Réflexion historiographique sur l'industrialisation des pays scandinaves

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Réflexion historiographique sur l'industrialisation des pays scandinaves"

Bản ghi

1 Réflexion historiographique sur l industrialisation des pays scandinaves Jean-Marc Olivier, Maurice Carrez To cite this version: Jean-Marc Olivier, Maurice Carrez. Réflexion historiographique sur l industrialisation des pays scandinaves. Revue d histoire nordique = Nordic historical review, Pôle européen Jean Monnet, Université Toulouse-Le Mirail, 2005, 1 (1), pp halshs HAL Id: halshs Submitted on 9 Mar 2007 HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers. L archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

2 ! "# $%# &'%() *+ -,%#. /0' 12, ",7 #89 A UWV3AYXMZ;U\[#< MQSJI I1AY?]AJR^;_R`+<> abayced A `+MQA?lEC>.I^k MQ?ch;? E;HMiI1>IoAJRpE>gc+qrMQ? E.RI+`+<sMZ>tk `0DB3A DSA?AB3Mh>I IS';?EMQ? >.Iyk<AJd A <AG ; `+MZAY? I{I/R <}cq>ji S;_RƒI>.I E> `0>cQch>JIWk z c K0;_R`3 2; _`0Me<ŽRm? `0>HBbkI cq> K ;B)>_R 2 2B3A EuHch> I1S;?EMN? U IqrMQc{; d<1;hmhb)>h?'`]>_ MiI/`0D ; RC `+MQAY? I^~ _`0Med >.I^P.RmM > `+< Ak I/R k K+MhSMr>chcr> >.I MrchceRIMQA?zI EqrAkJ`+MQP.Rm> E>B)>_R <>?.`3d Medm;'S>.I1U I+R </`0AR` EzqeRz? ED_dm>cQAYkk >B)>?.`9cQMQ? k<mhay<0mi/r <-E>'I7`+<;EJMŠ`+MQAY?zI";?SMh>H??>JI->_`!R?>ŽIA< `0> MŠìRmE>?; ìr <>cnch> E>.I k >_R kcch>.i?ay<ejmzp.r>.iÿž I ;_R MQG >H? Sv>.I E> ch;=b 7:-; G >Wk >_R`x MQ?zIMhUch>.I AzI;?.`"S>3EAzI MQciI-k AR <-K+A? ; ẀI+R <WcQ>JI B3A E;crMœ`0D.I E >cr;3<d_ri IMœ`0> DSA?ACB3MhP.Rm>ŸI1S';H?EYMQ? > z d<;m9eym < >vu?ajriw? > I;_R <MQAC? I}ch>_R <}; ì`+< R?<1 YcQ> kcmqa??mr>< J }MQ>? Eqh;_R`+<>.I";_R`0>_R < I";_d m >cqd{c+qr~mii/`0a< I+Rˆ >_` :yqh;vwyay?ec;?s>3e>žch;{k<ace.rms `+MQAY? MQ?.`0>cQch>.S ìrm>hcqch>3sa?s><?;h?'`-ciqrmq? E.RƒI/`+< MZ;HchMiI ;_`+MQA? E>I-k miw?ay<emqp.rm>ji >.I+` < I`0>cQcr>FP.Rm> Sqr>JI+`k<1>.IP.Rm> Rm?> >_Rm<> Ezqh>H?ŒEJ<>JI I><Rz?2<>Sv>H?zI1>B>?'` > ~;_RƒI/`0MQK+U B) B>}>?{k<1>H?;?.`9IAMQ?3E> \R >JI9ž(d A S;_`+MQA?3MhEDACcQAGCMZP.R> AJR ; `+MQAY?? >cqch>j VAJRI^?> EYMiI k AzIA?CIªkz;.I«>H?lAJRJ`+<>vU=kAR MQAz? w ~MQP.R>o>H?GCcZAYw ;?.`c+qr>? I >HB{w ch> E>JIfk D.I & 9AJRJ`;_R k MiI/`0> `0 +MNc E>JI I?'`+~ u.i>ji#?;_`0mqa?;ch>iœsabžb)>{s'>cqch>{eqe[9dm>h?3:#;?jg >3>_`! > 'V)AY<1E.d MeX USAY? I;S<D>{ž{c+qr~MiI/`0AMe<> >±iuweay?'`{?ari3?ari)>?²i1ayb)b>'ik k Me< D.I3k AR SAB3B>?'`c+qr~MiI+`0AYMe<1>}E>\c+qrMQ? E.RI/`+<MQ;chM I1;_`0MQAY? ;};SP.RmM ³ Mh>J š}qr>ji/` ch>.it;??d'>.i] U c+qr~mii+`ame<>]dsa?acb3mhp.rm> SA BŽB)>?Sv>ŒRm?¹k >_R k < Ak >3ž <MQAzIMœ`0DUP.Rm>3cQ>.I-k <>B3Mr>< I`+<;_dY;_RC <MeG AJR <>_R O;kk I >?.` cii </` AR` E>.IO;.I0k >S_`I G RC «E> c+q MQ? E.RI+`+<sMZ;HchMiI;_`0MQA?ºL>_` E> ch; P.Rm>.I+`+MQAY? scii9k EJ<>.I `0;_`9E.RŸED_d >cqakk >B>?'`9E>.I9k<MQ?SMQk ;Hch>JI w<1;h?s~>ji#e> c+qrmq? E.RI+`+< MQ>{>_`E> ciqrmhb3k AY</`0;?S> ;SP.RmMiI> k ;_` MZAY? IEqhAwYDEYMh>?Sv>ŽIA SMQ;crMiI/`0> AJR 0crI{IA?.