e2213.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "e2213.dvi"

Bản ghi

1 ¾¼½ ½ º ¾ º ¼ ¾¼½ ü ü þ þ üü ü ü üü ź þº þº º ÈÝ ÔÖØÑÒØ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÌÜ Ø Ù ØÒ ½¾ Ù ØÒ ÌÜ ÍË ½¾ ¾ º ¾½ ¾¼½¾ º ¹ ¹ º ¹ º ½¼ ½ µº ÅÅǵ ¹ º ÅÅǺ ¹ º º þ ¹ º þ ¹ ¹ ¹ ¹ º º þ ¹ ÅÅǺ ÇÁ ½¼º»Ë¼¼½¼½ ¼¾¼½ ¾ ½º þþ ½ Đ ¹µ ý ¾ ¹ º þ ½ ¾ Đ ½ Đ ¾ º ¹ÑÐ Ø Ó ÔººÖÙ þ Đ Đ ÅÌǵ Đ Đ º Đ Æ»¹ µ ƹµ ¹ Đ Æ»¹ Đ Đ Æ»¹¹ º þ ÅÌÇ Đ Åµ ƹ ¹ º ¾

2 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Æ»¹º Đ º þ Đ º þ À º Đ Đ Åº ÅÌÇ Đ Å Đ º Đ Đ º Đ ÅÌÇ º Đ ÅÅǵ Đ ÅÌÇ Đ Å Æ»¹º ¹ ÅÌÇ ÅÌÇ º Đ Å Đ Å Đ Đ Đ º Đ ÅÅÇ Đ Å º þ Å Đ º ÅÌÇ Đ Åº Đ ÅÌÇ Đ ½ ý ¾ º þ Đ ÅÅǺ ÅÅÇ Đ º Å Đ ¹ ĵ º Ä Đ µ Đ µº Đ Đ ú ûº Đ Đ Đ º Đ ¼µ µ Ò µ Ò Ò Ò Ò ¼ ÓÒ Ø º ½µ ½µ º Đ º ½º º ¾º þ º º Đ µ ¹ º º ¹ º Đ Đ º Đ ¹ Đ µ Đ º þ Ô Ð Ô Ú Ð Ô Đ Ú º þ Ô Ð Đ Ð ¾ Ð Ô Ð Ú Ð Ô ¾ Ô Ô ½¾ Ð Ô Ð Ô Đ Đ Đ º º Đ Đ º þ Đ ½¼ Đ ½ Đ º Đ Đ º Đ ½µ Đ ½º Đ µ Đ º º

3 ½ º ¾ ¾¼½ ¾ Ô Ô Ô Ö³ Ú Ö Ö Ï Ô Ú ¼ ¼ ¼ Ö Ö º ½º µ Ôµ ¼µ ƹ µ ¹ µº ¹ ú ûº Ï Ò Ò Ò µ Ò Ò ¼ µº þ ¼µ Ï º µ µ Đ Đ Đ º º Æ»¹ º º Ð Ô Đ º ½ º Đ Đ ³º Đ Đ º Đ º ½ µº Đ µ Đ ¹ µ Đ º Đ Đ º ½ µº Đ Đ Đ µº º Đ º º µ º þ Đ Đ º º Đ Đ º Đ ÅÌÇ Đ º º Đ Đ Đ Đ Đ ¹ Đ

4 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ ¾µ º ½¼º þ ƹ Ï ¼ Đ º þ Đ Đ Đ Å Ö Øµ Ö ¹ Ø Đ º ¹ Đ Äĵ ½½ Đ Å Ö Øµº þ ÄÄ Å Å À ½µ À Ö Øµ Đ ¹ Å Ö Øµ ÆÏ À ÆÅ Ö Øµ ¾µ þ À ¼ µ Å ¼ Đ Å Đ Àº ƹ ¹ Đ µ Đ º ½µº ¹ Đ º Đ ½¾ µº Đ Đ º Đ ¹ Đ µ Đ º þ Đ Đ º ½¾ µº Đ º Đ ¹ ¾µ ¹ µ º Đ º µ ź µ º Đ Đ º Đ Đ Đ Đ Đ º Đ Æ»¹ Đ µ Đ º þ Đ Æ»¹ Đ ½ º üđ µ Þµ ÜÔ ¼µ Þ ««µ «Đ ¹ Đ Üݹ Æ»¹¹ Þ Æ»¹ Þ Đ º þđ Þµ Đ º µ Đ Đ Á Á Đ º ü Đ Æ¹ ¹º þ Þµ Đ Å Þµ Đ Åº µ Đ Æ»¹ Á Þµ» Áº þ Å Đ º Đ µ Æ»¹º Đ Đ ½¼ º ¼

5 ½ º ¾ ¾¼½ ½ Ì Æ Á ÅÄ Î Å ¾ ¾ ½ Ç ¼ Ç Å Å Å Á º ¾º µ Á Ì Ó»Ù¹ Î ¹ º À º µ ź µ ½ ¾ º µ Å À Æ»¹ Đ Åº Đ ÅÌÇ Đ ÅÌÇ ÅÌÇ Đ º ÅÌÇ Đ Ä º º º¾µº ÅÅÇ Đ Đ ÅÌÇ Đ º Đ ÅÅÇ Đ Đ º Đ ¹ º Đ º þ Đ Đ Đ ÅÅÇ Đ º þ Đ Đ Đ Å Æ¹ ¹º º º Đ ÅÌÇ Đ ½

6 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ ÅÌǺ ¾º Đ º ¾µ µ Đ Åµ ½ ½ º Đ Ó»Ù¹ ¼¼ Ó»Ù¹ ¾ µº Đ ÊÃù Đ ½ º þ À ¼ Đ Đ Đ Đ º ÊÃÃ Đ Đ À ¼ Đ º Ì ¾ Ã Đ Åʵ ½ Đ Đ Đ ¼ ± ½ ½ ¼ ± ½ ¾¼ º º ¾ Đ Đ Đ µ ½ º Æ»¹ Å º Å Đ Å Á Á ¼ Á Ò Åص Á ¼ ¼ Á ¼ Đ Á Á ¼ ¼º Đ Å Å Đ Á ¼ Đ À Đ º Ó¹ Å ½ Ì ½ º þ Đ µ º ½ º Àº þ ÅÅÇ À ¼ À Å ¼ À ¼ ½¼»º þđ ¼ À ¾½¼ ̺ Đ Đ Đ Đ º þ Đ Å Ê Å Đ Ê Ä ¾ Đ º º Å Đ ½º º Å Đ ½¼ ½ Đ ½ ½¼ µº þđ Ù Ó Đ ¼ ¾½ ¾¾ º º ü Å Đ º º Đ º ¾¼¼ Á ¼ Đ º µ ¾¼¼ Đ Đ ÅÅǺ Å Đ Å ½ º ÅÅÇ Đ º Ê Å Ê Ä º º Ê Å Á ¼ ¼ Àµ Đ ÅÅÇ Á¹º Đ Å ½ º ÅÅÇ Đ Á ¼ Àº º Ê Å Á ¼ Å Đ ÅÅÇ ÁŹº þ Á ¼ ÅÅÇ Đ Á Ë µ Á ¼ Á µ Đ Ë Á ¼ µ Á ¼ µ º µº Đ ÅÅÇ º Á ¼ Á Ë µ Đ ¾

