g g xƒ ÇÍ x g g g f g g g s g g o d w x w v w d ˆ k fw fw fw f u s o y o f x x { si ~ v Ê ÊÉÆÉ x Ê ÊÉÆÉ x Ê Ê ÊÉÆÉ Ã Ã Ã ÉÉ ÇÍÂ Ê g xî ÆÉÈÌ ÈÂ Ê ÊÂ ÉÈ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "g g xƒ ÇÍ x g g g f g g g s g g o d w x w v w d ˆ k fw fw fw f u s o y o f x x { si ~ v Ê ÊÉÆÉ x Ê ÊÉÆÉ x Ê Ê ÊÉÆÉ Ã Ã Ã ÉÉ ÇÍÂ Ê g xî ÆÉÈÌ ÈÂ Ê ÊÂ ÉÈ"
  • Tô Kha
  • 5 ngày trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 g g xƒ ÇÍ g g g f g g g s g g o d w x w v w d ˆ k fw fw fw f u s o y o f { si ~ v Ê ÊÉÆÉ Ê ÊÉÆÉ Ê Ê ÊÉÆÉ ÉÉ ÇÍÂ Ê g xî ÆÉÈÌ ÈÂ Ê ÊÂ ÉÈÂ Ç Ê xé ÊÉÉÉÌ È ÉÆÍÌÈÇÍÊÌÂ g xu Ê z Ê~ÈÉÆ

2 g ÌÈÊÉ xê ÆÉÈÌÈ ÈÍÉÊ ÊÆÉÍÌÈÉ ÇÍÿuÇ Î È ÇÌÈÂ Ê Š Ê Ç ÇÌÈÉ Ì~ ÿ Ç ÊujÍÍÉÉ ÆÆÇÉÉÂ~{Ç ÈÍ~s ÌÊÊÉÉÍÂp É Ç È ÉÍÉ Ê ÉÉÉÉ ÉÉÆÍÌÈ ÆÊÈÉ Ê vê ÉÆÉÊ ÊÆÆÉÊ ÊÆÍvŒÇ ÈÍÉÉÆÆÇÉÉ ʈ vœêéæéêf i ÊÊÍÌÈÉÊÉ ÈÉÆÍÉÆÆ ÇÉÉgÆÉÆÍÌÈÂÉÌÆÍjÇÉÉÊÉ ÉÉÆÍÌÈ ÇÊ ÊÂÈÍÈÍ ÊÆÆÉÌ ÊÆÆÉÌ Î}ÆÍv ÉÈÇ ÊÌ~Ê ÈÆ ÉÊÆÉÉÉ ÊlÍÍÇÉÊÇ ÍÈ Æ Ê ÊÊÉÉÆÉÉÇÉÆÉŠÉÉÆÍÌÈ ÌÉg Ê ÊÉÇÌÈÉÊ ÊdÌÊ ÉÆÆÇÉÉ ÆÍÉÉÈÆ ÎÈÍÉÆÍÇÉÇÉ ÆÌÈÇÍÊÂÊÆÇÇÍÇÍÌ ÊÊ ÈÍÉ ÊÑÕ ÑÊdÇÍÇ ÌÈÍÆÊÆŠÆ ÍÊÉ ÉÉÆÍÌÈÂÈÊÍÆÊÇÉÎ È ÇÊÇÍ Ê ÆÈÈ É ÇÉÆÉ ÆÌÈÂÍÍÈÇÆŠÆÈÌÈ xƒ xƒ xƒ xƒê v v v v xƒê vãéæíìèçâ Â Ê xƒêéæéâ ÇÍ Ç~ÍÉÆÍÉÌÂ Ê vêê Ç ÊÆÍÊÆÉÊ ÇÆÍÌÈÉÂÇÊÉÌÂ Â Ê xé v ÊÉÆÉÆwÍÈÍÇÉÉÆÉÈÌÈÊÉÂÇ ŠÆÉÆÉ ÆÌÈÂÍ ÍÈÆÉÈÍÆÇ ÊÆÃÊ ÆÍ ÍÍÈÇÆŠÆÈÌÈ ÈÍÉÊ ÃÊ ÍÌÈ g ÇÍ ÎÆŠÆÆÉÈÌÈ ÈÍÉÊ ÊËÆÇÍ Ê ÈÍÌÈÉÂ Ê g x ÇÍ ÌÉÊs ÊÉÆÉ ÈÌÈ ÌÈ  ÉÈÇ u É Ç ÈÍ ÌÈÉÂ Ê ÉÊÍÌÈÉÇ ÊÆÇÌÈÉÊ ÊËÉÎÊÊ É ÎÒ ÔÉÈÉ sçsíí ÌÈÉÂ Ì ÎÉÇÉÇÉÇ ÉÊÉÉ ÍÉÇÍÇÉÎ ÆÊ ÈÉÆÍÌÈ  ÉÈÇÂ Ê xç ÈÍÉÆÍÌÈÂ

3 ÂÑÐ ÒÉ ÑÔÖ ÒÊ ÈÉ Âu ÉÈÇ Ês v ÇÆÍÌÈÉÂ Ê ÉÊ ÏÖ ÓÒÐ Î ÈÉÆÆ ÆumÇÆÍÌÈÉ f  ÇÍ y Ê Ê Í ÇÆÍÌÈÉ g ÉÊÂ Ê Â g Ç yéêéé Î ÇÉÆÍÌÈÂ Ê Š ÊÆÍÌ ÈÎÉÈÉ f ÉÈÇ ÇÍu Éu Ç ÈÍÌÈÉÂ Ê Ê féêíìèéâ Ì Ê ÈÉÇÉÈÆÉÆŠÆÎÈÉÆÍÌÈ  ÇÍÊ g i x Ç ÈÍÉÆÍÌ È ev Ê ~ÊÉÆÉÂw ÈÍÉÆÍ ÌÈ ÉÈÇ ÇÍ g {s ÇsÍÍÌÈÉÂ É d Î ÈÍÉÇÉ o kèîçs ÈÍÉÆÍÌÈ f ÉÈÇ g xç É ÈÍÂ Ç ÈÉ ÆÍÌÈÂ Ê Ê g  g Ê ÇÉ Â Ê g ~Ê ÊÉÆÉ xèíéæ ÍÌÈ ÈÊ Â ~ h ~ f w ÊÆÇÍ u Ì ÈÍÌÈÉÂ Ê ÊÌÉÂ~ g ÇÍ ~ Ë Ê ÊÉÆÉw ÇÆÍÌÈÉ ÉÊÂ Ê ÍÍ ÊÌÊ Ç ÈÉÆÍÌÈÉÂ Ê É ËÊ Ê Ì f Ê Î jç~ìí uçæíéê uçæíìèéâ ÊÆÆÉÌÂ É ÂÊ Ê ÎÈÉÆÍÌÈÇ ÒÑÒ Ê Ò ÑÎ ÈÊÇÍ j Ê Î ÈÉÌÆÍÉÆÉfÆÉÆÌÈ f  ÉÈÇ ÇÍ Ê f ÇÂl Ê ÊÌÉ ÈÍÉÆÍÌÈ  ÇÍ ~ g {s ÇsÍÍÌÈÉ ÇÍÊ u Ê wç zèéæíìèâ ÌÉ ÇÍ ~ Ê ÏÖÑ É ~ Î ÉÈÉ  ÊÏÖÑ Ç g Ê ÊvÍÌÈÉÂÇÊ Ê ~ÇÍ Ò ÕÇ ÌÍÌÈÇÂ Ê Ê Ç Ç Â Ê ÊÖÔ ÑÎ ÉÈÉÊ ÉÈÉÂ Ê ÉÂ Ê ÌÍÎ ÈÉÆÍÌÈÂ

4 fw f Ê ÍÌÈÇÍÊ  ÊÊ ÇÍ Ê v Ç ÊsÍÍÉÆÍÌÈ  ÇÍÊÂ É ~g x z  ËÊ Ç ÈÍÉÆÍÌÈ ÉÊÂ Ê Ç ~géêíìèâ f  ÉÈÇÂ Ê Ê ÏÖÑ Ç É ÈÍÉÆÍÌÈ ÇÍ Ò ÕÇ È Çe Í ÇÍÍÉÆÍÌÈÉ f  ÊÊ xç ÈÍÉÆÍÌÈ f  ÉÈÇ ÇÍ Ê ÇsÍÍÌ ÈÉÂ Ê Ê ÉÊÉÉÆÍÌÈ f ÇÍÂ Ç ÈÍÉÆÍÌ È ÊÊÂ Ê ÇÍ Ê gs s Î È~ËÉÆ ÍÌÈ f Ê x w Ëz Âÿvw ÌÉsÉÉÆÍÌÈ ÌÉÂ~ Ê Š x Ç ÇÍ ÈÍ Çi  ÈÊËÇÊ ÊÂ É ÉÊÉÉÆÍÌÈÂÊ ÆÂÇÊ Š ÊÍÍ s ÊÉÆÉÊÆÍÌÈÎÉÈÉ ÉÈÇ ÉÈÈÉÆÉÉÇÌÈ x ÈÍÉÊ x ÃÊ ÍÌÈ à { si ~ v Ê ÊÉÆÉà ÇÍw ÎÆŠÆÆÉÈÌÈ ÊÉÆÉw ÆÉÈÌÈÂ Ê ÊÆÇÌÈÉ { si ~ v ÇÍÊ v Ê Í ÊÉÆÉ ÆÉÈÌÈÉÂÈÊ Â Ë~ ÇÍÊ Î ÇÉ ÊÿÎ ÈÉv ÉÈÉ ÈÂ Ê ÈÍÌÈÉ y x x ÊwÍÌÈÉ ÉÇÍ ÊÉÆÍ vèíéæíìèâ ÆÉÈÌÈÉ { si ~ v ÉÈÇÂ Ê ÆÉÈÌÈÉ ÉÊ Ê ~ ÊÉÆÉw ÈÍÇÉÉ v Êw Ê ÆÈÈÉÆÉÉÇÌÈ ÌÈÂv Ô Ñ ÇÍ Ô ÑÊÇÇÉÉÈÇÂà ÊiÍ dãê~ Ê ~ Î~vÈÉÆÍÌÈÂÇÍÊÊ Ê uéè É si ~ Ç {Ê ÈÍÉ Ç ÊvÈÍÉÆÍÌÈÊ

5 ÉÂ~vÈÉÌÊÉÈÂ ÆÉ Ô ÑÉ Ô ÑÊÊÍÌÈÂ ÉÊ { É { Ê ÊÊÉÍÌÃÑ ÃÉÆÆumÎ ÉÉÆÍÌÈÉÇÂ Î ÇÍÉÌÂ v ÉÊ { ÊÊÃÏÖÎÃÎÂ { ÊÊÃÑ ÃÎ ÆÂ w ÆÉÈÌÈÉÂ ÆÉ Ô ÑÇÍ Ô ÑÊÇÇÉÉÈÇÂ ÉÊ ÉÆÉÉ {Ê Ê ÈÍv~ÎÂ ÉÊ ÇÍÊ ÊÍÍv Ê ÌÉÆÍÌÈÂ Ê Ô ÑÊÊÍÌÈÇÂ { ÊÏÖÎ Ê Ê Î ÌÉÆÍÌÈÂ ÆÉ Ô ÑÊÃ É ÃÉÈÇÂ ÉÊ { v ÊveÇ ÉÉÉÌÊÎÂ eí ÇÉ Â ÇÍÉÈÉÆÍÌÈÂ ÍÍ ~ Ê vvì ÌÍÌÈÊ ÉÂ v ÉÈÊ vvêéæéì vèíéææçéêêíì ÈÂ Ê Ô ÑÇÍÊy Šn ËÈÊ }Éu ÈÍÉ ŠÃÉÈÇÂ ÉÊ Êy Î Ê ÈÉÆÍÌÈÉÇÂ ÉÊ Ê sèíìèé Êy Î ÆÉ ˆ Ê ÈÉÆ ÍÌÈÂ É ÊÉÆÉÊ w Î ÍÍÌÈÂ w ÇÆÉÉÉÆÍÂ Ê Ê ÊÉÆÉ ÇÆÍÌÈÉÂ ÊÂÈÍÎÿ È y x x É vî ÉÆÍÉÆÆÇÉ ÉÂ Ê ÊÉÆÉw ÇÆÍÌÈÉÇÍÊÂ Êw Î ÌÉ Î~ÈÉ ÇÇz ÇÈÆÌÈÎÉÈÍÆÇÂ Ì ÌÉ Êy ÎuÌÈÉÂ Ê ÍÈÆ {Ç ÉÉÆÍÂ ÇÍÇÍ {ÉÈÉ ÈÉÆÇÉÌÊÊÂjÂÉ Î ÆÉÆÇÊÇÍÊ ÆÇÊÆÉÇÍÌÇÊÍÆÍÊÉÉ ÈÌÈÉÂÆÈÍÊÈÉÌ ÍÈÆ y ÉÈÈÂ Î ÍÉ ÈÉÆÇÊÇÍÊÊÍÊÆÉ ÈÌÈÉÂ ÇÇz Ç uæíìèéíæšæèéæé ÆÌÈÇÂÆÇÇÉÈ ÍÆÇÂ ÊÈÃÊ ÆÍ ÊÇÍÊ ÆÉÈÌÈÂ ÊÉÆÉ ÊÉÆÍ ÈÍÇÉ ÊÂÇ xæíìèîçâ xêèãê ÆÍ xêèévìâ ÊÉÆÉ ÊÉÆÍ ÈÍÇÉÉÆÉÈ ÌÈÂ x x x

6 w g ÊÂ Ã Ê ÊÉÆÉÃÉÆÍÌÈÇÂÇÉÍÊ ÊÊÍÌÈÊÉ ÈÍg Êÿ Â~ ŠÆÉÆÉ ÆÌ È ˆ Ã Ê Ê ÊÉÆÉà ÇÍw ÎÆŠÆÆÉÈÌÈ x Êÿ ÊÊÍÌÈÇÍÊÌÂ Ê ÊÉÇÌÈÉ ÊÂ Â Ç Â Ç ÊsÍÍÍÇÉÊÊÉÉÆÍÌ ÈÂÌÉ ÊÉÇÌÈÉÊ ÇÍ ÉÆ ÆÇÉÊÊÉÉÆÍÌÈ ÿw ÈÉÆÉÉÆÉ ÇÆÍÌÈÇÍ ÊÂÇÊ xê Ê xîæééçìèéâ g ÈÎÊ ÈÍ ÊÉÆÉÇ ÎÆÉÉÇÍÊÉfÆÉÆÍÌÈ ÉÈ ÉÉ Â Ê ÊÉÆÉw ÇÍw ÇÆÍÌÈÉÂ Ç ÉsÍÍÍÂ Ê ÈÇ Ê ÉÆÆÇÉÉÈ ÈÍÇÍ ÊÉÇÌÈÉÊ ÿ Ê ÇÍsÍÍÍÉÆÆ ÇÉÊÊÉÉÆÍÌÈ g  g Ê ÂÉÊ }Ê ÉÊ Í ÉÊÊÉÈÇÂÇÍÊÉÆÉÊ ÊÆwÍÈÊÇÍw ÈÉÆ ÇÉÆÉ ÆÌÈÊÉ ÊÉÆÉÊÂÇÆÆÆÇÉÉ ušæéæé ÆÌÈÂÇÍÊ ÈÉÂz Ç uæíìèéèíæçâ ÊÈÃÊ ÆÍ ÊÇÍÊ ÆÉÈÌÈ ÊÉÆÉ ÊÉÆÍ ÈÍÇ ÉÊÂÇ xæíìèîçâ xêèãê ÆÍ xêèévìâ ÊÉÆÉ ÊÉÆÍ ÈÍÇÉÉÆÉ ÈÌÈ ÈÊ ÈÊ ÈÊ ÈÊ ÈÍÉÊ ÈÊ ÃÊ ÍÉÆÉ ÆÌÈ ÇÍ ÇÇÈ ÆÌÈÇ ÊÇÈÆÌÈΠÊËÆÇÍ ÇÆÍÌÈÇ ÊÈÃÊ ÆÍ É ÈÉÆÌÈÉ ÊÉÆÉÊ É ÆÉÈÌÈÉ ÇÍÎÌÉÌÈÉ g xî ÆÉÈÌÈ ÈÎÊÆÌÇ

7 k ÉÈÉÂ