Break Dancer kese Sudhra

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Break Dancer kese Sudhra"

Bản ghi

1

2 ? OZ ån ]ùëzeq-', 1,g ãæåq½zgzzß [6na ^nò l^â^ûjq] E q- Ï()K Å ïg E 4]zyKŒÛ O üg 3Ò5" E G L TgDƒ] ½ZZÐ9Loŵñ Æ ò sz úš gzzß Ôq½Zð!* ßÔ q½zz½vð34] E OG òz ÑZ Î{izg&}X ïel ^»½Z I gzz`zc»½zôš~»½zôq½zkôq½z ½Z Vð34] E OG z fôyòôæô]zˆ~] ½Z ',!* yzx{)z~h»½zô]p', Z 4ZŠ~ ä #Ö] fƒ ƒÿ»xsz>+gzz Š X DƒŒ 6, ä #Ö] fy wzziz] ½Z}½Vð34 E OG ] yzázzäƒ ÆòsZ úš!ç òsz{{ oyzûzo[f úˆã]ôz Ýqwà )à ó CÙ~] ½Z}½Vð 34] E OG óq½z}½vð34] E OG gzzßl L ázzäƒ gzzd¾[zn[pôd Ñð òszgñ"~kz ì ~q½z M æem %!* kz{z ÆkZX D0* ËÐV-gFzã.6, ÏZgzZb&ZÅŠZ ÛZñƒ} ð ZÆ}ÑçáZzä Ñ Ér!* r!* wš ÍÎ Cƒk,5+q z,g ã åm M$FÅb {óå]³ðã~}ñçj-àî YƒÜæ¼!* 1 òsz úš )

3 û ùù ôù º û ³³³³ ³³³³ û? OZ ån ]ùëzeq-', 2,g ãæåq½zgzzß ~}ÑçÐ]»',àZzäƒÝqÐq½Z kzå8š:ð Vð34] E OG gzzß {ŠZ ŠÆuñJ-À 0áZzä Gg w=áîg Ô ìggz /Ï0+ iå] ³ ïgl š$ E Ð ',Åq½Z }½ Ð~yZ SgCƒwßñ,g ZìÇìÇb ÏZnºZ X gyðñ~k, ågl5,g P G ÔB? hzhz Ð",Ãá ks õ /43 J G Xe ä³ #³Ö] o³³ $³ ø æem %? + zç EM ÈÎÔgðEQ ÆV zšôgëçm QÆa V1xÓÔ(Ægð $ E N Öû ûû ªoä ôûø Âø àû Úô º nû Úôç+ ³³³³Ûö ] n$ô Þô : ìyá Èâ Û» Ü ù æä Ö!æän ÂoF Ö^Ãi ûû ºº ûûìø à ô DMTQ (Rt(QUPN V&m vö] (oþ] f_ Ö nfóö] ÜrÃÛÖ]E èö Xì4Ð ÆkZ ïg GO 3"Åy E 454& E FO 9 X{Šc* Ì[ZNÚQÔ{Šc* è G GOG ö ZÎ 9Å",Ãá gkzðúåszæ : N â Æóó g«èéll zfð š$ G 3ügzZ >[û 2ü z å) Q 9M g!*cùû 1ü : #Ö}.ø L I û G 4& F è454& GOG E G ] Zg! çm M zšðƒ~š6, zqæ4 î0. g$g M )XÇVz i WÐGL û 4ü gzzðrón N E!*»kSü ^ Q ðmåz Q ö G -8 û 5üX(ÇñYƒ 6, Vð34& GOG E VzgeÐhe, G ÇñWu0* x*» ó óä³ #³Ö] LV V û L ü ÇVz îœå MMéŒ!z N îï5 û E L 6ü 2 òsz úš )

4 ùù ³³³³ û³³³³ û ³³³³³³³³ û û ù û û û û \ ê Q o $ ø V;zÇñWu I LS» ógó»ull V V û 8ügzZ ( F, Å",! gtãvzuzšû 9ü ÇVð, ÅX Xä³³³³³³³³³³³³ nù óôó? OZ ån ]ùëzeq-', 3,g ãæåq½zgzzß Ûô û ûûãô ³³³³³³³³ Öû ûû] èö ßø mû ûû yzš* LL ëzeq-', LL Ü $ ø Ø$ qø æø $ Âø V; z æø ä Ö!æän ÂoF ³Ö^³Ã³iä³ #³Ö] XÇVz Ì Ãá gkz=âød gzzçvîñš ô ³³³³³³³³Ûø ³³³³³³³³ Öû ûû]ø ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ ³³³³³³³³r³³³³³³³³ ÚZZˆózd Æ òsz úš x, g ãåm M$ 16Ð ~Vzg ãåm M$yZÐs x,g ãæ13 ' [ZgzZì_ƒù á áû ]ô ì gyåýq]šxåä h+ (wízm) ån ] X ( xzšm) óó?oz ù Åb&ZÅVÍßÆ*Š~g gzzk ZLLîœÅ_gN»k MM Z ä #Ö] ðø«³ Ø$ qø æø $ Âø ø /YQÌZ ÅwjâãæZ XÇ :L»ä0* óóaîãåm M$ÅÒà XØÑŠ(F, ÅkZÌÃVÇ òsz}uzšnæä \ ä #³Ö] Æ óòó ÃÅb&ZÅVÍßÆ*Š~g gzzkzl L gzzñâ Û«=ÂÅ g W Û)»Vj ãægzz 6, ]âåzãæn, ÒyŠÃ änøûô ûãôöû] èößømû ô ³Ûø ³Öû]ø ³ ³r³ ÚwøÖWxÓ Å Ü $ æä Ö!æän ÂoF Ö^Ãiä #Ö] o $ û ûû û òsz úš üänùûô Ãô ] mû ô Ûø rú ùù òsz úš } ÑZ#Z{O} KXñâ Û«¹F,,Ÿ]Zg Öû ûû èö ßø ûû Öû ûû]ø kù ßù ùùš a]ø ô Yê2012 agâ0. ì Mê POO'çÇÖ] Äne MO 3 òsz úš ) nú] äfã

5 v³³³³ ³³³³ Ú³³³³ ³³³³³³³³ ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ #³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ $³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 4,g ãæåq½zgzzß k n ô Êø oòõ^µ ô æû ö ö * Ññ) ] òsz ]èúš ë E 0!*Ô\Z çgl.( ZÔ zšzgzzkz ä ³nøÖô^³ÃøÖû] Üö `ö iö^³³ò ø ³³eø kû ³³Úø] ø Dâ Û Ü Åu0* z ~ ;ÔPÁzæ E % NE ïil!* ÔÄuïEL 8 BÔ -d GE g I L ð M~ðrM E ~ gš gœ k1z wš1z ó {ó L éo [ÂŒ6,`ª z z» ZŒÛ ÔÜæÓ L L "!Íß}Z:ìy Ks Èâ Û» Ü $ æä Ö!æ än øâø oöf^ãi ä #Ö] o $ ø ö ä0* ] Ð[Â[ˆgzZV ð4h4 IGX ŠÅkZ#Ö ªiz',Ð~? XǃJ, ŠzgŠÐ]Ò6, í~*šätçƒ {zñzz DTNML&m unsm Nt ^føìû Ÿû] ø Œö æ û ÊôE ³³³³³³³³ Û$³³³³ o³³³³ ³³³³ F Âø o³³³³ ³³³³ÖF^³³³³³³³³ iäöööö Ö] o³³³³³³³³ ³³³³ =g³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø [] â ö 1ŠnÒ ŠÞ]J Ôm eû1ü»yòæð òsz}æ ( y{gc* gi) z{~ Y ([ºÔy{gc* gi) g Ü 1 g ê1989. ì Mê PLUèG 4$ M :ì[ é E 5ÅNïELO Å N F LZ ~'LZ q-z ~V⊠yzxåk, 5+ö;g ~ 4 òsz úš )

6 ? OZ ån ]ùëzeq-', 5,g ãæåq½zgzzß Û+ /~._Æ ë5½5" EY E G å q- tz ~öælz ) glz X 6-$} B B Æ ÜzXå^~*Š KZ~ (ìzgš Њ*ZCÙâq-Z {!* ä~ J-VŒXÑ"(,}ŠZgZztØ âzä~~ LZc* Š qzñg( a* Ô³gmºq-Z) Zeq- ', / u0* ~Yê Ze= Š*Z Z à Ýq]g' XÑe~iZ0+Z+4' Ze~ÏŠ ñ)åš*zä~xšh` = B B Æ ÜzX ˆ (,ÌŠZ ÅVñáZzI Z e gzzh{cùb[p» LZÌVŒXŠHƒÎg Ü1~ÂB]à ä Zz ózgenz~ yzgzšïzxîäƒ ŸZ~VzŠ / á VâÇ~VñZge=XŠH0ÌÁg»±Ã^gWò q-zàzz d ZŠ[pÐVÍß~b YHúænÆ Zegz Z yzxñäƒg2+åvƒkhh+' izgz } Ýq ² Y c* Y`K", iúgrlš z!* Æäƒ} ç L~VƒkH KT~ ólp~ X :L»b&Z~,iú hzzðwjâãææòsz úšr# xâzæv;zåk, iú~ zggzz Dâ Û] 5Ð~g ð Z YKÌZ# ~X 5 òsz úš )

7 ? OZ ån ]ùëzeq-', 6,g ãæåq½zgzzß ÂŠHYÐr# xâz~z#izgq-zxd f»~g»å]y W óïg E 4]ÈéLL O ó ~szw 6,T~,6,[Â?q-Z-eZÃ~ ~[ÂÔc* Š qzñ* _gzz c* VZÐZä~XåZƒ ƒr!* r!* wš,bcæxszšz m<!* gzz]uzziz ÛZyZZ wš zz åƒz!* ze~wîg þl I i swsw»[â xâz ÜzÆx á:zizg ˆ0]Š ~ Â[ZX XŠH å;g ½ Åu0* z ~ b _J-k, Wk0* Ær# å;gyúš 6,TÞƒ èg4$ M x áåv-šuû%q-zxˆ0]š Ì ÆòsZ úš=ävrzôˆƒðr# xâz] 5~ -ez åle* Ñèa~XÅ]úŠÅ Ñ~q½ZgZzß åit Z he gšeä~ XVîWágŠeÐy~Ôì¹~Šu c* : Z ZgŠeKZär# xâz ~X}, ÜZegÏt ÆgZÜZ mïæfn % ÆyZ1HgïZÐ ~y s!* Xì Y gôz Ìb kzðã~~šuâz ŠH{gyZª gz6, bzg»q½z}½vð34] E OG XŠH ƒq-ñ~q½z}½vð 34] E OG ããâ~!k\ Z NŠ 6 òsz úš )

8 ? OZ ån ]ùëzeq-',,g ãæåq½zgzzß g0+z LZ8-gCÙ»Ï0+ iv ìtâï0+ içxåë~ Å*Š qçñæóó½ þl I i L~L q½zxìñƒœq',z gvzg DÙZ gzš}š6,æêðv\w~ äyò}½vð 34] E OG ázzäƒ6, k Z 5yj(Z=yZgzŠÆ ä #Ö] fxz, zgg(z" ~ XbŠ ä Š0Z ïg G gàzzäƒ~y WgzZå5:yEZ(ZL Ð O X Å/ÂÐVƒkHLZ zgzgä ~ Xc* Zé»wŠŠßW8- i Æq½ZXì[ƒ0* ',[zzãæ~*šåwš} ZƒkC= YÐVÎ',= ìgïb kz ð òsz6,x!z NW:c* NW\W[ZLL ¹Ðr# xâz ÜzÏZ ä~xvƒ ~ óxó ÇVz c* Wgz ~q½z]ôz CÙ ~ òsz úš Æ"_.Æä ÝqQ',gzZ»ZgÅåå f~yê1995 6, Z s Ô6Ô5 XŠHƒhZzÐ wjâ ãægcæ \ZçGL.( Z ƒq-ñ~q½z ð!* ßáZzäƒ~ gzz 6,#~ Û+ /J-À ð!* ß ( gƒñ) yî0* XŠH0~g«~gŠ ƒh+% Ð k, Xì6, u} )q+ /` W ÐwÅ gzš)fætg«zj+ëz]!* òsz úš ) ~]gzx

9 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 8,g ãæåq½zgzzß X Vƒ;g Ýq]ŠXÅ#Ö}.ÅVð 34 E OG ]! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø lçâ oò1ßù Úö ð òsz}~yîn* DEº Æ oþ ø Úø û2ü ( gƒñ) Y1zÑZœ/ % ~ izgq-zxåxi5~\ gzq-z~ ì[e é5ånïelo Å»[ Æ N ~ }gâ Æ]ª NŠÐZ Âðƒ] 5Ð zšäz6,q-z gzzë á» 6-$ J-À zš{z Z 6, uæyzxì[w$+ Ç!* ÔåyZ âeìýôëã~~ CJ-àHSŠW._Æ ïg E 4]6,ŸgzZ O Xåc* Šg Ã,ÅyZh+' äpñshzš ïgi N V-iZg»~pkZ KZäVrZ NŠgU* WÆ Zª6,}n} úš ðƒðyz â,zq-z ] 5~ I ²¼ HgDW åñzzhe{ñwš(z¼iz0+z»yzx hzzðwjâãææòsz Æb&Z=~ÄÅwÎg þl ^ kzxîy»»zðyz~ I Vð34] E OG ÆòsZ úš ävrzg!* FXXwYãæ}g\}g\ 8 òsz úš )

10 ? OZ ån ]ùëzeq-', 9,g ãæåq½zgzzß ï]šxå Ñ=izgq-Zy WXÅÌ]úŠÅq½Z}½ K ìyã]ôz CÙq½ZgZzß~ gƒñ) Y1zÑZœ/ %VâŠyZX Ô Ñ~q½Z ƒ~ ( ˆ X ( ezgymwz-eî) à ãæ~ï0+ i~ ääåwîgè gzz^~vj ãæ ~#Ö}.Å\W Z X {Ši]ª\W NŠ&Xc* Š 0* ',[zz Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG ÆòsZ úšì\ W ì{gtãæ ~ ìyò»ð òszkzx Cƒ,g tôbšæ òsz úšäð Lg} Xe:YÐ $+1Å Â+Mä ÅÝq]ŠXÅä u0* ÈKŒÛ ~Ü=Z3gæ{Š ì Æ ð } dw! 12 Ær# Š*ZáZzäJ,ÃyZX DWy}gøLZ# Ã]ÔZ {zx TgDWaÆ] 5Ð {z1êš wâwn* ~XDâ Û ]úšå q½zðácz~(,â ~gzz ƒ[x»{zizgq-zg»y WXD gzüzgzzíwã]ôz «ä~xày~q½z}½vð34] E OG ÆòsZ úš{z_æyz ÅyZX AŠñ=)q!k ~k]}½vð 34] E OG yz âãzg!* gzz yò½z Vð34] E OG Z# Qe:>~iZ0+Z ½Z g\»] 5z?ØZ 9 òsz úš )

11 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 10,g ãæåq½zgzzß Ó+ZÅwÎg þl I i } ÂÅ Ñ~ 0Z ïg G à=shzš._æ ïg E 4]6,}nsÜ:~ ² ¼ ðƒ zg O znah+' åh+%~t&ÿ~xšhr6, çgl.( -d GE wš1z* Ññ) ÕäO ] \Z ZÔ g I L aæw Æ]» ', ~ tçgtgš M)gfÆ ä nøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø kû ³Úø] ø ~ gš Œ k1z ÅwjâãægcÆòsZ úš Ø$ qø æø $ ³³ Âø ³ #³Ö] géo ä XVƒŠHƒÌ /_.» Ãy KZgÕÐíäT } x ~½*ŠÃVÆ', VƒgZ / ]¹» zšlzgzz t ãåm M$ ílz~gzzc* â Û «gzzzƒq-ñ~q½z}½vð 34] E OG gzzß~ðòã~šzðz ÅX XˆƒgëÐgâÆ ÁqZÏ0+ i~! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø ] ^Ò ] oòçnñ^ãeæ û3ü ( yî0* Ô[º ) wz } ~ 9-/6A nàº Æ äƒýðwjâãæ~ ì[e é5ånïelo Å»[ Æð òsz N äçgzzúšózge` 10 òsz úš ) Xå;gx~V-ŠZzÅVƒkHI Ð

12 ? OZ ån ]ùëzeq-', 11,g ãæåq½zgzzß * ~Š /{gzzwôü1^ñx Q: Û =ÐGgZ!* }(,} ÅV-{g*»ë~ Xåï á~]š ~ D x»~ ä{g» Q) ç H.c&+S L ( ~ q-z Å( gƒñ) Y1zÑZœ/ %ð äð òszq-zhzzð wjâãææòsz úš V;zX ]úšå Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG gzzßzæ ÒÃ~ŠZÐZ }½Vð34] E OG û%«ˆæä wj]úšåyzäð } XÅ ÔyÒiÎæFN % ázzäƒ~q½zxåýq]šxå Ñ~q½Z ÐV;zXc* Š 0* ',[zz ãæ~wšæyzä Š0Z ÜggzZ f YiÃ/_.Æ W ïg E 4]L O æ¾5" G F gzzä Ýq+Š êl Ð ) ävrz m F, X 1á¼ZŠ~kgÃm F,ãæÆy Š63nÆäz NŠtáZzyƒ ÂñÑp=yyYð Z#ˆÆä `w$+8{z {gyzª yz~x ìg}šx»w, ZÆÄ{À0* ßB LZ={zyŠ q-z XZƒW, Mu"ÐiZ0+Zz tüzæ XÎYZ¹=wjâãqzg»VŒÔ á~q½z}½vð 34] E OG gzz zgzg[pä~~ Š0Z ïg G ˆÆ fgzz yò}½vð34] E OG 11 òsz úš )

13 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 12,g ãæåq½zgzzß Ðwjâãæ XÅÔ]nÐVƒkHL Z ~~0+ zz}.óçg!* \ZçGL.( ä~xšhƒ4zš~tçgtgš D Ÿ=gfÆ á zäƒ~wz änøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø kû Úø] ø Z ( ZeZ~gÑyzg0+Z ezg}wg) ÀÂKìYÌ Ôb)gÑ"Æ<Ñ~TX1á¼ZŠ~kgÃm F, ÆyŠ63 hz ;hz» è454] E OG g* } 6, íx5µñ»in ŠgzZ G úšºœæ ÔLZäT ìyˆ Z µ gšä~ qø æø $ ³ Âø äô ³ #Öô ö Ûû ³vø ³Öû Xc* â Û«wjâã åm M$Zg\Zg\»òsZ Ø$ ]ø Å ( kgãê L òâ g zzñâ Û wj ä #Ö] N â Û Šìà Ì+M Å ) Xñ!* Ý! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø oß ^2oÒkÒ 6nÚÅ^Ûjq] û4ü Š!* WŸgº Æ <Øè$+m Z ([ºÔyMY1zÑZîG G E 0" æi) Š!* Wq¼ ì Ü»[ Æð òsz}æ (, ) } ˆ ²¼Xåk, 5+ö;gV;Æ* * LZ~gzZåÐäZy 12 òsz úš )

14 ? OZ ån ]ùëzeq-', 13,g ãæåq½zgzzß q-zâšhknæ", iúû%q-zx1z :Zz=ÐV;zäR e$.ävrzxðƒ] 5Ðð òszázzóq!wîg þl ^ I XÅ]úŠÅ Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG gzzß=~iz0+zaš ëô nûf$ Öø6, ]úšåyzgzzzƒw, M¹ÐiZ0+Z}½ ÆyZ ~ äƒ~q½zâzƒq-ñ~q½z}½vð 34] E OG g!* «Z# ñƒ c* Š 0* ',[zz ãæ~wš} ä Š0Z ÜggzZyÒiÎ6,áZz * Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG ÂQ'X5yj =ÐzzÅT qzñüze z»gävrzâzƒx ÃVßZzyZ# XŠH0w Z #Ö }B ÆVÍß yz{ò W ŠHc* Š IÐñ~(,=X,Š b Ë:Ë~Ð = Â{Š «Å ä #³ ÖZÔ hz+m~ Ô* Y /_.»ä V) Z Y V~Vzg T6,Åq½Z ]iyzå^~ ãæð)hò ZzKZXå;gYk(,iz', izg ²¼X~Šâ Û Ø%]iYZ ñƒdâ Û.ä{ ZzÔÅÔ x ññ!* x XÅÝq]ŠXÅ^~ ãææyš 12ˆ } ŠHï̵ñ»UßQ',ÅsMZ ½Z~ugMZypg ä`y!* i6,]!* ËÐVßZzyX _w$+~ò3, [ZñÅiZ0+Z 13 òsz úš )

15 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 14,g ãæåq½zgzzß Za~gZŠ ztüz} Z# Yƒlñ{ñOÆ X~Š qzñ* ò3,ìävrz W W ~pàzzäƒ ïg E O B Æ~È0* ÅVziúk, XìàÄgÌpÑShZŠ._ Æ = ä³³³ #³³ ÖZXVƒ;g ÝqQ', [p[påyòzkgšb Xñâ Û«#Ö/Z! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø 1ò+çaå nïâ çì(å nïâ eû5ü }~àzz}º Æ ([ºÔ] Z IÔVc* g3) Vƒ ~ ÐgæÆ VÖè$+~ ì Ü»[ Æð òsz Èéœ/ %ãææòsz úšg / Z Ðólpû%q-Z Xåk, V Ç òszázzóq!!xzƒðk0* Æ Vc* g3) VƒÜ ( æ vßázzsäz q-tz ä VŒ ZƒyZª¹~ NŠxW» ß»òsZ úš `Ø6, ä ]â?ì;gƒhgzz VY ë E Ô\ZçGL.( -d GE I ]úš 0!* Z Ôg L ~Tì;gƒq½Z½Z Vð34] E OG gzz 14 òsz úš )

16 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 15,g ãæåq½zgzzß» ä nøöô^ãøöû] Üö `ö iö^³ò ø ³eø kû ³Úø] ø gš ~ gœ k1z w éo š1z ~q½zkzì~xì;g Y yü=g&+yòk&z * Ññ) ] òsz è ½Z Vð34] E OG yòk&z(zl ÐkZä~XÎGgyÒgNgzZŠHƒq-Ñ ]ÜW, ZæFN % Æ } änøöô^ãøöû] Üö `ö iö^³ò ø ³eø kû ³Úø] ø \WXå ä2igzz ŠÔ fm<!* øoæq½zx ƒ k~wš m½z:~wìk, gzzðãq ñƒî,z6, f} ôæ ïg G,Z ÂÏ0+ i~ ÔZƒW, Mu"ÐVzgÂT6,Æq½Z~ Ïo$+ B B ÆVƒkH LZä~ ÙW* Ðøo0Z Îä Ñ~q½Z }½Vð34] E OG Ð ~È0* gzzà /ÂÌÐ. À ä~1èzgðäw~q½zázzy} fex»ðiïgl næq½z}½vð34] E OG ÌÐZÆ ÒÃ~ŠZÐZ6,ð LZñƒ Z Ñ~q½BZ ÆyZ~ X1 g» ÅVñ» ãææòsz úšgzz ƒhzzðwjâ ãæð XÑäî~ðŠ! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø 15 òsz úš )

17 ? OZ ån ]ùëzeq-', 16,g ãæåq½zgzzß ^n+øúo+ Þ äÿßm Î û6ü ð òsz}~~1\âiæ ( gƒñy1zñzœ/ á ÐwjâãæµµgcÆòsZ úš~ ì Ü»[ Æ VƒkHÉ ågd»:~5zšz ÅVziúsÜ:IÐäƒhZz ÐF~1'Œ¹={ Zz~ ¹Ì Z Xåt¾Ì~g«Æ ñƒët~â' ƒ:é ~ ÐzzÅ",:iú} ÔmZe,iúÔÇVß,ì Ü z ä ZŠZ[f úû%q-z~ð lpx Sg{fg¹{ Zz :ZzgnÆq½Z}½Vð34] E OG gzzß ÆòsZ úšv;zâšhk XŠHÖ~'g(Z"~`WVYä X g»~hçnæäƒ å{iz0+z=xšhv~q½z}½vð 34] E OG ~V-gzZðƒ:Zzg' Æq½Z XÇ ñyƒ0* }½Vð34] E OG m{šhƒr!* r!* wš Z Âä Š0Z ÜggzZ ',[zz ãæ~ï0+ i~ ˆVwP ÐøoãqzgTæFN % c* Š x3, ÃwŠ} ä fgzz yòk& Z ÆVƒ²WáZzÕÐZ}.½pÃVzŠ6,Æê},6,wŠ} ~È0* ÅiúÔÅ/ÂÐVƒkH LBZ ;Vð;ä~Xc* ŠðŠ)gf 16 òsz úš )

18 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 1,g ãæåq½zgzzß q½z}½vð34] E OG Ð~È0* gzzh & ( êq M -êq tm - Â) 34] gz Z fä³» 6,Vð E OG Ð ', Å Ñ~q½ Z XÎä Ñ ~ xš{æ]gzx~f k, ÔŠH g~8-g ãææ òsz úš X Vƒw'~Vñ» ãæðwå(yzô)! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø á^e Î µoú ] lô çâ àâ àúài] nú sz}æôòdæ ( yî0* Ô] Z IVH é58gjõäem E M ò ) ûü +Š~IÐäƒhZzÐwjâãæ ì Ü»yÒÆð ä #Ö] ø ^³Ãø³Úø XåxzøÌÐä wqz(:lætxågzš¹ Ð VCqZ$+V-izgz ÆÏ0+ ixåih gzš ÂÐVÍßIè X f»vðvƒkh :å/_.»ä V):Ô ìgƒ ~ b kz¼ ÑYQ»V>~Ï0+ i~½vƒkh~ b ÅVÂZg{( XÎ"(, }ƒš}ƒšx»ãæ»òsz úš~º }gø Zƒ XÐíð ÆïO G!Z bè&zxd ÒÃ~ŠZÐZ~iZ0+Z}½. }(,gzz 1 òsz úš )

19 ? OZ ån ]ùëzeq-', 18,g ãæåq½zgzzß gzzðñ8-gg»y WÒÃ~ŠZÐZÚÅVÇ òszg á uð"_. Z#g!* q-zxzƒq næ]y WKZ~VsÇ~û%«h+ á Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG gzzß=w ødè äð òszq-z q-ñ~q½zñvqú1»vƒkhgzze :gïz~âå]úšå æfn % gzzašz(, é E 5_yÒ»òsZ úš N ü E L Ò5! ä~v;zxzƒ Š ñ~q½zxhw, M¹=ä 0Z ïg G ggzzvƒ O ZœÅä #Ö] æn f Ô óðƒuðy Ô+MZgâÅVznÆVÇ òsz yz â»w]gz Ô6 gzz)q!!6, ugzzk]c._æ ïg E 4] O yj =gzzzƒw, M¹~ NŠ~g gzz¹üzlpiz0+z[šz!* V ììwjâ{à0* (Z~gzŠî6,kZÆ` W åyzª~x5 wjâãægcæòsz úšv-xìcƒb&z+zåvâz â ~È0* ÅVziúXŠHƒhZzÐòsZ úš~gzz1ûa wš Z ä ShZŠ._Æ ïg E 4]6,}nXÎhez~Vñ» O ãæô~š qzñ JWã½~[Z Ì~ówó XŠHƒó!ó ulðl ÆpÑ)qXà=p Ñ jâ}½vƒkhkzl1l Vƒ}~\g-Ðw Vƒ;g 0* ]ŠXÅä 6,Vð 34] E OG Å*Š~g ðã= /ZX 18 òsz úš )

20 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 19,g ãæåq½zgzzß, ZÌQ ÂÇìe* ZzrwjâãænŠÌª z Š yzz=ät ÇVz g(z~gzšðwjâãægc ',!* Xc* ŠÜŒÛ»LG, ~wîg þl I i gz/z _.»ä wqz(ô«å! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø äþ]çm ^Òçjßù ö Æ ð òsz}æ!zz ZÂÅ ym) û8ü Y1zÑZîG G E 0" ( æ VƒkHZIÐäƒÝÐwjâãæ~:ì Ü»[ zšq-z} Wu%AŠóZgeÔ`Xå_C~ ß=äVrZ hzzðwjâãægcæòsz úš ñƒëônûf$ Öø6,]úŠÅyZÔÅ]úŠÅq½Z}½Vð 34] E OG gz z äƒv;z~ôzƒ q~q½z}½vð34] E OG û%«~ï0+ i~ Å q½zñ»ñyzgzšæ Š0Z ïg G gô O ä #Ö] æn fôyò}½vð34] E OG áz z LZÌ~Xˆƒ', izk, i* ÅwŠ} XZƒW, Mu"Ð~gZiz{W ~ q½zïqä~ Ø$ qø æø $ ³ Âø äô ³ #Öô ö Ûû ³vø ³Öû]ø Xc* zg[pæ Šc* ÃVƒkH [ Z1å:Ø»VñZgeVI~J-À Xà / ÂÐwŠ F 19 òsz úš )

21 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ uä~x äô n øâø? OZ ån ]ùëzeq-', 20,g ãæåq½zgzzß u 0* g )gf Æ änøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø kû Úø] ø ŠH0:Z-Š»Vð 34] E OG \Z ä³³ #³Ö] 6, íxåýq]šxå äƒh+%» çgl.( i Ñ] ù $ ³³Ö] äô³³³ #³Ö]èöÛ³³u ÐgâÆu0* ykœû gzzšhƒ4zš~ü=z3gæ~ Zƒx (Z» ¹ F, (X]ZgtŠyŠÃòsZ úš ä³ #³Ö] XÎä gëã»l Z Xc* Š «/_.»ä x ]úšån=ät ñâ Û«! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø ^m ØÓÞ1 Ø,ß2ö òsz}æ 3 nà ~ 1Òçfa Ú e ( yî0* Ô[º ) + Zƒ ~ r û9ü hýè :ZyZg Zgø :ì Ü»[ Æð GX õ -4 ÆVÍß,Zð } gzz~ð $+1ì rgmð\z ä ³³³ #³³ÖZ Yæ 1zZX ÙW* ÐÝeŽþ L I i k, ½zk, ÅX m { ä #Ö] Üö ãöûø ³uô ø o$+,zxå é5!æ Âq-Š4, E N ÆyQÔ* ì ÚÐ _ È ÅƒÌ6,V\W~gøÐzzÅ g~wj â ÄZŠÃVÍß ïb ÆyZëÔ ñƒçgi!* ÐÚŠhÓZg 20 òsz úš )

22 ? OZ ån ]ùëzeq-', 21,g ãæåq½zgzzß ð N* g Z XTgÑ~äh Z+ ÆyZgzZ UM~d$ Û úš~ò» ƒz (Z*»Z}.å½æGL % i~ò» JŠÍu ) Z ( 1 ßÆòsZ]èúŠÐQäVÇ òszæ½%! >ÅòsZ ( JŠÍu gz1vâšyq Å]úŠÅq½Z}½Vð 34] E OG gz z Å ) ÆòsZ]èúŠ{zÐ ƒ~{ ázæq KìY~œ/ % Âc* Wy~V${zZ#XÎä Ñ~ q½z}½vð34] E OG gzz ß E q- Ï()K Å ïg E 4]zyKŒÛ O üg 3Ò5" E G L ä #Öô ö Ûû vø Öû]ø LLÎìÐí G -Í VÍßgzZì V á ÃaÆ ïg E 4]ñ ZgzZyKŒÛGL O ê $ i zgz òsz ú Š -d GE I zã!* ÆkZXì g VZiz ÛÓŽL þ I Ôï» ö 0 Å L i ~VßŠÆ kû ³³Úø] ø gš wš1z* Ññ) ] \Z çgl.( ZÔg ~ géo Œ k1 Z zzåäåvöè$+ óxó vg), #Ö Z ïel 8 änøöô^ãø³öû] f»ï» ö0 Å zå[ƒ{(wš Z wzqgzzšhƒcù!* Ð9W~ è E _ N Üö ³`öiö^³Ò ø ³ eø Ð 6, WÎ~}g!* ÆòsZ úš=ävâ!* Åð pxîìw sp:~yq=âîä g 6, wz ZzwdÆZ Iè$+[pgzZ î yykî3åñ q-zé ½ L VÖè$+ ~Xc* Š g6 þ I i :c* WÃZ}. ä~xƒ Æ\W:Ñì=ÓÎH¹Zä yšq-zxƒ; 21 òsz úš )

23 ? OZ ån ]ùëzeq-', 22,g ãæåq½zgzzß n$çø³jøúö } næƒ ÂJ, ä³ #³Ö] wîgc* ä~z# ÅqzÑ* Æ X ceiä #Ö] c* ìxzwiä #Ö ] w Îgc* ÑìÐígzZ ƒ(sp) gškzð Ü $ æä ³Ö!æ ä³n ³Â o³öf^³³ã³iø ä³³ #³Ö] o³ $³ Ñ ŠH{gŠlxŠ Ít ~ îe0!ô å3gíä~²x?ìuñi ä ³³³³ #³³³Ö] wîgc* HX]zZ» ì ä #³Ö] wîgc* Ð à nfôûö Ö] äô³ #³Ö]èöÛ³u Üû ³ồn ø³ Âø zá ]ç û ôù Ö] Üö ³ồn ø³ Âø xz ñƒ_,].z~¾yzgzšæiúy CÙXìM]o]{ ö0 -# E }g\}gøâ]iyzåägå X ìk, o% fôß$ö]^ãøm%]ø Ôn øâø Ýö $ Ö] ÎM Îgc* L /L Zìðâ Û ½Špä Ü $ æä Ö!æ än  oöf^ãi ä #³Ö] o³ $³ gðƒ ƒgô* of Ö^Ãiä #Ö] o $ { D õ M! á Zz æ W}g\}gøŠp ƒ:^,yi óóä #Ö]? ïš½vyåks Ü $ æä Ö! æän  e$ ZzgÐ ä ³ßûÂø of Ö^³³Ãø³iø ²ö ] oø ³ ô øýg 340y *N EN åglo 5_ ço n² ƒ q~ª g{è Çg!* ä äßûâø of ³Ö^³Ãø³iø ²ö ] oø ³ ô Âìe /ZLL:c* â Û Š á gzx}šs = Ù Ð ø!ôóc* q- Z ì ä #³Ö] : Å! g Ån²äVrZóXó ì4a}¾tgzz ñ ÂìegzZVz t, ié)«em ' Ôø n ô ùfôßøeô Ôø zšgzzz çzyzgzzz çz :c* â Û ¹ZX Šâ Û Š nûöø]ô äöq$ çø iø ]øæø Øö $ çø iø 22 òsz úš ) ]øæø Ôø :ð, öòø û ]ø oû Þôù]ô Ü$ ãö #Ö]ø

24 ? OZ ån ]ùëzeq-', 23,g ãæåq½zgzzß Ôø eô kö ãû q$ çø iø oû Þôù]ô 1C ôä #Ö] Ùø çû ö ø ^mø èôûø uû $ Ö] oôù fôþ$ õ Û$ vø Úö o$ Êô äöãûëôù ø Êø Ü$ ãö #Ö]ø oû Öô o F ÏûjöÖô å ô âf oû jôqø ^uø oû Êô oû eôù ô oöf]ô ~ wzîð ~! ä ³³³ #³³ Ö] }: ZÀF, Øg Æ ö -# LOE Ð) Æ Ü $ æ ä qôù çøjø Úö s ä Ö!æän ÂoF Ö^Ãiä #Ö] o $ ƒ Ü $ æä Ö!æän ÂoF Ö^Ãiä #Ö] o $ g ~ ( Ü $ ø æ äö!æ än øâø of Ö^Ãiø ä #Ö] o $ ø z qø æø $ Âø Ø$ )! ä #Ö] wëîgc* X ƒäqôù çø jøúö ~ }g!* Æ~# qkss Å [ glzð) ë!nåz}.ll: Dâ Û óxó â Û wj~h} ) ËÅyZ!ÞZLXL ýgm 340y EN ä ßûÂø of Ö^Ãøiø ²ö ] oø ³ ô ø ƒ~g~# q~ *N åglo 5_ Lc* ÍÔñWk0* }gø{z ìg '!* Ô ñ0* :ÌàZ DOPmP zô<ñg ( TOMM&m uol Ut( nûfôóøöû] Üörø ÃûÛöÖû]ø EóXó ñ0+ Z úšgzzàzryyð$+gl ïe3b t ÅyZä~ˆÆ ZzkZ ~ È0* ~ [ZXŠHƒhZzÐwjâãæÆòs Z xóæy} gzz Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG gzzßð äßm ³³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ ³þ Úþ ] dzôwz åeloc & 1Xì ( Ü $ ø æän Âø of Ö^Ãøiø ²] o³ $³ ø ) ó ó c* L(L kz~u0*il ìg" u1c ² ] ÎM Îgc* ñoæì Ô ( Ü $ ø æän Âø of Ö^³Ãø³iø ²] o³ $³ ø ) ó ó LäL 23 òsz úš ) c* X ì~š½å ì( àûf uû $Ö] èöûø uû ø ä³nû ø³ Âø y{ÿg Zxâ Z Ü $ ø æänû øâø of Ö^Ãi²] o $ ø æø Ø$ qø æø ˆ$ Âø )

25 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 24,g ãæåq½zgzzß X ƒh+%ð ä nøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø kû Úø] ø \Z çgl.( ZŠZ Û Z! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø ^n+øúäe q^òøûâû10ü ( Š!* Wß) Š!*gWZŠ u } Æ[X`62 nà Æezgß ~IÐäƒhZzÐwjâãæ:ì Ü»[ Æð òsz {kh{læ ó$+gzzúšózgeô`xåxzøð~è0* ÅVziú åñzz "m ÅVÖè$+Xå 8Ð]y WÄ Z2~ Dâ Û.äð òszæº }gøå{g*»ë~ XÅ]úŠÅq½Z}½Vð 34] E OG gzzß~iz0+zaše$.ñƒ }½Vð34] E OG B ÆyZgzZ e :gïz~xc* WI¹=iZ0+Z»yZ ƒy!* iq-z»vç òszm~u0* q½zxšhƒ q~q½z ~Š ', izk, i*šåwš} Âä Š0Z ïg G Ôc* O WI¹* ÞZæL f ²H»Ï0+ i~k\z ñ; Îäƒk\Z 6,ãZŠ* KZ= Ï0+ i~½vƒkhä~šh3^awšxvƒ[ sü~vcqz$+ ÇÐVƒkH{Ò W 1 x4!* x³gzzå/â Ð 24 òsz úš )

26 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 25,g ãæåq½zgzzß ~ È0* ÅVziúVv0* Ð=Â{Š «Å ä³³ #³ ÖçZ OXÇVƒg /_.»ä 6, Vð34] E OG =Ð ',Å Ñ~q½ZX~Š qzñ ',ÅkgÃm F, ÔÅÝq]ŠXÅkgÃm F, {izg63 XZƒ pñshzš ä³³ #³Öô ö ³Ûû ³vø ä #Ö] ðø«ø áû ]ôx ïg E 4]~g\Å O Ü $ æä Ö!æän ÂoF Ö^Ãiä #Ö] o $ W}g\6, } n ³Öû]ø X1=k]ãæ6, ugzz Vƒsz^~UßQ', ÅkgÃm F, Üzk Z ÇVîî~ðŠÅVñ»ãæ~º LZˆÆkgÃm F, Ø$ Ø$ qø æø $ Âø ³qø æø $ ³³³ Âø òâµgš~ü=z î G œ!y ÆòsZ úšãð LgLZgzZ X ÇVzŠZ 4ZŠ aæ(kgãý ) ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø ^n+ â ö 6nÚ û11ü Æ Š!* Wðñº Æg0* ZÅU~ cz ) ( Ü=Z[!* ÅVƒkHÐzzÅ$+Äè ~:ì Ü»[ Æð òsz ;g ÅVziúXåw Z izgz Ôk,:J-iúÅ- ö G -8 Š å 8Ð 5ZŠZ 9ŠóZge Ô`Ôå;g Y bš~w Š kz¼g ~Ï0+ i{ gvz ~ X ìgƒ ~ê4-25 òsz úš )

27 ? OZ ån ]ùëzeq-', 26,g ãæåq½zgzzß äð òszýðwjâãææòsz úšizgq- Z }½Vð34] E OG gzzß=ñƒd ÒÃ~ŠZÐBZ!y!* ŒÛ 6,#Ö/Z ðwb Æ.e$. ÅyQXc* Š gïz ä~1å]úš Åq½Z ~ŠZÐZ»»z= Æ"_.Æ ZpígzZ~g;:ÈäV,Z ~²XTgD ]úšåq½z}½vð 34] E OG ñƒd Òà Z 6,gî0Z ]ª{z1êŠ ÌuQ~V ZgrL $+ ÆyZ~izgq-ZgzZ ðñ8-gg»y WÒÃ~ŠZÐZÚÅyZXïŠ yéœ/ ÆòsZ úšaæ Ñ~q½ZgZzß{Z_ kû ³³³³³³³³³Úø] ø qzñ Š0Z \Z çgl.( Z~q½ZXŠH ƒ q~~r~!ãz6, Üæ ïg G Z# O gzzzƒw, M¹ ÍyÒiÎ6,» änøöô^ãøöû] Üö ³`ö iö^³ò ø ³ eø ƒã0* ã0* Ð#Ö Z0+ 6,V LZÐ%$+ *ŠÅwŠ} Âðƒ YÔõñgzZÅ/ÂEÐVƒkHxÓLZB;Vð;gzZ ŠH»uÆ ³6, ',!* ïgl ^ŠÆ änøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø kû ³Úø] ø ð òszyzxšhƒï á ~Vzh+%Æ än ÂoF Ö^Ãiä #³Ö] o³ $³ Ñ] ù $ Ö] äô #Ö]èöÛø uû ø änû ø Âø \ZçGL.( Zñƒ u0* W}g\6, }nð ', ÅÒÃ~ŠZÐZh+' Å ugzzpñshzš ïg E 4]~g\Å O ܳ $³ æä ³³Ö! æ 26 òsz úš )

28 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 2,g ãæåq½zgzzß ã ææòsz úšcgcg gzz1=k]ãæ._æ ïg E 4]6,y O $+ m F, ÆyŠ 30 `W ~ ƒhzzðwjâ XVƒ;g Ýq]ŠXÅUßQ', [p[påsmz! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø ^n+àep ^ÛÞ(p ^ÛÞ1eû12ü ð òsz}æ ezgãíz ) ( * Å º Æ( å E 5Ÿ Å Z) ygeâ gzz~gzšðwjâ ŠÐ ìøq ée5å M NïELO Å»[ Æ N X ìgƒ ~VƒkHizgz } ÐzzÅÄÅV2zŠ VÎÃÐVÍßIèXå;g Š!* ',~]1 ]ÏËÆÏ0+ i~ ÅVziú Xå:y~m{¼Ìs Å+ŠÐzzÅ ggz Š + ZzXk, grlìiúå- åtý»êð5zš Z E ë~ y s!* XêŠ yz ö -d 1D N ~}g!* Æ}izgiú Z# b kz¼:l»] ÐÏ0+ i~½vƒkhgzzå{g*» VÇ òszæ½ >ÅòsZ úšvœâà~ò»~ }½g\ ñƒd ÒÃ~ŠZÐZ ävrzxðƒ] 5~ Ð 2 òsz úš )

29 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 28,g ãæåq½zgzzß ]úšå Ñ~q½Z}½Vð 34] E OG gzzßæòsz úš~iz0+z } ½Vð34] E OG gzzßg!* «=gzz¹ Ônûf$ Öø6, ]úšåyzäwšâå ÅVñq!!s CÙVŒ yò}½vð34] E OG ázz äƒ~q½z XðƒÝq]ŠXÅ Ñ~q½ Z ÔÎYZ¹ NŠ,g ïg G gzzôzƒw, M¹ NŠøogz6, bzgævƒ cãíð ä #³Ö] fô ]y W fôbaîãæ=~š ', izk, i*šåwš} Âä Š0Z ½áCZáZzhe{ñwŠÆVÇ òszôzƒbâ+$yå~g»å ÚÅVÇ òszxc* Š d$œû ÆyZ=ä] 5 Z0+Z } æä Ö!æ än  oöf^ãi ä³ #³Ö] o³ ù³ W}g\Ã}nÐ ', Z ZŠ áz!uðpñ)q!!uã gzzpñshzš ïg E 4]~g\Å O [ Ü $ Æ; I~Š~hÓZgÃ ä ³nøÖô^³ÃøÖû] Üö `ö iö^³³ò ø ³³eø kû ³³Úø] ø \Z çgl.( ZX1 k, gzz5/_.h+'»#ö}.å+š Í]uZ z ã ææòsz úšð wå yzô) ( xš{æ]gzx ð!* ß XVƒV á Ã~äî~ðŠÅVñ»! ça l ËôÇÚ p ^Ûa 1Î 1Ò á] æ]ça kûu ø µø kßù Š a] ônú] oòø$ qø æøˆù Âø ä #Ö ] ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø 28 òsz úš )

30 ó³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ Ö³³³³ $³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ û ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ û³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ %³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³ ³³³³ ³³³³³³³³? OZ ån ]ùëzeq-', 29,g ãæåq½zgzzß ^n+øúäe q^òøûâ µçjßù äw~ï0+ ikzäð òszæ û13ü (]ZgâZ[²) 1 Z ÐäW~wjâãæ~ ì Ü»kZ ~ŠUk, g ãæàzz ÜzCÙ~ºÆVƒkHÔgzŠÐV>å;g Ï0+ i~½vƒkh g ÅV>~Ï0+ i~ X S, LÂiúä #Ö] ø ^Ãø Úø XLggû Vð34] E OG úš ü E gzzß ä ~6,]úŠ ÅòsZ L Ò5! q-z ðwv-¼ ÆÆz]zˆ~q½ZXÅÝq]ŠXÅ Ñ~q½Z}½ wîg ïe G L3B & g á uð½l þi I»òsZ úš ü E L Ò5! XZƒyÒ ½Z Vð34]ˆ E OG è454] E OG G Z# 6,x!ZÆyÒX ƒ}9èzg} ÍyÒF6, ~ g\ ÅÜ ù æä Ö!æ än  oöf^³ã³i ä³ #³Ö] o³ ù³ Üæ»u~wŠ} ÂXy Ò XŠHƒ0* ',[zzãæ~ï0+ i~ gzzzƒza/_.» 6,Vð 34] E OG ~g\ Å Å Ü ù æä Ö!æ än  oöf^ãi ä #Ö] o ù WgzZÅ/ÂÐVƒkHLZä ~!6,uÆ ïg GO 3"5 E Åä gðo3! E Ã}nLZÐpÑShZŠã K,,iúÐ ',Åq½Z}½Vð 34] E OG ÅgZŠ)fÆ]úŠÅn~ ä #Öô ö Ûû ³vø ³Öû k, Ø$ qø æø $ ³ Âø ]ø X,Š qzñ XVƒsz^~äî~ðŠÅVñ» ãæðw ³³³³Û$³³³³vÚ³³³³ o³³³³ F³³³³Âø o³³³³öf^³³³³³³³³ iäöööö #³³³³³³³³ ] o³³³³ =g³³³³³³³³ nf vø Öû ûû] o³³³³³³³³ ø ³³³³Âø ] çû ûû ø 29 òsz úš )

31 ? OZ ån ]ùëzeq-', 30,g ãæåq½zgzzß YƒhZzÐwjâã åm M$Ì\W ~ wyæ[ Ãÿ G & L ñ8-g{i1y NŠÃ}i1 y E ÅïG E 4]zyKŒÛ O üg 3Ò5" E G b Yƒ! { ~ ïge 3B tn L ÅkQÂzŠÄg È ƒî G 0k$ZzÐwjâã EM Y0 Ø$ qø æø $ Âø ] åm M$ÆòsZ úšq- Ï()K -# ä #Ö Ìç GO F wë"ñzz g~ ïge 3B tn ÅwÎg Z w% ZÐã!* $ Å Ü $ æä Ö!æ än  oöf^ãi ä #³Ö] o³ $³ ø 6,kZ ÑZzGgÚŠ ìh Ônûf$ ÖøÃÿEM R ëfm LG5" Ðy á+zgz Z E ÅïG E 4]zyKŒÛ O üg 3Ò5" E G L Ì\WXì4ä zigwå]ñ X YƒhZzÐwjâãåM M$Æò sz úš q- Ï()K q½s }½Vð34] E OG j ãåm M$ g ZzßÆ òsz úš ázzäƒ~àlz V ÆwÎgÈ ázzä ^ ~ Z }.ÓZ ggzz Ñ ~ { Š «Æ ä³nøöô^³ãøöû] Üö `ö iö^³³ò ø ³eø k³úø] ø çgl.( -d GE \ Z Z I g L gzz<^~ ÅV VâzŠÃ\W 30 òsz úš ) Ø$ ³qø æø $ ³³ Âø ³³ #³Ö] 𫳳 á]ô ]âåzãåm M ä Ô < 6, $ òsz úšƒ~½v w=» ægé ØLO E O g}zn åqu X ƒ V >Vzƒe

32 ? OZ ån ]ùëzeq-', 31,g ãæåq½zgzzß 1òrm >ÓÖØn Ëi1Ò Ò µö Ý ^Êäm Òb<µ1 çæ zïe G 3µ Nv N ŠÆ ä³nøöô^³ãøöû] Üö `öiö^³³ò ø ³eø k³úø] ø\ ZçGL.( Zc* ïg E 4]È O éð òsz c* Ñ~ ] ½ZòZ ÑZ ège 4 E & z Mð!* ßÔgZzßc* ÍîÅyÒÔ, c* Íb g ãåm M$Ð M æem % ÅqË~x» ãåm M$ÌËÆ òsz úš c*~ ^ VðÒ ãm E L åm $ r {)z)qôshzšô 0~iúÔƒZ 0* ', [ zzãm åm $ ~Ï0+ iôñƒhzzðwjâ ä³føn ô ù ø äÿ³ûø ³ ô³òø Ü zd%c* Ôðƒgz ã.6, ÔB 6, gî0z]ªãm, ³Ëc* Ã\WÔ ŠH ] géh$ I EM Ô Š~ [ Zp~ ª qhzãxj%ôð ƒh bz ~ª qhzc* ƒz ÃxgÃkBZ èö ßømû ô Ûø Öû]ø ;Vð;ƒB] éc + Ð]GOL E M E é5ò&z]ãw)gfæ EM tg«zj+ Ëc* ðƒ{) z ³r³ÚL L â Û yˆs Z{ 6, íkz É,Å ZzæFM % Ôq-gZ zz Š æfn % ó Xó c Z Ü=Z!* ~ r~!ãzæfn % Ôy /Z ŠZ ÎD ÜÔ æyéœ/ %ãm åm ó óènùûô ûãôöû ] c* h+%ð èe ± L çq, :e$ zìx * ö gi+zé~ Z è»yâxxxxxxxxx : (eãì) y õ Åäƒ úzg Zzc* ", ÔGg :x*»! gc* î!zz {Š ñ :H^~ ãææyšäxxxxxxxxxxxxxx:w / E KgðZ',VÕäE VÕä N ÔNƒÝqQM N æem % ÐùgZ fñ!* gåm E 5! QN z ~gšz ) f g zz{)z1ìeô46, } ( eraæ] /Z ) ªÅ Æ gzz { z ] â Z z]» æem M% àzzäƒcùªð I Zf Åä³nøÖô^³ÃøÖû] Üö `ö iö^³³ò ø ³eø k³úø] ø \ZçGL.( Z X Šâ Û k, 6, Ôq-BZ zx ó]ó uzziz ÛZyZ ZLÆL 31 òsz úš )

33 ? OZ ån ]ùëzeq-', 32,g ãæåq½zgzzß å ç ÚoÞ øúø -d çgl.( GE wš1z* Ññ) ] \Z I ZÔg L Ø$ qø æø $ ³ Âø ä #Öô ö Ûû ³vø ³Öû]ø gçizguu{zå q zš ä nøöô^ãøöû] Üö `ö iö^ò ø eø k³úø] ø pç ø ø p ô^î ^_ù ÂŒ^³nÖ] ³Û³v³ Ú ÐÏ0+ i~½vƒkhy VÅÑÐ M æem % ų½ÑÐX of Ö^Ãiä #Ö] o $³ ø èô }g\ ÆkQgzZx RÆ Ø$ qø æø $ Âø àûf u ø ä ö #Ö ] 34] E Æ!ZpíX ìg Ï0+ iyð½]æfn N% þel $ éœ!æv N ð G N Å Ü $³ æä ³³Ö!æ ä³³n ³  r# c_ñz ìyëj-ìz\w / Z ì{ gtãåm M$ Zgø Æ/_.k å G M! N zngn ð3æ E N ä³nøöô^³ãøöû] Üö `ö iö^³³ò ø ³³eø k³³úø] ø çgl.( -d GE \ Z Z I Ôg L ÂñƒGGQ ï š3" E M Ð z* Ø$ qø æø $ Âø ä #Ö] ðø«ø á]ôx YƒïG š3 GQ E" M ÐyZaÆäƒ nûëôjø û Úö Ð]»M æem % Xσ ðzy uz!x»~]y W äïm ½^Ò 1ßße m Úö» yz Te* Z c* h+çn ' ÃXgzZCZÂÔ TeàCh+çN '\ W / Ôt éo Œ Zj+Ëz]!* > LL É/ze$ zìgzzkmf, nx* Æ óó( c Z )Ü=Z[!* ~r~!ãz6,yz /ZŠÎDÜæyéœ/ %ãåm M$ 4ZŠ~ tgéo Œ tç tg ŸÌ ZØ$ qø æø $ Âø ä #Ö] ðø«ø áû ]ôâô,šâ Û :Zzg6, í ( K~szwãÆ~m, ôzè) XÇñY1 E.Mail : XNÎ[Z²S iñ6,pözc* x* g )ÔKs Ç!* gzzðàw!* èzx* M c* xç? & ~ögi+z M N X~#qÅ èuz zšâƒ» è q-z cvñ* xó / Z gz B ±Ö!Z cäzj]!* µzµz O Kgz x*» 6, u XNâ Û w gs ö gi+zå / x *»\!* /0 M /Š% ]gú x* gñ X BZz V\»h+' ÅkZgzZB pôãxgãkz :{gtãåm M$ 32 òsz úš )

34