BO KHOA HOC va CONG NGHB C~JC NANG LlfQNG NGUYEN TU S6: CONG BoA XA HOI CI-rUNGI-liA VI~T NAM DOc l~p - Tu' do - Hanh phuc -112 INLNT-TT Ha N9i, ngay

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "BO KHOA HOC va CONG NGHB C~JC NANG LlfQNG NGUYEN TU S6: CONG BoA XA HOI CI-rUNGI-liA VI~T NAM DOc l~p - Tu' do - Hanh phuc -112 INLNT-TT Ha N9i, ngay"

Bản ghi

1 BO KHOA HOC va CONG NGHB C~JC NANG LlfQNG NGUYEN TU S6: CONG BoA XA HOI CI-rUNGI-liA VI~T NAM DOc l~p - Tu' do - Hanh phuc -112 INLNT-TT Ha N9i, ngay --15 thang 9 nam 21 ' VIv Thong bao s6 1 v~ HOi thao Cong nghe birc xa tien tien DuO bod CI11 ~ao <;1 Thyc me ~~~I n p'~,(a TV NmtN, tl:f:t So' dl!n t?m*_ (1 /)Jj Ngny MnJSJJ «: TUVCfNG DHKH,,' DEN l'\in h gul R ::ll ~,- 1\ L'Pl,U"~ 4II I{)L, '),l --IP fu1?uij ~ I U 1 r' ') ',/( ( C( Jru1i«w-we q_r',' Tf /'if- is:}: l I _-L----rr t/;t(1, Chuyin M Luu ha Sit ~ IT' d _ M CVCNang hrong nguyen tu chu tri, phoi hop voi Sa Khoa hoc va Cong nghe Da N~ng, C1,lC U ng dung V2 PhM trien cong nghe t6 chirc Hoi thao Cong nghe birc X? tien ti~n vao ngay tai Thanh pho Da Nang Hoi thao la mot trong nhirng heat dong nam trong khuon kh6 Su kien Ung dung, Chuyen giao va D6i mai cong ngh~ nam 217 do BO Khoa hqc va Cong ngh~ ph6i hq'p vai y ban nhan dan Thanh ph6 Da N~ng t6 Chll'Ctu ngay t?i Thanh ph6 8a NKng M1,lctieu cua H<)i thao la nh~m tang cucmg trao d6i thong tin v~ thanh tl,l'uva tri~n vqng Clla trng d1,lngcong ngh~ buc X? tien tj~n; d~y m?nh hq'p tac trong nghien elm, lrng d~ll1g,chuy~n giao cong ngh~, khai thac an tofm va hj~u' qua thi~t bi btl'cx? tien ti6n trong ca~ 11nhv\l'c Yt~, cong nghi~p, an ninh hai quan, H<)ithao co S\I tham d\i cua cac chuyen gia, nha khoa hqc, nha quan 19 d~n tu cac co'quan nghien clm, co' sc)'lrug dvl1g,doanh nghi~p, nha san xufit va cung cfip trang thi~t bi, dich ~l lrng dvng cong ngh~ btl'c X? tien ti~n; O<;lidi~n cac co'quan, t6 chuc, cac sa Id1ahQCva cong ngh~, doanh nghi~p va ca nhan co quan Him d~n linh Vl,l'Cnghien cuu, Ung dvng cong ngh~ blrc X? tien ti~n p1wc Vl,lphat tri~n kinh t~ - xa hqi Tham dv HOi thao con co cac chuyen gia d~n t'lr CO'quan Nang 1uQ'l1gnguyen tu qu6c t~ (IAEA) va cac co'sa nghien clm, doanh nghi~p cua Nh~t Ban, Han QU6c, Thai Lan, Thay m~t Ban t6 chll'c H<)i thao Cong ngh~ buc X? tien ti~n, Cvc Nang IUQ'ng nguyen tll' trfm trqng thong bao v6 HQi thao d~ Quy CO'quan bi~t thong tin, cu can bo tham dv Hoi thao, dang ky trinh bay bao cao, tham lu~n va tham gia trung bay (Thong baa s6 1 cua H9i thaa az,('()'c gli-i khn thea Cong van nay) 1'- Tran trqng cam O'n/ No'i Ilh~n: - Nlm tren; - Lll'u:VT,TI,VP

