sep4

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "sep4"

Bản ghi

1 òu á bgçah âuhél fhf thu VL MáÇa : ÉLjiy ïuhnrªâu âutÿst M L 2039 et«g 06, 2008 òu á 7 KH f«45 Éiy : %.2.50 <H jäh Mjuî vg á, kd nehah«! gh gd VLfË âä ïy if uhqt«nghiu ÃW j nt L«- ïj Kjšt T oa mid J f á T l â xuä j Ô khd«. - jähf fiy cyfnk âu L, <H jäh fs F Mjuthf el âa c zh Éuj âš Ãiwnt w g l Ô khdk«ïjjh! Mdhš, gh gd VLfŸ v d TW» wd? mid J f á T l ij, jähf Kjšt fiyp T oa m W fhiy (m.14, 2008) khèå gh jrhuâ v w ïªj V o MáÇa FGit rh ªj gh gd m«ikah - f Liu x iw vgâdh. mj jiy ò jäœ ïdbt Æ Mg JfŸ (The dangers of Tamil Chauvinism) The Sri Lankan army, just two kilometers away from the LTTE s administrative capital, Kilinochchi, has successfully encircled the Tigers and their leader who are virtually trapped in their bunkers. For the first time in years, the Sri Lankan government appears to be on the brink of a major success in its battle with terrorism. There is now the very real prospect of the capture of the elusive LTTE Chief, Velupillai Prabakaran, who is behind the assassination of a former Prime Minister of India, Rajiv Gandhi. ïy if uhqt«éljiy òèfë à thf jiyefukhd»ëbeh áia beu f ï D«ïu L»nyh Û l öu«k Lnk ïu»wj. ïy if uhqt«, ÉLjiy òèfisí«, mj jiytiuí«r tis gâš bt bg WÉ lj. c ikæš mt fÿ všyh«gj F FÊ FŸ jÿs g L É lh fÿ. ga futhj J F vâuhd nghçš Kj Kiwahf ïy if mur bgu«bt Kidia neh» brštjhf bjç»wj. ïj tiu j ã J bfh ouªj ãughfu, ï nghj ãogl Toa NHš cuth»íÿsj. ïªj ãughfu jh uhé bfhiyæš ã dâahf ïuªj brašg lh. m. 14 M«njâ»Ëbeh á F, 2»nyh Û l munf uhqt«beu»é lj v W JŸË Fâ j khèå gh j rhuâfÿ, ïj tiu»ëbeh áia V ão féšiy v gij És f K tukh lh fÿ! mthë Mœ kd MirfŸ mit! jäœeh oš ÉLjiy òèfs F Mjuthd ïa f ij K Å W el J«f áfÿ k.â.k.f.î«, gh.k.f.î«jh v W khèå gh jrhuâ, m f LiuÆš F w«rh L»wh. (ïj fhf jh ïªj ehns il bgçah âuhél fhf âd ÔÆ L bfhs âd. mj F bgçah âuhél fhf ij t Kiw ïa f«vd f o J ïªj uh«btëæ l fh lkhd m ifia, KGikahf btëæ l xnu ehnsl gh.k.f. ÃWtd el J«, jäœ Xir jh v gijí«ntjidíl R o fh l nt L«.) khèå gh jrhuâ nky«vgj»wh : For the last decade or so, New Delhi has successfully resisted the various attempts made by the LTTE and its supporters in Tamil Nadu to force it to intervene in the Sri Lankan ethnic crisis. If New Delhi were to express its disapproval, even implicitly, of Sri Lanka s sovereign right to recapture its own national territory from the LTTE, it would weaken the moral authority of India s own actions in regard to its struggle against terrorism and the separatist agitation in Kashmir. This latest campaign in Tamil Nadu masterminded by a desperate LTTE must not be allowed to undermine the sound policy decision upheld by successive Indian governments since 1991 to stay out of Sri Lanka s internal affairs. ïy if ïd ãu áidæš, flªj 10 M L fs F«nkyhf ïªâah jiyæl nt L«v W jäœeh oš ÉLjiy òèfs«, mj Mjuths fs«nk bfh l gšntw Ka áfis ÃuhfÇ gâš òjošè bt bg W tªjÿsj. ïªj ÃiyÆš ÉLjiy òèfëläuªj, ïy if mur,jdj ïiwah ik F c g l gfâfis Û gj fhd cçik c L. ïj ïy if muá ïiwah ik F c g l cçik. ïªj elto ifæš ïªâah, jd F cl ghl ïšiy v gij kiwkfkhf Tl bjçé f TlhJ. m go bjçé jhš fhzûçš ãçéid F vâuhf ïªâah nk bfhÿs«elto iffis mj jh Äf ßâahf gyåd gl âél«. jäœeh oš m ikæš bjhl»íÿs ïa f â ã dâæš ïu gj Éu âailªj ÉLjiy òèfë _is; mt fns ïij ö o ÉL»wh fÿ. ïªj ïa f ij jäœeh oš mdkâ fnt TlhJ M«M L Kjš ïy if ãu áidæš jiyæltâšiy v w bfhÿifia ïªâahéš M á F tªjt fÿ bt fukhf mkšgl â tªjÿsd. ïªj áw ghd bfhÿifia ifé LÉlnt TlhJ ÉLjiy òèfs F vâuhd ngh v w bgaçš jäœ k fÿ ÛJ ïd glbfhiyfis ââ J, brhªj k š mfâfsh F«bfhLikahd á fs nghiu f L, óç J, T jho, nghiu ÃW â Élhnj v W vgj»wj, ïªj T l«. fuehlf âèuªj btëtu«bl fh bauhšl ehns oš, mj brœâahsuhd òjitæš <H jäh fs F Mjuthf mikâ têæš c zhãiy nghuh l«el âat fÿ ÛJ fh»urh òfªj t KiwÆš <Lg lij bjhl ªJ bgu«gj l«cuth»íÿsj. òjit Æš m.31 m W KUf«gh f«gfâæyÿs jäœ mik ig rh ªjt fÿ <H jäh fs F Mjuthf c zhéuj nghuh l ij fhtšjiwæ mdkâíl el âd. nghuh l«el f br idæš ïu F«v. KuhÇ vd«gh gd ï go vgâíÿsh. jähf KjštU«, â.k.f. jiytukhd K. fuzhãâ mid J f á T l«v w bgaçš T oíÿs T l«, R tis f g LŸs ÉLjiy òèfis ÉLÉ F«braš â l J fhd T lkh»íÿsj. tl»š, òèfë filá nfh ilahd»ëbeh áæ fjit j Ltj F, uhqt«beu»é lj - ï go FöfÈ J vgj«gh gd, ï D«nkny nghœ <H âš el gj ïd glbfhiyna mšy v W vgj»wh, mid J f á T l â Ô khd âš ïd glbfhiy v w brhšiy ga gl â íÿsijna nfè brœ»wh. m nf el F«r«gt fis mid J f á T l«ïd glbfhiy v W ÉtÇ»wJ (The Resolution have described the happenings as genocide ) v W vg»wh. jäœeh o x L bkh j vg áia ïªj gh gd kd nehœ v»wh. miufiw gh itnahl gh»wh fÿ v W«ïy ifæš el F«vjh j ij bjçahjt fÿ v W âänuhl vgj»wh. (The whole hysteria in Tamil Nadu is based on a blinkered view) Mf gh gd fÿ - nghiu ÃW jhnj v»wh fÿ. ïy if uhqt«bt ia neh» K ndw»wj v W k»œ á T jhl»wh fÿ. m nf el gj ïd glbfhiyna mšy v»wh fÿ. jähf âš _ LŸs vg áia, kdnehœ v»wh fÿ. gh gd KuhÇ - gh gd khèå gh j rhuâfÿ ï go MÇa bt nahl e jd«mo, jäh fë btªj ò š ntiy brhuftij jäêd cz ths fÿ milahs«fhz nt L«. gh gh âuªâ É lh v W ngr»wt fÿ ï nghjhtj ÉÊ J bfhÿs nt L«. <H jäh Mjuî nghuh l âš fh»u mlhto nyhf mœa g cÿë l 3 njhh fÿ bghœ th»š ifj ïu gij m ªj ïisp fh»uir rh ªj gh oa v w eg, c zhéuj nghuh l ij el j Élkh nlh«v W g âçifæš m ifé lnjhl, nghuh l«el J«ïl J nf tªj, t KiwÆš ïw»dh. nghuh l ij MjÇ J ngá bfh ouªj jäœ njáa ïa f ij rh ªj mh»çia jh»d. fhtšjiw nto if (3 M«g f«) - òu á bgçah KH f«

2 jiya f«gh gd ga futhj«f Lbto ò v whny, clnd ïryhäa fis F wthëfsh»l«cséaiy gh gd fs«, Clf fs«, r gçth fs«f lik gâš bt bg WŸsd v nw Twyh«. ïâš csî JiwÆ g ifí«fiw J kâ ãl KoahJ. kuh oa khãy«ehá kht l âš cÿs khnyfh vd«cçš bjhl ªJ F L bto òfÿ elªj tu» wd M«M oš ïryhäa thg«gfâfëy«, knâ fšyiw gfâfëy«ir»ÿfëš it f g l F L bto jâš 37 ng ïwªjh fÿ. clnd fhtšjiw ïryhäa khzt mik ghd áä mik ig rh ªjt fis ifj brœjj. ï nghj, flªj br.29 M«njâ nkh lh ir»ëš it j F L bto ãš 6 ng ïwªjÿsd. 30 ng fhakilªjd. Mdhš ï«kiw F L it jj ïªj ga futhj mik ò v gij fhtšjiw f l ªJŸsJ. rh å ó z nf dhdª á»ç v w ïªj bg ÔÉuthâ (taj 38) ifj brœa g LŸsh. 18 M L fhy«gh.#.f. khzt ãçthd m»y ïªâa É ah â gçõ ây«mij bjhl ªJ ÉRt ïªj gçõ ây«bghw ãš ïuªj ït, ïu tul«k ò f Åah âç Mdh. khny fh Åš F L bto j mnj neu âš F#uh ây«bkhlhrh vd«cçy«nkh lh ir»ÿ F L bto J, 16 taj áwt ïwªjÿsh. 10 ng fhakilªjÿsd. ïªj F L bto ò F«, ïªj ga futhj F«gyhd rh É FGÉdnu fhuzkhf ïu fyh«v W fhtšjiw fuj»wj. ïªj ïu L F L bto òfëy«äfî«r â thœªj M.o.v bto kuªj ga gl j g ou»wj. ïªj F L bto ãš bjhl òila K dhÿ uhqt âd ïutu«ifj brœa g LŸsJ F ãl j fjhf«. mnah âæš ghg knâia ïo J jiu k lkh»a ga futhâfÿ, ïnj r gçth T l«jh. Mdhš, ït fÿ všyh«njr g j fshf gh gd fshš kfl«n l gl»wh fÿ ïš kfhuhzouhéš eh bj efçš M.v.v. mik ig nr ªj y Rk - uh{ bfh lhth vd«bgh ahs å oš F L bto jâš, mtuj kfd«, k bwhu M.v.v.fhuU«ïwªjnjhL, fhakilªj xut j ã XoÉ lh. ãwf ifj brœa g lh. midtu«gšntw C fis rh ªj M.v.v.fhu fÿ. Mf L 2008 ïš fh óçš F L jahç J bfh ouªjnghj uhé Ä uh, óngªâu nrh uh v w ïu L M.v.v.fhu fÿ F L bto J ïwªjh fÿ. (ï jftšfis FKj«f LiuÆš Phà bjhf J jªjÿsh ) jäœeh oš bj fháæš ïªj K dâ myty f âš F L bto jj. ãwf F L it jnj M.v.v. fhu fÿ jh v W fhtšjiw f Lão jj. K ä«fÿ ÛJ gê ngh L fytu ij cuth Ftnj ïj neh f«. <nuhl munf cÿs rjkif vd«cçš 2002 ïš ïªj K dâædnu ïªj flîÿ áiyfis cil JÉ L, bgçah âuhél fhf âd ÛJ fhtšjiwæš òfh jªjd. ÉrhuizÆš ïªj K dâia rh ªj ïut jh ïj F fhuz«v W f l a g L ifj brœa g ld. Mdhš, ï yhäa khzt mik ghd áä ia ga futhj mik ghf gh gd Clf fs«, r gçth fs«, csî ÃWtd fs«á jç J, gšntw FzL bto ò th Ffis áä mik ã ÛJ ngh L, ifj brœj, á âutij brœj tu» wd. ifj brœjt fis á âutij brœj, x òjš _y«th», mij x iwna Mjhukh» F w g âçiffÿ jh fš brœa gl» wd. blfšfh thu VL (Mf 23, 2008) ïªj c ikfis m«gy gl âæu»wj. áä jil brœa g L É lj. Mdhš M.v.v. g{u jÿ - ÉRt ïªj gçõ mik òfÿ Rjªâukhf cyé tu» wd. ït W F jil nghl nt L«v w nfhç iffÿ Tl K it f gltâšiy. jhaf â ÉLjiy fhf nghuhl«éljiy òèfis ga futhâfÿ v W á jç F«b#ayÈjh cÿë l gh gd r âfÿ, ïªj ga futhj ij k L«vâ gâšiy. ghg knâ ïo ig bjhl ªJ M.v.v. jil brœa g l fhy âš jäœeh oš mt fÿ Rjªâukhf brašgl mdkâ jt, m nghj Kjyik ruhf ïuªj b#ayèjh jh. v jid fhy J F jh c ikfis kiw f Koí«. c ikfÿ btëtu bjhl» É ld. gh gd ga futhj r âfis k fÿ òw fâ f nt L«. flîÿ kj â bgauhš r_f ij TW ngh L, u j Miw XlÉL«ïªj ga futhâfÿ jh c ikahd njr ÉnuhâfŸ. k fël«és Fnth«- òu á bgçah KH f« (5) nfÿé : ïy ifæš nghuhl«jäh fÿ - jähf âèuªj br w t fÿ jhnd; ntw xu eh oš nghœ m nf nghuhltj Ãahakh? gâš : ïj c ikašy; nghuhl«jäh fÿ - <H â k  ikªj fÿ; á fs fÿ ïy if F FonaWtj F K ng, mªeh o ó åf FofŸ, r f ïy»a fshd mf eh}w k W«FWª bjhifæš, jäœ <H âš, jäh fë thœ ifia És»L«ghlšfŸ c L. všyhs v w jäœ k d - ïy if KGtijí«, mduhjòu ij jiyefuhf bfh L jäh - á fs ïutiuínk 44 M LfŸ M á brœ JŸsh. (».K ) ã d J lifkd vd«á fs á wur nghu F tªjnghj, všyhs gilfÿ á fs gilfis ájwo jd. jªâukhf neu F ne jåahf rkçl ïispdhd á fs á wur mih j nghj, mâš Vkhªj taj Kâ ªj všyhs, nghç L njh wh. jå kåj njhšé - jäœ muá njhšé ah»aj. á fs bt bg why«áy fhynk mt fÿ M á Úo jj. Û L«, gh oa k d cjéíl jäh M á jäœ <H âš mikªjj. jäœ k d fÿ, jäh gfâæy«, á fs á fs gfâæy«m á el âd. jäh M á, á fs M áfÿ jå jåahf elªjij m fhy fëš btë Æl g l tiugl fns rh W TW» wd. ngh JÑáa fÿ 177 M LfS«, bjhl ªJ l R fhu fÿ 112 M L fs«, mij bjhl ªJ ãç oõh fÿ 112 M LfS«ïy ifia j fÿ fhyåfshf it âuªjd. m nghj«jäœ <H ãunjr«jåahfnt ïuªjj. á fs jäh ãunjr fis x whf, jdj à thf trâ fhf ïiz jj, ãç oz M á jh. ïiz ò F K ãç oz mur md ã it j nfhšò% k W«n#.v.o r v w mâfhçfÿ jiyikæyhd FG, jäh, á fs v w bt ntw fyh rhu fis bfh l k fshf thœtjhš, ïu ilí«ïiz f nt lh«v nw ãç oz mur F gçªjiu brœjd. mijí«û ãç oz M á, jdj à thf trâia k Lnk fu âš bfh L xnu à thf â Ñœ ïiz jj ïš ïy if Rjªâu«bg wnghj bgu«gh ikæduhf És»a á fs fël«mâfhu ij bfhl J É L btëna É lj. vdnt, ïy ifæš ï nghj nghuhl«jäh fÿ, j fë ó åf ãunjr J fhfnt nghuhl»wh fÿ. jäœ eh oèuªj ïy if F njh l bjhêyhs fshf br w jäh fÿ ït fÿ mšy. mt fÿ bfhg«ãš njæiy njh l fëš TÈfshf ntiy brœnth. mt fÿ kiyaf jäh fÿ v W mih f gl»wh fÿ. ï nghj nghuh l«el JtJ kiyaf jäh fÿ mšy; <H â ó åf Fofshd <H jäh fÿ. (6) nfÿé : ïy ifnah Äf á a Ôî. ïâš eh il TWnghl Koíkh? x Wg L thh Tlhjh? gâš : ïªj nfÿéæš Ãaha«cŸsjhf njh wyh«? Mdhš, c ik tuyhwfis m í«nghj, jäh fÿ j fë jhaf cçik F nghuhltj Ãaha«òÇí«. bjhl f âš jäh jiyt fÿ, rk cçikíl xnu neu âš á fs fsl nr ªJ thhnt ÉU«ãdh fÿ. mâfhu g» î g fu J nf f tªj ãç oz mâfhçfÿ FGÉl«(nrhšgÇ Miz FG) 1945 ïš nr ªJ thg«fu ijna jäh fÿ K it jd M«M L tiu jäh fÿ j fë ó åf jhaf ij ãç J bfhÿs«nfhç ifia K it fnt ïšiy. ïy if fhdmuáaš r l ij cuth F«muáaš à za rig F«x JiH ò jªjd. ïªâah Éš muáaš à za rigia Í dh òw fâ jj nghš òw fâ féšiy. ïilæš, jäh fs F vâuhd v tsnth elto iffis á fs M áahs fÿ el â Ko jd. Rjªâuil j clndna kiyaf jäh fë Fo cçikfis g J, mt fis ehl wt fsh»d. m nghj jh <H jähuhd brštehaf«, jähur f áia bjhl», kiyaf jäh Fo cçik g ig f o jh ïš jäih òw fâ J É L, á fs«k Lnk M á bkhê v W r l«ïa bfh lh fÿ. jäœ k Lnk go âuªj jäh ntiy thœ òfÿ g f g ld. cçik F Fuš bfhl j jäh fis á fs fÿ t Kiwahš vâ bfh ld. ïy if - á fsu fhd x iwah áahf m É f g L, gî j«jh mur kj«v W m É f g lj. jäh jiyt bršthîl, jäh fs F áy cçikfÿ th f x gªj«brœj bfh l á fs ãujk rhyk g lhu ehafhit 1959-ïš á fs bt a fÿ R L bfh W x gªj ij braèh f brœjd š Úâk w âš á fs«k Lnk ga gl j gl«v W mur m É jj ïš cuthd òâa muáaš r l«, jäh cçik fis KGikahf òw fâ jj. m nghjjh, ïåí«nr ªJ thh KoahJ v w Ãiy F jäh fÿ cªj g ld. muáaš r l ij ÔÆ L bghr» jäh fÿ V f kw jd. <H jäh fë jiyt bršth, ehlhs k w cw ãd gjéia ö» v ªJ É L, jh«v fdnt ngh oæ L bt w fh nfr JiwKf bjhfâæš jäh fs F ïå jå jhafnk nt L«v w x iw nfhç ifia K it J fs âš Ã W nguhjuîl bt thif Nodh ïš jäh mœ»a ÉLjiy K dâ t L nfh ilæš To jäh fs F jå njr«nfhu«ô khd ij Ãiwnt aj ïš bršth kiwªjh. bjhl ªJ jäh ÉLjiy T lâ mnj jå ehl nfhu«nfhç ifia K it J jäh gfâæš ngh oæ L, 19 bjhfâfëš 18 bjhfâfis if g aj. jäh fÿ j fë xuä j Kothf j fë jhaf ij cuth f nfhçd. ò j kj ij rh ªj á fs k Lnk - mª eh o ãujkuhf tu Koí«v W, ïy ifæš r l«ïa w g L É lj. mur kjk«ò j kj«v wh» É lj. ï go jäh bkhêianah, jäh cçikfisnah m ÑfÇ f kw F«M áæ Ñœ V fdnt jå M á el âa k  ikªj fshd jäh fÿ v go moikfshf thh Koí«? (bjhlu«)

3 fs gâfëš fhf brašåu fÿ nfhitæš PhÆW khiy Ókh, itnfh, f z g, mû M»nahiu ÉLjiy brœa nfhç fhf bghj brayhs F.ïuhk»U oz jiyikæš M gh l«eilbg wj. fhtšjiw mdkâ kw j nghj«, 70 F«nk g l njhh fÿ bfh L«kiHÆY«cz nthl fyªj bfh ld. mid J njhh fs«ifj brœa g ld. M gh l âš khefu jiyt k.nu. ïuhr Fkh, brayhs nt.nfhghš, mik ghs rhí, khãy fs gâ xu»iz ghs bghÿsh á ãufhr, Nÿ åukâ, g Ü bršt«, jäœehl khzt fhf; njhh g Ü bršt«, gfâ brayhs fÿ r ah, m zhkiy, khâ f«, ó fh gh oa, <Rtu, mytyf bghw ghs rh. fâut, cÿë l gšntw njhh fÿ g nf wd. nky«fhf th f P fÿ ghyrªj, r«g cÿë l gyu«g nf wd. nfhãæš jäêd cz ths fshd njhh fÿ itnfh, Ókh, f z g, mû M»nahiu ifj brœa ö oa jäêd Jnuh»fŸ b#ayèjh, J s nrh, R ãukâa rhä, ïªjuh«, fh»u, ïuhk nfhghy, v.ïuh#h, ïy.fnzr M»nahiu f o J khiy 4 kâ F bgçah âuhél fhf â rh ghf kht l brayhs ïuhk.ïs nfht jiyikæš f ld M gh l«eilbg wj. KjÈš fhtšjiw M gh l â F mdkâ kw jj. ïu ãd«jilia Û M gh l«brœjjhš fhtš Jiw ifj brœj nfhãæyÿs nf.v«.v. âukz k lg âš it jj. ã d ïuî 7 kâ F ÉLjiy brœjd. nfhã nguªj Ãiya«mUnf el j g l ïªj M gh l âš ÉLjiy áw ijfÿ mik ig rh ªj 7 njhh fÿ m«ng f jiyikæš fyªj bfh ld. 24 njhh fÿ ifjh» ÉLjiyahdh fÿ. r âa k fy âš <H jäh fis bfh W FÉ F«á fs muir f o J«, á fs ïuhqt â F cjî«ïªâa muir f o J«, <nuhl kht l«r âa k fy âš jäh g gh L fhf â rh ghf c zhéuj nghuh l« m W eilbg wj. ïâš bgçah âuhél fhf â rh ghf kht l bghushs ïuhk. ïs nfht fyªj bfh L f ld ciuah dh. kht l mik ghs rjkif ghå rhä, r â efu mik ghs nfhfš ïuhr, r â x a brayhs ïuhnrªâu, bf«geha f ghisa«brayhs ïiwæy _ â, r â efu brayhs mnrhf ngh w bgçah âuhél fhf njhh fs«, nky«gy mik òfis nr ªj njhh fs«fyªj bfh L f ld Fuš vg ãd. kfë RacjÉ FG fis rh ªj bg fÿ k L«600- F«nk g lt fÿ fyªj bfh ld. nrñ»shfs âš bgçah gl«it J khiy mâé J kçahij bry â, bghj k fs F ïå ò th f g lj.»shfs«ãçéš bga gyif F khiy mâé J R. fdfuhr, fhf bfhoæid V it jh. rhiy ghisa«elãiy gÿëæyÿs FHªijfËl âš bgçahiu g 15 ÃÄl«gŸËÆ jiyik MáÇa ciuah dh. ã njhh fdfuhrî«ciuah dh. mj ã gÿë FHªijfS F fhf â rh ãš ïå ò th f g lj. ã»shfs«kjš nrñ tiu tê belf k fs F bgçahç áªjidfÿ ml»a J l iffis fhf njhh fÿ th»d. nrñ iffh oæyÿs bgçah bga gyif F khiy mâé J fhf bfhoæid médhá x a mik ghs médhá V it jh. ghåa fh L òöçš bgçah gl J F khiy mâé J bghjk fs F ïå ò th f g J x rh«ghisa«bjhl f gÿëæyÿs FHªijfS F fhf njhh fÿ ïå ò th»d. m FŸs MáÇa fÿ fhf njhh fis btfthf ghuh od.»shfs«brayhs F.brªâšFkh, médhá x a mik ghs nrhk,»is mik ghs ïuh. nfhghš, brayhs R. fdf uhr,»shfs«f. uhrfkh, F. bršt«, ghëa fhl òö ïuhrnfhghš, jäœ ÉLjiy f á _ â,»shfs«kunfz, r â x a brayhs ïuhnrªâu M»nah Ãfœ áæš fyªj bfh ld. Ó fhêæš <H â mty fh áfis Ó fhêæš»uhkuhkkhf fhf«xëgu ò»wj <H âš, jäh fÿ ÛJ, á fs uhqt«el â tu«uhqt bt ah l ijí«, gy y r«k fÿ mfâfshf bt l btëfëš chy«mty fisí«és»l«fh áfis åonah FWªjfL têahf ehif kht l fhf njhh fÿ»uhkuhkkhf xë gu ã tu»wh fÿ. flªj 24 M«njâ Ó fhêæš ïu L ïl fëy«bfhÿël ây«xëgu g g ld. bghj k fÿ bgukséš âu L, <H âš jäh fÿ gl«jaiu f L f Ù É L cz á bgw»wh fÿ. kht l mik ghs ïisauhrh, kæyhl Jiw efu brayhs r f, bfhÿël x a jiyt eªj uhnrªâu, efu jiyt bgçah bršt«, efu mik ghs unkr, x a Jiz brayhs uhk_ â, m ò, KUf, efu Jiz brayhs rªnjh#, mu, ufeh, Mdªjghò, jdntªâu, rutz, ândz Fkh, ï gnrfu M»nah fyªj bfh ld. ïwâahf efu brayhs gh. ãughfu e T dh. ïa Fe Ókh, mû ifij f o J, Ó fhêæš fhf rh ãš Rtbuh ofÿ x l g ld. òu á bgçah KH f«m L f lz«%.150/- bjhl ò F: MáÇa, 29, g âçifahs FoÆU ò, âutÿst ef, âuth Äô, br id (Kjš g f bjhl á) gh J bfh ouªjj. brœâa ªj bgçah âuhél fhf njhh fÿ, fhf jiyt nyhf mœa g jiyikæš r«gt«elªj ïl J F ÉiuªJ mdkâ bg W ÃfG«c zh Éu âš fytu«brœtij f o jd. ÉLjiy áw ijfÿ mik ãdu«vuhs khf âu ld. fhtšjiw, fhf njhh fÿ, ÉLjiy áw ijfÿ k W«jÄœ <H Mju ths fÿ 80 ngiu ifj brœjj. òjitæš fhtš JiwÆ KiwnfLfis vâ J, nyhf mœa g, m«gy gl â tutjhy«, nj fhœ â L JiwKf â l âdhš, Ûdt thœîçik ghâ f gltjhš, k fnshl ïizªj nghuh l ij el â tutjhy«, òjit fhtšjiw nyhf mœa gid gêth F«rªj gij vâ neh» ïuªjj. bt flrhä v w fhtšjiw MŒths, nyhf mœa gid jå g l KiwÆš ïêîgl â ngáaij bjhl ªJ, nghuh l âš g nf f tªj midtu«bfhâ bjgªjd. ifj brœa g l 80 njhh fëš nyhf mœa g mh»ç, k.â.k.f.it rh ªj rªâunrf M»nahiu jåik gl â, ãizæš tu Koahj ãçîfë Ñœ th F gâî brœj, Vida njhh fÿ ÛJ ãizæš tu Toa th Ffis gâî brœjd. ïj F njhh fÿ fl«vâ ò bjçé J, j fisí«ãizæš tu Koahj th FfËš ifj brœ v W T, fhtš Ãiya ij É L btënaw kw jd. ïuî KGJ«gj l«úo jj. â lä lgo fhtšjiw 3 njhh fÿ ÛJ k L«, ãizæš tu Koahj th Ffis gâî brœjÿsj. fh»u f áædç ïªj Mzt«, jäêd cz ths fis bfhâ gila brœjÿsj. njhh fÿ nyhf. mœa g, mh»ç, rªâunrf M»nah òjit áiwæš mil f g ld. 77 njhh fÿ ãizæš et«g 3 M«njâ ÉLjiy brœa g LŸsd. ÉLjiyahd njhh fis tunt f bgu«t l«toaj. 500 F«nk g l njhh fÿ m»uªj C tykhf <H jäh fs F Mju thfî«, Jnuhf fh»u M á F vâuhfî«kh fä L tªjd. bgçah, m«ng f, á fhunty, áiy F khiy mâé jd. kht l fhtšjiw mâfhçahd átjhr v w kiyahs mâfhç nj fhœ â L JiwKf â l J F fhf«vâ ò bjçé j fhuz jhš fhf ij gêth f Jo»wh v W òjit fhf njhh fÿ bjçé»wh fÿ. - ekj brœâahs - òu á bgçah KH f«

4 PURATCHI PERIYAR MUZHAKKAM TAMIL WEEKLY REG.NO.TN/CCN/125/06-08 LICENCED TO POST WPP NO.TN/CCN/9/06-08 REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPER FOR INDIA UNDER NO.TNTAM/2002/7776 b# Æ kjkh w jil r l ij - vâ fhjj V? <nuhl kht l«rjkifæš, bgçah âuhél fhf âd ïªj K dâæ bghœ th if vâ bfh lij, âuhél fhf âd vâ bfh ljhf ÉLjiy jiya f«ô oaij vl J fh oæuªnjh«. ïªj ehnsl KjÈš jtwhf brœâ btë Æ L, ãwf âu j«btëæ lijí«, Mjhu Jl flªj ïjêš jh R o fh oæuª njh«. flªj thu«fkj«thu V oš ( ) Phà vgâa ga futhj â Ãw«fhÉ v w f LiuÆY«Ñœ f lthw F ã ouªjh. âçòthj â«k fÿ - ah? (8) 2002 ïš <nuhl kht l âš rjkif v w»uhk âš m«k, Éehaf, KÜ tu áiyfÿ, nfhæšfÿ ehr gl j g ld. ïij brœjj bgçah âuhél fhf âd v W fhtšjiwæš ïªj K dâæd mâfhuó tkhf òfh brœjd. filáæš J ò Jy»aâš ehrntiy brœjnjh ïªj K dâia nr ªj brštfkh, kšrehj v w ïut jh v gj f Lão f g lj. ï tsî F«ãwF, flªj 29 M«njâ ÉLjiy Æš åukâ btëæ LŸs m ifæš V fdnt vgâa bghœiana Û L«vGâÆU»wh. åukâæ Kjš g f m if ï thw TW»wJ. jäœeh oš r âak fy ijal j rjkifæš ïªjk dâæd rhä áiyfs F bru ò khiy ngh lij F ã L, âuhél fhf ij rh ªjt fÿ ÛJ gêia nghltjjh mt fë neh f«v w F L«cilg lj v W vgâ, Vnjh Mjhu Jl vgâajhf fh o bfhÿ tj fhf â ïªj ( ) v W njâiaí«åukâ F ã LŸsh. ã.18 M«njâ btëæ l mªj brœâ F kh 9 M«njâ ïªj âu j«btëæ L, jtw F tu j«bjçé jij eh«mjhu fsl vl J fh oí«, ïªj É jtwhd brœâiana jd F rhjfkh» bfh L vgj»wh åukâ. ïªj VL kh 9-š btëæ l âu j«ïjjh : ã.18 M«njâ, eh fÿ btëæ l ïu L ïªj K dâæd ifj v w brœâ bjhl ghf, ÉLjiy ïuhnrªâu Ñœ f lthw vgâ íÿsh. flîÿ áiyfis cil J, gêia bgçah âuhél fhf âd ÛJ ngh ld. mªj bghœ th»š bgçah âuhél fhf âd ifj brœa g ld. bghœahf th F nghl g LŸsJ, bgçah âuhél fhf âd ÛJ jh. (âuhél fhf âd ÛJ mšy) v gj fhd Mjhukhf fhtšjiw Kjš jftš m ifia ïiz J md ãíÿnsh«. r âa k fy«gfâæš, kjbt r âfs F vâuhf fs âš Ã F«xnu mik ò - jªij bgçah âuhél fhf«k Lnk v W ÉLjiy ïuhnrªâu vgâíÿsh. jtwhd brœâ btëæ lik F tuªj»nwh«- ïj ïªj btëæ l tu j«. ï tsî F ãwf,».åukâ, bghœia âu«g âu«g brhšè, c ikah»élyh«v w nfhagš jªâu ijna ã g tu»wh. m î ehza«v w th ijia åukâ mo fo ga gl JtJ tho if. m î ehza«g ml jt fs F cgnjr«brœ»wt fÿ, j fël«mij gçnrhâ J gh J bfhÿtj ešyj. ï tsî ÑHhd Ãiy F ïw», ïšyhj bguikia bghœahf N o bfh L, j fs F jh fns rghz ngh L bfhÿs nt oa Ãiy F bgçah cuth»a ïa f«tªj É ljjh ntjid! âuhél fhf âš j khdkÿs bjh l fÿ ïij všyh«ïåí«r» J bfh L, jäh jiyt òfœ gho bfh ou f ngh»wh fsh v gij, mt fë áªjid nf É LÉlyh«. ntjid v dbt whš, ï go bghœiaí«, òu ilí«, T rä gu ã tu»wt fÿ, bgçahç FomuR bjhfâfis bgçah âuhél fhf«btëæ lhš, bgçah fu Jfis áij J ÉLth fÿ v W TWtJ jh. gh gd b#ayèjh Kjštuhf ïuªjnghj, mtu F r_fúâ fh j åuh fid g l«jªj, mtiu ghuh o, ï W fiypu F òfhhu«n LtJnghš, m nghj«ehÿnjhw«òfhhu«n o tªj».åukâ, b#ayèjhé gh gd ïªj Jth brašghlfs F všyh«jiyah o, bgçah bfhÿif F bgu«jnuhf«brœjij ehl kwªjéléšiy. gh gd r fuh rhçæ Mjuîl, b#ayèjh kjkh w r l«x iw bfh L tªjnghj jähfnk bfhâ jj. fl fiuæš T l«ngh L, fhšá b#naªâu v w K dhÿ r fuh rhç, b#ayèjhit ghuh odh. gh.#.f., ïªj K dâfÿ b#ayèjhî F òfhhu«n od. m fhyf l âš, b#ayèjhé ïªj ïªj Jt Mjuit vâ J fs âš Ã f nt oa bgçah ïa f«v d brœjj? xj» à wj. âuhél fhf â kht l fä ofis T o, m T l âš f áæ ãu rhu brayhsuhf ïuªj Jiu r fut â, kjkh w jil r l ij MjÇ nj ngádh. f ahfkç kht l âš k il fh oš ïªj K dâæd kj fytu«el âa nghj, mj g ÉrhÇ f Úâgâ ntqnfhghš jiyikæš m iwa v«.í.m. M á Érhuiz FG x iw mik jj. mªj Érhuiz FG jªj gçªjiujh kjkh w jil r l«bfh L tu gl nt L«v gjhf«. b#ayèjh, ïªj r l ij bfh L tªjj F ïªj gçªjiuia jh fhuzkhf T dh. kjkh w jil r l ij MjÇ J m nghj Úâgâ ntqnfhghš vgâa f Liuia ÉLjiy VL btëæ L óç jj. b#ayèjh kd«ò g L ÉLnk v gjhš ïªj ïªj Jth elto ifia Tl g ir bfho fh o, bfhÿif Jnuhf ij ïih jt jh åukâ. ïªj Jth É kwtotkhd ïnj b#ayèjhit, kj rh g w mâæ jiytuhf, jiy ÛJ ö» it J Moat åukâ v gij jähf«kwªjéléšiy ïš â.k.f. M áæèuªjnghj â.k.f. r lk w cw ãd xut, <nuhl munf cÿs g zhç khça«k nfhæèš Ô Äâ jh v wîl, Kjšt fiyp mij fh LÄuh o jd«v W T, brhªj f á fhuiuna f o jh. clnd gh gd b#ayèjh, fiyp ïªj fis ò gl â É lh, k Å ò nf f nt L«v W Mntrkhf m if btëælnt, b#ayèjhit f o J, m«ng f mik òfs«, gh.k.f.î«, njntªju Fy ntshs T lik ò«m iffÿ btëæ ld. åukâ, bgçah bfhÿif bjhl ghd ï ãu áidæš, b#ayèjhit f o f K tuhkš, thœ_o mikâ fh jj bgçah bfhÿif F ïih f g l khbgu«jnuhfnkahf«! ïªâahéš, gh.#.f.é M á F Û L«tÊ tf JÉl TlhJ v W ï nghj m iffis É L bfh ou»wh åukâ. Mdhš th{ghœ ãujkuhf tªjîl, mt ÉLjiy Æš btëæ l m ifæš gh.#.f. Éd Ûjhd rªnjf gh it j fhèfkhf Ú»ÆU gjhf F ã lh. ã.n#.ã.æ ÛJ ïuªj rªnjf gh it j fhèfkhf Éy»íŸsJ v why«, ïªj ngh»id ÉÇth f mj Kay nt L«- ÉLjiy ( ) ešy gh«ã Mg J, j fhèfkhf Ú»íŸsJ v why«, mªj Éõ KŸs gh«ò j id âu â bfhÿs K tunt L«v W nt LnfhŸ ÉL gj ngh wnj, nk F ã l åukâæ m ifahf«. bgçah bfhÿifæš ts f g l vªj xutu«ï go xu fu ij K it gh fsh? M á mâfhu âš tªj mkunth ahuhf ïuªjhy«, mj gh.#.f.thf ïuªjhy«, gh gduhf ïuªjhy«clnd, åukâæ Mjuî ghr«nknyh»él«. mw f lisfisí«, t jf fšé ÃWtd fisí«el â bfh L, mj nf K DÇik jªj bfh ou gt fÿ, k âa muir vâ f v go K tuth fÿ? blšèæš bgçah kœa«ïu L ïl fëš ïu gjhf TW»wh fÿ. ïªj kœa fëš ï nghj bgçah bfhÿif gu ò«ãfœ áfÿ VjhtJ el»wjh? bgçah ïªâa njáa gh gåa ijí«, gh gd M áiaí«vâ J ngh r F Câa jiyt, mªj jiyt j fs F k Lnk brhªj«v W cçik nfhu»wt fÿ v d brœ»wh fÿ? bgçah cuth»a âuhél fhf ijna mw f lisahf gâî brœj bfh L, bjh l fël«vnjh, bgçah bfhÿiffis K bdl F«òu áfu ïa fkhf bghœ gu ã tu»wh fÿ. âuhél fhf ij cuth»a bgçah mij gâî Tl brœaéšiy. Mdhš, åukâ mw f lisah» É lh. âuhél fhf«mw f lisah»é ljh v W M rça gl«njhh fÿ, KubrhÈ (m.30) ehns il gh jhš c ik òçí«. âuhél fhf mw f lis rh ãš».åukâ, jähf KjštÇl«<H jäh Ãthuz Ãâ th»íÿs brœâ mâš gâth»íÿsj. (òu LfŸ cil ò bjhlu«) fhf vâ ghš médhá M.v.v. C ty«jil médhá efu âš, M.v.v. C ty«, bghj T l«el j nghtij m ªJ bgçah âuhél fhf â rh ãš fl«f ld«bjçé f g L, mj Éisthš mªj C ty â F jil Éâ f g lj. C ty brœâ ia nfÿé g l îl»shfs«bra yhsu«, médhá x a mik ghsu khd brªâšfkh _y«m.v.v. C ty ij jil brœí fÿ. ïj xu t Kiw ïa f«. ïªj C ty«elªjhš, ï gfâæš kj fytu«cuth» ÉL«. bghj k fë ey fuâ ïjid fhtšjiw jil brœant L«. ïšiybaåš v fsj jiyik fhf â mdkâ bg W, mnj ehëš vâ C ty«bgçah âuhél fhf â rh ghf el Jnth«vd xu É z g ij médhá fhtš Ãiya âš fhf rh ãš bfhl f g lj. m Jl M.v.v. milahs«fh Õ v w bgaçš mj F j brœâfsl»a Rtbuh o médhá efu«, x a«kgtj«10 M«njâ ïuî x l g lj. mj médhákgtj«bgu«gugu ig V gl âaj. m Jl khãy xu»iz ghs m ffkh _y« m W C ty«, bghj T l«bgçah âuhél fhf â rh ghf el j fhtšjiwæš mdkâ nf L xu É z g«bfhl f g lj. Tamil Weekly Posted at : Pathrika Channel, Egmore RMS under WPP Posted on : 6th October òu á bgçah KH f« bgwe OWNER & PUBLISHER : ANOOR JAGADEESAN, PUBLISHED AT 15, MYLAPPAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI PRINTED BY : S. THEESMAS AT LILLY SOOSAI OFFSET, NEW NO.8, OLD NO.12/1, MOHAMMED USAIN LANE, ROYAPETTAH, CHENNAI EDITOR : VIDUTHALAI RAJENDRAN.

5 òu á bgçah âuhél fhf thu VL MáÇa : ÉLjiy ïuhnrªâu âutÿst M L 2039 et«g 13, 2008 òu á 7 KH f«46 Éiy : %.2.50 c ikfÿ btëna tu» wd ïªâah nghiu ÃW j brhšyéšiy nghiu ÃW JkhW vªj nfhç ifí«ïªâah, ïy ifæl«it féšiy. m Jl flš gfâæš á fs f gš gil F csî ntiy gh J, ÉLjiy òèfÿ glffisí«, f gšfisí«mê gj F cjé tu»wj v w brœâfÿ btë tªjÿsd. jäœeh oš - ïy if muá jäêd glbfhiyia MjÇ gnjhl, ïy if mâg uh#g nríl neuo bjhl ò bfh L, mtç CJFHyhfî«ïa» tu»wj, ïªj ehnsl. mªj ehnsl el J«khj«ïUKiw M»y VL ãu iy, ï nghj btë tªjÿs mªj V oš (et«. 21, 2008) m ikæš uh# g nræ öjuhf mtuj rnfhju gáš uh# g nr blšèæš k nkhf á if rªâ jj g í«, br idæš Kjšt T oa mid J f á T l«bjhl ghf, k âa mur nk bfh l elto iffÿ g í«ïy if F ïªâah brœj tu«uhqt cjéfÿ g í«gy jftšfÿ ïl«bg WŸsd. mj Étu«: jdj áw ò öjiu blšè F md ã aik fhf, uh#g nrî F ïªâah ÄFªj ghuh Lfis bjçé J, k»œ á milª JŸsJ. á y fhé 13tJ r l âu j â go jäh gfâfs F áy TLjš mâfhu fis th fyh«v w nahridia ïªâah gáš uh#g nræl«k it jj. tl F gfâæš ïy if mur nk bfh LŸs uhqt elto iffis ÃW J khw, ïªâah ïjtiu vªj â lt lkhd nfhç ifiaí«, ïy ifæl«k it féšiy v nw, áöy fh ãu áidia ftå J tunth TW» wd. c ikæš, bfhg«ãš m nlhg ïu lhtj thu âš ng o më j gáš uh#g nr, ÉLjiy òèfis K whf er Ftj F, ïªâah v tsî mâf«cjt Koínkh, mªj msî cjéfis brœj tu»wj v W F ã LŸsh. x bthu M L«800 ïy if uhqt âdu F fhlfëš nghuhltj g í«, nghuhëfis vâ bfhÿtj g í«ïªâah gæ áfis më J tu»wj. ïªâa btëíwî mik rf«flªj ã ïš btëæ l m ifæš, ïy if uhqt J fhd, bgu«mséyhd gæ á ïªâahéš th f g L tu»wj (A major part of training of Srilanka Armed forces is carried out in India) v W F ãl g LŸsJ. F ghf ïªâa f gšgilæ csî Jiw, flš gfâfëš csî ntiy gh J, ïy if f gš gil F gy ufáa jftšfis bjhl ªJ bjçé J tu»wj. (ïªâa flš gfâæš uhlh fuéia mik JŸsjhf btëíwî Jiw mik r ãuzh Kf Í m ikæš br id Æš më j ng oæš x ò bfh LŸsh. mªj uhlh fué ï go csî brhštj F jh ga gl»wj. - M ) ïªâa f gš gil jªj jftšfëdhš ïy if f gš gil ÉLjiy òèfë glffisí«, f gšfisí«mê JŸsd. mt fs F tªj Míj fÿ mê f g LŸsd. MW khj â F xu Kiw ïªâa fl nyhu fhtšgil mâfhçfs«, ïy if f gš gil mâfhçfs«rªâ J, ïj bjhl ghd mê bjhê ò elto iffs F â läl» wd. ïj jéu, ïªâahî«, ïy ifí«ghjfh ò T Lwî cl ghl x iw cuth»íÿsd. ïu ju ãdu«mâš ifbag âl«ãiy tªjnghj, filá neu âš mœ»a K dâ M á, T lâ F ghâ ò tu TL«v gjhš, ifbag âlhkš jÿëit JŸsJ. muáaš Ô î v W xu g f«t bfh L, k bwhu g f âš uhqt cjéfis th» tu«ïu il bfhÿifia ïªâah ã g tu»wj - v W mªj V oš mj brœâahs #h brça vgâíÿsh. blšèæš khzt fÿ vg á nguâ blšèæš, gšfiy fhf khzt fÿ <H jäh fs F Mjuthf, flªj et.9 M«njâ PhÆ W»Hik vg áahd nguâiaí«, nguâæ KoÉš <H jäh thœîçik ghjfh ò kheh ilí«el âd. #tf yhš njáa gšfiy fhf«, blšè gš fiy fhf«, #häah gšfiy fhf khzt fÿ 500 ng - ïªj nguâ Æš g nf W, ïy if mur el J«ïd glbfhiyfis f o J KH fä ld. nguâ blšèæš k o ïšy«gfâæš fhiy 10 kâ F bjhl» #ªj kªjçš 11 kâ F KotilªjJ. bjhl ªJ, mnj gfâæš jäh thœîçik Û ò khehl bjhl» aj. kheh L mik ghsu«, #tf yhš neu gšfiy fhf MŒî khztukhd fiyaur jiyik Æš eilbg wj. kheh oš jäh njáa T lik ig rh ªj ïy if ehlhsk w cw ãd fÿ áthí È f«, $fhªjh M»nahU«, khãy fsit cw ãdu«, ïªâa f«ôå f áæ njáa brayhsukhd o.uh#h, nguháça rurtâ, òjit RFkh, gšfiy fhf khzéfÿ gšyé, ãçah, nguháçia É#ay RÄ, uhrhuh«cÿë nlh ngád. jähf âš mid J f á T l â Ô khd J F ãwf«á fs ngçdthj mur jäh fÿ Ûjhd nghiu bjhlutijí«, mij j o nf fhj k âa muirí«, kheh oš ciuah nah t ikahf f o jd. nguháça rurtâ ngrifæš, <H jäh fÿ njáa Raà za cçikiana tèíw â tu»wh fÿ. njáa Raà za cçik v gj mœ.eh. m ÑfÇ JŸs r t njr cçikahf«. cy»š Ra à za cçik fhf elªj nghuh l fis mœ.eh. m ÑfÇ JŸsJ. ïªj cçik F ïªâahî«, mœ.eh.éš V gë JŸsJ. vdnt, ngh ÃW j g L, njáa Raà za cçik mo gilæyhd muáaš Ô îfis K bdl gj x Wjh - <H jäh ãu áid fhd rçahd Ô thf ïu f Koí«v W F ã lh. ã gfš 3.30 kâ tiu khehl Úo jj. ã d, áthíè f«brœâahs fël«ngrifæš, jäh fÿ Ûjhd nghiu ÃW jhkš, Ãthuz bghu fis th F tjhš vªj gad«v glhj v W«, nghiu ÃW JkhW ïªâa mur ïy ifia t òw j nt L«v W«T dh. khzt fs F f Liu ngh o òu á fép fiy ïy»a k w«fšÿç khzt fs fhf - 1) jäœ njr j DÇik 2) bg ÂaK«bgÇahU«3) fšé tâf bfhÿifí«f _o murfs«v w jiy ãš f Liu ngh o el J»wJ. 8 g f fs F Äfhkš, xut xu jiy ãš k L«f Liu vgjyh«. Kjš gçr %.2000; ïu lh«gçr %.1500; _ wh«gçr %.1000; mœªj f LiufS F %.500 åj«mwjš gçr c L. et«g 31 M«njâ FŸ Ñœ f l KftÇ F md g nt L«. jänhªâ, tÿst ïšy«, 44 ïuhrhá åâ, mu nfhz« bjhl ò F: òu á bgçah KH f«

6 jiya f«btÿis khëif fjî âwªjj mbkç fhé btÿis khëifæš xu fw g mâguhf Kj Kiwahf EiHªâU»wh. ït mbkç fhé 44tJ mâg, #dehaf f áæ ãuâãâ, flªj ïu L M Lfshfnt Clf fë, m whl brœâfsh»é l XghkhÉ ïªj bt ia cyf«kgj«fu ãd k fÿ bfh lhl»wh fÿ. XghkhÉ bt mbkç fhé mo gilahd vrkhd Jt ngh if kh ÉL«v w e«ã ifahš mšy. <uh»y«, M fhå jhåy«bfh^ukhd í j fis el â, mbkç fhé bghushjhu ij beu fo FŸsh»a òz njh wh v w k»œ á xu fhuz«. mbkç fhéš M ãç f - mbkç f xut Kj Kiwahf mâguh»æu»wh v gj k bwhu fhuz«. 47 tajhd Xghkh mbkç fhé ïs«jiyikæ ãuâãâ, òâa th fhs fë bgu«gh ik th FfŸ ïtu F Mjuthfnt»il JŸsd. mbkç fhéš thg«mbkç f M ãç f fs F th fë F«cÇik»il f bg wnj 1965 M«M oš jh. btÿis Ãw áwt fs«, fw ò Ãw áwäfs«x whf ifnfh J à F«ehŸ x W tu«v gnj v fdî v W 1961 M«M L Mf 4 M«njâ fw g cçik F nghuhoa kh o Yj» m É j nghj Xghkhî«fW ãd áwt jh. m nghj mtd F 2 taj. Xghkh bgau FŸns kiwªjÿs cnr v w bgaiu ga gl â mtiu ï yhäauh»l«ïªj Jt gh gd ãu rhu fs«xghkhî F vâuhf mbkç fhéš el j g ld. mªj btw ò ãu rhu«vlgléšiy. flªj ehlhsk w nj jèš nrhåahit vâ J, ï nf cÿs gh gd tf òthj r âfÿ, mt ï jhè eh L fhu,» Jt v bwšyh«ãu rhu ij K it jd. j id ïªâahé kukfshf nrhåah T dhy«, gh gd r âfÿ mij gh gåa gh itæš òwªjÿëé ld. Mdhš, bf ah eh o fw ò jªij F«, fh rh khãy btÿis jhœ F«ãwªj xut ï nghj cyf â ca ªj mâfhukÿs gjéæš mk ªJŸsij ïªâahé gh gd tf gîhj r âfÿ f âwªj gh f nt L«. ku âèuªj kåj ãwªjh, óäia xu Mik RkªJ ûwJ v w ïªj òuhz fijfsl»a MÇÍ v w üiy áw taâš Xghkhî F mtuj jhah th» jªjh. üiy go j Xghkh, mªj Mik vj ÛJ à W bfh L cyif jh» ão jj? v w nfÿéfis nf ljhf mtuj tuyhw TW»wJ. MdhY«ï nghj«jdj r il ig FŸ Éehaf áiy x iw it âu gjhfnt brœâfis btëæ L gh gd VLfŸ k»œ» wd. <uh»ny - mbkç fhé uhqt«el â tu«í j ij Xghkh jdj nj jš ãu rhu âny vâ jnjhl, gjé V w 16 khj fs FŸns mbkç f JU òfis âu«g bgwnt v W«m É jh. òz M á f léœ j ml F KiwfŸ Vuhs«! ghy Ôd k fë Ãahakhd cçikfis ï nuš g gj F Jiz nghdh òz. Ãahakhd ghy âd k fë cçik F òâa M á tê tf Fkh? ïy ifæš Ra à za cçik F nghuhl«jäh fë nghuh l ij xl F«á fs ngçdthj M á F vâuhd Ãahakhd Fuiyí«Xghkh xè ghuh?»ígh ÛJ mbkç fh Éâ JŸs mãahakhd bghushjhu jil Ú f glkh? mbkç f Vfhâg âa J F vâuhf bj mbkç f ehlfshd bghèéah, btåryh, < Fntlh ehlfëš Rjªâu fh W år bjhl»æu gij m ÑfÇFkh? ï go gy ãu áidfÿ XghkhÉ K û wd. KjyhË Jt«fLikahd åœ áfis rªâ f bjhl»íÿs fhyf l âš mâfhu J F tªâu F«Xghkh kh tu«nhšfis ftd âš bfhÿthuh? fw g v w xl f g l milahs ij muáaš bfhÿifah Fthuh? mšyj th fkhd mbkç fhé Vfhâg âa Mzt âš gaâ ghuh? ïj F vâ fhy«éil TW«v why«, cyf«kgj«thg«xl f g l ïd â ãuâãâahf ca ªJ à F«Xghkhit - cyf xl f g l k fnshl ïizªj ehk«ghuh Lnth«! k fël«és Fnth«rnfhju í j ij cuth»aj ah? jähf Kjšt fiyp rnfhju í j«fhuzkhf <H jäh ãu áid Æš ã dilî V g lÿsj v w F w rh il bjhl ªJ tèíw â tu»wh. ï go gšntw FG fis cuth», mt fs FŸ nkhjiy cuth»anj ïªâahé uh csî ÃWtd«jh. ïj g c ikia btë r gl J»wJ - ï f Liu. uh csî ÃWtd«, m t nghj, gy <H jäh FG fis cuth», ÉLjiy òèfs F vâuhf, mªj FG fis ga gl â tutj fšèš brj f g l c ikahf«. Mdhš, ÉLjiy òèfis KGikahf mê F«ïy»š njhšé milªj, ïªâa uhqt«ïªâah âu«ãé lj. mj ãwf ÉLjiy òèfs F vâuhd í j ij - ïªâa uhqt J F gâyhf, ïªâa csî Jiwna ufáakhf el â tu»wj v gnj gy MŒths fë fu jhf«. MdhY«, ÉLjiy òèfÿ - k fÿ nguhjunthl á y fh uhqt xl F Kiwfis vâ J - cyfnk Éa F«, ÉLjiy gilahf nghuh l fs ⚠ûwJ M«M oèuªj, tèik Ä f ïªâa uhqtk«, Vfhâg âa ehlfë uhqt cjéfis bg w á y fh uhqtk«, jäœ k fÿ ÛJ el âa uhqt jh FjšfŸ, F L å RfŸ, mê bjhê òfis vâ bfh L, jkj jhaf J fhd ÉLjiy nghuh l ij bjhl áahf K bdl J tu»wj. gh gd-gåah mâfhut f â Mâ f âš ïa F«csî ÃWtd«- jdj KG M wiyí«g gl â, <H jäh fë ÉLjiy nghuh l ij ÃiyFiya brœí«ka áfëš Kid ghf g fh tu»wj. ÉLjiy òèfis xê f nt L bkåš mt fë k fÿ Mjuî js ij mê bjhê f nt Lbk w neh f njhl, gy nghuhë FG fis uh csî ÃWtdnk cuth»aj. blnyh, <.ã.m.vš.v. v w mik òfÿ <H â ÉLjiy fhf - Míj«Vªâ nghuhl«mik òfshf j fis m É J bfh lit. blnyh mik ã jiyt áö rgh u âd«. mt R L bfhšy g lh. R L bfhšy g l á rghu âd J F«uh csî ÃWtd J F«beU fkhd bjhl ò c L. ÉLjiy òèfs F vâuhf btëtªj üèèuªnj ïj F rh W fh lyh«. v«.m. ehuhazrhä, M»y âš vgâ, csî ÃWtd fshš bgçj«ngh w gl«üš Tigers of Lanka. üèš ï thw üyháça F ãl»wh : 1983-š uh jäœ nghuhë FG fs F uhqt gæ á jªjj. m nghnj gšntw FG fs»ilna gifikiaí«, Ku ghlfisí«uh cuth»aj. braèhªj FG fs F uh cæ% L«Ka áfëš ïw»aj. ïjdhš vš.o.o.<. ftiy bfh lj. blnyh it uh C FÉ jj. uh î F Äfî«beU fkhd FG blnyh jh v W«, mªj FGit jh uh c ikahf MjÇ»wJ v W«, uh fu Jfis gu ã, blnyh it c rhf gl âaj. ïjdhš, x bthu uhqt elto ifiaí«- áörgh u âd«uh nthl fyªj Mnyhá jh. x bthu jh FjY F«, v jid nghuhëfÿ njit v gij Tl uh É Mnyhridfis bg nw brašg lh. (üš: g. 326) ï go, blnyh É _isahfnt brašg lj uh csî ÃWtd«jh. <.ã.m.vš.v. - ïªâa uhqt â k bwhu bršy ãÿis. k fÿ Mjut w mªj mik ò ïªâa uhqt â tèikæš jh M áæš mku Koí«v w ÃiyÆš, ïªâa uhqt«ïªâah âu«ãaîlndna mªj mik ãdu«, mªj mik ã rh ãš tl F-»H F khfhz rigæš Kjštuhf mku it f g l tujuh# bgukhs«ïªâa uhqt Jlndna ïªâahî F fiu nr ªJ É ld. mt fis g âukhf fiu nr jj ïªâa csî Jiw jh. ÉLjiy òèfs F vâuhf - m nghj csî ÃWtd jhš cuth f g l k bwhu mik ò <H njáa #dehaf ÉLjiy K dâ v W mih f gl«<.v.o.vš.v. mik ghf«. ïªj mik ig cuth»aj ah? v go cuth f g lj? ïªj, ãu iy, r nl äl ngh w g âçiffëš bjhl ªJ MŒî f LiufŸ vgâ tu«. brœâahs o.ã.v. b#auh{ f LiuÆÈUªJ ïj F Éil ju Koí«. mt vgj»wh : <.v.o.vš.v. - cuthd fij Äfî«RitahdJ. (ïj jiytuhf cÿs) guªj uh# v gt Mu«g âš ònsh mik ãš ïuªjh. bygdh eh L F nghœ gæ á bg wt. ït ònsh oš - uhqt jsgâ gjéia vâ gh jh. Mdhš, ònsh jiyt ckhknfrtu m gjéia ntw xutu F jªjjhš - guªj uh# btw gilªj, jdj Mjuths fsl btëna dh. ï go btëna a FGÉdU«, V fdnt blnyh, <.ã.m.vš.v. mik òfëèuªj mâu âí W btëna a FGÉdU«ïizªJ - _ W e r âu fÿ (Three Stars) v w bgaçš xu FGit cuth»dh. _ W mik òfë mâu âahs fÿ cuth»a FG v gjhš - _ W e r âu«v W bga N l bg wj. ãwf ònsh mik ãèuªj <Rtu v gt jiyikæš k bwhu mâu â FG Éy»aJ. mnjnghš <.ã.m.vš.v. mik ãèuªj g kehgh jiyikæš xu FGî«, l s njthdªjh jiyikæš xu FGî«Mf, 2 FG fÿ Éy»d. m nghj uh 1987-š _ W e r âu mik igí«, l s, <Rtu jiyikæyhd FG fisí«x wh» <.v.o.vš.v. v w mik ig cuth»aj. ïªâa-ïy if x gªj J F ãwf guªj uh#åläuªj l s njthdªjh Éy» <H«k fÿ #dehaf f á (<.ã.o.ã.) v w mik ig jåna V gl â bfh lh. ïjdhš - <.v.o.vš.v. guªj uh# Å KG f L gh L FŸ tªjj - ïjjh <.v.o.vš.v. njh a fij. ïªj mik ig cuth»aj ïªâahé uh csî ÃWtd«. blšèæèuªj btëtu«blfšfh M»y thu V oš (#&iy 1, 2006) ã.á. Éndh{Fkh vgâa f LiuÆY«- guªj uh# jiyikæyhd <.v.o.vš.v. v w mik ò ÉLjiy òèfÿ bršth if Fiw gj fhf uh csî ÃWtd jhš cuth f g ljhf Tw gl»wj - v W«ÉLjiy òèfs F vâuhd FG fis xu»iz F«kŒa (4 M«g f«) - òu á bgçah KH f«

7 gh gd kl ij jh»ajhf th F <nuhl kht l fhf njhh fÿ ÉLjiy M«M L $u f âš jªij bgçahç áiy cil f g lj F vâ Éidahf m W <nuhl fu fš ghisa âyÿs gh gd gšrh ãnfr el â tu«, ghjfh k lg«jh f g lj. m»uªj flîs gl fÿ cil J Jt«r«brŒjjhf T, <nuhl kht l bgçah âuhél fhf njhh fÿ VG ngiu njáa ghjfh ò r l â Ñœ ifj brœj áiwæyil jj fhtš Jiw. m F it J óir brœj tªj bgça r fuh rhçæ ghjif ia (bru ò ku â yhdj) cil JÉ ljhfî«òfh kdéš Tw g ouªjj. ïªj th F <nuhl 4tJ mk î Úâk w âš Érhuiz F vl J bfhÿs g L, Érhuiz KoÉš njhh fÿ, ïuhk. ïs nfht (kht l brayhs ), bt.fkufugu (kht l mik ghs ), ïuh. KUfhdªj«(<nuhL efu brayhs ), f. m Rd (bguªjiw x a brayhs ), fhf cw ãd fÿ R.uÍÅ, bg. r f, gh.bršy Jiu M»a VG njhh fs« m W th»èuªj ÉLjiy brœa g ld. th»š, ïªj VG njhh fÿjh brœjd v gj F nghâa Mjhu«vJî«ïšyhjjhš, ït fÿ midtu«éljiy brœa gl» wh fÿ vd elt jdj Ô òiuæš F ã lh. fhf njhh fÿ rh ghf th f P g.gh.nkhf Äf áw ghf thjhodh. ïtu F Jizahf th f P ghntªj x JiH jh. th F r«gªjkhf Úâk w âš elt K ò th f P g.gh.nkhf, jdj thjiuæš bgçah F J MHkhd fu Jfis gâî brœjh. bgçah gh gåa â F jh vâçna xêa, jå g l gh gd fs F vâç mšy. vl J fh lhf uh#hí ngh w gh gd fÿ mtu F beu»a e g fshfnt ïuªjd v W th f P g.gh. nkhf T anghj, elt ïilk J, mbj d gh gåa«? gh gh v whš ah? gh güa«v whš v d? ïu L F«v d ntwghl? v W Édt, th f P ïjjh rka«v W ÉÇthf gh gåa ij g vl Jiu jh. t zh ukj k«f J«, 4 tif t z fis g í«bjëthf vl Jiu jh. elt Äf ftdkhf ïjid brékl jh. elt c gl Vuhskhd th f P fÿ Úâk w âš ïªj th F Érhuizia Äfî«c Å ghf ftå jd. gh gd th f P fÿ ÄFªj MtYl ftå jd. th f P g.gh. nkhf, thjiu _ykhf bgç ahiuí«, mtuila bfhÿifia í«éçthf bjçªj bfhÿs ï th F thœ ghf mikªjj. ÉLjiyahdîl th f P g.gh.nkhfd F«, mtu F Jizahf ïuªj th f P ghntªjd F«e T É L, <nuhl g Ü bršt«ó fhéš cÿs jªij bgçah áiy F khiy mâé jd. th f P g.gh.nkhf th» F th f P f lz«vjî«nt lh«vd kw J É lh v gj F ãl j fj. ït ïªâa f«ôå f áæ ca ªj bghw ãš cÿst. ghftj F vëatuhfî«, njhhik íl, bfhÿif cz îl elªj bfhÿgt. ViH k fshš kâ f glgt, gyu F f lz«th fhknyna th F el â, bt bg W ju«äf áwªj bghjîilikthâ, kåj nea. - ekj brœâahs fÿs F á, ö J FoÆš fhf M gh l fÿ rå»hik fhiy 11 kâaséš jäæh Mjuths xu»iz ò FG rh ghf á fsu F th»a gil fuéfis âu«g bgw nfhç, fÿs F á kªjbtë bgçah áiyæèuªj m«ng f áiy tiu ïªâa muir tèíw â, j f. brªâšfkh jiyikæš nguâ M gh l«eil bg wj. nguâ F K.t. eluhr, bt. mä jè f«, á. rhäjiu, á. Mir j«ã M»nah K Åiy t» jd. M gh l ij vâ J fÿs F á t lhu fh»u fhu fÿ 25 ng. ÉLjiy òèfë Mjuths fis ifj brœ v W nfhõä ld. á J neu ânyna fhtšjiwæd M gh l fhu fis fisªj nghf brœjd. M gh l âš f. eluh# (jiyik bra FG cw ãd ), uhnrªâu RFkh (k.â.k.f.), ghk.f. bghw ghs bgh. kfh njt, x a brayhs ru tz, uhk rªâu, â.k.f. njhh Èahf mè, fhf kht l jiyt g. f z, v«.bt ntš, âu khš kâahf, òyt nkhf, ïuh.kh.ãuò, M.mUŸ, uhjh»uzz M»nah fu Jiu th»d. 150 F«nk g l njhh fÿ M gh l âš g nf wd. nguâæš á fs gilæduhš glbfhiy brœa g l ïs«áwh fë nfhu fh áia gh J, bghj k fÿ cz á ta g l d. Ãfœ áia e. mœadh xu»iz ò brœjh. ö J Fo khefu fhf â rh ghf, <H jäh fis bfh W FÉ F«á fs ngçdthj ij f o J, f ld M gh l« khiy 4 kâ mséš ö J Fo, khefuh á myty f«k ò eilbg wj. ö J Fo khefu jiyt nfh.m.fkh jiyikæš, Mâ jäh nguit kht l brayhs uh.nt. kndhf Jt» it jh. bešiy kht l fhf jiyt g.mçak J, ö J Fo kht l jiyt bgh P á. m«ò nuhr, kht l Jiz jiyt nt.ghšuhr M»nah f ld ciuah d.» Jt thœ îçik ïa f â rh ghf #h { Éšãu, RªjÇ ikªj M» nahu«, jäœnjáa bghj îlik f áæ K.jÄœ kâ, òu á òèfÿ rh ãš» L ghy, jähf khzt fhf«rá. jäœ bršt, òu áfu ïisp K dâæ ïuh. jähur, jè âa r_f Úâ nguitæ jtuhr gh oa, ÉLjiy áw ijfÿ f áæ MWKf eædh M»nah f ld ciuia gâîbrœjd. ïwâahf jiyik bra FG cw ãd ghš.ãugh fu M gh l És fîiu ah dh. khefu Jiz jiyt rh.j.ãughfu e T dh. <H âš jäœ k fÿ jh f gltij milahs gl J«Éjkhf M gh l âš fyªj bfh lt fÿ fha f LfSl KH f«vg ãd. - òu á bgçah KH f«

8 PURATCHI PERIYAR MUZHAKKAM TAMIL WEEKLY REG.NO.TN/CCN/125/06-08 LICENCED TO POST WPP NO.TN/CCN/9/06-08 REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPER FOR INDIA UNDER NO.TNTAM/2002/7776 ãuzh Kf ÍÆ ïu il ntl«! (jäœbe bt LÅah ïizajs«m ikæš ãuzh Kf Í, <uhåš btëæ l fu ij K it J btëæ LŸs f LiuÆÈUªJ áy gfâfÿ) <uh jiyef blauhåš, ïªâah $<uh ; bjh ikahd ehfçf fs«, eåd njr fs«v w jiy ãš elªj fu ju»š ciuah íÿs ïªâa maywî mik r ãuzh Kf Í, ïiwah ikíl Toa Rjªâu eh il V gl j nt L«v w ghy Ôd k fë mãyhirfÿ ÃiwntWtj F ïªâah cwjizahf ïu F«v W T íÿsh. ïj k Lkšy, ghy Ôd k fë cçikfÿ ï W tiu ÃiyÃW j gléšiy v» w Ãiy ïªâahé F K»akhd ftiyahf cÿsj. mj Ãiy F ÉiuÉš Ô î fhz gl nt L«v W«mik r ãuzh Kf Í ngáíÿsh M«M onyna ghy Ôd ÉLjiy mik ò (ã.vš.x.) KjÈš m ÑfÇ J ghy Ôd k fë cçik FuY F gy«nr j ehl ïªâah v gj F ãl j fj. mj ãwf, 1988 M«M oš ghy Ôd eh il m ÑfÇ J, mj öjuf«blšèæš mik f MjutË j ehl ïªâah. xu g f«, ghy Ôd ij mê J ÉLtnj j fs F cwâahd, ghjfh ghd Ãiy j ikia cuth F«v W ïuhqt, Ékhd gil jh Fjiy Ãid j nghbjšyh«bjhl J tu«ï nuyl cwit (th{ghœ ãujkuhf ïuªjnghj) V gl â bfh l nghây«, ghy Ôd«bjhl ghd jdj Ãiy gh oš ïªâah vÿssî«ãrfhkš Mjuî ÃiyÆš cwâahfîÿsj. ghy Ôd eh il m ÑfÇ J mjid V W bfh L mjdldhd jdj á fè F ï nuš Ô î fhz nt L«v W jh ïªâah T tu»wj. ïªâahé ïªj Ãiygh o F r tnjr mséš kçahij cÿsj. ghy Ôd fÿ j fÿ k Ânyna xl f g l ÃiyÆš, nk F fiu, fhrh, nfhy kiy gfâ v W ãçªj»lªjhy«mt fë tuyh W ßâahd cçikia vâ F«mid J elto iffisí«ïªâah vâ nj tªjÿsj. ghy Ôd k fs F mt fë ghu«gça jhaf âš v gobašyh«cçik kw f g L xl FKiw F Msh f g LŸsdnuh mnj Ãiyjh ïy ifæy«ãyî»wj. ï wšy, ne wšy, r nww Fiwa miu ü wh L fhykhf, m F thg«jäh fÿ mo gil cçikfÿ x bth whf g f g LŸsJ. mjid bgwtj F elªj nghuh l fë Éisthf MS«á fs mur jäh jiyt fsl ngh l x gªj fÿ mid JÊ bj a g ld. Mdhš, ï ãu áidia ntbwhu eh o cÿeh L ãu áid ahfnt k âa mur gh»wj. jdj eh L k fë Ûnj <Éu fä Ékhd â _y«f L åá bfhšy«(ïy if) muá ïiw ah ikia g ïªâah m fiuíl ngr»wj. miu ü wh L fhykhf á fs ïdthj muáayhš m«k fÿ ïd ßâahf Äâ f gltij f L bfhÿshkš, mjid ga futhj â F vâuhd elto if v W mªehl brhštijna Ãahakhf vl J bfh L, mj F Mjuî«mË»wJ. mªeh o ghjfh ã F cjéí«brœ»wj. mâš ekj eh o ghjfh ò cÿsj v W«TW»wh maywî mik r ãuzh Kf Í! ï nuè F vâuhf nghuho tu«ghy jd ÉLjiy ïa f fÿ gyt iw mbkç fhî«, ï nuy«ga futhj ïa f fÿ v nw K âiu F âíÿsd. MÆD«mt F vâuhd ï nuè jh Fjšfis ïªâah f o»wj. f o J tªjÿsj. mj k LÄ, m«k fë Ãahakhd cçikfÿ ghy Ôd ÉLjiyÆ _y«k L«jh ÃiyÃW j gl«v gij M jukhfî«vl Jiu JŸsJ. mik r ãuzh Kf ÍÆ ng R Äf tèikahdj. Mdhš, ghy Ôd k fisél flikahd xl FjÈ F Msh»tU«<H jäh fs F mªj thœîçikí«, RjªâuK«bg W ju eilbgw«nghuh l ij V MjÇ f kw»wj? v gnj ï Éu L ãu áidfisí«x ã L neh F«vt kdây«vh Toa nfÿé. (2 M«g f bjhl á) òÿëahf ïªj mik ò âfg»wj v W«F ãl»wh. ïâš, ïªâa csî JiwÆ MjunthL brašg l l s njthdªjhit g F ãl nt L«. ah ïªj l s njthdªjh? <.ã.o.ã.æ jiytuhd l s njthdªjh - ïy ifæš ï nghj r_f ey Jiw mik r š br idæš ït j»æuªjnghj, bghj k fël«v g l jfuh š ït J gh»ahš R lnghj xut ïwªjh. eh F m ghé bghj k fÿ fhakilªjd. br id Nisnk oš ïªj r«gt«elªjj. m nghj mt ÛJ«, mtuj Mjuths fÿ 9 ng ÛJ«jÄHf fhtšjiw th F gâî brœjj. th F ï nghj«ãyitæš ïu»wj. MdhY«, ïªâa csî ÃWtd â KG Mju nthl ït brašg L tu»wh. ïnj l s jh br idæš 10 taj igaid fl â nghœ, %.7 y r«gz«nf lh v W xu th F Ñœ gh f«fhtšãiya âš gâî brœa g LŸsJ. ã d ït 1989-š br idæš njáa ghjfh ò r l â Ñœ ifj brœa g lh. Xuh L fê J ÉLjiy brœa g lh. ïtiu ÉLjiy brœa it J, mj ãwf ïªâa uhqt Ékhd âš ahœ ghz J F md ã ÉLjiy òè fs F vâuhf uhqt elto if fëš <Lgl it jj - ïªâa csî ÃWtdkh»a uh jh v W blfšfh thu VL (#]iy 1, 2006) vgâíÿsj. (Sources say, it was R&AW which Air lifted Devananda to Jaffna on an Indian Army helicopter to pit him against the LTTE) (bjhlu«) - <H ãu áidæš ïªâa csî ÃWtd fë râ üèèuªj ÑijÆ kwg fkh? ÑijÆ g fkh? flikia brœ; gyid vâ gh fhnj v w ÑijÆ j Jt«, cih F«k fs F vâuhdj v W eof uíåfhª Äf rçahfnt m ikæš T ÆUªjh. br idæš jdj uáf fsl rªâ ò Ãfœ á x iw V ghl brœâuªj uíåfhª, nkilæš, flikia brœ; gaid vâ gh v w KH f ij gjhifæš vgâ ÃWÉ ÆUªjh. ÉLjiy ehnsl uíåfhªâ ïªj rçahd òçjiy ghuh o jiya f«ô oæuªjj. Mdhš, ÑijÆ kwg f«üiy vgâ, Ñijia flikahf Ék á âuªj».åukâ, thœéaš áªjid Æš ÑijÆ Mjuths uh» ÉL»wh v gjjh Énehj«. bgçah r_f kh w J fhd òu áfu áªjidfis k fël«éij J, jäh fs F cz ñ odh.».åukânah, thœéaš áªjidfÿ v w bgaçš gf j î fu JfS F khwhd fu Jfis gu ã tu»wh. bgçah áªjidfis V W, mªj ïa f J F tªj njhh fël«, jdj thœéaš áªjidfis mjî«bgçah bjhl»a ÉLjiy ehns onyna vgâ, ïa f â bfhÿifahfnt kh W«òu Lfis brœj tu»wh. âuhél fhf â bfhÿif bgçah áªjidfsh? mšyj åukâæ thœéaš áªjidfsh v gij òçªj bfhÿs Koahkš, m fhf â njhh fÿ, åukâ brh dhš V f nt oajjh v w moik kd ngh»š m gona V W bfhÿ» wd. vijí«, V, vj F v W áªâí fÿ v W bgçah K it j gf j it åukâæ thœéaš áªjid F bghu â gh jhš mt fÿ fhf â Jnuh»fsh» ÉLth fÿ. åukâæ thœéaš áªjidfÿ M»y âš bkhê bga f gl»wjh«. kjiu klhâgâ thœéaš áªjid üšfis th» gu ã tu»whuh«. ïªj Jth T l«tl åukâæ thœéaš áªjidfis jilæ V W bfhÿsyh«. fhuz«, mªj thœéaš áªjid vâ ò fisí«, nghuh l cz îfisí«kl», ml» thœtj fhd m îiufisna K it» wd. flikia brœ gyid vâ ghuhnj v w ÑijÆ j Jt ij, åukâna thœéaš áªjidahf ju«nghj, gh gd fs«, ïªj Jth thâfs«mij V vâ f nt L«? M rça gl nt lh«. flªj br l«g Kjš njâ ÉLjiy Æš btëtªj thœéaš áªjidæš».åukâ ï thw vgâíÿsh. gz«r«ghâ gijél - kåj fis - kåj fë m ãid - e Æid r«ghâ gj jhnd K»a«. vdnt gâæš <LgL«nghJ, gz fz F nt lh«. k»œ á jukh v w kd fz Fl <Lgl nt L«. -».åukâ, br.1, 2008 ÉLjiy gyid vâ gh fhkš, flikia brœ v w ÑijÆ j Jt«jh».åukÂÆ thœéaš áªjidahf btë tu»wj. ït fns flikia brœ - gyid vâ gh v W T a uíåfhªij ghuh o, jiya fk«ô L»wh fÿ.».åukâæ ïªj áªjidiaí«ghuh o jiya f«ô Lth fsh? kåj fë m ãid, ghr ij, e Æid r«ghâ gj F jh - cih ò fhd Câa ij vâ ghuhkš, ïl ãš J il f o, if f o thœ bgh â M ilfël«moik ntiy brœj bfh ouªjj, ekj r_f«. gaid vâ ghuhj mªj m ò«, ghrk«mæu fz fhd M Lfshf Ãiyeh oa moik jd ij vâ J, fhç cäœ, M âu«bfh L mo jiyãä ªJ Ú v w nfhg Mntr ij bgçah ïa f«c oaj. kd fz FfS F«, gz fz FfS F«cŸs bghuëaš cwîfis òçªj bfh l vtu«ï go g l cswšfis, áªjidfshf K it f kh lh fÿ. thg«cyf J nf g cdj thœ ifia jftik J bfhÿ v w cgnjr ij rhäah fs«, r fuh rhçfs«, jh TWth fÿ. j fis òu á gil, ngh gil v W T bfhÿ»wt fÿ Twyhkh? ïijél bgçah bfhÿif òu L ntw ïu f Koíkh? (òu LfŸ cil ò bjhlu«) e bfhil bj br id kht l fhf bghushs F. m ò jd nrfç rfiy»uzzfkh, br id X nlçæš òj ïšy«th»aâ k»œthf %.500 òu á bgçah KH f«ts á Ãâahf th»dh. Tamil Weekly Posted at : Pathrika Channel, Egmore RMS under WPP Posted on: 14th November òu á bgçah KH f« bgwe âçòthj â«k fÿ - ah? (9) òu á bgçah KH f«m L f lz«%.150/- bjhl ò F: MáÇa, 29, g âçifahs FoÆU ò, âutÿst ef, âuth Äô, br id OWNER & PUBLISHER : ANOOR JAGADEESAN, PUBLISHED AT 15, MYLAPPAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI PRINTED BY : S. THEESMAS AT LILLY SOOSAI OFFSET, NEW NO.8, OLD NO.12/1, MOHAMMED USAIN LANE, ROYAPETTAH, CHENNAI EDITOR : VIDUTHALAI RAJENDRAN.

9 òu á bgçah âuhél fhf thu VL MáÇa : ÉLjiy ïuhnrªâu âutÿst M L 2039 et«g 20, 2008 òu á 7 KH f«47 Éiy : %.2.50 ngh ÃW j«nfhç 14 eh fÿ gu òiu gaz«bjhl»aj <H jäh ÛJ á fs uhqt«el â tu«ïd glbfhiyfis ÃW âl k âa mur tèíw j nt L«v w nfhç ifia K it J, mid J khzt fÿ ïisp T lik ò rh ãš C â ãu rhu gaz«ï W fhiy10 kâaséš br id ïuha ng il bgçah áiy bgçahç FomuR bjhfâfis bgçah âuhél fhf«btëæl TlhJ v W«, 15 y r«%ghœ j fs F ïh ÕL junt L«v W«, RakÇahij ãu rhu ÃWtd â rh ãš mj MíŸ brayhs».åukâ, ca Úâk w âš bjhl ªj th F Úâgâ át Fkh K ÅiyÆš flªj 14 M«njâ Érhuiz F tªjj. fhf rh ãš th f P JiurhÄ, ïs nfh M»nah ne à wh fÿ. (M# ) ïªj th»š j idí«ïiz J bfhÿs khw, (».åukâ rh ãš) kdjh fš brœâuªjh jšir ïu âd»ç. ïu âd»ç ïªj th»š V ïiz J bfhÿs nt L«? mt vªj tifæš ghâ f g LŸsh? v W mj F K elªj ÉrhuizÆš Úâgâ nf lnghj, ml j Érhuiz ehëš ïu âd»çæ th f P, ïj F gâš më gh v W Úâk w âš bjçé jh fÿ. Mdhš 14 M«njâ ÉrhuizÆš u âd»çæ th f Puhd uhn#ªâu tuéšiy. mu»èuªj bjhl»aj. khãy fsit cw ãd fåbkhê bfho mir J gaz ij bjhl» it jh. fhf bghj brayhs ÉLjiy ïuhnrªâu, ÉLjiy áw ijfÿ jiyt bjhš. âukh tst, âuhél ïa f jäœ bgçah üšfÿ V eh LilahfÉšiy? ÉrhuizÆš Úâgâ nfÿé! 14 M«njâ th F Érhuiz F tªj clndna Úâgâ, bgçah üšfÿ V njáa kakh f gl Éšiy v w nfÿéia vg ãdh. th f P JiurhÄ TWifÆš, mj F gšntw fhuz fÿ ïu» wd. Úâk w âš btë gilahf Tw KoahJ, v wh. bgçah üšfÿ KGikahf ï D«btË tuhkš ïu»wjh v W Úâgâ nf lnghj - bgçah if gl vgâa eh F ng btë tuéšiy. mâš 60 M Lfhy tuyhw ml»æu»wj v W th f P JiurhÄ T dh. bjhl ªJ th»š thâl v tsî kâ neu«njit gl«v W Úâgâ nf lnghj, xu kâ neu«nghj«v W th f P JiurhÄ T dh.».åukâ rh ãš ne njh a th f P åunrfu, j fs F 2 kâ neu«njit v W T dh. Úâgâ or«g 12 M«njâ kâa«2.30 kâ F Érhuiz F vl J bfhÿs gl«v W m É J, th if jÿë it jh. É gid F jah! x gªj fis Ó Fiy jj ah? - <H jäh fë nghuh l tuyhw; á fs fë Jnuhf fÿ; g f g l cçikfis És»L«üš. üè Éiy : %.20 jiyik fhf âläuªj üšfis bg W njhh fÿ gu ãl nt L»nwh«. - ïj bgçah âuhél fhf btëpl. nguit mik ghs Rg. åu gh oa, cz á fép fhá. Mdªj, bghÿsh á ckhgâ M»nah thœ Jiu th»d. ku Jt vêy jiyikæš 17 njhh fÿ ïªj ãu rhu gaz âš g nf» wd. 18 M«njâ br idæš bjhl F«gaz«or«g 1 M«njâ nfhitæš Ãiwtil»wJ. 14 ehÿ gu òiu gaz âš 80 C fëš gu òiu eilbgw»wj. bgçah âuhél fhf rh ãš jähf«kgj«gaz FGÉdU F tunt ò T l fÿ <H jäh Mjuî És f T l fshf V ghl brœa g LŸsd. fij ms»wh Õ l mšngh jähf r lk w âš ngáa fh»u f á cw ãd Õ l mšngh - xu f gid fijia méœ JÉ ou»wh. uhé - b#at jdh x gªj J F ãwf, ãughfu, _ gdhiu rªâ jhuh«. _ gdh, ãughfuid uhéél«mih J br whuh«. m nghj uhé jdj ghjfh ò ftr ij ãughfud F th»ajhf _ gdh, Õ l mšngh ál«t dhuh«. c ik F á J«bjhl ãšyhj m g lkhd f gid ïj. uhé - b#at jnd x gªj J F ãwf ãughfu, jäœ eh L FŸ tunt ïšiy. òjošèæèuªj jå Ékhd âš mih J tu g l ãughfu, ãwf Û L«<H J F òw g L É lh. x gªj J F ãwf ïªâahî nfh, jäœ eh L nfh tuhj ãughfu, v nghj _ gdhiu rªâ jh? v go uhéit rªâ jh? ãughfu ÛJ m tsî m fiu bfh ouªjh uhé v w bghœia tèíw Jtj fhf, ï gobašyh«fijfis cuth F»wh fÿ. After all two thousand boys v W ÉLjiy òèfÿ bgça r âna ïšiy v W nfè ngá, ïªâa uhqt ij md ã at jh uhé fhªâ. uhé fhªâ brœj Jnuhf fÿ x wh, ïu lh? jäœ <H â xnu ãuâãâahf c fis jh m ÑfÇ âu»nwh«- v W ãughfuål«bghœahd th FWâ jªj, ufáakhf jahç f g ouªj uhé -b#at jdh x gªj âš ifbag âltj fhf mtiu, jå Ékhd âš blšè F mih J tªjh fÿ. m go x gªj«x W cuth f g ou F«brŒâna ãughfuål«tw gléšiy. ãughfuål«bghœahd jftiy T at - ïªâa muá Kj ik brayhs óç. ãughfuid blšè mnrhfh X lèš j f it j ãwfjh b#.v. Ô r (ïªâahî fhd ïy if öj ) x gªj ij fh odh. clåuªj ghyá f âl«m»y âš ïuªj x gªj ij go J, jäêš ãughfud F TW«go c jué L, ïu L kâ neu«bflit J x gªj âš ifbag â lhf nt L«v W Äu odh. j fë jå eh L fhf jäh fÿ nghuhoanghj, jäh fël«fyªj Mnyhá fhknyna, á fs murl j Å irahf x gªj«ngh L, jäh fÿ ÛJ ââ jt jh uhé. ï go ââ f g l x gªj ij jähf Kjšt v«.í.m. ÉU«g Éšiy, br idæš x gªj«brœjik fhf uhé fhªâ F V ghl brœa g l ghuh L ÉHhÉš, g nf fhkš jé f ÉU«ã, mbkç fh gazkhf v«.í.m. Koî brœjh. mtuj cilikfÿ všyh«ékhd âš V w g l ÃiyÆš, v«.í.miu t òw â, jdj ghuh L ÉHhÉš g nf f à gªj gl âat jh, uhé. uhé - b#at jdh x gªj âš e«ã if ïšiy v W m É j ãughfu, MdhY«, ïªâah ner ehl. uhéél«v fÿ jäœ k fë ghjfh ig x gil J, Míj fis x gil»nwh«v W ahœ ghz«munf KJkiy v w ïl âš elªj khbgu«t l âš m É jh. uhé fhªâia e«ã Míj fis x gil j ãwf v d elªjj? br idæš mytyf ij fhèbrœjé L, mytyf bghuÿfis f gèš V bfh L ÃuhíjghÂahf uhé -b#at jdh x gªj ij e«ã, ahœ ghz«neh» tªj 13 ÉLjiy òèfë jsgâfis R tis J, ifj brœjj á fs uhqt«. j fis ifj brœjj x gªj J F vâuhdj. uhé jiyæ L b#a t jdhél«vl J T, j fis ÉLÉ f nt L«v W ÉLjiy (3 M«g f«) - òu á bgçah KH f«

10 jiya f«fšÿç FŸ rhâbt br id m«ng f r l fšÿç khzt ÉLâÆš r l«gæy tªj khzt fÿ rhâ bt Æš j fs FŸ el âa í j ij bjhiy fh áæš neçš gh jt fÿ gj nghdh fÿ. ïªj ïs«jiy Kiwiaí«rhâbt M o gil gj jähf J F Äf bgu«jiyfåî. fhtšjiw ïªj bfhiy bt jh Fjšfis gh itahs fshf nto if gh J à wj, kfh nfty«! ïj bfšyh«vªj rkhjhd ijí«t l KoahJ. MdhY«, jè khzt fis k Lnk F w«rh o Élî«KoahJ v nw fytu ij bjhl ªJ btëtu«brœâfÿ TW» wd. fšÿçæš rhâaik ã ö Ljyhš, K Fy njh khzt nguit v w mik ò r l fšÿçæš brašg L tªjjhfî«tw gl»wj. ït fÿ lh l m«ng f bgaiu br id r l fšÿç F N oæu gijna V f kw J njt b#aªâ fhf btëæ l Rtbuh oæš mur r l fšÿç v nw F ã ou»wh fÿ. K JuhkÈ f njt ÛJ g âí«, mnj neu âš muáaš r l ij cuth»at fëš xutu«, jiy áwªj nkijíkhd lh l m«ng f ÛJ btw ò«bfh lt fshf khzt fÿ áªjidæš rhâbt goªj ûwJ. jè khzt fshdhy«, ã gl j g l khzt fshdhy«, ïu ãçédunk gh gd kdj k J F moikah f g L, fšé cçik kw f g lt fshfnt ïuªjd. lh l m«ng f jhœ j g l k fë jiyt k Lkšy. ã gl j g l khzt fs fhd ntiy thœ òfÿ»il gj F muáaš r l â têahf cwâ gl âatu«, lh l m«ng f v gij e íl Ãid J gh f nt L«. gr«bgh K JuhkÈ f njtç r_f âdu«, gh gåa jhš moik g ouªj r_f«jh. j Dila r_f k fë nk«gh o fhf mt cih jh v gij kw gj»šiy. moik jisæèuªj j fis ÉLÉ J bfhÿs xl f g l r_f fÿ gšntw jilfis rªâ Jjh K nd tªâu» wd. x L bkh jkhf ïªj r_f nghuh l J F têaik J jªj bguik FÇat bgçah. rhâ kj flîÿ bgauhš gh gd fÿ gh gdušyhj k fis Ô l glhjt fshfî«, N âu fshfî«ãiyãw j g ou gij vâ J bgçah ngh Fuš bfhl jnghj, mj Ãaha ij òçªj ner fu«ú oat lh l m«ng f. Mdhš, gr«bgh K JuhkÈ f njtç mqfkiwnah khwg ouªjj. njáa njhl bjœåf ij ïiz j mt, rhâ, kj, flîÿ vâ òfs F vâuhfnt És»dh. bgçah - m zhé fu Jfis flikahf rhoat K JuhkÈ f njt. xu r_f«éê ò W, jdj Û á F nghuhltj v gj ntw. mnj r_f«j fis nghš cçik F nghuhl»w rf k fis rnfhju fshf, nghuh l ïy»š g nf F«rf njhh fshf gh f nt L«. m jifa òçjš cuth f glhkš, bj kht l fëš Ú l bel fhykhf Mâ f rhâædç Ñœ jè k fÿ ml» nghf nt oat fshfnt it f g ouªjd. ïj F K JuhkÈ f njt Ûjhd g âí«jizahœ à wj. KJfs ö fytu«c gl gšntw rhâ fytu fëš bj kht l fëš u j MW Xoa fiw goªj tuyhwfis kwªjél KoahJ. fšé, ntiy, muáaš v W mid J k l fëy«gšntw rhâ ãçédu F«cÇa ãuâãâ Jt«tH f nt L«v w nfhç ifæ mo gilahd neh fnk r_f rk Jt ij cuth», mj _y«r_f nkhjšfÿ ÃW j gl nt L«v gjjh ; mjjh r_f #dehaf«. r_f âš ntw vªj m ÑfhuKil f bgwhj fhy âš rhâ bguik ia k L«jiyÆš ö» it J Mo bfh ouªjh fÿ. mnj r_f«- ï W, fšé, c ânahf«, bjhêš, cilik, ts á v W gšntw r_f bguikfis bg w ãwf«, nghèahd rhâ bguikia if fgt kw gj V? mij É LÉlnt TlhJ v W flªj fhy fëš rhâ bt ia ão J bjh»at fÿ ï nghj«â lä L brašg L bfh ou»wh fÿ. nj jš muáay«, th F th»ia F it J, mij neh»na nghœ bfh ou»wj v gj«äf bgu«mtykhf«. jähf â r l fšÿçfëš Mnuh»akhd fšé NHš fšé fhd f lik òfÿ ghl â l fÿ cuth f gléšiy v w fu J«c L. bgh Æaš go F«khzt fis nghynth, ku Jt«go F«khzt fis nghynth, r l«go F«khzt fs fhd fšéaik òfÿ ïšyhjj«, fšÿç tuif ïšyhkny khzt fÿ nj î vgâ nj á bg WÉl Toa NHš ÃyîtJ«, r l fšÿçfëš gšntw ãu áidfÿ jiyö f fhuzkh» ÉL»wJ v W fšéahs fÿ ju ãš Tw gl«fu ij òw fâ J Él KoahJ. rhâaik ig òwªjÿë, mij vâ f Toat fshfî«, rk Jt ij ngz Toat fshfî«, r_f«g a ftiyí«, m fiwí«cÿst fskhf khzt fÿ ts bjl f gltjl mj nf w fšémik igí«, fšé tshf NHšfisí«cUth»l nt L«. xu fhy âš muáaš fskhf âfœªj r l fšÿçfÿ ï nghj rhâ fskhf kh nghdj fhd fhuz«muáany rhâah f g L, muáaš ã D F jÿs g L, rhâ bt nkny tu bjhl»é ljjh. ïâš muáaš f áfs F«bghW ò c L. ãw ã mo gilæš r_f kâ ÕLfis f lik j rhâia flªj jiykiwfnshl Éil bfhl JÉ L, òâa jiykiw, ÉǪj gh itia bgwnt L«. fšÿç tshf J FŸ njt nguit, ehlh r f«, fî l fÿ fhf«v bwšyh«rhâaik òfÿ Kis gj r_f Mnuh»akšy! ï jifa mik òfis jil brœtj g Tl mur gçóè f nt L«! jè - ã gl j g nlh nkhjš gh gåa ij cwâ gl â tu»wj v gij òçªj bfhÿsnt L«. k fël«és Fnth«rnfhju í j ij cuth»aj ah? br w ïjœ bjhl á uhé -b#at jdh x gªj ij ÉLjiy òèfÿ V féšiy v why«, ïªâahit gif J bfhÿs ÉU«ghkš, j fÿ Míj fis x gil f K tªjd. MdhY«, ÉLjiy òèfÿ ïa f«vªj fhy ây«ïªâah î F mogâahj v W uh csî ÃWtd«, cwâahd Koî F tªjé lj. vdnt, Míj fis x gil JÉ l ÉLjiy òèfis, gyådkh» braèh f brœí«â l fis cuth»aj. ïªâa uhqt â jsgâahf ïuªj by obd b#duš Ôãªj á ãughfuid rªâ jnghj, ãughfund mtçl«neçš el âa ciuahliy ïªâa uhqt jsgâahf ïy ifæš brašg l Ôãªj á jdj üèš gâî brœjÿsh : 1987 M«M L Mf L 15 M«njâ, ahœ ghz âš ãughfuid eh rªâ jnghj, j fs F e«gfkhd xu jftš»il JŸsJ v wh. eh fÿ Míj fis x gil J É ljhš, Äfî«gyådkh» É nlh«v W uh csî ÃWtd«T tutnjhl, v fnshl uhqt nkhjiy el JkhW, Vida jäœ FG fis ö oé L tu»wj. F ghf m ikæš cuth f g LŸs _ W e r âu FG fis v fs F vâuhf ga gl j uh â lä LŸsJ v W ãughfu v Ål«T dh. ïj Äf flikahd F w rh L v gjhš, m W khiyna ïªâa uhqt jiyikaf J F bjçé J, ïj g ÉrhÇ FkhW T nd. mj c ikašy v W ml j ehÿ vd F gâš tªjj. mij ãughfuid rªâ J bjçé nj. vdj kw ig nf l ãughfu Äfî«mikâahf gâš brh dh. Ú fÿ c ikahdtuhf ïu»ö fÿ. Mdhš, blšèæèuªj c fÿ _ykhf ju g l jftš c ikašy; eh T ajjh c ik v W jdj F w rh oš cwâahf ïuªjh. - by od b#duš Ôãªj á vgâa The I.P.K.F. in Srilanka üš - g.56 ãughfu T ajjh elªjj. ngh o FG fis cuth» rnfhju í j ij bjhl» it jnj uh ÃWtd«jh. mj fhfnt l s njthdªjhit br id áiwæèuªj ÉLÉ J, ïªâa uhqt Ékhd âš ahœ ghz J F md ã it jj uh. jdj f L gh L FŸ tu kw J - jkj ïy»š cwâahf âfœªj ÉLjiy òèfis jåik gl â, mt fs F vâuhf ngh o FG fis cuth»í«, mâš bt bgw Koahkš fçia óá bfh L, 1990-š ïªâa uhqt«, ïªâah âu«ãa nghj, uh cuth»a <.v.o. vš.v., <.ã.m.vš.v. M»a FG fisí«ïªâahî F j fslnd mih J tªjé lj csî Jiw. m nghj ïªj ngh o FG fs F KG ghjfh ò V ghlfis brœjj, ïªâa csî ÃWtd«jh. xu eh o ÉLjiy nghuh l ij Fiy f uh v tsî KiwnfLfis brœjj v gj F ïitfÿ rh áa fÿ! ïj fhd Mjhu fÿ - uhé bfhiyæš m Åa râ g ÉrhÇ f ÃaÄ f g l b#æ Miza â m ifæš mur Mtz fnshl gâth»íÿsd. ngh o FG fisí«jähf J F mih J tutij jähf âš fiyp fuzhãâ jiyikæš elªj â.k.f. M á vâ jj. ï go ngh o FG fÿ jähf J F tªjhš, jäœeh oš rnfhju í j fÿ el F«Mg JfŸ ïu gij Kjšt fiyp fuzhãâ R o fh odh. m iwa ãujk É.ã.á F F«ïij foj«_y«vgâdh. Mdhš, ïªâa csî Jiw ïij bré kl fhkš ngh o FG fis ïªâahî F bfh L tutâš ÔÉu«fh oaj. k âa muálkÿs csî Jiw bjhl ghd Mtz fëš ïj F J, Vuhskhd brœâfÿ gâth»íÿsd. mt iw RU fkhf gh fyh«. (bjhlu«) (4 M«g f bjhl á) nf féšiy. fijí«koªj ÉL»wJ. bghjthf ntjhs«fij brhšè Ko jj«, fijia nf l É»ukhâ jål«áy nfÿéfis nf F«v W«mj F É»ukhâ j rçahd gâiy brhšyéšiyba whš mtdila jiy bto J áj ÉL«v W«ntjhs«TW«. mj ïªj fijæš V eilbgwéšiy? ï F ntjhsk«, É»ukhâ jd«nfÿé gâyhfnt fij T Ko» wd. fijia go gt fë fhâš ïjkhf ó R wnt L«v gj fhfnt É»ukhâ j nfÿéfis jé» wh. vdnt, fij brhšè Ko JÉ l ã ntjhs«rªnjhõkhf Û L«KU if ku«v ÉL»wJ. É»ukhâ j jdj gâ Koªj âu ânahl ehl âu«ã ÉL» wh. Û L«É»ukhâ j mªj bfhg«ò fh L gfâ têahf bršth. m bghgj«mtid gh J mªj ntjhs«áç F«, v dbt W nf gh, fijia brhšy«ntjhs«. mj M»y âš jiy ò fijahfî«, fyªjiu ahlyhfî«btë tu«. mjtiu MtYl fh âu nghkhf... - òu á bgçah KH f«

11 ïd glbfhiy F vâuhf fhf â nghuh l fÿ clkiy á fs ïdbtë muá ïuhqt jhš <î ïu fä bfhšy g L tu«<h jäh fë mty ij És»í«, bjh òÿ bfho cwthd jäœ eh L jäh fÿ brœa nt oa flikfisí«t L«, vk fhf î«ngr fns FWªjfLfŸ clkiy ng il gfâæš fhf jhš ïytrkhf ÉÃnah f g lj. clkiy ng il efu âš filåâfs F«bghJ k fs fhf 1000 FWªjfLfS«fhu bjhgî, fâô, kl J Fs«gFâÆYŸs filfÿ x bth F«500 FWªjfLfS«fHf njhh fÿ m W Kjš ÉÃnah» f g lj. fhf kht l brayhs fh. fukiya g jiyikæš fhf khãy jftš bjhl ghs e. ãufhr, clkiy efu jiyt ahœ. eluhr, efu brayhs ïuh. gh»aehj, fhu bjhgî kæšrhä, n#h j«g o nkhf, á dåu«g o át Fkh, jäœ ntªj, bfh F k ly MŒî ika«ïuh. ïué Fkh cÿ Ë l njhh fÿ FWªjfL th F«ÃfœÉš fyªj bfh ld. kæyhljiwæš uh#g nr cut bgh«ik vç ò kæyhljiw efu bgçah âuhél fhf â rh ghf òj m W khiy 3 kâaséš á fs ïdbt Æ uh#g nr cut bgh«ikia fhf njhh fÿ vç jd. khiy 3 kâaséš kæyhl Jiw kâ T L mu»èuªj òw g l fhf njhh fÿ, ïdbt Æ uh#g nr cut bgh«ikia C tykhf vl J tªjd. cut bgh«ikia bru ghš mo J«, ïu j fiu goªj ïdbt uh#g nrnt ïªâahit É L btënaw v W KH f Ä lthw kæyhljiw jiyik mšryf«k ghf uh#g nr cut bgh«ikia vç jd. kæyhljiw efu brayhs m ò jiyikæš eilbg w nghuh l âš, efu jiyt ehšáš r f, efu Jiz jiyt ïuh#uh#, efu Jiz brayhs K»y, F jhy«x a brayhs ïa if, kht l brayhs knfr, ïunkr, ïuh#h k W«jÄH cçik ïa f njhh ïuh#& M»a 9 njhh fis kæyhljiw fhtš JiwÆd ifj brœjd. ã ò 7 kâ F midtiuí«éljiy brœjd. nghuh l âš ÉLjiy áw ijfÿ f áæ x a bghw ghs fÿ nkhf Fkh, knfªâu M»nah fyªj bfh ld. f ld nguâ - M gh l«kæyhljiwæš <H jäh fisí«, jähf Ûdt fisí«glbfhiy brœí«á fs ïdbt muirí«, mj F Jiz nghf«ïªâa muirí«f o J, mid J muáaš f áfÿ, ïa f fÿ ml»a <H jäh Mjuî xu»iz ò FG rh ghf rå»hik khiy 3 kâaséš f ld nguâ - M gh l«eilbg wj. vg áäf f ld nguâia ïªâa f«ôå f áæ t l brayhs ïbu. ïu«iga Jt» it jh. mid J f á fisí«rh ªj M fÿ - bg fÿ cÿë l 500 F«nk g l njhh fÿ fyªj bfh ld. f ld nguâ fhªâí rhiy, fhkuh# rhiy, f zhu bju M»a K»a åâfëš tªj ïwâæš á d filåâia tªjilªjj. nguâæš fyªj bfh l bgçah âuhél fhf njhh fÿ midtu«giw rh W«t z«, fha f L fsl tªj, ïy if F Míj«mD ghnj! uhlhiu âu«g bgw! <H jäh fs fhf Fuš bfhl J áiw br w ÓkhD F«, mûu F«, itnfhé F«e TW»nwh«! v w KH f fnshl njhh fÿ mâ tf J tªjd. cz á ó tkhf mikªj f ld nguâæš <H jäh fë thœîçik fhf muáaš f áfÿ x whf ïizªj Fuš bfhl jj, bghj k fëilna ÄFªj tunt igí«, ghuh il í«bg wj. ã ò á d filåâæš elªj f ld M gh l âš, gh lhë k fÿ f áæ kht l mik ghs j f. mœah rhä, ÉLjiy áw ijfÿ f á Æ kht l brayhs th f P nty. Fngªâu, gf# rkh{ f áæ kht l bghj brayhs th f P r f, bgçah âuhél fhf ehif kht l Jiz jiyt uó fh k W«Ó fhê efu brayhs bgçah bršt«, jäh cçik ïa f mik ghs nguh. KuËju, jäêd cz ths nguháça j. b#auhk, ÉLjiy áw ijfÿ f áæ x a brayhs nkhf Fkh M»nah á fs muirí«, ïªâa muirí«f o J, f ld ciuah d. ïwâahf ó«òfh r lk w cw ãd K.f.bgÇa rhä f ld ciuah dh. M gh l ij bgçah âuhél fhf kht l mik ghs eh. ïisauhrh bjhf J th»dh. KoÉš kæyhljiw efu brayhs Vfiyt m ò e T dh. f ld nguâ M gh l âš fyªj bfh l fhf njhh fÿ : kht l brayhs bj. knfr, kht l mik ghs eh. ïisauh#h, efu jiyt ehšáš r f, efu Jiz jiyt ïuh#h, efu Jiz brayhs K»y, F jhy«x a jiyt éth, x a brayhs ïa if, rªju, bj. ïunkr, nf.í.m. cjafkh, k. $j, th. Éndh, K jhf, ïuh#h, ò jf nrhiy ÉÍ, Fzuh{, fé k W«fHf njhh fÿ fyªj bfh ld. bfh L«kiHÆY«<H fh áfÿ xë gu ò kæyhljiw fhf«rh ãš â fÿ m W khiy 6 kâ Kjš ïuî kâ tiu ïy if ïdbt uhqt jhš m ghé <H jäh fÿ gl«bešir cy F«Jau fÿ ml»a åonah fh áfÿ kæyhljiwæš xëgu g g lj. khiy 6 kâaséš á d filåâæy«, ïuî 7.30 kâ aséš K J t Ñš rhiyæy«, ïuî 9 kâaséš ïuæyo filåâæy«åonah fh áfÿ xëgu g g lj. bfh L«kiHiaí«bghU gl jhkš fhf njhh fÿ kih Æš eidªj bfh L åonah fh áfis És» ãu rhu«brœjj, bghj k fël«tu nt ig bg wj. <H jäh fs fhf Fuš bfhl J áiw br w ïa Fd ÓkhÅ cz áäf ciuí«k W«eof tonty, ïa Fd ghuâuh#h M»nahuJ ciuí«ml»a á.o.í«xëgu g g lj. ãu rhu â nghj bgçah âuhél fhf bghj brayhs ÉLjiy ïuhnrªâu vgâa MŒî üyhd <H ãu áidæš ïªâa csî ÃWtd fë râ v w üiy fhf njhh fÿ É gid brœjd. üiy bghj k fÿ M t Jl th» go jd. kæyhljiw gfâæš <H jäh fë mty fis gl«ão J fh L«åonah fh á fis bgçah âuhél fhf«ãu rhu«brœjij bghj k fs«, mid J muáaš f áfë bghw ghs fs«fhf njhh fis btfthf ghuh oaj F ãl j fj. Ãfœ áæš fyªj bfh nlh : efu jiyt ehšáš r f, brayhs Vfiyt m ò, efu Jiz jiyt uh#h, Jiz brayhs K»y, kht l Jiz jiyt uó fh, mik ghs eh. ïuauhrh, brayhs bj.knfr, F jhy«x a jiyt éth, brayhs ïa if, ò jf nrhiy ÉÍ, Fzuh{, cjafkh, KuË, ïuh#h, fh â, jäh cçik ïa f mik ghs nguh. KuËju, nguh. b#auhk M»nahU«k W«fHf njhh fs«fyªj bfh ld. (Kjš g f bjhl á) òèfÿ ju ãš K it f g l nfhç ifia uhéî«, mtuj öjt fs«fhâš ngh L bfhÿshjjhš, 13 ÉLjiy òèfs«cæul á fs uhqt â ãoæš á» bfhÿs ÉU«gh kš, irid Éõ F ãfis fo J, åukuzbkœâd. uhéit e«ã, V W bfh l x gªj J fhf uhé fhªâ jªj gçr ïjjh! x gªj ij V W, ÉLjiy òèfÿ Míj fis x gil J tu«nghj ïªâa ïuhqt«ntw áy FG fs F Míj fis th F«Jnuhf ij brœjj. nghuhëfs F bghj k Å ò th Ftjhf m É j b#at jdh, mij mkšgl j kw jh. x gªj J F vâuhf b#at jdh brašgltij R o fh o, ïªâah jiyæl nt L«v w nfhç ifia K it Jjh m»«ir têæš âäg j Ù Tl muªjhkš c zhéuj«ïuªjh. âäg c zhéuj«bjhl»a ehÿ 1987 br.15. br l«g 24 M«njâ ãughfu, uhé fhªâ nf foj«vgâ, âäg c zhéuj â nfhç ifia brékl FkhW nf L bfh lh. uhé òw fâ jh. gyhè tiu tªj ïªâa öj Ô r ij kuz Jl nghuhl«âägid tªj rªâ FkhW nf L bfh lnghj, Ô r rªâ fnt kw jh. uhéî F ãughfu foj«vgâa ml j ïu lhtj ehënyna âäg, åukuz ij jgédh. uhéit e«ã Míj fis x gil jj F uhé th»a k bwhu gçr ïj! <H âš EiHªj ïªâa uhqt«kjèš jäh fÿ el âa <H KuR, KubrhÈ ehnslfë mytyf fëš F Lfis ngh L jf J, jftš bjhl òfis J o jj. mªj ÃiyÆš, 1987 m.25 M«njâ ãughfu, uhéî F k bwhu foj«vgâdh. v fis jh fhô fÿ; nghiu ÃW J fÿ v W m foj âš nt LnfhŸ ÉL jh. uhééläuªj vªj gây«ïšiy #dtç, 12 M«njâí«, kh 9 M«njâí«ãughfu Ãaha«nf L uhéî F foj fÿ vgâdh. vªj gây«ïšiy. flèš f gèš tªj 13 òè gil jsgâfÿ ïwªj ãwf, ïªâahé ÈUªJ #hå v w ÉLjiy òèia ïªâa munr öjuhf md ã, ãughfuål«ngr brh dj. csî Jiwiaí«, uhéití«e«ã, öjuhf br w #håia <H âš mt fh L FŸ tªjnghj ïªâa uhqtnk R L bfh wj. eh ïªâahé öjuhf tu»nw v W T a ÃiyÆY«MíjÄ, csî JiwÆ öjuhf tªj ÉLjiyòÈia ïªâa uhqtnk R L bfh wj. ï tsî Jnuhf J F«fhuzkhf ïuªjt uhé v gj fiu goªj tuyhw. Õ l mšngh R ngh wt fÿ c ikfs F khwhd f gidfis ngádhš, ïªj tuyh W c ikfis eh«g oaè L jhnd Mf nt L«! - òu á bgçah KH f«

12 PURATCHI PERIYAR MUZHAKKAM TAMIL WEEKLY REG.NO.TN/CCN/125/06-08 LICENCED TO POST WPP NO.TN/CCN/9/06-08 REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPER FOR INDIA UNDER NO.TNTAM/2002/7776 jdj Ka áæš kd«jsuhj É»ukhâ j ïªj ehnsl btëæ l uh# g nr áw ò ng oæ cÿ neh f ij m«gy gl â bt LÅahlh fh«ïizajs«btëæ l f Liu. É»ukhâ j fij v gj Äfî«RtuháakhdJ - áwt fs F k Lkšy, ïisp fs F«Kâ ªjt fs F«Tl - mj RtuháakhdJ. mªj fij ï go Mu«ã F«, jdj Ka áæš v Wnk kd«jsuhj É»ukhâ j, fh il flªj br W bfh ouªjh. xu KU if ku ij mt flªj bfh ouªjnghj, mâš bjh» bfh ouªj xu ãz ij f lh. mjid ïw» ml f«brœtj fhf ku âny, ãz«bjh» bfh ouªj fæ iw mw J, mjid jdj njhëš RkªJ bfh L ïw»anghj, mj FŸ ïuªj ntjhs«y f y fbt W áç jj. V áç»whœ ntjhsnk? v W É»ukhâ j nf f, V W bfh l Ka áæš r W«kd«jsuhj É»ukhâ jh, ï go jh m bwhu ehÿ... v W T, xu fijia brhšy Jt F«. ntjhs â fijia nf L Ko j É»ukhâ jål«mªj ntjhs«áy nfÿéfis nf F«. mªj nfÿéfs F É»u khâ j rçahd gâiy Twh É lhš mtdila jiy R F üwhf bto JÉL«v W v rç F«. fijia e F òçªj bfh L nf l É»ukhâ j, ntjhs â nfÿéfs F rçahd gâiy juth. mtdila gâiy nf L mrªj nghf«ntjhs«mtid ghuh oé L, jh Fo bfh ouªj mªj cliy É L btëna Û L«KU if ku âš V bfhÿs«.. ï go Koí«mªj fij. ïªj fij F ï iw F v d mtáa«tªjj v W nf f njh W»wjh? ï go g l fij fs F mo gil cÿsjh? ntjhs«v go ngr«? v bwš yh«m î ó tkhd nfÿéfis vg ãdhš ïªj fij ïå fhj. nfÿéfis nf fhkš, mâš Tw gltijbašyh«e«ã, go J bfh nl tªjhš k Lnk Rtuháakhf ïu F«. vdnt, brhšytijbašyh«fijfisbašyh«e«ò«kd g Ft«cŸs ÃiyÆnyna ïij bašyh«go J ehk«ts ªJŸ nsh«. v why«, ï iw F eh«ïªj fijfisbašyh«go J ekj m î Ãiyia ca â bfhÿs Ka á gâšiy. Mdhš, ï go g l fijfis e«ò«kndh Ãiy mšyj Kâ á ïuªjhš k Lnk ï iwa cy»š el F«gy Éla fis e«khš c ik ba W e«ã V W bfhÿs Koí«. ïuh#jªâu«v W«, g âçif j k«v W«T bfh L ek F brhšy g L tu«brœâfisí«, ng ofisí«go F«nghJ, É»ukhâ j fij go F«áWt fÿ v W e«ik ït fÿ Ãid» wdnuh v nw Ãid f njh W»wJ. ekj eh o ghu«gça«ä f xu g âçif á y f mâg uh# g nria rªâ J, ÄFªj áu ij íl ng o f L mjid btë Æ ou gij go F«nghJ ntjhsk«, É»ukhâ jd«el âa ciuahliy go F«~ãÈ ek F V g lj. mªj msé F mªj ng oæš c ik Fw il É L bfh L cw»aj. (ö F«vjidí«jÄH fÿ vg g kh lh fÿ. mj c ikahf ïuªjhy«v w môj e«ã ifíl ) ïut el âa ciu ahlš ï FŸst fshš áu ij íl Éthâ f g l nghj ek F _ošyhknyna áç ò tªjj. ïy if jiyef bfhg«ò Éš xu mikâahd NHÈš vl f g l mªj ng oæš, á y f mâg k»ªj uh#g nr TW»wh, jäh fë ãu áid F muáaš Çâahd Ô î fh gbj W eh fÿ cwâ ó LŸnsh«. #dehaf ij cwâ gl J«bkhÊ, muáaš cÿë l cçikfis cÿsl»a mâfhu g» É _y«á y fh É x Wik F c g L, mªj muáaš Ô î ïu F«v W T aij jiy ò brœâæ L btëæ lj mªj ghu«gça ehëjœ. ïd ãu áid F muáaš Ô î fh gâš cwâíl cÿsjhf TW«jh fÿ, jäæh ÉLjiy òèfsldhd ngh ÃW j ij j Å irahf K J bfh l nghj, j bghgj nk bfhÿs g L tu«ïuhqt elto if Æ thæyhf xu muáaš Ô î cuthf«tê ãwªjÿsj v W T Ü fns? mj bghuÿ v v W nf féšiy. (ntjhs«fijél«nghj É»ukhâ j ïilk J vjî«ngádhdh? ïšiyna. mjdhš nf féšiy) vdj jäœ rnfhju fs F #d ehaf, muáaš, bkhê cçikfÿ mªj Ô Éš ïu F«v W Ú fÿ TW»Ö fÿ. Mdhš, c fsj ïuhqt jsgâ ru bgh nrfh, á y fh á fst fë njr«. bjh Wbjh L ï F á fs mur fÿjh M L tªjd. bgu«gh ikahf cÿs á fst fë nkyhâ f ij jäh fÿ V W bfh Ljh Mf nt L«v W ngáaj mšyhkš, brœâ ahs fÿ nf F«nghJ mjid Ãaha gl âí«ngádhnu? mj F c fÿ gâby d v W«Édt Éšiy. jäœ á l m ãuj v W Éntfhdªj nuš R F ngr»ö fns, Ú fÿ M á F tªj ãwf jhnd bfhg«òé ÈUªJ jäh fÿ btëna w g l d v W«nf féšiy ng fl j g L fhzo f g ljhf I.eh. kåj cçik mik ò m if bfhl jnj V? v W«nf féšiy. (ntjhs«ngr»wj, É»ukhâ j nf L bfh ou» wh, ehk«fijia nk bfh L go ngh«) xu muáaš ãu áid F ïuhqt Ô î ïu fhj. ïu fî«koahj. ïâš eh v nghj«cwâahf ïuªjÿns. ga fu thâfÿjh ïuhqt Ô î. ïª eh oš thg«k fs F njit muáaš Ô î jh v W M jukhf uh#g nr T íÿsh. ï tsî cwâahf cÿs Ú fÿ ïjid c fsila nj jš m ifæš T íÿç fsh? v W nf féšiy. mj k Lkh? jäh fs F j bghgjÿsij Él vªj xu TLjš cçikí«ju TlhJ v W T tu«á fs ngçdthj f áahd #djh É K â bgukzh îl vªj mo gil Æš T L it J ngh oæ O fÿ v nwh mšyj mt fë Mjuîl vªj mo gilæš M á mik Ô fÿ v nwh nf f Éšiy. (bjhl ªJ fijia goí fÿ) ïªâa mur nf L bfh l j F ïz f v fsj murik ò r l âš brœa g l 13tJ r l âu j âid Tl eilkiw gl j Koahjj F fhuz«ãughfud«mtuila M fs«jh v W uh#g nr T aj«, ïa ifahfnt ïu L nfÿé fis vg ãæu f nt L«. x W, mªj murik ò âu j ij vâ J #djh ÉK â bgukzh bjhl ªj th»š, m âu j«bršyhj v W á y f c rúâ k w«ô gë jj. ïu L, flªj thu«mªeh L ehlhsk w âš jäh ãu áid bjhl ghf (jäœ eh oš V g l bfhªjë ã fhuzkhf) Éthj«elªjnghJ ngáa #djh ÉK â bgukzh f á cw ãd ÉÍj bauh, ïªâahé t òw jy F gâªj 13tJ r l âu j ij Û L«eilKiw gl Jå fsh? v W nf lj F, maywî mik r nuhïj nghfšyfhkh, m ghd nt LnfhŸ! brœâfÿ - gl fis njhh fÿ fâå têahf ïšyhkšmšrš têahfnt md òkhw nf L bfhÿ»nwh«. - MáÇa mid J f á T l âš fhf«g nf ò ïªâa f«ôå f á flªj 17 M«njâ br idæš <H jäh ãu áid bjhl ghf br idæš T oa mid J f á T l âš fhf rh ghf bghj brayhs ÉLjiy ïuhnrªâu g nf wh. <H âš ngh ÃW j ij tèíw â et«g 25 M«njâ k âa mur mytyf fÿ K k aš nghuh l«el j Koî brœa g lj. <H âš nghiu ÃW j kw»wj ïy if mur. ÔÉuthj J F vâuhd nghiu bjhlukhw k âa mur T, ngh ÃW j«nfhu«jähf k fë xuä j cz it òwªjÿë É lj. vdnt k âa muir à gªâ J, f o J, bjhl ªJ nghuh l fis K bdl f mid J f á T l«koî brœjj. T l J F jiyikna w ïªâa f«ôå f áæ jäœ khãy brayhs jh.gh oa, ïj jähf mur T oa mid J f á T l J F ngh oahd T lkšy. mªj mid J f á T l âš Ãiwnt w g l mªj ngh ÃW j nfhç ifia bjhl áahf K bdl gj fhf T l g l T l«v W És»anjhL, muáaš fu J khwghlfis xj», jähf â xuä j Fuyhf xè ngh«v W F ã lh. Tamil Weekly Posted at : Pathrika Channel, Egmore RMS under WPP Posted on: 20th November 2008 bgwe mid J f á gçªjiu F ã mij gçóè ngh«v W tg fyhf gâyë JŸshnu? v W nf ou fyh«. (Mdhš É»ukhâ j FW»lÉšiy, fijbjhl»wj) Ûdt ãu áidæš jh v tsî bjëî! eh Û ts Jiw mik ruhf ïuªjÿns. m bghgj všiyia flªj br w Ûdt fÿ (ïªâa flnyhu gil ahš) ão J bršy g lnghj eh m F tªj ngáæu»nw. mt fs F r tnjr flš všiy v gbjšyh«bjçahj. Û v bfšyh«ïu»wnjh m F br W mt fÿ Û ão gh fÿ. ïj kåjhãkhd ãu áid. ïjid eh fÿ e F òçªj bfh LŸnsh«. vdnt Ûdt fis j o fyhkh? v W T atçl«, m goahdhš Ú fÿ á y f mâguhf tªj ãwf«vuhskhd jähf Ûdt fis c fÿ fl gil bjhl ªJ R L bfh wj V? v W nf féšiy (fij Rthu a«bf L ÉLkšyth?) á fs, jäh, K È«,» J t v W ï F thœªj bfh ou F«midtU F«á y fh brhªj«. všyh kj, bkhê, ïd k fs«rk cçikíld«, Rjª âu âld«thh nt L«v gnj ïªj muá neh f«. mjdhš jh I.eh.ÉšTl eh jäêš ngá nd v W T Ko F«nghJ«, m goahdhš jäh fs F vªj cçikiaí«më f TlhJ v W TW«f áfshd #djh ÉK â bgukzhî«, #hâf nay cuikahî«c fisí«, c fÿ M áiaí«mjç gnj? v W (2 M«g f«) âçòthj â«k fÿ - ah? f Liu bjhl ml j thu«owner & PUBLISHER : ANOOR JAGADEESAN, PUBLISHED AT 15, MYLAPPAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI PRINTED BY : S. THEESMAS AT LILLY SOOSAI OFFSET, NEW NO.8, OLD NO.12/1, MOHAMMED USAIN LANE, ROYAPETTAH, CHENNAI EDITOR : VIDUTHALAI RAJENDRAN. - òu á bgçah KH f«

13 òu á bgçah âuhél fhf thu VL MáÇa : ÉLjiy ïuhnrªâu âutÿst M L 2039 et«g 27, 2008 òu á 7 KH f«48 Éiy : %.2.50 ghilæš V w g lh ïuh#g nr jäh fis bfh W FÉ F«á fs bt a - bfhiyfhu g nr cut bgh«ikiia if g w KidªjnghJ ü W fz ïuh#g nria ghilf o fhd njhh fs«mjid NœªJ ö F«nghuh l«elªjj. bfh L bru ghš mo J Jit jd. cut bgh«ikí«bgçah âuhél fhf kht l mjid it J vl J tªj brayhs ïuhk. ïs nfht ghilí«öÿösh»aj. jiyikæš <nuh oš v«.í.m. áiy munf, bfhiyfhu á fs bt a uh#g nr ïªâah tª JŸsij f o J, ïuh#g nrit ghilf o ö» C tykhf tªjd. r F Câ bfh L«, nrf o mo J bfh L«, ïªj f ld C ty âid bgçah âuhél fhf«xu»iz ò brœj el âaj. ïª Ãfœ áæš bgçah âuhél fhf«, kwky á âuhél K nd w fhf«efuk w cw ãd nks«mo J bfh L«C ty ïstš nty k W«ïuhk khf 100 F«nk g l njhh fÿ É.v.ã. âna l K ghf òw g L tªjd. C ty«v«.í.m. áiyia tªjilªjnghj fhtš Jiw ïilk J midtiuí«ifj brœjj. ïuh#g nrnt âu«ã ngh... bfhiy fhu ïuh#g nrnt âu«ã ngh v gj ngh w KH f fÿ njhh fshš ÄFªj c»u Jl, åça Jl KH f g ld. fhtšjiw mªj ïuh#»uzz, ÉLjiy áw ijfÿ khefu brayhs Éehaf_ â, jäœ njáa bghjîilik f á Rto ïs nfh, jäh g gh L fhf«m»a mik òfis rh ªj Vuhskhd njhh fÿ fyªj bfh ld. ïâš 68 njhh fÿ ifjh»d. btof L it F«gh gd ga futhj«ïªâahéš gšntw khãy fëš elªj F Lbto òfs F všyh«ïryhäa fns fhuz«v W ïjtiu brœa g L tªj ãu rhu«- ï nghj R F üwhf cilªj nghœé lj. M Ûf«v W«ïªJkj«v W«fyh rhu«v W«T tªj M.v.v. gh gd mik òfÿ, eh oš btof Lfis it J, gy m ghé K ä«fis bfh W FÉ f â lä lj btë r J F tªjÿsj. kfhuhzouh khãy«khny fhåš elªj F Lbto ò bjhl ghf ïªj bg JwÉ ãu ah ifj brœa g lij bjhl ªJ, gy mâ áahd jftšfÿ tªj bfh ou» wd. ïªj bg ga futhânjahl F L bto ãš bjhl òila á ehuha á fšrh uh k W«áah«ghthyhš v w ïu ïªj ga futhâfÿ ifj brœa g LŸsd. ït fë ifij bjhl ªJ kuh oa fhtšjiwæ ga futhj vâ ò ãçî nky«6 ngiu ifj brœjÿsj. ïâš ïu L ng uhqt mâfhçfÿ. ïâš xut j nghj gâæš cÿs uhqt mâfhç. bga fšrhš Úfh ònuh» vd«gh gd. k bwhut XŒî bg wt. bga unkz cgh ahah vd«gh gd. F L bto ò F ga gl j g l nkh lh ig bg JwÉ ãu ahî F brhªjkhdj. ït fÿ nky«, gy F L bto òfëš bjhl òilat fÿ v gj«érhuizæš bjça tªjÿsj ïš nghghèš J fh th»å vd«ért ïªj gçr bg fÿ mik ò Míj gæ á vl F«fh á všyht W F«_isahf braš g l uh«í vd«ga futhâia nghä ÔÉukhf tiy åá njo tu»wj. kfhuhzouh khãy âš ïryhäa fÿ gfâæš F LfŸ bto jj F ïryhäa ÔÉuthâ fns fhuz«v W ïjtiu fhtšjiw T tªjj c ikašy v W«, ïªj ga futhj F«gš x W bjhl ªJ ïªj ga futhj braèš <Lg L bfh L, K ä«fÿ ÛJ gê ngh L tªjj«ï nghj m«gykh»æu»wj. ifj brœa g l bg JwÉ ãu ah, gh.#.f. jiyt uh{eh á Fl nr ªJ vl j òif gl fis g âçiffÿ btëæ LŸsd. KjÈš F Lbto ig gh.#.f. f o jhy«, ãwf M v..v. KfhÄÈUªJ tªj mg j ij bjhl ªJ, gh.#.f. jdj Fuiy kh bfh L, ga futhâfis ghjfh f K tªjÿsj. f áæ ãujk nt ghsuhf gh.#.f.thš m É f g LŸs m thå, ãujk k nkhf á Fl bjhiyngáæš ga futhâfs F Mjuthf ngáæu gj gh.#.f.é Ra %g ij milahs«fh o É lj. ÉrhuizÆš ifj brœa g l ga futhâfÿ á âutij brœa gltjhf m thå T a òfhiu k nkhf á kw JŸsh. ãujkç ghj fh ò Mnyhrfuhd v«.nf.ehuh az m thåia neçš rªâ J, fhtšjiw Érhuiz Kiwfis És»íŸsh. ÉRt ïªj gçõ ngh w mik òfÿ jil brœa glkh v W, brœâahs fÿ v«.nf.ehuhazid nf lnghj, mt fÿ ÛJ ga futhj F w rh LfŸ VJÄšiy. vdnt jilbrœa gl kh lhj v W muáašthâia nghy gh gd cz nthl áy eh fs F K gâyë jt jh ïªj v«.nf. ehuhaz v gj F ãl j fj. Nu âš ifj brœa g l 36 taj bg JwÉ ãu ahá, F L it j ga futhâæl«bjhiy ngáæš ngr«nghj, V, ïwªjt fÿ v  if Fiwthf cÿsj? T lkhf cÿs gfâæš V F L it féšiy? v W nf LŸsh. ïªj ciuahliy Úâk w âš òy Érhuiz Jiw Mjhukhf rk ã JŸsJ. ïªj bg JwÉ, KjÈš gh.#.f.é khzt mik ghd VãÉã Æš (m»y ghuâa É ah â gçõ ), ã d J fh th»å v W«, (3 M«g f«) R.rhÄ, b#ayèjh, J s nrh - kîd«rhâ gj V? - òu á bgçah KH f«

14 k fël«és Fnth«csî ÃWtd â râia m«gy gl âdh, fiyp br w ïjœ bjhl á 1990 kh khj âèuªj (ïªâa uhqt«<h âèuªj btëna aij bjhl ªJ) jäœeh L F tu«<h jäœ mfâfÿ v  if mâfç jj. th fkhf uhnkrtu«têahfnt tªj nruth fÿ. Mdhš, f Åah FkÇ têahf mâf«tu Jt»d ; áy Ãahakhd fhuz fs fhf â.k.f. mur, ngh o FG fë tuifia vâ jnj ïj F fhuz«. m go f ÅahFkÇÆš tªj ïw»at fs F cça ghjfh ò jªj, mt fis jäœehl - nfush všiynahu kht l fs F bfh L nghtj fhd V ghlfis ftå f Vuhskhd Vb# LfŸ ïuªjd. bgu«ghnyh nfushé ïl» kht l J F bfh L nghf g ld. (csî ÃWtd«cUth»a - jäœ FG fs F m iwa fiyp mur vâ ò bjçé jjhš, clnd nfushî F mt fis md ã it jj csî ÃWtd fë V ghljh. mj fhf Vb# LfS«ÃaÄ f g lh fÿ.) uhqt â jh FjY F mšá, jäh fÿ mfâfshf 1983 M«M L Kjš tªj bfh ou»wh fÿ. jäœeh oš mt fÿ mfâfshf gâî brœa g L, Kfh«fËš it f gl»wh fÿ. ïj thikahd eilkiw. Mdhš, ÉLjiy òèfs F vâuhf FG fis cuth»a ïªâa csî ÃWtdnk jå ahf f gšfisí«, Ékhd fisí«v ghl brœj, mªj ngh o FG fis mih J tªjj v gj jh K»akhd ãu áid. f gšfëš tu«nghj, mt fÿ JiwKf«tÊahf ïw f nt L«. JiwKf ÉâfË go flî Ó L, jähf âš EiHtj fhd Kiwahd mdkâ ngh wit mtáakhf«. Mdhš, csî ÃWtd fÿ ïªj Éâfis g ftiy gléšiy. br id Jiw Kf âš jh cuth»a ngh o FGÉid ïw f Ka wnghj, JiwKf mâfhçfÿ cça Mtz fis nfhçd ; mit ïšyhjjhš, JiwKf âš ïw f mâfhçfÿ mdkâ f Éšiy. ïªâa csî JiwÆ Mjuî FG fÿ âunfhz kiyæèuªj br id Jiw Kf J F ïu L f gšfëš tu»wh fÿ v w jftš, br id khefu fhtšjiw MizaU F K T ona bjçé f g lj. ïjdhš khãy muá á.mœ.o. ãçî Jiw Kf âš f fhâ ò gâfis KL»É ouªjj. Mf, ït fis f gšfëš mih J tªjj csî ÃWtd«jh v gj, ïj _y«cwâah»aj. mjdhš jh fhtšjiw mâfhç fnshl K T ona ngr KoªâU»wJ. ïªâa muá bghj Jiw ÃWtdkhd ïªâa f gš thça J F brhªjkhd A õ t jdh, â ò Ršjh v w ïu L f gšfÿ ïj F ga gl j g LŸsd. uh csî ÃWtd â mik ghd <.ã.m. vš.v. FGÉdU«, mt fsj FL«g âdukhf 747 ngul š A õ t jdh f gš br id JiwKf«tªjJ. cça Mtz fÿ ïšyhikahš jäœeh oš ïw f mt fÿ mdkâ kw f g l ÃiyÆš f gš vç bghuis Ãu ã bfh L, Érhf g od«jiwkf J F òw g lj. mnj nghš uh cuth»a k bwhu FGthd <.v.o.vš.v FGÉdiu V bfh L tªj â ò Ršjh f gš š Érhf g od«tªj nr ªjJ. ïu L f gšfëy«tªj ïu L FG fis rh ªj 1324 ngu«jå nguªjfëš V w g L xçrhé khšf»ç, r âflh v w ïu bt ntw gfâfëš j f it f g ld. (ï jftšfÿ b#æ Miza â K m iwa br id khefu fhtšjiw ïa Fe áöghš jh fš brœj m ifæy«mur Mtz fëy«ïl«bg WŸsd. V bfdnt br idæèuªj, <.ã.m. vš.v., <.v.o.vš.v. FGÉd xçrhî F nghœ m nf ïuªj j fsj FGÉdiu, jäœeh L F bfh L tu»wh fÿ v w brœâ csî Jiw _y«jähf mur F»il jj. ïjid bjhl ªJ jähf muá jiyik brayhs, xçrh khãy muá jiyik brayhsu F š bjhiytç _y«(telex) xu mtru brœâia ÉL jh. jäœeh oš, r l«xg F ãu áid jiy ö fhkš ïu f, xçrhéš cÿs <H jäœ FG fis jäœeh L F tuhkš jl f nt L«v W jähf Kjšt fiyp ÉU«ò»wh v W mªj brœâ v rç if brœjj. f gèš bfh Ltu g lt fis jéu, š <.ã.m.vš.v. jiyt g kehgh c gl m FGit rh ªj 295 ngiu ïªâa csî Jiw Ékhd ây«xçrhî F md ãaj. Mdhš, jähf muá f fhâ òfisí«û csî Jiw cuth»a FG fÿ xçrhéš j fÿ Kfh«fis _oé L, jähf J FŸ EiHªJ É ld. ïij»í ãçî nghäá ufáa m iffÿ bjçé» wd. ïjid bjhl ªJ jähf Kjšt fiyp fuzhãâ - ãujk É.ã. á mt fs F xu foj«( ) vgâdh. mâš, xçrhéš khšf»ç KfhÄš ïuªj ïy if mfâfÿ, m»uªj, jäœeh L F tªjé lh fÿ v W«, mjdhš jähf âš r l«xg F ãu áid jiyö fyh«v W«F ã ouªjh. foj âš Kjšt fiyp fuzhãâ F ã LŸs k bwhu fu J Äfî«ftÅ f j fjhf«. xçrh KfhÄÈUªJ, jäœeh L FŸ EiHªj mfâfÿ ÛJ Fona w r l â ÑnHh, mšyj gh ngh r l â ÑnHh jh mur elto if vl f Koí«. Mdhš, ïªj ãu idæš m go th FfŸ bjhlu KoahJ v W v fs F Mnyhrid Tw g lj. fhuz«, ït fÿ, ïªâah î F brhªjkhd f gšfëš, ïªâa JiwKfkhd Érhf g od«têahf tªjt fÿ v gjhš, mt fis mfâfshfnt fuj nt L«v W v fs F bjçé f g lj But we have been advised that such prosecution cannot be sustained in this particular case, as they were brought by Indian Ships to an Indianport. - v W Kjšt fiyp fuzhãâ m foj âš R o fh oæuªjh. csî ÃWtd â m JÛwšfŸ všiy Û elªjÿsij, ï r«gt fÿ cz J» wd. j fë jhaf ÉLjiy F nghuhl«éljiy òèfis - uhqt ßâahf xl f Ka W, njhšé f lh fÿ. ÉLjiy òèfs F vâuhf - Éu â ailªj FG fis âu o - Míj«tH», rnfhju í j ij ö o É lh fÿ. <H âš J gh» KidÆš - j fsj vlão M áia ÃWÉdh fÿ. ïªâa uhqt«- muáaš beu fofshš âu«g nt oa NœÃiyÆš - jh fÿ cuth»a FG fisí«ïªâahî F mih J tªjd. mj F ïªâa mur f gšfisí«, Ékhd fisí«ga gl âd. m iw F jäœeh oš k fshš nj ªbjL f g l M á ïj F vâ ò bjçé J«, mªj vâ ig òw fâ J, ntw khãy âš j f it jh fÿ. uh csî ÃWtd â ïªj mlhto elto iffëš muáaš ne ik VnjD«ïU»wjh? v W nf»nwh«. ã d - jäœehl r lk w âš ïj g a Éthj«tªjJ. csî ÃWtd fÿ ï go ngh o FG fis cuth», rnfhju í j fis bjhl» it jij fh»u, m.â.k.f., á.ã.mœ., (v«) f áfÿ f o f K tuéšiy. Kiwnflhf f gšfëš Ékhd fëš V ïªâahî F csî ÃWtd fÿ ngh o FG fis bfh L tªjij f o féšiy. khwhf â.k.f M áæš ÉLjiy òèfÿ Rjªâukhf elkhl»wh fÿ v w gh gd VLfË Fuiyna ït fÿ vâbuhè jh fÿ. ïj F gâyë j Kjyik r fiyp fuzhãâ - uh csî ÃWtd«jh ïªj FH g fis cuth F»wJ. k âa mur F«khÃy mur FÄilna nkhjiy cuth Ftnj uh É neh fkhf ïu»wj. vdnt ïâš ãujk jiyæ L cça elto if vl f nt L«. <H jäœ FG fëilna flªj fhy fëš gšntw FG fis cuth» aj F uh jh fhuzkhf ïuªjj. ï nghj mnj ntiyia k âa mur F«, khãy mur FÄilna brœj bfh ou»wj Sri Karunanithi, on 8th May 1990, on the floor of the Assembly is reported to have accused the Research and Analysis Wing (RAW) of trying to create a rift between the Centre and the State appealed to the Prime Minister to take appropirate action. He alleged that the RAW which was responsible in the past for creating divisions among various Tamil Groups of Srilanka was doing the same between the Centre and the State (Mjhu«: b#æ Miza m if) - v W btë gilahfnt F w«rh odh. jähf â Kjyik r xutuhnyna r lk w âš gâî brœa g l fu J ïj! jähf Kjšt fiyp fuzhãâ bjçé j m r go mj F ãwfjh jäœeh oš g kehgh glbfhiyí«, rnfhju í j fs«bjhl ªjd. ï go jh csî ÃWtd fë gh gd râ â l«cuthdj. ïj F js«mik J jªjj uh csî ÃWtd«jh! csî ÃWtd Äu ly F â.k.f. gâa kw jj. clnd b#ayèjh, R ukâarhä, v«.nf.ehuhaz v W csî ÃWtd gh gd r âfÿ Ô oa â l â go â.k.f. M á fiy f g lj. rnfhju í j fis cuth»anj csî ÃWtd fÿjh v gj F ïijél Mjhu fÿ nt Lkh? ga futhâfis gæ WÉ F«gh gd gÿë kuh oa khãy«ehỚ nghå yh v w jåah gÿëæš jh btof L it gj fhd gæ áfs«, uhqt gæ áfs«gh gd ga futhâfs F ju gl»wj. ïªj gÿë 1936 ïš M.v.v.ir bjhl»at fëš xutuhd lh l ã.v._šnr vd«á gt gh gduhš bjhl f g ljhf«. M.v.v. ãu rhuk«, uhqt gæ áí«ïªj gÿëæš ju gl»wj. Mu«g fšéæèuªj nkšãiy fšé tiu khzt fÿ go»wh fÿ. XŒî bg w uhqt âd, uhqt gæ á ju»wh fÿ. ü W fz fhd V f gu ãš ïªj gÿë mikªjÿsj. gÿë Rt fëš M.v.v. jiyt fë gl fÿ tiua g LŸsd. - òu á bgçah KH f«

15 17 M Lfhy«áiwÆš thl«- ngu ths cæiu fh gh W fÿ! c rúâk w â XŒî bg w Úâgâ É.M.»UZzŒa mt fÿ ngu P m zh ü wh L ÉHhit x o jähf áiwæš cÿs kuz j lid áiwthá V.Í.ngu thsd F kuz j lidia ïu J brœa nfhç jähf Kjšt kh òäf fuzhãâ mt fs F njâ vgâa foj â jähh f«. tz f â FÇa âu.fuzhãâ mt fs F, eh c fëš áw ghd à thf âwik k W«ÄL fhd brašghlfë ÛJ Äf bgça kâ ò«kçahijiaí«bfh LŸns. eh j fs F mçjhfnt foj fÿ vgâíÿns. Mdhš, j nghj xu cæiu fh gh w nfhç ï foj«. kfh kh fhªâæš bjhl» kåjhãkhdkÿs všyh kåj fs«kuz j lidia ïu J brœa nfhç tªjÿsd. I»a ehlfÿ rig ïªj j lid F vâuhf ïuªj tu»wj. ïªâa g ghl«kuz j lid F vâuhdnj. Úâk w fÿ kuz j lid th»anghj«mjid kh W» w mâfhu ijí«e«muáaš mik ò bfh LŸsJ. Úâk w«éâ j kuzj lidia khãy Kjyik r k W«k âa cÿjiw mik rç gçªjiufshš khãy MSeU«, eh o FoauR jiytu«kh w Koí«. c rúâk w âš kuzj lid cwâ brœa g l gy khãy M áahs fë iffëyÿs k Å F«muáaš mik ò mâfhu ij ga gl â ÉLÉ f g LŸsij eh e F m nt. ïªj k Å F«mâfhu«khÃy MSe k W«FoauR jiytç iffëš ïu» w nghj«mj khãy Kjšt k W«k âa cÿjiw mik r _y«ãiwnt w gl ToaJ. j fÿ khãy â kuzj lid ifâ fshf cÿs V.Í.ngu ths v gtu F muáaš mik ò th»a mâfhu ij ga gl â jh fÿ mtiu kuzj lidæš ïuªj fh gh w nt L«. j fë fuizia fh l ešy gy fhuz fÿ ïªj th»š cÿsj. âu.v.í.ngu ths flªj 17 M Lfshf jåik áiwæš tho tu»wh. eh K ò xukiw F ã LŸsJ ngh W, jåik áiwthr«v gj bfhlikahd á âutijahf«. flªj 17 M Lfshf ïªj ÃiyÆš mjî«kuz j lid vâ neh»a xutç Jau«Äf bfhoaj. c rúâk w«ï Éjkhd Ãiy F c g lt fis kuz j lidæš ïuªj ÉLÉ JŸsJ. xu bghw òÿs Fokf v w KiwÆš, xu cz î Ä f Úâkhdhf, c rúâk w âš (Kjš g f bjhl á) ÉRt ïªj gçõ bg fÿ mik ãy«ïuªjÿsh. khztuhf ïuªjnghj nkh lh ir»ÿ X Ltâš rhfr fis brœj tªj ït, 2006 ïš r Åahá ntl«jç J, ga fu thj âš <LghL cÿs ïªj rhäah fël«bjhl ò bfh L xu»iz ig cuth»l«gâfëš <Lg L tªjÿsh. uhqt mâfhçahd áöfhª ãurh ònuh» vd«gh gd jh F LfËš ga gl J tj fhd r â thœªj M.o.v bto kuªij uhqt MuhŒ á ãçéèuªj âuo th»íÿsh. bto kuªij bg w uh«í, F L bto ò F â l fis Ô oæu»wh. uhqtnk, ïªj ga futhâfë CLUtY F ïlkë JŸsJ. ehl KGJ«gÂah a mdgtä f Úâgâah»a eh, 17 M Lfshf jåik áiwæš thl«âu.v.í. ngu thså kuz j lidia kh w nt LnfhŸ it gj vdj flik vd fuj»nw. mt btfeh fshf áiw g LŸsh. mtç tajhd bg nwh fÿ ntjid Æš tho tu»wh fÿ. cyf«khw»wj. Mdhš mtu nfh eh F Rt fs«, ïu«ò f«ã fs«k Lnk gh fî«, czuî«ä r KŸsJ. ïjnt fdkhd, f Ùiu tutih F«nrhfkhF«. j nghj ešy juz«tªjÿsj. mj áwªj kåjhãkhdthâahd âu.m zhjiuæ ü wh L. mt xu áw ghd jiyt. mçjhd Kjyik r. m áwªj kåj j Ãiw thœéid thhhj, nehædhš ïa if vœâat. mtç ü wh o ãwªj ehëš kh òäf fuzhãâ mt fns! kåjhãkhd Ä f Kjštuhd jh fÿ j fë têna khãy MSeU F nt LnfhŸ it J âu.v.í.ngu thsid ÉLÉ f nt L»nw. jh fÿ mâ áia cuth»íÿsj V uš khj âš kfhuhzo uhéš eªâ vd«efçš xu å oš btof L brœjnghj mj bto J ïu L ng ïwª jd. m go btof L jahç ãš <Lg l ïutu«kiwna g{u jÿ k W«M.v.v. mik ig rh ªjt fÿ. m nghnj fhtšjiw ïªj ãu áidæš cça ftd«bry â ÆU Fkhdhš, khnyfh F L bto ò ÃfœªâU fhj. flªj Mf L khj âš jhnd gfâæš elªj F L bto ig bjhl ªJ M.v.v. Jiz mik òfis rh ªj ïu L ng ifj brœa g ld. ïªj th»š Érhuiz el â tu«mâfhç xut TWifÆš - ïªj Jthit ghjfh f nt L«v w ngh itæš ïªj g oiffë nghj bt ô L«ng Rfis ngá, ïªj ga f uthj mik òfÿ j fs F tèikahd Mjuî r âfis cuth» it JŸsd v»wh. ïªj ga futhj âš <Lg LŸs bgu«ghnyh, vªj ntiyí«ïšyhjt fÿ. kjbt Æ mo gilæš _is ryit brœa g lt fÿ v»wh, mªj mâfhç. mãe ghu v w ïªj ga fu thj mik ig ï nghj nghä rh f fhâ J tu»wh fÿ. fhªâah bfhiyæš _isahf brašg l É.o.rt fh, 1904 M«M L bjhl»a mik ò ïj. mnj bgaçš mik ig bjhl», ga futhj brašfëš <Lg LtU«ÏkhÅ rt fh v gt - fhªâia bfh w ehjuh«nfh nrî F«, fhªâ bfhiyæš bjhl òila fuiz Ä ft. j fÿ khãy MSe kh òäf R Í á g dhyh bk ikahd kåj. vd F j nghj bjhl ò ÉLg L nghæuªjhy«vdj giha e g. kåj j ik mo gilæš eh j fs F«, khãy MSe g dhyhî F«it F«nt LnfhshdJ, xu cæiu fh gh W fÿ v gjjh. mªj cæ gy M Lfshf jåik áiwæš brhšy Koahj gy Jaiu mdgé J tu»wj. mªj kåj Rjªâukhd fh iw jdj jhœ k š Rthá f jfâíÿst. mt áiwahë k W«v id rªâ j mtç jhahç f ÙÇ fd j ghâ òfsl eh j fs F nk f l nt Lnfhis it» nw. kåjhãkhd cz î«, fuizia fh L«braY«fUzh v w brhšy F cçaj. e kâ òfsl... j fÿ ne ik íÿs É.M.»UZzŒa (K dhÿ c rúâk w Úâgâ) nry«efçš fhf ãu rhu« PhÆW m W nry«efu«_zh ful j Ù bjh o mu»š nk ^ o.nf.m. ïir FGÉd ghlšfnshl fhf ãu rhu«bjhl»aj. á ãuhr kªâukh? jªâukh? Ãfœ áæš rhäahç ã jyh l fis njhyç jh. bjhl ªJ fhf jiyt bfhs ö kâ <H jäh fs F cjî fÿ v w jiy ãš ïdkhd vg á ciuah dh. jiytu«, á ãuhrd«miu kâ neu«kh kh áw òiuah dh fÿ. fhf njhh g. ghå jiyik t» jh. njhh rutz e T dh ÉahH m W nry«bgçah âlš jhjfh g o nf oš fhf ãu rhu T l«áw òl eilbg wj. nk ^ o.nf.m. FGÉd ïir Ãfœ áia bjhl ªJ, fhf njhh bghÿsh á ehfuhr, kjbt r âfë ã jyh l fis njhyç J, ïd Jnuh»fË Kf_ofis»Ê J ïdkhd áw òiu M dh fÿ. bjhl ªJ á ã ïuhr mt fë kªâukh, jªâukh? Ãfœ á áw òl elªjj. njhh uh#nrfu jiyik jh»dh. khztuâ njhh Fkh e T dh. Vuhskhd És«gu j ofs«, bfhofs«f l g ouªjd. bgu«âushf k fÿ ToÆUªjd. brœâ : e. ÉR É.o.r fhu F«beU fkhd cwéd. kuh oa khãy âš fhªâ bfhiyia Ék á J elªj xu ehlf âš F L åáaj ïªj mik òjh v W Tw gl»wj. ïªj gh gd ga futhj J F fhšnfhÿ el âaj kuh oa khãy«jh. âyf jh ïj K ndho. âyf têæš tªj gh gd nfh nr thçrfÿ, Û L«btoF Lfis ö» ÆU»wh fÿ. ïªâa uhqt â gh gd mâfhçfs«, j fÿ mâfhu ij ga gl â, ïªj ga futhj elto iffëš <Lg LŸsJ, eh il mâu brœjÿsj. ÉLjiy òèfÿ g thœ»êa ngr«r ukâa rhä, nrh, b#ayèjh ngh w gh gd fÿ, ïªj gh gd ga futhj«g, kîd«rhâ gj F ãl j fj. - òu á bgçah KH f«

16 PURATCHI PERIYAR MUZHAKKAM TAMIL WEEKLY REG.NO.TN/CCN/125/06-08 LICENCED TO POST WPP NO.TN/CCN/9/06-08 REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPER FOR INDIA UNDER NO.TNTAM/2002/7776 KJFs ö fytu âš bgçah mqfkiw v d? bgçah FomuR bjhf òfis bgçah RakÇahij ãu rhu«ãwtd«k Lnk btëæl nt L«v W T, bgçah âuhél fhf â btëp L F jil nfhçat fÿ. mj fhf áy brh ij thj fis K it jh fÿ. ÉLjiy Æ mdš gw F«vG jhs Ä rhu«, ïj fhf Äfî«MuhŒ á brœj, njo f L ão J xu thj ij K it jh. âçòthj â«k fÿ - ah? (10) jªij bgçah khbgu«r_f òu áahs. mt j«gil òfis btëæl«nghj v fÿ msî F bghw òz á k wt fs F ïu F«v W vâ gh f KoahJ. #hâ v gj jäœ brhš mšy. jäh fëilna #hâ v gj»ilahj v W brh dt jªij bgçah. jªij bgçah fu Jfis bjhf j nguháça xut #hâ v W tu»w ïl fëš všyh«rhâ v nw bjhf JŸsh. ïj v tsî bgça Mg J! jªij bgçah fu Jfis TWtjhf Ãid J bfh L, jªij bgçah mt fë fu Jfisna jiy ÑHhf òu L«j ik jhnd ïj - Ä rhu«f Liu, ÉLjiy #hâ v gij rhâ v W bgçah vg JfËš ga gl JtJ v tsî bgça Mg J - fu J òu L v bwšyh«vgâat fÿ j fis nghš bghw òz á k wt fs F ïu Fkh v W, j fÿ bghw òz á F jh fns e rh W jªj bfh lt fÿ bghw òz á v go v W gh fyhkh? ïij vgâa ml j khj ânyna RakÇahij ãu rhu ÃWtd«el J«c ik khjäukiw V oš ït fë bghw òz á ia fh o É lh fÿ! v id g v w jiy ãš, bgçahç f Liu x W btëæl g ou»wj br njâæ l c ik ïjêš btëæl g l f LiuÆš ï thw m nr w g ou»wj. (eh ) rhâ cz á rhâ g W ïšyhjt. v d brœjhtj rhâia xê f nt Lbk gt - ïj F bga v d? f Liuahs Ä rhu â thj go ïj bgçah bfhÿif jiyñœ òu L mšyth? ïªj òu il brœí«cçik j fs F jh c nl jéu, ntw vtu FilahJ v W thjhl ngh»wh fsh? ït fÿ vl J it F«vªj thj âyhtj flfsî ne ik ïu»wjh? v d brœjhtj rhâia xê f nt L«v w bgçah ã g a mqfkiwfis åukâ ã g W»whuh v gjjh Äfî«K»akhdJ. #hâ - rhâ v w th ijfisél K»akhdJ. m ikæš br id r l fšÿçæš elªj khzt fëilna rhâ mo gilæš elªj fytu«g».åukâ ÉL JŸs m ifæš ( , ÉLjiy) khzt fÿ rhâbt Æš <Lgl TlhJ v W T anjhl, fhtšjiw fšÿç Kjšt k W«r«gt ij xëgu ãa r bjhiy fh áia f o JÉ L, jähf Kjšt ÉiuªJ brašg lh v W òfhhu«n o, m ifia Ko J bfh lh. Mâ frhâæduhd njt rhâ khzt fÿ r l fšÿç F N l g LŸs m«ng f bgaiuna m ÑfÇ f kw gj g í«, khzt fël«mâ frhâæd ö oél«rhâ bt g í«xu f ld th ijtl mªj m ifæš ïl«bgwéšiy. m iw nf mnj ÉLjiy ehns oš br id munf cÿs òhèš m«ng f áiy mtkâ f g lij f o J m if btëæ LŸsh åukâ. Mdhš, r l fšÿç F m«ng f bga N l g lij V f kw F«rhâbt ngh F g kîd«rhâ»wh. ï jifa rhâ fytu fÿ elªjnghj bgçah c ikahd rhâ xê ò nghuhëahf Mâ frhâædç rhâ bt F vâuhf JªJ Fuš bfhl âu»wh v gjjh tuyhw ïš m iwa uhkehjòu«kht l«kjfs öçš jè k fs F vâuhf njt rhâæd rhâ fytu fis el âd. Mâ frhâædç ml FKiwfS F vâuhf jè k fis mâ âu o nghuhoa ïkhdntš nrf v w nghuhë glbfhiy brœa g lh. Mâ frhâ ÆdÇ jiytuhfî«, têfh oahfî«gr«bgh K JuhkÈ f njt brašg lh. MdhY«, mtiu Ék á gj F muáaš f á jiyt fÿ mšád. fytu«bto jnghj, Kjyik ruhf ïuªjt fhkuhr. K JuhkÈ fnjtiu JÂîl ifj brœjh, fhkuhr. bgçah xut jh m W Mâ frhâædu F vâuhf cwâahf Fuš bfhl jh. fhkuhr vl j elto iffis ÔÉukhf MjÇ jh. KJfs ö fytu âš, glbfhiy FŸshd ï«khdntš, xl f g l k fë ïja jiytuhf ngh w g lh. mtuj ngh Fz ij ghuh o,»uhk fëš bg fÿ eh L òw ghlšfis ghltj ï W tiu bjhlu«kughf«. ïªj tif ghlšfÿ g MŒî brœj br.r Kf ghuâ v w MŒths jkj MŒî üèš ï thw F ãl»wh : fytu ij xl Ftâš MS«f áahd fh»u jdj KG ftd ijí«bry âaj fh»uá bray fhf bgçah fhkuhriu ghuh odh. ï fytu âš r_f Énuhâfis flikahœ j o J r_fßâahf xl f g l k fs F ghjfh ò V gl jhé lhš m«k fë rh ãš nghuh l âš Fâ ng v W bgçah m ifí«é lh - v W R o fh L»wh. fytu ij ga gl â muáaš f áfÿ mâfhu ij ão fnt Ka á j ÃiyÆš bgçah xut k L«kWjiyahf áªâ J vgâdh - v»wh mªj MŒths. (ï«khdntš njntªâu - fij ghlš MŒî üš. g.70) 1957 br l«g khj fëš fytu«elªjij bjhl ªJ, K JuhkÈ f njt ifj brœa g L áiwæš mil f g l ÃiyÆš jh bgçahç rhâ xê ò nghuh lk«bjhl ªjJ. KJFs öçš Mâ frhâæd jè k fÿ ÛJ f léœ JÉ l glbfhiy ml FKiwfis f L FK a bgçah, ml j x wiu khj fëny 1957 et«g 3 M«njâ jširæš râ xê ò kheh il T o 23 eh fÿ ïilbtëæš et«g 26 m W rhâia ghjfh F«muáaš r l ãçit vç F«nghuh l ij m É jh. bgçah ïa f tuyh š F ãl j f nghuh lkhd rhâ xê ò nghuh l ij bgçah el Jtj F fhuzkhf mikªjnj KJFs öçš K JuhkÈ f njt jiyikæš jè k fs F vâuhf el j g l rhâ fytuk«glbfhiyfs«jh. ÉLjiy jiya fk«( ) ïij cwâ gl âaj. mªj jiya f«ï thw T aj. KJFs ö fytu J F ãwf jäœeh oyÿs Mâ âuhél fÿ midtu«fhkuhr M á F vâuhf cÿs muáaš f áfis ešrhf btw JÉ ld. ü W fz fhd Mâ âuhél cæ fÿ gèah f g ou gijí«, MÆu fz fhd FoirfŸ Ô»iuah f g lijí«á J«bghU gl jhjgo ca rhâ fhu fis nghär R L bfh wj g f Ù to gj«, âu.k.njtiu (K JuhkÈ f njt ) ÉLjiy brœa nt Lbk W filail ò brœaî«, ïj fhf r lrigæš e«ã if ïšyh Ô khd«bfh L tutj«, ïj fhf r lrigia É L btënawtj«ngh w el ijfshš muáaš vâ f áfÿ v git Mâ âuhél rkjha â F Jnuhf«brŒJÉ ld. ïªj k Å f Koahj F w â fhf, Mâ âuhél r_f«ïªj vâ f áfÿ ÛJ ï W M âu g L bfhâ gilªj ïu»wj v W mªj jiya f«jâîl, ãufld«brœjj. ïªj tuyhwfis eh«r o fh Ltj F fhuz«c L. rhâ Mâ f â F plhf bgçahu«éljiyí«r o fh oa xu jiytiu bgçah bfhÿif F xnu thçr jh«k Lnk v W kh j L.åuk v go gh jh? gr«bgh K JuhkÈ f njt áiy F mtuj ãwªj ehëš khiy nghl bjhl»dh. v nghj? åukâ, b#ayèjhî F, r_f Úâ fh j åuh fid g l«më J, kj rh g w mâæ òu á jiyéahf kfl«n oanghj. m go b#ayèjhit MjÇ j fhy âš, mtiu k»œ á gl Jtj fhfî«, mtuj _isí«ïjakkhf brašgl«ráfyhél«e rh W bgwî«, K JuhkÈ f njt áiy F, mtuj ãwªj ehëš khiy mâé J, kçahij bry â tªjh».åukâ. âuhél fhf khehlfëy«k JuhkÈ f njt gl«âw f g lj. ït jh bgçah âuhél fhf ij gh J âçòthj â«k fÿ, tuyh W òu l fÿ, bgçah bfhÿif Jnuh»fŸ v W tirkhç bghê»wh. #hâ-rhâ v W vgjtnj bgçah bfhÿif âçò v W Äfî«E g khf bgçahçaiy fh gh Wtjhf TW«ït fÿ rhâ Mâ fthâfs F bgçah bfhÿif F vâuhf Jiz nghfyhkh? ïj bfhÿif òu L mšyth? (òu LfŸ cil ò bjhlu«) É gid F jah! x gªj fis Ó Fiy jj ah? - <H jäh fë nghuh l tuyhw; á fs fë Jnuhf fÿ; g f g l cçikfis És»L«üš. üè Éiy : %.20 jiyik fhf âläuªj üšfis bg W njhh fÿ gu ãl nt L»nwh«. - ïj bgçah âuhél fhf btëpl. Tamil Weekly Posted at : Pathrika Channel, Egmore RMS under WPP Posted on: 27th November 2008 bgwe OWNER & PUBLISHER : ANOOR JAGADEESAN, PUBLISHED AT 15, MYLAPPAR STREET, AYANAVARAM, CHENNAI PRINTED BY : S. THEESMAS AT LILLY SOOSAI OFFSET, NEW NO.8, OLD NO.12/1, MOHAMMED USAIN LANE, ROYAPETTAH, CHENNAI EDITOR : VIDUTHALAI RAJENDRAN. - òu á bgçah KH f«