7 ½ º ¾ ¾¼½ R 0.02 а Ω, Гц б 8 4 B, Tл I, A R, Ω I 0, мa в Ω, Гц R MC º º µ Å Ê Ä µ Ê Å Å Ì Á ¼ µ ¾ µ ¼ ü µº Å ½ º µ Ê Å Á ¼ º Å ½ º µ ¹ Ê Å Á ¼ Å Á ¼ Á µ Đ º µº þ Á Ë µ Á µ º Đ ÅÅÇ º µº ½ ¾ º µº Á ¼ Ê Å µ Á Ë µ Đ Á µ º µº Á Ë Á º º Đ Á Ë µ Đ Á ¼ Á µ Á ¼ º µº Đ ½ ¾ Đ Á ¼ º µº Đ Á ¼ Đ

8 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ R MC 0.15 а R MC 0.12 б в I, A г 0.04 I, A R MC R MC I *, A B, Тл º º µ Ê Å Á ¼ Á ¼ ¼ ¼ ü µ ¼ ¼ üº º º ½½ ¼ ¼ ¼ º µ Ê Å µ Á ¼ ÅÅÇ Á Ë ½½½ ¼ µº µ Ê Å Ê Å Á ¼ Ê Å ¼ º º µº Ê Å» ¾ º ¹ Đ Á ¼ º ÅÅÇ Á ¼ º º º ÅÅÇ ¹ ¹µ úû ƹµ úæûº Đ Å ½ Å Æ ½ ½¼ º Å ½ Å ¾ ¼ Å ½½¼ Å ½¼ Đ ¹º ¹ º ½º Ê Å º ¾º Đ Á Ë µ Á ¼ Á µ º µº º Á ¼ ÅÅÇ Đ Đ µ Á µº Á ¼ ÅÅÇ Đ Á Ë µ ÅÅÇ Đ º µº º Á ¼

9 ½ º ¾ ¾¼½ а б I 0, A 0.04 Ω F1 Ω F2 Ω F3 Ω N Ω F4 I 0, мa Ω, кгц B, Тл º º µ ÅÆ Å Å ½ ½µ Á ¼ º µ Á Ë ½ µ Á µ Å Á ËÀ µ Á Ë» ½ ÓÒ Ø µ Á ËÀ I 0, мa 50 а I 0, мa 50 б Ω, кгц 9.0 Тл Тл Ω, кгц I 0, мa в I 0, мa г Тл Тл Ω, кгц Ω, кгц º º Å ½ Á ¼

10 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ º µº Å Đ Á ¼ º µº Á ¼ Å Đ Å µ º º Đ Á ¼ Đ º Đ º Đ º º µº ¹ Å Æ ½ ½¼ º º µº ½º Đ Á ¼ º ¾º Đ Ê Å Đ Đ º Đ Å º º ü Á ¼ É ¾º º Đ Đ Ê Å Á¹º Đ Đ º Đ Á ¼ ¼ ÅÅÇ Đ º Á¼ ¼ Á¹ Á ¼ ¼ Đ ÅÅÇ Đ Đ ÅÅǺ Đ ÅÅǺ Á ¼ Đ ÅÅÇ Đ º ÅÅÇ Đ µ º º º Đ Ê Ä Á ¼ µ º µ Ê Å Á ¼ µ º µº úû Đ ÅÅǵ Đ ½ Đ ÅÅÇ º º µ Đ Á ¼ ¼µº Ê Å Ê Ä Å º µ µ Á ¼ Á ËÀ µ Đ Å ½ º º º Đ Đ Å Đ Á Ëؽ Á Ëؾ º ½ º º º¼ º º¼ º º¼ º º Á Ëؽ Á Ëؾ Á Ëؽ Á Ëؾ µº º Đ Á Ëؽ Đ Å Á ËÀ ¼ º º º ¾ µ Đ Ê Ä Á ¼ ½ º Đ Ê Ä º º Đ Á¹ Á Ë µ Á µ ¾ ½½ Đ Á Ëؽ µ Á Ëؾ µ Đ ½ ¾ ź º Đ Á Ëؽ Á Ëؾ ½ º Đ Đ µ º ½º Đ º ¾º É ½»¾ ¾ º þ Đ Å ½Åº Đ Đ º Đ ½ Đ Đ Å µ ÊÅ Å ¾ º

11 ½ º ¾ ¾¼½ а R MC б B, Тл I 0, ма B, Тл I 0, ма R MC º º µ Ê Å Á¼µº Å ½ Á¼ ¼º µ Ê Å Á¼µ Á¼ ¼ ½ ÅÅÇ º º µ ÓÒ Ø º ½ º µº þ ½ Đ Å Đ Đ º Đ ¾ À ýµ Đ º Đ Å Đ Đ ½ ½ º Đ Đ Åº Å Đ ËÀ º ËÀ Æ Æ Đ º µ Å ËÀ Æ Å º þ Đ Á ¼ À ½ Đ Đ ËÀ ËÀ Æ Æ ËÀ º µ Đ º Đ Đ Å Å Å º Đ º þ Æ Đ Đ Đ º Å Đ Đ Æ Đ Đ Å Đ º º ½¼ Đ Đ º þ º ½¼ º ½¼ Đ ¼º¼½ µ º º ½ Ä ½Åº ½Å º þ Å º º Đ º Đ ½Å ÅÅǺ

12 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ R L а R MC б R L I 0, A в R L I 0, A г B = 4 Tл B = 2 Тл B = 3 Тл I 0, мa д I 0, A 1144 Гц I St1 (619) I St2 (619) I SH I St1 (842) I St2 (842) I 0, A B, Tл 0.03 е I 0, A B, Tл º º µ Ê Ä µ Ê Å µ Ê Á ¼µº Á¼ ¼ Å ½ ÅÅÇ º º µº Å Á ËÀ µ º ½ ¼ ¼ ¼ º µ Ê Ä Á ¼ Å ½ º µ Á Ëؽ Á Ëؾ Á Ëؽ Á Ëؾµ Å ½ µ Å ¾ µ Á Ë Á Á Ë Á µ ÅÅÇ Å µ Å ¾ ǵ Å ½½ µ Å Á ËÀ ¼À ¼µ ¼ µº µ Á Ëؽ µá Ëؾ µµ½¼¼ Ƶ Å ½

13 ½ º ¾ ¾¼½ Ï ½ Ï ½ ½ ¾ ¾ ϼ Šϼ Å ¾ ËÀ ¼ ËÀ ¼ º º µ Ï ¹ ½ µ ¼ º ¹ ¾ µ µ µº Ï ¹ ŵ Å ËÀº µ µ Å Å Å ½ µ R MC, Oм а R MC, Oм б t, c t, c º ½¼º Å º µ ½ º ý ÅÅÇ Đ ½¼ ½ Đ Àº Å Đ À ½½ º þ Đ Ä ½¼ ½¼ ½¼ ½½ ½ º Đ ÅÅÇ ½¼ ½ Ä Đ Å ¼º ÅÅÇ Đ À Å º º ¾µ ÅÅǺ þ Đ Å º þ Šź ÅÅÇ Á¹ º Đ º ½º ÅÅÇ Á ¼ º ¾º Á Ë µ Á µ ÅÅǺ

14 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ º ÅÅÇ Á ¼ Á ¼ º º Đ Á ¼ ¼ ÅÅÇ Á¹ Đ º Á¹ Đ ÅÅÇ Đ Á ¼ ¼º ÅÅǺ ÅÅǺ þ ÅÅÇ Đ º þ Đ µ Đ Đ µ Đ º ÅÅÇ Đ ÅÅÇ º ½º Đ Đ º þ Đ Å Æ»¹µº ¾º º Đ Åº Đ Đ º º þ ½ Đ º Đ º º½º ½½ Đ Æ»¹ º Æ»¹ Đ ½ Đ º ƹ ¹ º Æ µ µ µ Ä µ Þ ËÆ Ë º ½½º ¹ Þ Æ»¹¹ º º þ Æ»¹ ³ ³ ³ ³ ³ Æ»¹ Đ ¹ Đ º Đ Æ»¹ Đ Đ Đ Æ»¹ º þ Å º ¾ Ë ËÆ º º ½½ Đ º Æ»¹ º Đ Đ º Đ Đ Đ º Æ»¹ Đ Ê Ü ¾ ¾ º þ Ê Ü Đ Đ Đ Åº Å Đ Å Ê Ü º ¼

15 ½ º ¾ ¾¼½ Đ º Đ ÅÅǺ Đ ¹ Đ Đ º Đ Đ º Đ ¹ Đ Đ º Đ Đ º Đ Đ Đ Đ º Đ Đ Đ º þ Đ Đ Đ ½»¾ ¾ º Đ Đ º Đ ÅÌÇ Đ Đ º Đ º Đ Đ ¾¾ º Đ Đ Đ º þ Å Đ Æ»¹ Đ º º½º½º Å þ Å º ¾ Đ Å ¹ Ë ËÆ º Đ ÊÃÃ Đ ½ º þ ÊÃÃ Đ Đ ¹º þ Đ Đ Đ Đ º Đ ÊÃÃ Đ Ë ËÆ Đ ¹º Å Á ½ Đ µº þ Đ Ã º þ Đ Á ½ Đ Ãº Á ½ Đ ³ Á ½ µº Á ¾ Đ ³ Á ¾ µº Đ Á ½ Á ¾ ³ Á ½ µ ³ Á ¾ µ Đ Đ º þ Đ Đ Đ º þ Đ Đ º Đ µ Đ Đ º Đ Åº Đ Å Đ Đ º Đ Đ Å Đ Đ ½

16 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Å µ º Đ Đ Đ Đ º ÅÅÇ Đ Å Đ ÅÌÇ É ½¾º Đ Á¹ Đ Á Ëؽ ÅÅÇ Á Ë µ ¹ ÅÅÇ Á Ë µ Á Ëؽ µº Á Ëؾ µ Đ Á¹ ÅÅÇ ¹º þ Å Á Ëؾ µ Đ Æ¹º Å Å Đ Á Ëؽ µ Á Ëؾ µ Đ Æ¹ ¹º Đ Å ½ ½ Đ Å º þ Å Á Ëؽ µ Á Ëؾ µ Đ ÅÅÇ º µº Å Á Ëؽ µ Á Ëؾ µº ÅÅÇ Đ Å Đ Åº Đ ÅÅÇ Đ º º º ¼ úû Á ¼ µ Đ µ þ ½ ½ Å Đ Åº Å Đ Å ½ ½ º ÁËÀ Đ Å Đ Åº Åʺ þ ÅÊ Đ Đ º Đ Đ µ µ Đ ÅÊ ¼ ± ½ ¾¼ º Đ Đ Đ ÅÅÇ º Đ ÅÅǺ º ½¼ Đ Ê Ä Á ¼ ¼ ½ Đ ÅÅÇ º µº Đ Ê Å º º º ½¼ Đ Å Á Ëؽ Á Ëؾ Đ Đ Đ º Ê Å Å Á ¼ Đ Á ËÀ µ µ ½ ½ º º Đ Á Ëؽ Á Ëؾ Á Ëؽ Á Ëؾ µ º Đ Á Ëؽ Á ËÀ ¼ º º Ê Ä º º º ¾ µº þ Đ Đ º Đ Å Á Ëؽ Á Ëؾ º ½¼µº ½º Á¹ ÅÅǺ ¾º þ Á¹ Đ Á Ë µ ÅÅÇ Á Ëؽ µ Đ Á Ë µ Đ µ ÅÅÇ Đ ÅÅÇ ¹ ÅÅÇ º ¾

17 ½ º ¾ ¾¼½ º Á Ëؾ µ Đ Á µ Đ ÅÅÇ ¹ ÅÅÇ º º Đ Á Ëؽ Á Ëؾ Á ËÀ º µº Å Á Ëؽ Á Ëؾ Đ Đ º Á Ëؽ µ ¹ Á Ëؾ Đ Æ¹º Đ «º Đ Ã «Ä Å Ä Å Đ º ¹ ¹ Đ Å ½ º Å Å Ò Å Å Å ½ Ó µ ¾Å Ò ¾ ¾ Å ¾ ¾ ÆÅ ÆÅ º Đ Đ Đ Á ¼ º º½º¾º ÅÌÇ ÅÅÇ ¹ Đ Đ ¹ º Đ Đ Đ º Đ Đ ÄÄ º Đ Đ Đ Đ º ¼ µº ÅÅÇ º þ ÅÅÇ Đ ÅÌǺ Å º ¾ º þ Đ º ½º Đ Æ¹ ¹¹ º Đ º ¹ Đ Æ¹ ¹ Æ»¹º ¾º º ÅÅÇ Đ ÅÌÇ µ º Å º Đ º Đ º þ ¹ Đ ½ Đ Đ º þ Đ Á Á¼ Ò ÅØ Đ Å Đ º þ Đ Đ ýµº ÅÌÇ Đ µ µº þ Đ º þ Đ º ý º º þ Đ ÆÅ Đ Å Đ Æ Áŵ ÆÅ Á Đ µº þ à º Đ µ ü Đ Đ ½ º ½¼ º ¾

18 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ à ÆŠƳ ¼º Ƴ ¼ à Ƴ ¼µ ¼ º Đ Ã º Đ Åº Đ Đ Åº þ Đ Đ ÅÌÇ Đ Đ º ÅÌÇ Å Å Ì Ç ÕÁ ØÓØ Ì Á ØÓØ Ì Đ Ã Ì Æ³º þ Å º ¾ µ Ì Đ ¹º Đ ÅÌÇ ÅÌÇ Đ ÅÌÇ Å Å Ì Ç Đ º Đ Đ ¹ º Đ Đ º þ Đ µ Ö ¹ ¾ Đ µ Đ º Đ Đ Ô Ô º Đ µ Đ Ô Ô º þ Đ Ô Ô Ö Ô Ô Ö µ Ö Đ ½¼µ º ½¼µ Đ ¹ Đ Æ¹»¹ ¾ º º þ Đ ÅÌÇ Đ º þ Đ Đ ½»¾ ¾ º Đ Đ º É ½¾ Đ º º þ Đ Ú Öµ Đ Å Öµº Đ µ Đ ¹ µº þ Đ º Đ ÄÄ Đ µ º ½¾ µº ¹ Đ Å Öµ Ú Öµµ º Å Ö Øµ Đ º Á ¼ Šƹ ¹¹ º Å Đ º Đ À Đ Åº Đ º þ Å Đ Đ Đ º Đ Đ µ Đ Đ º ½¾ Đ

19 ½ º ¾ ¾¼½ µº Đ Đ º Đ Đ Đ Đ ÅÌÇ ÅÅǺ ÅÌǺ ÅÌÇ ÅÌÇ º þ Đ Đ º Đ ¹ Đ º Đ µ Đ ¹ Đ Đ º º Đ Đ º ½ µº Đ Đ ÅÌǺ Đ ÅÌÇ Đ ÅÌÇ Á ¼ Ò Åغ º½º º Ê Ü þ ³ º ½½µ Æ»¹ Ê Ü ¾ ¾ º Æ»¹ Ê Ü ¾ ¾ ½½µ º þ ³ Đ ¾ º Đ º ½½µ þ Đ º ¹ Đ º Ê Ü Đ µ Å Ê Ü º þ Đ Å Đ º ü Đ Å¼ Ê Ü Ê Å Ê Ä µ ÅÅǺ Đ Æ»¹ Đ Å ½ º þ Å ÅÅǺ ÅÌÇ Đ Đ Đ Æ³ ¼µ Đ Đ ýµº ÅÅÇ Đ Đ ý º Å Đ Đ ý ÅÅǺ Đ º Đ Đ Đ Æ³ ¼º þ Đ Ê Å ÅÅǺ Ê Ä ý ÅÅǺ º¾º ÅÅÇ ú û ¾ º Đ Đ Ã Å ÔÖ Ã Ä Ä Đ ½¼

20 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ º þ Å Đ À º þ Đ º þ Đ Å À Ä Å Å ÔÖ À Ò Ä º À Đ ÆÅ Å ¾ ¾ Å Àº þ Đ ÆÅ º µ ½¾ º ½¼ à Á ¼ ½¼ ü ½¼ üµ ½ ú þ Đ Ä ½¼ ½¼ ½¼ ½½ ½ º ½¼ ½¼ ¾ Å ÔÖ ½¼ ½¼ ½ Å Å Ì Ç ½¼ ½ ½¾µ º Đ ÅÅǺ Đ º Đ Đ ¾ Ø Á ³µ «³ Ì ³ à ¼ Ó Ø µ Á «Đ µ Đ Đ Ì Đ ³ à ¼ Ó Ø º Đ Đ º Đ Á Đ º þ Đ Á ¼ º ÅÌÇ Đ Å Å Ì Ç Đ ¾ º Đ ¾Å Å Ì Ç ¾Å Å Ì Ç º Å Đ Å Å Ì Ç ÌÁµ½¾ Å Å Ì Ç ¾ ÅÅ Ì Ç ¾Å Å Ì Ç ¾ º þ ÅÌÇ Á ½¾µ Đ º þ Đ ¹ º Đ ½ ¾ º Á ¼ Ó ÅØ Đ º ü ÅÌÇ Đ Ã ¼ Ó Åغ þ Đ Á Ø Ã ¼ Á ¼ º Đ ÌÁ Å Å Ì Ç µ¾ «Á ¾ Đ µ Đ³ ¾ ³ Å Å Ì Ç µ¾ ³ Ã Ó ÅØ µ Å Å Å Ì Ç Ã Ó ÅØ µ Đ º Đ Đ Đ Á¼ µ Ó Åغ þ É ½¾º Å Đ Đ º Å Å Ì Ç Ä ÅÅÇ Đ Å º Đ ÅÌÇ Đ À Đ Ä Å ¼ º Đ Å Å Ì Ç µ Đ Đ³ ¾ ³ Å Å Ì Ç µ¾ ³ «Ä Å ¼ Ã Ó ÅØ µ «¼ Ä Å ¼ Đ «º Å Å Ì Ç Đ µ «¼ ³ ص Ø Ó ÅØ «µ Ó ÅØ Æµ à ¼ Á Õ Å Å Ì Ç µ¾ Ø Æ Å ¾ ½ Å ¾ ¾ ¾ Å ¾ ¾Å Å Å Ì Ç µ¾ µ µ Đ ³ ص Ó ÅØ Æµ µ ü Å Å Å Ì Ç º þ Å Å Å Ì Ç Å Å Ì Ç

21 ½ º ¾ ¾¼½ а I M y M II(t)/M II(0) 1.0 б II M + δm M δm H M x t º ½¾º µ þ Šź þ Å Å Å ¼ º Å Å ¼ Á ÁÁµ Å Å Å ¼ º Å Å º µ Å ÁÁ º µ µ à ¼ ¾ÁÅ Å Ì Ç ½ Ô ¾ Ø Æ ¾ ½¼µ Å Å Å Ì Ç Æ Å Å Å Ì Ç º Æ ¼ µ Å Å Ì Ç º ¾ Å Å Å Ì Ç º ÅÅÇ ÅÌǺ þ Đ Đ Å ¼ Đ Á ¼ º Đ ÅÌÇ Åº µ ½¼µ Đ Đ Ê Å Ê Ä º µ ÅÌǺ þ Đ ÅÅÇ Đ ÅÌÇ Đ Å Đ Æ¹ ¹º ÅÅÇ Đ Å ÅÌÇ É ½¾º þ Đ ÅÅǺ ½¾ ÅÌǺ þ Đ Đ Đ Đ º ½¾ º þ Å Å ¼ º Á Å Å ¼ ÁÁ Å Å ¼ Đ º þ Å ¼º Đ ÅÌÇ Đ É ½¾º Đ É Đ Á ÁÁ Đ º ½¾ º É ½¾ º ½¾ µ ÅÅÇ º þ Đ µ ½¼µµº ÅÅÇ Á ¼ µ Á Ë µ É ½¾º ÅÅÇ Đ É ¾ º µº ÅÅÇ Đ º ÅÌÇ Đ º Đ Ñ Ê ¾ Ñ Ê Ô º ÅÌÇ Å Å Ì Ç ÁØÓØ Ì Á ØÓØ Đ

22 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Đ Ê Ì ÅÌÇ Đ Ã Ì Æ³º þ Å Ì Đ º ¾ µº Đ Ê Æ³ Å Å Ì Ç ÅÅǺ µ Đ Å Å Ì Ç º Ù Ó ¹ Đ º þ Đ Ù Đ Đ Å Å Ì Ç º Å Å Ì Ç ½µ ¾µ Đ Ãº þ Đ ½µ Đ Ù º ³ ÑÜ Ï ËÈ Ì ³ ¾ Ñܾº Ï ËÈ ¼ Ï Ò Á ØÓØ Å ÑÜ Ì Ç µ¾ ¾ Å ÑÜ Ì Ç ÅÌǺ Ì ³ ¾ Ñܾ Ï Ò Á ØÓØ Å Ì Ç µ ¾ ³ ¾ Ñܾ Å Å Ì Ç ½¼ ½ º þ ¾µ ÅÌÇ Đ Ù Ó ËÆ Ë Đ ¾ Ë ËÆ º Đ º Đ Ì Đ º Đ º Đ Đ Å Å Ì Ç ½¼ ½ º Đ Đ Å Å Ì Ç º ¹ ÅÌÇ Đ º ¹ ƹ ¹¹ º ¾ ËÆ Ë ¾½ ¼º Å ½ Å ÆÅ ÆÅ Å Á Å ½ µ Á ŵ ½ ¾ÆÅ Å Å ¼¼ ÆÅ ¼ ÆÅÅ ¼½º Ê Á Ñ Á Å ½ µ ¾ Á ŵ Æ ¾ Á Å ½ µá ŵ Æ ½¼ º º ½ º º Đ Đ Ë º ÅÅÇ Đ Đ º ¹ Đ ¾ Ë ½¾¼ ¾½ Ê ËÆ ¼ ¾¾ º Ñ Ê ¾º ƹ ʺ ƹ Á Ô ½µÊ ¾ Ѻ ƹ ¹¹ º Å Å Ì Ç ÕÁ ØÓØ Ì Å Å Ì Ç Æ ¾ÅÅ Ì Ç º þ Å Å Ì Ç Æ ½ ½¼ Å Å Ì Ç ¾ ¼ Å Å Ì Ç Æ ÅÅ Ì Ç ½º Å Å Ì Ç Æ Å Å Ì Ç Å Å Ì Ç ¹ ƹ Đ Đ º º º ÅÅÇ º ÅÅÇ Å Đ Á¹º Đ Å ½ ÅÅǺ Đ Đ Đ Á º µº Đ Å ½ º

23 ½ º ¾ ¾¼½ Á ÅÅǺ Đ ÅÅÇ Đ Đ º µ º Đ ¹ º ¾ µ «Đ ƹ º Đ Æ»¹ ««Æ«¼ Æ««º þ Á ¼ ƹ ¹ Đ Å Á ¼ µ Æ«º þ ƹ Đ º Đ Đ Å º Đ Đ º Đ º ÅÅÇ Đ Đ Á ¼ º Đ Á ¼ Đ ÆÅ Á ¼ º Å Æź ÆÅ Đ Đ Đ Á ¼ Đ Đ Æź ¼ º þ Đ Đ º ½µ Đ Đ º ¾µ º Đ Đ º ÅÅÇ Đ Đ úû Đ ¼ º Đ Ê Å Á ¼ º µ Đ Àº Đ Å Đ º ½¼µ º þ Đ Å Đ µ º µ º þ Đ µ Đ º ÅÌÇ º µº ¼ Đ Đ º Đ ½µ Đ ¾µ Đ úû Đ º þ Đ ÅÅÇ º º Đ Đ º Đ ÅÌǺ Đ µµ Đ ÅÅǺ ¹º Đ Á ¼ Đ ÅÅÇ Đ Á Ë µ Á ¼ Á µ Ë Á ¼ µ Á ¼ µº ÅÅÇ º Đ Đ ÅÌÇ Đ ÅÅǺ

24 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Đ Đ º Đ Á ¼ Đ ÅÌÇ Đ Á ¼ Á Ë µ ÅÅǺ Á ¼ ÅÌÇ Đ ÅÌÇ É ½¾º Á ¼ Đ º Đ ÆÅ Á ¼ µ ÆÅ Á ¼ µ ÆÅ Á ¼ µ Đ Đ Ä Å ÆÅ Á ¼ µ º Á ¼ Đ Á ¼ Á µ Đ ÅÌǺ ü Đ ¹ Ë Á ¼ µ Á ¼ µ Á ¼ º ÅÌÇ À Đ º þ ÅÅÇ Đ Ë Á ¼ µº Á ¼ µ ¹ Đ Ä Đ Đ É ½¾ ÅÅǺ ü ÌÇ Đ Éº ÅÌÇ Đ Ï Đ Ï É ÏÏ º Đ Á¼º ¾ þ Ï Đ º À Ä Å ÀÅ» Å º Đ É ÏÏ» Á¼ ¾ Å µº ÅÅÇ Đ Đ º Đ Đ º Á ¼ Å Đ Ï º þ º º Á ¼ Đ Đ º Đ Đ ÅÅÇ Á ¼ ¹ Đ ÅÌÇ É ½¾º º µ Đ ¹ Á Ë Á Á Ë» ½ ÓÒ Ø µ Á» ½ ÓÒ Ø µº É» Á¼ ¾Å» Á ¼ Å» Á ¼ º Đ Á ¼ ÅÅÇ º µº Á ¼ º ¹ É» Á ¼ Đ À Á ¼ º Đ ÅÅÇ Á Ë Á ¼ Á º µº Đ Á ÅÅÇ º µº Á ¼ ÅÅÇ ¹ Đ É» Á ¼ º Đ ÅÅÇ º µº ý µ ÅÅǺ ¹ Å» Á ¼ Đ º þ Đ É Đ ¹ º ÅÅǺ Đ Đ Ï Á ¼ º ½ µº þ ¼

25 ½ º ¾ ¾¼½ Ï Æ Æ Æ Æ Æ Æ ¼ Á ¾ ¼ Á Á Þ ¼ ¾ ½ ¼ ½ ¾ ¼ ¼ ¼ Á¼ ½ ¾ Þ Í Á Þ º ½ º µ Á ¼» Á ¼ ½ µ ¾ µ µº Ï º ÅÅÇ Á ¼ Á Ë Á Á º µ Þº Þ Å Æ Æ¹ ¹ Í Á Æ»¹º ƹ ¹ µ Þµ ¼ Đ Đ µ ¾ ¾ Àµº þđ Á Ë ÅÅÇ Đ º Á ¼ Á ¹ Đ É ½¾ Đ ÅÅǺ ÅÅÇ Á Ë Á Á º ÅÅǺ Đ Å ½ Å ¾ ¼ Å ½¼ Á ¼ µ Đ Á ¼ µ º µº Đ º Å ½ Đ Á ¼ Đ ¼¼ º Đ Á ¼ º Đ Á ¼ Đ ¼¼ º Å µº Đ Á ¼ Đ º µº ÅÅÇ ¹¹ Đ º ÅÌÇ Å Å Ì Ç º Ä Å Á ¼ ¼ Àº Ä» À Á ¼ Å º Ó Ù ¹ Đ Đ ¹ º ½ µº Đ Á ¼ Ð Ô À Á ¼ Ð Ô ½ µ º ½ µ ÐÔ µ º Đ º ÐÔ µ Đ º À Đ Àº ½

26 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Đ Ð Ô º Đ À º ÅÅÇ ½µ ƹ Æ Æ úû ¹ Đ ¹ ¾µ Đ ¹ Æ úû ¹ ¹º Đ Æ Æ Đ Å Å Ì Ç Æ¹ ¹º Đ Đ Å Å Ì Ç Á ¼ Đ ¹º ¹ Đ Å Å Ì Ç Á ¼ º Æ»¹ Đ º Æ»¹ Đ º ¹ Đ Í Á º ½ µº Ë ËÆ ¹ Đ Æ»¹ Þµ Þµ ƹ ¹ Đ Þµº Þ µ Á Đ Þµ ¼ Þ Þ º Þ µ Á Æ»¹ ƹ Þµ ¼º Đ Í Á Þ µ Đ ¹ ƹ Đ ¹º Ë ËÆ Đ º ½ µº úû ¹ º Đ Þ µ Í Á Đ ÅÅÇ º µº Đ ÅÌÇ Æ¹ ¹ Æ»¹ Ë º Đ Æ¹ Æ À ƹ Å Å Ì Ç Æ À Đ Á ¼ º Đ Á ¼» Á ¼ Đ ËÆ º µº ÅÅÇ Å Å Ì Ç Æ Æ¹ Á ¼ º ÅÅÇ º µº ü º Đ Đ º Đ µº Å Đ º Å ÅÌÇ É ¾µ Đ º Đ º µ Á¹ Đ Á ¼ ¼ ÅÅÇ Á ¼ ¼ Đ ÅÅÇ Đ º Đ ÅÅÇ Á ¼ ¼ ¹ Đ º þ Đ ÅÅÇ Đ Á ¼ ¼ Đ ÅÌǺ þ ÅÅÇ Ê Ä Đ Ê Å Đ Đ Ê Ä Ê Å º ü Đ ÅÅÇ Đ º ÅÅÇ Đ Đ º Đ Đ Đ º ÅÅǺ Đ ÅÅÇ Đ Ô ÅÌǺ ÅÌÇ Đ Å Å Ì Ç ÁØÓØ Ì º Đ ÅÌÇ Æ¹ ËÆ Á ¼ Àº þ ¹ Ë Đ ¾

27 ½ º ¾ ¾¼½ Á ¼ Àº ¹ Đ ¾ º þ ¹ Å Å Ì Ç Đ Å Å Ì Ç º þ ƹ ÅÅÇ Đ Å Å Ì Ç Æº ƹ ¹¹ º º µº ½º Đ Ê Å Æ¹ ¹ º Đ Đ Æ»¹ µ ƹ µ Đ ¹ º ½½µ Đ º ¾º ¹ Á ¼ Đ Æ¹ Đ Á ¼ º º Á ¼ º þ ƹ Á ¼ À ËÆ À Á ¼ º Đ Á ¼ Đ ÅÌÇ Đ ÅÌǺ þ ¹ Ë Á ¼ ƹ Á ¼ Đ Đ ÅÌǺ ¹ Đ Ë Đ º µº Đ Đ º Đ Đ º þ Å Đ» Á º º º Đ Đ Đ Đ º ÅÌÇ º µ ƹ Đ Å Å Ì Ç Æ ½ ½¼ ¹ Å Å Ì Ç ¼ º Đ ¹ Å Å Ì Ç ¾ ¾ ¾Å Å Ì Ç ½¼¼ ½¼ º þ º º ¹ Å ½½¼ Đ Æ¹ Å Å Ì Ç Æº º ź ÅÅÇ À Đ º ½½ µº þ Đ À À Đ Å Öµº þđ Đ Đ º Đ Å Å Å Đ Å Đ Đ º þ ¹ Đ ¹ Đ À Á ¹ µ Đ ¹ º þ Đ Å Öµ Đ ½µ ¹ Å º Đ úđ û µ º þ À ½µ ü º Đ ½½ º ÄÄ Đ Đ º

28 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ Ä º Đ ½¾ º µµº ¹ Đ º Đ º º¾ Đ Đ º Å Ö ½µ º ÄÄ Đ Đ ½¼ ½ Ä º ¹ Đ ú û º Đ µº º Đ Đ º Đ º þ ÅÌÇ ¹ úû º þ Đ Đ º Đ ¹ º Đ Å ÄË Àµ Á ŵ ÄË Àµ Á ŵ Đ º ¹ Ö Đ Öº Đ Đ º º Đ Å Đ º Đ º þ ½µ º úû Đ Đ º Đ º þ Đ Đ º Đ Đ Đ Đ Đ Đ º ¹ Đ º Đ Đ Đ º µº Đ ¹ Đ Đ úû º Đ Đ º Đ Đ Đ Đ º ÅÅÇ Đ Đ À Đ Đ º Đ Đ º Đ º þ ÅÅÇ Đ Đ Đ º þ Đ Đ º Đ º Đ

29 ½ º ¾ ¾¼½ Þ Þ Ý Ý Ü º ½º µ Å ÅÅÇ Å Ü Ýµ ¼ ¼µº þ À Þº Å º ý ź þ ¹ Å º µ þ Å ÜÝ Đ Đ º Đ Đ µº Đ Đ ÅÌǵ É ½¾º Đ º ½¾ º É ½¾ ÅÌǺ Å Đ º Đ ú û Đ º Đ Đ º þ Đ º Đ Đ º þ Đ ¹ Đ ¹ Đ À Á Đ Å ¹º Ä º ü º ¼ µ ¹ ½¾ º þ Đ º ½µ ¹ Đ º þ º º Đ Æ¹ ¹¹ Đ Đ º Đ Æ¹ ¹ Đ Đ ú û Đ Đ º Đ Đ Đ º þ Đ ¹ º ƹ

30 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ ¹ Đ ÅÌÇ Đ ÅÌÇ ÅÅǺ Å º Đ Đ º º þ Á ¼ Å Á ¼ µ Đ Đ ÅÌÇ À Å Å ¼ Đ º ½¾ Đ µº Á ¼ Å Đ º ÅÌÇ º Đ Đ Đ º Đ º Đ ÅÌÇ Đ Đ Đ º Đ Å Å Ì Ç Å Å Ì Ç º ü ƹ ¹º Đ ÅÅÇ Đ Đ ÅÌÇ Đ º ÅÅÇ Đ ÅÌÇ Å ¹ ƹ Đ Åº ý Đ Đ º Đ Đ Đ º Đ Đ Đ ÄÄ Đ Å º þ ÅÌÇ Æ¹ ¹ Đ Đ Đ ÅÌǺ þ ƹ Đ Đ Ê Å Å Å Ì Ç Æ ½ ½¼ º Đ ÅÌÇ Ê Å º ü Đ Đ º ¼¼¾Å Å Ì Ç Æº Đ ÅÌÇ Đ Ê Å Đ Đ Đ ÅÌǺ Đ ¹ ÅÌǺ Á ¼ Å Å Ì Ç Æ º Đ Á ¼ Đ º Đ ÅÌÇ Đ Á ¼ Á ¼ º Đ Đ Á ¼ º þ ¹ Å ½½¼ º Đ ¼¼ ¼ Å Å Ì Ç ¹ Å Å Ì Ç ¼ º ü Å Å Å Ì Ç Æ Đ Ê Å º Å Đ Á ¼ Å Å Ì Ç Æ Æ¹º Å Å Ì Ç Æ Æ¹ Đ Å Đ Á ¼ º Đ Á ¼ Đ Đ ¹º þ ƹ Đ

31 ½ º ¾ ¾¼½ Á ¼ Đ º ÄÄ Đ º Đ Đ Đ ¹ ½ º Đ ÄÄ Đ Đ º Đ Đ Đ Đ Đ º þ Đ Đ ¹ Đ Å Å Ì Ç Æ Æ¹ Å ¹º Đ Đ º Đ º Đ º ½º ÅÌÇ º ¾º Đ Æ¹ ¹ Đ Đ º º ü Đ º º º ÅÌÇ Æ¹ ¹º þ Đ Đ º þ º ½ Đ Đ Đ ÅÌǵ Đ º þ º ¾ Đ Æ¹ ¹º Đ Æ¹ ¹ Đ Đ Æ¹ ¹ º Đ Å Đ Æ¹ ¹º Đ Đ ¹ º º þ Đ Đ º ź ÅÌÇ Æ¹ ¹ Å Å Ì Ç Æ ½ ¼¼ ÅÅ Ì Ç ¼ º Đ Ê Å Æ¹ Đ ½ ¼ ¹ Å ½½¼ º ƹ ¹ ¼ ¼¼ º Đ µ µ Đ Đ º º Đ ½ º ÅÅÇ Đ Đ Đ º Đ Đ º ƹ ¹ ¼ ¼¼ Đ ½¼ ËÆ Ë º º Đ Đ º Đ Đ º º ü þ Đ Đ

32 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ º ü Đ Đ Đ º Đ Đ º ½º ü Đ Đ Æ»¹ º ¾º ý Æ»¹ Æ»¹ ƹ ¹º þ Đ Đ º Đ º ½¾ º º ýđ Đ Đ ¹ Đ º þ ½ ý ¾ Đ ½ ¾ ½µ º þ Đ Đ º Đ Đ º ¹ Đ Đ Đ º ¹ Đ Đ º Đ Đ Đ ½µ ý Đ Đ ¾ º Đ º Đ Đ º º Đ º ½º Đ º ¾º Đ Đ º µº º Đ º º Đ º º Đ º Đ úû º Đ Đ Đ Đ º Óµº Đ ½¼ þµ º þ Đ ½¼ º þ ¹ ¹ ½¼ º ü º ý Đ º ý þº º þº þº þº º º º üº þº Đ þº üº º üº ýº º Đ þº ýº º Đ ü ú û ÆË Åʹ¼ Åʹ½¾¼µº

33 ½ º ¾ ¾¼½ üü ½º º Ò ØÒ Ò Ïº º À ÎÖº ÙØ º ÈÝ º º ½ ½¾ ½½µº ¾º ˺ º ÖÒØØ ÈÝ º ÊÚº ½½ ¾ ½½µº º üº º ü ¾ ¾ ½µº º ýº üº üº º ¾ ½µº º ýº üº üº º ¾ ¾¼¼¼ ½µº º º ź ÃÓ Ú º º ÁÚÒÓÚ Ò º ˺ ÃÓÚÐÚ ÈÝ º ÊÔº ½ ½½ ½¼µº º º º ¼ ½¼ ½µº º º ËÐÓÒÞÛ Âº ÅÒº ÅÒº ÅØÖº ½ Ľ ½µº º ĺ ÖÖ ÈÝ º ÊÚº ½µº ½¼º º º ÞÐÝ º º ÂÓÒ Ò Ëº¹º Ò ÈÝ º ÊÚº Ê ¾½ ½µº ½½º ĺ º ÄÒÙ Ò º ź Ä ØÞ ËÓÛº ÈÝ º ½ ½ µº ½¾º ƺ ʺ ÓÓÔÖ ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾ ½ ½µº ½ º ƺ º ÅÓØØ ÈÖÓº ÊÓݺ ËÓº ÄÓÒÓÒ ËÖº ½ ½ µ ½ ½ µ Úº ÈÝ º ½ ¾ ½µº ½º ź Ì Ó Èº º Ø ÖÒÓÐ À ÅÒØ Ð ÄÓÖØÓÖÝ ½µº ½º ź Ì Ó º º ź ÂÒ Ò Âº Ø Ðº ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¼ ¾½ ½µº ½º ź Ì Ó º º ź ÂÒ Ò Âº Ø Ðº ÆØÙÖ ¼ ¾¼¼¼µº ½º ˺ ˺ ˺ ÈÖÒ Êº Ö Ò Ãº Ⱥ ÊÓ ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾½¾ ½½µº ½º ź ƺ º ź ÖÓØÓ º ÖØ Ø Ðº ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ½ ¾¾ ½µº ½º ź Ì Ó º º ź ÂÒ Ò Ò Âº º ÔÔк ÈÝ º ½ ¼ ½µº ¾¼º º Àº ÅÓ º ÖØÐÑÝ º ÈØÖÓ Ø Ðº º ÅÒº ÅÒº ÅØÖº ¼ ½½µº ¾½º º Ò Ïº Ⱥ ÈÖØØ Âº ÅÒº ÅÒº ÅØÖº ¾¼¼ ¾ ½µº ¾¾º ̺ ÎÐØ Ò º ÖØ ÈÝ º ÊÚº ¼ ½ µº ¾ º ź Ì Ó Îº Ì Ó Âº Ø Ðº ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾¼ ¹½ ¾¼¼¾µº ½½ º ¾ ¾º º º º º Đ ½µº ¾º Ⱥ º ÚÒ ËÓÒ Àº ÚÒ ÃÑÔÒ Ò Èº ÏÝÖ ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾¾½ ½µº ¾º ź ÂÓÒ ÓÒ Ò Êº Àº ËÐ ÈÝ º ÊÚº ½µº ¾º º À ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ½¾¼½ ¾¼¼½µº ¾º º À Ⱥ º ÐÖÑÒ Ò Êº º ÐÐÓØ ÈÝ º ÊÚº ¼¾ ¾¼¼½µº ¾º ˺ Ò Èº ź ÄÚÝ Ò º ÖØ ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾ ¼½ ¾¼¼¾µº ¼º üº üº ü üº üº þ º º ½½µº ½º º º º º ½µº ¾º üº º ü ½¾ ½µº º ź ÙØØÖ ÈÝ º ÊÚº ½µº º üº º ü þº º ý º þº Đ ½µº º üº üº ü ¾¼ ½ µº º þº º ½½ ½½ ½µ κ ˺ Ì Ó Âº Ò Èº ÏÝÖ Úº ÈÝ º ½ ½¾µ κ ˺ Ì Ó Âº Ò Èº ÏÝÖ ÊÚº ÅÓº ÈÝ º ½ ½½ ½µº º º þº þº º º þ ½µº º º Đ ½µº º ź º ÀÓÖ Åº º ÐÓÛØÞ º ÁÐÒ Ø Ðº ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ¾¾¼ ¾¼¼µº ¼º ź º ÀÓÖ Ò Ìº º ËÐÚ ÖÚÓÒ¹ÑØ»¼¼¼ ¼ Úº ½ ½ ËÔ ¾¼¼º ½º κ ˺ ÈÖ Áº ƺ ÃÖÚÓÖÓØÓÚ º º Ù Ø Ðº ÆØÙÖ ÈÝ º ¾¼¼µº ¾º ɺ Å ØÖРź ÚÒ ÃÑÔÒ º ÀÖ Ø Ðº ÈÝ º ÊÚº ÄØغ ½¼¼ ¾¾¼½ ¾¼¼µº º ź º ÀÓÖ Ìº º ËÐÚ Ò Åº º ËØÐ ÈÝ º ÊÚº ½¼½ ¾¼¼µº º º ÒÓÓ Çº ÇÞØÝ Äº ÌÓÖÖ Ø Ðº ÈÖÔÖÒØ ¾¼¼µº º ź º ÀÓÖ Ìº º ËÐÚ Ò Åº Ϻ ÃÐÐÖ ÈÝ º ÊÚº ¾ ¼ ¾ ¾¼½¼µº

34 ź þº þº º ½ º ¾ ¾¼½ º º º þ Đ ½µº º º º º º ½ ¼ ½ µº º þº º º þ Đ ¹½ ½µ º ¾º º þº º ¼ ½ ½µº ¼º º º ½µ ÎÓÒ ÊÓ¹ ÖØ ÏÖ ÈÓÐ ÅÒ Ù Ø ÙÒ ÏÖѹ ÐÖ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÖÐÒÓØØÒÒÀÐÖ ½µº ½º üº º º üº º ½¼ ½µº ¾º º þº þ ½½µº º º º ËÓØØ Ò Àº Ϻ ËØÙÖÒÖ ÈÝ º ÊÚº ½ ¼ ½µº º º ýº ü ½µº º Ϻ ÏÖ Ëº Ê Ò Ò Àº º ËÑÒÒ ËÒ ¾½ ½¼½ ¾¼¼½µº ¼