2 BO KHOA HOC va CONG NGHI~ cue NANG LlfQNG NGUYEN rtr C(>NG HOi\ xa HOI CHiT NGHiA VIJ,tT NAM -D(>c I~p - Tl,l' do - H~nh phuc Ha N9i, ngayafithcmg 9 ndm 217 THONG BAO so 1 HOI THAO eong NGHE BUe XA TIEN TIEN C\lC Nang hrong nguyen nr se chu tri, phoi hop voi So' Khoa hqc va Cong nghe Da N~ng, Cue U ng dung va Phat trien cong nghe t6 chirc HQi thao Cong nghe birc X~ tien ti~n vao ngay 23111/217 tai Thanh pho Da N~ng Day la heat dong nam trong khuon kh6 Sir kien Ung dung, Chuyen giao va B6i moi cong nghe nam 217 do BQ Khoa hoc va Cong nghe ph6i hop voi Dy ban nhan dan Thanh pho Da N~ng t6 clnrc T<;1iVi~t Nam, cong nghe birc xa tien ti~n dii duoc irng dung hieu qua va co trien vong phat trien trong nhi~u linh vue kinh t~ - xii hqi nhu y t~ (dien quang, y hoc hat nhan va X<;1 tii), cong ngh~ buc X<;l(chi~u X<;lkhu trlmg, ki~m dlch hoa qua va thuy hai san xu~t kh~u, xu ly buc X~bi~n tinh v~t li~u), soi chi~u container trong an ninh hai quan,,, Tren th~ giai, cong ngh~ buc X<;1 tien ti~n ngay cang dugc cac co sa nghien cuu, cac doanh nghi~p quan tam d~u tu nghien Clru, phitt tri~n cong ngm va dff d<;ltnhi~u thc:mht\fu trong nghien Clm co ban, nghien Clru ung dvng, phat tri~n va chuy~n giao cong ngh~ Cl,lCNang lugng nguyen tu tran trqng thong bao va kinh moi cac chuyen gia, nha khoa hqc, nha quan ly, cac doanh nghi~p trong va ngoai mrac, d<;lidi~n cac BQ, nganh, dia phuang va cae t6 Chll'C,ca nhan co quan tam dang ky tham dv HQi thao, trinh bay bao cao, tham lu~n va gi&i thi~u cong ngh~, thi~t bi, dich V\l lrng d\lng cong ngh~ blfc X<;1 tien ti~n 1 MvcnicH Tang cuong trao d6i thong tin v~ thanh Wu, tri~n vqng cua ling d\lng cong ngh~ buc X<;1 tien ti~n; d~y m~nh hqp tac trong nghien clm, lmg d\lng, chuy~n giao cong ngh~, cung dp trang thi~t bi v,\ dich V\l cong ngh~ bue X<;1 tien ti~n trong cac ltnhvl,fcy t~, cong nghi~p, an ninh hai quan, 2 TIH)'I GIAN va DJA DIEM - Tho'i gian: Ngay 23 thang 11 nam 217 (d ngay) - Dia di~m: Khach s<;lnminh Toan Galaxy, Thanh ph6 Ba N~ng, Vi~t Nam 3: CO QUAN TO CHUC - Co' quan chii tri: Cl,lCNang lugng nguyen tu, BQ Khoa hqcva Cong ngh~ - Co' quan ph6i hq'p chinh: Sa Khoa hqc va C6ng ngh~ Da N~ng; Cl,lCUng d\lng va Phat trial1 cong ngh~, BQ Khoa hqc va C6ng ngh~ 4 THANH PHAN THAM DV - Cac nha khoa lwc, chuyen gia, nhciquc\niy d6n tu cac co quan nghien Clnt, co sa Ung d\ing, daanh nghi~p, nha san xu~t va cung dp trang thi~t bi, dich V\l ung d\lng cong ngh~ buc X<;1 tien ti~n; - Chuyen gia cua Co quan Nang Im,)'ngnguyen tu qu6c t~ (laea), cac co sa nghien cllu,doanh nghi~p tll'nh~t B21l1,I-{(:in Qu6c, Thai Lan, "" - D~lidi~n cac co quan, t6 Chll'C,C{ICsa khoa hqc va cong ngh~, doanh nghi~p va ca nhan eo qunn tam d6n ITnhVl,l'Cnghien clru, Lrngd~ll1gcong ngh~ bll'c X<;ltien tisn phl,lc v\l phat trisn kinh xu h(>i;ph6ng vien baa chi trung u'o'ngva dia phuong, ta - 5 N(H DUNG V~)l1g, - B,\o c~a, tham lu~n Clla cac ChllY~I?gia, nh::'tkhoa hqc, nha guan ly vs pl1m tricn hq'p tac lrng ci~li1gv<\ chuyen thist bi va dich y\-l giao cong ngh~, cung cap trang ~himh t1,!u,trien ll'llg d~li1gcong ngh~ blrc X~ltien ti6n tl'ol1g ITnhV~I'Cy t~, cong nghi~p, an ninh h,\i quan va cae 11nh V~I'Clien quan;