` cq>ž`+<;_r B);_`+MiIB)> E> > ¼ <>}B3A?EMr;ch>½UCcQ;}~ ;?.`+MiI>}E >}cr;wg<1;h?e> S<sMiI1> E>v J¾9>_`ƒcQ;\dYACcQA?.`0D}E> <AG < ± ÀÁÂWà ÍiÆ ÀÎœÏHÐÑ mòì ÂÌ Ó-ÎeÒÇxÎQÔrÕQÌ ÍQÖ Ù ÙÄ ÍiÆvÐÚ/ÄÂ- ÎÛÀÎeÂÆ(Ü ÐÞÍiÌ ÂÆ Ë9Ì ÍiÆ ÂÆßà ÈÛÀÎ!ßÌ âhðãä å æœç è ä}é7æœê0ëeì í æšî äïðzñïœëeñ í0ò óéæœê ëšì í æeìè'í ä+ôyõ+ö æûç} 9ì í/ømä/öðcù9ôièeìðßòä ÂÆ ÎŠÂÄ ÀÎ Äs ú ÂvÎÛÀÁÍ+Ô ÎœÕûÖ7üJÍiÁ Ô+Ô/Ðýsþþ 'ÊÛÐ 'Ê üì ØvÍ}ÈœÄ'ΊÂÈœÄÂÆÁ Ð ÄÍyÁÁÓ ÈeÁ ÐÜ{ÄÍrÕŠÕQÎ9ÌÀ.ÁÍiÌÐ!Ñ ß ØØÍNÕQÁÌ ÈeÈeÎZÔ Láeà Ä3ÂÄÎQÔ/ÔiÄÂÒÁ3Á1Õ"ÈeÁ Æ /À'ÁÈeÌ Ø'ÔrÕ 9òsçyå ñïœëeë í+æûõvæœê0ëeì í æeä 'ÐJÚrÖ À"! Ô Ðýsþ $Ê&%!Ì Î Í ( ÈœÄ Ð'vñ ì 9òsç) ä_í+õäæœê+å ä/ô æœë ìïœï æœê ññ ê}á+*-,æûç".ñ_ê0ëœí+æeò0/ æœçï ò9æœòí/êyëeò ôyê2.ñžî äiôcæ ëœäïeæœê3!ò âið Ê 4 ƒê0êçxáò1ïhô/òýáí ánáæê âið65zæ#. í0äsè ëœæ ïœï7 ) òsí0æ è'òsêbò å ì çì!æšê/å ä í æ ä&ñ îõ ò8/ ëeòsí):9_í0ï#. ê/å í+æ èòsë ; ò7ò äavñ B.òô çëòëjä+ôyícbsêƒïeä2dñòsí+í ò9ì_ç. æeäïœòfegcß ÕQÌ Ò ÏvÝÌ ÈeÓyÐ ýþ$.êvú Ê 9ÄÍrÝØvÐHvì ëeä Ihä#J ä ç}ëeä ïeìñ. ò ïšïeæœçòsç òï#9$?9-ñ ì 9òsê+ê0ä}á8*äK) æšò> îsì ôê. òèñ òsí+í0òòsçalzæœçïeä ç". ò ârð ÁÌ!Ç!Ä ÍiÓÄP+Ä ÐQ /#/ ò îëœêì#/!ëšõòsr7ä íì_çtqzî ì çvì$xæeîä *æ/ òæœçtlzæœçïeä ç".ð U!Ä È Á ú Ê ü Ê Ðý V ù9ôrïväsíiîê-9îœè8 vî Ð\Ñ-ß ØÌ Ó-ÁÂ=ÏvÌ ØÍiÎÛÀÄ ÎŠÝ ÕQÁÈœØÎZÔNÕQÄ Á ÂÂÁ ÂX/ÄYN! ÈûÏvÁÁsÂFÓ-ÄÄ ÎeÈŠÓÄÂ'ÔiÌ Â FáZ[ ÍiÌ vìôÿæá Ô \ ÈœØvÒ1Õ ØÄÕQÎeÌ Â'ÔÒÌ ÂW/Ì ÂvÒ1Õ ØÍiÁsÈ ÈeÁ ÔCÄ ÀÄ ÕJÁ Õ'Ä Í^] ÔYÈeăÅ_ØvÁ ÍhÍiÁÓ-Ì ÂÆ Î ÄsÈŠÁâiÐ éæšê ëšì_í0æeäïœï æœçòsç'_!æœå ä å ê+å æší J äðýþ Ð$ Ê'ýWM" # ` `'Ê

3 ch>ji9ed.idvp.rzmhcrmew< >.II1ACSMQ; RC )>?G >H?EJ<DJI!k :#;V3A</d >}S Rzcœ`0Med >}S>k >H?EC;?'` IA? k >?EDvdY>cQAYkk ;?'`3žLk Jµ =Rm?> IACcQMQE >&`+<;EMœ` MZAY?FEqr~MiI/`0AMe<> >}E>\c+qQ \R d<1>\b3a?.rmb)>?.`0;ch>}e> ;SAJw ³ 2A< B3 :#>.I#ED'S>??Mr>'I SA?zI/`+MœìRm>?.`R? EACB3;MQ? > E> ch;}<>s~><s~>j.["cnch>ji EA?J?>?'`fcQMh>_R žnp.rm>crp.rm>jig<;?e>ji I?.`0~uJI>JI I+Rz<2cQ>'I2k<ACSv>.I I+RI2EqrMQ? E.RI/`+<MQ;crMiI; ` MQA?U žne>?a B w<>_ri1>i)d ìrme>.i I/R <)cr>ji3< '` ~B)>.I SA? ˆAC?S_ìR UWcQ>'I A cœr`+mqa?zi&i+`+</rms ìr UWcQ>JI);S_`0>_R < I IA SMQ;_R )E>}cQ;Wk<A E.RmS ± 3u'I3 'µ UcQ;Ž ³ A MrI >{k AR <-c+qr~mii/`0ame<>3dsa?a BŽMhP.Rm>3>_ỳIA SMQ;cr>W I>3SA?zI/`+MŠìRm>J Y:#; B3A E>f>JI/Ò;_R «;?;cn mi>ji P.Rm;?.`0Mœ`0;_`+MŠdm>.I±rº >_ÒžFc/qhMNB3kmAY<i`0; `+MQAY?ªE>fB3ACEuch>.I EqrMQ?zI0kCMe< ;_`+MZAY?ª;H?GCcZAC YAY??>UCB3;MiI#;_RI IMz; RC )SvACB{k I B3AC?E>};vdY>'S\c+qhAwˆ >S_`0MrK E>f<DK/chDS~Me< ;_R oemzdm><_i1>.i d ACMQ>JI E.R >cqakk >HB ±h½ IMŠ`0D.I I/R5DEACMrI1>JIUE>'I MQ?E >?E;?'`I žfc+qr~mii/`0a ;?ARmMrI I>?'Òž ¼ `0> w A< GU :!Rm?EU!³J`+A {>_`bkkzi;ch;j J[-? )VAJw >cƒeqhdsa?a BŽMh>3>JI/`#;_`h`+< MewJRmD k bs;edbmh>w<aj ;ch>}e>{³jrmue>}ž}c/qhmn?zi+` MQG ;_`0MQA?3E>}cr;( ;?P.Rm>}E>{³JRmuE>k czrƒimh>_r < I9~MiI/`0A< MQ>?CIEC> c+qidsa?a BŽMh> I S;?EYMQ? >?.` ch>ÿˆ R < m t[-? V)A</d >vu c+qr~mii/`0acme<1> DSA?ACB3MhP.Rm> ch>?.`0>b3>?.`3i1>.i3ch>_ìì<>'i3e>&?aw ch>.i k MQA EqZRm? k AzI `0> E>}k<AYK+>'I I>_R <#;JI IA SMQD{ž\ > `I/R <+`+AJRJ`9Sv>HcQch> EqeRz?>{S~;Me< >{ž Jµ :#;{k &ž{?aziƒˆar < I}I>{<D_dYuHch>{k >_R`0 `+<>{B3AYMQ?zI-k<AcQMrK+MhP.R> I/R <-cq> kcch;? MŠ`0;_`+MQK+UB);M >_R < MhcrMiIDJI B3>JI-E> I?'`+~ u.i>ji±r¾ Ÿ 0c ;cq>b)>h?'`2žnch;n<d_d MiIMiA?jk<0AYG<>'I IMed > Eqr;?SMh>??>JI2~J k AJ`+~u'I>JIU `+<;_dy;mnchch;h?'`9k Y>BŽk ch>i/r A cœr` MZAY? E>.IG<;?E>I9w<;? S~>'I-MN? E.RƒI/`+<0MQ>crch>JI± UzcQ; d Mh> >.I üì ØÍ ÈeÄ Ð!ÈeÄ Å ÍrÄÂÆÁŽÕ Ý"] ÔiÁÆ!ûÇ!ÁÎœÏÏvÎ(É)Ä ÍhÎQÔ/Ð#"/ö%$ï89æœê ö.õvëœò æœêiå ñ ççä çlê ö.çvëö 9æœçòç é7ò ïœê æšçèjæœç'&zæœëœå 9_ê0æŠïeïeä ç ô ì_õ J ì æœê ôcñìïœò ïœïeäbá *ä0/ ì ín9ä ëeæ ì_ç., ñ çò-ê ì î æ8> ) í æ Bsí+ò æzäñ}çì íw.. ò(&zæ ëûå 9_ê0æœï $ ýþ 'Ê %! ΊÂ*)?%!Ì ÎeÌ ÂÓ-ÄÄ Ð*"ä$ ôòí ò òsç9å äñ+ôcñ ç è'æšçõæœê0ëeì_í0æšä-ázçxîqô ÕZÌ ÎeÍiÁÆ ÁƒÈeÄÀÎeÈŠÈeÁÆÁÞ ÄÓA vá ÍiÁâiÐ ÕQÌ Ó-Á Ô6 7Á ÕÐ_Þ ÄÓ Á ÍiÁ Ðýþ " ýþ ÿhê + Ú/Ä ÒÌ Ù3ß.Ê'É)Ì ÍiÓ2ZÜ-,ÈeÈ Á Í!áQÁsÆÊ âið/.òsçyçì í/ê+å òê J10F/ ä_í0ëw/ í0ä. ò32mï8. ê ë òëeæ#. òí9ëœæeï ) ì_í0ò.äsè'ò ; *äwçä ) æ èä ëeæeì ôêzä çvîsæ òsçê J ñ =çvì_ê:j ìñ_í+ê+e Ð!ÍiÎQÔrÕeÎ ÄsÂÎeÄ54Qù9ÔiÈeÌÐý þ " +ýsþÿýsð ÕeÍiÌ ÎZÔJÀÌ ÈœØvÓ(Á Ô Ê 6 ( ΊÂ'Ô ÎZÐÈeÄ ÒÌ ÈeÈ ÁsÒ ÕQÎ Ì Â vñ ì ì ñ_ê+õæšê ëeì í+æeä ášéæœê+ëeìæœí0ò >î ì ò.òïeä Lzæœçïeä ç". ò â}ásâ ÕeÍiÌ ÎQÔ Å ÍiÌÔWÀ.Ì ÈŠØÓ-Á Ô/Ð Þ ÄÓ(Ó#ÎQÐrý þ `"0ýsþ HÊ %!Ì ÍrÎœÏ:9ÄsÝÓ- Â'Ð ) òsçê/å ê ëší æšò ïšï /;$_í0òëeäèjä í3) òí/å ê ä!õò ë ; *-, òsê ôí æeë0., ò çvëœí òhôyí+æšê ò.ä_çê-ï,æœç.ñ_ê0ëœí+æeò ê0ñ Ò1ÏvÝÌ `Ð Ø!ÀÌ ÈœØvÓ(Á Ô Ê < ÇxÁÎeÓ-ÁsÍ>=&5) ÀÎZÔ ÕhÐA&Cí0æœê+í5$ í0ò ïœê0òsí ìîsõ ô òsççæœç Lzæœçvïeä_ç. ñ ç". òí-èjñï#. ö.çë/ ì ëšêeô òsí+æeì.ò1çcbd!efd IGBHIB Jó0Qzç ê0ëœí ñ å ë ñ_ícirì îõ{å ì çfj ñ ç å ëeñ íyä çäïö'ê æšê}á ãžìñ$) ò9òsçëœê2. òsêƒôí æ K{ò ë6) ñ í2. ò ï:,ä írèòsçë ={ï,>rô ò. ñ3î1õvä ç è'ò:irì íbd E D I BHIBJ.ÊMLYçvòä ëœñ í ò ïœï òòëî ì çfj ì çîëeñ í0òsï ïœò âið Ê %!Ì ÎeÍÄØ'Ô+Ô ÎN7 à ÍQÙÁÍiÅvÐ Dí0ì øzëœõ"ä_ç. / ïeñ î ëeñä ëeæeì ê IQB1H BRÐ ýsê SUT Ä ÁÈQÐ3Ñ7Þ ÎŠÈeÈÛÀ"! Õ Ì ÒÝ^ÔrÕQÍrØÏ ÕeØÍiÌ Á \ ÕZÁsÍrÏvÍrÎ ÅÔrÕeÎ ÍiÌ ÎQÔ/ÔiÄÂÒÁ Á Õ ÔrÕQÍNØvÒ ÕeØÍiÁÈQÔ Õ ÈZÛÄ Í^] Ô3NÅ ØÁÍrÍiÁâ Ð'Μ =!Êß/) ÆÁÍ+Ô ÕQÁ0 ánáæ.ê âhðh ) ì çì$9æ ; *-,>î ì çì 9æŠò"ê0ñ >.ì æœê0òe ÐCß ÕQÌ Ò ÏÝvÌ ÈœÓyÐ ýþ$m `.Ê []\N^ ñ ç!ö'õëeòæœê+å ñ çëeäk9ññ ëeëeñ ñ á_ñä_ç.-ïeä(ê0ì î æ+> ë+>>w) ìïeñ ò ÔÁÂ}ÈZÛÝÌ ÂÂÁ ØÍzÆ_Ø2 ÍiÌ \ Á Ô+Ô/Á ØvÍß ÀÁÂ&e ÍiÎûÏ ( Ô Õ ÍZ) ÓyÐ ÇßvÐýþ ýsê [[ mínïïî!üîœýïä ÈŠÄ Ðvñì$9òç ñ ïœå ì 9ä ä_çå ä ñ+ôôcävbd*pa`:igbh B*E3á+*Jò3î ì >sí+æeò ñ_í. ò3ïeälzæœçvïeä B*E â Ð þê [ ÁÍrÏÁ Ð"*ä ç è'ëeæ._ê0ïœæšçpj òsí9æçì í+ê/å>0 å ì çvì$xæcbd*p;d I ; *ò-ëeò ôê!ïeì ç ì_çvì$xæeòçì í^) >+è'æeòsççòe ÐJù9ÔiÈeÌÐ ßÄ Ó \ ØÂÂ'Ôià ÏÌ ÂvÌ Ó(ÎZÔ ÏvÁ!ÔrÕœØvÆÎeÁ ̓ýWÐýsþ 'Ê [4 ÈeÁ9ÒÝÁ Wà ÍQÙÁÍiÅÐÑ9ÞÝÁfeNÂÆ Ø'ÔrÕeÍhÎeÄÈ T Á+À.Ì Ì ÂWΊ ý ÿ$` ý þýw7 vðîœâgyê Ü Ê*YzÎ8 vì ÈeÄ ánæîší Ê âiðlzì_çvëeä çä Qî ì çvì$9æšîéæœê+ëeì í öwìf/0qzñ_í0ì+ôcò Ð ÕQÌ Ó-ÁheP%9Ð Ã Ì ÂÆ ÍhÁ Ô+Ðýþ$M Ê ±r¾ ú ÂyÙÌ Â ÁÁÓ ÈeÁf7 à Â'Ð Q5ç29ì. òí/ç}ê3) òsçê/å ò1å ì_çì 9æœê+å-õæœê ë ì_í0æœäó"æeïšï8) 9 ) ä_ç.ïœæœç è{ñ ) ä ê0òså òïmá5lyçòçvì ñ$) ò ï ïœòõæœê0ëeì æœí0ò> î ì_çì òê ñ óðcí ìæœê+ê ä çî òò ëîsõvä ç ïeòê âhðcß ÕQÌ Ò ÏÝvÌ ÈœÓyÐ ß Ë-ß7!) ÍiÈeÄ ÅÐ$ ` ` `Ðÿ$ ` Ê [] ú Â-ÙÌ È Á7ÁÂWÁ ÔrÕÈeÄ!Õ Ý"] Ô Á!ÆÁÜ Ä òsç ñì$9æ G&9ò ëœêc9 ënj ä"å ä_çê0ä æœç ):9ïeæÛçòç j 9 í J òsê+ëeòï8?9kblpmr `:IGB H/RI`#á8*ò ê æšêniyïšä?lzæœçvïeä_ç.òwgïeòsê / ì íqo ëœêƒòëjï òê çä ï8b;p;r ` I µ

4 MiI>JI ± 1UŽcQ;fk cr;vs>2e>i MQ??AJd ± UŽcZ;Œk<1A.`+A /MQ?E.RI/`+<MQ;chM I1;_`0MQAY? ± > `LcQ>'I K+A<sB >Ix 3EARmSv>.I! >cqakk >B)>H?'` ±? ; R ` <;_d >< I)E> S>.I{`+~DB);_`0MQP.Rm>.I)ch; K0;.ISMQ? ž?ardy>;_r2ch>ji `+~DvAY< ;JI I >_Rmch>HB)>?.`f"AY? fcqmœ` ;_RI IM}ch; d A cqay?'`0d E> >Ld MiIMQAC? I/RIE>}EDvdY>cQAYkkm>B)>H?'`x>_`ch;}SA?.d MhS_`0MQAY? P.R!qrMQczK0;_R`ƒk <9E.RŽ`0>< cœr`0.` P.Rm>}E>(`+~DvAJ< MQ>JI!k<DSvAY? _Rm>.I [#?K MQ?UCc+qiDSvACcQ> I/RmDvEACMrI >{I qh;hk+k MQ<B)>}ž\c+qhDS~>crch>}>_R <Ak >}; RŽ`+<1;_d I º5 > `xezqn~mii+`0ayme<1>(w ;?S;MQ<> º ± WR SAJR < I#E> S>.I#P.Rm;_`+<>id AYMe<1> DSvAY?ACB3MrP.Rm> A?.`!kJR)d AMe<cQ>9ˆAR cœrƒi-sa?j?'r>'i-a?k )" - >_`/./ 0 123" 4 )3"3" 65/7 4 6A!"B 4 'UDCƒMQ?ch;H?EC>- kjrcw cqmhs';_`0mqay? E>G<;?E>JI} }RCd<>.I SA cnch>s ` Med >JIº E>Ÿ?ACB{w<>_R TSAcNcZACP.R5>.I MZAY?;_RC O; R SAJR < º ½ :#; `+<;EJMœ`0MQA? E> Iqh>JI/`"EJA?S{k >_R ž k >_R D'>U S> P.RzM ; k c+qrd'scqazimqac? E> ;_`I I+R < ch>.ila< MeG MN? >JIlE> c+qrmq? E.RI+`+< Mh;cNMiI ;_`0MQA? º ¾ U cr; k ch;s> E>'I EMQK K < IE+iw AJR < G SHch;.I k `I9> `0S. ;-+º AJR{w MQ>?3cr;W?;_ìR <>}E.R I S;?EMQ? ;vdy>º BHaR ` â ÐHÇxÁsÈZÔ ÎeÂÏÎQÐYß ÇßvÐmýsþþ Ê"%!Ì Î ÍÅÄ ÈeÁÓ-Á ÈeÎJÜ3Ì ÁÂ'Ð.Ñ9ù!ÈeÎeÅÌ vì ÈœÖyÄ ÂÆ#ÀÁsÍrÕZÎeÒÄ ÍrÄÕeÎeÌ ÔrÝÄ ÎŠÂÅyÌ \ Õ ÝÁ ØÈ #ÄsÂvÆ vä vá ÍΊÂÆ Ø'ÔrÕ ` ýþ M `9 РΊÂQCçëŠí òhôyí+æœê0òsêmò ëõæœê ë ÐJýþþ Ð Â9Gxýsþ Ð$ rþ MÊ []+ %!Ì ÎeÍ}ÈeÁ ÔWÂÌ Ó9ÙÍiÁ Ø'ÔiÁ Ô Ø ÙÈeÎeÒÄsÕQÎ Ì Â'Ô/H ÍiÌ vìô\æá{ë9ì ÏÎ ÄÁ Õ vèœø'ô ÄÍrÕeÎ Ò1ØvÈeÎ#]0ÍiÁsÓ-Á Õ87ÚiØ'Ô+Ô Î?9Ì ÍQÀÎ 9Ä ÕJüÁ ÏÏÄ9Ä ÄÍrÂΊÂÁ  9ì å æeä J äf&zæœí/å å ç-õæœê0ëeì_í0æeä ; 9ì å æeä-òë.òn&zæœí/åå ÏÎ Ä ÏvÄsØ /ÄüÎœÍrÏÏÄ Ä `vð ý K Êß ØÍÈeÁ Ô!Å ÍiÄsÂÆÁ Ô \ ÎeÍiÓ-Á Ô7ÔrØ"ÆÌ ÎQÔiÁ Ô+Ð'ÀÌ ÎeÍ!ÈeÁ ÔxÕ ÍrÄ0ÀÄsØ Æ ú È \ ù!èqô+ôiì Â'ÐYÌ Ø ÒÁ Ø"ÆÁÜ ÄsÕhÔYÃÄÍ+Ô/ÔiÌ ÂyÔ ØÍÈeÁ ÔJÙÄÂ*? ØvÁ Ô Ê []6 9ÍrÎQÔrÕQΊÂÁ(=zÍrØvÈŠÄsÂvÆÐ 5zí+æeëŠæœê/õ "òîsõçì ïeìè öžä ç.-qñ í ì+ôò ä ç2 ç.ñ_ê0ëûí0æeäïeæ;iä ëeæeì 7ì í+øzò+èjæeä çbëœò K_ë æœïeò-æœç.ñ_ê+ëœí ö3æœçbëûõvò 9æ#.3çæÛçòëeòòçëœõ)îòsçvëeñ íšöð Ð ú ÂÎÛÀÁÍ+ÔiÎûÕûÖ üíiá Ô+Ô/Ð9ýþ þ3ázüä vá ÍQÙÄ Ò Ï ÁsÆ'Ê6 ` Ð7ýþ Ê OzÞÎeÓ-Ì îsí0ä_ê+õæœç è_ôôyí0òsçëeæšî òó ê èlzæœçvïeä ç.wä ê!ä 9òø "ò ì è öðhçxáèqô Î Ð ü'ø ÙÈ ÎeÒÄsÕQÎeÌ ÂHÔYÆ Ø>YzÁ ÕeÍiÁƒÆ%ÛÝÎQÔ ÕZÌ ÎœÍiÁ sòì ÂÌ Ó-Î? ØvÁÁ ÕÔ Ì ÒÎeÄ ÈeÁÆÁÈZ ØÂÎÛÀÁÍ+Ô ÎŠÕFÆ Â9G Ðý þþ `.Ê []< 9Á Ô 0ÙÄsÕ ÆÄ Â'ÔA=ÁÍrÕeÍhÄÂÆWÆÁÃ Ä \ Ä ÍiÅ ØÁ Ð.ÑKJØÁÈ? ØÁ Ôc? ØvÁ ÔrÕQÎeÌ ÂHÔÔrØÍÈZÛÝÎQÔrÕQÌ ÎŠÍiÁ7Ò Ì ÂÌ Ó-Î?_ØvÁ9Á1ÕmÔ+Ì ÒsÎ Ä ÈeÁ ÆÁ ÈeÄ=Ë9Ì ÍQÀ"]ÅÁ Ð&ý ÿ$` ýþ$m `9 ²ÎŠÂFéì$9äèò òsç2ï,õì ççò ñ 5zòsí0ëœí0ä_ç.. ò *äf/ ä írè'ñò Ð Þ Ì ØvÈeÌ Ø'ÔiÁ ÐMLzÆÎûÕZÎeÌ Â'Ô ÜÍiÎeÆ ÎeÁÂÂÁ ÙÈeÎeÒÄsÕ ÎeÌ Â ` ` -O ÀÌ Î ÍCÄØ'Ô+Ô Î'ÈZÛÄÍrÕ ÎeÒÈœÁ!ÆÁ!Ú/Ì ÝvÄs ß/) ÄsÂHÔ5ÒÁ!ÆÌÔ/ÔiÎeÁÍ+ÐÑÃn +ÒsÌ ÂvÌ Ó(Î Á ví^ QÎœÂÆ ` Ê []S zè ÎCÜ3Ì ÁÂÐÑ Ø'ÔrÕ ÍiÎœÄ ÈœÎQÔiÄ ÕQÎeÌ Â ÍQÀ ]ÅÁ vðyîšâwéì 9äèJòyò1çbï,õì ççò ñ_ís. ò?5òí ëší ä ç.1.