Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ê Ò ÙÖÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ê Ò ÙÖÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ Ò"

Bản ghi

1 Ä ÚÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ê Ò ÙÖÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ç ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ç ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð À Ø ÓÖ ÍÖ ÒØ Ì ÖÖ µ Î Ç Ò Ò Ñ ÒØÓ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ º Ö

2 ËÙÑ Ö Ó ¾ Ê Ò ÙÖÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ ¾º½ Ç Ì ÔÓ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ Ä ÑÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ Ç Å Ñ ÖÓ ÈÖ ÙÖ ÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ç Å Ñ ÖÓ ÁÒØ ÖÑ Ö Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ç ÈÖ Ñ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º Ç ÈÖ Ñ ÖÓ Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÚÓÐÙ Ó Å ÒØ ÀÙÑ Ò º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾º Ç Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÅÙÒ Ó ÓÑÓ Ë Ò Ó À Ø Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½

3 Ô ØÙÐÓ ¾ Ê Ò ÙÖÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ ¾ ¼º½ À Ê ÙÑ Ñ Ð Ó ÒÓ Ó Ò ØÖ Ñ ØÓ ÙÑ Ò Þ Ö Ñ Ó Ù Ô Ö ¹ Ñ ÒØÓ ÔÓÖ ÒØ ÖÑ Ó ØÖ ÑÙØ Ó Ù Ú Ù Ø Ò Ò Ó Ö ÔÖ Ñ Ø Ú Ó Ø ÔÓ Ð ÑÙÖ ÒÓ Ñ Ñ ÖÓ ÔÐ ÒØ Ö Ó º Ç ØÓÖ ÓÑ Ò ÒØ Ð ÑÙÖ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ö Ú Ú Ñ Ó ÖÙÔÓ Ó ÒØ Ð ÓÙ Ñ Ö ÒÓ Ø Ö Ó Ó ÔÐ Ñ Ú ÚÓÐÙØ Ú º ÒØ ÔÓÖ Ñ Ø Ð Ö Ð Ò Ö Ø Ò ØÖ Ð ÙÑ Ò Ò Ò Ó Ö ÓÖ ÔÓÖ ÓÒØÖ Ù Ó Ñ¹ ÔÐ ÒØ Ó ÒØÖ Ð Ú ÚÓÐÙ Ò Ö º Ç ÖÙÔÓ Ú ÓÖ ÒØ Ð ÓÒØÖ Ù Ù ÔÓÙÓ ÓÙ ØÓ Ò Ô Ö Ú Ö Ö ÔÖÓ Ù Ó Ô ÙÑ Ò º ¾º½ Ç Ì ÔÓ ÈÖ Ñ Ø ÚÓ Ä ÑÙÖ ¾ ½º½ Ç Ð ÑÙÖ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ú ÒÙÐ Ó Ò ØÖ Ð Ô ÙÑ Ò Ò Ó Ö Ñ Ö Ø Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ó ØÖ Ó ÔÖ Ü Ø ÒØ Ó Ñ Ó ÕÙ ÒØ Ó Ú Ú Ñ Ò ÙÖ ÒÓ ÒÓÖØ Ö Ù ÔÖÓ Ò Ó Ö Ú Ú Ù Ø ÔÓ ÔÖ ÒØ º Æ Ñ Ö Ñ ÙÑ ÔÖÓ Ò Ó Ø ÔÓ ÑÓ ÖÒÓ Ð ÑÙÖ Ñ ÓÖ Ú Ò Ó ÙÑ Ò ØÖ Ð ÓÑÙÑ Ñ Ó Ñ ÑÙ ØÓ ÜØ ÒØÓº ¾ ½º¾ ÒÕÙ ÒØÓ Ð ÑÙÖ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ ÚÓÐÙ Ñ ÒÓ Ñ Ö Ó Ó ÒØ Ð Ó Ø Ð Ñ ÒØÓ Ò ØÖ Ð Ñ Ñ Ö Ö Ø ÙÑ Ò Ø Ú ÐÙ Ö ÒÓ Ù Ó Ø Ò Ö ÓÖ Ò Ð ÑÔÐ ÒØ Ó ÒØÖ Ð Ú Ñ Ñ Ô Ö Ó Ð Ó ÖÓÒØ Ö Ö Ó Ð Ø º Î Ö Ó Ñ Ð Ó ÒÓ ÒØ ÔÓ Ó Ø ÔÓ ÒÓÖØ ¹ Ñ Ö ÒÓ Ð ÑÙÖ Ú Ñ Ö Ó Ô Ö Ó Ó Ø ØÖ Ú Ò Ó ÔÓÒØ Ø ÖÖ Ó Ö Ó ØÖ ØÓ Ö Ò Ú ØÓÑ Ó Ð ÒØ Ñ ÒØ Ó Ñ Ò Ó Ó Ù Ó Ø Ó ÐÓÒ Ó Ó Ø Ø º ØÖ Ó Ñ Ö ÒØ Ò ÐÑ ÒØ Ð Ò Ö Ñ Ö Ó ÐÙ Ö ÕÙ ÒØÖ Ó ÒØ Ó ÜÔ Ò Ó Å Ø ÖÖ Ò Ó Ö Ó ÑÓÒØ Ò Ð Ú Ô Ò Ò ÙÐ ÁÒ º Æ Ø ÖÖ Ó Ø ÁÒ Ð ÙÒ Ö Ñ¹ ÓÙØÖ Ð Ò Ò ÚÓÖ Ú Ø Ð Ò Ó Ñ Ò ØÖ Ð Ö ÙÑ Ò º ¾ ½º ÓÑ Ó Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ Ó Ø Ñ Ö Ò ÁÒ Ù Ó Ø ÑÓÒØ Ò Ö Ù ÐÑ ÒØ Ù Ñ Ö Ù ÓÐ Ò Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ú Ö Óº Æ Ó Ú Ò Ò ÙÑ Ñ Ò Ó Ô Ö Ö Ò Ñ Ô Ö Ô Ö Ô Ò Ò ÙÐ Å ÓÔÓØ Ñ ÓÙ È Ö Ò Ó Ö Ó ÒÓÖØ Ð Ó Ö Ö Ô Ø Ñ ÒØ ÓÖØ Ó Ô Ð ÒÚ Ó Ð Ö Ú Ò Ó Ùк Ó ÒØ Ó Ò Ö ÕÙ Ô Ö Ú Ò Ó Ó Ò ÒØ ÙÔ Ö ÓÖ Ø ÔÓ Ð ÑÙÖ Ñ Ñ ÖÓ ÕÙ ÙÖ Ö Ñ Ó Ö Ò ÖÙÔÓ ÓÖÑ Ó Ô Ð ØÖ Ó Ó Ñ Ó Ó Ø ÑÔÓ ÑÓ ÖÒÓ Ô Ð Ô ÙÑ Ò Ó ØÙ º

4 ¾º¾ Ç Å Ñ ÖÓ ÈÖ ÙÖ ÓÖ Ó ÀÓÑ Ñ ¾ ¾º½ À ÔÓÙÓ Ñ ÙÑ Ñ Ð Ó ÒÓ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Å ÓÔÓØ Ñ Ó ¹ Ò ÒØ Ö ØÓ Ó Ø ÔÓ Ð ÑÙÖ ÒÓ Ñ Ñ ÖÓ ÔÐ ÒØ Ö Ó ÒÓÖØ ¹ Ñ Ö ÒÓ Ù Ø Ñ ÒØ Ô Ö Ö Ñº Ð Ö Ñ Ô ÕÙ Ò Ö ØÙÖ Ø ÒØ Ø Ú ÕÙ ÙÑ Ñ ØÖÓ ÐØÙÖ Ñ ÕÙ Ò Ó Ò Ñ ØÙ ÐÑ ÒØ ÓÑ Ù Ù Ô ÖÒ ØÖ Ö Ð ÔÓ Ñ ÐÑ ÒØ Ô Ö¹ Ñ Ò Ö Ö ØÓ º Ö Ñ Ô ÐÙ Ó ÐÖ Ú Ñ ÑÓ Ó Ñ Ó Ñ Ö ÒØ Ñ ÒØ Ó Ñ Ó Ö Ñ ÖÒ ÚÓÖÓ º Ì Ò Ñ ÙÑ ÔÓÐ Ö ÔÖ Ñ Ø ÚÓ ÓÔÓ Ø ÚÓ Ñ ÓÑÓ ÙÑ Ö Ò Ó Ó Ô ÐØ Ñ ÒØ ÙØ Ð Ô Ö ÖÖ Öº ÔÓÒØÓ Ñ ÒØ Ô ÔÖ ¹ ÙÑ Ò ÒÚÓÐÚ Ö Ñ Ù¹ Ú Ñ ÒØ Ó ÔÓÐ Ö ÓÔÓ Ø ÚÓ Ò Ñ Ñ ÕÙ Ô Ö Ö Ñ ÔÖÓ Ö Ú Ñ ÒØ Ó ÔÓ Ö ÖÖ Ö Ó Ö Ò Ó Ó Ô º ØÖ Ó ÔÓ Ø Ö ÓÖ Ñ Ó Ñ ÒØ Ú Ö Ñ Ô ÔÖ Ò Ð Ó Ó Ö Ò Ó Ô Ñ ÒÙÒ ÒÚÓÐÚ Ö Ñ Ó Ø ÔÓ ÙÑ ÒÓ ÔÓÐ Öº ¾ ¾º¾ Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ø Ò Ñ Ó Ö Ñ ÒØÓ ÔÐ ÒÓ Ó ØÖ ÓÙ ÕÙ ØÖÓ ÒÓ Ø Ò Ó ÙÑ ÐÓÒ Ú ÔÓØ Ò Ð Ñ Ö Ú ÒØ ÒÓ º Ñ Ö Ð Ù ÔÖÓ Ò ÓÒ Ø ØÙ ¹ ÙÑ ÙÒ Ó Ð Ó Ñ ÓÖ Ñ Ó Ø Ñ Ñ Ò Ñ Ó ÓÒ ÐÑ ÒØ º ¾ ¾º Ç Ñ Ñ ÖÓ ÒÓÚ Ô Ø Ò Ñ Ó Ñ ÓÖ Ö ÖÓ Ñ Ö Ð Ó Ó Ù Ø Ñ Ò Ó ÒØÖ ØÓ Ó Ó Ò Ñ ÕÙ Ú Ñ Ø ÒØ Ó Ü Ø Ó Ò Ì ÖÖ º Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ñ ÑÙ Ø ÑÓ Ó ÓÑÔ ÖØ Ð Ú Ñ ÒÙÑ ÖÓ Ó Ò Ø ÒØÓ ÕÙ Ñ Ø Ö Ö Ø Ö Þ Ö Ñ Ó ÓÑ Ò ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ò Ó ÐØ Ñ ÒØ ÙÖ Ó Ó ÑÓÒ ØÖ Ò Ó ÙÑ Ð Ö ÓÒ Ö Ú Ð ÕÙ Ò Ó Ø Ò Ñ Ü ØÓ Ñ ÕÙ ÐÕÙ Ö Óº Ç Ô Ø Ø Ô ÐÓ Ð Ñ ÒØÓ Ó Ó ÜÙ Ð Ö Ñ Ñ ÒÚÓÐÚ Ó ÙÑ Ð Ó ÜÙ Ð Ñ Ò Ö Ñ Ò Ø Ñ ÙÑ ÓÖÑ ØÓ ÓÖØ Ó ÓÐ Ó ÓÑÔ Ò ÖÓ º Ð ÐÙØ Ö Ñ ÖÓÞÑ ÒØ Ñ Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ Ö Ñ Ø ÒØ Ø ÖÒÓ Ò Ó Ó Ñ Ð ÔÓ Ù Ò Ó ÙÑ Ò Ó Ò Ó ÙÑ Ð ÕÙ Ö Ú Ú Ö ÓÒ Ó Ö ÑÓÖ Óº Ð Ö Ñ ÑÙ ØÓ Ø ÚÓ Ð Ñ Ö Ð Ó Ó Ù Ô Ö ÖÓ ÙÑ ÑÓ Ó ØÓ ÒØ Ñ Ó ÖÙÒ Ø Ò Ó Ô Ö Ñ Ð ÓÐ Ö Ñ ÒÓÚÓ Ô Ö ÖÓ º ¾ ¾º Ø ØÙÖ Ô ÕÙ Ò Ñ ÒØ Ù Ô Ö Ú Ð Ö Ó Ô Ö Ó Ó Ù Ø Ø Ò ÓÖ Ø Ð ÒÚÓÐÚ Ö Ñ ÙÑ Ñ Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ó ÕÙ Ó Ð ÚÓÙ ÕÙ Ð Ñ ÔÖ Ù Ó ÕÙ ÓÒØÖ Ù Ö Ñ Ø Ó ÒÓÖÑ Ñ ÒØ Ô Ö Ù Ó Ö Ú Ú Ò Ø ÓÑÓ ÓÒ ØÖÙ Ó ØÓ Ó Ö Ó ÕÙ Þ Ñ ÒÓ ØÓÔÓ ÐØÓ ÖÚÓÖ Ó ÕÙ Ð Ñ Ò Ú ÑÙ ØÓ Ó Ô Ö Ó Ú ÒÓ Ò Ú Ð Ó ÓÐÓº Ç ÓÑ Ó Ø Ò Ò Ô Ö Ó Ñ Ó ÕÙ ÙÑ Ò ÔÓ Ù Ø Ñ Ô Ñ ÒØ º ¾ ¾º Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ÒÚÓÐÚ Ö Ñ ÙÑ Ô Ö ØÓ ØÖ Ð ÓÑÓ ÒÙÒ ÒØ Ü Ø Ö º Ð Ö Ñ ØÓ ÐØ Ñ ÒØ Ö Ö Ó Ò Ó ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ü Ú Ñ ÒØ Ö ÚÓ ÕÙ Ò Ó Ð ÙÑ ÑÓ Ó Ô ÖØÙÖ Ó Ò Ù ÓÑÙÒ Ù Ú ÖÓØ Ò Ö ÑÓÒ ØÖ Ú Ñ Ø ÑÔ Ö Ñ ÒØÓ ÙÖ Ó Ó Ù Ö Ú Ó ØÓØ ÐÑ ÒØ Ô ÖØ º Ù Ò ØÙÖ Þ Ð Ó ÓÒØÙ Ó ÖÚ Ö Ñ ÙÑ ÓÑ ÔÖÓÔ Ó ØÓ ÖÙÔÓ ÙÔ Ö ÓÖ Ò Ó Ø Ú Ñ Ñ Þ Ö Ù ÖÖ Ó Ù Ú Þ Ò Ó Ò Ö ÓÖ Ñ ÔÓÖ Ñ Ó Ó Ö Ú Ú Ò Ð Ø Ú Ô Ó Ñ Ð ÓÖ ÔÖÓ Ö Ú Ñ ÒØ º ÅÙ ØÓ Ó Ð ÑÙÖ ÓÑ Ò Ö Ñ Ú Ö ØÙÖ Ñ ÒÓÖ Ö Ó ÔÓÙÕÙ Ñ ØÖ Ó Ñ ÒØ Ñ Ó Ò Ó ÖÒ ÚÓÖÓ Ó Ö Ú Ú Ö Ñº ¾ ¾º Ö ÚÓ Ô ÕÙ ÒÓ Ò Ñ ÑÙÐØ ÔÐ Ö Ñ¹ Ô Ð Ö Ñ¹ Ô Ð Ô Ò Ò ÙÐ Å ¹ ÓÔÓØ Ñ ÙÖ ÒØ Ñ Ñ Ð ÒÓ Ô Ö Ó Ò Ó¹ ÓÒ Ø ÒØ Ñ ÒØ Ñ Ø ÔÓ Ó ÒØ Ð Ò Ñ Ö Ðº Ü Ø Ñ ÒØ Ø ÒØ Ö Ó ÔÓ ÕÙ ÒÓÚ ØÖ Ó Ú Ó ÓÖ Ò Ó Ñ Ð Ú Ó Ø ÔÓ Ò ØÖ Ð Ð ÑÙÖ ÒÓ ÓÙ ÔÖ ÓÜ Ñ ÔÓ ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ¹ Ù Ø Ö Ò Ó Ó Ò ØÖ Ò ÒÓÚÓ Ô Ó Ú Ø Ð ÚÓÐÙ Ó Ó Ö ÙÑ ÒÓ ÍÖ ÒØ º

5 ¾º Ç Å Ñ ÖÓ ÁÒØ ÖÑ Ö Ó ¾ º½ Ó ÑÙ ØÓ Ó Ò ÖÖ Ö Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ó ÙÑ ÒÓ Ò Ø Ó ÒÓ ØÓÔÓ ÙÑ ÖÚÓÖ ÙÑ Ð ÙÔ Ö ÓÖ Ö ØÙÖ ÕÙ Ò Ö Ñ Ó Ñ Ó ÙÑ Ñ ÙÐ ÒÓ ÙÑ Ñ Ò ÒÓº ÓÑÔ Ö Ó Ó Ù Ò ØÖ Ð Ö Ñ Ö ÐÑ ÒØ Ù Ð Ô ÕÙ Ò Ö ØÙÖ º Ì Ò Ñ ÔÓÙÓ Ô ÐÓ ÒÓ Ù ÓÖÔÓ Ñ ØÓ Ò Ó Ö ÙÑ Ú ÒØ Ñ Ö Ò ÔÓ Ð Ú Ú Ñ Ñ ÙÑ Ð Ñ ÕÙ ÒØ ÙÒ ÓÖÑ º ¾ º¾ Ð Ó Ö Ö Ñ Ø ÐØÙÖ ÙÑ ÔÓÙÓ Ñ ÙÑ Ñ ØÖÓ Ú ÒØ º Ó ØÓ Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø Ö Ñ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ Ó Ù Ô Ø Ò Ó Ô ÖÒ Ñ ÐÓÒ Ö Ó Ñ ÙÖØÓ º ÈÓ Ù Ñ ÔÓÐ Ö ÕÙ Ô Ö Ø Ñ ÒØ ÓÔÓ Ø ÚÓ ÕÙ Ø Ó Ñ ÔØ Ó Ó ØÖ Ð Ó Ú Ö¹ Ó ÕÙ ÒØÓ Ó ÔÓÐ Ö ÙÑ ÒÓ Ø٠к Ñ Ò Ú Ñ Ö ØÓ Ø Ò Ó Ô ÕÙ Ø Ó Ñ ÔØ Ó Ô Ö Ò Ö ÕÙ ÒØÓ Ö ÙÑ Ò ÔÓ Ø Ö ÓÖ º ¾ º Ç Ù Ö ÖÓ Ö Ñ Ò Ö ÓÖ Ñ ÒÓÖ Ó ÕÙ Ó Ó Ö ÙÑ ÒÓ Ñ Ö Ñ Ø ÒØ ÙÔ Ö ÓÖ Ö Ð Ø Ú Ñ ÒØ Ñ Ñ ÓÖ Ó ÕÙ Ó Ó Ù Ò ØÖ º Ç Ñ Ó ÑÙ ØÓ Ó ÑÓÒ ØÖ Ö Ñ Ø Ö ÙÑ ÒØ Ð Ò ÙÔ Ö ÓÖ ÓÖ Ñ ÐÓ Ó Ö ÓÒ Ó ÓÑÓ Ó ØÓ ØÖ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ó ÓÑ Ñ Ö ÐÑ ÒØ Ò Ø ØÙ Ò Ó ÙÑ ÓÖÑ ÔÖ Ñ Ø Ú ÓÖ Ò Þ Ó Ó Ð ÙÑ Ú Ó ÓÒ ÓÑ Ò ÕÙ ÔÖ Ñ Ö Ó ØÖ Ð Óº ÖÑ Ó Ð Ö Ñ¹ Ñ Ö Ú ÖÙØ Ö Ñ Ó Ú ÒØ ÙÑ Ð Ó ÑÙ ØÓ Ñ Ð ÒØ Ð ÔÖ ÓÔÖ Ó ØÓ Ó Ñ ÙÑ Ñ ØÖÓ Ú ÒØ ÐØÙÖ Ó ØÓ Ó Ó ÔÓÒØÓ Ú Ø ÙÔ Ö ÓÖ Ô Ò ØÖ Ð Ð º ÒÓÚÓ ÖÙÔÓ ÓÖÑÓÙ Ó Ò ÙÐ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó º ¾ º ÉÙ Ò Ó ÔÓÔÙÐ Ó Ò ÖÙÔÓ ÒÓÚÓ ÙÔ Ö ÓÖ Ö Ù Ù ÖÖ ÙÑ ÑÓ Ó ÑÔÐ Ú Ð ÖÖÓÑÔ Ù ÒØ Ó ÕÙ Ò Ó ÐÙØ Ø ÖÖ Ú Ð Ø Ú Ø ÖÑ Ò Ò Ò ÙÑ ÙÒ Ó Ò Ú ÙÓ Ö ÔÖ Ü ¹ Ø ÒØ Ò ØÖ Ð Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ú Ô ÖÑ Ò Ó Ú ÚÓº Ö Ñ Ó Ñ ÒÓ ÒÙÑ ÖÓ ÔÓÖ Ñ Ñ ÔÓ ÖÓ ÒØ Ð ÒØ Ô Ó Ö Ú Ú Ö Ù Ø Ó Ù Ò ØÖ º ¾ º ÒØ Ó ÔÓÖ ÕÙ ÕÙ ÒÞ Ñ Ð ÒÓ ÒØ Ö Ó µ Ø Ð Ö ØÙÖ ØÓÖÒÓÙ¹ Ó Ø ÖÖÓÖ Ô ÖØ Ó ÑÙÒ Óº ÌÓ Ó Ó Ò Ñ Ö Ò ÖÓÞ Ó Ø ÑÔÓ ÒØ Ö ÓÖ Ú Ñ Ô Ö Óº Ç Ö Ò Ò Ñ Ò Ø ÚÓ Ö Ó Ò Ó Ö Ñ ÖÒ ÚÓÖÓ Ô Ñ ÓÖ Ñ Ð Ó Ð ÒÓ Ó Ð Ó Ó Ø Ö Ò Ò Ó Ú Ñ ÒÚ Ó ÐÙ Ö Ö ÓÒ ØÓ Ô ÖØ ÙÐ ÖÑ ÒØ Ö Ó ÙÔ Ö Ì ÖÖ º ÔÓÖ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Þ Ö Ñ¹ Ú Ð ÒØ Ù Ù Ö Ñ ØÙ Ó Ó ÕÙ Ø Ú ÒÓ Ù ØÓÖ Ö Óº ¾ º ÓÑÔ Ö Ó Ù Ô Ò ØÖ Ð Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ö Ñ Ñ Ô Ö Ó Ó Ñ ØÓ Ó Ó ÒØ Ó º Ø Ñ ÑÓ ÙÖ Ó Ó Ù ÔÓØ Ò Ð Ú ØÓÖÒÓÙ¹ Ñ ÐÓÒ Ò Ó ÔÖÓÜ Ñ Ñ ÒØ Ú ÒØ ÒÓ ÒÓ º ÁÒ ÙÑ ÖÓ ØÖ Ó ÙÑ ÒÓ ÖÙ Ñ ÒØ Ö ÙÖ Ö Ñ Ò ÒÓÚ Ô º Ð Ñ ÔÖÓÔ Ò Ó Ò Ø ÑÓÒ ØÖ Ô ÐÓ Ù Ò ØÖ Ñ Ñ ÖÓ ÒØ Ö¹ Ñ Ö Ó Ö Ñ Ô Þ ÑÓÒ ØÖ Ö Ó Ó ØÓ Ñ Ð ÙÑ ØÙ Ó Ö ÔÙÐ Ú º Ð ÔÓ Ù Ñ Ø Ñ Ñ ÙÑ Ò Ø ÒØÓ Ñ Ò Ó Ô Ö Ö Ö Ö ÖÚ Ð ÓÒ Ñ ÓÑ Ô Ö Ó Ù Ó ÔÓ Ø Ö ÓÖ Ö Ñ ÑÙ ØÓ Ó ÓÐ ÓÒ Ö ÜÓ Ö ÓÒ Ó Ð Ó ÖØÓ Ø ÔÓ Ô Ö ÖÖ ÓÒ ÕÙ ÕÙ Ú Ñ Ñ Ô Ö ÖÚ Ö ÑÙÒ Ó Ò Ú Ó Ò Ú º ¾ º Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÓÖ Ñ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÑÓÒ ØÖ Ö ÙÑ ÔÖÓÔ Ò Ó Ò Ô Ö ÓÒ ØÖÙ Ó ÓÑÓ Ú Ò Ó Ô Ð Ö Ú Ð ÕÙ Ø Ò Ñ ÕÙ ÒØÓ ÓÒ ØÖÙ Ö Ø ÒØÓ Ù ÒÓ ØÓÔÓ ÖÚÓÖ ÕÙ ÒØÓ Ó Ö Ó Ù Ø ÖÖ Ò Ó ÑÙ ØÓ Ø ÙÒ Ð ÓÖ Ñ ÔÖ Ñ Ö Ô Ñ Ñ ÖÓ Ù Ö ÙÖ Ò Ö Ó Ò ÖÚÓÖ ÒÓ Ù Ø ÖÖ Ò Ó º Ð Ö ÒÙÒ Ö Ñ Ú Ò ÖÚÓÖ Ñ Ö Ò Ô ÖØ ÓÑÓ ÐÓ ÙÒ Ó Ö Ó Ú Ú Ò Ó ÒÓ Ó ÙÖ ÒØ Ó ÓÖÑ Ò Ó ÒÓ ØÓÔÓ ÖÚÓÖ ÒÓ Ø º ¾ º ÓÑ Ó Ô Ö Ó Ø ÑÔÓ Ó ÙÑ ÒØÓ Ò ØÙÖ Ð Ó Ò ÙÑ ÖÓ Ð Ò ÐÑ ÒØ Ö ÙÐØÓÙ Ñ ÙÑ ÓÑÔ Ø Ó Ö Ô Ð ÓÑ Ñ ÙÑ Ö Ú Ð ÔÓÖ Ù Ó ÜÓ ØÙ Ó Ó ÙÐÑ ÒÓÙ Ñ ÙÑ Ö Ø Ð ØÖÙØ Ú ÕÙ ÕÙ Ò ÕÙ ÐÓÙ ØÓ Ô º ÐÙØ ÓÒØ ÒÙ Ö Ñ Ø ÕÙ Ô Ò ÙÑ ÖÙÔÓ Ñ ÒÓ Ñ Ò Ú ÙÓ Ô ÖÑ Ò Ù Ú ÚÓº ÍÑ Ú Þ Ñ ÔÓÖ Ñ Ô Þ

6 ÔÖ Ú Ð ÙÒ ØÖ Ó Ó Ö Ú Ú ÒØ ÓÒ ØÖÙ Ù ÒÓÚÓ Ó Ù ÐÙ Ö ÓÖÑ Ö ÒÓ ØÓÔÓ ÖÚÓÖ ÙÑ Ú Þ Ñ Ö ØÓÑÓÙ ÙÑ Ü Ø Ò ÒÓÖÑ Ð Ñ Ô º ¾ º ÐÑ ÒØ ÔÓ Ñ Ò Ö Ñ Ö Ñ Ô ÕÙ Ò Ô Ð ÕÙ Ð Ó ÚÓ Ó Ò ØÖ ÔÖ ¹ ÙÑ ÒÓ Ø ÑÔÓ Ñ Ø ÑÔÓ ÔÙ Ö Ñ Ô Ö ÜØ Ò Óº Ì Ú Ö Ò ØÖ Ð ØÓ ÙÑ Ò ÔÙÐ Ó ÒÓ ÒØ Ñ ØÖÓ Ñ ÒÓ Ñ ÖØ Ó Ó ØÓ Ó Ó ÙÖ Ó ÚÓÐÙ Ó Ø Ö Ó ÔÖÓ ÙÒ ¹ Ñ ÒØ ÐØ Ö Óº Ñ Ð ÑÙÖ Ò Ñ Ø Ô Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ ÔÓÙ ÑÓÖØ ÔÓÖ ÙÑ Ó Ò Ó Ñ ÒÓ Ó ÕÙ ÒÓ Ú Þ ÒØ Ö Ò Ñ ÒØÓ Ó Ô ÒÓÚ Ñ Ð Ú ÓÖ Ñ Ñ Ñ ÖÓ º ÓÒØÙ Ó Ó ÕÙ ÓÒØ Ù Ñ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ó Ñ Ó ÕÙ Ò Ó ÙÑ Ö Ð ÑÔ Ó Ø Ò Ù ÖÚÓÖ Ò ÕÙ Ð ÙØÙÖ Ñ Ó Ñ Ó ÔÖ Ñ Ø Ø Ú ÓÖÑ Ò Óº Ñ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÖÓ Ò ØÓÖ Ö Ñ Ú Ö Ñ ÒØ Ð Ó Ö Ñ ÒØ ÕÙ Ñ Ó ØÖ Ó Ù Ø Ð Ó ÓÖ Ñ ÑÓÖØÓ ÔÓÖ ÓÐÔ Ú Ò Ó Ó Ù º Ò Ñ Ñ ÚÓÐÙ Ó Ö Ñ ÕÙ ÕÙ Ù¹ Ô Ö Ø Ó Ó º Ç Ð Ù Ó Ð Ö ÒÓ ØÓÔÓ ÙÑ ÖÚÓÖ Ú Ó ÓÐÔ Ó Ö Ö ÐÑ ÒØ Ð Ö Ó ÖÙÔÓ Ñ ÒØ Ó Ô Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ù Ò Ó Ó Ü ÑÔÐÓ Ð Ñ Ñ Ø ØÖ Ó Ö Ò Ò Ó Ñ Ð Ñ ÒØ Ð ÒØ ÑÙ ÓÙ¹ Ô Ö ÙÑ ÐÓ Ð Ø Ó Ö ØÖ ÕÙ Ð ÓÑ ØÖÓ ÐÓ Ð ÓÑ ÓÙ ÓÒ ØÖÙ Ó ÒÓÚ ÑÓÖ ÒÓ ØÓÔÓ ÖÚÓÖ ÒÓÚÓ Ö Ó Ø ÖÖ ØÖ ¹ Ó Ù Ö Ó ØÖ Ò Ø ÓÖ Ó ÒÓ Ó Ô Ö Ó Ù ØÓº ¾ º½¼ ÄÓ Ó ÔÓ Ø ÖÑ Ò Ö Ù ÙÔÐ Ú Ø Ö Ò Ø ÒØ ÐÙØ Ú Ù¹ ÓÑÓ ÔÖÓ Ò ØÓÖ ÓÖ ÙÐ Ó Ñ Ó Ó Ñ ÒØ Ö ÒØ ÑÔÓÖØ ÒØ Ò Ñ ÕÙ Ñ Ò Ö Ñ ÒÓ ÑÙÒ Ó Ø ÕÙ Ð ÔÓ ÔÓ ÓÖ Ñ Ð Ó ÔÖ Ñ ÖÓ ÒÓÚ Ô ÔÖ Ñ Ø ÕÙ ÓÒ Ø ØÙ Ù Ó ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ô Ó Ú Ø Ð ÚÓÐÙ Ó ÔÖ ¹ ÙÑ Ò º ¾ º½½ Ó Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ Ñ ÕÙ ÔÖ Ñ Ø Ñ Ó Ò Ñ ÙÑ ÓÙØÖ ÙÔÐ ¹ ÙÑ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ô ÐÑ ÒØ Ö Ø Ö Ó ØÖ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÙÑ ÙÔÐ ÕÙ Ö Ò Ö ÓÖ Ø ÒØÓ Ñ ÒØ Ð ÕÙ ÒØÓ Ñ ÒØ ¹ Ø Ñ Ñ Ù Ò Ñ ÒØÓ Ñ Ó º Ñ Ó ÙÑ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ö Ñ Ò Ö ÒØ ÓÒÕÙ Ø Ø Ú Ñ Ð ÔÖ ÓÙÔ Ó Ô Ò Ñ Ó Ø Ö ÓÑ ÕÙ Ò Ó ÓÑ Ñ ÖÒ ÐÓ Ó Ô Ö Ö Ñ ØÓ Ó Ó ÒØ Ö Ñ Ö ÔÖÓÙÖ Ö ÔÖ º Ñ Ó Ö Ø Ö Ó ØÓÖÒ Ö Ñ¹ Ó ÙÒ ÓÖ ØÖ Ó ÑÓ ÖÒ Ñ Ó º Ç Ù Ò ÒØ Ù Ö Ñ Ö Ó ÙÐ Ò Ñ ÕÙ ÒØ ÓÑ Ù Ð Ñ Ù Ú ÙÒ Ò ÖÙØ ØÖÓÔ ÓÒ Ö ØÓÑ Ö Ñ Ù Ú ÙÑ ÑÓ Ó ÑÙ ØÓ Ñ Ð ÒØ Ó ÕÙ Ð ÓÑ Ü Ó ¹ ÕÙ Ð Ö Ñ Ó ÕÙ Ð Ö Ñ ÓÑ Ó Ø ÔÓ Ñ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ó Ñ Ó ÕÙ Ø Ö ÓÖ Ö Ñ Ø ÒØ Ñ ÓÒ ÕĐÙ Ò Óº ¾ º½¾ Ñ ÔÓ Ö ÔÖÓÒØ Ñ ÒØ Ô Ö Ó ÕÙ Ó ÓÑ Ñ Ó Ñ Ó Ø Ó Ú ÒÙÐ Ó Ô Ò Ô ÐÓ ØÓ ÔÖÓÚ Ö Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÙÑ ØÖ Ó Ò ÕÙ Ð ÓÒØ Ù Ó Ò Ñ ÒØÓ ÓÒÓÑ Ø ÒØ Ó Ô Ö Ñ Ó ÓÑ Ù Ù ÕĐÙ ÒØ Ô Ö Ó Ó Ô Ö Ò Ö ÓÖ Ø ÒÓÙ¹ ÔÖÓ ÙÞ Ö Ó Ø ÔÓ ÑÓ ÖÒÓ Ñ Ó Ù ÒÓ Ô ÒÞ ÓÖ Ð ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ô Ö ÙÔ Ö ÓÖ ÓÙ Ø Ò Ó ÓÒØ ÒÙ Ö Ð Ò Ò Ó ÕÙ ÚÓÐÙ Ù Ø Ó ÔÖ ÓÔÖ Ó ÓÑ Ñº ¾ º½ Ç ÓÑ Ñ ÑÓ ÖÒÓ Ó Ñ Ó Ú Ö Ñ Ñ Ñ ØÖ Ó Ô Ñ Ò Ó Ó Ñ ÑÓ Ô º Ç Ò ØÖ Ó ÓÑ Ñ Ò Ö Ñ Ð Ò Ñ ÙÔ Ö ÓÖ Ó Ö Ñ Ò ÒØ Ð ÓÒ Ó ØÖ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÒÕÙ ÒØÓ Ó Ñ Ó ÑÓ ÖÒÓ Ü ØÙ Ò Ó ÖØÓ Ø ÔÓ ÔÖ Ü Ø ÒØ Ð ÑÙÖ Ó Ñ Ó ÓÙØÖ Ö ØÙÖ Ó Ñ ÑÓ Ò ÖÓµ Ó Ò ÒØ Ó Ð Ò Ö ÓÖ ÖÙÔÓ Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÙÑ ÙÔÐ ÕÙ Ó Ö Ú Ú Ù Ô Ò ÔÓÖÕÙ ÓÒ Ù Ñ ÙÑ Ö Ó Ù Ø ÖÖ Ò Ó ÓÑ ØÓÕÙ Ð Ñ ÒØÓ ÔÓÖ Ñ Ù Ñ Ò ÙÖ ÒØ Ó ÙÐØ ÑÓ ÓÑ Ø ÖÖ Ò Ó Ù ØÖ Ó Ò Ó Ô Ò ÔÓ ÕÙ Ó Ø Ð Ú Ñ Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ó Ñº ¾º Ç ÈÖ Ñ Ø ¾ º½ Ê ÑÓÒØ Ò Ó ÓÖ Ó Ò Ñ ÒØÓ Ó Ñ Ó ÙÔ Ö ÓÖ ÙÑ Ñ Ó ÙÑ Ñ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ð Ö ØÖ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó Ò Ñ Ö Ñ ÙÑ ÓÖ Ñ

7 ÒÙ Ø Ø Ò Ñ Ò Ñ ÒÓ Ô ÐÓ ÒÓ Ù ÓÖÔÓ Ó ÕÙ Ó Ù Ô Ò ÑÙ ØÓ ÓÚ Ò Ò Ø Ö Ñ Ñ Ò Ö Ö ØÓ º Ç Ù Ò ØÖ Ú Ñ ÔÖ Ò Ó Ò Ö ÓÑ Ô ÖÒ ØÖ Ö Ñ ÔÖ Ñ Ø Ñ Ó Ô ÖÑ Ò Ö Ñ Ö ØÓ Ó ÔÖ Ò Ô Óº Ð Ø Ò Ö Ñ ÙÑ ÐØÙÖ Ñ ÙÑ Ñ ØÖÓ Ñ Ó Ù Ö ÙÐØ Ö Ñ Ñ ÓÖ Ñ ÓÑÔ Ö Ó ÓÙØÖÓ Ò Ñ Ñ ØÖ Óº Ë Ñ ÕÙ ÓÙÚ Ñ ÔÖ Ò Ó ÑÙ ØÓ Ó ÓÑÙÒ Ö ÙÑ ÓÑ Ó ÓÙØÖÓ ÔÓÖ Ñ Ó Ò ÓÒ Ð ÒÙÒ ÓÖ Ñ Ô Þ Þ Ö Ó Ù ÔÓÚÓ ÓÑÔÖ Ò Ö ÒÓÚÓ Ñ ÓÐÓ º ¾ º¾ ÉÙ Ò Ó Ø Ò Ñ Ö ÕÙ ØÓÖÞ ÒÓ Ð Ù Ö Ñ ØÖ Ó Ò Ó Ô Ö Ó Ó Ø Ô Ö Ö Ö Ù ÔÖ ÓÔÖ Ñ Ð Ø Ð Ö ÒÓÚ Ô ÔÖ Ñ Ø º ÒÓÚ Ö ØÙÖ Ó ÑÙ ØÓ ÔÖÓÔÖ Ñ ÒØ ÒÓÑ Ò ÔÖ Ñ Ø ÕÙ Ð ÓÖ Ñ Ó Ò ØÖ Ò Ñ Ö ØÓ Ñ ØÓ ÔÖ ÓÔÖ Ñ Ð ÙÑ Ò º ¾ º Ñ Ó ÕÙ Ó ÔÖ Ñ Ø Ú Ö Ñ ÓÙÔ Ö ÙÑ Ö Ó Ó Ø Ó Ø Ô Ò Ò ÙÐ Å ÓÔÓØ Ñ ÕÙ Ò Ó ÒØ Ó Ð ÔÖÓ Ø Ú Ø Ó Ñ Ö Ó ÙÐ ÒÕÙ ÒØÓ ØÖ Ó Ñ ÒÓ ÒØ Ð ÒØ Ñ ÒØ Ñ Ñ ÒØ Ö Ð ÓÒ Ú Ú Ñ Ò ÔÓÒØ Ô Ò Ò ÙÐ Ø Ð Ò Ñ Ö Ò Ð Ø º ¾ º Ç ÔÖ Ñ Ø Ö Ñ Ñ ÙÑ ÒÓ Ñ ÒÓ Ò Ñ Ó ÕÙ Ó Ù ÔÖ ÓÖ Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó º ÔÖÓÔÓÖ Ó Ó ÕÙ Ð ØÓ ÒÓÚ Ô Ö Ñ ÑÙ ØÓ Ñ Ð ÒØ Ö ÙÑ Ò ÔÖ Ñ Ø Ú º Ç Ø ÔÓ Ñ Ó Ô ÙÑ ÒÓ Ú Ñ¹ ÒÚÓÐÚ Ó ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ö ØÙÖ ÔÓ Ñ Ò Ö Ñ ÑÓ ÓÖÖ Ö Ø Ó Ñ ÕÙ ÒØÓ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ó Ù Ò ÒØ ÙÑ ÒÓ ÔÓ Ø Ö ÓÖ º Ð Ò ÓÒ Ö Ñ ÕÙ ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ú Ò ÖÚÓÖ Ñ ÓÖ ÓÒØ ÒÙ Ñ Ö ÓÖÖ Ö Ó ØÓÔÓ ÖÚÓÖ ÔÓÖ Ñ ÙÖ Ò ÒÓ Ø ÔÓ ÓÑÓ Ó Ù Ò ØÖ ÔÖ Ñ ¹ Ø ÚÓ Ø Ú Ñ Ø ÒØ Ù ØÓ Ó Ñ Óº Ç Ù Ó Ö ÒØ Ù Ñ Ó ÑÙ ØÓ Þ Ô Ö ÒÚÓÐÚ Ö Ô Ö Ö Ð Ò Ö ÒØ ÒÓ ÒØ ÒØÓ Ò Ò Ó ÔÓ Ù Ñ Ñ ÒØ ÕÙ ÔÙ Ñ Ö Ö ÐÑ ÒØ Ñ ÙÑ Ò º ¾ º Ñ ÓÖ Ô Ð Ù Ò ØÙÖ Þ ÑÓ ÓÒ Ð Ó ÔÖ Ñ Ø Ö Ñ ÔÓÙÓ Ó Ù ÒØ Ô Ó Ð ÑÓÒ ØÖ Ú Ñ ÔÓ Ù Ö Ø Ò Ò ÓÑÓ ÕÙ Ñ ÙÑ Ò Ñ ØÓ Ù ÔÖÓÔ Ò Ó º Ö Ñ ØÓ Ò Ñ ÔÐ Ò Ó ÙÔ Ö ÓÖ Ð Ò Ò Ó Ñ ØÙÖ Ó Þ ÒÓ ÔÖÓ¹ Ü Ñ Ñ ÒØ Ø Ò Ó ÙÑ ÜÔ Ø Ø Ú Ú Ò ØÙÖ Ð Ñ Ö ÕÙ Ö ÒØ ÒÓ º Á ØÓ Ð ÔÓ Ñ Ø Ö ÐÓÒ Ú Ø Ú Ñ ÑÓÖØ Ò ØÙÖ Ñ Ò ÕÙ Ð ÔÖ Ñ Ø ÚÓ ÔÓÙÓ Ò Ñ Ø Ò Ñ ÙÑ ÑÓÖØ Ò ØÙÖ Ð ÐÙØ Ô Ð Ü Ø Ò Ö ØÓ Ó ÑÙ ØÓ ÒØ Ò º ¾ º ÒØ Ó ÔÓ ÕÙ ÒÓÚ ÒØ Ö Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó Ö Ò Ó Ö Ú ÒØ ÙÑ Ñ Ð ÒÓ ÓÖ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ó ÔÖ Ñ Ø Ù Ø Ñ ÒØ Ö Ö Ñ Ù Ö ØÙÖ ÒÓØ Ú Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÙÑ ÒÓ Ú Ö ÖÓ º ¾ º Ñ Ó ÕÙ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ú Ò Ó Ó Ø ÔÓ ÒÓÖØ ¹ Ñ Ö ÒÓ Ð ÑÙÖ Ö Ñ ÓÖ Ñ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó ÔÓÖ Ù Ú Þ ÔÖÓ ÙÞ Ö Ñ Ó ÔÖ Ñ Ø ÙÔ Ö ÓÖ ÕÙ ØÓÖÒ Ö Ñ Ó Ò ØÖ Ñ ØÓ Ö ÙÑ Ò ÔÖ Ñ Ø Ú º ØÖ Ó ÔÖ Ñ Ø Ö Ñ Ó ÙÐØ ÑÓ Ú ÒÙÐÓ Ú Ø Ð Ò ÚÓÐÙ Ó Ó ÓÑ Ñ Ñ Ñ Ñ ÒÓ ÒÓ Ñ Ð ÒÓ Ò Ñ ÙÑ ÙÒ Ó Ò Ú ÙÓ ØÖ Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ó Ö Ú Ú Ùº ¾º Ç ÈÖ Ñ ÖÓ Ë Ö ÀÙÑ ÒÓ ¾ º½ Ó ÒÓ ½ º º Ø Ó Ò Ñ ÒØÓ Ó Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÙÑ ÒÓ ÓÒØ Ñ¹ Ü Ø Ñ ÒØ ½ ÒÓ º ¾ º¾ Ó Ö ÒÓØ Ú Ö Ñ Ú Ö ÖÓ Ö ÙÑ ÒÓ º ÈÓ Ù Ñ ÔÓÐ Ö ÙÑ ÒÓ Ô Ö ØÓ ÓÑÓ Ó Ø Ú Ö Ñ ÑÙ ØÓ Ó Ù Ò ØÖ Ø Ò Ñ Ô Ø Ó Ô Ö ØÓ ÕÙ ÒØÓ Ó Ö ÙÑ Ò ØÙ º Ð Ò Ú Ñ ÓÖÖ Ñ Ò Ú ÖØ Ð Ò Ó Ö Ñ ØÖ Ô ÓÖ ÙÒ Ó ÖÖ Ö ÓÑ Ó Ó Ö Ò Ó Ô Ú Ô Ö Ó ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ º ÉÙ Ò Ó Ó Ô Ö Ó Ó Ð Ú Ú Ó ØÓÔÓ ÖÚÓÖ Ð Ù Ñ Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ Ó ÙÑ ÒÓ Ó Ó Ö Ñº Ð Ð Ö Ñ ÙÑ ØÖÓÒÓ ÙÑ ÖÚÓÖ ÓÑÓ ÙÑ ÙÖ Ó Ò Ó ÓÑÓ Ö Ñ Ó Ô ÒÞ ÓÙ Ó ÓÖ Ð Ô Ò ÙÖ Ò Ó¹ ÔÙÐ Ò Ó ÒÓ

8 Ð Ó º ¾ º ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÙÑ ÒÓ Ó Ò ÒØ Ð µ Ð Ò Ú Ñ ÔÐ Ò Ñ ØÙÖ Ó ÓÞ ÒÓ ÔÓ Ù Ñ ÙÑ ÔÓØ Ò Ð ÐÓÒ Ú Ö Ø ÒØ ÒÓ ÒÓ º ¾ º ÅÙ Ø ÑÓ Ó ÒÓÚ ÐÓ Ó ÙÖ Ö Ñ Ò ÙÑ ÒÓ Ñ Ó º Ð ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ñ Ñ Ö Ó ÔÓÖ Ó ØÓ Ø ÒØÓ ÕÙ ÒØÓ ÔÓÖ ÓÙØÖÓ Ö ÑÓÒ ØÖ Ö Ñ Ø Ö ÙÑ Ú ÓÒ Ö Ú Ðº Å Ó Ú Ò Ó Ñ ÒÓØ Ú Ð ÒÓ ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÑÓ ÓÒ Ð Ó Ó Ô Ö Ñ ÒØÓ Ù ØÓ ÙÑ ÖÙÔÓ ÒÓÚÓ ÒØ Ñ ÒØÓ Ö ÐÑ ÒØ ÙÑ ÒÓ Ó ÖÙÔÓ ÓÖ Ó Ö Ò Ò Ó Ó Ö Ô ØÓ Ö Ú Ö Ò ÙÑ Ð Ø Ñ ÑÓ ÙÑ ÓÖÑ ÔÖ Ñ Ø Ú Ö Ø Óº Ç Ñ Ó ÓÑ Ó ÒÓÖ Ò ÕÙ ÒØÓ Ó Ò ÓÑ ÒÓ Ò ØÙÖ Ø Ú Ô Ö Ö Ò Ñ ÒØÓ Ö Ð Ó ÔÖ Ñ Ø Ú º ¾ º Æ Ó Ô Ò Ø ÒØ Ñ ÒØÓ ÙÑ ÒÓ Ñ Ò Ø Ö Ñ¹ Ò ÙÑ ÒÓ ÔÖ Ñ Ø ÚÓ Ñ ÑÙ ØÓ ÒØ Ñ ÒØÓ Ñ ÐØ Ñ ÒØ ÚÓÐÙ Ó Ø Ú Ö Ñ Ø Ñ Ñ ÔÖ ÒØ Ò Ù ÓÖÑ ÖÙ ¹ Ñ ÒØ Ö º Ð Ö Ñ Ð Ú Ñ ÒØ ÓÒ ÓÖ Ô Ú Ö ÓÒ Ö ÔÖÓÚ Ó Ñ ÓÑÓ ÓÒ ÒØ ÙÑ ÑÓ Ó Ñ ÒØÙ Ó Ó ÑÓÖ Ó Ó Ú Ò Ò Ø Ò Ó Ø Ñ Ñ ÒØÙ Ñ ÒØ Ù ÔØ Ú Ó ÒØ Ñ ÒØÓ Ó ÙÑ º ¾ º ÔÖ Ñ ÖÓ Ö ÙÑ ÒÓ ¹ Ó Ñ Ó ¹ ÓÖ Ñ ÙÑ Ö Ò ÔÖÓÚ Ó Ô Ö Ó Ù ÔÖÓ Ò ØÓÖ ÔÖ Ñ Ø º Ð Ö Ñ Ø Ó ÙÖ Ó Ó Ú ÒØÙÖ ÖÓ ÕÙ ÕÙ Ô Ö Ö Ñ Ù Ú Ñ Ú Ö Ó Ó ÒØ Ó Ù Ó ØÓ ÒÓ º ÓÑÓ Ò Ó ÔÓ Ü Ö Ö Ð Ø Ú Ñ Ø ÒØ Ñ Ö Ó ÓÑ ØÖ Þ Ò ÔÓ Ñ ÕÙ Ø Ò Ñ ÓÞ ÒÓ º ¾ º ÅÙ ØÓ Ó ÔÖ Ò Ö Ñ ÓÑÙÒ Ó Ú Ö Ð Ò Þ ÒÓ Ú Ñ Ö Ó Ô Ö Ó Ó ÙÑ Ð Ò Ù Ñ Ò Ô Ð ÚÖ ÕÙ ÒÕĐÙ ÒØ Ú Ñ Ô Ö Ó Ó Ñ ÑÙ ØÓ ÜÔ Ò Ó Ø Ò ÓÑÙÒ Ó ÔÖ Ñ Ø Ú Ó Ù Ò ØÖ º ÌÓ Ú ÔÓÖ Ñ ÕÙ Ø ÒØ Ñ Ð Ò Ó ÓÖ Ñ Ô Þ Ò Ò Ö Ó Ù ÔÖÓ Ò ØÓÖ Ò Ó ÙÑ ÔÓÙ Ô Ð ÚÖ Ò Ñ ÓÐÓ ÒÓÚÓ º ¾ º ÉÙ Ò Ó Ø Ò Ñ Ö ÒÓÚ ÒÓ Ô Ú Ñ Ö Ó ÜÓ Ñ ÙÑ ÐÙÑ ÒÓ Ó Ð Ø Ú Ö Ñ ÙÑ Ö Ð ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ ÑÓÖ Ú Ðº ÌÓ ÒØ Ð Ò Ð Ø Ø ÓÒ Ñ ÍÖ ÒØ ÒÐÙ Ò Ó Ù ÔÖ ÓÔÖ Ó Ø Ú Ñ ÔÖ ÒØ ÓÑÓ Ó ÖÚ ÓÖ ØÖ Ò Ó ÒÓÒØÖÓ ÑÓÖÓ Ó Ó Ñ Ó¹ º Æ Ñ ÑÓÖ Ú Ð Ð Ö Ñ Ó ÒØ Ò Ñ ÒØÓ Ú Ú Ö Ñ ÙÒØÓ ÙÑ Ô Ö Ó ÓÙØÖÓ Ó ÔÖ Ñ Ö ÙÑ Ö ÓÖ Ó ÕÙ Ò ÐÑ ÒØ ÙÐÑ ÒÓÙ Ò Ó Ô ÖØ Ö Ò ÓÒ Ò Ó Ó Ù Ñ Ð ÒØ Ò Ñ Ò Ö ÓÖ Ò Ó Ò Ö Ó ÒÓÖØ Ñ Ð Ò Ó ÕÙ Ø Ú Ñ Ñ ÙÒ Ò Ó Ö ÙÑ Ò º ¾ º Ñ ÓÖ Ø Ú ÑÓ ØÓ Ó Ö Ò Ñ ÒØ ÔÖ ÓÙÔ Ó ÓÑ Ó ÕÙ ÕÙ Ð Ó Ô ÕÙ ÒÓ ÐÚ Ò Ø Ú Ñ ÔÐ Ò Ò Ó Ò Ó Ö ÑÓ ÑÔÓØ ÒØ Ô Ö ÓÒØÖÓÐ Ö Ó ØÖ Ð Ó Ù Ñ ÒØ Ò Ó Ò Ó Ò Ù Ò ÑÓ ¹ Ò Ñ ÔÓ Ö ÑÓ Ò Ù Ò Ö ¹ Ö ØÖ Ö Ñ ÒØ Ù Ó ØÓ Ú ÒØÖÓ Ó Ð Ñ Ø Ô ÖÑ Ú ÙÒ Ó ÔÐ Ò Ø Ö Ò Ó Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î ÙÒØÓ ÓÑ Ó ÒÓ Ó ÓÐ ÓÖ ÓÖ ØÓ Ó ÓÒ Ô Ö ÑÓ Ô Ö ÓÒ ÙÞ Ö Ó Ñ Ó ÙÑ ÒÓ Ô Ö Ó ÒÓÖØ Ô Ö ÑÙ ØÓ Ø ÒØ Ó Ù ÔÓÚÓ Ô ÐÙ Ó Ò Ô Ö ÐÑ ÒØ Ø ÒØ ÖÚÓÖ º Ñ Ñ Ö Þ Ó ÓÐ ÔÖ ÓÔÖ ÒØ Ð Ò Ð Ó Ñ Ó Ñ Ö Ö Ñ Ú Ó ÒÓ ÙÔ ÖÚ Ó Ð Ñ Ö Ö Ñ Ñ Ö Ó Ó ÒÓÖØ Ô Ö ÙÑ Ö Ó Ô ÖØ ÓÒ Ô Ö Ñ ÔÓ Ð Ö Ó ÓÐ Ó ÕÙ Ú Ö Ó Ñ Ò Ñ ÓÑ Ó Ù Ô Ö ÒØ Ò Ö ÓÖ ØÖ Ó ÔÖ Ñ Ø º ¾ º½¼ ÈÓÙÓ ÒØ Ô ÖØ Ó Ù Ð Ö Ò ÓÖ Ø Ð Ô Ö Ö Ñ Ù Ñ Ñ ÙÑ Ø ÕÙ Ó Ó º Ò ÕÙ Ò Ó ÔÓ Ù ÒØ Ð Ò Ð Ð Ø Ò ÙÑ ØÓ Ñ Ñ ÖÓ ÓÒ ÒÓ ÙÑ ÓÖ Ñ Ð Ú Ô ÐÓ Ù Ð Ó Ø Ñ Ñ ÒØ Ù Ù Ú Ò Ø ÒØ Ø Ú ÐÚ Ö Ó Ñ Ö Ú Ð Ó Ó Ô Öº Ó Ù Ö Ó Ò Ó Ó Ñ Ú Ó ÔÓ Ð ÓÒØ Ú Ó Ò Ñ Ó Ø ÕÙ Ó Ô ÓÑ Ö ÓÖ Ó Ô Ö Ô ÓÖ Ó ÒÚ ÓÖ ÓÖÖ Öº ¾ º½½ ÄÓ Ó ÔÓ ÓÚ Ñ Ð Ò ÓÒÓÙ Ó Ù ÓÑÔ Ò ÖÓ Ô Ö ÙÒ Ö Ö ÙÑ Ò Ó Ù Ô ÔÖ Ñ Ø ÓÙ ÓÒ ÓÐ Ó ¹ ÓÑ Ó ÓÖ Ó Ô Óº Ê Ù Ú ¹ ÓÑ Ö Ñ ÑÓ ÕÙ Ò Ó ÓÑ Ö ØÖ Þ Ð Ô ÐÓ Ù ÓÙØÖÓ Ð Ó º Ì Ò Ó Ô Ö Ó Ù Ö Ð ÒØ ÔÖÓ Ò Ú Ò Ó Ô Ö Ò Ö Ú Ú ÒØÖ Ó Ù Ñ Ð ÒØ ÓÑÙÒ Ñ Ð Ú ÓÙ Ô Ð ¼

9 ÓÖ Ø Ó Ø Ó ÔÓÖ Ó Ó Ø Ò Ó ÓÐÔ Ó Ø ÑÓÖØ º ¾º ÚÓÐÙ Ó Å ÒØ ÀÙÑ Ò ¾ º½ Æ Ó Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ñ ÍÖ ÒØ Ô ÑÓ ÔÓÖ ÙÑ ÐÓÒ Ú Ð ÙÑ Ô Ö Ù ¹ Ó Ó Ñ ÕÙ Ò ÐÑ ÒØ ÔÐ ÒØ ÑÓ Ó ÔÐ Ñ Ú Ò Ù ÔÐ Ò Ø Ö Ñ Ò ØÙÖ ÐÑ ÒØ Ø ÕÙ Ó Ô Ö Ñ ÒØÓ Ó ÔÖ Ñ ÖÓ Ö Ö ÐÑ ÒØ ÒØ Ð ÒØ ÚÓÐ Ø ÚÓ ØÖÓÙÜ ¹ ÒÓ ÙÑ Ö Ò Ð Ö ÙÑ Ø Ó ÙÔÖ Ñ º ¾ º¾ ÓÑÔ Ò ÑÓ Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ñ ÒØ Ð Ó Ñ Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ó ÖÚ Ó Ó ÙÒ Ó¹ Ò Ñ ÒØÓ Ó Ø Ô Ö ØÓ Ù ÒØ Ñ ÒØ Ø Ò Ó ÍÖ ÒØ Ò ÔÓ ÒÓ Ó ÔÐ Ò Ø º ÙÖ ÒØ Ó ÐÓÒ Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó Ú ÔÐ Ò Ø Ö Ò Ò Ú Ñ Ò ¹ ØÖ ÓÖ Ñ ÒØ Ø Ñ ÑÔÖ Ö ØÖ Ó Ù Ð Ö ÒØ ÓÒØ Ø Ö Ô Ó Ö ÖÓ Ñ ÜÔ Ò Ó Ù Ú Ö ØÙÖ Ò Ñ ÔÖÓ Ö Ú Ñ ÒØ ÙÔ Ö ÓÖ º ¾ º ÔÖ Ò Ô Ó Ô Ò Ó Ô Ö ØÓ ÒØÙ Ó ÔÓ ÙÒ ÓÒ Ö ÒÓ ÓÑÔÓÖØ Ñ ÒØÓ Ò Ø Ò¹ ØÓ Ö ÜÓ Ú Ò Ñ Ð ÔÖ ÑÓÖ Ðº ÓÑ Ö Ò Ó Ó Ø ÔÓ Ñ Ð Ú Ó Ó Ô Ö ØÓ ÓÑÔÖ Ò Ó ØÓÖÒÓÙ¹ Ô Þ ÓØ Ö Ø Ö ØÙÖ ÓÑ Ú Ó Ó ÔÓÒØ Ò º Å Ø Ö Ó ÖÚ ÑÓ Ó Ô Ö ØÓ ÓÖ Ñ ÒØÖ Ö Ñ Ó Ó Ò Ñ Ñ ÚÓÐÙ Ó Ö Ð¹ Ñ ÒØ ÒÚÓÐÚ Ñ ÙÑ ÓÖÑ Ò Ô ÒØ ÙØÓÓÒ Ò ÔÖÓØ Óº ÔÓ Ó Ô Ö Ñ ÒØÓ Ó ÖÙÔÓ Ñ Ñ ÖÓ Ò Ó Ó ÖÚ ÑÓ Ó Ô Ö ØÓ Ó ÓÒ Ñ ÒØÓ Ñ Ò Ø Ò Ó¹ Ñ Ñ Ö ÒØ º ÚÓÐÙ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ Ñ Ð Ú Ó ØÖÓÙÜ ÙÒ Ó Ó Ô Ö ØÓ Ó ÓÒ Ð Ó ÓÑ Ó Ö Ñ ÒØÓ Ö ÙÐØ ÒØ Ó Ò Ø ÒØÓ ÖÙÔÓ ÓÑ Ó ÓÑ Ó Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó Ð ÔÖ Ñ Ø ÚÓº ¾ º ÈÖÓ Ö Ú Ñ ÒØ ÓÑ Ó ÒÚÓÐÚ Ñ ÒØÓ Ó Ñ Ñ ÖÓ ÔÖ ÙÖ ÓÖ Ñ Ù ÓÑ Ó Ó Ñ Ñ ÖÓ ÒØ ÖÑ Ö Ó Ó ÔÖ Ñ Ø Ø Ò ÑÓ Ó ÖÚ Ó Ó ÖÚ Ó ÑÔÐ Ñ ÒØ Ó Ó ÔÖ Ñ ¹ ÖÓ ÒÓ Ù ÒØ º Å ÒÙÒ Ó Ó Ô Ö ØÓ Ù ÒØ Ö Ø ÒØ Ó Ñ Ð Ú Ó Ñ Ò ØÖ ÓÖ Ñ ÒØ Ú Ñ Ó Ô Þ ÒØÖ Ö Ñ ÙÒ Ó ÒÓ Ø ÔÓ Ñ ÒØ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö ÍÖ ÒØ º ¾ º ÁÑ Ò Ó ÒÓ Ó Ù ÐÓ ÙÑ ¹ Ó Ó Ñ Ó Ø Ú Ñ ÓÑ Ö Þ ÒÓ ¹ ÕÙ Ò Ó Ó Ô Ö ØÓ ÓÖ Ó Þ Ó Ù ÔÖ Ñ ÖÓ ÓÒØ ØÓ ÓÑ Ñ ÒØ Ñ Ñ ÔÓÙÓ ÔÓ ÓÑ Ó Ñ Óº Ë ÑÓ ÕÙ Ð Ó ÑÙ ØÓ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ñ ÒØ ÙÑ Ò ÔÖÓÜ Ñ Ú ¹ ÙÐÑ Ò Ò ÕÙ Ò Ó Ö ÙÑ ÒÓ ÔÓ Ð Ò ÐÑ ÒØ Ö ÓÐÚ Ö Ñ Ñ ÓÒ ÕĐÙ Ò Ó Ô Ò Ñ ÒØÓ Ñ Ø Ø ÚÓ Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ô ÖØ Ö Ú Ö Ô Ö Ó ÒÓÖØ ÒØ Ó Ó Ô Ö ØÓ ÓÖ ÓÑ ÓÙ ØÙ Ö Ñ ÍÖ ÒØ Ò Ù ÕÙ Ó Ö ÓÒ ÓÖ ÓÑÓ Ñ ÒØ ÙÑ Ò º ¾ º ÀÓÙÚ ÙÑ ÒÓÚ Ñ Ø ÓÖ Ñ ÑÓ Ð Þ Ó Ó Ø Ô Ö ØÓ Ù ÒØ Ñ ÒØ º Ø Ú ÑÓ Ó ÜÔ Ø Ø Ú ÓÑÔÖ Ò ÑÓ ÕÙ ÔÖÓÜ Ñ Ú ÓÖ ÐÓÒ Ñ ÒØ Ù Ö ÑÓ ÕÙ Ø Ú ÑÓ ÒÓ ÙÑ Ö Ð Ö Ð Þ Ó Ó ÒÓ Ó ÓÖ Ó ÔÖÓÐÓÒ Ó Ô Ö ÒÚÓÐÚ Ö Þ Ö ÚÓÐÙ Ö Ñ ÍÖ ÒØ Ö ØÙÖ ÓØ ÚÓÒØ º ¾º Ç Ê ÓÒ Ñ ÒØÓ Ó ÅÙÒ Ó ÓÑÓ Ë Ò Ó À Ø Ó ¾ º½ Æ Ó Ò Ó Ø Ú ÑÓ ÕÙ Ô Ö Ö ÑÙ ØÓº Ó Ñ Ó¹ ÒÓ Ù ÒØ Ó Ù Ó Ñ Ó ÓÒØ Ù Ó Ø Ø Ò Ð ØÖ Ò Ñ Ó Ó Ò Ó ÖÙ ØÓ Ó ÙÒ Ú Ö Ó ÒÓ ÓÓ Ö Ô Ó ÔÐ ¹ Ò Ø Ö ÍÖ ÒØ º Ø Ú ÑÓ ØÓ Ó Ú ÒØ Ñ ÒØ Ø Ó ÓÑ ÓÑÔÖ Ò Ó Ñ Ò Ò ÙÑ Ö Ò ÓÒØ Ñ ÒØÓ Ñ ÕÙ Ø ÑÙÒ Ó Ö ÙÑ Ø Ó ÜÔ Ö Ñ ÒØÓ Ú Ò Ó Ø Ò ÑÓ Ñ ÒÓÖ ÓÑÓ Ü Ø Ñ ÒØ Ö ÑÓ Ò ÓÖÑ Ó Ó Ö Ó Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ú Ö Ú ÒØ Ð ÒØ ÒÓ ÔÐ Ò Ø º Å Ò Ó Ô ÖÑ Ò ÑÓ Ò ÜÔ Ø Ø Ú ÔÓÖ ÑÙ ØÓ Ø ÑÔÓº Ó Ø Ö ÖÓ ÔÓ Ù Ó Ñ Ó ÒØ ÕÙ Ó ÓÖÔÓ Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ô ÖØ ÓÙ Ó Ö Ò Ó Æ ÓÒ Ô Ö Ó Ø Ð Ñ ÒØÓ Ò Ð Ó ÖÙ ØÓ ÔÐ Ò Ø Ö Óº ½

10 ¾ º¾ Ó ÙÑ Ñ ÑÓÖ Ú Ð Ñ ÍÖ ÒØ ÕÙ Ò Ó Ó ÒÓ Ó Ô ÕÙ ÒÓ ÖÙÔÓ Ö ÙÒ Ù¹ Ô ÖØÓ Ó Ô ÓÐÓ ÔÐ Ò Ø Ö Ó ÓÑÙÒ Ó Ô Ð Ö Ù ÔÖ Ñ Ö Ñ Ò Ñ Ë ÐÚ Ò ØÓÒ Ó Ö Ó ÖÙ ØÓ Ñ ÒØ Ö ÒØ Ñ ÒØ Ø Ð Ó ÒÓ ÔÐ Ò Ø º ÔÖ Ñ Ö Ñ Ò Ñ Ø Ô ÐÓ ÓÑ Ò ÒØ Ó ÓÖÔÓ Ó Ö Ò Ó Þ ¾ º Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ñ ÍÖ ÒØ ¹ Ë Ù Ó ÌÖ Ò Ñ Ø ÑÓ ÖØ Þ Ó Ö Ò Ù ÐÓ Ñ Ë ÐÚ Ò ØÓÒ Ñ ÒØ Ñ Â ÖÙ Ñ Ñ ÓÒÖ Ó Ö ØÖÓ Ò ¹ ÒØÖ Ð Æ ÓÒ Ó Ò Ð Ü Ø Ò Ñ ÍÖ ÒØ Ñ ÒØ ÓÑ Ò ÚÓÒØ º Ó ÔÖÓÔÓ Ø Ó Ñ Ó Ô ÖØ Ö Ò Ö Ó ÒÓÖØ ÓÐ Ö¹ Ù ÔÖÓ Ò Ó Ù Ò ØÖ Ò Ö ÓÖ ÓÙ Ö ØÖ º ÔÖ Ñ Ö Ó Ñ ÒØ ¹ Ó Ø ÔÓ ÙÑ ÒÓ Ñ ÒØ ¹ Ñ ÍÖ ÒØ ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ Ø Ð Ó ÖÙ ØÓ ÓÑÙÒ Ó ÔÓÖ Ñ Ó Ó ÕÙ Ð Ñ Ò Ñ Ò Ð Ö ÓÒ Ñ ÒØÓ Ø Ò Ó ØÖ Ò Ñ Ø º ¾ º Ñ Ù ÔÓÖ ÒÓÚÓ ÖÙ ØÓ Ú Ö Ñ Ó ÙÑÔÖ Ñ ÒØÓ Ó ÐØ ÑÓ ÒØ ÓÒØ Ò Ó Ò ØÖÙ Ó Ô Ö Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ö ÒØ ÔÖÓ Ò Ó¹ÒÓ ÒØ Ö Ö Ö ÒÓ ÑÓ ÐÓ Ú ÕÙ Ø Ò ÑÓ Ø Ð Óº ÓÑÓ Ò ØÖÙ Ó Ò Ó ÒØ ÖÚ Ö ÒÓ ÙÒØÓ Ó ÔÖÓ Ö Ó Ù¹ Ñ ÒÓº Æ Ó Ú Ö Ò Ö Ó ÕÙ Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ø Ò Ñ Ð ÙÑ Ú Þ ÒØ Ö Ö Ó Ö ØÖ Ö Ñ Ò Ñ ÒØ Ò Ö Ð Þ Ó Ò ØÙÖ Ð Ó ÔÐ ÒÓ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó ÔÐ Ò Ø Ö Ó ÔÓ Ò Ó Ò Ó Ó Þ ÑÓ º ÓÒØÙ Ó Ø ÔÓ ÒÓ Ú Ó Ô ÖÑ Ø Ó Ñ Ò ÔÙÐ Ö Ó Ñ Ó Ñ ÒØ Ô Ö ÔÖÓØ Ö Ó ÔÐ Ñ Ú Ø Ð ÙÑ ÑÓ Ó Ô Ð Ö ÙÔ ÖÚ Ó ÜØÖ ÓÖ Ò Ö Ñ ØÓØ ÐÑ ÒØ Ò ØÙÖ Ð ÕÙ Ú Ó Ö Ö ÓÒØ ÒÙ º ¾ º Ø Ó ÐÓ Ó Ó ÐØ ÑÓ Ø Ò Ñ Ø ÖÑ Ò Ó Ð Ö Ð Ñ Ò Ñ Ä Ù Ö ÒØ Ó Ó Ö ÒÓ Ó Ø Ñ Ë Ø Ò ÓÑ ÓÙ ÒØÖ Ö ÒÓ ÔÐ Ò Ø º ÓÖ Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î ÓÙÚ Ñ Ô Ð ÚÖ Ó ¹Ú Ò Ó Ù ÔÖ ÓÔÖ Ó Ö Ñ Ù Ô ÖÑ Ó Ô Ö Ö ØÓÖÒ Ö Â Ö٠Ѻ Ñ Ò Ñ Ä Ù Ö Ñ Ò Ø Ú Ø Ó Ó Ð Ó ØÖ Ð Ó Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ñ ÍÖ ÒØ ÓÐÚ ¹ÒÓ ÕÙ ÐÕÙ Ö Ö Ø ÙØÙÖ Ó Ö ÕÙ ÐÕÙ Ö Ó ÒÓ Ó ÓÖ Ó Ô Ö Ô Ö Ó Ö Ó ÑÓ ÐÓ Ú Æ ÓÒ Ó ÑÓ Ó ÓÑÓ Ø Ú Ñ Ø Ð Ó ÒÓ Ø Ñ Ë Ø Ò º ¾ º Ñ Ò Ò Ë ÐÚ Ò ØÓÒ ÒØ Â ÖÙ Ñ Ñ Ö Ú Ñ ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ó Ø ÖÑ ÒÓ ÙÔ ÖÚ Ó Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î ÒÓ ÈÐ Ò Ø ÕÙ Ú ÙÖ Ó ØÓ ÙÑ ÐÓÒ ÔÓ º ÙÖ ÒØ Ø Ú ÑÓ ØÖ Ð Ò Ó Ø Ó Ô Ò Ô ÐÓ Ø Ô Ö ØÓ Ù ÒØ Ñ ÒØ Ô ÐÓ Å ØÖ ÓÒØÖÓÐ ÓÖ Ó º ÓÖ Ú Ò Ó ÙÖ Ó Ò Ö ØÙÖ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó ÔÐ Ò Ø ÚÓÒØ Ô ÓÐ Ö Ó ÔÓ Ö ÓÖ Ö Ò Ö ÓÑÔÖ Ò ÑÓ ÕÙ Ó ÒÓ Ó ØÖ Ð Ó Ú Ó ÕÙ Ó ÒÓ Ó ÖÙÔÓ ÔÖ Ô Ö Ú Ô Ö Ô ÖØ Öº Ë Ò Ó ÍÖ ÒØ ÙÑ ÑÙÒ Ó ÑÓ Ó Ú ÒÓ Ó Ô ÖÑ Ó Ô Ö Ü ÖÑÓ ÕÙ Ó ÈÓÖØ ÓÖ Î Ò ÓÖ ÓÑ ÓÞ Ø ÒØ Ù Ù ÙÑ Ó ÓÐ Ó ÖÙÔÓ ÒØ Ó Ø Ò Ó ÑÔÖ Ø Ó Ñ ÍÖ ÒØ º ¾ º ÍÖ ÒØ Ó ÓÖÑ ÐÑ ÒØ Ö ÓÒ ÓÑÓ ÙÑ ÔÐ Ò Ø Ö Ò ÙÑ Ò ÒÓ ÙÒ Ú Ö Ó Æ ÓÒ Ü Ø Ñ ÒØ ¼ ÒÓ ØÖ ÓÒØ Ö Ó ÒÓ ½ º ºµ ÚÓÐÙ Ó ÓÐ Ó Ú ÙÑ Ú Þ Ñ Ð Ò Ó Ò Ú ÙÑ ÒÓ Ò ÚÓÒØ ÔÓ Ó ÓÑ Ñ Ú Ó Ó ÔÐ Ò Ø ¼ Ë Ø Ò º ¾ º Ù Ô Ó ÔÓÖ ÙÑ ÈÓÖØ ÓÖ Î Æ ÓÒ Ö ÒØ Ñ ÍÖ ÒØ º ¾