3 - Thao luan v~ hop tac trong nghien ciru, dao tao, irng dung, chuyen giao cong nghe, cung dp dich vu, thiet bi img dung cong nghe birc xa tien ti~n; - Tham gia tnmg bay, gioi thieu va trinh disn cong nghe, thiet bi ung dung cong nghe birc xa tien ti~n cua cac t6 chirc, doanh nghiep (tai khu trung bay cua SI,f kien trng dung, Chuyen giao va 86i moi cong nghe nam 217) 6 THAM GIA TRUNG BAy T~I str KI: N Cac t6 chirc, doanh nghiep tham gia H9i thao Cong nghe birc XC;l tien tien co nhu du tnrng bay, gioi thieu va trinh disn cong nghe, thiet bi ds nghi dang ky gua C\lC Nang hrong nguyen ill Ban T6 clnrc SI,f kien Ung dung, Chuyen giao va 86i moi cong nghe nam 217 se b6 tri m9t s6 gian trung bay misn phi cho cac t6 ChtTC,doanh nghi~p tham gia HQi thao Cong ngm bttcxc;l tien ti~n Theo thong tin tu Ban T6 Chtfe SI,f ki~n (rng d\lng, Chuy~n giao va 86i mai cong ngh~ nam 217, khu trung bay ctla Sv ki~n dugc t6 chuc tc;licung th~ thao Tien Scm, Thanh ph6 8a Niing tu ngay 22-24/ vai guy mo tren 1 gian hang danh cho cac t6 chuc/doanh nghi~p/do"n vi trong va ngoai nuae giai thi~u va trinh disn cac thi~t bi/sim ph~m cong ngh~/cai ti~n guy trinh - ky thu~t va t6 Chtfe trao d6i, dam phan chuy~n giao cong ngh~ SI,f ki~n dl,f ki~n se d6n hang nghin luqt d~i bi&u 1a cac nha guan 1y a trung uang va dia phuang, cac chuyen gia, nhil khoa hqc, t6 Chtfc/doanh nghi~p, ph6ng vien bao chi va ngmji dan tai tham guan, tim hi&u xu hu-ang cong ngm, tim ki~m CO" h9i/d6i tac hqp tac, 7 DANG KY THAM nl/, TIUING BAy va TRINH BAy BAo cao tham - 1/1/217: Thai lwn dang ky tham dl,f va trinh bay bao cao tc;lihqi th1'1(mftu A); - 1/1/217: Thai h~n dang ky su dl,mg gian trung bay (Mftu B); - 2/1/217: Thai hc;lngui bao cao, tham lu~n (t6m tiit va toan van); - 3/1/217: Ban T6 ehtrc glri gi~y mai tham dv 1-19ith,1 va thong bao hinh thtrc b,lo cao, lu~n (Cac bidu rndu rju(lc giri kern thea thong baa nay) 8 KINI-I PHi THAM DV - Ban T6 chtfc H9i thao khong thu l~ phi tham dv I-IQithao - Cac co"guan, dc;libisu tham dl,f HQi thilo tl,f thu x~p kinh phi di 1C;li, an, a - MiSn phi gian trul1g bay cho cae co"guan, t6 ChLfCdang ky tham gia trung bay sam nh~t (s6 IU~l1g gian trung bay mi6n phi lit hc;lnch~) Ban ra chkc lwan ngllenh, tdin tr(jng cam an Sfl' quan tlim va telitr(j'ciia cac ta chli'c,daanh ngfzifp, ca nl1lin cha IJ(Utlula Cong nghf btl'c X{l tib, tdn D/a chi lien hf: Ba NguySn Thu Giang, CI,ICNang lugng nguyen ttr Dia chi: PI3, TAng 1, Taa nha 113 Tdn Duy Hung, cliu Gi~y, Ha N('>i Di~n thoc;li:(+84) , (+84) , Fax: (+84) Thong tin v~ H('>ithi\o duge dang tai tren website:

