yaffa calev - 15

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "yaffa calev - 15"

Bản ghi

1 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ ÏÎ ÙÈ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ ÈÙÒ Ï Â ÊÁÓ ÔÈ ÌÈÈ Ó ÈÏ ÈÏ ÂËÒ Ë ËappleÈ ÁÈ Èˆ ÂÈÂÓ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂapple ÍÎ ÆÌÈÈappleÂapple ÌÈË Ò ÔÈ Ï A Midsummer Night s Dream Â Ô Â apple ÈÒÂÙ ÈÓˆÚ Ô ÈÙ Â È Ó Á Ó ÔÓÊ Ï Âapple ÂÈ Ïˈ Ó Ó Ó Æ Ê ÊÁÓ ÂÈÂÓ ÌÚ Á ÙÂ È È È Â ÁÈ ÍÂ Ó Ô Ï ÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ Âapple ÂÈ Ïˈ ÂÏ Ó ÂÈÏ Ò Èapple ÂÒÈ ÂÈÂÂÁ Ô Â ÌÈapple ÌÈ Â ÏÓ Á Á Ó ÒÂ Í Èapple ÊÈÏ Ò ÔÓ ÏÁ È ÂÁÈÈ È Ù Ò ÂÙ ÓÎ Á Ó ÔÓÊ Ï ÆÔÏ ÈˆÈ ÈÙÈ ÒÂ Ï Ú Âapple  ÔÓ Ï Â ÈˆÈ ÈËÒÈapple ÂÓ ÙÂËÂapple Πıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ ÂÈ ÂÊ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÂÒÈ ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Á ÙÓ ÂÏÈÓ ÆÔÈËÁ ÌÊÈ ÂÏ È ÏÈÏ ÌÂÏÁ Shakespeare ÈÙÒ Ï ÌÂÒ Â ÊÁÓ ± ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÂÒÈ ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ ÂÈÂÓ ÔÈ ÈÏ ÂËÒ Ë ËappleÈ ÁÈ Ï ÂÓ ÌÈ Ó Ó A Midsummer Night s Dream ıè ÒÂ È Á ÌÈapple Â Ó Â ˆÂapple ÂÈÚÂappleÏ ÂÈÂÓ Æ ÊÁÓ ÂÈÂÓ ÔÈ Ï ÌÈÈappleÂapple ÌÈË ÒÓ È Â Èapple ÂÒÁÈÈ ÍÂ Ó ÌÈÈ ÒÂÓ Ô ÈÎ Ú Â Ô Â Ó ÔÓˆÚ Â È Ó Èapple ÊÈÏ ÂÈapple ÊÈÏ Á Ó ÔÓÊ Ï Âapple ÂÈ Ïˈ Ó ÂÈÂÓ ÔÈ ÊÎ ÁÈ Æ ÂÈ ÈÙÒ ÂÈÂÓ Ï ÔÈËÁ Ï Â Â ÈÙÏ Â Ï È Â Ó È Ó Â ÂÈÙ È ÂÈÙÈ ÂÈËÒÈapple ÂÓ ËÈapple Æ È Ë Ï ËÈapple Ï Â ÙÒ ÏÚ ÒÒÂ Ó ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÂÒÈÏ ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ ÔÈ appleá Ë Ó ÒÂÒÈappleÂÈ ÔÈÈ Ï Ì ÏÚ ÈÂ È ˆÈ ÂÒÈ ÔÈ Ì Ùapple  apple Ó ÂÈ Ë ÂÈËapple ÊÓ ÔÈ Ï ÏÂÚ È Ù ÊÓ ˆÂ Î ÓÊ Â ÌÈ ÂÁ Ô ÎÈ ÌÈ ÂÁ Ô Â ÔÂÊÈ ÒÂÁ ÂÈÏ appleâèˆ È È apple ÔÂÒÈ Ï ÂÙÈ Ï È Â ÈappleÂÓ ÈÓˆÚ ËÈÏ ÔÂÊÈ Ë Ó ÂÏÂÙ ÈÙÂÈ Ï Ì ÏÚ ÈappleÂÏÂÙ ÂÒÈ Friedrich Nietzsche. (1872) The Birth of Tragedy Out of the Spirit Æ Â Â Â ÌÈÂÂ Ó ÌÈ ˆÈ of Music. Penguin, London, 1993 Âapple Ï Ú ÚÂ È È Ï ÌÈ Ú Ó Ï ÌÈ Â È Â ÁÓ ±π µ ± πµ ÔÈËÁ ıè ÂÏÈ ÎÈÓ ÏÈ ÎÈÓ Â È Ò ÊÎÈ Â ±π± ±π± ÌÈapple  ËÙ ËÈÒ Èapple ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÓÏ Â Æ Ó Â Ó Ï ÌÈ È ÌÈÁ Ê ÓÁÏÓÂ È È Ï ÎÙ Ó Ù ÒÂÓÏ ÈÓÂ Ï apple ÈÚ ÌÈÏ ÂË ÏËappleÈ Ï ÂÁ apple Â Æ Dostoevski È Ò ÈÂËÒÂ Ï ÔÓ ÏÚ ÙÒ ÌÒ Ù ±π π apple Æ ±π ±π± È Â Ú ÆÔËÒÁÊ ÂÏ Âapple Ï ÁÏ appleâ È ÏÒ ٠ÈÈÒappleÎ Ï ÁÓ ˆÂ Ï ÂÎÈÈ Ì appleâ Ò apple ÆÈ ÙÂÁ ÂappleÓÊ È ÓÏ Â ÎÏ ÍÈ Ó Â ÊÂÁÏ Âapple Á Ï appleóî Ú Â Â ÏÁÓ ÏÏ ÚË apple ÂÏ ÔÂÂÈÎ Â ÙÒ Â Ï ˆÈ È Â Ú Rabelais Ï ÏÚ appleèappleï ËÈÒ ÈappleÂ Ï ÈˆË ÒÈ È ±π apple Ʊ Æ 373

2 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ ÈÚ Ë ÈÏ ÂË È ÌÂÈ ÌÈÈ Ó ÊÎ ÌÊÈ ÂÏ È Â ËÈ Ï ÆÂappleÂ Ï ÌÊÈ ÂÏ È Bakhtin Æ Á Ó ÔÓÊ Ï ÂÏ ÏÏ ÈÓ È Ï Â ÈÏ Á ٠A Midsummer Night s Dream ±µπµ ıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ ÊÁÓ ÔÈ ÌÈÈ Ó Ê ÌÊÈ ÂÏ È ±π ıè ÏÈÏ Ò Ò ÈÈ Ó Woody Allen ÔÏ È ÂÂ Ï ÂË Ò ÔÈ Ï µ ÈÙÒ Ï Ingmar ÔÓ Ó appleè Ï ÂË Ò ÔÈ Â Ê Ë Ò ÔÈ Midsummer Night Sex Comedy Ï ÂÈË Ò ÔÈ Â ÂappleÈ ÔΠSmiles in a Summer Night ±πµµ ıè ÏÈÏ ÌÈÎÂÈÁ Bergman ÏÚ Èapple ÈÙ Partie de Campagne ±π ÙÎ Á ÌÂÈ Jean Renoir Âapple Ô Ê Æ Le Dejeuner sur L Herbe ±π Ú Ë Ï ÌÓÒ ÌÚ ÙÓÓ ˆÂ Î ÈÈ Â ÈÁ Â Ï Â ÈˆÈ ÏÎÏ Û Â Ó ÂÈÂÓ ÆÌÈÈapple  ÌÈÈÁ Ï ÈˆÓÂË apple Ì ÙÎ Â ÚÈ ÆÌÏÂÚ ÂÂÁÏ Â Á ÂÈÂ Ù Ï ÂÁ Ùapple ÌÈÈ Â ÌÈÏ ÎÓ ÂÓÎÒÂÓÓ Â Á Ó Â ÂÒÈ ÏÂÓ ÂÈÂÓ Ï Ô ÈÈÁ ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ ÌÈ Á Ó Ú Ë Ï ÌÒ ÂÁÂÎ ÏÂÓ Ô Â ÓÂ Ô Ï È ÒÂÓ Èˆ ËappleÈÈ Â Â ÔÓÏÂÚ ÂÁ ÈÂappleÈ ÏÏÂÁ Ó ÌÈÈappleÂÏÂÙ ÂÈ Î Æ±π µ ±π ÌÈapple Â È Î Ì ÂÈÓÈ ÛÂÒ Ú Â ÎÏ ÍÈ Ó Â Æ Ï Ï ÂÓÏÂÚ ÔÓ ÆÌ ÈÏ ÍÈÈ Â ÂappleÚË ÌÈapple ÌÈÓ Ê Æ Â Ï ÚÓ Ï Â Â Âapple ÂÙ Ï ÂÓ Â ÂÈË Ò Â Â È Û ÂÓ ËÒÈÏÓ ÂÙ Â ÔÈËÁ Ó Â Ï ÔÚË Jacobson ÔÂÒ Â ÚÈ ÂÓ Â Â ÊÎ Ó ÌÈ ÓÂÚ Á Ï Â È Â ÂÏ ÈÂ È ÈËÒÈ ÂÏ È Ô ÈÚ ÆÌÊÈÏÓ ÂÙ Ï Á Ï È Â Â ÌÊÈapple ÂÓËÒÂÙ Â ÌÊÈÏ ÈappleÂÏ ËÒÂÙ ÌÊÈÏ ÂË Â ËÒ ËÒÂÙ Ï ÌÈÎ ˆ ÈÏÙ Ï Æ Ï Â ÈÙ ÌÈËËÂˆÓ ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈ Â ÌÈÈ Ó ÈÏ ÂË È ÂÏ È Ï ÈË Ó È Ù È ÊÁÓ Ï Âapple ÂÙÂ Ó ÂÈappleÂÈ ÂÈÂÓ Ï ÂÒÁÈÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÂÓ ÆÔÈËÁ Ï ÈËÒÈ ÂÏ È Ô ÈÚ ÈÙÏ ÔÓÊÏ Ì ÓÏ ÚÓ Â ÂÈÂÓ ÔÈ ÌÚ ÈÂÓÒ ÈÏ ÂË È ÂÏ È ÌÈÈ Ó Ì ÏÎ ÆÌÈapple Á ÌÈ Â Ú Ï È Â ÁÈ ËÏ apple   ÔÈËÁ Ú Ë ÏÂÓ Â Â Ó È Ó ÚÂappleÏ  ˆÂapple ÂÈappleÂÈ ÂÈÂÓ Ê ÏÏÎ Â Â Â Ï ÂÈÂÓ ÏÎ ÂÈÂÓ Ï ÂÙ Â ÈappleÈËÁ ÌÊÈ ÂÏ È ÆÌÏÂÚ È ÂÁÈÈ ÂÓ ÓÏ ÂÚÓ Ó apple Ó Â ÍÎ ÆÌÈ Á Á Ó ÔÓÊ Ï Á  Ïˈ Ô apple Ì Ó Á ÏÎ Æ Ó Â Ô Ù Ùˆ Â Ì Ï ÂÈappleÂÈ ÌÈÚ Â Â ÂÈÂÓ Ï ÈÓˆÚ Ô ÈÙ ÌÈÏÚ Ó ÌÈÈÏÎÏΠÌÈÈËÈÏÂÙ ÌÈÈ ÂÏÂ È È ÂÁÂÎ ÏÈÚÙÓ Æ È È È ÂÚÓ Ó Â È ÂÙÈÒ ÏÈÏÚ Ì ÍÎÂ Ô Â apple ÈÒÂÙ Â ÔÓÏÂÚ Ù apple Í Úapple ÚÂappleÏ ÌÊÈ ÂÏ È Ï ÂÓÎ ÈÙÒ Ï ıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ Âapple ÁÓ ÏÚ ÒÒÂ Ó Ê Ó Ó ÆÌÈˆÂ È appleèóò Ï ÁÓ ÈÁÈ ÒÓ π Ú Ú ÚÂappleÏÂ Ë ÒÎ Ù ÔΠ ÂÈappleÂ Ë È Â Ù Ï ÎÊ ıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÈË Ò ÂÈÙÏ Â Ù ÔΠÈappleÒÈ ËÏÂÂ Ï Ô Ó Á ȈÓÈapple Â Ò È Ô Âapple ÂÈÚÂappleÏÂ Â Ò ÆÂÈÂÂÈÏÏ È ÂÓÊ ÈÊÂÓ ÈÁ ÔÂÒÏ appleó Ò ÈÏÙ ÔÈÁÏÓ ÙÂ Ï ÂÚ Â ÂÈÙ ÏÚ Â Îapple ÌÈappleÓÂ Æ ÈÊÈÂÂÏË ˆÂ Â Ï ˆÈ ±π apple È ÌÈ Ù È È ÏÚ Ì Â appleâ Ï Æ È ÚÏ ÌÈ ÌÈÓÂ Ï ÎÊ Â Â ± apple ÆÈÓ Î ÆË Ï ÂÓ ÌÈÏÚÂÙ È ÙÒ ˆÂ Â Ï ˆÈ  ±π apple Æ ÈÏ È ÒÂÓ ÊÂÚ Ì È È ÏÚ Ì Â Â apple Æ ÔÂ Ë È È È ÏÚ ÏÚ  ÂÚ Â ÓÏ Ô È È ÏÚ Ì Â ÈÓÏ Â È appleè Ï ÈÂÓÈ ÌÈ ÈÚ Ï ÓÒapple È È ÏÚ ÏÚ  ÂÚ ÁÂ Ó ıâ È ˆÂ Â Ï ˆÈ Æ π ÂappleÈ ÔÈÈË appleè  appleù Ï ÈÂÓÈ ÚappleÂÓ ÔÂ Ë È ÏÚ  ÔÎ ÂÓÎ Æ apple Æ Æ Æµ 374

3 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ  ÁÏÂ È ÙÂÁ Ï ÈÈËapple ÂÚ ÓÂ Â Ó ÂÈ ÂÊ ÈÈÁ ÂappleÓ apple Æ ÂÈËÒÈapple ÂÈËapple Æ ÈÒÈappleÂÈ È Á ÔÈÚÓ Ó Ó Èapple ÂÁ ÂÈÏ Ò Èapple ÂÒÈ ÂÈÂÂÁ ÂÏ Ó Âapple  ˆ Á  Á Ï È Ó Ó ËÓ ÔÈËÁ Ï ÂappleÂ Ï ÌÈapple ÌÈÙÂËÂapple ΠÁ Ó ÔÓÊ Ï Âapple ÂÈ Ïˈ Ï ÂÙ Â Ó Â ÈˆÈ ÈËÒÈapple ÂÓ ÒÂ Í Èapple ÊÈÏ Ò ÔÓ ÏÁ È ÂÁÈÈ È Ù Ò ÂÙ ÓÎ Ï ÈˆappleËÂÙ Â ÁÏ Ì Ó Ó Ó ÍÎ Í ÆÔÏ ÈˆÈ ÈÙÈ ÒÂ Ï Ú Âapple  ÔÓ È Â Ì Â ÌÈËÒ Ë Ï È ÂÂ È Ï ÈÏÎÎ ÈappleÈËÁ ÌÊÈ ÂÏ È Ï ÂÓ Ï ÆÈ Â Â ÂÚÈappleˆ  ÂÈappleËÈ ÂÙ Ï Èˆ  ËÒappleÂ Ï È Â Èapple ÒÁÈ ÈÂÏ Â ÂÙÓ ÈÂËÈ Ï Ó ÈÒÈappleÂÈ Â ÈappleÂÏÂÙ ÂÒÈ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÈÈ Ó ÔÏ È ÂÂ Ï ÂË Ò Ô ÈÏ ÒÁÈ ÓÂÚÏ ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÂÚÈappleˆ  ÂÈappleËÈ ÂÙ Hermia ÈÈÓ Ï ÂÓ ÔÈ Ï ÂÚˆÓ ˆÂÈÓ Ê ÌÊÈ ÂÏ È ÆıÈ ÏÈÏ Ò Ò Èapple Ï Ì Ï ÂÓ ÌÈ ÂË Âapple Ô È Æ ÈappleÏ Ariel Ï È Ï ÂÓ Ï È ÈÙÒ ÒÓ ÈÈÓ Â ÂˆÓÂ È Ôˆ ÓÓ Ô Ó Á ÏÎ ÆÌÏ Ï Ô ÌȈ ÌÈ Â Â Ï ˆÂ ÌÂÈ ÍÂ Â ÂˆÈ Ú ÈÏÚ ÙÂÎ È Dimitrius ÒÂÈ ËÓÈ Ï appleè Ï È Â Â Lysander apple ÒÈÏ ÌÚ Á Â È ÆÂÈÙ Ó Ì ÊappleÓ ÈÈÁÏ ÁÈÏ ÆÌ Èapple Ï Ì È ÂÁ ÌÈÏÁ Ï Â Ú Ë Ï Â ÚÈ Ï Â ÓÂ È Ú Ë Ï ÙÂÁ   Á  ÈÏÎ È ËÙ ÈÈÙÎ È Ó Â ÓÏ ÔÓ ÈÏ ËappleÈ ÏÁÎ ÓÚ Âapple È Ì Â ÂÚÈappleˆÂ ÂÈappleËÈ ÂÙ Ï ÌÈÎ Ú ÏÚ Â apple ÁÈapple Ï È Ï Ï ÓÂÚ apple ÒÈÏ Â Ï Ù Ï ÒÓ È ÆÈapple ÊÈÏ ÒÂ È appleèá  ÂappleÈ Ú Æ Ï È Î Ó Ó ÁË Ó Â Â ÏÚ ÚÈ ÏÈÏ apple Ï Â È Ì ÈÏÚ ÂÒ Â ÌÈÏÚapple ÌÈÎ Ú Ì ÌÈÚÂ Ë ÌÈ appleï È ΠÁ Ó ÂÓ Ï ÂÈÏÚ ÂÂˆÓ ÆÌ È Â Èapple Ì Ë È ÌÂ Ó Â ÔÓÊ Á appleèèù Ó ÁÂÓ ÙÈË ÈÙ ÏÚ ÂÏÚÂÙ ÚÂappleÏÂ Â Ï ÂÈÂappleÓ ÏÎ Ì ÂÈÂÓ Ô Ï Â Bakhtin ÔÈËÁ ÆÌ ÈÎ ÚÂ Ì È ÂÓ Ì ÂÈÂÓ Â ˆÂÈ Ï Â ÈÒapple Æ ÂÏÚÂÙ Ô Â Â ÂÎ ÔÈËÁ Æ ÌÈÏÚÂÙ ÂÁÂÎ Â Á Ó Â ÔÓÊ Â ÈÒapple  Ïˈ chronotope ÙÂËÂappleÂ Î Â Ó Ó ÔÈË appleèè Ï ÂÒÁÈ Â Ó Á Ó ÔÓÊ ÈÏÂÏÈÓ ÔÙ ÙÂËÂapple ΠÂÓ Ï ÂÈÂÓ ÈˆÈ Á Ó ÔÓÊ Ï Â ÏËˆÓ Â ÈÒapple ÈÂËÈ È ÈÏ È Ï È Î È ÂÙ ËÓ ÔÙ ÂÈ Î Ú Â Â ÂÓ Ï ÈÓˆÚ ÈÙ ÏÚ Ó ÙÂËÂapple ΠÆÌÈÈ Â ÙÒ ÌÈÈ apple Ê Â ÂÏÈÏÚ Ì ÆÌÈ Á ÌÚ Ï ÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ Â Â apple ÈÒÂÙ Â ÓÏÂÚ Ù M. M Bakhtin. Discourse in the Novel,. The Dialogic Imagination: Four Essays, Ed. Michael Holquist, Trans. C. Emerson and M. Holquist. Austin: University of Texas Press, p. 284 Æ 375

4 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ ÁÏ ÂÎÓ ËÓÂÏÙÈ È Âˆ ÙÓ Ï È Ì ÈÈÓ Ï ÂÓ Ï ÏÈ Ó ÏÚ Âapple Ù Ó ÈÈÓ Ï Â Èapple ÌÏÂ Æ ÊappleÓ ÊÂÚ È Â ÊappleÓ ÍappleÁ Ï Â ÂÎ ÚÓ ÓÈÈ Ó  ÎÚÓ È ÙÂÁ ÌÈÈÁ Á  ӈÚÏ Ï ÒÓ Ï È ÂÚÈappleˆÂ ÂÈapple ËÈ ÂÙ Ù ÂÈ apple ÆÌÈÁ Ù È ÏÈ Ò ÂÓ Ï Ò ÂÈÁ ÁÂ È ÙÂÁ Ï ÌÈÒÁÈ ÂÓÈÓ Ï ÒÁÈÈ ÈÎ Â Â ÙÏÓ ÚappleÓapple ÚË ÊappleÓ ÊÚ È Á ÈÈÓ Â ÓÈ È ÂÏ Ú Âapple Î Ì apple  ÌÈapple  ÚÎ Æ ÊappleÓ ÎÈappleÁ Ï ÂÈapple ËÈ ÂÙ ÂÈÏ ÂÏÈÊ Ï ÒÁÈÈÓ ÂappleÈ Â Ê ÌÚ Æ  ٠ÈappleÙÏ ÂÚ ÌÈ ÌÈ ÌÚ ÈappleÈÓ Â ÈÁ Ì ÍÎÂ Â Â Ó ÏÎ ÂÁ appleóó ÌÒ ÂÓ Â Æ Âapple È Ó ÏÚ Â apple Ó ÂappleÈ Â ÍÎ Ï ÆÏÂÂÒ Ó ÂË Â Á È Ï Ï ËÏÁ Â Ï È Ï ÂÓ ÌÂÏÈ Ï Mia Farrow  ٠ÈÈÓ Èapple Á  ÈÏ ÈappleÙ ÂÚ Æ Ï Ì  ÂË Ó ÂÓ ÌÈ ˆÂÈ ÌÈÙÈ appleóî Πapple Ï ÏÓ ÂÈ Âapple ÌÈappleÈ Ó ÈÏȈ  appleè Ú ÂÏ apple ÈÚ Â È ÂÚÂapple  ÙÂ Ù Â È Í ÈÁ Í ÏÓ ÂÓ Ï ÓÂ È Â Ï È Í ÏÓ Ì Î Â Ó ÆÌ ÙappleÓ ÂÓÚÙ ˆÂÈ Ì Â Ù ÏÂÙ ÈÏ Ï Â Â Ú ÈÙÏ Ô È Â ÈappleÈËÒÈÒ Ï Ù ÏÚ ÈÂˆÓ Èapple È Ó ÙÂÓ ÂÓ Ï Ï Â Ó ÈÓ Ï ÌÈ Á Ó ÌappleÈ Ï ÏÎ Æ È Ï Ï ÓÂÚ ÆÁ ÂÒ Â Âapple È Â È ÂÏÈÊ ÌÚ ÂÊÓ ÂÚÈappleˆ  ÂÈapple ËÈ ÂÙ Ú Ú Ó È ÈÙÒ ÈÈÓ Ï ÂÓ Ï ÂÓ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Ó ÈÙÈ ÙÂËÂappleÂ Î Ï ÌÈÎ Ú Ì appleî ÈÓÚÓ ÌÈ Â Ó ÌÈÎ ÚÎ Èapple ÊÈÏ ÙÂËÂapple ΠÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ ÈÂ È Ï ÔΠÈÈÁÓ È Ï ÂÒapple Ï ÂÈ ÙÂÁÏ Ì ÏÎ Ï ÈÚ Ë ÂÎÊ ÌÈÈ ÌÈÎ Ú ÈÙÈ ÒÂ Â Ï Ô Èapple apple  ˆÂÈ ÌÊÈ ÂÏ È Æ ÈËÂ Ó Â Ï ÂÊÓ ÂÚÈappleˆÂ ÂÈapple ËÈ ÂÙ Ï Ù Ù ÆÌÏÂÚ ÂÂÁÏ Ï ÈˆappleËÂÙ ÌÈ ÈÁ Ó Ô ÚÓ ÌȈÚÓ Èapple È Ó ÙÂÁ ÂÂ Â Ì Á appleâá ÈÂappleÈ ÏÎÏ È ÂÏÙ ÌÚ Ï ÂÚÈappleˆÏ ÌÂ Ï ÚÂ Ú ÏÚÓ ÈÈÓ Ï Ï È ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Ê ÌÚ ÆÌ Ùapple ÆÏ È Ï Èapple È Ó ÙÂÁ ÂÓˆÂÚÏ Â Á ÌÚ Â Î ÂÓ ÂÏÈ È ÂÈÂÓ È ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Ù Ó ÈÚÂappleÏ Ï Á  ıè ÏÈÏ Ò Ò ÈÈ Ó  Á Ï È ÂÙÈÒ ÔÓÊ ÆÌÈÙÂËÂappleÂ Î Ú Ï È ÓÓ Ò  Á Ï ÈÈÓ ˆÂÈ È È ÏÚ ±π apple ÙÂ Ë Ò ÌÏ ±π apple ÌÏÂÚ ÏÚ Èapple ÊÈÏ ÌÏÂÚ ÈÙ ÏÈÁÓ ÈÙÒ Ì Î ÆÌÈ È Âapple Ï ÈÙÈ Æ Ó È Ï ÌÈÙÈ Ï ÂÈapple È Ó Â ÈÙ ÔÏ ËÈÒÓ ÍÎ È Ú appleâ Ï ÈappleÏ Ï ÂÒÁÈ Â ÌÂÒ Ù Á Ï apple ÂÊ ÔÎ È ÂÙÈÒ ÔÓÊÎ Ó Á apple Ï ±π apple È Ú Ó ÂÚˆÓ ÌÏÂÚ ÔÈ Ï Ì Ï Â ÏÂÎÈ appleâó  ±π µ apple ÔÈÈË appleèè ÂÓ Ï ÈË Ó È Ù ÂÓÏ È Ë Ò ÏÂÙ ÈÏ ÂÒÙÂ Ù Ï Â ÂÓ Æ È Úapple ÍÏ  Ó  ÌÂ È Û ÂÎÓÂ È Â ÒÓ ÔÈ È ÙÂ Ï ÂË ÏËappleÈ 376

5 ±± Ú Ø Ï Â È ÒÂ ÍÂ ÈÁ ÌÈÁ Ù È ÏÈÏ ÂÊÁÎ ÌÈ Ú Ó È Ï È 377

6 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ Â Â ÌÂÚËÏ Â Ú Ï Ô Èapple ÔÎ Ì Ï È Â ÈˆÓ ÂappleÈ Ì ÆÂÓÂÈ ÌÂÈ È Ó ÂÈ Ô ÂÓ Æ ÈÚ Ó Í ÂÓÂÈ ÁÈÎÂ Ï Â Â Â ÂÁÏ Ú Ó Â ÌÈ ÂÁ ÈappleÙÓ Òapple ÔÈ Â È ÓÓ ÌÏÂÚ ÏÓ ˆÓapple ÔÈ appleâó Â È ÔÓÈÒ Æ Ú Ú Ó ÛÂÒ Ï Èapple È ÂË È ÌÏÂÚ ÈÙ Ï ÈÂËÈ apple Âapple ÔÏ Ï ËÏÁ Æ Ï ÔÓÈÒ Â Â ÛÈÏÁ ÌÈ Ú Ó ÛÒ ÏÚ Ï ÂÓ ÏÓÒ ÌÈÙÈ Ï ÂÈapple È Ó Â ÈÙ Â Âapple ÂÈÂÓ Ê Ù Â ÒÏÎ Ï ÁË ÈËÒÈÏappleÂȈ  Âapple Ï ÌÏÂÚ ÂÁ ÔÈ ˆÂÈ ÌÈ Ú Ó ÚˆÓ Ó ÂÒÙÂ Ù Æ appleóó ˆÂ Ô Âapple È Ó ÈËÒÈapple ÏÂÚ È Ù ÔÈ Ï appleâ Â Ó È ÌÏÂÚ È ÂÁ ÂÈÓÂÒ Ù È ÓÂÏ ËÈÒ Èapple ˆ Ó È ÈËÓÈËÏ ËÒÈÏappleÂȈ ÏÂÙ ÈÏ ÆÈÒÈappleÂÈ Ô ÂÙ È Ï ÚÈ Ó ÈappleÂÏÂÙ ÔÂÒÈ Â ÂÙÈ ÏÎ ÂÙ ÂÓ ÂÂ Â Ï Ó ÂÈÂÓ ÏÎ ÌÈÈ Ó ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÂÒÈ ÏÚ ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÔÂÁˆÈapple ÁÓ Â ÆÌÈappleÙ ÏÙÎ ÊÁÓ ÌÚ Ë Ò Ï ÌÊÈ ÂÏ È Ï Ó ÍÎ ÆË Ò ÌÈapple ÌÈÚÙÂÓ ËÏ ÂÊ ÔÈ Ï Èapple ÊÈÏ ÈÏ apple Ï ÙÂËÂapple ΠÁ ÌÏÂÚ ÈÙ ÔÈ ÌÈÏ Â Á ˆÓ Æ ÏÈÁ Ï Èapple È Ó ÂÙÁ ÌÈ Ú Ó ÚˆÓ Ï ÈÙÈ ÙÂËÂappleÂ Î Ï Ì ˆÏÂ Ó Á ÏÚ ÂÓ ÂÈ ÏÚ Èapple ÊÈÏ ÒÂÓ Ï Âapple ˆ ÈÓÚÓ Ì ÌÈÚÂ Ë ÔÂÊÈ Â ÂÙÈ Ï ÚÂ Ú ÚÈ Ó Â Èapple ˆÓ ÆÌÈÈÚ Ë ÌÈ ˆÈ Ï ÈappleÙÈÈÊ ÌÊÈÏappleÂȈ Ò Â ËÁÓ ˆÂ Î Â È Ï ÍÏ Ì ÂÓ ÈÂËÈ È ÈÏ ÌÈ È ÓÂ Æ ˆÈÈÓ ÏÂÙ ÈÏ ÌÈ Â Èapple ÂÈ ÂÊ Ï Èˆ  ËÒappleÂ Ï È ÈËÓÈËÏÂ Ó Ì ÌÈ Â Èapple È È ÈÙÒ ÊÁÓ Ï ÈappleÂÈ ÂÒÈ Áapple Ò ÊÈ Âapple Á ÂÏ È Ò ÂÒ ÊÁÓ ÆÌ ÏÎ Û Â ÂÈÏ ÈÁˆapple  ËÏÁÂÓ Â ÈÈÓ Æ ÂappleÂÊÓ ÎÏÓ Hippolyta ËÈÏÂÙÈ È Ï Âapple appleâ ÍÏÓ Theseus Î ÚÓ È Á È ÂˆÓÏ Â Èapple Lysander apple ÒÈÏ Â Ï appleè Ï ˆÂ Hermia ÒÂÈ ËÈÓÈ Ï appleè Ï ˆÂ Helena appleï Æ appleâˆ Ï Úapple ÔÎ ÏÈÏÚ ÈΠÈÒ ÂÈÂÚË ÚÈ Ó ÈÈÓ ÂÚË Â Â ÌÏÂ Â Ó ÏÎ Â È Â Â Demertius Ù ÂÁÈÏ Â Oberon Ô  ÂÈÙ ÍÏÓ Â Ú ÂÈÂÚË Ï Î ÚÓ È Á ÔÂ È È ÈÏ ÂÏÈÊÂ È ÒÂÓ ÏÂÚ Ô ÂÙ ÈappleÙÓ Ê ÌÊÈappleÂ Ï ÌÊÈÏappleÂȈ ÔÈ Ê ÙÓ Â Lee Sander appleò ÈÏ Æ Ï Ó ÂÊ Ê Ì ÔÏ Ï ÈÚÂappleÏÂ Â ÈˆÈ ÌÈÙÒÂapple ÂÓÂ Ó ËˈÓ  Âapple ÏÚ ÌÈËÏ Ó Lee Sander. The Dangers of Hedonism: Midsummer Night Sex Comedy, Conard, T. Mark and Skoble, J. editors), Woody Allen and Philosophy: You Mean My Whole Fallacy is Wrong? ÆOpen Court, Chicago, 2004 Æ 378

7 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ ÂÓÈÚ È Á ÓÏ ÂÒappleÎapple Ô  ÂÈÙ ÍÏÓ Titania ÈappleËÈË ÂÈÙ ÎÏÓ Ì Æ Puck ÈÁ ÏÂ Ó appleâ Á ÌÈÈ ÒÓ ÊÁÓ Æ ÂÂÓÏ Ì ÂÈ ÂÊ ÌÈÓ Ó È ÂÏÏÚ Â Æ Â Á  ÌÈÈÁ Ï È ÁÎ Ú Ë ÌÈ ÌÈ Â Èapple È Á Ï ÌÈ apple Ï È ÈÓ Ôˆ Ó Ú ÂappleÎ ÔÈÈÙÂ Ó È ÂÊ ÌÈ apple Æ Ù Ï apple Èapple È Ï Â ÈÁˆapple È ÚÏ Â Á Ï ÏÓ ÛÂ È Ï Ì ÈÈÂÂ Ó Â Ó Ï ÈÊÎ Ó ÈÂÓÈ ÆÂÓ È ÔÎ Ì È Â Èapple Ï ÂÂ Â Ï Ì ÌÈÙˆÓ ÔÏ Ï ÂË Ò Æ ÂÓ apple Ï Ó ÌÈ ÚÏÂ Ó Â Âapple ÂÈÂÓ ÈÙ ÊÂÁ È ÂÊ Ï ÆÌÈ Â ÈÓ ÙÒÓ Â Ï Ó ÂÈ ÂÊ Ï ÂÊ ÈÙ ÌÚ ÈËÒÈ ÂÏ È ÂÓÈÚÏ ÒappleÎapple Æ ÂÈÁˆappleÏ ÂÈ ÚÏ Ï ÂÂ È Ï Â ÂÈ Âapple Ë ÈÂËÈ ÊÏ Ô Âapple ÏÂÂÒ Ó Æ Ê ÂÂ Ï ÏÈÏ Î ÌÈ Ù apple ÌÈ Â Èapple ÈappleÏ ÌÏÂÚ ÌÏÂÚ ÂÂÁÏ ÈÂÎÈÒ ı Î ÌÈ Â Èapple Ï ÂÊ ÈÙ Æ Â ı Ì ÌÈ Â Èapple ÂÙÓ Âapple Âapple Ô ÆË Ò ÂÈÂÓ ÏÎÏ Ù Â Ó Â ÂÁ ÔÓÂË Â ÌÈÈÏ ÈˆappleËÂÙ ÌÈ Â È ÂÏÓ ÌÈ ÙÁÓ ÌÈ Â Èapple ÏÎ ÌÈapple apple Î Ï ÆÌÈ ÚÓ Ì Â ÌÈÏÈÓ Ì Âapple  ˆ ÈÂËÈ Ï ÌÈÈappleÈÈ Ù ÂÈÙÂËÈÏÏ ÈappleÚapple  apple Ô È Âapple ÍÎ ÆıÂÁ  ÈÁ ÔÓ ˆ Âapple Ï ÌÈÎ Ë Ï ÊÁÏ ÍÈ ÓÓ ÂÈ Â Èapple  ÓÏ ÂÈ apple Ì Âapple ÍÎ ÆÂÈ apple ÏÚ Â Â ÏÂÂÒ Ó Ï Â ÔÈÓÊÓ ÂÈ ÂÒ Ùapple ÂÁÈ È ÌÈÈ Ó ÏÁapple ÈÏ Ò È Ùapple Ï È È Á ÌÈapple   ÌÈ Ó Û Â ÈˆÓÓ Â ÙÂÚ ÈappleÙ ÏÚ Ì ÏÚÓ ÒÈËÏ ÆÌÈ ÏÓ ÌÈÈË ÌÈÒÁÈ ÌÂÈ ÈÏ ÌÈ Â Èapple ÏÎÏ ÂÚÈ Ì Ë ÏÏÂ Ô ÈÏÚ Ì Òapple Ì Ë ÂÈ ÂÊ ÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ Ì È ˆÏ  ÂÊ ÏÚ ÌÈ ÚÓ ÏÂÂÒ Ó ÆıÂÁ ÌÈ Á Ï ÌÓÒ Ï Ë Ï ÌÈÈ Ï ÍÈ ÓÓ ÈÏ Ï È ÌÚ È ÙÏ ÚÈ Ï ÔÂÏÁ Í ÂÓÁÏ È Î ÁÏ Ó ÈÓÎ ÊÁ Ó ÈË Ó Ï ÒappleÎapple È ÙÏ ÂÓÁÏ È Î ÈË Ó Â ÂÚ Ú Â ÏˆappleÓ È߈Ï ÏÈ Ó ÆÏÁapple Æ ÏÂÙ ÈÏ ÌÚ ÌÈ ÂÒÈ Áapple ÌÚ Â Î Í ÈÁˆappleÂ È ÚÏ Â Á Ó Î ÌÈ Â Èapple ÚÂ Ú Á appleˆò Ë ÈÂËÈ È ÈÏ ÚÈ Ó È ÈÙÒ ÊÁÓ ÂÓ apple Ó ÈappleÂÈ È Á Ï ÌÈ ÓÂÚ Ï È Â ÏÂÙ ÈÏ Ï ÌÈ Â Èapple  ÎÏ ÈÒÂÎ ÌÈ Ï Ô È ÚÈˆÓ ÆÌÈ Â Èapple Ú ÂÈÒ Ë ÌÈÏÈÓ ÏÚ Ê Ù Ù Í ÁÓ ÌÂÈ Adrian. To Leopold and Ariel. Tomorrow they will be man and wife, forsaking all others till death do them part. May they be very happy with one another for the rest of their lives. 379

8 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ ÈÈÒappleÎ Ï ÂÏÈÙ ÙÒ ÈÙÏ Ï Â Ó Èapple ÌÈ Â Èapple Ú ËÒ Ë ÏÚ È Ê Ù Ù Î ÌÈÈÁ ÏÎÏ ÊÏ Ê ÂÊ Èapple Ï Ì Â ÈÂÁÓ ÂÓ ÂÊ Ú ÂÓÎ Æ Èapple ÈÏ apple Ì ÈappleÈ È ÙÈ ÂÂÓ I take you to be my (husband/wife). I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I take you for my lawful (husband/ wife), to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do us partæ ÏÚ ÂÙÏÁÂÓ I promise to be true to you ÂappleÓ apple ÏÚ ÂÊÈ ÎÓ Â Ó ËÒ Ë ÌÈÏÈÓ ÌÈ Á ÈËapple Æ forsaking all others È ÚÓ È Â Ù Èˆ ÈÏÙ ÌÚ ÌÈÏÈÓÏ Ô È È È Âapple forsaking ÈËapple ÏÈÓ Í ÂappleÓ apple ÁË Ï ÂÚÓ Ó Í Ú Â ÔÎ È Ï È ÂÈÁ ÂÁ ÌÂ Ó ˆÓÁ   È ÂÒÈ È Ó È Â ÈÏÈÏ ÈˆËÂappleÂ Æ ÂappleÓ apple ÂÓÏ Â È ÔÓ È Ù Ò Ë ÁÂÈÓ Ò ËÏ Ë Ò ÎÂÊ Ùapple Ó ÂÚ  ÈÁ Ô Â ˆÓÁ ÂÁ ÌÈÒÁÈ appleâ Á ÌÚÙ ÈÓ ÏÎÏ Â ÒÈappleÎ Ú ÌÈ Â Èapple Ô Â ÂÁ ÂÈÙÏ Â ÈÁ Á Ó È ÂÁÏ ÈÏÂÏÈÓ ÈÂËÈ Ô Âapple ÏÂÂÒ Ó Æ ÈÁ ÈÙÏ Á Ì ÌÚ ÌÈÈ ÙÂÁ ÌÈÈË ÌÈ Â Èapple ÈappleÙÏ ÏÈÏ Â ı Ì ÌÈ Â Èapple Ì Ô ÈÚ Ï ÈËÂÈÙ ÍÂÙÈ Í ÌÈÏ Â Ó ÓÂÚ ÂÓÚ Ô Á  ÈÁ ÏÈÏ ÓÓÏ Ï È ÔÈÓÊÓ Â ÍÎ Æ Â ÔÈÈ Ú È Æ Ô Á Í Â ÈÁ ÏÈÏ Ê ÆÆÆ ÁˆappleÏ Ô Á Ï Í ÌÈÈ Ó È ÈÙÒ ÊÁÓ ÂÈ ÂÊ ÈÙ ÌÚ Ë Ò Ï ÛÒÂapple ÈËÒÈ ÂÏ È ÂÓÈÚ ÂËÈ Æ ÏÙ ÚÓ ÂÓ apple Ó È ÂÙ ËÓ Ë Ù ÂÈ ÂÊ Ï ÌÈ ËÓ Ù Â ÈÁ Á Èapple Ò ÌÈappleÈÓ ÔÈ ÌÈÒÁÈ ÈÙ Ï È Â Ó ÙappleÏ Û ÔÈ Â Â ÔÈ È appleè ÌÚÙ È Ó ÂÏÚÓ  Âapple ÂÈÂÓ ÆË Ò ÚÂ Ú Â Èˆ ÊÈ Â Ù È ÈÏ ÚÈ Ó Èapple ÊÈÏ ÂÈ appleè Ï ÂÊ È ÈÒÒ Â Â ÊÂÁ ÏÚ ÌˆÚÂ Â Ï ÔÈ eappleâ Ï ÈÚÏÓ Ë Ò Æ Èapple ÊÈÏ ÈÙ Ï ÈÙÈ ÈÙ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Ï ÈÊÎ Ó ÌÂ Ó apple Âapple Ê ÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ Â Â ÔÈ ÚappleÓapple È Ï Â ÈÚ Ë Ûˆ ÓÚ ÌˆÚÓ ÂÈ appleè ÏÚ ÈappleÙ ÈÓÚÓ Èapple ÊÈÏ ÈÙ Û Â Â ÊÓ È Æ ÈË Ó Â ÓÂÓÓ Æ apple ÓÂÚÏ Ï appleâ ÍÂÓappleÎ È Â Æ Èapple ÈÏ apple ÈÈÒappleÎ Ï ÈÏÏÎ ÂÏÈÙ ÙÒ Â ËÒ Ë Â Ó.The Book of Common Prayer. Æ 380

9 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ Andrew. Do you have any idea how much I lusted after you? Ariel. Well why didn t you do something?æææ Andrew. We were not in love. It was pure animal lust. Ariel. That s just what I was in the mood for. È ˆÈ ÂÈappleÈÓ Â Èapple ÊÈÏ ÒÁÈ ÏÚ ÊÓ Ó animal lust È ÈÈÁ  Û Ȉ  ÂÓ Ï ÈÏÈÏ ÍÂÙÈ ˆÂÈ Ë Ò Æ Ò ÏÈÓ Â Â Â È Âapple ÂÁÈÙ ÙÈË Ó ÂÚ Âapple ÂÈˆÈ È appleè  ˆ Ó È Æ appleâ Â È ÂÈÁ ÁÂÎÎ Â ÈÓÚÓ ÂÓ Â Ô ÈappleÂÂÈ ÈÙÂÒÂÏÈÙ  ˆapple Â È Â Ï ÚÓ Â Ï È appleè ÁÂÓ Æ appleâîapple ÂÈ ÂÊ Ó Ï ÈÓˆÚ apple Ï Á ÙÓ È Â Ó ÂÏÈ Â ˆÓÁ Ï ÏÂ Ï Ï ÆÈ appleè ÒÂÓ Ú Ì Â ÂÓÈ Ï ÏÏ Ì ÂÈ ÂÊ ÂˆÈÓÁ ÂÈ apple Â Ï È ÈÙÏ Æad absurdum Ë Ò Â È Ó Î È Ï ÚÈ Ó ÂÈ appleè Ï ÈˆÊÈ Â Ù ÔÈ ÂËÈ ÌÈÈ ÏÂÎÈ Î ÁÈÎÂÓ Â ÈÏÈÏ ÓÚ ÏÚ ÒÒÂ Ó ÈappleÏ ÂÓ ËÈÓ Ì ÎÈ ÓÂ Ì ÌÈÁÎÂapple Ì Ì Â Âˆ ÌÈÓÈ Ó ÂÈ apple Â Ï È Î Æ Â Ï Ï Ó ÍÎ Æ ÁψÂÓ ÈÈ Ï ÈappleÈÓ ÈÂÂÁ ÈÎ È ÈÓ ÈÈ Ï ÌÈapple È Æ Â È Â Ï ÔÈ ÂËÈ È ÈÙÒ ÊÁÓ Ì Ï Èˆ  ËÒappleÂ Ï ÊÁÓ Ì ıâ Èapple ıâóè ̈ÚÓ Ê ÎÂÓ ÈappleÂÏÂÙ ÂÒÈÏ ÈÒÈappleÂÈ ÂÒÈ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Sex Comedy Û Ȉ Dream ÏÈÓ Ó Í A Midsummer Night s Dream ÈÙÒ Èapple ÊÈÏ ÊÁÓ Ï ÂÓÎÒÂÓ Ó Â ÆÂÈ Â ËÓ ÈËÒÈ ÂÏ È ÔÂÂÈÎ ÈÈ ΠÈÈ ÓÂ Ï Â ÈÓ Ï È Á ÊÁÓ Ì ÊÓ ÓÂ Ï ÈÓ ÓÈÓ ÔÓ ÌÏÚ Ó Æ Ó apple Ï ÈÒÈÙ ËÓ ÔÓ Ú Âapple ÂÈapple ÂÁÓ Â ËΠȈ Ï ÓÈÈ Ó Ò Ò ÌÈÓ Â ÌȈÈÁ ÂÈ ÈÓÂ È ÂÏ ÈÓ ÔÓ ÛappleÂÎÓ Ï Ô ÈÙÂ Ï Âapple ÂÂÈÚ ÌÈ ÂÁ ÈÂÏ È Ï ÍÎÏ Ï È Î appleï È È ÏÚ ÂÓ Ï Ì Èapple Ï appleè appleï ÊÁÓ Ï ÈËÓ ÌappleÓ ÆÈÒÈÙ ËÓ ÈÓÈappleÙ ÍÈÏ È Ù ÂÈ Ï Ì Ì ÈÎ ÒÂÈ ËÈÓÈ Â Ï Âapple ÂÂÈÚÓ È È ÊÎ ÏÚ Ó Ï ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÏÏÎ Ï appleââî Ó ÈÙ Ù Ó Èapple ÂÁ È Ï Â ÂÈ È Ï Ï apple Â Ê ÌÚ Æ ÈÈÙÂÈÏ Æ ÔÈ Ï Èˆ ÂÈÓ ÔÈ appleó Èapple ÊÈÏ ÂÓÏÚ ÌÈÈËÓ ÌÈ ˆÓ ÂÈÂÓ ÂÚˆÓ Û Â Â Ê apple ÌÚ ÓÚ Ó ÔÏ Ï ÂË Ò Â ÒÎappleÓ Ô ÈÙ ȈÈÁ ÏÚ Ò ÈÓ appleî Æ ÂÈÓ ÔÓ ÊÁÓ Ï ˆÏÂ Ó Ò ÈÊÎ ÓÎ Ì Ï ÂÈapple ÂÁ ÈÓÚÓ Â Ì ÈÁÈÏ ÂÏÈÚÙÏ ÌÈÏ Ôˆ Ï Ì ÚÙ Â ÌÈappleÂÓ Ù Ï Ì ÂÏÈÚÙ Æ ÏÙÂÓ ÍÁÈ Â ÏÂÂÒ Ó Ó ÁÈ ÏÂÎ Æ 381

10 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ Ì Ï ÌÈÈ ÓÓ ÌÈÓ Â ÆÈappleÙ ÈÂ È Ï ÈÒÈÙ ÂÈÁÓÂÓ ÏÂ Ó ÌÈ ÂÁ ÏÚ È ÂÏÂÈÊÈÙ ÓÚ ÏÂÚ Ï ÈÒÈÙ ËÓ ÂÈappleÁÂ Ï ËÂ Ó appleè ÂÈÓ Ò ÌÈÈËappleappleÈÓÂ Æ Á apple ÁÓ ÂÁappleÊ ÌÈÈËÂ Ì ÈÒÁÈ Ù ÎÚ Ô È Ï ÂÈ apple ÔÈ ÛÂ Ï ÈÁÓÂÓ È ˆÏÂ Ó ÈÚˆ Ó ÍÈ Ï È Ô È È Á ÈappleÙÂ Ó ÂÎÊ ÁÂÎ ˆÂÓ Èapple ÊÈÏ Ò ÈÙÏ ÂÁapple È Ó ÂÂ Æ Ï ˆÈÎ Ì ÌÈ Á Ó Ë Èapple ÂÁ Ò Ò ÈÚÂ È ÏÎ ÚÓÏ Æ È ÂÏÈÙ ÈappleÁ ÈÂÂÁÎ ÈÙÈ Ò ÈÚÂ È Ó ÂÁÙ Ï Ì ÂÈapple ÂÁ  ÓÏ ÈappleÁ Ô ÈÚ Ï ÓÚÓÏ ÌÈÎÂÊ ÌÈ Â Ó ÔÏ Ï ÂË Ò ÆÌ ÓÚÙÓ ÂÈapple ÂÁ Â Ó Êapple Ó ÊÁÓ ÂÚˆÓ Ì Ì ÈÎ sex ÏÈÓ ÂÚˆÓ Ï ÊÁÓ ÌÚ Ó ÂÏ È ˆÂÈ Ë Ò Ì ÏÈÏÚ ÈΠÈÒ ÈÒ Ï È Ó ÂÓÎÒÂÓ ÙÂÓÏ ÌÈÈ Ó ÊÁÓ ÔÎ comedy ÂÓ ÂÈÈÙ ÍÏÓ Ï ÂÁÈÏ Puck Ù ÔÂ Ï ÂÈappleÏ ÂÈÂÚË ÌÈ Â È Ó ÌÈÚ Âapple ÂÏ ÌÈ Â ÔÈ Â ÈÁ Ì Ï Ô ÈÙÂ Ï ÈÈ appleâ Ú Á Ù ˆÂapple Ì Ù ÏˆappleÓ Ô  appleâ Á ÌÈÈ ÒÓ ÊÁÓ Â ÔappleÂ È Ï ÂÚÈ Ó ÂÚ ÂappleÂÂÎ Â ÂÈÂÚË ª Â Ú ÏÂ È ÈÙÏ  ÓÊÂÈ ÆÌÈappleÂÎapple  ÂÊ Ï ÏÂ Ó Â Ë Ò Â ÎÏ Â ÓÏ ÔÈ ÙÓ È Ó ÏÈÓ ÏÏÂÎ ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÎ ÈÎ ÏÈÏÚ ÈΠÈÒ Â ˆÂÈ ÂÈÂÚË Ï Æ apple Ê Ï Ï ÌÈ ÂÓ Â ÂÒÈ Ï ÈÂ Ó ÏÈÏ Ï ÆÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÌÈÈËÒÈ Â Ì È ˆÈÏ Ô ÂÙ ÌÈapple Âapple Ì Èapple Ï ÂÓÎÁÂ Ó ÂÓÈÊÓ Ì Ï ÎÂÙÈ Â ÎÏ Ï È Â ÓÏ ÆÔ Á ÂÓ ÂÂÓ Ì ÈÎ Ë Ò ÓÈÈÒÓ appleâ Á È Âapple ˆÓ Â Ï appleèóêó È Ó  ÂÈ Ï Â appleúëâ Ê Ì Ó Â È Ó ÂÚÓ Ó ÈÁ Ó Â Æ Èapple ÊÈÏ Âappleapple ÔÓ detached ÂÈ ÁÂ Ó Âappleapple ÍÂ Ó Èˆ È Á ÓÂÏÎ appleâ Á ÏÚ Ï Â Â ÈÓÚÓ ÂÏ Ë Ù Ó ÏÚÓ apple Ê ÚÓ ÌÏÂÚ Ï ÂÓÒ Ï Â Á  ÂÈÎ Ó Ï ÈÁˆapple Â Ï È ÁÎ Ï Ê ÌÏÂÚ ÂÓÂÏ Î ÂÙÁ Ó ÂÓ apple ˆÂ Ï Û Ëˆ Ï ÎÂÊ ÍΠÈËÂ È Ï Ú Ó Ô Á Æ ÂÂÓÏ Ï ÈÒÈappleÂÈ È Á ÌÏ ÓÎ È ÓÂ Ì Ê appleèá ÔÓ ÆÌÂÒ ÚÈ Â Á ÁˆappleÏ Â Æ È ÈÙÒ È Ó ÔÓ ÂÈ Â Â ÌÏ ÁˆappleÏ Â Á  ÌÈÈÁ ÔÓ Ï ßıÈ ÏÈÏ ÌÈÎÂÈÁß Ë Ò ÈappleÂÏÂÙ Ï ÈÒÈappleÂÈ ÂÒÈ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÏÈÏ ÌÈÎÂÈÁ Ë Ò Ô ÙÂÓ Ê ÎÂÓ ÈappleÂÏÂÙ ÂÒÈÏ ÈÒÈappleÂÈ ÂÒÈ ÔÈ ÈËÒÈ ÂÏ È appleââî Midsummer Night ıè ÏÈÏ ÌÈÏÈÓ ËÂËȈ ÌˆÚ Smiles in a Summer Night ıè ÊÁÓ Ì ÏÂÏÎ Dream ÌÂÏÁ ÏÈÓ ÏÚ Â È ÆË Ò Ì ÈÙÒ Ï Â ÊÁÓ Æ ÊÁÓ ÌÂÒ Â ÈÚ Ë ÏÚ ÈËÒÈÏ È Ï ÌÏÂÚ ÌÚ Â Î appleââî ÚÈ ÏÚ ÊÈ ÎÓ 382

11 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ Èapple ÊÈÏ ÙÂËÂapple ΠÂÚÈappleˆ  ÂÈappleËÈ ÂÙ ÂÈ ÂÊ ÈÙ ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È Ê ÓÂÚÏ ÆÂÏ Â ÂÒÈ ÔÓ ÓÎ ÂÈ ÈappleÂˆÈ ÈÂËÈ È ÈÏ È Ó Û Â ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÊÏ Ó ÈÙ ÂÈappleÈÓ ËÓ Ù ÂÈ Î ËÓ Ù ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È ËÏ ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÓÎ È Ù Ï Â ÂÓ ÔÈ ÈÊÎ Ó ÌÈÒÁÈ Î ÚÓ ÆÈ ÈÙÒ ÊÁÓ ÏÈÏÎ ÌÈ Úapple ÂÈ ÂÊ Anne ÔŒ  ÔÈ Ï ÈÓÚ ÏÈ ÁÈÏˆÓ ÔËÙ Ó Frederik Egerman ÔÓ Õ ÈÚˆ Ï È ÁÙ Ô ÊÓ ÏÚ Â Á ÍÂ Ó Â ÓÂÓ Ï Ì È Â Èapple Ú Ú Æ ÂÈappleÈÓ ÚÈ Â ÌÈ Â Èapple ÒÈÒ È ÓÚÓ Â ÈÏÎÏÎ ÂÈ Î ËÓ Ù ÈÓÚÓ ÂÙÓ ÈËÂ Ú ÓÚ ÓÓÓ ÂÈ È Ù Ï Âapple Henrik È apple ÙÓ Î Æ ÂÚÓ Ó ÂÏÓ ÂÈ ÂÊ ÈË ËÓ Ù Ï Ó ÓÚ Á Â Ì Â ÓÈÓ Ï ÂÈ Ï ÓÂÚ ÔÏ Ï ÂË Ò Ô ÊÓ ÂÒÙ ٠ÏÂÙ ÈÏ Ï Â ÂÓ Ô Â È Ù Æ ÈÏ ÂË ÏËappleÈ Â Âapple ÓÂÈ  ÂappleˆÁ appleèá Ó Ì Â Â ÈÎÊÓ ÈÚˆ Ï È È Ï Ï ÂË ÏËappleÈ ÂÓ Æ Ó ÂÙÏÁ È Á ±π apple Â Ê Ë Ò Ï È ÂÙÈÒ ÔÓÊ Èapple È ÂË È Ҡ٠ÏÓÒÓ È ÔÓÈÒ ÁÂ Â Â Ï ÌÏÂÚ ÔÈ Ï ÓÈÈ Ó ÏÈ Ó ÂÓ ÔÈ ÔÂÂÈÎ ÊÓ È Æ±π apple ÏÂÙ ÈÏ Ó ÂÁÙ Ï Â Â Ó Â ÍÂ Ó ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÁ ÂÙ Ì apple ÌÈÓ ÏÈ È ÚÙ ÌÚ ÂÈ ÂÊ Â ÔÈ Â ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ˆÂappleÂ Ê Ë Ò ÌÚ Ì ÛÒÂapple ÈËÒÈ ÂÏ È ÔÂÂÈÎ Á Ùapple ÍÎ ÆÔÓ Ï ÂË Ò ÌÚ Â ÌÊÈ ÂÏ È ÆÈappleÂÂÈÎ Â È È ÌÊÈ ÂÏ È Â ÂÒÈ Â Ï Ô Èapple ÔÏ Ï ÂË Ò ÈappleÙÏ ÌÈapple Ú Â ÌÈ Ú Úapple ÔÓ Ï ÂË Ò ÂÈappleËÈ ÂÙ Â ÂÈ ÂÊ ÈÙ ÌÚ È ÈÚ ÌÊÈ ÂÏ È apple Æ ÂÏ È Ï appleó ÔÏ ÌÓÚ ÌÈ Ï ÂË ÒÏ ÔÓ Ï ÂË ÒÏ Ù Â Ó Â ÌÈÚ Ú Ó ÌÈ ËÓ Ù ÓÚ Â Èapple ÊÈÏ ÙÂËÂapple ΠÆÌÈË Ò Èapple ÔÈ Ì ÔÈÈappleÚÓ ÌÊÈ ÂÏ È Ï apple Ó Û Â Ó ÚÂ Ú Â ÓÏ ÆÔÏ È Ù Æ Â Ù Ï ÏÚ ÈËapple È ÁΠÏÂ Ï Î Âapple È Ó ÓÚÂÓ ÔÓ Ï ÈËÒÈapple ÂÓ Desiree ÈÊ Èapple Á ÁÂÈÓ Â ÂÈ ÙÓ Ô Âapple ÏÈ Ó ÈÚˆ È Âapple È ÒÁ ÏÚ ÌÈ Á Ó ÌÏ ÏÓ ÔÊÂ Â È Ù ÌÈ Â apple ÌÈapple Èapple Ï ÏÈÙ Ó Ó Ï ÈËÒÈapple ÂÓ ÈÙ ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È Æ ÈËapple Â È ÔÓ Ï Ë Ò ÌÈ ˆÈÈÓ ÈÚ ËÎ ÈËÂ Ï ÈˆappleËÂÙ ÓÈ ÓÎÂ È ÂÈÁÎ ÔÏ Â ÈÓÚÓ ÈËapple Î Âapple È Ó ÈappleÂÓ Ï ÌÏÂÚ Ï ÂÓÒ Ï Â Â ÁÓ ÔΠÙapple ÂÁÂÎ ËÈÓ Â ÏÚÓ Ì Ï ÒÂÈÓ appleè Èˠ Á ÔÓ Ï ÂË Ò Petra ËÙ Ó Ï ÂÓ Æ ÈÓÂÈ ÚÈ Ó ÌÈÁ Ù È ÏÈ ÒÂ Ï ÂÊÁ ÔÈÚÓ È ÈËapple Î Ï ÈÚ ËÎ ÚÂÓÂ Ï ÂÓ Â ÆÔÏ Ï ÂË Ò ÈËappleappleÈÓ ˆÈÈÏ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÈÓÚ Ï ÔÂÎappleÏ Â Ï ÂÙ ÈÒappleappleÂ Ò ÂÙ Ô ÈÏ ÈÚ ÌÈapple ÌÈ Ó Ì Èapple π ÆÌÈË Ò Èapple Ï ÌÈÙ Â Ó ÌÈË Ù ÏÚ Ú ˆ Í ÔÏ Ï ÂË ÒÏ ÔÓ Ï ÂË Ò 383

12 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ ÔÊÂ Â È Ù Æ ÂÂÓ ÈËÂÓ Ë ÒÏ ÈÈÓ ÚÂ È ÓÚ Í ÂÈÙÂÏÁÏ ÂÚ ÂÓ ÏÂÚ Á Ì Ï ÌÈappleÂÂÎÓ ÈÒ ËÏ ÌÈ Á Ó ÈÊ Ï È ÒÁ ÏÚ ÌÈ Á Ó ÌÏ ÏÓ Â ÔÂÈÒÈapple ÍÎÏ ÏÈ Ó Æ Ò Â Î Â Â Î ıè ÏÈÏ È Ó ÈÎÂÈÁÏ ÈÂ Î Ï ÔÂÚË Â Ë apple Ï Ú ÂÙ ÂappleÈ Í Â ÂÈ Â ÈÈ ÍÂ Ó Ï È Â Ó ÏÂÂÒ Ó Ï È ˆÏ  Ù ÏÂÂÒ Ó È È ÏÚ ÌÈÏÂÁ È ÂÂÓ Ï ÊÂÁ ÂÎÊ Ì Æ È ÓÂ Ï ÈÂ Î Æ ÂÓ ÈÏÚ Ì Ï ÈÙÂÏÁ Ï Â ÌÈ È Ó ÂÁ Ï ÂË Ò ÔÓÊ ÛÂÏÁ ÌÈ ÈÁÓÓ ÌÈappleÂÚ ÈÂ È ÂÚˆÓ Ì ÁÎÂapple ÂÈÙÂÏÁ ÈËÂÓ ÌÈÈÁ Ó Ó ÈÊ Ï È ÆÌÈË Ò Èapple Âapple ÌÈ ÚÓ ÌÈËÒ Ë Â ÔÓ Ï ÂÈ Â ÈÓ ÂÏÈ Ó Æ Ù ÏÎÎ Ì Ó Âapple ÈÏ ËÂÓ ÔÎ ÏÚ ÔÓÊ Ï ÂÓ ÂÊ ÂappleÓÏ ÈÓ ˆ ˆ Ó Ô Á ÌÚÙ ÌÈÈÁ Ú ÒÂÙ ÔÏ Ï ÂË Ò ÏÂÂÒ Ó ÈËÒÈÏ ÈˆappleËÒÈÊ ÂÚ ÂÓÓ Ú Âapple ÌÂÈ ÒÂÙ Carpe Diem ÈËÒÈappleÂ Æ ÂÈÙÂÏÁÏ ıè ÏÈÏ Ò Ò È Ó  ıè ÏÈÏ ÌÈÎÂÈÁ ÌÈË Ò Èapple Ï ÈËÒÈ ÂÏ È Â Á Ï ÌÂÒ Ú Ë ÈÁ appleâîapple ÂÈ ÂÊ ÌÂ È ÌÈË Ò Â ÈÒ Ó Ó ÈÙÒ Ï ÊÁÓÏ Æ È ÈÙÒ È Ó ÂÓ ÂÁ Âapple Á ÂÏ È Á ÌÚ Â Î Â ıè ÏÈÏ Âapple Ô ßÊ Ï ÌÈË Ò ÈappleÂÏÂÙ Ï ÈÒÈappleÂÈ ÂÒÈ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂÈ Partie de Campagne ±π ÙÎ Á ÌÂÈ Jean Renoir Âapple Ô Ê Ï ÂË Ò ÈÏÎ È ËÙ ÈÈÙÎ ÆÌ È Âapple Ï ÌÈ Â ÔÈ ÌÈÒÁÈ Âapple ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È ÈÈÁ  ÂÂÓ appleâú Ï ÌÂÈ Á  appleâˆ Ï Â Èapple ÒÂÈ ËÓÈ Ï appleè Ï ÈÈÓ Ï È Ï Ï ÈÁ ÌÚ Á Â È ÆÊÚÂapple ÓÏ Â È Ó appleâ ËÈÏ Ï ÏÓ ÈÂ È Â ÈÊapple ÆÌ Èapple Ï Ì È ÂÁ ÌÈËÏÂ Ï Â ÚÈ Ï apple ÒÈÏ Â Â ÓÂÚÏ Guy de Maupassant Ô ÒÙÂÓ È Ï ÂÙÈÒ ÏÚ ÒÒÂ Ó Âapple Ï ÂË Ò Â È Ï appleè Ï È ÂˆÓÏ apple Ï Ú ÏÚÓ appleè Henriette ËÈÈ apple Ê ÂÓÎ ÂÁ ÔÂËÏ ÂÚˆÓ Úˆ Ó appleè ÈÈÙÎ ÆÂÓÚ ÌÈÈ ÒÚ ÂÈ ÏÏ Ï ÈÚÂÓ Ú ÏÚ ÏÚÈ Ï ÈÙÏ Ï Â Ó Èapple  ÓÎÒÂÓÓ ÏÁÎ Ï Èapple ÊÈÏ appleâ ÈÏÚ ÈÙÎapple ÈÂÓÒ ÂÓÈÏ ÌÚ ÏÂÚÙ Ù Ó ÊÓ È Æ È Ï apple ÔÂÓ ËÁÏ È ÂÙ ËÓ ÁÂÙ ÛÂÏÈ Ï ÚÂ È Ì Á Ó ÌÈË Ò Èapple Ó Â Ï appleèèˆó Ï ÂÙ ÈÒappleapple ÌÈ Ï ÌÏ ÏÓ ÒappleÓ ÔÓ Ï ÂË Ò ÆÌ ÈÊÎ Ó ÈË È ÈÙ ÌÈË Ò Â ÈËappleÂÂÏ Â ÂÁÎÂapple ÛÂÏÈ Ï È ÎÓ ÂÈ apple ȈÓÓ ÔÏ Ï Ë Ò Â ÌÏ ÁÂÙ Ï ÛȈ ÛÂÏÈ ÈÊ ÂË È  ÂÎ ÈÊ Æ ÏÂÙ ÈÏ ÈappleÙ Â ˆÓ ÌÈ Ó ۈ ÁÂÙ ÆPogel N. Woody Allen, Twayne Publishers, Boston, 1987, pp Ï ÂÙ ÈÒappleapple Ï ÙÒ Æπ 384

13 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ ÈÏÒ Û ÏÚ Æ ÙÎ Á ÌÂÈ Ï ÙÂÁÏ ÚÂÈÓ Ô Á Â Ò Ó È Á ÚÒÂapple ÏÎ ÚÈ Ó appleè È È ÌÚ ÌÈ ÒÚ ÁÈ Â È ÌÂÈ Ï Ó ÚÂÈÓ Ô Á ÔÓ È ÌÈÈapple  ÈÚÊ ÌÈÎ Ú Ï ÁÂÓ ÙÈË ÈÂ Æ Ï ÚÂÈÓ ÂÂÈÊ ÔÓ Â ÈÈ Ò ÆÌÈÈÁÏ Ù Â È È ÈÓ ÚÂ Ï ÈÒÈÒ ÂÎÊ ÏÚ ÈÓÚ ÏÚ ÂÈÓˆÚ ÏÚ ÂÂÓ È ÆÂÓÒ Ï ÒÓ Ó È ÈÈÁ Ï ÈˆÓÂËÂ Â Ú Ë Á Ê ÌÚ ÔÁÏ ÈÈÙÂÈÏ Â Â Ó ÙÎ ÌÈ ÈappleÈÚ Î ÏÚ Ï apple apple apple apple Ó ÛÂapple ÔÓ ÂÎÈ ÂÈ ÂÊÈÁÏ Ù Ó apple ËÈÈ Ï ÚÈˆÓ È ÙÎ ÂÁ Ï Â Úˆ Ï ÈappleÚapple È Æ È apple ÂÁÎÂapple apple Ï Ú ÏÚÓ appleè È ÂÂÁ È Ï ÈÂÂÁ  ÓÏ ÆÌÂ Ú ÂÏ ÒÓ Ó ÚÂ È ÚÂÈÓ apple ÁÓÂ È Â Ó ÓÈÏÚÓ Û Â Ï Â ÚÈÈ È Â È ÌÚ È Â ÈappleÏ ÆÈ ÙÎ ÂÁ Ï ÈËappleÓ  ÒÓ Â ÂÓÈÚ ÂÎÊ Â Ë ÈÂËÈ Ï ÚÈ Ó Èapple  ÈÚÊ ÒÂ Ï ÈappleÙÈÈÊ ÏÂ Ï appleó apple Ï ÂappleÓ apple ÍÂ Ó È ÂÓ ÈÈÓ ÆÈapple ÊÈÏ Ò ÌÚ ÈËÒÈ ÂÏ È Ù Ï ÒÓ È ÆÌ Èapple Ï ÌappleÂËÏ Ó È ÙÂÁ ÚÈ Ì ÂÚÈappleˆ ÏÚ Ó  ÈÎ ÚÏ ÆÌ È Â Èapple Ì Ë Ï È Î ÏÚ Â ÁÈapple Ï ÂÏÈÙ apple ÒÈÏ Â Ï ÌÚ ÚÈ Ó ËÈÈ apple Î ÏÓ ÈÚÂappleÏ  ÂÓÈÓÏ ÚÈ Ó Èapple  ÈÚÊ ÒÂ Ï ÛÂÈÊ ÂÙ È ÆÈ ÙÎ ÂÁ Ï ÒÓ Â Ï ÎÏ  ÌÈÈ apple  ÚÎ ÙÎ Â È Ï ÏÚ Æ ÁÈ ÂÂÁ ÏÂ Ú Ï ÚÂ Ú ÍÂ Ó ÌÚÙ È Ó Ê Ì ÓÏ ÚÈ Ó Â Ï ÙÒÓ Â Â Ì Â Â appleè È Ê ÏÎ Â ÆÂÓÚ ÂÂÁ Ï ÈÂÂÁ ÏÚ ÌÂÈ ÏÎ ÂÁ È Ì ÂÂ Ó È ÌÚ ÌÈÓÈÓ Ó ÈÈÁ Í Ó Ï Â Ï È ÈÈÂÂÁ Ó ÌÈ Ï ÒappleÓ appleè ÓÓÂ Ó Ó ÌÈ Ï Ï Ù Ó appleè Èapple  ÈÚÊ ÁÂÓ ÙÈË Æ ÈÏÚ ÂÙÎ È Â ÏÚ Æ Â Ó ÏÎ ÓÈ Ó Èapple ÊÈÏ ÈÈÓ Ï ÈÓÈappleÙ ÈÈ Ó ÍÂÂÈ ˆÂapple Â Æ È È ÂappleÈ Âapple Ï Ë ÒÏ ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È Â Î Ó Âapple Ï ÂË Ò ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È ÌÈÈ Ó ÔÏ Ï ÂË Ò ÆÔÏ Ï ıè ÏÈÏ Ò Ò ÍÂ Ó ÌÈÓÂÏȈ ËËˆÓ Â ÆÌÈÓÂ Ì È ˆÈ ÌÈ apple ÂÚÓ Ú Ë Ï ÂÓÒ ÂˆÈÚ ÌÈÈ Ó ÔÏ Ï ÂË Ò Ê ÌÚ ÁÈ ÆË Ò Ï ÈÏ ÂÊÈÂÂ È ıó Ó Âapple Ï ÂË Ò ÆÏÈÚÏ Á Ô Èapple ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÌÚ ÌÈappleÙ Â Á ÂÙÓ ÌÊÈ ÂÏ È ÍΠıè ÏÈÏ Ò Ò ÈÈ ÓÂ Ë Ò ÌÚ È È ÌÊÈ ÂÏ È ÌÈÈ Ó ÙÎ Á ÌÂÈ Ë Ò ÛÒÂapple ÍÂ Ó È ÙÎ ÂÁ Ï È ÈÈÂÂÁ  ÂÚ appleâá ËÈÈ apple ÆÈappleÂÙÈÏÂÙ ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂapple ÓÂÚÏ ÈappleÏ Ï È Æ ÏÚ ÈÙÏÎÂ È Â ÈÙÏÎ Â Ó Â ÂÈ ÒÂÁ Í  ӈÚÏ Â ÁÎ ÈÙÈ Ò ÙÂapple ÌÈ ÂˆÚÓ ÏÏ È Â Â Âˆ ÓÈ ÓÂ Ï ÈÓÈappleÙ Ó Ï appleó apple Ï È ÂÚ ÊÓ È ÆÌÈ Â Â Ï Èapple  ÈÚÊ ÒÂÓ ÂÓ ÌÈÁ Ù È ÏÈ Ï Ïˈ ÙËÚ Ó appleè  ÂÈappleÈÓÏ ÌÈ Á Ó ÌÈÎÈÏ Ï Á Ù ÈÂÏ ÈÏÂÏÈÓ ÈÂËÈ apple Âapple 385

14 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ Ï Â ÁÎ ÏÂÓ ÈÙÈ ÒÂ Ï ÂÈ ÓÓÓ Èapple ˆ ÂÚÈappleˆ Ï Âˆ ÌÈ ÂÚapple Ó ÔÈ Â ÈÁ ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂÈ ÍÎ ÆÈapple  ÈÚÊ ÒÂ Ï ÌÈÈ Â Ó ÌÈ Âapple È Ù Ï ÈˆappleËÂÙ ÌÈ Ó Èapple  ÈÚÊ ÒÂ Ô Â Èapple ÊÈÏ ÒÂ Ô ÌÈ Â ÆÌÊÈ ÂÏ È Ï ÈappleÂÙÈÏÂÙ Ò Ò ÈÈ Ó ÂÈÂ Ó ÂÏ ÂÚˆÓ ÈappleÂÙÈÏÂÙ ÂÚÏ ÛÒÂapple ÈËÒÈ ÂÏ È Èˆ ÒÂ Ï Âapple È Ó Û Â ÂÂ Ì ÂÊ Èapple ÌÈ Â Â ÌÏÂÎ ÌÈÓ Ó ÌÏÂÎ ıè ÏÈÏ È ÂÁ Âapple Ô Ê Ï ÂË Ò ÏÈ Ó ÂÏ ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂÈ ÂÊ ÂÈÂ Ó ÂÏ ÆÈÙÈ ÓÁÏÓ Ú Ù ˆ  Á Ï ÂÈËapple Ï ÈÂËÈ Ô Âapple La Régle du jeu Á Ó Ê Ë Ò ÍÂ Ó ÌÈ ÂÙÓ ÌÈËÂËȈ ÏÏÂÎ ÔÏ Ï ÂË Ò ÈÏ ÂÊÈÂÂ È Æ ÈÈapple ÌÏÂÚ ÂÚˆÓ ÂÈÂÓ È Á ÚÓ ÈÓÂÏÈˆÂ Ú Ë ÌÈÈÁ ÈÏÚ Ï È ÈÓÂÏȈ Ô ΠÂapple Ï Æ Èapple  ÈÚÊ ÂÈ ÂÊ ÏÂ Ï ÌÈ ÓÓÓ È ÈÚÂ È ÌÈÏ Ó Ì Ù ÒÏË ÏÁ ÒÂÁ È Ï Èapple  ÈÚÊ ÒÂ Ï ÁÂÓ ÙÈË Ï ÁÂÎ È Ï ÂÈÓÈÒÙÏ Â Èapple ÏÚ Èapple ÈÙ Âapple Ï ÂË Ò ˆÂÚÓ ÌÊÈ ÂÏ È ÙÎ Á ÌÂÈ Ë Ò appleóó ıïáè Ï ÂÈÏÂ Ï Ó Ê ÒÂ Ó Â Á Ï Â  ÂÈÓÈËÙ ˆÂÈ Le Dejeuner sur L Herbe ±π ÆÚ Ë ÔÓ ÂÁ ÌÈÈÁ ÌÈ apple Ï ÌÈ ˆÈ ÔÂÂÈappleÓ ÓÎÁ Ó Âapple Èapple Â È Ï ÓÂÚ Âapple È ÈËÈÏÂÙ ÔÚ Ó Â ÒÈÒ Ï Ëappleapple Ï È ÂÚ ÊÏ ÛÁÒapple  ÌÈÊÈÚ ÚÂ Ï ÌÂÒ ÏÈÏÁ ÈÏÈÏˆÏ ÙÎ Èapple ÈÙ Ú Æ ÂÓÎ Â Á  ÈÚˆÓ È Ï ÂÈappleËappleÂÙÒ Â Á ÂÏ Ï Ó ÈÒ Ò È ÙÎ Nanette ÌÈÓ ÂÈ ˆÈÏ Á Ï ÂÏ Ì Â ÓÚ ÈËÓÂ Ë ÙÓ ÆÚ Ë ÈÈÁ ÂÚÂ Ë ÂÈappleÂÓ Ï ÂÈ Â Èapple ÂÓÈÓÏ Ì Ï ÍÈ ÓÓ Â ÂÎ Î ÔÎ ÈÙ ÏÚ Û ÆÌÈÈapple  ÈÚ ÈÈÁ ÂappleÂÂapple ÍÂ È Ï Â Â Âapple Ëappleapple ÂÙ  ÌÈ Â Èapple ÌÂÈ Æ ËÈ ÌÈappleappleÎÂ Ó ÆÈapple  Ò ÂÏ Â Ó ÂÚ Û Â ÌÈÈÂÙÎ ÌȈÂÏÈ ÏÚ Â ÈÂÏ ÈÂËÈ Âapple Ô Âapple Ê Ë Ò ÂÎ André Bazin ÔÊ apple Ú Âapple Ó ÌÂÈ Ï ÂÚ Â Ó Â ÒÓ ÔÈ ÈappleÂÏÂÙ ÌÏÂÚÏ ÈÒÈappleÂÈ ÌÏÂÚ ÔÈ Ë ÈÏÙappleÂ Ï ÆÆÆÁ Ù apple apple ÈappleÂ Ë È Â Ù ÔÈ ÈappleÙ ÂÓÚÏ Ô Èapple Ï ÌÈÈÁ Ï Ó ÂÊ ÚÂapple Ï È ªÌÈÈÁ ÁÂ Ï apple Âapple Ó ÏÚ Â Á Ï Ó Ó ÚÂapple ÔÈ Ï ÈÓ Ï Á ÂÏÈ Î ± Æ Ò È Ï Ò ÔÈ ÂˆÈ ÈÁ Ó Èapple  ˆÓ ÔÓ ÂˆÏÁÈ Ï ÏÁÂ Ï Ú Ó Ì Â Ê ÈÒÈappleÂÈ ÂÒÈ ÔÂÁˆÈapple Âapple ÏÚ ÔÊ apple Ï Â ÙÒ ÍÂ Ó È ÙÂÁ Ì Ʊ Andre Bazin. Jean Renoir. Simmon & Shuster, New York. 1971, p. 298 ÆNancy Pogel. op.cit. p. 160 ÆÏ ÂÙ ÈÒappleapple È È ÏÚ Ì ÂÓ Âapple ÍÂ Ó ÂÊ ÂÓ 386

15 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ ÌÈË Ò Èapple ÔÈ ˆÂapple ÌÊÈ ÂÏ È ÆÌÈÈÚ Ë ÂÈ ˆÈ ÂÂÚÏ ÂÏ Ì Â Â Ú Ë ÔÓ Ì ÈÚ Ë Â È ˆÈ  ÈÁ ÙÏÁ Ó ËÈÈ apple Ï ÈÈÁ ÔÂÓÓÈ È Ï ÂÈÓÈÒÙ Âapple Ï ÆËappleapple ÌÚ ÒÈÒ Ï Ï ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÌÚ ÌÊÈ ÂÏ È ÏÚ Èapple ÈÙ Ì ÍÎ ÙÎ Á ÌÂÈ ÂÓÎ ÈÏ ÂÊÈ ÌÏÂÚÏ Á apple ÂÒÁÈÈ ÏÏÂÎ ÂÏ È ÆıÈ ÏÈÏ Ò Ò ÈÈ Ó ÍÂÂÈ ÌÈÈ Ó ÔÎ ÂÓÎ Æ ÂÙˆ  ÂÎ ÂÓÓÓ ÓÏˆÓ ÂÚÂapple  ÓÂÚÏ ÈˆÈÊÂÙÓ ÂÓÈ Í ˆÂÚÓ Èˆ È ÌÈÓ È Â È ÚÂapple ÌÈÏ Ù Ó ÌÈ Ú Ë ÂÈÁ Ï ÌÈÈÏ ÂËÒÙ ÌÈÓÂÏȈ ÈÂ È ÂÒÁÈÈ ÍÂ Ì ˆÂapple ÌÈË Ò ÔÈ ÂÏ È ÆÙ ÒÏË ÂÚˆÓ ÂÈÂÓ È Á ÚÓ ÔΠÌÈ Ù Ù Âapple Ô Ê Ï ÂÈ Ï ÌÈ ÂȈ Â Ï Ú Ë ÔÓ ÂÓÚÙ Ï ÌÈÈËÒÈappleÂÈÒ ÙÓÈ ÌÈ ÂÈˆÏ Æ Monet appleâó ÈȈ Ï Â August Renoir Âapple ËÒ  ÈȈ ÛÈ Ú ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂÈ Âapple Ï ÂÈË Ò ÔÈ Ï ÈÙÒ Ï Â ÊÁÓ ÔÈ ÈËÒÈ ÂÏ È ÙÓ ÂË Ò ÌÚ ÌÈÈ Ó Ùapple Ì Ó Á ÏÎ ÂÏ È ÂÚˆÓ ÌÈÈ Ó Â ÆÈappleÂÙÈÏÂÙ Â! ÌÊÈ ÂÏ È Â Ó Ï ÈË Ó È Ù ÂÓÏ ÂÊ Æ ÈÙÒ Ï Â ÊÁÓ ÌÚ Â ÂÚˆÓ Â ÔÏ Ï Ï apple ÁÓ ÔÓÊ Á Ó Ï ÂÏÂ Ï ÚÓ ÌÈÙÂËÂapple ΠÔÈ ÁÈ Ù Ó ÈappleÈËÁ ÌÂÏÁ ÌÚ Â È È Â Ó ÔappleÈ Â ÈˆÈ ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÆÙÂËÂapple ΠÏÎ Ï ÌÈÈÊÎ Ó ÌÈ ËÓ Ù ÂÈ Â ÈÓ ÌÈ Ï ÂÓÎ Â ÛÈ Ú ÁÈ ÂÓÚ Â ˆÂÈ ÈÙÒ Ï ıè ÏÈÏ ÚÙ ΠÌÊÈ ÂÏ È Ï ÈˆappleËÂÙ Ï ÈÓ È Ï Â ÈÙÂÒappleÈ ÈÂ È ÏÚ ÔÈËÁ Ï ÂÈËÂÈÙ Æ Â ÈÊÎ Ó ÌÏÂÚ Ï ÂÓÒ ÌÂ È Â Èˆ  ËÒapple ÌÊÈ ÂÏ È ˆÂÈ ÌÈ Â Èapple ÂÈ ÂÊ È Ï Ú Ú Ó Â È ÈË Â ËÒapple ÂÁ Ï Â Èapple ÂÁ Ô Î Ô Èapple ÈÙÎ ÔÏ Â ÔÓ Âapple Ï ÌÈË Ò ÔÈ Ï ÈÙÒ Ï ÊÁÓ ÔÈ ÌÂ È È Â ÒÓÏ ÂÚÓ Ó appleè apple Æ È ÈË Â ËÒappleÂ È ÌÏÂÚ Ï ÂÓÒ È Ï ˆÂÈ Â ÒÁÈ Ú Ú Ó appleè ÌÈ Á ÌÈÒ ÈÓÏ Â ÓÎ ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÁÂ È ÂÚˆÓ Èapple Ù È ÂÏ ÈÓ ÔÓ Â ÂÒÈ ÏÚ ÒÒÂ Ó Èapple ÊÈÏ ÙÂËÂapple ΠÌÂ È È Â ÒÓ Ï Â ÈˆÓÓ ÈÙÎ ÈÚÂappleÏ ÌÒ ÒappleÙ Â ÂÁÂ È ÆÂ Â Ó Ó Ï ÈÓ  ÈappleÂÂÈ ÌÈÈËÒÈapple ÂÓ ÌÈÒ ÈÓ ÂˆÈÏ ÍÎÂ È ÏÙ Ï Â ÁÏ Ï ÂÒÓ È ÂÏÂappleÎË ˆÓ È Â Â appleîó Æ È ÈÙÒ ÈˆÈ ÂÈÙ È ÂÙÈÒÏ Í Ú È  ÌÈÏÈ Ó Ô ˆÈ ÏÙÂÓÎ Â Â ÈÓÚ Ï ÈÓÂÈ Â Â Â Â Â È Ò Ï ÈÒÈÒ È Âapple Í Âˆ   ÌÈÒ ÈÓ Ì ÆÚÂappleÏ ÂappleÓ Â ÌÒ ÒappleÙ Ï ÌÈÒ ÈÓ Ô Â Èapple ÊÈÏ È ÂÏ ÈÓ Ï Â Â Â Â Â Ì ÂÚˆÓ È Ò Ì ÁÂ Ï ÂÈ ÈˆÈ È Ù Ì Ï È Âapple Ú Â È È ÏÚ Â ˆÂapple Ì Ì ÆÌÈapple  ÌÈapple ÈÙ ÂÈÙ ÌÈÏ ÏÚ ÌÈ ÂÙÈÒ ÂÚˆÓ 387

16 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ ÆÌ Ùapple ÌÈÏ ÂÚÓ Â Â È Ò Ï Í Âˆ ÍÂ Ó Â ÍÏ Ó Â Ëˆ Â Ó apple ÂÎÙÎÙ Â ÂÂÈÚ È Âapple ÌÏÂÚ Ô ÂÓ È Ï ÌÈ È ÒÓ Ì Ì ÈÓÚÓ ÈÙÒ Ï ÊÁÓ Â Ë Ò ÔÈ ÌÊÈ ÂÏ È ÆÌÈÓÂÒ Â ÂÒÈÓ Ú Âapple ÏÙÎ Ì ÔÈ Ï ˆÂapple ÆÌÈÈapple ÊÈÏ ÌÈÒ ÈÓ ÔÈ Ï ÌÈÈËÒÈapple ÂÓ ÌÈÒ ÈÓ ÔÈ ÂÊ ÏÈ Ó Æ ÂÁÂ È ˆÂÈ ÈÚ Ë ÏÚ ÌÏÂÚÏ Ê È ÂÏ ÈÓ Ï ÈÚ Ë ÏÚ ÌÏÂÚ Andrew. That s my spirit box. It s as you know kind of a magic lantern that penetrates the unseen world Leopold. What unseen world? Forest spirits, little glowing things? Andrew. You can make fun if you want, but you all will admit that there s more to life then what we perceive with our five senses. Adrian. Oh I think there is. I ve seen these spirits, on summer nights Leopold. There is nothing magical about existence. It becomes more understandable every day. Ariel. I disagree I think if anything can be said to be magical it s the universe. ÂappleÈ ÔÂÈÊÈÁ ÈËÙ ÈÏ ˆÂÈ ÔÏ Ï ÂË Ò ÂÈ apple Ï spirit box ÂÁÂ È ÂappleÂÈÊÁ ˆÈÈÓ È ÆÔ Ï ÈÓÈappleÙ ÌÏÂÚ Ï Èˆ È ٠ ÚÏ ÂÈÂÓ Ï Ó Â Â ÈÚÓ Ó Á È ÆË Ò ÂÈÂÓ ÔÈ È Â ÂappleÓ apple È ÂÊ Ú Â ÈÒÁÈÏ ÈÂËÈ ÌÈapple Âapple Ï È È ÚÏ Â Â Ú Ï ÈÏ ÂË È ÂÚ Â Á ÏÂÙ ÈÏ ÈappleÈÚÏ Ù ÂÁ Ù Ó apple È Ï ÌÏÂÚ Ï È Á ÊÓ È ÆÌ È Â Èapple Ú ÂÈ apple ÌÚ Â Â ÌÈÈÏ ÈˆappleËÂÙ ÌÈ ˆÓ Â È Ú Ú Ì ÈappleÈ ÌÈ Ò È ÙÓ Ï ÌÈÚÂ È Â Ï ÂÈÂÓ Ï ÔÈ ÙÓ Ï ÂÊÁ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ ÔÂÈÊÈÁ ÚÈÙÂÓ È ÂÊ ÙÓ ÆÂÓ È ÚappleÓapple ÔÓ Ï Ï ÂÊÁ ÂÈ Ï ÏÂÎÈ Â ªÌ  ÌÈ Ï ÂappleÓ Ê ÂˆÈÓÁ Ï È Ï ÂÈ apple Æ Â Á ÂÈÂÓ ÔÈ ÌÈÈ Ù ÌÈÈËappleÓ ÌÈ ÙÓ Ï Â Ì ÈappleÈ È È Ú ÙÓ ÚÂ È ÌÈ ÓÚÂÓ È ÂÏÂËappleÂ Û Â ÈÏÚ ÂappleÂÈÊÁ ˆÂÈ È ÂÏÂappleÎË ˆÓ È ÂÁÂ È ÌÈÈËÒÈÏ È Ï Ì Ê ÌÚ Æ ÈÊ Â ÔÂÈÓ È Ù Â ÈappleÂÈ ÈˆÈÎ ÏÂ È ÈË ÈÈ Â ÂÈ ÂÚÎ ÆÈ ÈÙÒ ÊÁÓ ÈÚ Ë ÏÚ ÌÏÂÚÏ È ÂÏÂËappleÂ Ì ÓÚÓ ÌÈÏÈ Ó ÍÎ Â ÌÈÈËÒËappleÙ Ì Â È Âapple ÈÂÂÁ Ï Â Â Â Â Â ÌÈ È ÒÓ Ì Ì Èapple ÊÈÏ ÊÁÓ ÌÈÒ ÈÓÏ ÏÈ Ó È ÂÏÂÓËÒÈÙ Ì Â Ó ÊÓÂ Ó È ÂÏÂËapple ÂÈ ÂÚÎ Ì ÓÚÓ Â ÓÏ ÆÌÏÂÚ Ï ÂÓÒ Â ÌÈ apple Òapple ÈÒ ÂÓÎ Æ È Âapple È apple ÂÚˆÓ ÏÚÙÂÓ ˆÂÈ ÂÁÂ È ÔÂÈÊÈÁ ÔÎ ÁÂÎ Â È Âapple ÊÂÎÈ ÆÈÏ ÂËÈ ÈÙÒ ÌÏÂÚÏ ÌÈ Á Ó ÍΠÊÏ Ê ÌÈÈ È ÌÈapple Âapple ÌÈÊÎ Ó 388

17 ±± Ú Ø Ï Â È ÒÂ ÍÂ ÈÁ ÌÒ Ò ÙÏ È ÂÏ Î ÂÁÂ È 389

18 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ Ò ÆÈÓÂÈ Â Â Â Â Â Ï ÂÚÓ Ó ÌÈapple Âapple Ì Ì Èapple  ÔÎ ÏÚ ÔÂÈÊÈÁ ˆÈÈÓ Æ È Âapple Ú Â Ï ıâáó ÌÈÈ ÂappleÈ Â Ì Ï ÈappleˆÈÁ ÂappleÈ ÌÂ È Ï È ÈÓ ÂÚÂ Ê ÏÂÙ ÈÏ Ï Â ÂÓ ÌÚ Á Ó ÌÈÒ ÈÓ ÈˆÈ ÂÁÂ È Ï ÏÂÚÙ È ÚÂapple ˆÂÈ Â Ó apple ÂÚ ÌÈÈÁ ÒÁ ÌÓ ÏËÂÓ ÂÙ ÆÈËÂ È Ú Ó Â ÆÈ ˆÏ ÈÚ Â Ó ÚÈ ÂÓ apple ÏÎÏ Ù ËˆÓÂ Â Ê Â Ú ΠÂÁÂ È Ó ÈappleÂÈÁ ÏÈÏ ÆÁˆappleÏ ÌÂÒ ÚÈ ÂÙÁ Ó Â Â Ó ÂÓ apple ÏÎ ÌÚ ÁÈ Â Â Ì Ï È ÍÙ ÈËÒÈÏ appleâèˆ Â ÈÚ Ó ÌÏÂÚ ÈÙ Ï ÂÈapple ÒÙ Â ÈÓ ÏÂÙ ÈÏ Â  Ò ÈÓ ˆÂÈ ÂÏÂÎ ÚÂ È ÆÚ Ë ÌÂÒ ÁÂÎ Ó apple Ï ÛÈËÓ ÚÈ ÂÓ appleó ÏÁÏ Â ÓÓÓ ÂÓ apple Ï È Â ˆÂÈ ÈËÂ È Û  ÊÚ ÂÓ apple ÒÂ Ï ÏÏ È ÌÈ Á ÚÈ ÂÈÁ ÂÓÎ ÌÈÈÁ ÈÓÒ Â ˆÂÈ Ô ÂÂ Æ ÚÈ Ï ÌÂÒ Ó Â ÓÈÓ Â Â Ó ÂÓ apple ÈÏÂ Ï Ï ÓÚÓ ÌÈÏ Ó Ï ÏÎ Æ ÎÙÓ ÏÁapple  ÌÈÁÓˆ Æ ÈËÒÈ È appleù Ó Î Ì ÂÓ Âˆ ÂappleÈ Â Ò ÍÂÙ Ï ÎÊ Â ı ÌÈ Â Èapple ÏÎÏ ÒappleÎÈ Ï ÓÚ ÌÏÂÚÓ Ô Á Ï ÏÂÙ ÈÏ Æ ÏÎÏ Â ÒÈappleÎ ÌÂ Ë Ô Á   Â ÏÈÏ ÂÏ Â ÈÁ Ò Ë ÂÂ Ó apple Ï ÈˆÓ Ï Á Ï appleúapple È ˆÏ ÌÚ Ï Â ÈÏ ÈÁ ÌÚ appleè ÈËÂ Ó Á Ù Â Ó apple  Á Ï Â È Ô Âapple ÚÂ È Æ ÂÈ ÂÊ appleâ Â Ì ÓÎ ÏÂ È apple Ò ΠÂÙÓ Ê Î ÈÓÚÙ Â ÈÈÁ ÏÏ ÌÈ Â Èapple Ï Â Ó Ò Ë ÒÓ Ï appleâîapple ÂÊ ÌÚ Ï ÈÈÁÓ Ï È Ï ÏÂÙ ÈÏ ÔÈ È ÙÓ ÂÂÓ ÆÌ ÈappleÈ È ÙÈ ÂÂÓ Ú Â ÂË È ÂappleÓ appleï ÌÏÂÚÏ Û Ëˆ Ï ÎÂÊ Â ÍΠ  ÈËÂ È Ï Ó Ú ÈÏ ÂÏ ÔÈ È Ó ÆÌÂÒ ÚÈ Â Â Ó ÂÓ apple ÂÓ appleï ÈappleÚÓ Â Ò ÈÎ Ò  ÂÂÓ ÔÈ Â ÈÁ ˆÂÈ ÌÏÂÚ Ï ÈˆÊÈË ÒÂÓÏ Â Èapple ÈappleÁ  ÈËÒÈÓ ÈÁˆappleÎ ÓÚÂÓ Ò ÔÏ Ï ÂË Ò ÆÔ ÂÈÁˆappleÂ Ô ÂÈappleÁ ÂÏ Ô Âapple È ÔÈ Â Èapple Ò Ë ÈÓ Â È ÈÈÁ ÏÙ È Èˆ Î Â Â Â Èapple ÊÈÏ ÒÁÈÈ Ó Â ÆÂ Â Â Ó ÏÂÙ ÈÏ Ï Âapple Á ÂÈ ÂÏÈÓ Æ ÂˆÓÂ Â È Ï appleù  ÁÂÎ Á ÓÂ Â Ë ÈˆÓ Ï ÎÙ Â Ó apple Á   ÂÓ Æ Á ÓÈÓÏ ÚÓÎ ÂÂÓÏ Æ ÈËÂ Ê ËÒ Ï Ú Â Ó ÌÈ apple  ÌÈ Ï Â Â Ó ÂÓ apple ÏÎÏ Û Ëˆ Ï Â appleè ÈË Á ÂÓÓÂ È ÚÈ Ó ÂÊ Â Á Ò ÂÈÁ È Ï apple  ÍÂ Ì Ùapple ÂÏÎÏ Ù È ÊÈ ÎÓ È Â ÍÂÙ apple ÆÌÈ Â ÈappleÂ Â È Â ÂÈ ÂÊ È ÂÎ ÏÓ ÂÈ ÂÊ Ì Ùapple ÏÈ Ï Ô Èapple Ï Æ Ï ÂÏ ÙÂÁ ÚappleÂÓ ÒÓ È ÏÂ Ï ÈappleÂÈÂÂ Â Ï ÂÓ È Ï ÂÈËÂ È ÙÂÁ Ï ÈÙ Ï Ê Æ ÈÂÙΠÆÈapple ÊÈÏ ÙÂËÂapple ΠÔÈ Ï ÂappleÈ ˆÈ Ë Ò ÌÊÈ ÂÏ È ÈÙÈ ÙÂËÂapple ΠÈÙÏ appleâ Á ÈÒ Ë ÂÈ ÂÊ ÌÈÒÁÈ ÂÎ ÚÓ ÌÂ È Â ÊÁÓ ÌÂÈÒ È ÈÙÒ È Ó 390

19 ±± Ú Ø Ï Â È Ò ÍÂappleÈÁ ÁË Â appleâ Á ÌÂÈÒ ÆÌÏÂÚ È Ú Â ÂË ÈÓ Ï È ÂÊ Â ÈÁ ÌÈ Ó Ï ÂË Ò Æ È ÓÂ Ï ÂÈÒ Ï ÂÓÎÒÂÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈÈÁ ÂÈÁÏ Â È Â Á ÏÁ Ï ÓÂÓÓ appleè appleâ Á ÂÚ Â Á ÒappleÎ Ó ÂÈ Â Èapple È Á Ì Ï Ô Á ÂÓ ÌÈÈ ÒÓ ÔÏ ÓÚ ÚÓÏ ÌÏÂ È Ó ÂÓÎÒÂÓ ÈÙÏ ÂÈÙȈ ÍÂÙÈ Â ÎÏ Â ÂÂÓ ÌÂÈÒ ÆÏÏÎ Æ ÂÂÓÏ È ÂÈÁ ÂÚÓ Ó apple Âapple ÂË ÛÂÒ ÌÂ Ó Ê ÌÂÈÒ Ù Ó Áˆapple Ï ÓÈ Ê Ï ÚÈÈÒÓ ÚÈ ÂÓ apple ÌÏÂÚ Ï Ô Á Ï Â Ó apple Â٠ˈ ÛÂÒÏ È apple Ê ÈÈÙȈ Ó Ó Ï È ÍÎ ÆÚ Ë ÌÈÈÁ ÂÁÂÎÏ Â Á Ï ÂÂÓ ÔÂÂÈÎ Æ Ê ÌÏÂÚ ÈÈÁÏ ÚÓ Ï Â ÏÈÁÓ ÂÚÓ Ó ÈÁ Ó Ì ÈÎ ÂË Ï Ò Ë Ó ÁÂÎ apple ÓÂ Â È Ï Ó Ò ÈËÂ Ó Ï È Ú Á Ì ÈÏÚÓ ÚÈ ÈˆÚ ÔÈ ÌÈ Á Â È Â Î ÆÌÂÒ ÚÈ ÂÓ apple Ï ÈËÒÈ appleù Â È Ï Â٠ˈ ÌÂ È ÆÌ ÚÂapple ÂÂÏÓ ÔÂÒÏ appleó Ï ıè ÏÈÏ ÌÂÏÁ ÈÒÂÓ ÌÈ ÎÂÎ È ÂÊ ÌÈ È ÌÈÈÓ Æ ÈÒÈappleÂÈ È ÁÏ ÒÈÂ Ó ÂÏÂÎ ÈÙ ÂÈÏ È ÓÈ Æ appleèïò È Ï Æ Â Ù ÈÙÂÒÂÏÈÙ ÌÈ ÁÂ Ó ÌÈ Î Æ ÏÈ ÎÈÓ ÔÈËÁ Æ È È Ï ÔÓ ÙÂËÂapple Π ÔÓÊ Â Âˆ Æ ÏÈ ÎÈÓ ÔÈËÎ Æ È È Ï Ú ø Ó Ò ÌÊÈapple ÂÓËÒÂÙ Æ ±ππ  ıè  ÆÒÂÓÈËÙÂ È Ï ÈËÒÈapple ÂÓËÒÂÙ Â ÈÓ ÔÏ È ÂÂ Æ π ÙÈ Ï Î ÆÒÂÓÈËÙÂ È Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ ÌÈÈËÒÈapple ÂÓËÒÂÙ ÌÈËappleÓÏ Æ ± ÙÈ Ï Î Bakhtin M.M. (1993). Toward a Philosophy of the Act, Trans. Vadim Liapunov, Eds. Vadim Liapunov and Michael Holquist, Austin,TX: University of Texas Press. Bakhtin M.M. (1990). Art and Answerability, Ed. Michael Holquist, Austin,TX: University of Texas Press. Blake R.A. (1995). Woody Allen: Profane and Sacred, Lanham, MD: Scarecrow Press. Blackwell, M.J. (1997). Gender and Representation in the Films of Ingmar Bergman, Columbia, SC: Camden House. Braudy, L. (1989). Jean Renoir, The World of His Films, New York, NY: Columbia University Press. Hubner, L. (2007). The Films of Ingmar Bergman : Illusions of Light and Darkness, New York, NY: Palgrave Macmillan. Pogel N. (1987). Woody Allen, Boston, MA: Twayne Publishers. Todorov T. (1984). Michail Bakhtin: The Dialogic Principle, Manchester, UK: Manchester Univ. Press. Conard, T.M. and Skoble, J A. (Editors, 2004). Woody Allen and Philosophy: You Mean My Whole Fallacy s Wrong? Chicago, IL: Open Court. 391

20 ÌÈÓÂÒ ıè ÂÏÈÏ ÌÈÈappleÂÏÂÙ Â ÌÈÈÒÈappleÂÈ Â ÂÒÈ Ï ÈÚÂappleÏ ˆÈÈ Ø ÏÎ ÙÈ Girgus, B. S. (2000). The Films of Woody Allen. Cambridge: Cambridge University Press. Sander, L. (1997). Woody Allen s Angst: Philosophical Commentaries on his Serious Films, Jefferson, NC: McFarland and Company. Schwartz, R.A. (2000). Woody, from Antz to Zelig: A Reference Guide to Woody Allen s Creative Work, , Westport, Conn.: Greenwood Press. Singer, I. (2004). Three Philosophical Filmmakers: Hitchcock, Welles, Renoir, Cambridge, Mass: MIT Press. Ú È Î Baron, J. R. (1976). The Phaedra-Hippolytus Myth in Ingmar Bergman s Smiles of a Summer Night, Scandinavian Studies, 48, pp Grabowski, S. (1970). Picture and Meaning in Bergman s Smiles of a Summer Night, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 29 (2), pp Greenbaum, R. (1982). A Midsummer Night s Sex Comedy, Films in Review XXXIII, 8, pp