RVNL - Fa

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RVNL - Fa"

Bản ghi

1 Needle Valves

2

3 PN 10 PN :²~½Ø DN 0 DN 1 :µü~ DIN EN (DIN 1) : ²} ò~ } ~ Þ ~Éî ~ø œóëø ~Ñ } : ³ ²~à. ¼ þî û ~Ù } þò~ ³ { ö í~ý ò} Ë É $ ~Šï Ë É ² ˆ{ õ~ü ³š ðýíó ö ²~½Ø í³ óà ÿ}³ ˆ}³ýî } :þ }³È þä üö ú ¹ò þ ²} Ýî }³ýýÕ ôýó ïø $û ¼ ÿ³ýä ëš ³ê ö ~Ñ ²} ~ ü} } õ~ü ³š ² Ð ÒÉÝî É õ ÿ Ýë ëñ ³ý¼ Ó ò ôü} ² ý ô Ø³ä ²}³Ü ëð ú ü~ùò ² ö þ ²} Ýî õ ¼ ðà Ð~ ëš ú ³ý¼ õ ¹ý ðýý ¹î à³. ¼~ þî þé ³ý¼ þä ½ä À². ¼ þî ³ý¼ ÿ ó { Ð~ úò ý ÿö² ³ õ ¹ý :úò. ¼~ þî úá ó ç²µ ÿ~ø µü~ ² ö úá âü â à ÿ~ø µü~ ² $û ìá¼ þô³î 𪠳ý¼ úò :õ ¹ý ÿ~ïóø}². ³ýä þî ² À ö³ýò ìü} ~ ~Ñ ²} õö ö þ }² ú õ{ à³ õ ¹ý ÿ~ïóø}² õ ìü È ëð ú :³ý¼ û~åóïý½ò. } ³ü± õ~áî} þ }² ú û~åóïý½ò Æü Ñ ~óïä. ~ þî ³¹ýî õ ä~ò ä Êü}³¼ ² }² õ{ ³ ²~à ³ý¼ ² Úë ªî ÿ~ø û~åóïý½ò ˆ~ª ò} :ºá ³ýä. ²} šö µýò þáýêö² ýø ö þü³ ÿ~ø ³åëïÐ Áò õ~áî} ôýó ïø. ïò Áò þòöµë ~ü ö þ ý ºá ³ýä õ} þî ³ý¼ ÿö²³ :æò² ¾¼. ò ¼ þî û } ¾¼ þáý ~ }ö³ áê} ö³ (RAL 15 ~ü RAL 5) þ { ÿ² þ¹à } æò² Ê þò ~ÑÉÜ úýëà DIN EN 2661 ²} ò~ } Þ È ²~½Ø ¹ (bar) þï } ²~½Ø ÿ ó { ¹ (bar) ˆ{ ~ ²~½Ø ¹ úò ñ~á } ¹

4 ~ÑÉÜ ~Áª½î

5 MB0496F 5

6 2 1 úñéü ºóš EN 1563/ENGJS015 ASTM B148 UNS 9 ASTM B148 UNS 9 DIN EN 883/ ASTM B148 UNS 9 ASTM B148 UNS 9 DIN EN 883/ 1.21 DIN EN 883/ / Brass NBR (EPDM on Request) NBR (EPDM on Request) EN 1563/ ENGJS015 DIN EN 883/ 1.21 DIN EN 883/ St60 DIN EN 883/ 1.21 ASTM B148 UNS 9 DIN EN 883/ DIN EN 883/ DIN EN 883/ NBR (EPDM on Request) DIN EN 883/ EPDM (NBR on Request) DIN EN 883/ EN 1563/ ENGJS015 ASTM B148 UNS 9 NBR (EPDM on Request) NBR (EPDM on Request) DIN ISO 8982, Property Class 8, Zinc Plated DIN ISO 8982, Property Class 8, Zinc Plated EN 1563/ ENGJS015 Cu EN 1563/ ENGJS015 DIN ISO 8981, Property Class 8.8, Zinc Plated DIN ISO 8981, Property Class 8.8, Zinc Plated úñéü ñ~ò úò þ ò³ úï¹ ÿ} úò} } ³ ý û ò ³ ö ý Ù¼ ö úò ìáùî ôýø³è Ù¼ úë ²~ù æóü ²ö} æóü ²ö} æóü ²ö} û ò²} ùåò ôê{ ý ²~ ìáùî ìáùî ª ²~ ôê{ ý ìáùî Ù¼ ìáùî Ù¼ ìáùî ôý ìáùî ôý þáê ôî~ä ³¼}ö ä ¾¼ ³ ý æóü ²ö} õ ¹ý ÿ ó { âý è ó ö² ôê{ ý þšö³ œóëø ÿ} û³ ÿ ó { æóü ² æóü ²ö} û~ à ³ ôê{ ý æóü ²ö} ª ³¼}ö û³ùî ² ôê{ ý úò ÿ³ýä} ø ² þ¹î ª ³¼}ö ³ý¼ ³ü ýëý ôê{ ý ÿ} û²} ¼ ä ý û²~ï¼ úñéü.ÿ ~ùó½ý þà ü ~ÑÉÜ (1).û ò ¼ âëù ¹î ~ÑÉÜ (2). ³ä þî ú }²} µýò ENGJS7 ºóš ~ ²~Ù Þ ~Éî

7 û~åóïý½ò ³Íò } Ó} ò} ÿ}û³ 2 þñü} î ² ðýíó ³ý¼ õ} óð ú ³ý¼ ôü} } ôýü~ ²~½Ø þêö ~ü ²~½Ø Ûé } úà ðïý } ÿ}³ ôýó ïø $ ¼~ þø~à û } ò} ú. ¼ þî û ~Ù } õ{ } ï ³à ²~à õ ³à (þê ïñî) û ~ 1 õ~ü ³š ðýíó ö ìàö ö ÒÉÜ ³ý¼ õ} óð ú þêö û ~ü ²~½Ø Ûé } úà þñü} î ² ² î ¼~ þø~à û } ò} ú ôýü~ ²~½Ø. ³ýä þî ²}³Ü û ~Ù } ²} }² ² óëý ~ ƒƒ 4 úà þñü} î ² ²~½Ø ö ðýíó ³ý¼ õ} óð ú ðà ôýü~ ²~½Ø þêö $ ~ü ²~½Ø Ûé } ²}³Ü û ~Ù } ² î õ ~ªî ÿ ö²ö óò~î } õ ý ~ üö~à Ä ³ý¼ ôü} ~óïä. ³ýä þî. ¼~ þî ²} ²~ý¼ ² óëý ~ 3 ² ²~½Ø ö õ~ü ³š û óóà ðýíó ³ý¼ õ} óð ú ôýü~ ²~½Ø ö ~ü ²~½Ø Ûé } úà þñü} î ö ¼~ þî ðà õ ~ªî ÿ ö²ö óò~î ï ³áëïÐ õ ³à ðïý } ùš ôýó ïø. ¼ þî û ~Ù } 7

8 ¼ ú ~áî ˆ}³ýî à³¼ þóø }ö ~ } ñ è ³ý¼ ~óî Ó ò ö µü~ ôýýñ ùš 8

9 9. ³ä þî ñéð} ²~Ù»~ } ³ bar ²~½Ø ö DN 10 } ³ è~ ÿ~øµü~ ~Ñ } DIN EN (DIN 1) t1 t2 t3 t4 t5 s1 s2 s3 L1 L2 Weight mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg ,5 26, ,5 27, L b n mm DN PN 25 PN PN

10 ² ²~½Ø Ø} ú ~ î ö ²~½Ø Ø} ü³ä $Kv ³ü ~Ýî íö š. ïò ú ~ î }² ³ü ²} î õ} þî ²~½Ø Ø} ü³ä âïà ~ DN mm þê ïñî û~åóïý½ò Ó ò ÿ} û³ ²} ²~ý¼ ²} }² v g Kv = [mws] = [m/s] = = = 9.81 m s2 DN = [mm] ì ~Ýî íö š ~ Þ ~Éî [m 3/h] = ì ~Ýî íö š ~ Þ ~Éî :Δp ²~½Ø Ø} 2.g :Kv ü³ä DN 2 kv= x DN mm þê ïñî Kv (m 3/h) û~åóïý½ò Ó ò ÿ} û³ ²} ²~ý¼ ²} }² : Kv ² à~ø Úü³Ñ ² Ð~ ² Ñáî ³ î ¹ ³ úà } þò~ü ³š õ}µýî ~ éî~à ê~ ² ö û ³à ² Ð ³ý¼ } C þéý î Êü}³¼. ü~ïò þî ~ ü} ²~½Ø Ø} (1bar) í ~Ñî ³ý¼ 10

11 ã³ î Ó} ò} úü~ ~ þü³ ³åëïÐ úáëø ~ úü~ þü³ ³åëïÐ úáëø ëù ²~ù þòöµë ºá ³ýä þ ý ºá ³ýä ²ö~ó¼ ~ ÿ} úò ö ã³ î ÿ} úò ö þáýêö² ýø ã³ î <. ²} þî Ï Ù î ÿ}³ }² ~Áª½î ö ~Ñ } ² ³ýýÕ úò ä ³ø Þ ˆ}³ýî à³¼> 11

12 ö ê ú }² ~îýô }ò }Ó Ðïëå³: ³Üþ$ øý ²öêýâ$ ó î~ ýâ$ ý~² ~ò } û À~Øþ ø~: À~Øþ Y$ À~Øþ ÿ$ À~Øþ eet$ À~Øþ üá¹³ Øëóœ ~ò } û } Á~è : } Á~è Ü~ ì ý~ û à³ õ 2F,1F$ }ò }Ó Øëóœ ø~ÿ ª ¼ý³ ªýëú öë ~ $ ø~ê š $ ÔéØþ ~ò } û ¼ý³ø~ÿ { ¾ ò½~òþ: { ¾ ò½~òþ }ü¹ ~ û$ { ¾ ò½~òþ Øóþ ²ö òú$ ø }ÿ Ø~Äé þ$ ø }ÿ }ø³ñ }²$ é ¼áô ~ò } û ¼ý³ø~ÿ àó ³êþ: àó ³í } î~ ýâ ü~ø³}äïþ$ äë ˆ$ òþ$ ~ þ Øó³ }²$ üáé³øú ò~ í }²$ üáé³øú ~Œ îá¾$ ²ü ú ªëýú ~ò } û ¼ý³ø~ÿ ø }: ø }ÿ ö î ÙÍú ö ²ö òú$ ø }ÿ â î ÙÍú ö ~Ü üþ$ འüþ ýõú }ÿ ~ò } û ¼ý³ø~ÿ üáé³øú: üáé³øƒú ö òú }ÿ$ üáé³øƒú êƒ èüƒþ$ üáé³øƒú ~ ³ö}òú ~²Ÿ } î³àµ ~ò } û ¼ý³ø~ÿ འüþ: འüþ ~òú è ýáþ$ འüþ ~òú Øëµÿ$ ~ò } û ¼ý³ø~ÿ ³ö}òú }ÿ: ³ö}òú }ÿ Øëóœ }²$ ³}öòú }ÿ öõ Øëóœ$ ³}öòú }ÿ ~ Ðïëå³ øý ²öêýâ ö òú }ÿ$ ³ö}òú }ÿ òú ~²üâ öõ Øëóœ :ˆ}³ýî à³¼ è Á î ³ü~ ðü õ}³ù û}³ä² µ ³ î ëýà :2 û²~ï¼ úò~ ²~à à Áªî û ~š 10 ³ î ëýà $õ}³ù :1 û²~ï¼ úò~ ²~à (ˆ³Ô ã³ù¼)» Ü ã³ù¼ $õ}³ù :ÿµà³î ³ Ø ((û²) þóýï ñ~î} þëëïê} ôý û~ä ö³ø } Ñ ³ î ëýà 5) () ÿ³ƒ¼~ƒð ýù¼ õ~ƒ ~ƒý $ ~ƒä ï óš $Ÿ³ƒà þê~ï¼ õ~½ø} ìä õ~ ~ý $õ~î } ²} ë þ ³Ô ÿ~ù ò} õ~ ö ³ ²} ë ÿ~ù ò} $ ~ { ºï¼ þ ÑóÀ ã³ù¼ ñö û}² ²~ù ¾ ò 9 ãé $14 õ~ ~ý :þ ¹ à :þ ¹ à :þ ¹ à :ôùë :ôùë :ôùë :³ ~ïò :³ ~ïò :þ ¹ ßö óà