4 ~UA'Ao'i3 ~UA AO'i3 : :):) ~UA'AO'i3 'OL6l l (178+) :xud '95; (178+) '917l I176 17l (178+) :~Bmnu~~G '~9N lilh 'Al?!D ng:) ''i3unh Ana Ugll I I 1?qu uql '1 'i3ugl 'WOld :!IP utg ', 'm u~an'i3u 'i3u6ni 'i3u~n 8ti:) ''i3uuio mil U2An'i3N lila L ['[1 [1'[ tfpjju ;)-91Ul (U!!{\ UP1Pft rpl11191j Uljn/ ULVl/llo1j;J opel HIJJ UVI/!/!l/L L[O,[IOIlO[ tfpjju ;)91111P11l Uhf 1t/) UIVI/l if'! JJU!!(J l1pl/j J1yJJUVI/ :guuiti 9:) :xud :!BOIIl u~~g'v '", :!q8 U!G' o :(UyPI np) u~ip qupl ~q'i3u 'i3li<,pfugni UIuqljO?8 oaq U?l D!f/lfL IJN UIBN :ta u,ogfuunb,o:) Z :U?l?A H"1 vn~w

5 M u B /<:::)i~' ~:I - J~)?;;ljI ~P f:'rt r I,;I','J U U I' ;,) l'!;,:1,f)*~gky TRUNG nay I\:c\ r!clj'(; N ; ;;' rt~l S1,1KJBN UNG q~i,o/vadol MOl CONG NGHB NAM 217 "jh~;ifj;ih6;ijdn{mg, ngay (Danh cho t6 chuc, doanh nghiep gi6'i thieu, quang ba cting nghe, thidt bi, dich v{,/ ung dung can ngh btcc xa va (ham du H(ji thdo Cong nghe buc xa tien tien) 1 Ten Co quan/don vi: 2 Dia chi:,',, 3 D~u moi phu trach trung bay (119 va ten, , dien thoai lien he): _, - 1" 4Llnh y\fc heat dong chu yeu:, tot 5 Dang ky trung bay: Tai Chu6i sir kien: Thi~t bi Hi~nv~tD Pano, poster KhacD N9i dung trung bay khac (neu co):,, ',, 6 Tom tat thong tin ve hien vat, noi dung trung bay:,, ~ 7 Dien tich dang ky sir dung tnrngbay: Gian tieu chuan: 9m2 (dai x rong x cao: 3m x 3m x 2,5m, dll bao g6m khung gian hang, 1 ban, 2 gh~, tham trai san) 'r~ 1eu cau ~ 1\ kha ac di lyn ~ tic 'h m 2 8 Cac yeu du khac v~ trang thi~t bi p1wc Vl,l tnrng bay: plziiu Dang kj tnl'l1g bay Xill gii'i v~ CflC Nang /tn;mg nguyen til'tnl'o'c /lgay t!teo afa chi: Ba Nguy~n Thu Giang, C\lC Nang Im;mg nguyen tu Dia chi: PI3, Tfrng 1, Toa nha 113 Trfrn Duy Hung, Cfru Gifiy, Ha N<'>i Di~n tho?i: (+84) , (+84) , Fax: (+84) CC: