Microsoft Word - ????? 20

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Microsoft Word - ????? 20"

Bản ghi

1 !" # - $% &'()*# $+,- "., - $%/012#.,3 456"!.0708#90":-!";*<=> 5="?$+,- +0P<M!%904 0U! G=D!0L=V!0#/!0,T KLSW&XD(K.YE690OP 1%/ZLJ' <[.RW L7\S : L]!" F^' LJ' E:Z H8 4 KS FZ < _ QS# K% `0Z*;* a" YI ( Z,I- b E: &Z- <c do H8 &XZeJ' &LZJ'!g% O 0 L7' YI( fz_zi ZJ.RW'!Y>h#i!&_HjZ'P;RWkZYl90Z FGEL 0p$ Sv $- $+M# " Dq a^ F r!n " si7" E: 9-!" =D LS 0P 90 Hj' 8=> 8S: QS!";* IJ /xy zy ( " 1:7, zy ( H0J =D 0W w.%" d:_o {1I- /0=ODnLSNOP!0%.#}LS4H ~,'W,'$/0R {W,LSWFO#!"

2 !0%XD' :j$/0rlsovwg:j$/0r :j$/0r <81I-<=,Hj)Y!0:jWLSW!0%Hj<R,"<M {f%xd(:-nopk/x"w!0!"(a FG KI 90 4 Hj <S)P"( :j LS l L 7&0Y( KJ - OP L $M 1" $/6 5=" ƒ> 9- <7 FO { S &XeJ' ( / f Hƒ3 %^ B"(K-0W0,-~0M(E:/LSWQp Yd:_o d:_o9-k#h7h064 MOˆ-iY> ^&5IJK 9- )2 Š 05I 4 ^3 1% /05L? J/ NOP ŒE:/:jLSQp Yd:_o MOw08P8Pf' S$^3NOP(9, K%r5&>Q ILSWf' SNOP(#7Ž M0( { MOP4$./0.0( 0'()*+*,"#-.*/$* '()*+*,"#-.*/$*& & % {LSQp MQY= LSQp MQY= &> &>9, {90F 90F '" G 4 I ƒg% d:_o -!0( $.- I 907# 0 E%# 90( (4% E:&- isw H D { L i"h 8W#4 < 0PE:/:jLS8-!" 0 IOP(! H0JH8E:^ YK(0PF KRYfe=L19F^ { K,J(E: M4=D",D! "="^ ^f%0gki)j#ls 0.E%!"F(:+0cL ^CR'E:/(+,H_7d!"';$^-;* 0!"KI:.K,=0# LS 0.K #E%!"K+0c' (/OP< E%/(A $^-;* 0iY>pE:F)J#LS 0.E%,G :RM4Fi" <W(LS 0.

3 j<^odn!"q(l%:jlsh0 4 -H <!3 0 #E:/:jLSI!"(AL { $/.. do,ii0j-($.-k R0P)1I#90iW <L zy FG f, šj P;S # = X> 84$.- I%:-( LSQp< 4 (UFG! œp;* #1!0?f/)S1 { {(Dy X- #!041IRY D < Q(K H4lc!"(A'F!"<=>! FO -H #f%xd {LSQ!"K90F^<%90 L L x F^90! GFG:jLS1S,H(/!"L5L KIQ:I"KLW"K=0!G3žGQ:*F^"P>< ;* LS 4 R. ž 1I FO# G" W G " LS 4 ~,3 4 LS 0. E%!" F^ <% F OP Ÿ 1%573 W,' H (( ž( " RV- L i"/0jm#)1,# H 8W# OP 4 Y!0' 1%/.R)M!g% LS 0. <D ")RT FGH (1p!.(/LSW ML5L9-4"L {F!0A(OH 1% /?Y ( $.- QSY OP : - E:/ 9#/" xxx <W> 4 <W> 4!0A(O H 8 4 I? d:_o -!0 0W`J"FGIJGK%R/!"E:&-9#/"xXx YH'kP( D(-H 8W#)}/W8:jW;*#0I!"4 &- LSW!0 I L5L!X3 W((1^&XD L 907 {7R! G2/!"H R$/6E: H#(1^&XDd"..-Hj!06/-E7/GKg%FO# {9_ZI9060Z2I1RV-ZL!g%R/Z#)ƒX /(

4 /LSW"2IL!g% -!0( $.- QSY L!g% H R/6 ~M!. 5 LS NOP Gg% E:!"FG;*f"/G"90F^d"(1p!.LSH7g#8j 90 4 H#3 I ( 4 ' Kg% H R j W LS { W>6/*>/W #C7 1S,H(1_ L5L9-NW"&0Y& S;x"W H7FG K(Rn2I!"<WLSH7HXzŸ H R$/6E:&-LSW!0IL /.!"( $.- {7R! G2/!" {K&+ K&+ICR'i.#šS'LSQp M ICR'i.#šS'LSQp M Q!"FES%i.#šS':jLSQp M! šs'lsqp Y!"zY L:W90Y. Wd"LS LSQp M.[d.k0P$. Y90!>&LJ'i# K"'F^</ MOP! G90H#$&0p/LJ#:j 1 0RI- M&LJ S2IKLJEjT~0M(N;e 4 M Ow 9- F&LJ d0i'!" Qc FO -!0 {KLJ S '1%5R-NOP "5RK 'LSQp! Gg% Qh%!"86! H 4; /6fG;*LSK%CR W904%, Y/J>!0/9!"#'IU;*I/LSW!0 u t < KI&+ICR':jLSQp M!";{ \/p; LS Qp F Y!> Xp# :j LS Qp ( &+I! Gg% W0:^RY.070#xn' Y0Pii2I# :j LSH7g#90+(" W0:^RY / /H&J'&LJ#FG#W>$:.i0!"4E" { -RM('# W01oDq *"#- *"#-2.3#4+*4* 2.3#4+*4*& &1*"#$% $+71I<7K"'MNOP( 90H 9-+7"

5 4 2% FG K*.0W $# 0 NOP W!n# FG ' $ -!0( $.-./ &XD( FG K E:/ (že:&-ls#q!"f^< K"4 R?d:_o!"Cj$.-NOP&XD(L% ~," 90H4l {!0K6,W~,'$/0=ODnW 8W, 8W,' ' &>9,!g% E:/ :j LS Qp 4./0 8W,' T L% 8W,'1I.0#$ƒ"<# 0# S/LS 0. 4j90H4l (ž{{{ w0#$.-k R0P { ~," /H,%WkXK+0cLSQp M!"FG Qp( $- NOP&0p)1IA ~,' OP I $ 90 H H 4 ~,' H E% W E:/ LSW WIfH7KLS8jP> W0P()1I#!0%0I,H,%<0p;*(+#KP"<LSJP> W!0&0 W <LS!" 90 0!" 4 P> W( Q:I)1 I$#KW(W0Q:*90H #!0WKP"P>!0 W Q:e i œy $- NOP 90 H 4 H 8W#,% <WP/2!0j,II+$%#'KŸ/47'E:/ QJI : E 0.RW' 2!0 ' W KLSW { L:X-=,P#<k$%/2'!0j,% 0 )M K5= N. zy( 90 H < ~,' EjT &L"( $/.3&L"( l 90 H 4 ~,'!"' P"!.$/.3P"F%0!"8,LY I (R /R!"+0c H < (~,'OP/R!"!0i_S'R H,%!0:* H # (!0!n Dy h!. )1j# ( +0cX%K %(-_55=)1W,!090H4!6M K+0cK"F^X% %0ž("LSQ!"1,-$-&XD)1> {hk#"do~,')2i!"k+0cl LSQ!" Wd"

6 p( N +07 K $/.3&L"( ~,' OP!" C60)1-( +0c do $/.3 <L!g% Š# K# W> i_%!0 P.Y? *> 9-!" KLSWEI &-&XeJ# K#i/!"* < Y0Pi"-He."'Wk90HZ4~,'<7 ( $.- R zy I $ ~,' OP % LS Qp F^ +c<7"lseiª!"~,'4j+0c' d:_o -!0 K,T( YF Y~,'O,$-NOP+[žGg%f0IJ v {f0ij L $- «f0ij L 1,-$-f+7Gg% 0' MNOP$-!":SK, G w0#d:_o -!0( $.-K RdO8:_o!X HI# {{{<do0pny O1%&#3X#W"Xp#KI ^! H#i_'0j;0 H!" GK"K,OPQPOFG4 Xp#!0$-NOP+c<7"4)1W,!g%QS5%f0IJ v$-90 H ' wxdlsqpeia?$- g#8,x%k!g%&lo L 4,R/0 QSY K";* f0ij v $- œy)1w,# <<$,0P 8:_o( $- $90H4,Gg%p"$./4 W0'!X 0 H!" 0 f0ij v $- R" f0ij L +[ { š%f0ij v$-90h0j; +7"K"'š%f0IJ L ~,'OP.YW!0! v$-~,'op.c!">$-hj#h 90H4~,X4RW"5 $/0 O-$- (LM{OPj" Y $- ' 90 H 4 H lc '" { PHƒQp i<=0!0:h ˆESLJ IP!";* /)1RRY(w "/!0 ^Hg#FGK 0RI-4RW>M#!" 4 ~,' CR 90 0W' 0W M NOP % E: 4H NdO~,'!" f0ij v4_$ LS " x/0 i)1, _!0 Kg%)1=V^> _!0 L 90 H

7 {K#)400ž0œYFG(- )1, I: - I% E:/ :j LS 4 90 p T L% " GKLSW0!"E:^&H d:_o -!0($.- %63% 904L:.4!"QcK"&-OPK"dO e( {LS 0.E%/4W<!"E:/(A8W,' / 4!" 8j e! Gg% / K " do e# $l 90! &MNOP4K:#E'K#9,'(A'904L:.E: /6E:/! G/!" nS8P/7 <["/OP&LJ!"ƒn^(LS G -&LJX {X5SK"dO05I4K#9,' /#!0':H^>!"d"/7X="!0W90 &LJ" 1#RRm!0S7081%S70 #l790!0w :(%- L ):.K74.%>( H_7> V^" $ 1A f/ # : -!0 zy "(/ - X- # - "f - 8SdO0P8d/7390!" {#I#" # FG."/j }5( l D" f/ J - K% RRV-/#1%:RM!0zŸ1IwR,iˆ1p/ 1IP"1I&+I!"1-+0c'Y(KIP/"KI& KLJ' u t { ~,/'(`FO# D"Y(/FG(S 1A?6/>s7 #<R, pwg# /"FiWGg% 4PJ? -,I-"W!0dO OP4fXC,#iW RRm -F/jf5-(!0 OP!g%6/>NOP d" dlo 90 4 ˆ5=> 0U!0 Kg% Š# - 1,I- F-OP((-!g%FG! œ:jlsk%+0['#kh )1%K~,/ Y'904F-F Y OP4)1Y!0 { (/ X-()P(K1x?f5,J M0W

8 &56 )*/K" -!0( $.- I#)Y(H72G (.- IpH Y"Qp4HI#)LSH7!" /l I";*1S,H(L K#)!"!.d:_o -!0 5 L 90YHƒ (9-KQPG L H9-4! I"/QSY(9_< G=DWk 8S 0W `J" IP 70' K" f"/ Gg% R 5= '" 2I E:&-LSW~!.*>/WHeg# jwe:/r "i0r Kp;e#HjWl_:7;*K"L N/l70'K> (L Kg%N/ld0WQJIS*>/W!"L f"/y EI-90H #niw?f%x + W>~0Y <7" 1%(žGLSH7g#8j!"L5L!g%E:/#9,'< {H R/6 Qp M90H CIWd:_o9-!" GU VS MK(.5%90H4Y"d"lc'zY:jLS H(/LSWL 1%Q?f'M4 L LSNOPQp (w-90yhƒ1="-$.4<lfg1s, Sd>I.0(L MOPWK";*L7.RWfJ { MOP&LJ &78 { =>I~0M =>I~0M /0J(YL { f;#o/ -/.R-i2 -/.R-i2 &Lo4,R ± 4,R => I ~0M NR %)I- { N.'"sM { /IJ3#/-$nI -!0iY"_70- $; (SY X> $/.. ²/k- )W/ do,i i0j- {P;S#= { #SE7-&Lo8,R { #SE7-$; (SY R /IJ3 /- $ni - Y - Y! L 8W0^ "

9 { { #SE7-NR %)I- QI +, QI +, 0.iY"E:&-LSW 0.iY"E:&-LSW d8_l u t { =>I~0M- =>I~0M- (dp+ {!I { #SE7-/0J(YL )L-&-d:_o -!0(Lj- ²/k-³)W/> )W/> { D/k-. $o { #SE7-d8_L f/0i- Y o -!0 ^šj0 d/01is "~+ { W0MsM $P 7 => I ~0M _70 8 +(&.0L { R { #SE7-d8_L { #SE7-&Lo4,R { #SE7-d8_L { #SE7-8 +(&.0L u t -!0 `0 0 {