ C ÉÃPÀ UÀæºÀ ÁzsÉUÀ½UÉ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß Àp ÀĪÀÅzÀÄ CvÀÄåvÀÛªÀÄ ÀjºÁgÀªÉAzÀÄ C ü ÁæAiÀÄ ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ. ²gÀr Á Ä Á Á, ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ «±ÉõÀvÉUÀ¼À UÉÎ ÀæwQæ Ä ÀÄvÁÛ ( ²æà Á Ä ÀZÀÑjvÉæ G ÉèÃR CzsÁåAiÀÄ XXVII), CzÀ ÀÄß Àp ÀĪÀÅzÀjAzÀ J Áè jãwaiàä C ÁgÉÆÃUÀåªÀ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ fãªà ÀzÀ è À C ÁAiÀÄUÀ¼À ÀÄß ªÁj ÀÄvÀÛzÉ ºÁUÀÄ ÀÄÛw ÀĪÀªÀgÀ ÀÄß J Áè ÀªÀÄAiÀÄzÀ Æè gàqë ÀÄvÀÛzÉ JAzÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ.»A À PÁ zà C ÉÃPÀ IÄ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ÀAvÀgÀÄ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ vàå ÁgÁAiÀÄtzÀ ÁæªÀÄÄRåvÉAiÀÄ ÀÄß MwÛ ºÉýzÁÝgÉ. D ±ÀAPÀgÁZÁAiÀÄð, gáªàiá ÀÄeÁZÁAiÀÄð, ªÀÄzsÁéZÁAiÀÄð, ÀgÁ±ÀgÀ sàlö ªÀÄvÀÆÛ C ÉÃPÀgÀÄ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ ªÉÄÃ É ªÁåSÁå ÀUÀ¼À ÀÄß gàa¹záýgé. IÄ UÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊ PÀ «záéa ÀgÀÄ UÀæºÀ ÁzsÁ «±ÉèõÀuÉAiÀÄ è ºÁUÀÆ eéæåãwµàå ÀjºÁgÀ ÀÆZÀPÀªÁV ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀoÀ É MAzÀÄ ÀæªÀÄÄRªÁzÀ ªÉÊ PÀ ÀzÀÞwAiÉÄAzÀÆ, 27 (d Àä) ÀPÀëvÀæUÀ½UÀÆ ¼À À ºÀÄzÉAzÀÄ tð ĹzÁÝgÉ.

11 Erà gá²zàpàæªàå 360 rvæuà¼à ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ (60 ÉPÉAqÀÄUÀ¼ÀÄ = 1 «ÄµÀ ªÀÄvÀÄÛ 60 «ÄµÀUÀ¼ÀÄ = 1rVæ). 27 ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ (vágéuà¼àä CxÀªÁ ÀPÀëvÀæ ÀÅAdUÀ¼ÀÄ) gá²zàpàæzà 360 rvæaiàä ÀÄß DPÀæ«Ä¹PÉÆArzÉ. EzÀgÀxÀð, ÀæwAiÉÆAzÀÄ ÀPÀëvÀæªÀÅ gá²zàpàæzà è 13 rvæ ªÀÄvÀÄÛ 20 «ÄµÀªÀ ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÀÛzÉ. EzÀ èzé, Àæw ÀPÀëvÀæªÀ ÀÄß 4 sáuàuà¼áv CxÀªÁ ÁzÀUÀ¼ÁV «AUÀr À ÁVzÉ. ºÁUÁV Àæw ÁzÀªÀÇ 3 rvæ ªÀÄvÀÄÛ 20 «ÄµÀªÀ ÀÄß ÀqÉzÀÄPÉÆArzÉ. DzÀÝjAzÀ gá²zàpàæzà è ÀæwAiÉÆAzÀÄ gá²aiàää 30 rvæuà¼à ÀÄß DPÀæ«Ä¹PÉÆArzÉ.»ÃUÉ ÀæwAiÉÆAzÀÄ gá²zàpàæªàå ÀPÀëvÀæUÀ½UÀ ÀÄUÀÄtªÁV 9 ÁzÀUÀ¼À ÀÄß M¼ÀUÉÆArzÉ. F PɼÀV À ÀPÉëAiÀÄ è DAiÀiÁ gá²ué ÀA AzsÀ ÀlÖ ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ 9 ÁzÀUÀ¼À ÀÄß PÉÆqÀ ÁVzÉ. gá² ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ ÁzÀUÀ¼ÀÄ ªÉÄõÀ C²é (4) + sàgàtâ (4) + PÀÈwÛPÁ (1) (Aries) ªÀȵÀ sà PÀÈwÛPÁ (3) + géæã»tâ (4) + ªÀÄÈUÀ²gÀ (2) (Taurus) «ÄxÀÄ À ªÀÄÈUÀ²gÀ (2) + DjzÁæ (4) + ÀÅ ÀªÀð ÀÄ (3) (Gemini) PÀPÁðlPÀ ÀÅ ÀªÀð ÀÄ (1) + ÀŵÀå (4) + D±ÉèõÀ (4) (Cancer) ¹AºÀ ªÀÄR (4) + ÀÅ â (4) + GvÀÛgÁ (1) (Leo) PÀ Áå GvÀÛgÁ (3) + ºÀ ÀÛ (4) + aváû (2) (Virgo) vàä Á aváû (2) + Áéw (4) + «±ÁR (3) (Libra) ªÀȲÑPÀ «±ÁR (1) + C ÀÄgÁzsÀ (4) + eéåãµà (4) (Scorpio) zsà À ÀÄì ªÀÄÆ (4) + ÀǪÁðµÁqsÀ (4) + GvÀÛgÁµÁqsÀ (1) (Sagittarius) ªÀÄPÀgÀ GvÀÛgÁµÁqsÀ (3) + ±ÀæªÀt (4) + zsà µáö (2) (Capricorn) PÀÄA sà zsà µáö (2) + ±ÀvÀ üµà (4) + ÀǪÁð sázàæ (3) (Aquarius) «Äà À (Pisces) ÀǪÁð sázàæ (1) + GvÀÛgÁ sázàæ (4) + géãªàw (4)

12 F»AzÉ ºÉýzÀAvÉ, 27 ÀPÀëvÀæUÀ¼ÀÄ X 4 ÁzÀUÀ¼ÀÄ = ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ 108 ±ÉÆèÃPÀUÀ½UÉ ÀA A ü¹gàävàûzé. DzÀÝjAzÀ AiÀiÁgÀÄ C²é 1 Éà ÁzÀzÀ è d ¹gÀĪÀgÉÆ CªÀgÀÄ ªÉÆzÀ Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ ÀÄß, C²é 3 Éà ÁzÀzÀ è d ¹gÀĪÀªÀgÀÄ ªÀÄÆgÀ Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ ÀÄß, géæã»tâ 4 Éà ÁzÀzÀªÀgÀÄ ºÀ ÁgÀ Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ ÀÄß, aváû 3 Éà ÁzÀzÀªÀgÀÄ LªÀvÉÛöÊzÀ Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ ÀÄß, ÀǪÁðµÁqsÀ 2 Éà ÁzÀzÀªÀgÀÄ J ÀàvÉÛAl Éà ±ÉÆèÃPÀªÀ ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ»ÃUÉ ÉÃgÉ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ DAiÀiÁ ÉÆÛÃvÀæ sáuà ÀoÀ É ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. UÀæºÀUÀ¼À PÉlÖ ÀjuÁªÀÄUÀ¼À ÀÄß ªÁj¹PÉƼÀÄîªÀ zàè Ö ÄAzÀ ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß vàåªàç 9, 11 CxÀªÁ 108 À DAiÀiÁ ÀPÀëvÀæ / ÁzÀUÀ½UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß Àp À Ä À ºÉ ÃqÀ ÁVzÉ. ÄzsÀªÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ±À ªÁgÀUÀ¼ÀAzÀÄ Àp ÀĪÀÅzÀjAzÀ «±ÉõÀ ÀjuÁªÀÄ ÃqÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄUÉ ÀPÀëvÀæzÀ ÁzÀzÀ UÉÎ UÉÆwÛ è zàýgé, ªÀÄä d Àä ÀPÀëvÀæPÉÌ C ÀÄUÀÄtªÁV J Áè Á ÄÌ ÁzÀUÀ¼À ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÆß ÀoÀ É ªÀiÁr. AiÀiÁjUÉ vàªàää gá², ÀPÀëvÀæ CxÀªÁ ÁzÀzÀ UÉÎ w½ èªéç, CªÀgÀÄ vàªàää ÀPÀëvÀæPÉÌ ÀA AzsÀ ÀlÖ J Áè zéæãµàuà¼à ÀÄß ªÁj¹PÉƼÀî Ä vàåªàç J Áè 108 ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À ÀÄß Àp À ÉÃPÉAzÀÄ MvÁÛAiÀÄ ÀǪÀðPÀ ÀÆa ÀÄvÉÛêÉ. MAzÉgÀqÀÄ ªÁgÀUÀ¼À ÀoÀ É ÄAzÀ Éà C ÉÃPÀ d À D¹ÛPÀgÀÄ vàªàää fãªà ÀzÀ è ÀPÁgÁvÀäPÀ zà ÁªÀuÉUÀ¼À ÀÄß C ÀÄ sૹgàäváûgé. ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ PÉÆ ÉAiÀÄ sáuàªázà sà ±ÀÈwAiÀÄ è»ãué ºÉýzÉ : AiÀiÁgÀÄ vàåªàç F ÁªÀÄUÀ¼À ÀÄß PÉüÀÄvÁÛgÉÆà CxÀªÁ d ÀÄvÁÛgÉÆà D ªÀÄ ÀĵÀå À ªÉÄÃ É PÉlÖ CxÀªÁ C±ÀÄ sà AiÀiÁªÀÅzÀÆ JgÀUÀĪÀÅ è. AiÀiÁgÉà DUÀ, ɼÀUÉÎ ÉÃUÀ JzÀÄÝ ±ÀÄzÀÞ ÁV, ªÀĺÁ«µÀÄÚªÀ ÀÄß ªÀÄ À¹ì À èaiéäã Àäj ÀÄvÁÛ, sàuàªá ï ªÀĺÁ«µÀÄÚ«UÉ ÀA AzsÀ ÀlÖ F ªÀÄAvÀæUÀ¼À ÀÄß d ÀÄvÁÛ ÉÆ, CAvÀºÀ ªÀÄ ÀĵÀå ÀÄ và Àß d ÀgÀ è ÁAiÀÄPÀ ÁV, ÀA ÀvÀìªÀÄÈ Þ ÄAzÀ PÀÆrzÀªÀ ÁV, J èªà ÀÆß «ÄÃjzÀ ÀªÉÇðÃvÀÛªÀĪÁzÀ ±ÀÄ sàªà ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ, ªÀĺÀvÁÛzÀ Àæ¹ ÞAiÀÄ ÀÄß ºÉÆAzÀÄvÁÛ É. D ªÀÄ ÀĵÀå ÀÄ J Áè sàaiàä AzÀ Æ, géæãuàuà½azà Æ ªÀÄÄPÀÛ ÁV, ±ÀQÛ ªÀÄvÀÄÛ ÁºÀ ÀUÀ½AzÀ PÀÆrzÀªÀ ÁV, ªÀĺÁ sáuàåªàavà ÁV EgÀÄvÁÛ É. CªÀ UÉ gàæ À, zéãºà ºÁUÀÄ ªÀÄ À¹ì À ÁªÀÄxÀðå, CvÀåvÀÌöȵÀÖªÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ ÀºÀdªÁVAiÉÄà ¹ ÞAiÀiÁUÀÄwÛgÀÄvÀÛzÉ.

13 ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ÉÆÛÃvÀæªÀiï ÀƪÀð ÃpPÁ NA ±ÀÄPÁèA gàzsàgàa «µàäúa ±À²ªÀtðA ZÀvÀÄ sàäðdªàiï Àæ À ÀߪÀzÀ ÀA zsáåaiéäãvï ÀªÀð«WÉÆßà À±ÁAvÀAiÉÄà ÁgÁAiÀÄtA ÀªÀÄ ÀÌöÈvÀå ÀgÀA ZÉʪÀ ÀgÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï zéã«ãa ÀgÀ ÀéwÃA ªÁå ÀA vàvéæã daiàäªàää ÃgÀAiÉÄÃvï ªÁå ÀA ªÀ¹µÀ À ÁÛgÀA ±ÀPÉÛÃB ËvÀæªÀÄPÀ äµàa ÀgÁ±ÀgÁvÀädA ªÀAzÉà ±ÀÄPÀvÁvÀA và ÉÆà üªàiï ªÁå ÁAiÀÄ «µàäúgàæ ÁAiÀÄ ªÁå ÀgÀÆ ÁAiÀÄ «µàúªéã ÀªÉÆà ªÉÊ æºàä zsàaiéäã ªÁ¹µÁ AiÀÄ ÀªÉÆà ÀªÀÄB C«PÁgÁAiÀÄ ±ÀÄzÁÞAiÀÄ váåaiàä ÀgÀªÀiÁvÀä Éà ÀzÉÊPÀgÀÆ ÀgÀÆ ÁAiÀÄ «µàúªéã ÀªÀðfµÀÚªÉà AiÀÄ Àå ÀägÀtªÀiÁvÉæÃt d Àä ÀA ÁgÀ AzsÀ Ávï «ªÀÄÄZÀåvÉà ÀªÀÄ ÀÛ ÉäöÊ «µàúªéã Àæ s૵àúªéã NA ÀªÉÆà «µàúªéã Àæ s૵àúªéã ²æêÉʱÀA ÁAiÀÄ À GªÁZÀ ±ÀÄævÁé zsàªàiáð À±ÉõÉÃt ÁªÀ Á ZÀ ÀªÀð±ÀB AiÀÄÄ ü gàb ±ÁAvÀ ÀªÀA ÀÄ ÀgÉêÁ sàå sáµàvà

14 AiÀÄÄ ü gà GªÁZÀ QªÉÄÃPÀA zéêªàvàa ÉÆÃPÉà QA ªÁ ÉåÃPÀA ÀgÁAiÀÄtªÀiï ÀÄÛªÀAvÀB PÀA PÀªÀÄZÀðAvÀB Áæ ÀÄßAiÀÄĪÀiÁð ÀªÁB ±ÀÄ sàªàiï PÉÆà zsàªàäð ÀìªÀðzsÀªÀiÁðuÁA sàªàvàb ÀgÀªÉÆà ªÀÄvÀB QA d À ÀÄäZÀåvÉà davàädð Àä ÀA ÁgÀ AzsÀ Ávï ²æà üãµàä GªÁZÀ duàvààç sàäa zéãªàzéãªàªàä ÀAvÀA ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï ÀÄÛªÀ ÁߪÀÄ ÀºÀ ÉæÃt ÀÄgÀĵÀ ÀìvÀvÉÆÃwÜvÀB vàªéäãªà ZÁZÀðAiÀÄ ßvÀåA sàpáû å ÀÄgÀĵÀªÀĪÀåAiÀĪÀiï zsáåaiàä ï ÀÄÛªÀ ÀߪÀÄ ÀåA±ÀÑ AiÀÄdªÀiÁ À ÀÛªÉÄêÀ ZÀ C Á zsà ÀA «µàäúa ÀªÀð ÉÆÃPÀªÀĺÉñÀégÀªÀiï ÉÆÃPÁzsÀåPÀëA ÀÄÛªÀ ßvÀåA ÀªÀðzÀÄBSÁwUÉÆà sàªéãvï æºàätåa ÀªÀðzsÀªÀÄðdÕA ÉÆÃPÁ ÁA QÃwðªÀzsÀð ÀªÀiï ÉÆÃPÀ ÁxÀA ªÀĺÀzÀÆãvÀA ÀªÀð sàævà sàªéçãzàãªàªàiï K±À ªÉÄà ÀªÀðzsÀªÀiÁðuÁA zsàªéæð üpàvàªéæã ªÀÄvÀB AiÀÄzÀãPÁÛ å ÀÄAqÀjÃPÁPÀëA ÀÛªÉÊgÀZÉÃð ÀßgÀB ÀzÁ ÀgÀªÀÄA AiÉÆà ªÀĺÀvÉÛÃdB ÀgÀªÀÄA AiÉÆà ªÀĺÀvÀÛ ÀB ÀgÀªÀÄA AiÉÆà ªÀĺÀzÀâçºÀä ÀgÀªÀÄA AiÀÄB ÀgÁAiÀÄtªÀiï

15 À«vÁæuÁA À«vÀæA AiÉÆà ªÀÄAUÀ Á ÁA ZÀ ªÀÄAUÀ ªÀiï zéêªàvàa zéãªàvá ÁA ZÀ sàævá ÁA AiÉÆà ªÀåAiÀÄB vá AiÀÄvÀ ÀìªÁðt sàævá sàªàaváå AiÀÄÄUÁUÀªÉÄà AiÀĹäA±ÀÑ Àæ AiÀÄA AiÀiÁAw ÀÄ ÀgÉêÀ AiÀÄÄUÀPÀëAiÉÄà và Àå ÉÆÃPÀ ÀæzsÁ À Àå duà ÁßxÀ Àå sàæ ÀvÉà «µéæúã ÁðªÀÄ ÀºÀ ÀæA ªÉÄà ±ÀÄætÄ Á À sàaiàiá ÀºÀªÀiï AiÀiÁ ÁªÀiÁ UËuÁ «SÁåvÁ ªÀĺÁvÀä ÀB IÄ üb ÀjVÃvÁ vá ªÀPÁë å«ä sàævàaiéäã IÄ ÁðªÀiÁßA ÀºÀ Àæ Àå ªÉÃzÀªÁå ÉÆà ªÀĺÁªÀÄÄ B bàazéæã ÀĵÀÄÖ ï vàxá zéãªéçã sàuàªá ï zéãªàqã ÀÄvÀB CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà ÃdA ±ÀQÛzÉÃðªÀQ ÀAzÀ ÀB wæ ÁªÀiÁ ºÀÈzÀAiÀÄA và Àå ±ÁAvÀåxÉÃð «AiÀÄÄdåvÉà «µàäúa fµàäúa ªÀĺÁ«µÀÄÚA Àæ s૵àäúa ªÀĺÉñÀégÀªÀiï C ÉÃPÀgÀÆ ÀzÉÊvÁåAvÀA ÀªÀiÁ«Ä ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï

16 C Àå ²æëµÉÆÚà ðªàå ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ÉÆÛÃvÀæªÀĺÁªÀÄAvÀæ Àå ²æà ªÉÃzÀªÁå ÉÆà sàuàªá ï IÄ B C ÀĵÀÄÖ ï bàazàb ²æà ªÀĺÁ«µÀÄÚB ÀgÀªÀiÁvÁä ²æêÀÄ ÁßgÁAiÀÄuÉÆà zéãªàvá CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà sá ÀÄjw ÃdªÀiï zéãªàqã ÀAzÀ ÀB ÀæµÉÖÃw ±ÀQÛB GzÀãªÀB PÉÆëà sàuéæã zéãªà Ew ÀgÀªÉÆà ªÀÄAvÀæB ±ÀAR sàè ÀßAzÀQà ZÀQæÃw Qà PÀªÀiï ±ÁYÎðzsÀ Áé UÀzÁzsÀgÀ EvÀå ÀÛçªÀiï gàxáauà ÁtÂgÀPÉÆëà sàå Ew ÉÃvÀæªÀiï wæ ÁªÀiÁ ÁªÀÄUÀB ÁªÉÄÃw PÀªÀZÀªÀiï D ÀAzÀA ÀgÀ æºéäãw AiÉÆà B IÄvÀÄ ÀÄìzÀ±Àð ÀB PÁ Ew UÀâAzsÀB ²æà «±ÀégÀÆ À Ew zsáå ÀªÀiï ²æêÀĺÁ«µÀÄÚ æãvàåxéãð ²æà ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ d Éà «AiÉÆÃUÀB PÀgÀ Áå À: «±ÀéA «µàäúªàðµàmáìgà Ew CAUÀĵÁ sáåa ÀªÀÄB CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà sá ÀÄjw vàdð à sáåa ÀªÀÄB æºàäuéæåã æºàäpàèzàâçºéäãw ªÀÄzsÀåªÀiÁ sáåa ÀªÀÄB ÀĪÀtð AzÀÄgÀPÉÆëà sàå Ew C Á«ÄPÁ sáåa ÀªÀÄB «ÄµÉÆà «ÄµÀB ÀæVéÃw PÀ PÁ sáåa ÀªÀÄB gàxáauà ÁtÂPÀgÀPÉÆëà sàå Ew PÀgÀvÀ PÀgÀ ÀȵÁ sáåa ÀªÀÄB CAUÀ Áå À: ÀĪÀævÀB ÀĪÀÄÄRB ÀÆPÉë äãw eáõ ÁAiÀÄ ºÀÈzÀAiÀiÁAiÀÄ ÀªÀÄB ÀºÀ ÀæªÀÄÆzsÁð «±ÁévÉäÃw L±ÀéAiÀiÁðAiÀÄ ²gÀ Éà ÁéºÁ ÀºÀ ÁæaðB À ÀÛfºÉéÃw ±ÀPÉÛ åöê ²SÁAiÉÄÊ ªÀµÀmï wæ ÁªÀiÁ ÁªÀÄUÀB ÁªÉÄÃw ÁAiÀÄ PÀªÀZÁAiÀĺÀĪÀiï gàxáauà ÁtÂgÀPÉÆëà sàå Ew véãd Éà ÉÃvÀævÀæAiÀiÁAiÀÄ ªËµÀmï ±ÁYÎðzsÀ Áé UÀzÁzsÀgÀ Ew «ÃAiÀiÁðAiÀÄ C ÁÛçAiÀÄ sàmï IÄvÀÄB ÀÄzÀ±Àð ÀB PÁ Ew sàæ sàäðªàb ÀĪÀgÉÆëÄw UÀâAzsÀB

17 CxÀ zsáå ÀªÀiï QëÃgÉÆÃzÀ ÀévÀàçzÉñÉà ±ÀÄaªÀÄt«ÀvÉìöÊPÀvÉà ªÀiËQÛPÁ ÁA ªÀiÁ ÁPïè ÁÛ À À ÀÜB ÀánPÀªÀÄt séêªàiëðqûpéêªàäðarváauàb ±ÀÄ séæöêgà séæöêgàzà séæöêgàä Àj«gÀavÉʪÀÄÄðPÀÛ ÃAiÀÄƵÀªÀµÉÊðB D ÀA à ÀB ÀÄ ÃAiÀiÁzÀj À½ ÀUÀzÁ±ÀAR ÁtªÀÄÄðPÀÄAzÀB sàæb ÁzË AiÀÄ Àå Á ü«ðaiàäzà ÀÄgÀ ±ÀÑAzÀæ ÀÆAiÀiËð ZÀ ÉÃvÉæà PÀuÁðªÁ±ÁB ²gÉÆà zëåªàääðrªàä zàºà ÉÆà AiÀÄ Àå ªÁ ÉÛÃAiÀĪÀÄ ÞB CAvÀB ÀÜA AiÀÄ Àå «±ÀéA ÀÄgÀ ÀgÀRUÀUÉÆà séæãvuàazsàªàðzéêvéåöêb avàæa gàagàªàäåvéã vàa wæ sàäªà ÀªÀ ÀĵÀA «µàäú«äã±àa ÀªÀiÁ«Ä NA ÀªÉÆà sàuàªàvéã ªÁ ÀÄzÉêÁAiÀÄ ±ÁAvÁPÁgÀA sàäduà±àaiàä ÀA ÀzÀä Á sàa ÀÄgÉñÀA «±ÁézsÁgÀA UÀUÀ À ÀzÀȱÀA ªÉÄÃWÀªÀtðA ±ÀÄ sáauàªàiï Që äãpáavàa PÀªÀÄ ÀAiÀÄ ÀA AiÉÆÃVºÀÈzÁÞ å ÀUÀªÀÄåA ªÀAzÉà «µàäúa sàªà sàaiàäºàgàa ÀªÀð ÉÆÃPÉÊPÀ ÁxÀªÀiï ªÉÄÃWÀ±ÁåªÀÄA ÃvÀP˱ÉÃAiÀĪÁ ÀA ²æêÀvÁìAPÀA PË ÀÄÛ séæãzsáã¹váauàªàiï ÀÄuÉÆåà ÉÃvÀA ÀÄAqÀjÃPÁAiÀÄvÁPÀëA «µàäúa ªÀAzÉà ÀªÀð ÉÆÃPÉÊPÀ ÁxÀªÀiï ÀªÀÄ ÀìªÀÄ ÀÛ sàævá ÁªÀiÁ sàæváaiàä sàæ sàèvéã C ÉÃPÀgÀÆ ÀgÀÆ ÁAiÀÄ «µàúªéã Àæ s૵àúªéã

18 À±ÀARZÀPÀæA ÀQjÃlPÀÄAqÀ A À ÃvÀªÀ ÀÛçA ÀgÀ¹ÃgÀĺÉÃPÀëtªÀiï ÀºÁgÀªÀPÀëB ÀÜ ±ÉÆà üpë ÀÄÛ sàa ÀªÀiÁ«Ä «µàäúa ²gÀ Á ZÀvÀÄ sàäðdªàiï báaiàiáaiàiáa ÁjeÁvÀ Àå ºÉêÀĹAºÁ À ÉÆà Àj D¹Ã ÀªÀÄA ÄzsÀ±ÁåªÀĪÀiÁAiÀÄvÁPÀëªÀÄ APÀÈvÀªÀiï ZÀAzÁæ À ÀA ZÀvÀÄ ÁðºÀÄA ²æêÀvÁìAQvÀªÀPÀë ÀªÀiï gàäqätâã ÀvÀå sáªàiá sáåa À»vÀA PÀȵÀÚªÀiÁ±ÀæAiÉÄà NA ÀªÉÆà sàuàªàvéã ªÁ ÀÄzÉêÁAiÀÄ NA «±Àé ÉäöÊ ÀªÀÄB

19 C²é ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ C²é 1 Éà ÁzÀ «±ÀéA «µàäúªàðµàmáìgéæã sàævà sàªàå sàªàvààç sàäb sàævàpàèzàæãvà sàèzsáãªéçã sàæváváä sàævà sáªà ÀB 1 C²é 2 Éà ÁzÀ ÀÆvÁvÁä ÀgÀªÀiÁvÁä ZÀ ªÀÄÄPÁÛ ÁªÀiï ÀgÀªÀiÁUÀwB CªÀåAiÀÄB ÀÄgÀĵÀB ÁQëà PÉëÃvÀæeÉÆÕà PÀëgÀ KªÀ ZÀ 2 C²é 3 Éà ÁzÀ AiÉÆÃUÉÆà AiÉÆÃUÀ«zÁA ÉÃvÁ ÀæzsÁ À ÀÄgÀĵÉñÀégÀB ÁgÀ¹AºÀªÀ ÀÄB ²æêÀiÁ ï PÉñÀªÀB ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄB 3 C²é 4 Éà ÁzÀ ÀªÀðB ±ÀªÀðB ²ªÀB ÁÜtÄB sàævá ð ügàªàåaiàäb ÀA sàªéçã sáªà ÉÆà sàváð Àæ sàªàb Àæ sàäjã±àégàb 4

20 sàgàtâ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ sàgàtâ 1 Éà ÁzÀ ÀéAiÀÄA sàæb ±ÀA sàägá vàåb ÀĵÀÌgÁPÉÆëà ªÀĺÁ Àé ÀB C Á zsà ÉÆà zsává «zsává zsávàägàävàûªàäb 5 sàgàtâ 2 Éà ÁzÀ C ÀæªÉÄÃAiÉÆà ºÀÈ ÃPÉñÀB ÀzÀä Á séæ ªÀÄgÀ Àæ sàäb «±ÀéPÀªÀiÁð ªÀÄ ÀÄ ÀÛ éµáö ÀÜ«µÀ ÀÜ«gÉÆà zsàäæªàb 6 sàgàtâ 3 Éà ÁzÀ CUÁæºÀåB ±Á±ÀévÀB PÀȵÉÆÚà ÉÆûvÁPÀëB ÀævÀzÀð ÀB Àæ sàævà¹ûçpàpàä ÁÞªÀÄ À«vÀæA ªÀÄAUÀ A ÀgÀªÀiï 7 sàgàtâ 4 Éà ÁzÀ F±Á ÀB ÁætzÀB ÁæuÉÆà eéåãµà B ±ÉæõÀ B ÀæeÁ ÀwB»gÀtåUÀ séæãð sàæuà séæãð ªÀiÁzsÀªÉÇà ªÀÄzsÀÄ ÀÆzÀ ÀB 8

21 PÀÈwÛPÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ PÀÈwÛPÀ 1 Éà ÁzÀ F±ÀégÉÆà «PÀæ«Äà zsà éã ªÉÄÃzsÁ«Ã «PÀæªÀÄB PÀæªÀÄB C ÀÄvÀÛªÉÆà zàägázsàµàðb PÀÈvÀdÕB PÀÈwgÁvÀäªÁ ï 9 PÀÈwÛPÀ 2 Éà ÁzÀ ÀÄgÉñÀB ±ÀgÀtA ±ÀªÀÄð «±ÀégÉÃvÁB ÀæeÁ sàªàb CºÀB ÀAªÀvÀìgÉÆà ªÁå B ÀævÀåAiÀÄB ÀªÀðzÀ±Àð ÀB 10 PÀÈwÛPÀ 3 Éà ÁzÀ CdB ÀªÉÃð±ÀégÀB ¹zÀÞB ¹ ÞB ÀªÁð gàzàäåvàb ªÀȵÁPÀ gàªéäãaiàiáváä ÀªÀðAiÉÆÃUÀ«ÀìöÈvÀB 11 PÀÈwÛPÀ 4 Éà ÁzÀ ªÀ ÀĪÀð ÀĪÀÄ ÁB ÀvÀåB ÀªÀiÁvÁä ÀA«ÄvÀB ÀªÀÄB CªÉÆÃWÀB ÀÄAqÀjÃPÁPÉÆëà ªÀȵÀPÀªÀiÁð ªÀȵÁPÀÈwB 12

22 géæã»tâ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ géæã»tâ 1 Éà ÁzÀ gàäzéææã ºÀIJgÁ sàèb «±ÀéAiÉÆà B ±ÀÄa±ÀæªÁB CªÀÄÈvÀB ±Á±ÀévÀB ÁÜtÄB ªÀgÁgÉÆúÉÆà ªÀĺÁvÀ ÁB 13 géæã»tâ 2 Éà ÁzÀ ÀªÀðUÀ ÀìªÀð«zÁã ÀÄB «µàépéìã ÉÆà d ÁzÀð ÀB ªÉÃzÉÆà ªÉÃzÀ«zÀªÀåAUÉÆà ªÉÃzÁAUÉÆà ªÉÃzÀ«vï PÀ«B 14 géæã»tâ 3 Éà ÁzÀ ÉÆÃPÁzsÀåPÀëB ÀÄgÁzsÀåPÉÆëà zsàªàiáðzsàåpàëb PÀÈvÁPÀÈvÀB ZÀvÀÄgÁvÁä ZÀvÀĪÀÇåðºÀ±ï ZÀvÀÄzÀðAµÀÖç±ÀÑvÀÄ sàäðdb 15 géæã»tâ 4 Éà ÁzÀ sáæfµàäú séæãðd ÀA séæãpáû À»µÀÄÚdðUÀzÁ db C ÀWÉÆà «daiéæã eéãvá «±ÀéAiÉÆà B ÀÄ ÀªÀð ÀÄB 16

23 ªÀÄÈUÀ²gÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ªÀÄÈUÀ²gÀ 1 Éà ÁzÀ G ÉÃAzÉÆæà ªÁªÀÄ ÀB ÁæA±ÀÄgÀªÉÆÃWÀB ±ÀÄagÀÆfðvÀB CwÃAzÀæB ÀAUÀæºÀB ÀUÉÆÃð zsàèváváä AiÀĪÉÆà AiÀĪÀÄB 17 ªÀÄÈUÀ²gÀ 2 Éà ÁzÀ ªÉÃzÉÆåà ªÉÊzÀåB ÀzÁAiÉÆÃVà «ÃgÀºÁ ªÀiÁzsÀªÉÇà ªÀÄzsÀÄB CwÃA æaiéæã ªÀĺÁªÀiÁAiÉÆà ªÀĺÉÆÃvÁìºÉÆà ªÀĺÁ B 18 ªÀÄÈUÀ²gÀ 3 Éà ÁzÀ ªÀĺÁ Ä ÞªÀÄðºÁ«ÃAiÉÆÃð ªÀĺÁ±ÀQÛªÀÄðºÁzÀÄåwB C zéãð±àåªà ÀÄB ²æêÀiÁ ï CªÉÄÃAiÀiÁvÁä ªÀĺÁ æzsàèpï 19 ªÀÄÈUÀ²gÀ 4 Éà ÁzÀ ªÀĺÉõÁé ÉÆà ªÀĻà sàváð ²æà ªÁ ÀB ÀvÁA UÀwB C gàäzàþb ÀÄgÁ ÀAzÉÆà UÉÆëAzÉÆà UÉÆëzÁA ÀwB 20

24 DjzÁæ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ DjzÁæ 1 Éà ÁzÀ ªÀÄjÃazÀðªÀÄ ÉÆà ºÀA ÀB ÀÄ ÀuÉÆÃð sàäduéæãvàûªàäb»gàtå Á sàb ÀÄvÀ ÁB ÀzÀä Á sàb ÀæeÁ ÀwB 21 DjzÁæ 2 Éà ÁzÀ CªÀÄÈvÀÄåB ÀªÀðzÀÈPï ¹AºÀB ÀAzsÁvÁ ÀA üªàiá ï ¹ÜgÀB CeÉÆà zàäªàäðµàðtb ±Á ÁÛ «±ÀÄævÁvÁä ÀÄgÁjºÁ 22 DjzÁæ 3 Éà ÁzÀ UÀÄgÀÄUÀÄðgÀÄvÀªÉÆà zsáªàäb ÀvÀåB ÀvÀå ÀgÁPÀæªÀÄB «ÄµÉÆà «ÄµÀB ÀæVéà ªÁZÀ ÀàwgÀÄzÁgÀ üãb 23 DjzÁæ 4 Éà ÁzÀ CUÀætÂÃUÁæðªÀÄtÂÃB ²æêÀiÁ ï ÁåAiÉÆà ÉÃvÁ À«ÄÃgÀtB ÀºÀ ÀæªÀÄÆzsÁð «±ÁévÀä ÀºÀ ÁæPÀëB ÀºÀ Àæ Ávï 24

25 ÀÄ ÀªÀð ÀÄ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ÀÄ ÀªÀð ÀÄ 1 Éà ÁzÀ DªÀvÀð ÉÆà ªÀÈvÁÛvÁä ÀAªÀÈvÀB ÀA ÀæªÀÄzÀð ÀB CºÀB ÀAªÀvÀðPÉÆà ªÀ»ßgï C ÉÆà zsàgàtâãzsàgàb 25 ÀÄ ÀªÀð ÀÄ 2 Éà ÁzÀ ÀÄ Àæ ÁzÀB Àæ À ÁßvÁä «±ÀézsÀÈVé±Àé sàävé sàäb ÀvÀÌvÁð ÀvÀÌöÈvÀB ÁzsÀÄB dºàäß ÁðgÁAiÀÄuÉÆà ÀgÀB 26 ÀÄ ÀªÀð ÀÄ 3 Éà ÁzÀ C ÀASÉåÃAiÉÆà ÀæªÉÄÃAiÀiÁvÁä «²µÀÖB ²µÀÖPÀÈZÀÄÒaB ¹zÁÞxÀðB ¹zÀÞ ÀAPÀ àb ¹ ÞzÀB ¹ Þ ÁzsÀ ÀB 27 ÀÄ ÀªÀð ÀÄ 4 Éà ÁzÀ ªÀȵÁ»Ã ªÀȵÀ séæã «µàäúgï ªÀȵÀ ÀªÁð ªÀȵÉÆÃzÀgÀB ªÀzsÀð ÉÆà ªÀzsÀðªÀiÁ À±ÀÑ ««PÀÛB ±ÀÈw ÁUÀgÀB 28

26 ÀĵÁå ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ÀĵÁå 1 Éà ÁzÀ ÀÄ sàäeéæã zàäzsàðgéæã ªÁVä ªÀĺÉÃAzÉÆæà ªÀ ÀÄzÉÆà ªÀ ÀÄB ÉÊPÀgÀÆ ÉÆà ȺÀzÀÆæ ÀB ² «µàöb ÀæPÁ±À ÀB 29 ÀĵÁå 2 Éà ÁzÀ Nd ÉÛÃeÉÆÃzÀÄåwzsÀgÀB ÀæPÁ±ÁvÁä ÀævÁ À ÀB IÄzÀÞB ÀàµÁÖPÀëgÉÆà ªÀÄAvÀæ±ï ZÀAzÁæA±ÀÄ sáð ÀÌgÀzÀÄåwB 30 ÀĵÁå 3 Éà ÁzÀ CªÀÄÈvÁA±ÀÆzÀãªÉÇà sá ÀÄB ±À±À AzÀÄB ÀÄgÉñÀégÀB OµÀzsÀA duàvàb ÉÃvÀÄB ÀvÀåzsÀªÀÄð ÀgÁPÀæªÀÄB 31 ÀĵÁå 4 Éà ÁzÀ sàævà sàªàå sàªà ÁßxÀB ÀªÀ ÀB ÁªÀ ÉÆà À B PÁªÀĺÁ PÁªÀÄPÀÈvï PÁAvÀB PÁªÀÄB PÁªÀÄ ÀæzÀB Àæ sàäb 32

27 D±ÉèõÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ D±ÉèõÀ 1 Éà ÁzÀ AiÀÄÄUÁ PÀÈvï AiÀÄÄUÁªÀvÉÆÃð ÉÊPÀªÀiÁAiÉÆà ªÀĺÁ±À ÀB CzÀȱÉÆåà ªÀåPÀÛgÀÆ À±ÀÑ ÀºÀ ÀæfzÀ ÀAvÀfvï 33 D±ÉèõÀ 2 Éà ÁzÀ EµÉÆÖà «²µÀÖB ²µÉÖõÀÖB ²RArà ÀºÀĵÉÆà ªÀȵÀB PÉÆæÃzsÀºÁ PÉÆæÃzsÀPÀÈvï PÀvÁð «±Àé ÁºÀĪÀÄð»ÃzsÀgÀB 34 D±ÉèõÀ 3 Éà ÁzÀ CZÀÄåvÀB ÀæyvÀB ÁætB ÁætzÉÆà ªÁ ÀªÁ ÀÄdB C ÁA ügà üµá ÀªÀiï C ÀæªÀÄvÀÛB Àæw vàb 35 D±ÉèõÀ 4 Éà ÁzÀ ÀÌAzÀB ÀÌAzÀzsÀgÉÆà zsàäaiéæãð ªÀgÀzÉÆà ªÁAiÀÄĪÁºÀ ÀB ªÁ ÀÄzÉêÉÇà ȺÀzÁã ÀÄgï D zéãªàb ÀÄgÀAzÀgÀB 36

28 ªÀÄSÁ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ªÀÄSÁ 1 Éà ÁzÀ C±ÉÆÃPÀ ÁÛgÀt ÁÛgÀB ±ÀÆgÀB ±Ëjdð ÉñÀégÀB C ÀÄPÀÆ B ±ÀvÁªÀvÀðB À äã ÀzÀä séãpàëtb 37 ªÀÄSÁ 2 Éà ÁzÀ ÀzÀä Á séæã gà«azápàëb ÀzÀäUÀ sàðb ±ÀjÃgÀ sàèvï ªÀĺÀ ÞðIÄðzÉÆÞà ªÀÈzÁÞvÁä ªÀĺÁPÉÆëà UÀgÀÄqÀzsÀédB 38 ªÀÄSÁ 3 Éà ÁzÀ CvÀÄ B ±ÀgÀ séæã üãªàäb ÀªÀÄAiÀÄeÉÆÕà ºÀ«ºÀðjB ÀªÀð PÀët PÀëuÉÆåà Që äãªá ï À«ÄwAdAiÀÄB 39 ªÀÄSÁ 4 Éà ÁzÀ «PÀëgÉÆà géæã»véæã ªÀiÁUÉÆÃð ºÉÃvÀÄzÁðªÉÆÃzÀgÀB ÀºÀB ªÀÄ»ÃzsÀgÉÆà ªÀĺÁ sáuéæã ªÉÃUÀªÁ À«ÄvÁ±À ÀB 40

29 ÀÄ Áâ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ÀÄ Áâ 1 Éà ÁzÀ GzÀãªÀB PÉÆëà sàuéæã zéãªàb ²æÃUÀ sàðb ÀgÀªÉÄñÀégÀB PÀgÀtA PÁgÀtA PÀvÁð «PÀvÁð UÀºÀ ÉÆÃUÀĺÀB 41 ÀÄ Áâ 2 Éà ÁzÀ ªÀåªÀ ÁAiÉÆà ªÀåªÀ ÁÜ ÀB ÀA ÁÜ ÀB ÁÜ ÀzÉÆà zsàèªàb ÀgÀ ÞðB ÀgÀªÀÄ ÀàµÀÖB vàäµàöb ÀĵÀÖB ±ÀÄ séãpàëtb 42 ÀÄ Áâ 3 Éà ÁzÀ gáªéæã «gáªéæã «gàeéæã ªÀiÁUÉÆÃð ÉÃAiÉÆà ÀAiÉÆà ÀAiÀÄB «ÃgÀB ±ÀQÛªÀÄvÁA ±ÉæõÉÆ Ã zsàªéæãð zsàªàäð«zàävàûªàäb 43 ÀÄ Áâ 4 Éà ÁzÀ ªÉÊPÀÄAoÀB ÀÄgÀĵÀB ÁætB ÁætzÀB ÀætªÀB ÀÈxÀÄB»gÀtåUÀ sàðb ±ÀvÀÄæWÉÆßà ªÁå ÉÆÛà ªÁAiÀÄÄgÀzsÉÆÃPÀëdB 44

30 GvÀÛgÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ GvÀÛgÀ 1 Éà ÁzÀ IÄvÀÄB ÀÄzÀ±Àð ÀB PÁ B ÀgÀªÉÄà à ÀjUÀæºÀB GUÀæB ÀAªÀvÀìgÉÆà zàpéæëã «±ÁæªÉÆà «±ÀézÀQëtB 45 GvÀÛgÀ 2 Éà ÁzÀ «ÁÛgÀB ÁܪÀgÀB ÁÜtÄB ÀæªÀiÁtA ÃdªÀĪÀåAiÀĪÀiï CxÉÆÃð ÀxÉÆÃð ªÀĺÁPÉÆñÉÆà ªÀĺÁ séæãuéæã ªÀĺÁzsÀ ÀB 46 GvÀÛgÀ 3 Éà ÁzÀ C «ðtúb ÀÜ«µÉÆ Ã sàæb zsàªàäðaiàäæ ÉÆà ªÀĺÁªÀÄRB ÀPÀëvÀæ ÉÃ«Ä ÀðPÀëwæà PÀëªÀÄB, PÁëªÀÄB À«ÄúÀ ÀB 47 GvÀÛgÀ 4 Éà ÁzÀ AiÀÄdÕ EeÉÆåà ªÀĺÉÃdå±ÀÑ PÀævÀÄB ÀvÀæA ÀvÁA UÀwB ÀªÀðzÀ²Ã𠫪ÀÄÄPÁÛvÁä ÀªÀðeÉÆÕà eáõ ÀªÀÄÄvÀÛªÀĪÀiï 48

31 ºÀ ÀÛ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ºÀ ÀÛ 1 Éà ÁzÀ ÀĪÀævÀB ÀĪÀÄÄRB ÀÆPÀë äb ÀÄWÉÆõÀB ÀÄRzÀB ÀĺÀÈvï ªÀÄ ÉÆúÀgÉÆà fvàpéææãzséæã «ÃgÀ ÁºÀÄ«ðzÁgÀtB 49 ºÀ ÀÛ 2 Éà ÁzÀ Áé À ÀB ÀéªÀ±ÉÆà ªÁå ÉÊPÁvÁä ÉÊPÀPÀªÀÄðPÀÈvï ªÀvÀìgÉÆà ªÀvÀì ÉÆà ªÀwìà gàvàßuà séæãð zsà ÉñÀégÀB 50 ºÀ ÀÛ 3 Éà ÁzÀ zsàªàäðuàä ÞªÀÄðPÀÈzÀÞ«ÄÃð ÀzÀ Àvï PÀëgÀªÀÄPÀëgÀªÀiï C«eÁÕvÁ ÀºÀ ÁæA±ÀÄB «zsává PÀÈvÀ PÀëtB 51 ºÀ ÀÛ 4 Éà ÁzÀ UÀ sà¹û ÉëÄB ÀvÀÛ é ÀÜB ¹AºÉÆà sàævàªàäºéã±àégàb D zéãªéçã ªÀĺÁzÉêÉÇà zéãªéã±éæã zéãªà sàèzàäîgàäb 52

32 avàû ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ avàû 1 Éà ÁzÀ GvÀÛgÉÆà UÉÆà ÀwUÉÆÃð ÁÛ eáõ ÀUÀªÀÄåB ÀÄgÁvÀ ÀB ±ÀjÃgÀ sàævà sàèzéæããpáû PÀ ÃAzÉÆæà sàæjzàqëtb 53 avàû 2 Éà ÁzÀ ÉÆêÀÄ ÉÆà ªÀÄÈvÀ ÀB ÉÆêÀÄB ÀÄgÀÄfvï ÀÄgÀÄ ÀvÀÛªÀÄB «ÀAiÉÆà daiàäb ÀvÀå ÀAzsÉÆà zá±áºàðb ÁvÀévÁA ÀwB 54 avàû 3 Éà ÁzÀ fãªéçã «À ÄvÁ ÁQëà ªÀÄÄPÀÄAzÉÆà «ÄvÀ«PÀæªÀÄB CA séæã ügà ÀAvÁvÁä ªÀĺÉÆÃzÀ ü±àaiéæã AvÀPÀB 55 avàû 4 Éà ÁzÀ CeÉÆà ªÀĺÁºÀðB Áé sáªéçåã fvá«ävàæb ÀæªÉÆÃzÀ ÀB D ÀAzÉÆà ÀAzÀ ÉÆà ÀAzÀB ÀvÀåzsÀªÀiÁð wæ«pàæªàäb 56

33 Áéw ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ Áéw 1 Éà ÁzÀ ªÀĺÀ ðb PÀ ÁZÁAiÀÄðB PÀÈvÀeÉÆÕà ªÉÄà à ÀwB wæ ÀzÀ¹ÛçzÀ±ÁzsÀåPÉÆëà ªÀĺÁ±ÀÈAUÀB PÀÈvÁAvÀPÀÈvï 57 Áéw 2 Éà ÁzÀ ªÀĺÁªÀgÁºÉÆà UÉÆëAzÀB ÀĵÉÃtB PÀ ÀPÁAUÀ à UÀĺÉÆåà UÀ üãgéæã UÀºÀ ÉÆà UÀÄ ÀÛ±ÀÑPÀæUÀzÁzsÁgÀB 58 Áéw 3 Éà ÁzÀ ªÉÃzsÁB ÁéAUÉÆà fvàb PÀȵÉÆÚà zàèqsà ÀìAPÀµÀðuÉÆà ZÀÄåvÀB ªÀgÀÄuÉÆà ªÁgÀÄuÉÆà ªÀÈPÀëB ÀĵÀÌgÁPÉÆëà ªÀĺÁªÀÄ ÁB 59 Áéw 4 Éà ÁzÀ sàuàªá ï sàuàºá ÀA à ªÀ ÀªÀiÁ à ºÀ ÁAiÀÄÄzsÀB D véæåã eéæåãwgá vàåb À»µÀÄÚUÀðw ÀvÀÛªÀÄB 60

34 «±ÁR ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ «±ÁR 1 Éà ÁzÀ ÀÄzsÀ Áé RAqÀ ÀgÀ±ÀÄgï záðgàäuéæã zàæ«t ÀæzÀB ªÀ ÀàöÈPï ÀªÀðzÀÈUÁé å ÉÆà ªÁZÀ ÀàwgÀAiÉÆà db 61 «±ÁR 2 Éà ÁzÀ wæ ÁªÀiÁ ÁªÀÄUÀB ÁªÀÄ ªÁðtA séãµàda üµàpï ÀA Áå ÀPÀÈZÀÒªÀıÁêAvÉÆà µá ±ÁAwB ÀgÁAiÀÄtªÀiï 62 «±ÁR 3 Éà ÁzÀ ±ÀÄ sáauàb ±ÁAwzÀB ÀæµÁÖ PÀĪÀÄÄzÀB PÀĪÀ ÉñÀAiÀÄB UÉÆûvÉÆà UÉÆà ÀwUÉÆÃð ÁÛ ªÀȵÀ sápéæëã ªÀȵÀ æaiàäb 63 «±ÁR 4 Éà ÁzÀ C ªÀwÃð ªÀÈvÁÛvÁä ÀAPÉëà ÁÛ PÉëêÀÄPÀÈaÒªÀB ²æêÀvÀìªÀPÁëB ²æêÁ ÀB ²æà ÀwB ²æêÀÄvÁA ªÀgÀB 64

35 C ÀÆgÁzsÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ C ÀÆgÁzsÀ 1 Éà ÁzÀ ²æÃzÀB ²æñÀB ²æà ªÁ ÀB ²æà üb ²æësÁªÀ ÀB ²æÃzsÀgÀB ²æÃPÀgÀB ±ÉæÃAiÀÄB ²æêÀiÁ ï ÉÆÃPÀvÀæAiÀiÁ±ÀæAiÀÄB 65 C ÀÆgÁzsÀ 2 Éà ÁzÀ ÀéPÀëB ÀéAUÀB ±ÀvÁ ÀAzÉÆà ÀA eéæåãðwuàðuéã±àégàb «fváváä «zséãaiàiáváä ÀwÌÃwð²Ò Àß ÀA±ÀAiÀÄB 66 C ÀÆgÁzsÀ 3 Éà ÁzÀ G ÃtðB ÀªÀðvÀ±ÀÑPÀÄë gà ñÀB ±Á±ÀévÀ¹ÜgÀB sàæ±àaiéæã sàæµàuéæã sàæwgï «±ÉÆÃPÀ±ÉÆêÃPÀ Á±À ÀB 67 C ÀÆgÁzsÀ 4 Éà ÁzÀ CaðµÁä ÀaðvÀB PÀÄA séæã «±ÀÄzÁÞvÁä «±ÉÆÃzsÀ ÀB C gàäzéæþã ÀæwgÀxÀB ÀæzÀÄåªÉÆßà «ÄvÀ«PÀæªÀÄB 68

36 eéåãµà ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ eéåãµà 1 Éà ÁzÀ PÁ ÉÃ«Ä ºÁ «ÃgÀB ±ËjB ±ÀÆgÀd ÉñÀégÀB wæ ÉÆÃPÁvÁä wæ ÉÆÃPÉñÀB PÉñÀªÀB PÉòºÁ ºÀjB 69 eéåãµà 2 Éà ÁzÀ PÁªÀÄzÉêÀB PÁªÀÄ Á B PÁ«Äà PÁAvÀB PÀævÁUÀªÀÄB C zéãð±àåªà ÀÄ«ðµÀÄÚgï «ÃgÉÆà ÀAvÉÆà zsà ÀAdAiÀÄB 70 eéåãµà 3 Éà ÁzÀ æºàäuéæåã æºàäpàèzàâçºáä æºàä æºà䫪àzsàð ÀB æºàä«záâçºàäuéæã æ»äã æºàäeéæõã ÁæºÀät æaiàäb 71 eéåãµà 4 Éà ÁzÀ ªÀĺÁPÀæªÉÆà ªÀĺÁPÀªÀiÁð ªÀĺÁvÉÃeÁ ªÀĺÉÆÃgÀUÀB ªÀĺÁPÀævÀĪÀÄðºÁAiÀÄeÁé ªÀĺÁAiÀÄeÉÆÕà ªÀĺÁºÀ«B 72

37 ªÀÄÆ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ªÀÄÆ 1 Éà ÁzÀ ÀÛªÀåB ÀÛªÀ æaiàäb ÉÆÛÃvÀæA ÀÄÛwB ÉÆÛÃvÁ gàt æaiàäb ÀÆtðB ÀÆgÀ ÄvÁ ÀÄtåB ÀÄtåQÃwðgÀ ÁªÀÄAiÀÄB 73 ªÀÄÆ 2 Éà ÁzÀ ªÀÄ ÉÆÃdªÀ¹ÛÃxÀðPÀgÉÆà ªÀ ÀÄgÉÃvÁ ªÀ ÀÄ ÀæzÀB ªÀ ÀÄ ÀæzÉÆà ªÁ ÀÄzÉêÉÇà ªÀ ÀĪÀð ÀĪÀÄ Á ºÀ«B 74 ªÀÄÆ 3 Éà ÁzÀ ÀzÀÎwB ÀvÀÌöÈwB ÀvÁÛ ÀzÀÆãwB ÀvÀàgÁAiÀÄtB ±ÀÆgÀ Éà ÉÆà AiÀÄzÀıÉæõÀ B À ߪÁ ÀB ÀÄAiÀiÁªÀÄÄ ÀB 75 ªÀÄÆ 4 Éà ÁzÀ sàæváªá ÉÆà ªÁ ÀÄzÉêÉÇà ÀªÁð ÀÄ AiÉÆà À B zà ÀðºÁ zà ÀðzÉÆà zàè ÉÆÛà zàäzsàðgéæã xá ÀgÁfvÀB 76

38 ÀƪÁðµÁqsÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ÀƪÁðµÁqsÀ 1 Éà ÁzÀ «±ÀéªÀÄÆwðªÀÄðºÁªÀÄÆwðB à ÀÛªÀÄÆwðgÀªÀÄÆwðªÀiÁ ï C ÉÃPÀªÀÄÆwðgÀªÀåPÀÛB ±ÀvÀªÀÄÆwðB ±ÀvÁ À ÀB 77 ÀƪÁðµÁqsÀ 2 Éà ÁzÀ KPÉÆà ÉÊPÀB ÀªÀB PÀB QA AiÀÄvÀvÀàzÀªÀÄ ÀÄvÀÛªÀĪÀiï ÉÆÃPÀ AzsÀÄ ÉÆÃðPÀ ÁxÉÆà ªÀiÁzsÀªÉÇà sàpàûªàvàì B 78 ÀƪÁðµÁqsÀ 3 Éà ÁzÀ ÀĪÀtðªÀuÉÆÃð ºÉêÀiÁAUÉÆà ªÀgÁAUÀ±ÀÑAzÀ ÁAUÀ à «ÃgÀºÁ «µàªàäb ±ÀÆ ÉÆåà WÀÈvÁ²ÃgÀZÀ ±ÀÑ B 79 ÀƪÁðµÁqsÀ 4 Éà ÁzÀ CªÀiÁ à ªÀiÁ ÀzÉÆà ªÀiÁ ÉÆåà ÉÆÃPÀ Áé«Äà wæ ÉÆÃPÀzsÀÈvï ÀĪÉÄÃzsÁ ªÉÄÃzsÀeÉÆà zsà ÀåB ÀvÀåªÉÄÃzsÁ zsàgázsàgàb 80

39 GvÀÛgÁµÁqsÀ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ GvÀÛgÁµÁqsÀ 1 Éà ÁzÀ véãeéæãªàèµéæã zàäåwzsàgàb ÀªÀð±À ÀÛç sàèváa ªÀgÀB ÀæUÀæºÉÆà UÀæºÉÆà ªÀåUÉÆæà ÉÊPÀ±ÀÈAUÉÆà UÀzÁUÀædB 81 GvÀÛgÁµÁqsÀ 2 Éà ÁzÀ ZÀvÀĪÀÄÆðwð±ÀÑvÀÄ ÁðºÀÄ ±ÀÑvÀĪÀÇåðºÀ±ÀÑvÀÄUÀðwB ZÀvÀÄgÁvÁä ZÀvÀÄ sáðªà ±ÀÑvÀĪÉÃðzÀ«zÉÃPÀ Ávï 82 GvÀÛgÁµÁqsÀ 3 Éà ÁzÀ ÀªÀiÁªÀvÉÆÃð ªÀÈvÁÛvÁä zàädðaiéæã zàägàwpàæªàäb zàä ð séæã zàäuàðªéæã zàäuéæãð zàägáªá ÉÆà zàägájºá 83 GvÀÛgÁµÁqsÀ 4 Éà ÁzÀ ±ÀÄ sáauéæã ÉÆÃPÀ ÁgÀAUÀB ÀÄvÀAvÀÄ ÀÛAvÀĪÀzsÀð ÀB EAzÀæPÀªÀiÁð ªÀĺÁPÀªÀiÁð PÀÈvÀPÀªÀiÁð PÀÈvÁUÀªÀÄB 84

40 ±ÀæªÀt ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ±ÀæªÀt 1 Éà ÁzÀ GzÀãªÀB ÀÄAzÀgÀB ÀÄAzÉÆà gàvàß Á sàb ÀÄ ÉÆÃZÀ ÀB CPÉÆÃð ªÁd À ÀB ±ÀÈAVà daiàäavàb ÀªÀð«dÓ Äà 85 ±ÀæªÀt 2 Éà ÁzÀ ÀĪÀtð AzÀÄgÀPÉÆëà sàåb ÀªÀðªÁVñÀégÉñÀégÀB ªÀĺÁºÀæzÉÆà ªÀĺÁUÀvÉÆÃð ªÀĺÁ sàævéæã ªÀĺÁ üb 86 ±ÀæªÀt 3 Éà ÁzÀ PÀĪÀÄÄzÀB PÀÄAzÀgÀB PÀÄAzÀB Àdð ÀåB ÁªÀ ÉÆà B CªÀÄÈvÁA±ÉÆà ªÀÄÈvÀªÀ ÀÄB ÀªÀðdÕB ÀªÀðvÉÆêÀÄÄRB 87 ±ÀæªÀt 4 Éà ÁzÀ ÀÄ sàb ÀĪÀævÀB ¹zÀÞB ±ÀvÀÄæfZÀÒvÀÄævÁ À ÀB ÀåUÉÆæÃzsÉÆÃzÀÄA géæã ±ÀévÀÜB±ï ZÁtÆgÁAzsÀæ µàæzà ÀB 88

41 zsà µá ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ zsà µá 1 Éà ÁzÀ ÀºÀ ÁæaðB À ÀÛfºÀéB À ÉÛöÊzsÁB À ÀÛªÁºÀ ÀB CªÀÄÆwðgÀ ÀWÉÆà aavéæåã sàaiàäpàèzàãaiàä Á±À ÀB 89 zsà µá 2 Éà ÁzÀ CtÄ ÈðºÀvÀÌöȱÀB ÀÆÜ ÉÆà UÀÄt sàè ßUÀÄðuÉÆà ªÀĺÁ ï CzsÀÈvÀ Àì ézsàèvàb Áé ÀåB ÁæUÀéA±ÉÆà ªÀA±ÀªÀzsÀð ÀB 90 zsà µá 3 Éà ÁzÀ ságà sàèvï PÀyvÉÆà AiÉÆÃVà AiÉÆÃVñÀB ÀªÀðPÁªÀÄzÀB D±ÀæªÀÄB ±ÀæªÀÄtB PÁëªÀÄB ÀÄ ÀuÉÆÃð ªÁAiÀÄĪÁºÀ ÀB 90 zsà µá 4 Éà ÁzÀ zsà ÀÄzsÀðgÉÆà zsà ÀĪÉÃðzÉÆà zàaqéæã zàªàä ÄvÁ zàªàäb C ÀgÁfvÀ ÀìªÀð ÀºÉÆà AiÀÄAvÁ AiÀĪÉÆà AiÀĪÀÄB 92

42 ±ÀvÀ üµà ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ±ÀvÀ üµà 1 Éà ÁzÀ ÀvÀÛ éªá ï ÁwÛ épàb ÀvÀåB ÀvÀåzsÀªÀÄð ÀgÁAiÀÄtB C ü ÁæAiÀÄB æaiàiáºéæãð ºÀðB æaiàäpàèvï æãwªàzsàð ÀB 93 ±ÀvÀ üµà 2 Éà ÁzÀ «ºÁAiÀÄ ÀUÀweÉÆåÃðwB ÀÄgÀÄaºÀÄðvÀ sàävé sàäb gà««ðgéæãzà ÀB ÀÆAiÀÄðB À«vÁ gà«éæãzà ÀB 94 ±ÀvÀ üµà 3 Éà ÁzÀ C ÀAvÉÆà ºÀÄvÀ sàäuéæããpáû ÀÄRzÉÆà ÉÊPÀeÉÆà UÀædB C «ðtúb ÀzÁªÀÄ Ãð ÉÆÃPÁ üµá ÀªÀÄzÀÄãvÀB 95 ±ÀvÀ üµà 4 Éà ÁzÀ À ÁvÀì ÁvÀ ÀvÀªÀÄB PÀ B PÀ gàªàåaiàäb Àé¹ÛzÀB ÀéwPÀÈvï Àé¹Û Àé¹Û sàäpï Àé¹ÛzÀQëtB 96

43 ÀƪÁð sázàæ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ ÀƪÁð sázàæ 1 Éà ÁzÀ CgËzÀæB PÀÄAqÀ à ZÀQæà «PÀæªÀÄÆåfðvÀ±Á À ÀB ±À ÁÝwUÀB ±À Ý ÀºÀB ²²gÀB ±ÀªÀðjÃPÀgÀB 97 ÀƪÁð sázàæ 2 Éà ÁzÀ CPÀÆægÀB ÉñÀ ÉÆà zàpéæëã zàqëtb PÀë«ÄuÁA ªÀgÀB «zàévàûªéæã «ÃvÀ sàaiàäb ÀÄtå±ÀæªÀtQÃvÀð ÀB 98 ÀƪÁð sázàæ 3 Éà ÁzÀ GvÁÛgÀuÉÆà zàäµàìöèwºá ÀÄuÉÆåà zàäb Àé Àß Á±À ÀB «ÃgÀºÁ gàpàët ÀìAvÉÆà fãªà ÀB ÀAiÀÄðªÀ¹ÜvÀB 99 ÀƪÁð sázàæ 4 Éà ÁzÀ C ÀAvÀgÀÆ ÉÆà ÀAvÀ- ²æÃfðvÀªÀÄ ÀÄå sàðaiàiá ÀºÀB ZÀvÀÄgÀ±ÉÆæà UÀ üãgáváä «±ÉÆà ªÁå ±ÉÆà ±ÀB 100

44 GvÀÛgÁ sázàæ ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ GvÀÛgÁ sázàæ 1 Éà ÁzÀ C Á sàæð sàäðªéçã Që äãb ÀÄ«ÃgÉÆà gàäagáauàzàb d À ÉÆà d Àd Áä gï üãªéæã üãªàä ÀgÁPÀæªÀÄB 101 GvÀÛgÁ sázàæ 2 Éà ÁzÀ DzsÁgÀ AiÉÆÃzsÁvÁ ÀĵÀàºÁ ÀB ÀæeÁUÀgÀB HzsÀéðUÀ ÀìvÀàxÁZÁgÀB ÁætzÀB ÀætªÀB ÀtB 102 GvÀÛgÁ sázàæ 3 Éà ÁzÀ ÀæªÀiÁtA Áæt AiÀÄB Áæt sàèvï ÁætfêÀ ÀB vàvàû éa vàvàû é«zéãpáváä d ÀäªÀÄÈvÀÄådgÁwUÀB 103 GvÀÛgÁ sázàæ 4 Éà ÁzÀ sàæ sàäðªàb Àé ÀÛgÀÄ ÁÛgÀB À«vÁ Àæ váªàäºàb AiÀÄeÉÆÕà AiÀÄdÕ ÀwAiÀÄðeÁé AiÀÄeÁÕAUÉÆà AiÀÄdÕªÁºÀ ÀB 104

45 géãªàw ÀPÀëvÀæzÀªÀgÀÄ ºÉýPÉƼÀî ÉÃPÁzÀ ±ÉÆèÃPÀ géãªàw 1 Éà ÁzÀ AiÀÄdÕ sàèvï AiÀÄdÕPÀÈzï AiÀÄfÕà AiÀÄdÕ sàäuï AiÀÄdÕ ÁzsÀ ÀB AiÀÄeÁÕAvÀPÀÈzï AiÀÄdÕUÀĺÀå ªÀÄ ÀߪÀÄ ÁßzÀ KªÀ ZÀ 105 géãªàw 2 Éà ÁzÀ DvÀäAiÉÆà B ÀéAiÀÄAeÁvÉÆà ªÉÊSÁ ÀB ÁªÀÄUÁAiÀÄ ÀB zéãªàqã ÀAzÀ ÀB ÀæµÁÖ QëwñÀB Á À Á±À ÀB 106 géãªàw 3 Éà ÁzÀ ±ÀAR sàè ÀßAzÀQà ZÀQæà ±ÁYÎðzsÀ Áé UÀzÁzsÀgÀB gàxáauà ÁtÂgÀPÉÆëà sàåb ÀªÀð ÀæºÀgÀuÁAiÀÄÄzsÀB 107 ÀªÀð ÀæºÀgÀuÁAiÀÄÄzsÀ NA ÀªÀÄ Ew géãªàw 4 Éà ÁzÀ ªÀ ÀªÀiÁ à UÀ à ±ÁYÂÎÃð ±ÀATà ZÀQæà ZÀ ÀAzÀQà ²æêÀiÁ ï ÁgÁAiÀÄuÉÆà «µàäúgï ªÁ ÀÄzÉêÉÇà ügàpàëvàä 108 ²æà ªÁ ÀÄzÉêÉÇà ügàpàëvàä NA ÀªÀÄ Ew

46 sà ±ÀÄæwB EwÃzÀA QÃvÀð ÃAiÀÄ Àå PÉñÀªÀ Àå ªÀĺÁvÀä ÀB ÁªÀiÁßA ÀºÀ ÀæA ªÁå ÁªÀıÉõÉÃt ÀæQÃwðvÀªÀiï AiÀÄ EzÀA ±ÀÄætÄAiÀiÁ ßvÀåA AiÀıÁÑ ÀjQÃvÀðAiÉÄÃvï Á±ÀÄ sàa Áæ ÀÄßAiÀiÁvï QAavï ÉÆà ªÀÄÄvÉæúÀZÀ ªÀiÁ ÀªÀB ªÉÃzÁAvÀUÉÆà ÁæºÀätB Áåvï PÀëwæAiÉÆà «d Äà sàªéãvï ªÉʱÉÆåà zsà À ÀªÀÄÈzÀÞB Áåvï ±ÀÆzÀæ ÀÄìRªÀĪÁ ÀÄßAiÀiÁvï zsàªàiáðyãð Áæ ÀÄßAiÀiÁzÀÞªÀÄðA CxÁðyÃð ZÁxÀðªÀiÁ ÀÄßAiÀiÁvï PÁªÀiÁ ÀªÁ ÀÄßAiÀiÁvï PÁ«Äà ÀæeÁyÃð ZÁ ÀÄßAiÀiÁvï ÀæeÁªÀiï sàqûªàiá ï AiÀÄB ÀzÉÆÃvÁÜAiÀÄ ±ÀÄa ÀÛzÀÎvÀªÀiÁ À ÀB ÀºÀ ÀæA ªÁ ÀÄzÉêÀ Àå ÁªÀiÁߪÉÄÃvÀvï ÀæQÃvÀðAiÉÄÃvï AiÀıÀB Áæ ÉÆßÃw «ÀÄ A AiÀiÁw ÁæzsÁ ÀåªÉÄêÀ ZÀ CZÀ ÁA ²æAiÀĪÀiÁ ÉÆßÃw ±ÉæÃAiÀÄB Áæ ÉÆßÃvÀå ÀÄvÀÛªÀĪÀiï À sàaiàäa PÀéazÁ ÉÆßÃw «ÃAiÀÄðA véãd±àñ «AzÀw sàªàvàågéæãuéæã zàäåwªàiá ï gàæ ÀUÀÄuÁ évàb géæãuávéæãð ªÀÄÄZÀåvÉà géæãuázàâzéæþã ªÀÄÄZÉåÃvÀ AzsÀ Ávï sàaiàiá ÀÄäZÉåÃvÀ üãvà ÀÄÛ ªÀÄÄZÉåÃvÁ À Àß D ÀzÀB

47 zàäuáðtåwvàgàváå±àä ÀÄgÀĵÀB ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀĪÀiï ÀÄÛªÀ ÁߪÀÄ ÀºÀ ÉæÃt vàåa sàqû ÀªÀÄ évàb ªÁ ÀÄzÉêÁ±ÀæAiÉÆà ªÀÄvÉÆåÃð ªÁ ÀÄzÉêÀ ÀgÁAiÀÄtB ÀªÀð Á À«±ÀÄzÁÞvÁä AiÀiÁw æºàä À ÁvÀ ÀªÀiï À ªÁ ÀÄzÉêÀ sàpáû ÁªÀıÀÄ sàa «zàåvéã PÀéavï d ÀäªÀÄÈvÀÄå dgáªáå ü sàaiàäa ÉʪÉÇà ÀeÁAiÀÄvÉà EªÀÄA ÀÛªÀªÀÄ üãaiàiá ÀB ±ÀæzÁÞ sàqû ÀªÀÄ évàb AiÀÄÄeÉåÃvÁvÀä ÀÄRPÁëAw²æÃzsÀÈw ÀäöÈwQÃwð üb À PÉÆæÃzsÉÆà À ZÀ ªÀiÁvÀìAiÀÄðA À ÉÆà séæã Á±ÀÄ sá ªÀÄwB sàªàaw PÀÈvÀ ÀÄuÁå ÁA sàpáû ÁA ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÉÄà zëå ÀìZÀAzÁæPÀð ÀPÀëvÁæ RA ±ÉÆà sàæªàäðºéæãzà üb ªÁ ÀÄzÉêÀ Àå «ÃAiÉÄÃðt «zsàèvá ªÀĺÁvÀä ÀB À ÀÄgÁ ÀÄgÀUÀAzsÀªÀðA ÀAiÀÄPÉÆëÃgÀUÀgÁPÀë ÀªÀiï duàzàé±éã ªÀvÀðvÉÃzÀªÀiï PÀȵÀÚ Àå ÀZÀgÁZÀgÀªÀiï EA æaiàiátâ ªÀÄ ÉÆÃ Ä ÞB ÀvÀÛ éa véãeéæã A zsàèwb ªÁ ÀÄzÉêÁvÀäPÁ ÁåºÀÄB PÉëÃvÀæA PÉëÃvÀædÕ KªÀ ZÀ

48 ÀªÁðUÀªÀiÁ ÁªÀiÁZÁgÀB ÀæxÀªÀÄA ÀjPÀ àvéã DZÁgÀ Àæ sàªéçã zsàªéæãð zsàªàäð Àå Àæ sàägàzàäåvàb IĵÀAiÀÄB vàgéæã zéãªá ªÀĺÁ sàævá zsávàªàb dauàªàiádauàªàäa ZÉÃzÀA duà ÁßgÁAiÀÄuÉÆÃzÀãªÀªÀiï AiÉÆÃUÉÆà eáõ ÀA vàxá ÁARåA «záåb ² Áà PÀªÀÄð ZÀ ªÉÃzÁ±Áå ÁÛçt «eáõ ÀªÉÄÃvÀvÀìªÀðA d ÁzÀð Ávï KPÉÆà «µàäúªàäðºàzàæãvàa ÀÈxÀUÀÆãvÁ Àå ÉÃPÀ±ÀB wæã ï ÉÆÃPÁ Áé å Àå sàæváváä sàäapéûã «±Àé sàäuàªàåaiàäb EªÀÄA ÀÛªÀA sàuàªàvéæã «µéæúãªáåð Éà À QÃwðvÀªÀiï ÀoÉÃzÀå EZÉÒÃvï ÀÄgÀĵÀB ±ÉæÃAiÀÄB Áæ ÀÄÛA ÀÄSÁ ZÀ «±ÉéñÀégÀªÀÄdA zéãªàa duàvàb Àæ sàägàªàåaiàäªàiï sàdaw AiÉÄà ÀĵÀÌgÁPÀëA À véã AiÀiÁAw ÀgÁ sàªàªàiï À véã AiÀiÁAw ÀgÁ sàªàªàiï NA ÀªÀÄ Ew NA ÀªÉÆà sàuàªàvéã ªÁ ÀÄzÉêÁAiÀÄ CdÄð À GªÁZÀ ÀzÀä ÀvÀæ «±Á ÁPÀë ÀzÀä Á sà ÀÄgÉÆÃvÀÛªÀÄ sàpáû ÁªÀÄ ÀÄgÀPÁÛ ÁA váævá sàªà d ÁzÀð À

49 ²æà sàuàªá ÀĪÁZÀ AiÉÆà ªÀiÁA ÁªÀÄ ÀºÀ ÉæÃt ÉÆÛÃvÀÄ«ÄZÀÒw ÁAqÀªÀ ÉÆà ºÀªÉÄÃPÉà À ±ÉÆèÃPÉà À ÀÄÛvÀ KªÀ À ÀA±ÀAiÀÄB ÀÄÛvÀ KªÀ À ÀA±ÀAiÀÄ NA ÀªÀÄ Ew ªÁå À GªÁZÀ ªÁ À ÁzÁé ÀÄzÉêÀ Àå ªÁ¹vÀA véã sàäªà ÀvÀæAiÀĪÀiï ÀªÀð sàævà ªÁ ÉÆà ¹ ªÁ ÀÄzÉêÀ ÀªÉÆà ÀÄÛ véã ²æà ªÁ ÀÄzÉêÀ ÀªÉÆà ÀÄÛvÀ NA ÀªÀÄ Ew ÁªÀðvÀÄåªÁZÀ PÉà ÉÆà ÁAiÉÄà À WÀÄ Á «µéæúã ÁðªÀÄ ÀºÀ ÀæPÀªÀiï ÀoÀåvÉà ÀArvÉÊ ðvàåa ±ÉÆæÃvÀÄ«ÄZÁÒªÀÄåºÀA Àæ séæã F±ÀégÀ GªÁZÀ ²æÃgÁªÀÄ gáªàä gáªéäãw gàªéäã gáªéäã ªÀÄ ÉÆÃgÀªÉÄà ÀºÀ Àæ ÁªÀÄvÀvÀÄÛ åa gáªàä ÁªÀÄ ªÀgÁ À Éà 3 ²æÃgÁªÀÄ ÁªÀÄ ªÀgÁ À À NA ÀªÀÄ Ew æºéæäãªázà ÀªÉÆà ÀÛ é ÀAvÁAiÀÄ ÀºÀ ÀæªÀÄÆvÀðAiÉÄà ÀºÀ Àæ ÁzÁQë²gÉÆÃgÀÄ ÁºÀªÉà ÀºÀ Àæ ÁªÉÄßà ÀÄgÀĵÁAiÀÄ ±Á±ÀévÉà ÀºÀ ÀæPÉÆÃnAiÀÄÄUÀzsÁjuÉà ÀªÀÄB ÀºÀ ÀæPÉÆÃnAiÀÄÄUÀzsÁjuÉà ÀªÀÄ NA ÀªÀÄ Ew

50 ÀAdAiÀÄ GªÁZÀ AiÀÄvÀæ AiÉÆÃUÉñÀégÀB PÀȵÉÆÚà AiÀÄvÀæ ÁxÉÆÃð zsà ÀÄzsÀðgÀB vàvàæ ²æëðdAiÉÆà sàæwzsàèðªá ÃwªÀÄðwªÀÄðªÀÄ ²æà sàuàªá ÀĪÁZÀ C À Áå²ÑAvÀAiÀÄAvÉÆà ªÀiÁA AiÉÄà d ÁB ÀAiÀÄÄð Á ÀvÉà véãµáa váå üaiàääpáû ÁA AiÉÆÃUÀPÉëêÀÄA ªÀºÁªÀÄåºÀªÀiï ÀjvÁæuÁAiÀÄ ÁzsÀÆ ÁA «Á±ÁAiÀÄ ZÀ zàäµàìöèváªàiï zsàªàäð ÀA ÁÜ À ÁxÁðAiÀÄ ÀA sàªá«ä AiÀÄÄUÉà AiÀÄÄUÉà DvÁð «µàuáúb ²y Á±ÀÑ üãváb WÉÆÃgÉõÀÄ ZÀ ªÁå üµàä ªÀvÀðªÀiÁ ÁB ÀAQÃvÀåð ÁgÁAiÀÄt±À ݪÀiÁvÀæA «ªÀÄÄPÀÛzÀÄBSÁB ÀÄT ÉÆà sàªàavàä PÁAiÉÄà À ªÁZÁ ªÀÄ À ÉÃA æaiéäêªáð ÄzÁÞ åvàä Á ªÁ ÀæPÀÈvÉÃB Àé sáªávï PÀgÉÆÃ«Ä AiÀÄzÀåvï ÀPÀ A ÀgÀ ÉäöÊ ÁgÁAiÀÄuÁAiÉÄÃw ÀªÀÄ ÀðAiÀiÁ«Ä ²æêÀÄ ÁßgÁAiÀÄuÁAiÉÄÃw ÀªÀÄ ÀðAiÀiÁ«Ä Ew ²æêÀÄ ÀäºÁ ságàvéã ±ÀvÀ ÁºÀ¹æPÁAiÀiÁA ÀA»vÁAiÀiÁA ªÉÊAiÀiÁ¹PÁåA C ÀıÁ À PÀ ÀªÀðt ªÉÆÃPÀëzsÀªÉÄÃð üãµàäaiàää ü gà ÀAªÁzÉà ²æà «µéæúã ðªàå ÀºÀ Àæ ÁªÀÄ ÉÆÛÃvÀæA ÀA ÀÆtðªÀiï

51 AiÀÄzÀPÀëgÀ ÀzÀ sàæµàöa ªÀiÁvÁæ»Ã ÀA ZÀ AiÀÄzÀãªÉÃvï vàvàìªàða PÀëªÀÄåvÁA zéãªà ÁgÁAiÀÄt ÀªÉÆà ÀÄÛvÉà «ÀUÀð AzÀÄ ªÀiÁvÁæt ÀzÀ ÁzÁPÀëgÁt ZÀ ÀÆå Á ZÁwjPÁÛ PÀëªÀÄ Àé ÀÄgÀĵÉÆÃvÀÛªÀÄ ²æêÁ ÀÄzÉêÁ ÀðtªÀÄ ÀÄÛ NA ÀªÉÆà sàuàªàvéã ªÁ ÀÄzÉêÁAiÀÄ

52 ²æëµÀÄÚ ÀºÀ Àæ ÁªÀÄzÀ ±ÉÆèÃPÀUÀ½AzÀ DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ E ßvÀgÉ véæazàgéuà¼à ÀÄß ªÁj À Ä: PɼÀV À PÉ ªÀÅ ±ÉÆèÃPÀUÀ¼ÀÄ PÉ ðµàö sà UÀ½UÁV ºÁUÀÆ ªÀÄä CUÀvÀåPÀÌ ÀÄUÀÄtªÁV ªÀÄÄAa À ±ÉÆèÃPÀUÀ¼À eéævéué Àp À ºÀÄzÀÄ. PɼÀV À GzÁºÀgÀuÉAiÀÄAvÉ AiÀiÁªÁUÀ Æ ÉÆÛÃvÀæzÀ ªÉÆzÀ Ä NA ºÁUÀÆ ÉÆÛÃvÀæzÀ ÀAvÀgÀ («ÀUÀð) B (GzÁ: ÀªÀÄB)zÉÆA UÉ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ ÀÄvÁÛ ÀoÀuÉ ªÀiÁqÀ ÉÃPÀÄ. GzÁºÀgÀuÉUÉ: NA C ÀASÉåÃAiÉÆà ÀæªÉÄÃAiÀiÁvÁä «²µÀÖB ²µÀÖPÀÈZÀÄÒaB ¹zÁÞxÀðB ¹zÀÞ ÀAPÀ àb ¹ ÞzÀB ¹ Þ ÁzsÀ ÀB 27 ÁªÀiÁ Àå EµÁÖxÀðUÀ½UÉ 1. ªÀÄä EµÁÖxÀð ¹ ÞUÉ ºÁUÀÆ fãªà ÀzÀ è GAmÁUÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÉà véæazàgéuà¼à ÀÄß ÀÄ sàªáv ÀjºÀj¹PÉƼÀî Ä: 27 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 2. AiÀiÁªÀÅzÉà ÀªÀÄAiÀÄzÀ è, AiÀÄAwæ À ÁUÀzÀ PÉÆà ÀzÀ ªÁgÀuÉUÁV: 49 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 3. (UÉÆwÛgÀĪÀ ºÁUÀÆ UÉÆwÛ èzà) J Áè vàgàºàzà ±ÀvÀÄæUÀ½AzÀ, ºÁUÀÆ J Áè vàgàºàzà ªÁªÀiÁZÁgÀ / C üzágà ÀæAiÉÆÃUÀUÀ½AzÀ vàªàää ÀÄß ºÁUÀÆ vàªàää PÀÄlÄA ªÀ ÀÄß gàqë¹péæ¼àî Ä: 88 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹

53 DgÉÆÃUÀåPÁÌV (EzÀ ÀÄß vàªàää ªÉÊzÀåQÃAiÀÄ aqvéìaiéæa UÉ À«ÄÃPÀj¹PÉÆAqÀÄ Àp ÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ, ºÁUÀÆ ªÉÆlÖªÉÆzÀ ÉAiÀÄ PÀvÀðªÀåªÁV ªÉÊzÀågÀ ÀÄß séãnaiàiáv CªÀgÀ À ºÉAiÀÄ Àß ÀÄ Àj ÀĪÀÅzÀÄ M¼ÉîAiÀÄzÀÄ) 1. PÀ sóà ÀA A üã véæazàgéuà½azà ¼À ÄwÛzÀÝ è, vàäa Á ÀzÀ CfÃtðzÀ véæazàgé ÄzÀÝ è, ªÁPÀjPÉAiÀÄ C ÀÄ sàªà«zàý è, AiÀiÁªÀÅzÉà GzÀgÀ ÀA A üã ªÁå üuà½zàý è: 16 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 2. ªÁvÀ ÀA A üã véæazàgéuà½azà ¼À ÄwÛzÀÝ è, ÉÆêÀiÁjvÀ À«zÀÝ è, gàäváìºà«zàý è, DvÀä «±Áé ÀzÀ PÉÆgÀvÉ ÄzÀÝ è: 18 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 3. vàû ÀA A üã véæazàgéuà½azà ¼À ÄwÛzÀÝ è, PÁªÀiÁ É, AiÀÄPÀÈvï ÀA A üã ºÁUÀÆ PÀtÂÚ À véæazàgéuà½zàý è: 67 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 4. ÃWÀðPÁ zà ªÁå ü ÄAzÀ ºÁUÀÆ ªÀÄgÀÄPÀ½ ÀÄwÛgÀĪÀ DgÉÆÃUÀåzÀ ÀªÀÄ Éå ÄAzÀ ¼À ÄwÛzÀÝ è: 89 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 5. záæ»ã ÀvÉ ÄAzÀ ¼À ÄwÛzÀÝ è, zàäb Àé ÀßUÀ¼ÀÄ Ã¼ÀÄwÛzÀÝ è: 99 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ PÀÄlÄA ºÁUÀÆ ªÀÄPÀ̽UÁV 1. ªÀÄPÀ̼À GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀå ºÁUÀÆ «záå sáå ÀPÁÌV: 14 ÉAiÀÄ CxÀªÀ 19 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 2. ªÀÄ ÉAiÀÄ è À ºÁUÀÆ ºÉÆgÀV À AiÀiÁªÀÅzÉà ÀA AzsÀUÀ¼À ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ À Ä: 32 ÉAiÀÄ CxÀªÀ 93 ÉAiÀÄ CxÀªÀ 96 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 3. UÀ üðtâaiàägà GvÀÛªÀÄ DgÉÆÃUÀåPÁÌV, ºÀÄlÄÖªÀ ªÀÄPÀ̼À»vÀPÁÌV, ºÁUÀÆ Ä ÞªÀAvÀ, DgÉÆÃUÀå ²±ÀÄ«À d À ÀPÁÌV: 84 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹

54 DyðPÀ ÀÄ sàzàævé ºÁUÀÆ GvÀÛªÀÄ GzÉÆåÃUÀPÁÌV 1. GzÉÆåÃUÀzÀ è ªÀÄä zàpàëvéaiàä ÀÄß ºÉaѹPÉƼÀî Ä, «zéå ºÁUÀÆ GzÉÆåÃUÀzÀ è AiÀiÁªÀÅzÉà véæazàgéuà½azà ªÀÄÄPÀÛªÁUÀ Ä: 42 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 2. DyðPÀ ÀÄ sàzàævéaiàä ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹PÉƼÀî Ä, GvÀÛªÀÄ GzÉÆåÃUÀªÀ ÀÄß ÀqÉAiÀÄ Ä, ÀªÀiÁdzÀ è ªÀÄä ¹ÜwAiÀÄ ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹PÉƼÀî Ä ºÁUÀÆ ÀÄTà PÀÄlÄA PÁÌV: 46 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ 3. ªÀÄä DyðPÀ ¹ÜwAiÀÄ ÀÄß GvÀÛªÀÄUÉƽ¹PÉƼÀî Ä: 65 ÉAiÀÄ ±ÉÆèÃPÀ Àp¹ ÀPÀëvÀæ zéæãµàuà½ué 1. gáºàä, PÉÃvÀÄ, ±À, zàäµàöuàæºàuà¼àä UÉÆÃZÁgÀ/zÀ±Á sàäqûaiàä è ºÁzÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ, eávàpàzà ÀæPÁgÀ zàäµàöuàæºàuà¼à ÀA ü ÄAzÀ véæazàgé GAmÁzÁUÀ, AiÀiÁgÁzÀgÀÆ C ÀªÀÄÈvÀÄåVÃqÁzÁUÀ, eávàpàzà zéæãµà ªÁgÀuÉ ºÁUÀÆ ÀPÀ zàäµàöuàæºà ±ÁAwUÁV ªÀÄvÀÄÛ eávàpàzà ªÀzsÀð ÉUÁV, PÀÄlÄA zà ÀªÀðvÉÆêÀÄÄR G ÀßwUÁV: ±ÉÆèÃPÀ 47 ºÁUÀÄ ±ÉÆèÃPÀ 81 ÀÄß d ¹j.

55 ²æà «µàäú ÀºÀ Àæ ÁªÀĪÀ ÀÄß EvÀgÀ ságàwãaiàä sáµéuà¼à è që ï ÉÆÃqï ªÀiÁqÀ Ä séãn Ãr: