Khung phát sóng phát thanh 2020

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Khung phát sóng phát thanh 2020"

Bản ghi

1 UBND TỈNH TỀN GANG ĐÀ PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VỆT NAM Độ Lập Tự Do Hạnh Phú KHUNG PHÁT THANH FM NĂM 2020 ( Tần số 96,2 MHZ, Kỹ huậ số vệ inh, Trự uyến BUỔ GỜ THỨ HA THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY CHỦ NHẬT 04h45 Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ Nhạ đồ biểu hờ 5h00 - Giới hiệu hương rình S 5h05 5h17 Á 5h30 An ninh và đời sống - N Họ ập đạo đứ Hồ Chí Minh Pháp luậ ần biế Sinh hoạ ư ưởng Công dân hỏi hính quyền rả lời Chuyện gần huyện xa - Chung ay híh ứng biến đổi khí hậu - Môi rường & Cuộ sống 5h57 Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo G 6h00 6h30 Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi - Ca nhạ hiếu nhi - Vì hù quyền an ninh biên giới Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi

2 6h45 Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng 7h00 S - Người ao uổi - Thiếu niên nhi đồng Tư vấn sứ khỏe Khoa họ ông nghệ và đời sống - An oàn giao hông - An ninh rậ ự Tiếng nói ừ á địa phương - Kinh ế - Phòng hống ma úy mại dâm 7h15 Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống Chương rình : Phá hanh ông nhân Pháp luậ với đời sống Ca khú ruyền hống Á 7h30 Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ 8h00 Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ N 8h05 Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài 8h40 Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao G 9h00 Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế 9h05 Trự iếp : - Ca nhạ heo yêu ầu - Ca nhạ ải lương - Câu huyện nông hôn - Câu huyện ruyền hanh 10h00 Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Chương rình : Hộp hư âm nhạ Hộp hư âm nhạ Hộp hư âm nhạ Hộp hư âm nhạ Chương rình Ngày uối uần 10h05 Tạp hí phá hanh Phá hanh ơ sở Giai điệu quê hương - Giai điệu quê hương - Giai điệu quê hương - Giai điệu quê hương 11h00 11h15 An oàn giao hông

3 T R Ư 11h25 Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo 11h30 A 11h50 Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ Thông in Khoa họ kỹ huậ 12h00 Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội Bản in văn hóa xã hội 12h05 Ca nhạ Cải lương họn lọ Ca nhạ Cải lương họn lọ Ca nhạ Cải lương họn lọ Ca nhạ Cải lương họn lọ Biển đảo Viê Nam - Chương rình: Câu huyện nông hôn Ngày uối uần Chương rình : Tạp hí phá hanh 12h45 Bài há ôi yêu Bài há ôi yêu Địa hỉ ần giúp Tiền Giang hội nhập hế giới 13h00 Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự Bản in An ninh rậ ự C 13h05 Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ heo yêu ầu 13h40 Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Gó nhìn ASEAN Gó nhìn ASEAN 14h00 Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế Bản in Kinh ế H 14h05 Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Ca nhạ nướ ngoài Tấu hài Tríh đoạn Cải lương Ca nhạ họn lọ 14h40 Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao Câu lạ bộ hể hao 15h00 Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Bản in rong nướ Ề 15h05 Phá hanh ông nhân Hộp hư âm nhạ - Hộp hư âm nhạ Hộp hư âm nhạ Hộp hư âm nhạ Chương rình: Chương rình : - Phá hanh rự iếp khoa Bá sĩ gia đình L ng nghe và rò huyện

4 giáo U 15h50 Chương rình giới hiệu Tá giả - Tá phẩm Câu huyện ruyền hanh Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống Ca khú ruyền hống 16h00 Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế Bản in Quố ế 16h05 Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Giai điệu quê hương Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng 16h15 Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ Giai điệu rẻ C 16h45 - Người ao uổi - Thiếu niên nhi đồng Tư vấn sứ khỏe Khoa họ ông nghệ và đời sống Giai điệu quê hương Tiếng nói ừ á địa phương Kinh ế Chuyên đề : Phòng hống ma úy mại dâm Pháp luậ với đời sống H 17h00 Ca khú ruyền hống Giai điệu quê hương Giai điệu quê hương An ninh và đời sống Giai điệu quê hương Bài há ôi yêu Bài há ôi yêu Ề 17h15 Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng Thông in ông ộng 17h25 Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo Thông báo Quảng áo 17h30 Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp 18h00 U 18h50 Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự Mờii heo dõi sau iếp âm hời sự 18h51 Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Ca nhạ hiếu nhi Chương rình : Phá hanh ông nhân

5 19h05 19h30 Câu huyện ruyền hanh Tấu hài Ca nhạ Cải lương họn lọ Ca nhạ Cải lương họn lọ Câu huyện ruyền hanh Tríh đoạn Cải lương Sân khấu ruyền hanh 19h45 Địa hỉ ần giúp T 20h05 Trự iếp Quà ng ổ nhạ Quà ng âm nhạ Trự iếp Quà ng âm nhạ Quà ng ổ nhạ C ươ rì : i ì C ươ rì : r và Ố 21h00 Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp Thời sự ổng hợp 21h30 Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ Ca nhạ họn lọ 22h05 Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Nhìn ra Thế giới Gó nhìn ASEAN Gó nhìn ASEAN 22h25 Giới hiệu Tá giả - Tá phẩm Giai điệu quê hương Giai điệu quê hương Giai điệu quê hương Giai điệu quê hương Bài há ôi yêu Bài há ôi yêu 22h40 Đọ ruyện Đọ ruyện Đọ ruyện Đọ ruyện Đọ ruyện Đọ ruyện Đọ ruyện 22h55 Bản in uối ngày Bản in uối ngày Bản in uối ngày Bản in uối ngày Bản in uối ngày Bản in uối ngày Bản in uối ngày GÁM ĐỐC (Đã ký) NGUYỄN SĨ HÙNG