Þ "!# "$ % &!' ( $) *! +',.-0/ ;:<,2= CBDFEHGJÏ K []RM"CcSOY?0_a`bK dfegy?th.?birk;jk_am^_

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Þ "!# "$ % &!' ( $) *! +',.-0/ ;:<,2= CBDFEHGJÏ K []RM"CcSOY?0_a`bK dfegy?th.?birk;jk_am^_"

Bản ghi

1 Þ "!# "$ % &!' ( $) *! +',.-0/ ;:<,2= CBDFEHGJÏ K []RM"CcSOY?0_a`bK dfegy?th.?birk;jk_am^_lzo_ok sotru vxwayrzo{;w} OyF~ R xy u ƒo t" o F~W R š 7o3^8 œc ž 3^8JŸ,.:<- T-B3O 7" <7 Ï Žf "ª' xk «l R G?TMgY? Y?BPR?0UW "eo?j±&dqk []RM"CcSOY?0_a`bK dfegy?th.?birk;jk_am^_lzo_ok ³B fµ w" R Rs^to o "to " o{ru^yl O O }z. 4~H¹; º~c a 3^ˆŠ ;:,.Œ j #Ï K a l R Pl?TSVU CH RK []lm"cwsoy?b_r` KOdfegY?Bh;?0iaK;jk_aM;_RZO_^KomfnRŽ Žf s^truovxway^ R{O w} O RuOỹ ~ a.yruoƒo oto ~V a +',;ž 3^ˆ : 849;7"ž Ž¼» ½'»¾ _ah.]rsv_ Cc]RSc?0UTK [e^swsv_} mjq` `bk^ # l nrn^k"l# ŽK wbu votl O{R Ot^ Rto R. }Àk~H lƒ"ƒk~w Ry} oeoh^áâucu ^Äaµ"oK Ål]RScXCcÆOÁÇÜ ½ÈŽJSViVÆO CW?0iÉCWe^SW?0UkCWSV_RiVÊxKo]RSV_a`2AOSc? Ë<?BSWSc?BZ ÌÍ#ÎRÏ ÐOѼÒ.Ï G?BiT?TM"CW`Q RK"_#Á] Z?B` Ë<]RSFUWeOA.?TScPoQUW?BZ`Q?B_aScMOQMOÅ#]aËxAOSW]lh^_ah^ `QQU CWÂi CWSV_aM^UcZ e^i?tsvuksw?baosw?0u?bm"cw?bzóho ÓU eoôõócwsc?t?bukög_rukqmlccsw] Z e;i?bz D Ö?BPR?BSBK"CWÆ^QÜ _R` Ål]a SW CWÆ^Á CW?TM;ZOU CW]hOeOQ`QZÓPR?TSc Ø`Q_RSWÅl? CWSc?T?0UTKoSc?B "eoqswqmoåpl?tsc ]aë i ]RÁØAOeOCW?TS ÁØ?BÁ]lSW ld Ē MÓCcÆOQUgA;_aA.?TS0K Ö? AOSc]RA.]lUW?#_ MO?BÖ'KOÁØ]RSc?#iT]RÁ A^_Ri CBKBCWSV_aM^UcZ e^it?ts ÁØ] Z?B`RQM'Ö ÆOQiVÆ']lMO? UWÆ^_aSc?BU.CcÆO? A;_aSV_aÁØ? Cc?TSVUx]aËOZ ÂUHCcSW hoe Cc ]lm^u _RUcU ] i Â_ Cc?BZCc]ÙiT]RM"CW?TÕoCcUf "Q?TẦZ QMOÅU QÁØ Ầ_aS i ]lm^z CWQ]RM^_Rò]le CWA^e C Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm^utdó±ú? Q`Q` e^u CWSV_ Cc?ØCWÆO?)_RZ P _am"cv_aår?0u#]aëkcwæo? A^SW]lA;]"U?0ZÚ_R` Ål]a SW CWÆ^ÁÛÖ CWÆpi ]láøa^_asv_ Cc Pl?)?TÕoA.?TScQÁ?BM"CcUØ]RMQM^Z e^it M^ÅÜ_ÚM^]ReOMAOÆOSV_RUW? SW?0i ]lårmoqýt?bsbd ßlà Ï ÐOá á à?0_ascmoqmoå)_r` le^?tm"cwâ_a`¼zo_acc_)á] Z?B` QMOÅ_aSc? QÁØA;]lS CV_aM"C M6ÁÇ_aMo _aaoa^` ÂiT_a CWQ]RM;Ũ UWe^iVÆÇ_RU¼M^_aCWeOSV_a`^`Q_RMOÅRe^_RÅR?gAOSc] i?bucuw MOÅ_RM^Z CWQÁØ? U?BSWQ?BUF_RM^_a`Q U ÂUBKa MÇÖ Æ^QiVÆÇ]lMO?JÆ^_lU ågæ4ç0è éaêoëfìºívîlï0ðñç'ðñè ëtòñè ç ófðñôhéøõ4ö¼ ö ø;ëbù çbú ë ôhçbúhðñívèvû ü ç0òñýþlícò<ûlÿ aû Rõ ö é"ðñèkó çtúó¼ëtè ícúâçtúhý'íéþøófé"ðñòñírëbýøìºívîlï0ðñç ó ëbè ë ôbÿ bö ícò í!vç0ý'ýfê"î"ð"éë ôhðñç0î;û#bòñí! þlícè$$aç ívêlúhèvû&%kê' ícù í(0û&) ëbîoëbþ"ëaû"ü* +-,cü. / ö é"ðñè ó çtú ó ëbè0 ícúqçbúhý'íéþ&ófé"ðñòñí10ívëbî243lú ëtî65vçbðñè- èhëbù ívòñòñíó ëbèüëtô7 ÿ**8 ö ívò í(vçbý ý#êlî"ð"éë ôhðxçbî;û9bòñí! þrívè$:rç ívêrúhèvû%kê' ívù í(0û&) ëbî"ë0þ"ëaûoü* +0,Vü.

2 CW]Ø`Q?B_RSWM_\ÁØ] Z?B`2Ë<SW]lÁ ]RM^?#]lSgÁ]lSW? UW?B "eo?tm;i?bug]rë CcSc_R MOQMOÅØZO_ CV_OD [Š_RMo Ç]aË CcÆO?BUW?_a`QÅR]R ScXCcÆOÁÇŨ it_rmçh;?fit_ru C _lu Ã?TSc?TQSV_OKRG Q`Q?T Ø_aM^Z oa^sw]"_ CBK;³BµlµÉKaÖ ÆOÂiVÆ _RUcUW]oiTQ_aCW?# M^AOe CfUW?B "eo?bm^i?0ukcw]ø]re CcAOe "eo?bm^i?0utk Ö CWÆŠÖk?TQÅRÆ"CcU Ë<]lS?B_RiVÆÙQMOAOe C }]ReOCWAOe C UW?B "eo?tm;i? A^_R S0D4± Æ^?TMØCWÆ^?BUW? Ö?B ÅlÆlCVUF_aSc?g M"Cc?TScAOSW?TCW?0Z_lU¼AOSc]Rh^_RhOQ` CWQ?BUBKlUWe^iVÆØÁØ]oZO?TẦUF_aSc? it_r` `Q?BZ"!#%$'&(& *)+,-. /0.% ÉDĒ MÜA^_RS CcQiTeOẦ_aS0Kº_ŠA^SW]lh^_ahOQ`QQU CWÂiØCWSV_aM;UWZ e;i?ts it_am Sc?TAO Sc?BUW?TM"CfCcÆO?Çi ]lm^z CWQ]RM^_R`4AOSc]Rh;_ahOQ` CH Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm*]rë ]ReOCWAOe CUW?B Pl?TMÚ_RM*QMOAOe C UW?B "eo?tm;i?rd01^]rs\?tõo_aáøao`q?rk¼_a`qår]lsw CWÆOÁÇU Ë<]lS\i ]lá\hoqmoqmoå*uw?tpl?tsv_a`¼ccsc_rm^uwzoe^i?bscu Ök?TSc?ÇË<]Re^M^Z e^uw? Ë<eO`¼QM M^_ CceOSV_a` `Q_RMOÅRe;_aÅR?_aM^Z6UWA;?B?BiVÆ6AOSW] it?bucu QMOÅ2 G Q`?B *_am;zúã?bsw?b SV_OK ³Bµlµ3VD ¼?BSW ]aë Cc?TM KoÖk?TQÅRÆ"CW?0ZØCWSV_aM;UWZ e;i?tsvufe;u?#_am QM"CW?TScÁØ?BZ Â_ _ascâ_aho`q? CWÆ;_ CgSW?BAOSW?0U?BM"CcU54ci ]RM"Cc? ÕoC6^K UWe^iVÆÇ_RUºCWÆ^?JUHCV_ CW? P _RSWÂ_ahO`Q?g]aË2mJÂZOZ?BMÓ[Š_aScÊR] P[] Z?B`QU7 ²g_aÊR?BSBK^³Bµ"R38RR?T`Q M^?TÊxK^³0µ"9VDºŽ A^_RS CcQiTeO`Q_RSFCH Ök?TQÅRÆ"Cc?BZØCcSc_RM^UWZOe^i?BSBKoiT_R` /(' EDF%G($HIDF$J' )ñk ÂU¼]RMO? QMÇÖ ÆOÂiVÆCWÆO? QMOAOe CW Cc]a i ]lmlcc? ÕoC Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lmç_am^zçit]rm"cw?tõ"cw Cc]a ]Re CcAOe CFZ ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm _asc? Sc?TAOSc?BUW?TM"CW?0Zh" LK^?TÕoQhO`Q?JA^_RSc_RÁ?TCW?BSWQÝT?0Z\ÁØ] Z?TẦUM U e;ivæ _RUFM^?TeOSV_aÒM^? CHÖk]RScÊoU- ²k?BMOÅRQ] _am;zf1osv_ruci ]lmobk4³0µrµ'9vd#ē MCcÆOQU A;_aA.?TS0K.Ök?\Ö Q`Q`FUHCce^Z ŠAOSc]Rh^_RhOQ` ÂUHCcQiCWSV_aM^UcZ e^it?tsvujö CWÆ6_ Z?TCW?TScÁØ M^QU CWÂiÓQMOAOeOC bcw]a U Cc_ Cc?)ÁÇ_RAOAOQMOÅO D?RDQK _Ë<eOM^i CWQ]RM Ë<SW]lÁ CWÆO?ÙA^_RU CØ MOA^e C U eoh;u?t "eo?tm;i?gcw]cwæo?jiteoswsc?tm"cfp _a`qeo? ]lm"cw? ÕoCFP _ascâ_aho`q? ÉD¼IfMO?JUWe^iVÆCWSV_aM;UWZ e;i?ts¼âu¼ccæo? ]RM^? Ö ÆOÂiVÆ_RUcU _a`qeo?]rë¼cwæo?i ]lmlcc? _ascâ_aho`q? CW])?TPR?BSW )P _a`qeo?]aë¼ccæo?\a;_ru M^AOe C#UWeOh UW?B "eo?tm;i?ø_a`qsw?0_rz ŠUW?T?TM6QM*CcÆO?ÇZO_ CV_OD\»gÆOÂU QMOAOe CW Cc]a UHCV_ CW?ÁÇ_aAOA^ MOÅŠiB_aM*h.?Ø? Ô i Q?TM"Cc` Sc?TAOSc?BUW?TM"CW?0Zho *_ÓCWSc?T?lDÇ e^ivæ*ccsc_rm^ucz e^i?bscu#_asc?çit_r` `Q?BZP Q2R0.% S.% T oqmoår?bsbk ³Bµlµ'9VD Ž AOSc]RhO`Q?TÁ Ö XCcÆ UWe ÔØÕ*CcSW?B?CWSV_aM^UcZ e^it?tsvufâu#cwæ;_ C'CWÆ^?T Cc?TM^ZÚCc]Š "Q?TẦZÚPR?TSc Ầ_aScÅR? CWSc?T?0U <Ö QÝT?fÁÇ_} ÅlSW] Ö_RUUVXWCYºË<]RSk_\UW?B "eo?bm^i?j]rë ZO_ CV_']aË ÕO_RÁA^`?lKlQM CWÆ^?#_RAOAO`QQiB_ CWQ]RMÙUHCce^Z Q?BZÓ M)CWÆOÂUkA^_aA.?TS0Ko]RMO?#]RhOCc_aQM^Ũ CWSc?T?0U Sc?B "eoqsc MOÅ ] PR?BS _ ÅRQÅl_aho ÁØ?TÁØ]RSc CWÂiTU#ÁÇ_} h;?øe^uw?bzcw])` QÁØXC CWÆ^?ÅlSW] ÖgCcÆŠ]aËFCcÆO?CWSc?T?\<?RD Å^DQK2ho Š` QÁØXCc M^Å CWÆ^?'ÁØ_aÕ Á eoá Z?BA CWÆŠ]RË4CcÆO?i ]lm"cw? ÕoC0KO D?RDQKO]RË4CcÆO?'CWSc?T?lK^_aM;Z)ho `QQÁ CWQMOÅÇCcÆO?'ÁÇ_ Õ QÁ\eOÁ MoeOÁ\h.?TS\]aË i ]RM"Cc? ÕoCcUBK bd?ld KºMO] Z?BU]aË CcÆO?ÇCcSW?B? VDÓĒ MÚCcÆOÂU'A^_aA.?TS0K QM^U CW?0_RZ2K4Ö?ÇAOSc]RA.]lUW?Ø_ MO?BÖpÁØ]oZO?T`xË<]RSg_ AOSW]lh^_ah^ `QQU CWÂï CcSc_RM^UcZ e^i?bs Ö CWÆZ?TCW?TScÁØ M^QU CWÂi# MOA^e C bcw]r U Cc_aCW?fË<eOM^iÉCc ]lm QMÙÖ Æ^QiVÆ)CWÆOÂUgË<eOM;iÉCWQ]RMŠÂÜ i ]láøa^_ri CW`Q SW?BAOSc?BUW?TM"CW?0Z2K ho ÓU Æ;_aSc MOÅA^_RSc_RÁ?TCW?BScUk]a˼i ]lm"cw? ÕoCVU Ö ÆOÂiVÆ _asc?_luwuw] i Â_ CW?0ZCc]U QÁØ Ầ_aS']le CWA^e C\Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm^utd Cc]Š` ]o]rêú_ C'CWÆ^? AOSc]RA.]lUW?BZŠ_R` Ål]RScXCcÆOÁ ÂUJCcÆ^_ C#XC U?0_aSViVÆO?BÜ Ë<]RSf_Ói `Qe^UHCc?TSc M^Å ]aë¼ccæo?\mo] ÔØÕ)CcSW?B? CWSV_aM;UWZ e;i?ts0d»gæo?\zo_acc_ U CWSce^i CWeOSc? CWÆ^_aCfSc?TAOSc?BUW?TM"CVUgCWÆO? i ]RM"Cc? "ÁØ]lSW?_CcSW?B? hoe M^ÅR`Q? SW]o]aC _RiT i `QQi Z QSW?0iÉCc?BZÙÅRSV_aAOÆ D ] ^ Ñ Ò_A`FÐOá ã à âiapbgã7cedgf ÐhChjiÚÐOáFÍfѺÍ#älkWä ÎlÏOä ÒmfÐOÑ à Ð^λgÆO?`Q?B_RSWM^ MOÅ _R` Ål]RScXCcÆOÁ eoôõùcwsc?t?\aosw]lh^_ah^ `QQU CWÂi#CWSV_aM;UWZ e;i?tsvu5 MOÅl?TS0K ³0µRµ'9 i ]RMO U CWSce^iÉCVUJCcÆO?\ÁØ] Z?TònSXp3 ts u gë<sw]láwv4:<- ž 7yxB7 : 1CxU?0 le^?tm^it?bu u Z{} ~u u Y ~ ~ u CW] ]le CWAOeOC¼UW?B "eo?bm^i?0u p < {ƒ p p Y ~ ~ p K Ö ÆO?BSW? u _asc??b`?bá?bm"ccu ]aëx_ ^MO CW? _a`qaoæ^_rh;?tc ˆ Dº»gÆ^QU Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm ÂU Sc?TAOSc?BUW?TM"CW?0Z'ho _fcwsc?t?k MÖ ÆOÂiVÆ?0_RiVÆ\QM"CW?BSWM^_RòMO] Z? ÁÇ_} 'Æ^_}Pl? Ç?B`?BÁØ?TM"CJ]aË ˆ K CWÆO?BSW?TË<]RSc?'_RUcU ] i Â_ Cc M^Å_ØẦ_ah.?T`Š F ˆ Cc]Ç?B_liVÆÙ_RSciRDFŽ MO] CWÆŒ ÂŨ Ầ_ah.?T`Q?BZØÖ CWÆÇCcÆO?fUW?B "eo?bm^i? CŽ ]RË `Q_Rh;?B`QŨ ]RM _asvitu¼ë<sw]lásc]o]acfcc]mo] Z?RK i ]lswsc?buwa.]rm^z QMOÅ#CW] _'A^_aSWCWÂi e^`q_rs *!<3Š$ R( Kl?RD Å^DQK"_aC UW]RÁØ? A;]"U CWQ]RMSWQMØCWÆO?#U?0 "eo?tm^it? _i ]lmlcc? ÕoC']aËk`?BMOÅaCcÆ2 ÂU CcÆO?ØP}_R` e^?; CŽ ]aëkcwæo?øaosc?bit?bz QMOÅŠUWeOh^UW?B "eo?tm;i? u Ž DS _RiVÆ MO] Z?_ CfZ?BA CWÆ" ÓÂUJCcÆO?TSc? Ë<]lSW?_lUWUW] i Â_ Cc?BZÖ CWÆ*_ÇÁØ] Z?B`4]R˺CcÆO?\]le CWA^e C#Z ÂU CWSc hoeocwq]rmqm CWÆ^QUJiT]RM"CW?TÕoCBKnSXp s u #Ž { CŽ CV_aQM_Ø`Q] it_r` ]Re CcAOe C#AOSW]lh^_ah^ `QXCH Ë<]RS7p <bd?rdqk;ål Pl?TM u ÉK^]RM^? Ë<]R`Q` ] ÖJUgCcÆO?`Q]RMOÅl?BU C A.]lUcU QhO`Q?A^_ CcÆŠË<Sc]RÁ CWÆO? SW]o]RCJCW]Ó_ÓMO] Z?\_)Z?TA CcÆF Ù_RiTiT]RSVZ QMOÅØCW]ÓCWÆO? `Q_Rh;?B`QU u K u K DQD D u Ž DØ»gÆO?Ø`Q]oiB_a`¼]le CWAOeOC A^SW]lh^_ahOQ`QXCH _ac#ccæoâu MO] Z?ØQU e^uw?bz*cw]áø] Z?T`[p DØ oqm^it? nsxp3 s u it_am _R` Ög_} U'h;?)Ö SW C Cc?TM nsxp s u ÉK CWÆO? ] Pl?TSV_a`Q`FQMOAOe C }]ReOCWAOe CØi ]lm^z

3 CWQ]RM;_a` Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lmšit_amùh.?z?bit]ráøa;]"u?0z2ko_ribi ]lscz QMOÅ CW]ØCcÆOQUgÁØ] Z?B` K^_lUkË<]R`Q` ] ÖJU nsxp As u { s u Ž / Ö ÆO?BSW?T < u gâü CcÆO? ZO?TA CcÆ]aË CWÆ^?\MO] Z?]R˼CWÆO?\CWSc?T?\_lUWUW] i Â_ Cc?BZÙÖ XCcÆŠCWÆ^?\`Q]RMOÅl?BU e ÔØÕ CŽ { u 3 #Ž ]RË u DŠ14QÅRe^SW?س ÅRQPR?0Uk_ÇUWQÁA^`?? ÕO_RÁA^`? ]aë¼_øu eoôõ)cwsc?t?#cwsv_am;uwz e;i?ts0d H³ e 5 P(c) = 0.25 P(b) = 0.3 P(c) = 0.3 P(c) = P(a) = 0.3 P(c) = 0.5 P(a) = 0.7 P(a) = 0.6 P(b) = 0.3 P(a) = 0.4 P(c) = P(c) = P(c) = 0.4 P(a) = 0.8 P(b) = 0.1 P(c) = º ÅleOSc?³!"$#&%' (#&%)* +-,'.%0/1324*-5-)% 6879:9:; < ˆ { ³ OQP Š{ HR TS TU =AVB%2 * #W*,)H6nS R s l ³l³ { = ns R s ³R³ { P(b) = 0.4 P(c) = 0.1 X i*ðoáky'á Î(h4â[Z á â7htkñ à â]\th Ñ Ð à ä à ` Ì k `Fá Ð^ä ÏG^`_ Ē M CcÆO?)ÁØ] Z?B` AOSc]RA.]lUW?BZ Æ^?TSc?RK CWÆ^?ÓQMOAOe C }]ReOCWAOe CÇi ]lm^z CWQ]RM^_R`kZOQU CWSc h^e CWQ]RM 3 s u ÂU\Sc?TAOSc?BUW?TM"Cc?BZ6ho mf- *y ')> a%$~$t' b' ) / *% E '%!öd" _RiVÆ #$~( ]RË CWÆOÂU\ÅlSc_RAOÆ QU _RUcUW]oiTQ_aCW?0Z*Ö CWÆÜ_ $dcz$ R'De Ž)f { Ž.g KºiT]RScSW?0U A.]RM;Z M^Å)Cc]_a`Q`¼CWÆ^? A^_ CcÆ^Uh <]RË P _asc ]le^u `?BMOÅaCcÆ^UA ˆ ¼Ë<Sc]RÁCcÆO? SW]o]aCk]aË CcÆO?fCWSc?T?fCW]CcÆOÂU <$J' TD `xccæo?buw? i ]RM"Cc? ÕoCcUk_aSc? _RUcUW]oiTQ_aCW?0Z Ö CWÆÙCWÆO?Uc_aÁØ? `Q]oiB_a`2]le CWAOeOCfZ ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm\ s u Æ^_RU¼_'UWe ÔØÕ QMe Ž)f ÉD QÊR? MØUWe ÔØÕ#CcSW?B? CcSc_RM^UcZ e^i?bscubk}?b_livæ M"Cc?TScM^_a`"MO] Z?kÁØ_} 'Æ;_}PR? _#ivæoq`qzë<]rsº?tpr?bsw?b`?bá?bm"c ˆ ÂUFẦ_ah.?T`Q?BZ Ö XCcÆÇCWÆO?fi ]RScSc?BUWA;]lM^Z QMOÅ'?T`Q?TÁØ?TM"C ]RË ˆ Êl?J M)U e ÔØÕ CWSc?T?ÙCcSc_RM^UWZOe^i?BScUBK¼CW] ]lh Cc_R MmnSXp s u VKk]RMO?ÙË<]R`Q`Q] ÖJU\CcÆO?A^_ CcÆË<SW]lÁ CWÆO?Sc]o]aCØCW]6CWÆ^? Z?B?TA.?BU CfMO] Z?ØiT_R` `Q?BZ0 jihiqkbil m- ]RSVZ QMOÅØCW]ÓCWÆO?Ầ_ah.?TẦU u K u Kx? CViaDQD D#»gÆO? `Q] it_r` ]ReOCWAOe C Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lmó_ C CWÆOÂU MO] e;u?0zøcw] AOSW?0Z ÂiÉC p ]RS CcU AOSc]Rh^_RhOQ` CH Pl?TSV_a`Q` i ]lm^z CWQ]RM^_R` Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lmùâukcwæ^?tsc? Ë<]RSc? ÅRQPR?BM)ho nsxp As u { ' s jihitkmil m- u Ö ÆO?BSW?CWÆ^?ÓU?TC]aËgi ]RM"Cc? ÕoCcUne Ž)fIfpo'fd _RUcU ] i Â_ Cc?BZ*CW]ÙCWÆ^?ÓZ?T?BA;?0UHCM^]oZO?; :ihitkmil m- u i ]lm"cc_aqm^u'_šuwe ÔØÕÚ]RË u DÓ»gÆO?ÇÁØ] Z?T` it_am h.? e^uw?bz6h.]acwæ6cc]i ]RÁØAOeOCW?ØCWÆ^?Ói ]lm^z CWQ]RM^_R` AOSc]Rh^_RhOQ` CH )]RËF_ÇÅRQPR?BMŠ MOA^e C- ]Re CcAOe C'U?0 CcAOe C'U?0 "eo?tm^it? ÅRQPR?BM*_aMÚ M^AOe C\UW?B C CWÆ^? QMOAOe CP _RSWÂ_ahO`Q? ib_am6i ]RM"CV_aQM*Z?TẦ_} R?0ZŠP _a`qeo?bu ]aëºcwæ^?']re CcAOe CJP _ascq_rho`q? _RUgQMÙ F_RSWÂ_ah^`?'?BMOÅaCcÆ[Š_aScÊR] P [] Z?B`QU-VD ts&u v ž,<zf,.-b7v$w 7o3 ža84: 849?xÓ <9.,;ž}:Xx0/ºˆ ±6?ŠAOSW?0U?BM"CÆO?BSW?Š_ i ]lm^u CWSce^iÉCc Pl?Ù`Q?B_RSWM^ MOÅ _a`qår]lsw CWÆ^Á Ë<]RSÇhOeOQẦZ M^ÅÚCcÆO?ŠÅRSV_aA^Æ]aË#CWÆ^? ÁØ] Z?T`F_RM^ZÚUWA.?Bi Ë< Ö ÆOÂiVÆ ZO_ CV_)A.]RQM"CcU'_RSW?e^UW?BZ*CW]eOAxZO_ Cc?Ç?B_RiVÆÚ` ] ib_a` ]Re CcAOe CÁØ] Z?T` %

4 _luwuw] i Â_ Cc?BZÙCW]ÙMO] Ål]RScXCcÆOÁ QUf]RM `Q MO?_aM^Z*]RA.?TSV_ QMOÅŠCW]*CHÖ ]ŠSc?TÅl ÁØ?0U EH³'_RZ^Z M^ÅMO?TÖ M^]oZO?BU\_RM^Z UW ÁØAO`Q eoa.z^_ CWQMOÅ*CWÆO?)` ] it_r` ]le CWAOeOC Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm^ug_ Cg? Õ ÂUHCc MOÅ MO] Z?BUBKO_aM;ZF ¼ÁØ?BSWÅl MOÅ A^_aSWCcU ]aë CWÆO?#ÅRSV_aAOÆÓÖ ÆOQiVÆ)SW?BAOSc?BUW?TM"C UW ÁØQ`Q_RSfZ ÂUHCcSWQhOe Cc ˼CWÆ^?TSc? _asc?á eo`xcc A^`?ØU?0 MŠCcÆO?CcSc_R M^ MOÅ)ZO_ CV_ÇCWÆ^?T Š_aSc? i ]lm^it_acw?bm^_ Cc?BZ) M]RSVZ?BS Cc]Ø]Rh CV_aQM_ØUW M^ÅR`Q?#QMOAOeOC- }]le CWA^e "eo?tm^it? A^_aQSBD H³ºŽ Ë Cc?TSF?BPR?TSc ']Rh;U?BSWP _ Cc ]lm\ u p Ål]RScXCcÆOÁ&eOAxZO_ Cc?BU CcÆO? ]ReOCWAOe C ZOQU CWSc h^e CWQ]RM^U ]aë CWÆO? MO] Z?0Ũ Ë<]lSgÖ ÆOQiVÆ(e Ž)f. i ]lm"cc_aqm^uk_ UWe ÔØÕ ]aë u K A.]lUcU QhO`Q _RZOZO MOÅMO?BÖpMO] Z?BU <Ö CWÆẦ_ah.?TẦU u 3 #Ž g eom"cwq` u e Ž)f Ë<]lSJU ]lá?v#$~( D FPR?BSW ]Rh;U?BSWP _ Cc ]lm^ubk;ccæo?ç_a`qår]lsw CWÆOÁ _ac CW?BÁØA CcU#Cc]ÙÁØ?BSWÅl? UWeOh ÅRSV_aAOÆ^UfÖ ÆOÂiVÆ _asc? Ë<]leOM^Z UW ÁØQ`Q_RS?BMO]ReOÅlÆ K"h" ÇiT]RÁØA^_aScQMOÅ CWÆO?P6³ A^_R SVUF]RË U e^h bålsc_raoæ^u¼sc]o]acc?bz _ C CcÆO? MO] Z?BÜ CWÆ^_aCJÆ^_}PR?'UW?T?TMŠ_aCJ`?0_RU CgÁØQM ]Rh^UW?TScP _ Cc ]lm^utdf[?bswål M^Å CHÖk]ÇU e^hoårsv_aaoæ;u ÂU'?B "eoqp _a`q?tm"c'cw]ë<]lscit MOÅÙCcÆO?TÁ CW]UWÆ^_aSc?ØA^_aSV_aÁØ? Cc?TSVUS _lu Ö?B` ` _lu'sc?bz e^it M^Å)CcÆO? UW ÝB?Ç]aË CWÆ^? Sc?TAOSc?BUW?TM"CV_ CWQ]RMŠ]RËFCWÆ^?Z ÂU CWSc hoeocwq]rm<éd ŽÁØ?TScÅR? QU#A.?TSWË<]RScÁ?0ZŠh.? CHÖk?T?TMCWÆO?ÅRSV_aAOÆ;U Sc]"]RCW?0ZÙ_aCfMO] Z?0U R _am^z S Ë\ R TS páøqm_rm^zùcwæ^?áø?tscår?\uwe^itit?t?0zoutd»gæo? Z? CWÆ^?U QÁØ Ầ_aScXCH ÓÁ?0_RUWeOSc?#_RM^ZÙÁ?BSWÅl M^Å_R` Ål]RScXCcÆOÁ CWQ]RM^UBD ts : ˆ :< 3 ž :*xv 7o3O-}1 ž 7Š57(x\7o7 8Ó,,x07yv 1 º9^ž 3z /4- Ē M]lScZO?TS CW] i ]RÁØA^_RSW?" _RUW oáøá?tcwscqib_a`q` ']Re CcAOe C Z ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm^uvnsxp s R \_am^z nsxp s S _ac CHÖk]M^]oZO?BU R _RM^Z S KO]RM^? ib_amùe^uw?fccæo? eo`q` h;_rivê"?bho`q?ts Z QPR?TScÅR?BM^i?: s S s R!#"M R TS { $ s S "`Q]RÅ n %'&)(+*-,/. mj] ]láa;_asc?jcwæ^?fö ÆO]l`? _RiT i `QQifÅRSV_aAOÆ;UFSc]"]RCW?0ZÓ_ CkCWÆ^?BUW? MO] Z?BUBD Ē M ]RSVZ?BS CW]ÙZ ])UW]^K.`?TCfe^UfZ? ;MO?\CcÆO?Ë<]l` `Q] Ö QMOÅ^DJ? CDl h.? _)UHCcSWQMOÅ ]RËF MOA^e CfẦ_ah.?TẦUTK2_RM^Z S _ MO] Z?RDF>f? ^M^? jil U S l _lu CWÆO?'ÁØ]lU CgSW?BÁ]RCW? Z?BUci?BM^ZO_RMlC ]RË S ]lh Cc_R M^?BZ)h" ØË<]l` `Q] Ö QMOÅ Ë<Sc]RÁ S CcÆO? _RSciBÜ Ö A.]RM^ZÓCW] CWÆO?\UW?B "eo?bm^i?"lrd? C jil U i~wc jijw mily R kh.? CWÆ^?#UW? Ck]aË U CWSc MOÅ"UF]lh Cc_R MO?0ZÇho Ë<]R`Q` ] Ö QMOÅ'CcÆO?#_RSciBŨ U Cc_RS Cc MOÅË<SW]lÁM^]oZO? R eom"cwq`xsw?0_rivæoqmoå CWÆ^? `Q?B_}PR?0U2Ö ÆOÂiVÆÆ^_}Pl? R _lu4_rm_am^it?bu CW]lSBD? ConS l s R 2h;? CWÆO? AOSW]lh^_ah^ `QXCH #]aë Ë<]l` `Q] Ö QMOÅ CWÆ^? _asvitũ _RiTiT]RSVZ QMOÅ#CW]\U CWSc M^Å lk"u Cc_RS Cc MOÅ Ë<Sc]RÁMO] Z? R D¼»gÆOÂŨ Z ÂU CWSc hoeocwq]rmóib_amøh;?f?bu CWQÁÇ_ CW?0Z ho it]reom"cwqmoå CcÆO?JSc?TẦ_ CWQPR?gMoeOÁ h;?bs ]aë2z?0uwit?tm^z?bm"ccu CcÆOSW]leOÅRÆØ?0_RiVÆØ]aË.CWÆO?fiVÆO ẦZ Sc?TMØ]aË2?0_RiVÆ MO] Z?lD»4] i ]RÁØA^_RSW?fCWÆ^?'ÅRSV_aAOÆ^UgSc]o]aCc?BZÙ_ C CHÖk]M^]oZO?BU R _am^z S KOÖk?'? ÕoCW?BM^Z)CWÆO? ' ZO Pl?TScÅR?TM;i? ho Ök?TQÅRÆOQMOÅØ?B_liVÆ)]RË CWÆ^?Z?BUci?BM^Z?TM"CVÜ ]aë R K;_RUkË<]R`Q`Q] ÖJU 01!2"M R.S { $ nswl s R!2"M/ jil U R l jihl U S l% & Ž)fI43 f'ž)f. 65) 1º M;_a`Q` lk CW]Ø]RhOCc_aQM_ÇU oáøáø? CWScÂifÁØ?0_RUWeOSW?lKoÖ?Z? ^MO? \ R TS { 01!2"M R.S 87901!2"M S R y CWÆ;_ CØQÜ e^uw?bzüqm CcÆO?)ÁØ?BSWÅl?ÓAOÆ^_lU?)]aË CcÆO?ÙiT]RM^U CWSce^i CWQPR?Ó`Q?B_RSWM^ MOÅÚ_a`QÅR]RSc CWÆOÁ CW]6Z?BiTQZO? Ö ÆO?TCWÆO?BSgCWÆO?UWeOhOÅlSc_RAOÆ^UgSc]"]RCW?0ZÓ_ C R _am^z S U ÆO]leOẦZ)h.?'ÁØ?TScÅR?0Z2D ts4 È7lž 9.: 849;:<\,;Ó,,x07yv 1 º9;ž}3zº/4- E Ë=\ R TS >ÁØQM _ŠA^SW?0Z? ^M^?BZ6CWÆ^SW?0U ÆO]l`QZ<#Ö?ÓÖk_RMlC'Cc]ÁØ?TScÅR?ØCcÆO? CHÖk]U e^hoårsv_aaoæ;u Sc]"]RCW?0ZÙ_aC R _RM^Z S _am^zšitsw?0_ Cc?_ØMO?TÖ&UWeOhOÅRSV_aA^Æ)Sc]o]aCW?0Z_ C U Dg»gÆO?`Q] it_r` ]Re CcAOe C Z QU CWSc hoe Cc ]lmš_ C U QUg]lh Cc_R MO?0Z)Ë<SW]lÁ CWÆO?'`Q] it_r`2]re CcAOe ÂUHCcSWQhOe Cc ]lm^uj_ac R _am^z S _RUkË<]R`Q`Q] ÖJU s U { s R ns R s R ]RS S?7P s S ns S s R ]RS S X3 /9

5 Ö ÆO?BSW? Ök? ZO? ^MO? ns R s R ]RS S { Ž 65) Ž 5) 7 Ž W b( Ö ÆO?BSW? < R QU CWÆO? `?BMOÅaCcÆ]aË CcÆO? `Q]RM^ÅR?BU C A^_aCWÆ'Ë<Sc]RÁCWÆ^? Sc]"]RC CW]fMO] Z? R Ka_aM;Z Sc?TA^SW?0U?BMlCVU _ AOSWQ]RSkA^_RSc_RÁ?TCW?BS <h.? CHÖk?T?BM _am^z*³ F]RMÓCWÆO?'Z?BA CWÆ)]aË CcÆO?'_Ri it` ÂiJÅlSc_RAOÆ^UBDº»gÆOÂUkAOSc ]ls A^_RSc_RÁ?TCW?BSiT_aM6h.? e^uw?bzúcw]šqm^z e^it? _AOSc ]ls ZOQU CWSc h^e CWQ]RM ] Pl?TS A;]"UWUWQhO`?ÇSc]o]aCc?BZ6_Ri it` Âi ÅRSV_aA^Æ^U UHCcSWe^i CWeOSc?BU Ö Æ^QiVÆË _}PR]lScUºUWÁØ_R` `Q?TS¼ÅlSc_RAOÆ^U _am;z UWÆO]RSWCW?BSFi ]lmlcc? ÕoCcU U?B?kCWÆO? ÁØ Õ"CceOSc? ]aë AOSc]Rh^_RhOQ` e;i?tsvuk]aë oqmoål?ts0k2³bµrµ(9y%vd»gæo?'áø?tscårqmoåø_a`qår]lsw CWÆOÁ it_am)cwæ^?tmh;?uweoáøáç_asc ÝB?BZÙ_RUkË<]l` `Q] ÖJU»gÆ^?'A^_aSc?TM"CcUk]RË R _am^z S h.?bit]ráø?'a^_rsw?bmlcvu Ë<]RS U D ]RÁØ?'PR?BSW> ;it_acwq]rm^ug_rsw?#áç_rz? Cc]A^SW?BPR?TM"C ÁØ?TScÅR?0UgÖ ÆOQiVÆÙÖk]ReOẦZÓ oq?tầz)cw] i it`?0ug MÙCWÆ^? ÅlSc_RAOÆ D¼»gÆO?'MO] Z?0U R _RM^Z S _asc? MO]aCJÁØ?BSWÅl?BZ ˺CWÆO?B )_asc? A^_aSc?TM"CVU ]R˺]lMO?'_aMO]RCWÆO?BSBD ±6?JÁÇ_aÊl?g?B_RiVÆØiVÆOQ`QZ]RË R _'ivæo ẦZ]aË U D[1O]lS¼?B_RiVÆØiVÆOQ`QZ ]RË S <Ë<]R`Q` ] Ö QMOÅ'_aMÇ_aSVik`Q_Rh;?B`?0Z VKl` ]o]rêë<]rs¼ccæo?ji ]lswsc?buwa;]lm^z QMOÅ ivæo ẦZ ]aë U _R`QUW]#Ë<]R`Q` ] Ö QMOÅ#CWÆO?J_RScikẦ_ah.?T`Q?BZ ÉD4E Ë.CWÆ^?TSc? ÂUkMO] UWe^iVÆÓiVÆ^ ẦZ2K _am^z )ÂUkMO]aCg_A^_RSW?BMlCk]aË U KoÁÇ_aÊl? _MO?BÖ ivæoq`qz ]aë U D[ `QUW?RK"XË Ù_RM^Z )_asc?#m^]ac A^_aSc?TM"CVUg]aË4?0_RiVÆÙ]aCcÆO?TS0K SW?0i eosvuw Pl?T`Q ÇÁ?BSWÅl?#CWÆO?BÁÙD >f?t`q? Cc?'MO] Z?BU R _am^z S KO_lUgÖ?B` ` _lü _a`q`2cwæ^?'` QMOÊ UkË<SW]lÁ _am;zócc]cwæo?0u?'mo] Z?0UTD»gÆOÂUf_R` Ål]RScXCcÆOÁ QU#U oáøáø? CcSWÂiÖ CWÆÚSW?0U A.?Bi R _am^z S? ÕOi?BA CfÖ Æ^?TM*_ÓÁ?BSWÅl? ib_amomo]rc h.?øzo]rmo?øh.?bit_re^uw? R _RM^Z S _asc?\a;_asc?tm"ccu#]aëk]rmo?ø_am^]acwæ^?ts0d\ē MCcÆOÂU'iT_RUW?RK _RM6_lU oáøáø? CcSWÂi Z?0i ÂU Q]RM Á\e^U Ch.?)Cc_aÊl?TM )Ö?ÙiVÆO]lUW? Cc]ÚÊl?T?BA]RM^` R _RM^Z Sc?H?Bi C S DP14QÅRe^SW? Ål Pl?BÜ _ UW ÁØAO`Q?'? ÕO_aÁØAO`Q? ]aëºá?bswål?rd e e º #*BG+3)%))%d5G %') # 2J *E H*-5G.%D #&%' H6EFGG# "+24%', # +5j%. 1MH H)%Q2,)-#&2 H*M %'`+3H*E #ph2 +",,Q 5:%) = # 2 E GF-.J'6K,'H%T%)'WCH* +2 *G5 #p W#&2LE DAQQ2pF %)3-# # á _ ÐOѺÏOä h\dy5h Ð^äd_ h à ÏOÎ ±6?ØiT]RÁØA^_RSW?0Z? Õ A.?TSc ÁØ?BMlCV_a`Q` Š]leOS ÁØ]oZO?T` CW])CWÆ^?Ç]RMO?AOSc]RA.]lUW?BZQMm oqmoår?bsbk¼³0µrµ(9yg]lm UWe ÔØÕŠCWSc?T?CcSc_RM^UcZ e^i?bscubk.e^u QMOÅ)CWÆO?ØUc_aÁØ?CV_RUWÊ.D#QPR?BM*_ Cc? ÕoC Ö ÆO?TSc?\?0_RiVÆ Ök]RSVZ*ÂU\_lUWUW ÅlMO?BZ6_aM _RAOAOSc]RAOScQ_aCW?ØA^_RS CW b]rë UWA;?B?BiVÆ6P _a`qeo? <Pl?TSch K4M^]ReOM K _RZH?BiÉCc Pl?RKº? CViJVK CWÆ^? Cc_RUWÊÇÂUkCW]ØQZO?TM"CW Ë< CcÆO?'MO]Re^M)AOÆ^Sc_lU?0U QM)CWÆO? Cc? ÕoCBDF»gÆO?'Lfà f CWSc?T? h^_rmoê i ]lswaoe;u ZO_aCc_ah;_RUW?ÇÖk_lUe^UW?BZ QM CcÆO?BUW?? Õ A.?TSc ÁØ?BMlCVUTDÚ»gÆO?ÓQMOAOe CPR] it_rhoeoầ_asc ÚUW ÝB?RK s ˆ so{ ^³lK QhO`Q?ÙA;_aSWC ]aë U A.?T?0iVÆ Cc_RÅlUBK _am;z CWÆ^?Ù]le CWA^e C PR] it_rhoeoầ_asc U QÝT?ÙQU s dp sm{ D»gÆO?ÁØ] Z?T`fÖk_lUÇCcSc_R MO?0Z] PR?TS l R l ÁÇ_aScÊR?0Z Cc_aÅ"UTKJiT]RM^U CWSV_aQMOQMOÅ CWÆ^? CWSc?T?ØCc]h.? ]aëgáç_ Õ ÁÇ_R` Z?TAOCWÆ ³0OD)»gÆO?ÓÁ] Z?B`FÖg_RU CcÆO?TM Cc?BU CW?BZ <Ë<SW?B?TÝB MOÅCcÆO? ÁØ] Z?T` U CWSce^iÉCceOSW?g_aM;Z CcU A^_RSc_RÁ?TCW?BScU-x] Pl?TS n" l R M^ÅfCcÆO?gÁØXÕoCWe^SW?k]aËxU e ÔØÕ'CcSW?B? CWSV_aM;UWZ e;i?tsvuv QMOÅÓCcÆO?Ç]ReOCWAOe CA^SW]lh^_ahOQ`QXCH _ac D ÇCc]Cc_aÊl?

6 ]ReOCWAOe CZ?BiTQUW ]lm^ubk4 oq?tầz?bz _amü_lititeosc_li SV_ Cc?Ç]aË µ" D 9 ]RM6CcÆO?ÇCW?0UHCU?TCBK hoe C\Sc?B "eoqsc?bz ] PR?BS ³#Ål Å"_aho "CW?#]a˼i ]láa^e CW?BS Á?BÁØ]RSc RD»4] ÁØ_RÊR?QMlCc?TSc?BU CWQMOÅÜi ]láøa^_ascquw]rm;ü Ö CWÆCcÆO?*UWÆ^_aSc?BZi ]lmlcc? ÕoCÇCWSV_aM;UWZ e;i?tsvubk Ök?iVÆO]lUW? CWÆ^?\Ë<]l` `Q] Ö M^Å? Õ A.?TSc ]RMO`Q ÙZOQZ*Ö?T OÕCWÆO? ÁØ_aÕ ÁÇ_a` Z?BA CWÆÚ]a˼CWÆ^? Z QSW?0iÉCc?BZØÅRSV_aA^Æ Cc] ³0OKRhOeOC Ö?f_aẦU ] OÕ?0ZCWÆO?fÁØ_aÕ ÁÇ_a`^M"e^Á\h.?TS ]RË _a`q` ] it_acw?0z M^]oZO?BUBKlbD?lD K UW Á eo`q_acwqmoåœ OÕ?BZÚÁ?BÁØ]RSc ŠSW?0U ]leoscit?bubd± ÆO?BM*CcÆOQU MoeOÁ K2Ö?Ë<Sc]RÝT? CWÆ^? U CWSce^iÉCceOSW?fhOe C i ]lmlcc MoeO?0ZØCW] eoaxzo_ Cc?TSVUF]aË2CcÆO?#Á] Z?B`xeOM"CWQ`;CcÆO?#?TM^ZÇ]RË CWÆ^? CWSV_aQMOQMOÅ)Z^_ Cc_Rh^_RUW?Ög_RUfSW?0_RiVÆO?0Z2D 1^]RSfCWÆO?ØUWÆ^_aSc?BZŠiT]RM"CW?TÕ"C PR?BScUWQ]RM K;Ö ÆO?TMO?BPR?BS#_ÓÁ?BSWÅl? Ë<Sc?T?BZÇUW]RÁØ?JM^]oZO?BUBKRÖk?J`?TC CcÆO?JÅRSV_aA^ÆÅlSW] Ö_aÅ"_aQMCW] CcŨ ÁØ_aÕ ÁÇ_a`;MO] ]aëºcwæ^qugaosc] i?0uwubk Ö??BP}_R` e;_ CW?0Z CcÆO?'ÁØ] Z?T` C0D ±6?CW?0UHCc?BZÙCcÆOQUfÁØ? CcÆO] _RSWQ]Re^UJP}_R` e^?buj]rë CWÆO?ÁÇ_aÕoQÁ\e^Á MoeOÁ Z?0UJQMŠCWÆ^? ÅRSV_aA^Æ D 1^]RSJ?0_RiVÆ? Õ A.?TSc ÁØ?TM"C0KOÖ?CWSc?0ZÙZO _a`qeo?0ü ]aë CWÆ^?]aCcÆO?TSJA;_aSV_aÁØ? Cc?TSVU <CWÆO? UW ÁØQ`Q_RSW CH ÇCWÆ^SW?0U ÆO]l`QZ)ÁØ M M^Å^KoCWÆ^?'ÁQMOQÁ\eOÁ MoeOÁ\h.?TS ]R˺]lh^UW?TScP}_aCWQ]RM^UkÁØQM _ Ck_'MO] ib_amçh.?fit]rm^uwqzo?tsc?bzë<]rs h;?tchö?b?tmøchök] ÁØ?TScÅRQMOÅ AOÆ;_RUW?BU-VKx_aM^ZŠÖk?\A^QiVÊl?BZÙCWÆ^? ]lmo?ö ÆOÂiVÆA.?TSWË<]RScÁ?0ZCWÆ^?\h.?BU CS$ X.% * *y bdfg?0u eo` CcÜ _RSW? Sc?TA.]RSWCW?0ZÓQM\ ^ÅReOSc? nod ÁÇ_aÕoQÁÇ_a` Ö XCcÆ Ö CWÆO]le C MoeOÁ h;?bs ÁØ?TScÅR? ÁØ?TScÅR? ]aë4m^]ozo?bu V R Dñ9 D «D «l D 9 ³ R D «9^³ Dñ R D µ D «9" ³ l R D µ"µ D µo³} a l R D µ"µ D µrnl l R D µl D µ « with mege without mege º ÅleOSc?n 5-)*B.%)42 H-# 2* 3,, %)3,0%)-# #&%)* +-,'.% 2 +,'H*E#p.# 5j%. 532 * # H*E 2 /4!" #&%' T< 6 H-2 *E F-.% HK*E-+-) = *E F3)% *BG+3)%)2 * 53 %T2 2&,,.H6B* %.-, %)-# )`%)DTE%')T) +2 *(%'.-# 2 %)33.*,0H,)%Q%', #,QTQ2,)-# 2*t= it_rm h;?óuw?t?bm Ë<SW]lÁ CcÆO? Sc?BUWeO` CcUBK4CcÆO?Ó_liTi e^sc_li SV_ Cc? ] PR?BS CWÆO?ÓCW?BU C UW? C\ÂUh.? CWCW?BS\Ë<]lS CWSV_aM;UWZ e;i?tsvugö CWÆUWÆ^_aSc?BZÙi ]lmlcc? ÕoCcÜ CWÆ^_RMÙÖ CWÆ^]Re C0Dk[]lSW?'AOSc?BiTQUW?T`Q RKoCcÆO?Å"_aQMÙÂÜ ÅlSW?0_ CW?BS Ö ÆO?BM\CcÆO? ÁÇ_ Õ Á eoá MoeOÁ h;?bs¼]aë;m^]ozo?bu ÂU¼U ÁÇ_a`Q`Q?TS0D ± ÆO?BMÖk? OÕCcÆO?gÁØ_aÕ Á eoá MoeOÁ\h.?TS ]aë4mo] Z?BŨ CW]Ø_Pl?TSc ØUWÁÇ_a`Q`;P _R` eo?v R ÉKo_ U Æ;_aSc?BZ it]rm"cw?tõ"c CWSV_aM^UcZ e^it?tska;?bs Ë<]lSWÁÇUf³RD n'cc ÁØ?BU h.? C Cc?TS\<QM it`q_luwuw> ;it_acwq]rm6?tscsw]ls- CWÆ^_RMÜ_ÙMO]RM UWÆ^_aSc?BZÚ]RMO?lDÓ»gÆOÂU'Ål_R M6h.?Bi ]láø?buuwáç_a`q`?bs _am;zóuwáø_r` `Q?TS _lufccæo? ÁØ_aÕ Á eoá U QÝT?#QM^i Sc?B_lU?0UTD ²k?T R]lM^Z _i?bs CV_aQMÓÁÇ_ Õ QÁ\eOÁ UW ÝB?RK"CWÆ^?TSc? ÂUf_R` ÁØ]lU CfM^]ÓÅl_R M Kx_RM^ZŠ]lMO? it]reoầzšaosc]rh^_rho`q )]lh^u?bswpl?\_ `Q]lUcÜ Ë<]lS#UW]RÁØ? `Q_RSWÅl?\U QÝT?0UTD#±6? _aầuw]\mo?b?bzócw]êr?t?ba QM)ÁØQM^Z CcÆ^_ CkCWÆ^?#Ầ_aScÅR?BSFCcÆO?#CWSV_aM^UcZ e^it?tskqubk"cwæo?'uw` ] Ök?TS CWÆO? AOSc]RÅlSc_RÁ CW] i Sc?B_aCW? CWÆO?gUWÆ^_aSc?BZ i ]RM"Cc? ÕoC4CcSc_RM^UcZ e^i?bs4âubkri ]láa;_asc?bz UWÆ^_aSc?BZ']lMO?RD 1º M^_R` `Q RK MOÅÓCW])MO]aCc?\CcÆ^_ C#e^U QMOÅ)]RMO`Q R l MO] Z?0UTKxÖk?\Ök?TSc? _ah^`?\cw]ó]lh Cc_R MÚµl D _RiBi eosv_rit RK Ö ÆOÂiVÆÜÂU\]lMO` D `Q?BUcU\CWÆ^_RM CWÆO]"U?)]Rh CV_aQMO?BZÜÖ XCcÆMO]6i ]RM;UHCcSc_R M"C ]lm CWÆ^? MoeOÁ\h.?TS ]R˺M^]oZO?BUBD á à Ò à Ē MÙCWÆOÂÜ A^_RA;?BSBK Ök? Æ^_}PR? AOSc?BUW?TM"Cc?BZÓCWÆO?#Ë<]R`Q`Q] Ö MOÅM

7 Ž&MO?BÖ¾A^SW]lh^_ahOQ`QQU CWÂi ÁØ]oZO?T` ÂU CWÂi#CWSV_aM^UcZ e^it?tsvugö XCcÆ*Z? Cc?TScÁØ MOÂU CWÂi M^AOe C bcw]r U Cc_aCW?kË<eOM^i CWQ]RM KlSW?BAOSc?BUW?TM"CW?0Zho _#Sc]"]RCW?0Z\_RiT i `QQigZ QSW?0iÉCc?BZ ÅRSV_aAOÆÖ XCcÆ MO] Z?BU¼_lUWUW] i Â_ Cc?BZ Cc] _ UW? C¼]aËxi ]lmlcc? ÕoCcU _RM^Z ivæ^ ẦZ Sc?TM _luwuw] i Â_ Cc?BZ'Cc]#CWÆO? Z.?BSW?BM"C M^AOe "Á h;]l`qubd¼»gæoâü QÜ _ØÅl?TMO?BSc_R` QÝB_aCWQ]RM ]RË4CcÆO?UWe ÔØÕ CWSc?T? CcSc_RM^UWZOe^i?BSBD Ž it]rm^u CWSce^i CWQPR? `Q?B_RSWM^ MOÅf_a`QÅR]RSc CWÆOÁ¾Ë<]RS4CWÆ^QUºÁØ] Z?T`bKah^_lU?0Z']RM\iT]RM^U CWSce^i CWQ]RM\_RM^Z ÁØ?TScÅRQMOÅÇAOÆ^_lU?0UTD»gÆO?ÁØ?BSWÅl MOÅÇÂUJ]lh Cc_R M^?BZho ÙiT` e;uhcc?tsc MOÅÇA;_aSWCcUJ]RË CWÆO?ÅlSc_RAOÆ Ö ÆOÂiVÆ)Sc?TAOSc?BUW?TM"CJ_ØU QÁØ Ầ_aSJiT]RM^ZOXCc ]lm^_a` Z ÂU CWSc hoeocwq]rm D ¼Õ A.?TSc ÁØ?TM"CV_a`"SW?0U eo` CcUº]lM _fm^_ CceOSc_R`X Ầ_aMOÅle^_aÅl? Cc_RUWÊUWÆO] Ö M^ÅJCWÆ;_ C Ö ÆO?TM CWÆO?gUW ÝB? ]aë2ccæo?fålsc_raoæ ÂU it]rm^u CWSV_aQMO?0Z2KRCcÆOÂUk_R` Ål]RScXCcÆOÁ A;?BS Ë<]lSWÁÇU h;?tc Cc?TSkCWÆ^_RMÇCWÆ^?fAOe^SW?B` i ]lm^uhccswe;iécwqpr?v<m^]çá?bswål? UWe ÔØÕÓCWSc?T?'_R` Ål]RScXCcÆOÁD h h Ðh à Ò#h Î ²g_aÊl?TS0K ^D H³BµoayVD "Cc] ivæ^_ru CWÂiŠÁØ] Z?T`Q M^ÅÜË<]RS_aeOCW]RÁÇ_aCWÂiU A.?T?0iVÆpeOM^ZO?TSVUHCV_aM^Z QMOÅ;D Ē M G?0ZOZ lkf>\dqkf?bzoxcc]rs0k! M $% ' *. /$;K¼A^_aÅl?BÜ ³ D ªF]lSWÊxD ²k?TMOÅl ];KR xdr_rm^z ²k?BMOÅRQ]^K}ªDH³0µRµ'9VD [ _a`qår]rsc CWÆOÁ Ë<]lSF_RUW "M;iVÆOSW]lMO]Re;U QMOAOe C }]ReOCWAOe C ÆOÂZOZ?BM ÁÇ_RSWÊl] PfÁØ] Z?TẦUBD4Ē M %$J * M$dcA* :- -< /$<) Š$ c % < $L -a %) :- c $S. /$ %$J -- *y RK^mJ]lMOÊ ]lmoå^d ²k?TMOÅl ];Koª D._aM^Z\1OSV_RUci ]lmo KOà MOAOeOC-RIfeOCWAOe "eo?tm;i? AOSc]oiT?BUcU QMOÅ;D :%' /$T$T 3%)L. $%GÉK.3b() ³ no³.³ lµ^d R?T`Q j ]lm"cwqm"e^]re^ujuwa.?t?bivæsc?bit]rårm^xcc ]lm)ho )U Cc_aCWÂUHCcQiB_a` ÁØ?TCWÆO] ZOUBD $~ a * T$IcI* :kk9' an l9^d Ã?TSc?TQSV_OK1 DQK^G Q`Q?T RK.[ D K;_aM^Z oaosc]l_acbkog'dt ³BµlµÉD ±Ú?B ÅlÆlCc?BZ)Sc_aCWQ]RM^_R`xCWSV_aM^UcZ e^i CWQ]RM^Ug_RM^Z CcÆO?TQS_aAOA^` ÂiT_aCWQ]RMCc]Æ"e^ÁØ_RM*Ầ_aMOÅle^_aÅl? A^SW] i?0uwuwqmoå^dē M ~ ( $~ - * 0$%G% $!xd G Q`?B RK;[ D^_aM^ZÙÃ?TSc?TQSV_OK1 ±Ú?B ÅlÆ"CW?BZ ^M^XCc? _ae Cc]RÁÇ_ CV_Cc]"]l`QUgÖ CWÆŠ_RAOAO`QQiB_ CWQ]RM;U Cc] U A.?T?0iVÆ_RM^ZÙ`Q_RMOÅRe;_aÅR? AOSc] i?0uwuw M^Å^DF»4?BiVÆOMOÂiT_R` eoá ³l³ R l µrn^³r³bn aj[ KaŽ¼» ½'» ²k?T`Q` _Rh;]lSc_aCW]lSWQ?BUBD oqmoår?bsbk ª D ³BµRµ(9yÉDŽfZO_aA Cc Pl?ØÁ ÕoCWeOSc?BU ]RËkA^SW]lh^_ahOQ`QQU CWÂiCcSc_RM^UcZ e^i?bscubdē M [Š]RÝT?BSBKº[ D K»4]ReOSc? CcÝTÊo RK > D KO_RM^ZÙÃ?TScSW]lMO?RKo[ D K?0Z CW]RSVUBK! H# - *"T 3%):- c $V /$ $a - * Bb #T%$aDx[EH» à SW?0UWUBK^jk_aÁ\h^SWÂZ ÅR?lK^[ŠŽD