ò*ä#/ ä íhèjñ ò Ð Þ Ì ØÈeÌ ØHÔiÁ ÐNLzÆÎûÕZÎeÌ Â'ÔJÜÍrÎeÆÎeÁ ÂÂÁ Ô/Ð Ø ÙÈeÎ ÒsÄÕeÎ Ì Â7 ` ` Ê º5 ú ÈeÈ Ä Ð ^ ) æœç Qñ_í0ì/ô äbb/efd/h IGBH;dI` ó Dòsçvñ ê3g9ä å ëìî õä ; *ò ëœí0ä ) äæeï / >!æœçvæûç)òç Qñ_í0ì/ô ò D;H IQB1D/dI`ó Dòsçí0ò G0ô ) æ8) æœê æ ) äæœïe Ð'ß_Õ Ì Ò ÏÝvÌ ÈeÓyÐ ( ÕQÈŠÄ Ô ( ÏÄ ÆÁsÓ-Î Ðý þ JÊ º ±U9Ì Ø'Ô+Ô/Á \ Y5Ä Ô/ÔiÎQÔ+Ð OÁÍiÄÈeÆb9Ê0ÁsÈ ú È \ ù!èqô+ô Ì Â ) ìïeñ ëeæ ì çlìf/ LzæŠçä çî æeä ï /çê ëšæeëeñ ëeæ ì ãä í/å òsëšêæûç3"vømòsçvëeæeòëœõ Iið òsçvëœñ íeösqñ í0ì/ôòg ( ÈeÆÁ Í+ÔrÝÌ ÕNÐHßÒÌ ÈeÄ ÍJüHÍiÁ Ô+Ô+Ðýsþþÿ Ð $M Ê P 9òsç-ë ê+õæœê0ëšì_í0æeäðì/ôó'îæeëšó O ^ ñ çö'õëeòæœê+å ñ ëeë ñ ñðìiô Ä âhð'ð5ì ç ) òírè'òçî òqp /ç.ñ_ê0ëœí0æeä çìf/.ò ç 9ä_í+åG Lzæœçïeä ç".9ä D%E;` IQB1H E1` Ð_ÇxÁsÈZÔ ` `ýsê P4 9Ä Â'ÔCÒÁ ÕÁ ÔP víiîœõqðèeásrfe %?T.Ñ Y5Ì ÂvÅ Í^] Ô ÍrÂÄsÕQÎ Ì ÂÄÈ'Æ%ÛÝÎZÔ ÕQÌ ÎŠÍiÁ ÒÌ ÂÌ Ó-Î? ØÁƒ ÄsØÍhÄ!ÈeÎeÁ ØUHÇxÁsÈZÔ ÎeÂÏÎ'Æ Ø-ýzÄsØAÿ7Ä ` `.Ê!à ÄOÔ Á Ô+Ô Î Ì Â2ýWÐ"Ì ÍiÅ ÄÂÎZÔ Á väsí9èeä Ô ËƒÖ ÙÁÍiÅ Á1Õy ÍiÎûÏ Ã ÎeÂvÆ ÙÁÍiÅ È ØÂvÎÛÀÁÍ+Ô ÎÛÕF Æ! ú HÔ Ä ÈeÄ Ð7 vì ÍrÕQÁ ÍiÄOÔrØÍ Ñ7Ü3ÁÍiÒ ÕeÕeÈ ÁsÓ-Á ÂÕhÔÄ Ô!Μ ÕQÁÍrÓ-ÁÆÎeÄÍrÎeÁ Ô \ Ì Í ØÍiÌ vásä  Ί \ ÈÛØÁÂÒÁ-Μ ÕeÝÁ(=Ä ÈûÕZÎeÒË9Ì ÍrÕeÝvÐYÌ Í!ÁÈQÔ ÁXWxÝÁÍiÁ{ýWvÿ$` ýw ÿ$`ê mòsì ÂvÌ Ó(Î Ò Ð#Ô Ì ÒÎeÄ È(ÄÂÆLÒ ØÈÛÕeØÍiÄÈÄ Ô váò1õnôc.êƒãnûä Ò ÕeØÁÈ9ÀÎeÒÁ: víp ( Ô+ÔiÌ ÒsÎ ÄsÕQÎeÌ Â ÎœÂ ÕQÁ ÍhÂÄ ÕQÎeÌ ÂÄ ÈeÁ)Æ%ÛÝÎQÔ ÕZÌ ÎœÍiÁ Ò Ì ÂÌ Ó-Î? ØvÁ 9Á ÔrÕÈeÁ6 ÍiÌ \ Á Ô+Ô Á ØvÍ T Î ÎœÕeÕ ÄÇ 0ÁsÍP váæáèûøâîûàáí+ô ÎœÕ PV ú ÂÁWÒ Ì ÍiÌÀÁsÍ+ÔiÁ}ÔiÎeÅÂÎ \ ÎeÒÄsÕ ÎÛÀÁ}Ì ÌÔ+ÁWÎeÂÆΊÍiÁsÒ ÕQÁÓ-Á ÄsÂvÆMHW ÈeÎzÜ3Ì ÁÂ)ÔrØÍ7ÈeÁ-ÍY Ô7Î Â \ ÈœØÁ0ÂÒÁ Ô ÕQÍrÄÂÅ ] ÍiÁ ÔCÁÂ7Ë9Ì ÍQÀ"]ÅÁ_Ê Ã Ä!ÕeÝ"] Ä Ä ÈŠÄ ì_ê+ê ä ó!"ò ì ï ïœæœê0ëeñ 9æœçòsç J ä-ëö!$):9òsê0ë $ ê+ëeñ 9æœçòsçg"ä ôòsí0ò òïeïeä BD/RI`:I BHaR `)á Z]ïeäïeñ 9æ+Bsí0ò. ò3ï,ñ ê æšçòó6/ç.ñ ê ëœí0æeä ïeæšê ä ëeæ ì_ç ò ë"/ ì ín9äëšæeì_ç. ò3ïeä)î ïeä ê+ê ò{ìñ ) í+æ#bí ò = "ä ôcòí+òbb1d/ri`iqb1h/r ` âhð Ç#ßÐ ýþ vð_íiáó-á ÕJÄ ÎœÂHÔ Î'ÁÂ-ÒsÄØ'ÔiÁ!ÈeăÀÎQÔiÎeÌ Â- "F+Ì ÍiÄsÕ ÎÛÀÁ9árÔiÁÈeÌ ÂWÈœØvÎeâÆÁ Ô5ÒÌ Â'Ô^?_ØvÁÂÒÁ Ô5ÆÁ!ÈZŠÎœÂÆ ØHÔ Õ ÍrÎeÄÈeÎZÔ Ä ÕQÎeÌ Â ÆÌ ÄÍJØÂÄØ ÕQÁ ØÍÒÌ Ó-Ó-Á ÎeÌ ÂvÓÄ Ä Ê +  ÍhÄsÂvÒsÁ Ð väsí#ááó ÈeÁ Ð5È Á ÔÌ Ø ÀÍiÄ ÅÁ Ô"ÆÁ}Ú+Ä Ò?_ØvÁ Ô ( ÍiÂÄsØÈœÕZÐ >:. ÂHÔ(ÔiÌ ÒÎeÄ È Á Ô+Ð ýþ$m `Ð9Ì Ø'Ð ÈŠØ'Ô}Í^ÒsÁÓ-Ó-ÁÂ_ÕhÐ Lzæœçïeä ç". òg / æšçïeä_ç. æeì ç GLYçæeì ç vì$) æ8> ò Ð!üJÄÍhÎQÔ/Ð!ÃnûÇ!ÄÍiÓÄÕeÕ ÄsÂvÐ}ýþ ÐÀÎeÁÂÂÁ ÒÌ È ÄsÂvÒsÁ0ÍÈeÁ ÔzÀÎQÔiÎeÌ Â'ÔzÙÁÄsØvÒÌ Ø ÔÆ_ØbÔiÌ ÒÎQÄ ÈeÎQÔrÓ-ÁÑ/H#ÈeÄyÔ ÂÂ"Á Ô Ä ÔÄsØÕQÁ ØÍ+Ô ÒÌ Ó-Ó(Á T Ê 'ØHÔ ÎeÈ ÎeÁ Í/Ê

5 š->&k+;m I1;?.`0U7ch>.Ib~M I+`0AJ< MQ>?zIbEDSAJRd<>?'` P.Rm> cq>.i k<a S>.I I+RI3I1AY?'Ẁw >v;_rmsajr k >JI P.RƒqrMQciI?> ;</`fwc+qhawˆ >_`)EzqhD_ìRmE> Q`3k MhDU}B;MiI >.? ;_RmS_R? AJR </djr E>WB{ ³ >.I-SA?.`0AJR < I1UY`+AJRJ`#Ezqh;_w A<EUI J:}qh>?CI >B{w cr>3k+ay<b3d{k I ISv;H?EYMQ? >JI1UW>_` ; K+A</`+MQA< MQAC? IUW?qh>.I/`bk ;.I ~ACB3AG I q :#>.I)B3A Eucr>JI)E> ED_dY>HcZAYkk >B)>?.`"E.R V)AY<0< ch;h?e&?zqha?.`#k ;.I}D `0DŽSv>_RC OE>cZ;&³ S;?Mh>Uk ;.Iyk czriyp.r5>3s>cerzmxec> ¼O `0>_wYAY<0G?qh; <>.I I1>B wmchd SA BŽB)> E>_R G AR`h`0>.I Ezqh>;_R²ž S>_R 2EqZ >ciimn?x M AJR]E> 9;BŽk ><>J E>JI k AMN?'`I Ezqr;?;HcZAYG Mh>ŒkJRmMiI S~ ch>fkcceri km>_`+mœ` ;_`0>_R < SAB3B{Rz? R? > IA MQ EM I1;?.` MQ? E.RI/`+<MQ;crMiI1;_` MZAY?3ž}cQ; I S;?EYMQ? >}?zqh>ji/`ƒk ;.I!ch;}B3D_`+~A E>};EDP.Rm; zi1>j :#>Wk ;'IIMrB3k cr>}?a?{k ceri9ž(`+<ajrd >?E3E>\ch; SA?S>kJ`+MQAY?]P.Rm> <L;FE> ciqhmn? E.RƒI/`+<0MQ;crMiI Euch>.IU{MQB3kCchMrSMœ`0>'ILAJR >_ kcchmrsmœ`0>ji1up.rƒqrmhcr`0mnchmii>j z WRvˆAJR <Ezqr~.RmMhUž{k I1;?CIyEAJR`0>ŽB3AMQ?zI-<>.I/`+<MQS ` Med >'I}P.Rm> k ;JI IDUCcZ>Ix~M >}E>.I9A< MeG MN? >'I º5 ;_ììrm>)>.i/ỳdg E>cQ;K MQ? E.R k<a S>.I I/RI!³CAB3B)>.I?AJRI k B3AC?E> k A5I+`0 /MQ?E.RI/`+<0Mr>cAJR k ;.I }:yqrmq? E.RI+`+< MQ;crMiI ;_`+MQA? ;kk >cqch>{ar?ay? ;_R k ;.I ID AY?zI1>.I-E>B)>_R <>?'`#EYMed >< I >.IUP.Rm>chP.Rm>JI R?zI";v Y;?.`!d MiIMewzch>B)>H?'`9~ 3AJwˆ >_`ƒki<aymzež U SA?Jd Mh>?.`xE>W?>Wk ;.Ixk<DSMek E>\c+qr~MiI/`0A Me<>J [#?K MQ?UCMhcC?qh>JI/`ƒk ;.I9D_d MhE>?.`xE>}ED_`0>< B3MN? ><7cQ>}S~;HB3k k ;.I-ch>JIWI >_RmciIy;_`0>cQMr>< I->_`!RIMQ? >JIUB);HMiI">H?GCcZAYwm>{>?LI/R k >B)>?.` cq>º +/k Y>B{kCch>U >? ³ S;?EMQ? ;vd Mh>U cq; I cedzmhs_rmcœ`+r <>}AR P.R>}E>'I!k ;?CI MQ>< I E.R SA >ŽG<AzI I k A</`I+º b?> `+<smzs>žk >_R`(>H?'`+<; r? ;MQcrch>_R < I}c+qhAR w crm9e>ji}k0;s_`0> R < I I1ACSMQ; RC EA?.`(AY? I;Mœ` P.RƒqrMQciI < B3MQ? ;?.`0>E;? I ch; BMiI1>Ž>? <>cqcr>vusv>hchch>že>{c+qide.rms';_`+mzay?u E>.I MQEDACcZAYG MQ>JIU]E>.In`+<;_dY;_R I1SMr>?'` MQK+MrP.Rm>JI1U >cqcr>l>.i/` D> E> k<u.i k c+qrmq? E.RI+`+< Mh;cNMiI dy;¹k ;.I2E ;?CI2c > k<d `0; `+MQA?zI Rm?Mrch;_`0D<;cQ>.I2AJR IMQB3kCchMrK MhS;_`+<0MrSv>.I {?O;_R`+<>3k<AJw cqub>mhb3k ;_R < IyE>.I DS~;?JG >JI < I1U!S>cZR5M E> cq; SAY?'` MQ?'RzMœ`0D AR E> cq; EMiI SAY?'`+MQ?.RmMœ`0D E.R k< A S>.I I/RIªE> >cqakk >B>?'` &:yqrmhed> EqZRm? k~d?acb3u?>{mq? DcZRmS `0;_w ch>{>_`#p.rm;.imq0;_r`0ayb ;_` MZP.Rm>UI P.Rm>cQP.R5>ŽIA< `0>bE> cœrmmq B B)>U?zqi; k ;.I}`+A.`0;cr>B)>?.`\EJM I0k w<>_r IA?.` Sv>_R TP.RzM-; RˆAJR IAJR kjìr <>.IU}d ACMe<1> ch>.i kc~ ;.I1>JILE> >.I IMQAC?½ ±0 ([WI+`+ Sv>TR?^I>?.`0MQB>?'` EMQS_`0D k I k >vs_`0;scq>p.rxqhayk+k/<1>;_rvˆajr <Ezqr~.RmM9cr;)EYMiI0k MZAY?OAR cq> EDvSHcQMQ? E>?ACB{w<>_R Ow ;JI IMQ?zI}MQ? E.RƒI/`+< MQ>ciI E> k cq> B AC?E> š qh>i+`{r?> ~J k A`+~u.I> EDK ch>u}?ajri&i1>b wmch> `0 /MQc+ F;MiI k ~MiI/`0A< MQ>?CIy<>EDvSARd<>?.ỳc+qrMQB3k AY</`0;?S>)E>cQ;Žk<A K+AY? E>_R k<d `0; `+MQA? I F;GC?'RI I1; I?.`+~uJI1> I+R I >W<DK y<;_rme>cq½ ½ cqa< IyP.R5>Žch;ŽK0MN?OE.R (IMhuSch>D_`0;Mœ`"SA?CIMQE ; L;?CI1USA BŽB)>ch>{k ACMQ?.`"E> AJw ;_w ch>3e>žc+qrmq? E.RƒI/`+< MZ;HchMiI ;_`+MQA? E>Žch; Mh>U5wm>v;_RmSAJR <EzqQ~.RmM 6 YŠÁ ÔrÕvÀÎQÔiÎÛÙÈeÁÒÝÁ ÔÄsØÕQÁ ØÍ+ÔCÒÌ Ð ì/ô ó îæeëeóì Ø9ÙÎeÁÂÚ+Ì ÝÄÂWß/) < Ü ÄsÕhÔYÜ Ì ÍiÁsÈŠÈQÐ j ì íw. < í ñ å òsë'ææšç". ñ ê ëší æœê0ä!õ"9 ïeïšò ëb D!Em`:IGBH /d ; *K,äsè'í0æeî ñïœë ê+ëœí æ òsï ïœò(bd%e1`:igbhad^eg =ƒì Í Ô+Ð Ë9Ä ÕeØÍÌ ÒÝ!ØÈœÕeØÍ 4eà ÞmÔ!) ÍrÈeÄ ÅÐ$ ` `ý Ê S  \ ÍiÄsÂ Ä ÎQÔ+Ð ÀÌ Ä \ ÄsÍiÅ ØvÁ Ðä_í0ëeóîæeëŠó OÜ{ÄØÍiÎeÒÁfYCÄÍrÍiÁ W Ð:*Yä#î ïeä ê/ê0ò!ìñ ) í0æ#bsí+ò"/ æšçïeä_ç.ä æœê ò!òçëší+ò3b D/DI`xò ë BHaR ` óc_côôyí0ì îsõò9äë8>í æšò ïeïšò?.,ñ ç-î ì çîòhôcëõvæœê+ëeì í ò Ð ÕeÝ"] ÒÍrΊÕQÁ ÐvüHÄsÍiÎZÔ %e e Ðýsþ MÐ.ÔiÌ ØHÔ5È Ä7Æ ÎŠÍiÁÒ1ÕZÎeÌ Â& Ú+Ä Ò?_ØvÁ Ô Ì ÈQÐ$ ÍiÁÓ-Î#] ÍiÁ0 ÄsÍrÕ ÎeÁ0 Ì ÍQÕQÄÂ_ÕÔrØÍJÈeÄÂÄ ÈŠÎQÔiÄsÕ ÎeÌ Â \ Á Ê 4\ mèeî!ü3ì ÁÂÐì+ôó!î æšëeó&oú Ê T ÊzÇ!Ì È ÈeÎeÂÅvÔ WxÌ ÍrÕeÝ Á ÕÄ ÈœÎ ÎáQÆ ÎœÍ+Ê â ÐDì ) òsí+çvæûç è ðzä/ôæeë ä ïeæœê0ë0qî ì çì 9æœòêni&zòsí / ì ín9ä çvîòžä ç. ì çì 9æŠî _9îsë ì_í+êð Ë9ÁXW?#UÌ ÍrÏHÐ_ù \ Ì Ê 4Z[ ÃnœÄ ÍQÕQÎeÒÈeÁ?ÒsÍiÎŠÕ Ì ØÍÒÁ7ÆÌÔ ÔiÎeÁÍ6 ÔiÌ ØÈeÎ Å ÂÁ7È Á \\ ÎeÒ ØvÈœÕF Ô5ÕZÁsÍhÍiÎÛÙÈeÁ Ô ÆÁ Ô sò Ì ÂÌ Ó-ÎeÁ ÔzÔiÒsÄ Ô ÄsØ-Æ Ø RfeR T ÔrÎ ]sòèeáƒä Í^] ÔCÆÁÔCÆ ÒsÁÂÂÎeÁ Ô ÍiÌ Ó-Á ÕeÕQÁ ØHÔ Á ÔCÆÁÒÍiÌ ÎQÔ+Ô ÄÂÒÁ Ê 4P Ã Ä Í+Ô7ÜbÄ Å Ì ÂvÐ"_ç3òî ì_çvì$9æšîyéæœê+ëeì íeö Ì ÂÆ ÍhÁ Ô 4eË9Á W U#Ì ÍrÏHÐ T Ì ÁsÆÅÁ Ð6 ` ` `3á# ÍiÁsÓ-Î#]0ÍiÁsÆÎœÕ ÎeÌ Â ÔrØ"ÆÌ ÎQÔ ÁƒÁÂ{ýþþ$âhÐ `ÿ Ê \ Ê: 'Ê ÎNÊ 4P4 ÁÍrÂÄÂÆ=ÍiÄ æ8) æšïeæœê0ä ëeæeì ç79ä ë >sí0æœò ïœïeòwg > î ì çì 9æœòƒò ëî äiôcæ ëœä ïeæšên9ò Ð_ü'ÄÍiÎQÔ+Ð ( ÍrÓ-ÄÂÆ>YzÌ ÈeÎœÂvÐýsþ

6 ACP.Rm>.I!w R <>.I ½ ¾ U MrK+MhS.; ` MQA?3E.R)k<AJw chuhb)>wk AzID}MQ? E.RzMiI;Mœ` R?>};kk<D~>?CIMQA?3EYMQK MeG MQ? >JI :yqr;? ;ce zi >)E>I S;_RI1>JI};_R E>HB)>_R <1;H?'ỳ;D d >S cq> `0>B{kzI C:#>JIW~MiI/`0A< MQ>?zI AY?'ỳEzqh;_w A<E K+A S;crMiID}ch>_R <9;_`r`0>?.`+MQA?I/R <9ch>.I!k cerid MiIMewmcr>JI 'cr;}s<aymhi I;?S>}E>}ch;Wk AYkJR cz;_` >_ < I1U cr>nk >? B; ` + cq;nk<ajw cqdb);_`0mqp.rm> E> 3c+qrA<fd -1U cq>ji MQ?Jdm>?.`0MQAY? I9>_`ƒcQ;(`0>S~?ACcQAG MQ> R < II/RmS'S>'I I>_R < IAY?'`7I1AR cqmeg? D}P.Rm>}cQ;}S<AYMhI I < I9;MQ?zI M P.Rm> ch>.ĩ chmr>?ziª>?.`+<> ED_dm>cQAYkk >B)>?.`];G<sMZSACcQ> >_`]ED_dm>cQAkk >B>?'` MQ?E.RI/`+<MQ>c ;cq>b)>?.`xe>.i9k ;vs_`0>_r < M > R < IIqrMQ?.`0D<>.I I >?'`wy>;_rmsajr k)ž ch;\k<1a` AC /M?E.RƒI/`+< Mh;cQM I ; ` MQA?)>?L³ S;?EMQ? ;vd Mh> ½5 Um;_R )k >_` MŠ`0>.I!Rz?Mœ`0D'I-E>}k<ACE.RmS `+MQAY?Uz;_R ;?'`I S_RmcœìR <>cri AR;_R FcrMh>?CI >?.`+<>&k AcQMœ`0MrP.Rm>JIbkJRCw cqmhp.r>'i)>_` MQ?Mœ` Mh;_`0Med >.I3k<Med Dv>I :#; $4 8#%& SA?J?; ;ch>b>?'`rm?3>ji I1AY<!<1>HB ch>uc>?3k V)A</d >}; R`0AR <9Ezqe[7dY>? :#;?G > E;?zI Mr>??> E>LB);? >B)>H?'`ƒ z k<d_`0; `+MQA?CI I+RmSS>JI IMedm>JI3?> IqhAYkk k ;.I `+AJRˆAJR < I >crch>.i?>fk<a EA?Sfk;'I E>Œ<1>HB3MiI>JI >?^S;_RI1> I zi/`0db);_`0mqp.rm>ji >_` k EYMZP.Rm>.I [-cqch>.i!<>.i d >}EzqZR? >}EMed IMQK >.I/`0> cq;]p.rm>.i/`0mqa?nd c+qra<megcmq? ;crmš`0d«i S;? > 3SAY? I/`0MœìRm> ` '`0~> ³qr;K+K Me<B)> `0 >cqch>};_r <>Wk AY? I>}EAMœ`x F;?MhK >S{Eqh;vR`+<1>.I<DGMQAY? I-E.ROB3AC?E>U>H?)k c+qz[9r <Ak > A MiI;B)B>?'`!?AB{w <>_RI1>I9k AJR <cq;mii >?CI <>.I IA< `ƒcq>'i7czayg MhP.Rm>.I9ž}c/qQ }RCd<>}AY?'`R?>"` I>cQch>J F;MiI^cr>'Ĩ IB)>JI^?>gI1AY?'` k ;'Ĩ k AR <^; MZAY? E.R X Ucr>'I<>JI I1AR Sv>{E>{c/qhD? G MQ>{~J EJ<; RzchMrP.Rm>bAY?'`zˆAJRmD\R?3`+<u.I <1 CcQ> E;?zI ch> > MQ? E.RI/`+<MQ>ci ["cnc >.I A?.` A<MrIDl>?pAR`+<> cq> cqmh>? >?'`+<> ED_dY>HcZAYkk >B)>?.` </R <;c-> I;?Sv> :#; k<a MQB)Mœ`0D ;vdy>slch; ; >cqch> ;_RI IMyD_`0D ;?.`0>}E;?zI7ch>}S~A MZ ŽE> c+qrajrd <>};_R J`0D<sMZ>_R < I ' < I9E>JI IMQBMhcrMœìRmE>.IŒE;?CIfch> < ACcŠR žnc+q2f9`0;_`+u c/qhmn?'`0d< _` kaj< `0D^ž¹ciq DE.RmS;_`0MQA? > `F;_R P.Rm>JI/`0MQA?CI EzqrMQ??Ad ;_`0MQA?z A3> B) HB)>U9cr; K+A<S> E>.IbA< G IMQAC??>crch>JIU7c+qrMhBŽk ~MiI/`0A< MQP.Rm> E.R2B3AJRdm>B)>H?'`3AJRd<MQ><U\cZ; <>S~ > E.R]SA?CI>? I RI?;_` MZAY?;HchU ch>.i E;? I S~;vP.R> k zi Cx;_R`0 /MQcbEuJI&cZAY< D> EqZRm?2 ²B ACEuch>ŒI Sv;H?EYMQ? >} U{IAJRd >?'` ;GCMœ`0Dv> >.? [9R < Ak > fvajrifk<dsa?mri1ay?zifk AJR <?A.`+<> k cz;«k</rme>?s>^>_` R? SAB{k chdhb)>?.` Ezqh>H?P.Rm _`0>J 4PV Ü ÄsÍrÏ ÏØ!ØÎQÔiÓÄ æœë óšðm? ØÎvÆ R?%e e T Ô Î ]sòèeá Ê 4 à ÁsÂÂÄÍNÕ ÚQ) ÍQÙÁÍiÅÐ Dí0ì_ømëœõ ä_ç.lzïeñîëeñä ëeæeì ñ ê0ëœíeö IQB1H BRÐHÃØÂÆÐmýsþ ýsðá ÔrÕ ÒsÄÍiÄ Ò1Õ ÍiÎQÔrÕeÎ? ØvÁ7ÆÁ ÒÁ ÕeÕQÁÕZÁsÂvÆ ÄsÂvÒsÁ Ê 4+ à ÄÒÌ Ì ÂWÆÁ7%!ÎeÈ/Ì T Ä Ô ÎeÈ Ä Ð.Ñ! Â'ÔiÎœÓ#ÓK!ΊÂÁÂ(ÕQÁÌ ÈeÈ ÎQÔ Õ ØÓ(Î ÔrÏÄØ'ÔiÎ }áeã Ä7 ÍiÁÓÎ#]ÍiÁ "ÍrÎ Ì Õ ÍrÎ ÄsÈ ÎQÔ Ä ÕQÎ Ì Ââ Ð H vñì$xòsç "Hä ï ê/õvæœê0ëœì í0æeäð\ì+ôó}î æ ëœóšðwõqì Ó-Á Ð\ÁÂFÁ ÔrÕ{Ø Ù.Ì ÂÁÁÓ ÈeÁ Ê-à Á ÂÂÄÍNÕ ßÒ Ý*) ÂvÐ-LCí ä ç õvä çë8) òsí+å ë æœïeï / ä <_í0æœå ê+ëœí0æœçó ) òsí+å çæšç è B D/RI`:IGBD E;`)á.7ò3ï,ä í ë æœê ä çvä ë7= ï:, æœç. ñ ê ëœí0æeòó0*äwôí ç ê0ñ >.ì æœê ëeò K_ë æœïeòêhbd/ri`:izb1d!em` âhð_ãøâæð ( ÍrÏvÎÛÀ ( Ðýsþ Mvþ Ð$ 7 'Ê 46 Ã Ä Í+Ô5Ü Ä Å Â Ø'Ô+Ô Ì ÂHÐ.Ñ(üHÍiÌ ÕQÌ NÎeÂvÆ Ø'ÔrÕeÍiÎŠÄ ÈŠÎQÔiÄsÕ ÎeÌ ÂvÐ.Ò ØÈŠÕeØÍiÁ7Á ÕÕQÄ0ÀÁÍrÂÁ7ÁÂ{ß Ø"]ÆÁá0ý ` `"0ý ÿ$`âz vð_ççäïšòsê0q6hðzð+äâ ÀÎeÁÍ3 \ `Ð ÂG!ýÐ 'Ê:ýP Ê Ü3ÄÕeÝ'Ô e Ô Ä Ò Ô Ì ÂFÁ Õ Ã Ä Í+ÔŽÜ3Ä Å Ì ÂvÐ(&Cí ìëeì I8+ç".ñ_ê0ëœí+æeäïŠæ;IsäëeæŠì çfæœç vî ä ç". æœçvä ) æ ä Gbðmí0äF/ ë å æeïšïœê æœçfëœõvò /ç.ñ_ê0ëœí0æeä ï ò ) ñ ëeæeì çvð à ÁÄ ÕQÌ ÂWß vä54eç!ä Ó7ÙÌ ØvÍiÅ;4eË9ÁXW U9Ì ÍrÏ'Ð1=ÁÍiÅ7ü'Ø ÙÈeÎQÔiÝÁ Í+Ô+ÐJýþ $MÐýsÿý JÊ 4< ( Î Â'ÔrÎQÐ ÈeÁÒÌ Ø'ÔNÕ ÍiÎŠÄ ÈeÎQÔrÄÕeÎ Ì Â(ÆÌ ØvÒsÁƒ ÐÁsÓ vèeìö" vä ÍJ mèeîü3ì ÕFÒÍ^ väícú+áäsâhzü3äíiòù!è ÎÛÀÎeÁ Í ÈeÌ Í+ÔCÆÁ ÔiÌ Â Ä Ô Á ÕQÎœÕZÁ ÔÎ ÂÆ_ØHÔrÕeÍhÎeÁ Ä(Ó-Ì Å ÂÁ6iØvÍrÄ Ô+ÔiÎeÁ ÂÂÁ \ ÍiÄÂÒÌ rôrøîqô+ôiá(7"ìî æ+> ë+>í ñ í äïeò-òëcæšç".ñ_ê0ëœí+æeäïšæœê izãì í ò I ; j ñ í ä^e ; DI`:IGBHIB ^E ÐzÕeÝ ] ÔiÁ ÕQÌ ÍiÄsÕ9Æ ÝÎeÔrÕQÌ ÎeÍiÁ}Í^Ä ÈeÎQÔ^sÁbÔiÌ Ø'Ô-ÈeÄ{ÆÎœÍiÁÒ ÕQÎeÌ Â eiôiä ÙÁÈeÈeÁ =ÍiÁÈeÌ ÕhÐÔiÌ ýw " Rfee^0ýsþþ ÂOee Ð WÕQÌ Ó-Á Ô/Ð " K 'Êü'Ø ÙÈeÎ#Á-ÔiÌ Ø'ÔÈ Á7ÕQÎœÕQÍiÁf7/.òsê9îïeìñ_ê3G.òsê9õì í ï ì èjòê9ò ë6. òêïeñ çvòëeëeòê+ó *òsê9î ä$ ô äèçä íw. ê5ãì_í3> ê+ëœí0æeò ; ` IZBHIB ^EG üäírîqô+ð<lzæ ΊÕQÎeÌ ÂHÔÆ Ø Y ÞYÇ#ßÐ ` ` Ð `" 'Ê

7 :#>.I ;.I-k AJR <d A S;_`+MQA? EC>{<Dk AY?EJ<>3žb`0AJRJ`0>'I-cr>'IyP.R>.I+` MZAY? IyP.R>?AJRI ;vdyay? I A P.RmD>.I z schiwk I ;_`I >_ỳe> IAJR ch; > ;vs_ìrm>cnch>j >3> kccšriu{ds< Mœ`I k I I1S;?EMQ? ;vdm>'il> `?A? E>.I! )IS;?EMQ? M I+`0>.I9 U!MrciI AY?'Ẁch;&I1;vdY>_R <}E>JIyk<A E.R Mœ`I AMe<URm?>K+A<B>)Eqh;_R`+~>H?'` MZSHMŠ`0DP.RmM G?>gžjch; I+R k >_à;_r bk< _`0 ž /k z c I^?qh>?K k ;'In?A? k cerinch>.i <;MrI1AY??>HB)>?.`ITE;?CI Rz? >²wYA B);HMiI ch;mii I>?.` ;.I I1> Eqr>JI0k ;S> ž c+qr;kk<dsmh;_` MZAY?oER ch>s_`0>_r <. ` I+RzMŠ`0>}ž}S>Wk<>B3Mr><9>.I I1;HM+ Ü3ÄØÍiÎeÒÁY ( TAT ú =Ì ØÍiÅÌ Å ÂÁ à Ä0Ù.Ì ÍiÄÕQÌ ÎœÍiÁneNÇ Yá ú Ü T YCË T ß-ÿ `vÿ â Ú+ÁÄ Â&eÜ{ÄÍiÒùÃ8e %en T ú ÂÎÛÀÁÍ+Ô ÎŠÕFÆÁÞCÌ ØvÈeÌ ØHÔ Á "eã ÁÜ3ÎeÍhÄ ÎŠÈ Ã Ä0Ù.Ì ÍiÄÕQÌ ÎŠÍiÁ T ( Ü{ ƒß ü ( á ú Ü T YCË T ß-ÿý â