mrmsolvecr.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "mrmsolvecr.dvi"
  • Mai Thu
  • 8 tháng trước
  • Lượt xem:

Bản ghi

1 ÅÊÅËÓÐÚ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Å Ö ÓÚ Ê Û Ö ÅÓ Ð Ë Ò ÓÖ Ê Þ ÖÔ Ì Ö Ò Å Ð Ó Ì Ð Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ô Ø ÀÙÒ ÖÝ Ö Þ ÖÔ Ø Ð Û ÔÒº غ Ñ º Ù ØÖ Øº ÅÊÅËÓÐÚ Ò Ò ÐÝ ØÓÓÐ Ú ÐÓÔ ÓÖ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ð Ö Å Ö ÓÚ Ê Û Ö ÅÓ Ð ÅÊŵº Ì ÔÖ Ú ÓÙ Ú Ö ÓÒ Ó ÅÊŹ ËÓÐÚ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ Ø ÑÓÑ ÒØ Ó ÅÊÅ Ø Ö ØÖ ÖÝ ØÖ Ò ÒØ Ò Ø ÒØ Ó Ø Ñ º Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ Ò Û Ú Ö ÓÒ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Û Ø Ò Û Ò ÐÝ ØÙÖ Ò Ó ØÛ Ö ÒÚ ÖÓÒÑ Òغ Ì ÑÓ Ø ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Û ÙÒØ ÓÒ Ð ØÝ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ø Ø Ø Ð Ó Ñ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø ¹ Ñ Ø ÓÒ Ó ÅÊÅ º ÅÊÅËÓÐÚ Ò Ø Ñ Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ ÙÔ ØÓ ÑÓ Ð Û Ø ½¼ Ø Ø Ò ØÓ Ø Ø Ó ÓÙÖ ÒÓÛÐ ÒÓ ÓØ Ö Ð ÓÖ Ø Ñ Ò Ò Ð ÅÊÅ Û Ø ÑÓÖ Ø Ò ½¼ Ø Ø º à ÝÛÓÖ Å Ö ÓÚ Ê Û Ö ÅÓ Ð ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ø Ñ ÑÓÑ ÒØ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒº ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ËØÓ Ø Ö Û Ö ÔÖÓ Ö ÓÑÑÓÒÐÝ ÔÔÐ ÓÖ ÓÑÔÙØ Ö Ò ÓÑÑÙ¹ Ò Ø ÓÒ Ý Ø Ñ ³ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ º Ì ÔÖÓ Ö Ö Ø Ö Þ Ý Ö Ø Ø Ø ØÓ Ø ÔÖÓ Ö Ò Ø Ý Ø Ñ Ú ÓÙÖ Ò Ø ¹ Ó Ø Ö Û Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ò Ø Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò «Ö ÒØ Ø Ø º Ï Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ Ø Ñ Å Ö ÓÚ Ò ÌÅ µ Ö Ø Ý Ø Ñ Ú ÓÙÖ Ò Ø Ö Ö ÒÓÒ¹Ò Ø Ú Ö Û Ö Ö Ø Ó Ø Û Ø Ø Ý Ø Ñ Ø Ø Ø ØÓ Ø Ö Û Ö ÔÖÓ Ö ÖÖ ØÓ Å Ö ÓÚ Ö Û Ö ÑÓ Ð ÅÊŵº Ì Ö Ö ØÛÓ Ñ Ò Ù Ð Ó Ñ ÙÖ Ó Ø Û Ø ÅÊź Ì Ö Ò ÓÑ ÑÓÙÒØ Ó Ö Û Ö ÙÑÙÐ Ø ÙÖ Ò Ú Ò Ø Ñ ÒØ ÖÚ Ð Ö ÖÖ ØÓ ¹ ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ò Ø Ö Ò ÓÑ Ø Ñ ØÓ ÙÑÙÐ Ø Ú Ò ÑÓÙÒØ Ó Ö Û Ö Ö ÖÖ ØÓ ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ø Ñ º ÁØ Ý ØÓ ÓÑÔÙØ Ø Ñ Ò Ó Ø Ö Û Ö Ñ ÙÖ ÓÒ Ø ØÖ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò ÌÅ Ò Ø Ø Ô Ô Ö ÓÙØ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø Ö Û Ö Ñ ÙÖ º ÐÓ ÓÖÑ ÜÔÖ ÓÒ Ö ÒÓÛÒ ÓÖ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ò ÓÑÔÐ Ø ÓÒ Ø Ñ Ó ÅÊÅ Ò ÓÙ Ð Ä ÔÐ ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÑ Òº ÍÒ ÓÖØÙÒ Ø ÐÝ Ø ÒÙÑ Ö¹ Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÑ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ö Ò Ð Û Ò Ø Ø Ø Ô Ó Ø ÌÅ Ð Ö Ö Ø Ò ¾¼ Ø Ø ½ º ÒÙÑ Ö Ó ÒÙÑ Ö Ð Ì ÛÓÖ Û Ô ÖØ ÐÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ý ÀÙÒ Ö Ò Ë ÒØ Ê Ö ÙÒ ÇÌà µ ÙÒ Ö Ö ÒØ ÆÓº ̹ ¾º ½ Ì Ò Ò Ø ÓÙÖ Ò Ö Ð Ø ÖÙÐ Ó Ø ÙÑ º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ô ÖØ ÙÐ Ö ÔÖÓ ÙÖ Ô Ò ÓÒ Ú Ö Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ö ÒÓØ Ö Ø Ý Ø Ò Ö Ð ÖÙÐ º

2 Ø Ò ÕÙ Û Ö ÔÖÓÔÓ ÓÖ Ø Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó ÅÊÅ Û Ø Ð Ö Ö Ø Ø Ô º ËÓÑ Ó Ø Ñ Ö ØÐÝ ÐÙÐ Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ ½½ ¾ ½¼ Û Ð ÓÑ ÓØ Ö Ó Ø Ñ ÔÖÓÚ ÓÒÐÝ Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ø Ñ ÙÖ ½ º Ì ¹ Ð ½ ÙÑÑ Ö Þ Ø Ö ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ò Ñ ÑÓÖÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Û Ö Ñ ÒÓØ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÓÑ ÒØ Ø Ø Ø Ñ Ã Ã ¼ µ Ø ÒÙÑ Ö Ó «Ö ÒØ ÑÔÓÖØ Òص Ö Û Ö Ö Ø Ì Ø ÒÙÑ Ö Ó ØÖ Ò Ø ÓÒ Ò Æ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ø º ÓÒ Ì Ð ½ Ò ÓÙÖ ÜÔ Ö Ò Û ÓÒÐÙ Ø Ø Ø ÒÙÑ Ö Ð Ñ Ø Ó Ø Ø Ö ØÐÝ ÔÖÓÚ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ Ö ÔÔÐ Ð ÓÖ ÅÊÅ Û Ø Ð Ø Ò ½¼ Ø Ø Û Ð Ø ÔÓ Ð ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ ÙÔ ØÓ ½¼ Ø Ø ½ º Ì ÅÊÅËÓÐÚ ØÓÓÐ Ñ ÓÖ Ø Ò ÐÝ Ó Ð Ö ÅÊÅ Ò Ø ÔÔÐ Ø ÒÙÑ Ö Ð Ñ Ø Ó ÔÖ ÒØ Ò ½ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ Ò Ø Ø Ñ Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø Ú ÐÙ Ø ÑÓÑ ÒØ º Ô ÐÐÝ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÙÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ Ó Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒº Å Ø Ó ÈÍ Ø Ñ Ñ ÑÓÖÝ ÓÙØÔÙØ ÁÝ Ö ÓÒ Ø ÐÐÓ Ò À Ð Ö Ö Ç Æ Ñ ¾ µ Òº º ÑÓÑ ÒØ ËÑ Ø ÌÖ Ú Ò Ê Ñ ½½ Ç Æ µ Òº º ØÖ ÙØ ÓÒ ÓÒ Ø ÐÐÓ Ò Ö ¾ Ç Ì Ã Ø ¾ µ Ç Ã Æ Øµ ØÖ ÙØ ÓÒ Æ Ð Ò Ë Ö ÓÐ Ç Ì Ã Ø ¾ µ Ç Ã Æ Øµ ØÖ ÙØ ÓÒ Ë ÐÚ Ò Ð ½¼ Ç Ì Ã ¼ Ø ¾ µ Ç Æ Ø ¾ µ ØÖ ÙØ ÓÒ Ì Ð Ò Ê Þ ½ Ç Ì Ñ Øµ Ç Æ Ñµ ÑÓÑ ÒØ ÌÅ ØÖ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ç Ì Øµ Ç Æµ Ì Ð ½º ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÒÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ Ñ Ø Ó Ó ÅÊÅ Ì Ô Ô Ö ÒØÖÓ Ù Ø Ò Û ØÙÖ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ò Ø Û Ö Ò Ó ÔÔÐ Ð Øݺ ÌÓ Ø Ò Ú Ö Ð ÔÔÐ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ Ó Ø Ð Ø Ö ØÙÖ Ó Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ Ö Ú ÐÙ Ø º Ð ÓÖ Ø Ñ Ø Ð Ó Ø ÔÔÐ ÓÑÔÙ¹ Ø Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ö ÓÑ ØØ Ù ØÓ Ô ÓÒ ØÖ Òغ Ì Ö Ø Ó Ø Ô Ô Ö ÓÖ Ò Þ ÓÐÐÓÛ º Ë Ø ÓÒ ¾ ÒØÖÓ Ù Ø Ò Ö Ð ØÖÙØÙÖ Ó ÅÊÅËÓÐÚ º Ë Ø ÓÒ ÙÑÑ Ö Þ Ø ÔÔÐ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó º Ë Ø ÓÒ ÑÓÒ ØÖ Ø Ø Ý Ù Ò Ù ÙÐÒ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ú ÒÙÑ Ö Ó ÔÔÐ ¹ Ø ÓÒ Ü ÑÔÐ º Ì ÓÑÔ Ø ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó ÑÓ Ð Ø Ò ÖÓÑ Ö Ö Ô Ô Ö Ö ÔÖ ÒØ ØÓ Ø Ö Û Ø ÒÙÑ Ö Ð Ö ÙÐØ º Ë Ø ÓÒ ¹ Ù Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð Ò Ñ ÑÓÖÝ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ò Ë Ø ÓÒ ÔÖÓÚ ÓÒÐÙ Ò Ö Ñ Ö º ¾ Ì Ò Ö Ð ØÖÙØÙÖ Ó ÅÊÅËÓÐÚ ÖÓÑ Ø Ù Ö ³ ÔÓ ÒØ Ó Ú Û Ø Ò ÐÝ Ó ÅÊÅ Ù Ò ÅÊÅ ÓÐÚ Óѹ ÔÓ Ý ØÛÓ Ñ Ò Ø Ô µ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÅÊÅ Ò Ø Ñ ÙÖ Ó ÒØ Ö Ø µ ÙØÓÑ Ø ÑÓ Ð Ò ÐÝ º ÌÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÑÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÅÊÅËÓÐÚ Ô¹ ÔÐ ÅÊÅ Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù Û Ú ÐÓÔ Ô ÖØ ÙÐ ÖÐÝ ÓÖ Ø «¹ Ø Ú Ö ÔØ ÓÒ Ó Ð Ö ÅÊÅ º Ò Ö ÐÐÝ Ø Ð Ö ÅÊÅ Ó ÔÖ Ø Ð ÒØ Ö Ø Ü Ø ØÖÙØÙÖ Ð Ö ÙÐ Ö Øݺ Ì Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ö

3 Ø ØÖÙØÙÖ Ð Ö ÙÐ Ö ØÝ Ó Ø ÑÓ Ð º Ì ÑÔÐ Ö Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÑÓ Ð Ø Ö ØÓ Ö Ø Û Ø ÅÊÅËÓÐÚ Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÑÓ Ð ¹ Ö ÔØ ÓÒ Ò Ô Ò ÒØ Ó Ø Þ Ó Ø ÑÓ Ðº Ì ÑÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ ÓÒØ Ò Ø Ý Ø Ñ Ø Ø ÒØ Ø ÓÒ Ø Ø Ô Ö ÔØ ÓÒµ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø ÔÓ Ð Ø Ø ØÖ Ò Ø ÓÒ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ø Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ø Ø Ò Ø Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ò Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒº Ì ÒÔÙØ Ó ÙØÓÑ Ø ÑÓ Ð Ò ÐÝ Ø ÓÒ ØÖÙØ ÑÓ Ð Ò Ø Ò ÐÝ Ô Ö Ñ Ø Ö Û Ö Ø Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ø Û Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ú ÐÙ Ø Ø ÙÖ Ý Ó Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ú ÐÙ Ø ÑÓÑ ÒØ Ñµº Ì Ò ÐÝ ÔÖÓÚ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Ø ÒÚ Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ñ ÙÖ Ø Ö Ø Ñ ÑÓÑ ÒØ Ó Ø ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ø ÐÓÛ Ö Ò ÙÔÔ Ö ÓÙÒ Ó Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ Ò Ø Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø ÕÙ ÒØ Ð º Ì Ñ ÓÖ Ø Ô Ó Ø Ò ÐÝ ÔÖÓ ÙÖ Ó ÅÊÅËÓÐÚ Ö Ø ÒØ ÖÔÖ Ø ¹ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ Ò Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ø Ò Ø Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ú ØÓÖ Ò Ø Ö Û Ö Ú ØÓÖ Ó Ø ÅÊÅ ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ º ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ì ÔÖÓ Ð Ñ Ó ÒÚ Ö ÐÝ Ö Ø Ö Þ Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö ÑÓÑ ÒØ Ò ØÙ ÓÖ ÓÚ Ö ½¼¼ Ý Ö º ËØ ÐØ ½¾ Ø Ð Ò ÖÝ Ò Ùƹ ÒØ ÓÒ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ü Ø Ò Ó Ö Ð Ú ÐÙ ÓÙÒ Ò ÒÓÒ¹ Ö Ò ÙÒØ ÓÒ ÓÖ Ü ÑÔÐ ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ ÓÒ Ø ÒØ ÖÚ Ð ¼ ½µ Ù Ø Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ñ Ø Ú Ò Ú ÐÙ º Ò Ü ÐÐ ÒØ ÓÚ ÖÚ Û Ó Ø ÑÓÑ ÒØ ÔÖÓ Ð Ñ Ò ÓÑ Ú Ö Ø ÓÒ Ò ÓÙÒ Ò ½ º ÆÙÑ ÖÓÙ ØØ ÑÔØ Ú Ò Ñ ØÓ Ó ¹ Ø Ò ÓÒØ ÒÙÓÙ ÓÖ Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÖÓÑ Ø Ö ÑÓÑ ÒØ ½ ½ ÓÖ ØÓ Ö Ú ÙÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒº ÁÒ Ø Ó ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ø Ú Ò ÔÓ ÒØ Ü Û Ò ØÓ Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ø Ú Ò ÑÓÑ ÒØ Û Ó ÙÒØ ÓÒ Ø Ð Ø ÑÓ Øµ Ø ÔÓ ÒØ Üº ÁÒ Û Ò ØÓ Ò Ø ÓÑ Ò Ó Ð ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ º ÁØ ÔÖ Ø ÐÐÝ Ñ Ò Ø Ø Ø Ñ Ø Ó Ú ÙÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö ÓÙÒ ÓÒ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ ÙÒØ ÓÒ º º Ø ÓÒÐÝ Ò ÓÖÑ Ø ÓÒ ÖÓÑ ÒÓÒ¹Ò Ø Ú Ö Ò ÓÑ Ú Ö Ð Ø Ñ Ò ½ Ú ÐÙ ½ µ Ø Ò Ø Ð Ø Ñ ØÓÖ Ú Ø ÓÑ Ò ½ ܵ ½ Ü ÓÒ Ø Å Ö ÓÚ¹ Ò ÕÙ Ð Øݵº ÇÒ Ò Ö Ð Þ Ø Ø Ø ØÝÔ Ó Ø Ñ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó Ú Ø Ø Ò Ø ÛÓÖ Ø ÓÖ Ø Ü Ñ Ò Ñ ÙÖ º ÁÒ Ú Ö Ð ÔÖ Ø ÐÐÝ ÒØ Ö Ø Ò Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò ÐÝ Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ó ÜØÖ Ñ ØÓ ÓÙÒ ½¼ º º º Ø ÔÖÓ Ð ØÝ Ø Ø Ø ØÖ ÙÑÙÐ Ø Ý Ø Ý Ø Ñ Ð Ö Ö Ø Ò Ò ÖÓÙ Ø Ö ÓÐ ÓÙÐ Ð Ø Ò ½¼ º Ì Ò ÐÝ Ó Ø ÓÑ Ò Ó Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ò ÔÖÓÚ Ø Ò Ó Ð Ñ Ø º À Ò Ø Ñ Ø Ó ÔÔÐ Ò ÅÊÅËÓÐÚ Ó Ø ÓÒ ØÝÔ Ò Ø Ò ÖÓÑ º Ì Ñ Ø Ó ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ñ Ò º Ì À Ò Ð ¼ ½ ¼ Ò Ø ÖÑ Ò ÒØ À Ò Ð ¼ ¾Ò µ Ø º º ºº º Ó Ø ÑÓÑ ÒØ Ó ÒÝ Ò ¾Ò ØÖ ÙØ ÓÒ ÒÓÒ¹Ò Ø Ú º Ì ÜØÖ Ñ Û Ò Ø À Ò Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ

4 ¼ ÔÖÓÚ Ý Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒº Ì ÔÔÐ Ð ÓÖ Ø Ñ ÐÙÐ Ø Ø ÜØÖ Ñ Ö Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Û Ø Ñ Ü Ñ Ð Ñ Ø Ø Ú ÐÙ Ø ÔÓ ÒØ Ò Ø À Ò Ð Ø ÖÑ Ò ÒØ ¼º ÆÙÑ Ö Ð Ü ÑÔÐ º½ ÖÒ ¹Å ÐÐÓÒ ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ ÅÓ Ð ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ì Ý Ø Ñ Ñ Ð Ö ØÓ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ½½ º Ì Ý Ø Ñ ÓÒ Ø Ó È ÔÖÓ ÓÖ Å Ñ ÑÓÖ Ò Ò ÒØ ÖÓÒÒ Ø Ò Ò ØÛÓÖ ÓÑÔÓ Ý Û Ø Û ÐÐÓÛ ÒÝ ÔÖÓ ÓÖ ØÓ ÒÝ Ñ ÑÓÖݺ Ì ÐÙÖ Ö Ø Ô Ö ÓÙÖ ÓÖ Ø Ý Ø Ñ Ö Ø ØÓ È Å Ò Ë ÓÖ Ø ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø Ö Ô Ø Ú Ðݺ Î Û Ò Ø ÒØ ÖÓÒÒ Ø Ò Ò ØÛÓÖ Ë Û Ø Ò ÑÓ Ð Ò Ø Ý ¹ Ø Ñ Ø Ø ÔÖÓ ÓÖ¹Ñ ÑÓÖݹ Û Ø Ð Ú Ð Ø Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò Ô Ò ÓÒ Ø Ñ Ò ÑÙÑ Ó Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ö Ø Ò ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø º Ø Ø Ø Ù Ô Ý ØÖ ÔÐ µ Ò Ø Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ö Ø¹ Ò ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ï Ù Ñ ÒØ Ø ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò Û Ø Ø Ø º Ú ÒØ Ø Ø Ö Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÙÒ Ø Ö Ø ÐÙÖ Ò Ú ÒØ Ø Ø ÒÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ð Ñ ÒØ Ö Ø Ö Ô Ö º Ï Ò ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ö ÓÚ ÖÝ Ø ÓÒ ÑÙ Ø Ø Ò º º ÙØØ Ò ÓÛÒ Ø Ð ÔÖÓ ÓÖ Øºµº ÌÛÓ Ò Ó Ö Ô Ö Ø ÓÒ Ö ÔÓ Ð ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò Ò Ø Ø Û Ø Ö Ø Ô Ö ÓÙÖ Û Ö ØÓÖ Ø Ý Ø Ñ ØÓ Ø Ø Æ Å Ëµ Û Ø Ö Ø Ô Ö ÓÙÖ ÖÓÑ Ø Ø Ò ÐÓ Ð Ö Ô Ö Û Ò Ø ÓÙ Ø Ó Ö Ô Ö Ô Ö ÓÒ ÒÒ Ò ØÓ Ü ÓÑÔÓÒ ÒØ Ó Ø Ý Ø Ñ ÓÓÒ ÓÑÔÓÒ ÒØ ÐÙÖ ÓÙÖ º Ï ÙÑ Ø Ø Ø Ö ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ô Ö Ô Ö ÓÒ ÓÖ ÓÑÔÓÒ ÒØ ØÝÔ º Ä Ø Ø ÐÓ Ð Ö Ô Ö Ö Ø È Å Ò Ë ÓÖ ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø Ö Ô Ø Ú Ðݺ Ì Ý Ø Ñ Ø ÖØ ÖÓÑ Ø Ô Ö Ø Ø Ø È Å Ëµº Ì Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø Ý Ø Ñ ÔÖÓÔÓÖØ ÓÒ Ð ØÓ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÓÓÔ Ö Ø Ò ÔÖÓ ÓÖ Ò Ñ ÑÓÖ Û Ó ÓÓÔ Ö Ø ÓÒ ÔÖÓÚ Ý ÓÒ Û Ø º Ì Ý Ø Ñ Ô Ö ÓÖÑ Ò ÔÖÓ ¹ Ò ÔÓÛ Öµ Ò Ú Ò Ø Ø Ò Ø Ñ Ò ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó Ø ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø º Ì Ñ Ò Ñ Ð ÓÔ Ö Ø ÓÒ Ð ÓÒ ÙÖ Ø ÓÒ ÙÔÔÓ ØÓ Ú ÓÒ ÔÖÓ ÓÖ ÓÒ Ñ ÑÓÖÝ Ò ÓÒ ÒØ ÖÓÒÒ Ø Ò Û Ø º Ï ÓÒ Ö Ø ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ó Ø Ý Ø Ñ Ú Ö ÓÚ Ö Ú Ò Ø Ñ Ò¹ Ø ÖÚ Ð º º Ø Ö Û Ö ÙÑÙÐ Ø Ò ¼ ص Ú Ý Øº À Ò Ø ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ó Ø Ý Ø Ñ ÐÛ Ý ØÛ Ò ¼ Ò Ñ Ò Æ Å Ëµ ÙÒ Øº ÅÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ Ò ÙØÓÑ Ø Ò ÐÝ ÓÖ Ö Ò Ý Ø Ñ Ø Ø Ø ØÓÓÐ ÐÐÓÛ Ù ØÓ Ù Ø Ø Ú Ö Ð º ÜØÖ Ø Ø Ò Ö ÔÖ ÒØ Ý Ø Ø Ú Ö Ð Û Ø Ó Ø ÐÓ Ð ÓÒ Ø ÓÒ º Ø Ø Ò ÒØ Ý Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø Ø Ú Ö Ð º º Ò ÓÙÖ Ü ÑÔÐ Ý Ø Ñ Ø Ø ÒØ Ý ØÖ ÔÐ µ ÓÖ Û Ò Ù ÓÑ ÜØÖ Ø Ø Ø Ø Û ÒÒÓØ Ñ Ø ØÓ Ø Ø Ø Ú Ö Ð Ö ÔØ ÓÒº ÁÒ Ò Ö Ð Ø ÑÓ Ð Ö Ñ ÓÑ Ö ØÖ Ø ÓÒ ÓÖ Ø Ð Ú ÐÙ Ó Ø Ø Ú Ö Ð º Ì Ö Ö ØÛÓ Û Ý ØÓ Ó

5 Ø ØÓ Ð Ñ Ø Ø Ú ÐÙ Ó Ø Ø Ú Ö Ð Ò ØÓ ÓÑÔÐ Ü ÐÓ Ð ÓÒ ØÖ ÒØ ØÓ Ø Ø Ø Ô Ö ÔØ ÓÒº ÁÒ ÓÙÖ Ü ÑÔÐ Ø Ø Ø Ô Ë µ ¼ È ¼ Å ¼ Ë Ë ¼ ¼ ¼µ ¼ ¼ ½µ ¼ ¼ ¾µ È Å Ë ½µ È Å Ëµ Û Ó Ö Ò Ð ØÝ È ½µ Å ½µ Ë ½µ ½º Ì Ð ¾ ÓÒØ Ò Ø ÑÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ü Ñ Ò ÖÒ ¹Å ÐÐÓÒ ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ Û Ö Ø ÑÓ Ð Ô Ö Ñ Ø Ö Ö ÓÐÐÓÛ ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø È ½¾ Å ½¾ Ë ¾ ÐÙÖ Ö Ø Ó ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖÝ Ò Û Ø È ¼ Å ¼ ¼ Ë ¼ ¼¾ ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ø ¼ ½ Ö Ô Ö Ö Ø Ó ÔÖÓ ÓÖ Ñ ÑÓÖ Ò Û Ø È ¾ Å ½ Ë ¼ ÔÖ Ú ÒØ Ú Ö Ô Ö Ö Ø ½ Ò Ð» Ð Ó ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò Ê ÌÖÙ º Ì Ý Ø Ñ ½ Ø Ø º Ì Ü ÑÔÐ Û Ú ÐÙ Ø Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ø Ó Ò ÐÝ Ô Ö Ñ Ø Ö Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ø ¼ ½¼ ÐÙÐ Ø ÑÓÑ ÒØ Ñ Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Û Ö ÐÙÐ Ø Ò ¾¼ ÔÓ ÒØ ÖÓÑ Ø ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø Ð ¼ ¼½ ØÓ Ø ÙÔÔ Ö Ð Ñ Ø Ù ¼ Ó Ø Ø Ñ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ò Ø Ö ÓÐ ÙÖÚ ÐÙÐ Ø Ø Ì ¼ ¼½ ÕÙ ÒØ Ð Ó Ø Ø Ñ Ø ØÖ ÙØ ÓÒº ÁÒ ÙÖ ½ Û ÓÑÔ Ö Ø Ý Ø Ñ Û Ø ÐÐÓÛ Ò ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò ØØ Ò Ê ØÓ ÌÖÙ µ Ò Ø Ý Ø Ñ Û Ø ÓÙØ ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò ØØ Ò Ê ØÓ Ð µº ÐÐÓÛ Ò ÔÖ Ú ÒØ Ú Ñ ÒØ Ò Ò Ö ÙÐØ Ò Ö ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö ÓÖ Ð Ö Ö Ø ÙØ Ù Ú ÖÝ Ú Ö Ò º ËØ Ø Ô ¼ ÌÓ È ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú ÔÖÓ ÓÖ ¼ ÌÓ Å ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú Ñ ÑÓÖ ¼ ÌÓ Ë ÒÙÑ Ö Ó Ø Ú Û Ø ÜØÖ Ø Ø ÜØÖ Ø Ø ËØ Ø ¹ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ø µ ½ µ È ÔÖÓ ÓÖ Ö Ô Ö µ ½ µ Å Ñ ÑÓÖÝ Ö Ô Ö µ ½µ Ë Û Ø Ö Ô Ö Ê µ È Å Ëµ ÐÓ Ð Ö Ô Ö µ ½ µ È ÔÖÓ ÓÖ ÐÙÖ µ ½ µ Å Ñ ÑÓÖÝ ÐÙÖ µ ½µ Ë Û Ø ÐÙÖ Ê µ µ ÐÓ Ð ÐÙÖ Ê Û Ö Ö Ø µ Å Ò µ ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ò Ø Ø µ ÁÒ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ È Å Ëµ ½ Ø ÖØ Ò ÓÖÑ Ø Ô Ö Ø Ø Ø Ì Ð ¾º ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÖÒ ¹Å ÐÐÓÒ ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ

6 32 24 mean st. dev upper bound lower bound mean time ÅÓÑ ÒØ Ó Ø ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ê ½µ mean st. dev time ÓÙÒ Ó Ø ½± Ø Ö ÓÐ Ê ½µ upper bound lower bound mean time ÅÓÑ ÒØ Ó Ø ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ê ¼µ 2 4 time ÓÙÒ Ó Ø ½± Ø Ö ÓÐ Ê ¼µ upper bound lower bound upper bound lower bound processing power ØÖº Ó ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ø ½¼ Ê ½µ processing power ØÖº Ó ÔÖÓ Ò ÔÓÛ Ö Ø ½¼ Ê ¼µ º ½º Ê ÙÐØ ÓÖ ÖÒ ¹Å ÐÐÓÒ ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ º¾ Ù Ý Ô Ö Ó Ò Å»Å»½»Ã Ý Ø Ñ ØÙ Ø ØÖ Ò ÒØ Ú ÓÖ Ó Ò Å Å ½ à ÕÙ Ù Û Ö Ø ÖÖ Ú Ð Ö Ø ØÓ Ø ÕÙ Ù ½ Ø ÖÚ Ö Ø ½ Ò Ã ½¼¼¼º Ì ÕÙ Ù ÑÔØÝ Ø Ø Ñ ¼º Ì Ó Ø Ú ØÓ Ò Ø ÑÓÑ ÒØ Ó Ø Ù Ý Ø Ñ Ó Ø Ý Ø Ñ ÙÖ Ò Ø ¼ Ø ÒØ ÖÚ Ð Ö Ð Ø Ú ØÓ Ø Ð Ò Ø Ó Ø ÒØ ÖÚ Ð Ò Ð Ó ØÓ ÔÖÓÚ Ø Ñ Ø ÓÒ Ó Ø ½± ÕÙ ÒØ Ð º Ì Ð ÓÛ Ø Ô Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð ÓÖ ÅÊÅËÓÐÚ Ò ÙÖ ¾ ÔÖÓÚ Ø Ó Ø Ò Ö ÙÐØ º ÅÊÅËÓÐÚ ÔÖÓÚ Ø Ñ Ö ÙÐØ º º Ë ÖÚ Ò Ö Ð Ø Ò ÔØ Ú ØÖ Æ ÔÖ ÒØ Ø ÅÊÅ Ó ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ð Ò ÖÚ Ò Ô Ò Û Ø ÙÖ Ö ÔØ Ú Ò Ð Ø ØÖ Æ Û Ø Ø È ÖØ Ð ÇÚ ÖÐ Ô ÔÓРݺ Ì Ö Ö ØÛÓ Ò Ó Ô Ö ÓÖÑ Ò Ö Ø Ö ÓÒ Ö Û Ö Ö Ø Ö ÓÖ Ú Ö Ø ÖÓÙ ¹ ÔÙØ Ò Ö Ø Ö ÓÖ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ø Ö ÓÐ º Ì Ö Ø ÓÒ Ö ÕÙ Ö ÓÒÐÝ Ø Ø Ý¹ Ø Ø Ò ÐÝ Ó Ø Ñ Ò ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Û Ý ØÓ Ó Ø Ò ÖÓÑ Ø Ø Ý Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ø ÙÒ ÖÐÝ Ò Å Ö ÓÚ Òµ ÙØ Ø Ò ÐÝ Ó

7 ËØ Ø Ô ¼ ÌÓ ½¼¼¼ ØÙ Ð ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ø ËØ Ø ¹ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ø µ ½µ ½ ÖÖ Ú Ð Ö Ø µ ½µ ½ Ô ÖØÙÖ Ö Ø Ê Û Ö Ö Ø ¼ µ ½ Ù Ý ÓÖ Ð ÁÒ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ ¼ µ ½ Ø ÖØ Ò ÓÖÑ ÑÔØÝ Ø Ø È Ö Ñ Ø Ö Ó Ø Ò ÐÝ Ø ¼ ½ ¼ Ø Ñ ÔÓ ÒØ Ó Ø Ò ÐÝ Ñ ½¼ ÒÙÑ Ö Ó ÐÙÐ Ø ÑÓÑ ÒØ ¾¼ ÒÙÑ Ö Ó ÔÓ ÒØ Ò ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ð ¼ ¼½ ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø Ó ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ù ¼ ÙÔÔ Ö Ð Ñ Ø Ó ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ Ì ¼ ¼½ Ø Ö ÓÐ Ú ÐÙ Ì Ð º ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Å»Å»½»Ã Ý Ø Ñ ÖÓÑ mean variance busy time upper bound lower bound time time Å Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø Ù Ý Ø Ñ Ò ¼ ص ÍÔÔ Ö Ò ÐÓÛ Ö Ð Ñ Ø ÓÖ Ø ½± Ø Ö ÓÐ º ¾º Ò ÐÝ Ö ÙÐØ Ó Ø Å»Å»½»Ã Ý Ø Ñ Ø Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ø Ö ÓÐ ÓÒ Ø ØÖ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó ÅÊź Ì Ð ÓÛ Ø ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ð Û Ø Ø ÓÐÐÓÛ Ò Ô Ö Ñ Ø Ö Ð Ò Ô ØÝ Ò Ø ÓÑÑÓÒ Ô ÖØ ÓÑ Ñ Ü ÑÙÑ ÒÙÑ Ö Ó ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ Æ ¾ Æ Ò Û Ø Ñ Ò Ó Ö ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ ½ Ñ Ò ÑÙÑ ÐÐÓÛ Ò Û Ø Ó ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ Ñ Ò ¾ Ñ Ò ÖÖ Ú Ð ÒØ Ò ØÝ Ó Ö ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ ½ ¾ е ÖÚ Ö Ø Ó Ö ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ ½ ¾ º Ì Ò Û Ø Ó ÔØ Ú Ò Ð Ø ÓÛ Ò «Ö ÒØ Ø Ø Ö ¾ µ Ö ¾ µµ Ö ÐÙÐ Ø Ý Ò ÜØ ÖÒ Ð Û ÙÒØ ÓÒ º º Ù«Ö ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ ÁÒ ¾ ÙØ ÓÖ ÓÒ Ö Ò ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ ÔÖÓ Ð Ñ Ó Ù«Ö ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ º Ì Ý Ø Ñ Ò Æ ÔÖÓ ÓÖ ÙÐعØÓÐ Ö ÒØ Ý Ø Ñ Û Ø Ò Ø Ù«Ö Ó Ô ØÝ Ëº Ì Ð ÔÖ ÒØ Ø ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø ÑÓ Ðº Ì ÒÙÑ Ö Ð Ö ÙÐØ Ó Ø Ò Ý ÅÊÅËÓÐÚ ÓÒ Ø Ö ÔØ ÓÒ Ö ÕÙ Ú Ð ÒØ Û Ø Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ¾ º

8 ËØ Ø Ô ¼ ÌÓ ÓÑ ½ ÒÙÑ Ö Ó Ö ÓÛ ¼ ÌÓ Æ ¾ ÒÙÑ Ö Ó Ð Ø ÓÛ ¼ ÌÓ Æ ÒÙÑ Ö Ó ÔØ Ú ÓÛ Æ ¾ Ñ Ò ¾ Æ Ñ Ò ÓÑ Ù Ö ÒØ Ñ Ò Ñ Ð Ò Û Ø ½ Ø Ò Ò ÔØ Ú ÓÛ ËØ Ø ¹ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ø µ ½ µ ½ Ö ÓÛ ÖÖ Ú Ð µ ½ µ ¾ ÔØ Ú ÓÛ ÖÖ Ú Ð µ ½µ Ð Ø ÓÛ ÖÖ Ú Ð µ ½ µ ½ Ö ÓÛ Ô ÖØÙÖ µ ½ µ ½µ ¾ ÔØ Ú ÓÛ Ô ÖØÙÖ Û»Ó Ø ÓÒ µ µ ½µ Ö µ Ð Ø ÓÛ Ô ÖØÙÖ Ê Û Ö Ö Ø µ ¾ Ö ¾ µ Ò Û Ø Ó Ø ÔØ Ú ÓÛ ÁÒ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ Ð Ò Ñ Ö ÙÐØ Ó Ø Ý¹ Ø Ø Ò ÐÝ ËØ Ø Ô Ì Ð º ÅÊÅ Ó Ø ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ð Ò ÖÓÑ ¼ ÌÓ Æ ØÙ Ð ÒÙÑ Ö Ó ÔÖÓ ÓÖ ¼ ÌÓ ½ ÓÔ Ö Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÓÒ ËØ Ø ¹ØÖ Ò Ø ÓÒ Ö Ø ½ µ ½ µ È ½ µ ¼µ Ë ¼ µ Æ ½µ Ö Æ ½ µ Ê Û Ö Ö Ø µ Ì À µ Ø ÖÓÙ ÔÙØ Ó Å Å Ô Ô Ý Ø Ñ ÜØ ÖÒ Ð ³ Û ³ ÙÒØ ÓÒµ ÁÒ Ø Ð ØÖ ÙØ ÓÒ ¼ ²² ½ µ ½ Ø ÖØ Ò ÓÖÑ Ô Ö Ø Ø Ø Ì Ð º ÅÊÅËÓÐÚ Ö ÔØ ÓÒ Ó Ø Ù«Ö ÑÙÐØ ÔÖÓ ÓÖ Ý Ø Ñ Ó ¾ ÆÓØ ÓÒ ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ì Ò ÐÝ Ø Ö Ñ Ò Ø Ô Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ö Û Ö Ö Ø Ú ØÓÖ Ø Ò Ø Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ú ØÓÖ Ò Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ó Ø ÌÅ Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó Ø ÑÓÑ ÒØ Ó ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ò Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÑÓÑ ÒØ º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÓÒ Ø Ô ÔÖÓÚ Ò Ì Ð ½º Ì ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ð ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø Ø Ö Ø Ô ÓÑ Ò Ø Ý Ø ÒÙÑ Ö Ð Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ó Ø ÖÓÓØ Ó Ò Ñ ¾ ÓÖ Ö ÔÓÐÝÒÓÑ Û Ö Ñ Ø ÒÙÑ Ö Ó ÒÓÛÒ ÑÓÑ ÒØ º Ì Ø Ô ÔÖ Ø ÐÐÝ ÑÑ Ø Ù Ò ÙÖÖ ÒØÐÝ ÓÑÑÓÒ ÓÑÔÙØ Öº Ì ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó Ø ÅÊÅËÓÐÚ ØÓÓÐ ÑÓÒ ØÖ Ø Ú Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ Ø Ó Ò Ü ÑÔÐ ÒØÖÓ Ù ÓÚ º º º Ø Ò ÐÝ Ó Ø ÖÐÝ Ð Ö ÑÓ Ð Ó Ë Ø ÓÒ º½ Û Ø Æ ½ Ø Ø Ò Ì ¾ ¼ ØÖ Ò Ø ÓÒ

9 Ö ÕÙ Ö Ñ Òº ß ØÓ Ò Ö Ø Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ò Ø Ò Ø Ð ÔÖÓ Ð ØÝ Ò Ö Û Ö Ú ØÓÖ ¾ Ñ Òº ß ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÑÓÑ ÒØ Ó ÙÑÙÐ Ø Ö Û Ö Ø Ø Ö ÕÙ Ö Ø Ñ ÔÓ ÒØ ½ Ñ Òº ß ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ø Ñ Ø ÓÒ ÓÒ Ø ÑÓÑ ÒØ ÓÒ ÒÓÖÑ Ð È Û Ø Ð ÖÓÒ ¼¼ÅÀÞ ÔÖÓ ÓÖ Ò ¾ Å Ñ ÑÓÖݺ Ì Ü ÑÔÐ Ó Ò Û Ø ÓÙÖ Ò Ö Ð ÜÔ Ö Ò Ø Ø ÓÖ Ö ÐÐÝ Ð Ö ÑÓ ¹ Ð Ø ÐÙÐ Ø ÓÒ Ó ÑÓÑ ÒØ ÓÑ Ò Ø Ø ÖÙÒÒ Ò Ø Ñ º Ì Ø Ñ Ó Ø Ö Ø Ø Ô Ø Ò Ö Ø ÓÒ Ó Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ò Ø Ó Ø Ú ØÓÖ µ ÒÖ Ø Ö Ø Ò Ð Ò ÖÐÝ Û Ø Ø Þ Ó Ø ÑÓ Ð ÙØ Ø Ø ÐÐ ÔØ Ð ÓÖ Ð Ö Ö ÑÓ Ð Û Ðк º º Ø Ö Ø Ø Ô ØÓÓ ÓÒÐÝ ¾ Ñ ÒÙØ ÓÖ Ø Ñ Ü ÑÔÐ Û Ø ØÛ Ø Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓ ÓÖ Û Ö ÙÐØ Ò ØÛ Ø Ø Ñ ÒÝ Ø Ø Ò ØÖ Ò Ø ÓÒ º Ì Ò ØÙÖ Ó Ø ÓÒ Ø Ô Ø Ø Ò ÓÒØÖ Ø Û Ø Ø Ö Ø Ò Ø Ö Ø Ô Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ý ØÓ ÒØ Ýº Ë Ò Ø ÒÙÑ Ö Ð ÔÖÓ ÙÖ ½ ÓÒ Ø Ö Ò ÓÑ Þ Ø ÓÒ Ø Ò ÕÙ Ø ÓÑ Ò ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ø ÓÒ Û Ø Ø Ð Ö Ø ÓÐÙØ Ú ÐÙ µ Õ Ò Ø Ð Ö Ø Ø Ñ Ò Ø ÒØ Ø Ö Ø Ö Þ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ö Ø Ö Ø ÓÒ º Ì ÔÖ ÓÒ Ô Ö Ñ Ø Ö Ñ ÒÓÖ «Ø ÓÒ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö Ø ÓÒ ÕØ Ð Ö ÕØ ½¼¼µº ÁÒ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÕÙ Ö Ø Ö Ø ÓÒ ØÛ Ò ÕØ Ò ¾Õغ ÁÒ Ø ÒØÖÓ Ù Ü ÑÔÐ Û ÐÙÐ Ø ÑÓÑ ÒØ Ø ¾¼ Ø Ñ ÔÓ ÒØ ÓÖÑ ¼ ØÓ ½¼ Ò Ø ÓÑ Ò ÒØ Ð Ñ ÒØ Ó Ø Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Õ Ò ÕØ ¼ Ò Ø ÒÙÑ Ö Ó Ø Ö Ø ÓÒ ½¼¼¼º ÁÒ ÓÒ Ø Ö Ø ÓÒ ÝÐ Ú ØÓÖ¹ Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ¾¼ ¾ Ú ØÓÖ¹Ú ØÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Ø Ñ ÒÙÑ Ö Ó Ú ØÓÖ ÙÑÑ Ø ÓÒ Ö Ô Ö ÓÖÑ º ÙÖ Ò Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Û Ô Ö Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Û Ø Æ Ì µ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ð Ñ ÒØ Ò Ò Ú ØÓÖ Û Ø Æ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ð Ñ ÒØ º ÇÒ Ú ØÓÖ¹Ñ ØÖ Ü ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ò Ú ØÓÖ Ò Ô Ö Ñ ØÖ Ü Ó Æ Ì µ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ð Ñ ÒØ Ñ Ò Æ Ì µ Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò ÓÒ Ú ØÓÖ¹Ú ØÓÖ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ó Ò Ú ØÓÖ Æ ÒÓÒ¹Þ ÖÓ Ð Ñ ÒØ µ Ñ Ò Æ Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ º Ì ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÙÑÑ Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò Û Ó ÒÓØ ÓÒ Ö Ø Ò Ô Ò ÒØÐÝ ÓÒÐÝ Ò Ø ÓÒ Ð ØÓÖ Ó Ø ÓÑÔÐ Ü ØÝ Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒº ÓÒ Ø Ø Û Ò Ö Ð Ø Ø Ó Ø Ò ÐÙÐ Ø ÓÒ Ø Ñ Û Ø Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ó Ø ÔÔÐ ÓÑÔÙØ Öº Ï ½¼¼¼ Ø Ö Ø ÓÒ ÝÐ Ò ¾ Ñ Òº Û Ñ Ò ¾ ÝÐ»Ñ Òº ÇÒ ÝÐ Ö ÕÙ Ö ½¼¼¼ Æ Ì µ ½¼¼¼ ¾¼ ¾ Æ ½ ¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Ò ÓÙÖ ÓÑÔÙØ Ö Ô Ö ÓÖÑ ÔÔÖÓÜ Ñ Ø ÐÝ ¼¼¼ ¼¼¼ ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ Û Ø Ó Ø Ø Ø ØÓÖ Ò ÙÑÑ Ø ÓÒ Ò ÓÒ º Ì Ñ ÑÓÖÝ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ó Ø Ò ÐÝ Ó Ø ÑÓ Ð Û ¾µ ¾¼ Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ ÓÖ Ú ØÓÖ Ó Æ Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÒÙÑ Ö Ò ÓÒ Ñ ÑÓÖÝ ÐÓ ÓÖ Ø Ô Ö Ò Ö ØÓÖ Ñ ØÖ Ü Ó Æ Ì Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÒÙÑ Ö º ÁØ ¾¼ ¼¼ ¼¼¼ ¼¼ ¼¼¼ Ó Ø Ò ÔÓ ÒØ ÒÙÑ Ö ÝØ Ò ½¼¼ Å ÝØ º ÇÙÖ ÓÑÔÙØ Ö ¾ Å ÝØ Ñ ÑÓÖÝ Ò Ø Ü ÑÔÐ Ø ØÓ Ø Ñ ÑÓÖݺ Á Ø ÒÓØ Ø Ø ÒÙÑ Ö Ó ÑÙÐØ ÔÐ Ø ÓÒ ÖÓÔ ØÓ ½ ½¼ Ó Ø Ú ÐÙ ÓÚ º

10 ÓÒÐÙ ÓÒ Ì Ô Ô Ö ÔÖ ÒØ Ó ØÛ Ö ØÓÓÐ ØÓ Ò ÐÝÞ Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ¹ ÙÖ Ó Ð Ö ÅÊÅ º ÌÓ Ø Ø Ó Ø ÙØ ÓÖ ÒÓÛÐ Ø ÔÔÐ Ò ÐÝ ÔÔÖÓ Ø ÓÒÐÝ ÓÒ Ø Ø Ò ÓÔ Û Ø Ø ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÅÊÅ Ó ÑÓÖ Ø Ò ½¼ Ø Ø Ò Ø ØÓÓÐ Ø Ö Ø ÓÒ Û ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÔÔÖÓ º ÑÓ Ð Ö ÔØ ÓÒ Ð Ò Ù Ú ÐÓÔ ÓÖ Ø «Ø Ú Ò Ø ÓÒ Ó Ð Ö ÅÊÅ º Ì ØÖ ÙØ ÓÒ Ó Ö Û Ö Ñ ÙÖ Ö Ø Ñ Ø ÓÒ Ø Ö ÑÓ¹ Ñ ÒØ º Ì ÙÖ Ý Ó Ø Ø Ñ Ø ÓÒ Ñ Ø Ó ÔÓÓÖ Ö Ø ÖÓÙÒ Ø Ñ Ò Ó Ø ØÖ ÙØ ÓÒ ÙØ Ø ÕÙ Ø Ø Ø Ø ÖÓÙÒ Ø ÜØÖ Ñ Ú ÐÙ º Ì Ö Ö Ú Ö Ð ÔÖ Ø Ð Ü ÑÔÐ ÑÓÒ ÓØ Ö ÖÓÑ Ø Ò ÐÝ Ó ØÝ Ö Ø Ð Ý Ø Ñ Û Ò Ø Ó Ð Ó Ø Ò ÐÝ ØÓ Ú ÐÙ Ø Ø ÓÙÖÖ Ò Ó ÜØÖ Ñ º Ì ÔÖ ÒØ ÑÔÐ Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ø ØÓÓÐ ÐÐÓÛ ØÓ Ò ÅÊÅ ØÓ ÖÙÒ Ø ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ Ò ØÓ ÔÓ Ø¹ÔÖÓ Ø Ö ÙÐØ Û Ø Û ÐÝ ÔÔÐ ÛÓÖ Ø Ñ Ò Ò ÔÖÓ Ö Ñ Ò Ñ Ü Ðº Ê Ö Ò ½º ƺ Áº Þ Ö Ò Åº º ÃÖ Ò ËÓÑ ÕÙ Ø ÓÒ Ò Ø Ø ÓÖÝ Ó ÑÓÑ ÒØ ÌÖ Ò Ð Ø ÓÒ Ó Ñ Ø Ñ Ø Ð ÑÓÒÓ Ö Ô ¾ Å˺ ÈÖÓÚ Ò ÊºÁº ½ ¾º ¾º ĺ ÓÒ Ø ÐÐÓ Ò Îº Ö ÇÒ Ú ÐÙ Ø Ò Ø ÙÑÙÐ Ø Ú Ô Ö ÓÖÑ Ò ØÖ Ù¹ Ø ÓÒ Ó ÙÐعØÓÐ Ö ÒØ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Á ÌÖº ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ½ ½º º Ϻú Ö Ñ ÒÒ Å Ò Ò Ú Ö Ò Ó Ø Ñ Ú Ö Ò Ñ Ö ÓÚ Ò ÒÚ ÖÓÒ¹ Ñ ÒØ ÙÖÓÔ Ò ÂÓÙÖÒ Ð Ó ÇÔ Ö Ø ÓÒ Ð Ê Ö ÎÓк ½ ÔÔ ½ ¾ ½ ½ º º ʺ ÁÝ Ö Äº ÓÒ Ø ÐÐÓ Ò Èº À Ð Ö Ö Ò ÐÝ Ó Ô Ö ÓÖÑ Ð ØÝ ÓÖ ØÓ ¹ Ø ÑÓ Ð Ó ÙÐعØÓÐ Ö ÒØ Ý Ø Ñ Á ÌÖº ÓÒ ÓÑÔº ÔÔ ¼¾ ¼ ½ º º κ ÃÙÐ ÖÒ Îº Æ ÓÐ Ò Ãº ÌÖ Ú ÇÒ ÑÓ Ð Ò Ø Ô Ö ÓÖÑ Ò Ò Ö Ð ¹ Ð ØÝ Ó ÑÙÐØ ¹ÑÓ ÓÑÔÙØ Ö Ý Ø Ñ Âº Ó ËÝ Øº Ò ËÛº ÔÔ ½ ½ ½ º º Àº Æ Ð Ò º Ë Ö ÓÐ È Ö ÓÖÑ Ð ØÝ Ò ÐÝ Ò Û Ð ÓÖ Ø Ñ Á ÌÖº ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ¹ µ ÔÔ ½ ½ º º ˺ Ê Þ ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ Ó ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ Ý Ø Ñ Ø ÖÓÙ Å Ö ÓÚ Ö Û Ö ÑÓ Ð È º º Ø Ì Ò Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ô Ø ¾¼¼¼º º ˺ Ê Þ º Ⱥ Ì ÓØ Ò Åº Ì Ð ÅÊÅËÓÐÚ ÌÓÓÐ ÓÖ ÌÖ Ò ÒØ Ò ÐÝ Ó Ä Ö Å Ö ÓÚ Ê Û Ö ÅÓ Ð ÁÒ ÌÓÓÐ ¾¼¼¼ ÔÔ ¼ ÄÆ Ë ½ ¾¼¼¼º º ˺ Ê Þ Åº Ì Ð Ò º Ó ÓÖ Ä Ò Ô ØÝ Ë Ö Ò ØÛ Ò Ù Ö ÒØ ¹ Ò Ø «ÓÖØ Ë ÖÚ ÓÒ Ò ÌÅ ÌÖ Ò Ñ ÓÒ Ä Ò ÙÒ Ö ÓË ÓÒ ØÖ ÒØ Ì Ð ÓÑÑÙÒ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ ÎÓк ½ ½ ¾ ¾¼¼½º ½¼º º ËÓÙÞ Ë ÐÚ Ò ÀºÊº Ð Ò Ð ÓÖ Ø Ñ ØÓ ÐÙÐ Ø ØÖ Ò ÒØ ØÖ ÙØ ÓÒ Ó ÙÑÙÐ Ø Ú Ö Ø Ò ÑÔÙÐ Ö Û Ö ËØÓ º ÅÓ Ð ÔÔ ¼ ½ º ½½º ʺ ËÑ Ø Ãº ÌÖ Ú Ò ºÎº Ê Ñ È Ö ÓÖÑ Ð ØÝ Ò ÐÝ Å ÙÖ Ò Ð ÓÖ Ø Ñ Ò ØÙ Ý Á ÌÖº ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö ¹ ÔÔ ¼ ½ ½ º ½¾º ̺ ËØ ÐØ Ê Ö ÙÖ Ð Ö Ø ÓÒ ÓÒØ ÒÙ ÒÒº º Ë º ÍÒ Úº ÌÓÙÐÓÙ ÎÓк ¾ ÔÔ Â ½ ½¾¾ ½ º ½ º Ð Ó Ì Ð Ò Ü Ø Ò Ò Ø Ð ØÝ Ó Ö Ø ÔÖÓ Ð ØÝ ØÖ ÙØ ÓÒ Ý Ñ Ü ÑÙÑ ÒØÖÓÔÝ ÔÔÖÓ ÔÔÐ Å Ø º Ò ÓÑÔÙØ Ø ÓÒ ÔÔ ½¼ ½½ ¾¼¼¼º ½ º Å Ð Ó Ì Ð Ò Ë Ò ÓÖ Ê Þ ÆÙÑ Ö Ð Ò ÐÝ Ó Ð Ö Å Ö ÓÚ Ö Û Ö ÑÓ ¹ Ð È Ö ÓÖÑ Ò Ú ÐÙ Ø ÓÒ ÎÓк ² ÔÔ ½½ Ù Ù Ø ½ º