ky0203_1l.dvi

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "ky0203_1l.dvi"

Bản ghi

1 Ð Ò Ú Ø º ÓÑÐØ ¼¼»¼¼ º¹º Ð ÒÒØ ÐÒÙ ÃÓÑÐØ Ð Ò ÚÒÑ ÖÑ ÓÓÒ ÐÚØÐص º Ì Ø Ø ÙÑÖ ÙÐÒÙÖ À ØØ ÓÐÑ ÙÐÒÙÖ À ÖÒ Ù Ú Ñ ÙÐÒÙÖº ÄÒÙ º ÓÓÒÐ ÒØ Ñ Ø ÙÑÖ ÙÐÒÙÖ Ñ ÓÐ ÖÐ ØØ ÓÐÑ ÒØÙ ÙÐÒÙÖ ÖÒ Ù Ú Ñ ÙÐÒÙÖº Ã٠ص Ë ØÙÐ Ð Ò Ú Ø Ø ÚÐ ÖÐÙØ Ó º ÇÐÙ ÒØÙ ÖÐ ÓÐÙ Ð Ù Ø Ø ÒÑØ ÒÒ º ÅÙÙÙÐ ÓÒ ÐØÒ Ò Ø º ÌÑ ÖÐÙ ÓÑÓØØ Ø Ø ÒÙ Ø Ú ØÚÐØ ÙÒØ ÑÐÑ ÓÖ º ÃÙ ÓÖ¹ Ø ÙÙÖÒ Ù Ò Ø Ø Ò ÐØ ÖÚÙ Ø Ú Ñ µ ØÚ ÚØ ÖÐÙØ Ð ÖÐÙ Ù ØÐÙÐØ Öº ÃØÑØ Ø ÖÐ ÖÚ ÒÒ ÐÐ ØØ ÓÐÑÒ ÖÐÙ ÖÒ Ù Ú Ñ ÖÐÙ Ø Úغ ÓÓÒ Ø µº ÂÓÓÒ º Ä ØÑØÙÐ ÖÙÙÐ Ð ÐÒÐ ÖÙ Ê ØØ ÙØ ÐÑ Ñ Ò Ø ÐÒÐ ÐÒÚ ÓØ ÓÐ ØÐ ÑÐ Ø Ù ÐÒ ÒÒ Ø ÙÙ Ð Ê ÒØÚ ÚÑÐØ Ø Ñ Øº à ٠ÓÒ ÚÑÐ Ø Î ØÙ ÒÙØÙ ÙØÙ ÓÒ ÚÑк ÄÒÙ º ÂÑ Ú ÒÒ ÐÒ Ö ÙÙÒØÙ ÙÙ ØÙ ÓÒ Øй ÙÐØ ÒÙ ÚÑÐÙ Ù ÐÐ Ø ØÑ Ø Ð Ò ÒÙصº ÄÑ ÑÐÐ Ö ÒÒ Ø ÑØÖ ÙÙ Ð ÙÚ ÙÒØ ÓÒ ÒØÚ Ö ÒÒ ÙÒ¹ Ø Ø º à ÙÒØ Ñ ÙÚ Ö ÒÒ Ø ÑØÖ ÙÙ Ð ÑÓÓÙ ØÚ Ö ÖÙ¹ ʺ Æ Ø ÙÒØ Ø ÓÒ ÙÒØ Ø Ò Ö Ø Ò ÙÙ ÑÐÐ Ð ÐÐ Ø Ö Ø Ö ÙÒØ Ö ÙÙÙØÚ Ø Òº ÎÐ ÙÒØ Ø Ò ÓÐÚØ Ö ÙÒØ ÙÐ Ø ÒØÖÐÖÓØ ÓÓÒ Ö ÒÒÐ Ö ÙÒØ ÙØ µ Ñ Ö ÒÒ ÙÒØ ÙÐ Ñ Ö ØØÚ ÖÒÓÓÒº Ð ÒÒ ÓÒ ÐÒØÙ Ù ÒØÑ Ø ÐÐ ÙÒع ÙÐ Ö ÒÒ ÓÖ Ð Øغ ÇÐÙ Ö ÒÒ ÓÓÐ ÑÒØÙ ÖÙ Ê Ö Ò ÙÒØ Ç ÒÒ ÓÐÙ Å ÑÒ ÙÒØ Ö ÙÒØ Ö ÙÙÙØÚ Ø Ò ÐÓÓÒ ÓÐÚÐ ÖÒÓÓÒÐ Úغ ÓÓÒ Ø µº ÄÑ ÐÐ Ø ÙÒØÙÐ ÖÚ ÖÒÓÓÒ ÒÙÖÖÙ Ù ÒÙÖ Ø ÓÒ Ö ÙÒØ µ ÓÐÑÒÙÖ Ø ÇÅ º ËÑ Ó ÇÅ Ç ÇÅ Ê Ê Ë ÓÒ ÓØ ØÚ ÒÙÖÖÙ ÖÓ º Ì Ø Ð Ø ÒØ ÐØÒ ÖÚÙØÙ Ø ÙÙ Ø ÒÖØÙ ÙÙ ÙÒØ ÒÚØ ÐÙ ÚÐÒ ÒÙÖ ÓÒ ÑÙØ ÖÓ Ø ÖÚÙØ٠е Ö ÙÙÒØÙ ÙÙ ØÙÐ Ú ØÚ ÐÐÖÐØÙ Ú Ð ÓÒ ØÖÙÖØÙ ÙÒØÙÐ ØÚ Ö ÒÒ ØÓÓÐ Ø ÓÖ ÐØ Úغ ÓÓÒ Ø µº

2 Ê Ç Ê Ê Å ÂÓÓÒ ÂÓÓÒ ÅÖÙ º ÃÓÙØ ØØÙ Ð Ò Ø Ø ÓÐ ÓÑÐ ÚÐÚØ ÓØ ÙÙ Ò ÐÒ ÒÒ Ø ÒØÙ Ê ÑРʺ ËÐ ÙÙÐ ÓÐ ÚÑÐ ÑÙ ÒÙØÙ Ú Ð ÙØ Ø ÖÓ ÖÓ ÒÒ Ø ÙÒØ Ø ÚÐÚØ Ö ÒÒ Ø ÙÙ Ð Ê Ø ÚØ ÙÒØ ÙÐ Ø ÒØÖÐÖÓØ ÓÓÒ Ö ÒÒÐ ÓÒ Ú Ñ Ñ Ø ÙÒØ Ø Úй ÚØ ÙÙ Ð Ê ÙÒØ ÙÐ Ø ÒØÖÐÖÓØ ÓÓÒ Ø Ö ÒÒÐ Ø Ø ØÙ ÖÒÐØ ÐÙÐ Ú ÓÐ ÑÐ ÚÐ Ú ÒØ Ø ÐÐØÓÓÙ ÐÒÙ ÚÐÚ Ñ ÙØÙ ÙÙ Ê ÓÖÖÐ ÓÒ ØÓÓÐ Ø ÒÙÚÑеº º à ÐÙ ÐÐÒ ÑØØÓÒ ØÒØÒ ÖØÑØÐÒ ÑÐÐ Ð ÓÒ ÑÒ ÒØÙÖÐÖÚÙ Ø Ø ÙÙÖÑ ÒØÙÖÐÖÚÙÐ ØÒ Î ØÙ ÐÙº ÄÒÙ º ÇÐÙ ÖØÑØÐ Ò Ú ºØº Ò Ò µ Ò ÓÖÖÐ Ë Ò Ò Ò Ñ Ò Ù Ñ ÑÜ µº Ë Ò Ú Ë Ò Ú ÖÑØÙÐغ Ì ÐØ ÓÓÐØ ÓÒ ÒØÙÖÐÖÚÙ Ü ØÑØ ÖÖÚÙ ÙÑÑ Ü Ü Ü Ü Ü Ü µ Ë Ð Ò ÒÙØÙ ÓÑÙ Ø ÐÑØ ÖÖÚÙ ÙÑÑ ÓÐÐ ÙÙÖÑ Ù Ú ØÙÓÐÙº º ÇÐÙ Ò Ò Ò Ù Ò ÓÒ ÓÒ Ò Ò Ò Ù Ò º Ì ØÑ Ö Ò Ò Ã Ò ÓÒ Ø ØØÙ ºØº ÐÙ ÐÐÒ ÖÚ Å Ø Å Ò ÓÖÖе Î ØÙ Ò Ò ÓÖÖк

3 ÄÒÙ º Ì ØÑ Ò Ö Ù ÖÙÙØÙÙÖØ ÖÚ ÓÒ Òº ÁÒÙØ ÓÓÒ ÓÒ ÐØÒ ÚÒÙ Ø Ò Ò ÓÖÖк ÌÓÓÐ Ø ÒÒ Ù Ò Ò Ò º ÆØÑ Ò Ø Ò Ò ÓÖÖк ËÐÐ ÚÒÙÑ ÐØ ÐÐ ÒÙع ÓÓÒµ Ø Ò Ò º ÌÓÓÐ Ø Ò Ò ÓÖÖÐ ÓÒ Ú ÐÑÒ ÒÒ Ù Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò Ò º ËÑÙØ ÒÙØ ÓÓÒ ÒØÑ Ø Ò Ò µ Ò ØÓÓÐ Ø ¼ ¼ ÒÒ Ò ÓÖÖÐ Ò Ò ÖÐÙÐØ Ò µò Ò Ò µº Æ Ò Ò Ò Ò µò Ò ÒÒ Ö Ö Ò Ö Ò Ò Ò º ÇÐÙ Ç Ç Ç ÖÙ Ö ØÙÚ ÚØÓÖ ÓÐÑÑØÑÐ ÖÙÙÑ º ÇÐÙ Ø Ò Ñ Ð ÙÒØ Ç ÒÒ ¼ ¼ ¼ ÙÒØ Ö ØÖÓØ ÓÓÒ Ø ÒÐ º Ä ÚÐ Ç ¼ Ç ¼ Ç ¼ ÚÑÐ ÚÖØÙ Ø ÙÐ Ù Ø Ò ÒØ ÚÖÖº Î ØÙ ÒÙ ÚÑÐ ÚÖØÙ ÓÒ º ÄÒÙ º ÆØÑ Ø ÚÐÚ ÚÐ ÚÖØÙ ÓÒ ÐØÙÑØ Ø Ò Ò Øº ÇÐÙ Ø Ò Ñ Ð ÙÒØ Ç ÒÒ Ð Ø ÒØ Ð Öº Ä ÓÐÙ ÙÒØ Ö ØÖÓØ ÓÓÒ ÖÐ Ð Úغ ÓÓÒ Ø µº Ë Ç ¼ Æ Ç Ç «Ë Ó «Ò «ÇÐÙ ÒÙÖ Ø ÒØ ÚÐ ¼ ¼ ÒÒ ¼ ¼ Ò Ò Ò ÈÝØÓÖ ØÓÖÑ Ø Ñ ÚÖÙ ÎØÓÖ Ç ¼ Ç ¼ ¼ ¼ Ò Ç ÓÒ Ö Ø Ø Ò Ñ ØØØÙ Ç ¼ ¼ Æ º Ë Ç ¼ Ó ¼ Æ µ Ò ÄØ ÚÑ Ó Ø Ñ Ç ¼ Ç ¼ Ç ¼ ÐØÙÑØ Ø Ò Ò Øº

4 Ç «¼ ¼ «Ç Ð ¼ Æ «¼ ÂÓÓÒ º ÇÐÙ ÙÒØ ÖÙÙÑ ÒÒ ÓÐÙ Å ÐÙ ÙÒØ Æ ÐÙ ÙÒغ Ì Ø Ø Å Æ ÄÒÙ º ØÑ ÚÐÚ ÚØÓÖ ÙÒØ ÓÚØÓÖØÒ ÙÒØ ÙØ ºØº ÖÙØ Ø Ø ÚØÓÖØ º Ë Ø ØØÚ ÚÖÙ ÖÑ ÓÓÐ ÓÑÒ ÙÙ µ µ µ ÈÖ Ø ÙÐÙ ÚÑ Ø ÖÒ Ø ÐÑØ ÓÓÒÑ Ø Ñ ÐÐ Ø ÚÐ µ ÃÙÒ Å Æ µ Ú ÚÑ ÚÐ ÖÙØ ÙÙÐ Æ Å µ Ë ÓÒ Ö Ø Å Æ Å Æ º º ÇÐÙ ÐÖÚ Ø ÖÚ ¼ º Ì Ø Ø µ µ ÑÓ µ ÄÒÙ º ÃÙÒ ÒØÙÖÐÖÚÙ ÓÖÖÐ ÑÓ µ Ë µ µ µ µ µ µ µ ÑÓ µ µ µ µ ÑÓ µ ÏÐ ÓÒ ØÓÖÑ Ø Ñ Ø µ ÑÓ µ Ø ÓÒ ÐÖÚº Ë µ µ ÑÓ µ Ñ ÓÐ ØÖÚ Ø Øº

5 ÄÒÙ º Ì ØÑ ÐØ ÖÑ ØÙÐÑÙ º ÄÑѺ ÇÐÙ ÐÖÚ Ø ÖÚ ¼ º Ë µ ÑÓ µ Ì ØÙ º ÌÑ ÒÙØ ÓÓÒ Öº ÁÒÙØ ÓÓÒ ¼ ØÙÐÒ ÚÖÙ Ø Ø µ ¼ ¼ ÃÙ ÐÑÑ Ú Ø ÑÒ Ó µ µ ÑÓ µ ËÐÐ ÓÒ ÐÑÑ Ø ØØÙº à ÙØ ÒÓÓÑÓÖ ØÙ Ø ØÓÖÐ Ð Ñ ÐÑÑ Ø Ø µ µ µ ÑÓ µ Î ØÚÐØ ÏÐ ÓÒ ØÓÖÑÐ Ò µ µ µ µ ÑÓ µ º ÖÚÙ Ñ ØÙÖØ Ø ÖÚÙ Ü ÖÙ ÓÖ Ñ Ü ÒÑØÑ ÚÑØ Ó ØÚ Ø Ø ÖÚÙ Ò ÑÐÐ ÓÖÖÐ Ü Ò ÒÒ Ñ¹ º ÇÐÙ Ñ Ó ØÚÒ Ø ÖÚ ÒÒ ÐРѹ ØÙÖØ Ø ÖÚÙ Ø ÓÖ Ñ Îà ÓÖ Ñ ÓÖ Ñ µ Ì Ø Ø ÐÙ ÐÖÚ Ñ Ò ÖÚÙ ÓÖ Ñ ÓÖ Ñ ÒÓÓÒÐ ØÙ ÑÐ Ó ¹ ØÚ Ð ØÑк ÄÒÙ º à ÙØÑ ÓÖ Ñ Ü ÒØ ÓÓÒ Ø ØÙÐÒÚØ ÓÐÙ Ø Ü Ò ÑÓѵ Ö Ø Ù Ò Ù ÖÚÙ ÓÖ Ñ Üº ÇÐÙ ÓÖ Ñ Ð ÓÖ Ñ ÓÖ Ñ º Ð Ò ÐÙ Ð Îà еº Ø µ Îà е Îà е Îà е ÑÓ Ñµ Îà е Ù ÖÚÙ º Ì Ø Ð Ø ÒÒ µ Îà µ Îà µ Îà µ Îà µ ÑÓ Ñµ µ Îà Рµ Îà Рµ Îà Рµ Îà Рµ ÑÓ Ñµ Ë Îà µ Ù ÖÚÙ Ð Îà Рµ Ù ÖÚÙ Ñ ØØØÙ Îà µ Îà Рµ ÙÚ ÑÐÑ ÖÚÙ Îà еº Ì ÐØ Ø Îà е Ù ÖÚÙ Îà е Ù ÖÚÙ Îà µ Îà Рµº ÃÓÙ Ñ Ø Îà µ Îà е Îà Рµ µ ÇÐÙ ÐÐÒ ÐÖÚ Ñ Ò ÒÓÓÒÐ ØÙ ºÓº ØÙ ÐÖÚÙ ØÑØ ÓÖÖÙ¹ Ø Òµ Ú ÑÐ ØÑÐ Ù Îà е ÒÓÓÒÐ ØÙ º ÎÖÙ Ø Ø µ ØÙÐÒ Ò ÓØ ¹ ÐØ Ø ØÒ Ð ÒÓÓÒÐ ØÙ ÓÒ ÑÐÑ ÚÖ ØÒ Îà е ÒÓÓÒÐ ØÙ º Ë Ò ØÒ ÓÒ Ó ØÚÒ Ø Ú Ø Ð ÓÖÖÐ ¹ ØÒ ÒÓÓÒÐ ØÙ ÓÐÐ ÐÐ Ø Ú Ñº

6 ÃÓÑÐØ Ð Ò ÒÓÓÖÑ ÖÑ ÓÓÒ ÐÚØÐص º ÃÓÐÑÒÙÖ ÖÒÓÓÒÐ ÖÙ Ö ÓÒ ØÑÑØÙ ÓÐÑÒÙÖ Ð ÖÐÐÐ ÙÙ¹ ØÙ Ñ ÖÐÚ ÓÐÑÒÙÖ Ø ÓÐÑ Ú Ø ÓÐÑÒÙÖº Ì Ø Ø ÒÒ ÓÐÑ ÓÐÑÒÙÖ ÖÒÓÓÒØ ÖÙ Ø ÙÑÑ ÓÒ Öº ÄÒÙ º ÃÙÒ Ø ÙÒØ Ø ÖÒÓÓÒÐ ØÑÑØÙ ÙÙØÙÐÙ ÓÒ ÚÖ Ù ÓÐÑÒÙÖ Ñ Ø Ð ÖÐÐÐ ÙÙØÙ ÓÓÐØ ÖÐØÙ Ú ÓÐÑÒÙÖ Ñ¹ ÖÑØ ÓÒ ÚÖÒ ÚÐÚ Ð Ú Ø ØÙ Ø ÖÒÓÓÒÐ ØÑÑØÙ ÙÙØÙÐÙ ¹ Ù Ø ÙÑÑ Úغ ÓÓÒ Ø µº Ë ÓÒ ÒØÙ ÓÐÑÒÙÖ ÑÖÑØ È ÚÖÒ ØÒÙ ÓÐÑ Ú ÓÐÑÒÙÖ ÑÖÑØÙ È È È ÙÑѺ ÇÐÙ Ú Ø ÓÐÑÒÙÖ ÖÒÓÓÒØ ÖÙ Ö Ö Ö º Î Ø ÓÐÑÒÙÖ ÖÒ Ù ØØØÙ ÙÙÖ ÓÐÑÒÙÖ Ñ ÚÖÙ Ö Ö È È Ö Ö È È Ö Ö È º ÄØ Ù ÚÖÙ Ø Ú ØÚ ÓÓÐ ÒÒ È ÖÚ Ø Ø È È È È Ñ ÒÙØÙ ÚÖÙ Ö Ö Ö Öº ÂÓÓÒ º ÈÙÒØ ÐÚ ÖÒÓÓÒØ ÖÙ Ø º ËÖ ÙÙØÙ Ø Ò Ø ÖÒÓÓÒØ Ø ÙÒØ Ø Ø ÙÒØ ÙÒØ ÓÒ ÖÒÚ ÙÒØ Ø µº ÚÐ ÓÐÑÒÙÖ ÑÖÖÒÓÓÒ ÖÙ Ê ÙÙÖÙ Ø ÙÙº Î ØÙ Ê º ÄÒÙ º ÇÐÙ ÖÒÓÓÒØ ÙÒØ Ú ØÚÐØ Ç Ç Ç Ç º Îع Ñ ÒÐ ÖÒÓÓÒØÐ Ú ØÚÐØ ÙÒØ Ò Ø ÓÒ ÖÒÓÓÒØ ÑØÖ Úغ ÓÓÒ Ø µº ÆÙÖ Ù ÖÒÓÓÒØ ÑØÖØÐ ØÓØÙÚ ÖÒÙÖ ÓÒ Ø ¹ ÒÙÖº ÇÐÙ º Ì ÒÙÖ Ø Ø ÓÐÑÒÙÖ Ø ÐÑ Ø Ò Ò º ËÒÙ ØÓÖÑ Ø ÓÐÑÒÙÖ Ñ Ø Ò Ê Ñ ØØØÙ Ò Ò Ò Ê ÂÖÐÙÐØ Ê º Ç Ç ÂÓÓÒ

7 º ÄÒ ÚÖÖÒ Ø ÖÚÙ µ Ý Ü µ Ü Ý º Î ØÙ µ ÐÒ ÙÙÙÚ µ Ü Ý ¼ Ú Ü Ý º ÄÒÙ º µ ÈÒÑ ØÐ Ø ÚÖÙ ØÑ Ú ÖÚÙ Ü Ý ÓÐÑ ÑÐÑ ¹ ÙÚ Ú ÑÐÑ ¹ ÑØØÙÚ ÒÒ Ñ Ø ¹ ÑØØÙÚ Ø ÖÚÙ ÖÙÙØ ÒÒ ¹ Ñ Ð º Ë ÙÙÐ Ù ÖÚ Ý Ù ¹ Ù ¹ ÖÚ Ü ÒÒ ÚÖÙ Ú¹ ÓÓÐ ÒÒ ¹ Ñ Ð ÖÑ ÓÓÐ Ø Ü ÑÓ µµº Æ ÖÚ Ý ÙÑ ¹ Ù ¹ ÖÚ Ü ÒÒ ÚÖÙ Ú ÓÓÐ Ù ¹ ÖÑ ÓÓÐ ÑØغ Ë ÒØÙ ÚÖÖÒÐ Ø ÖÚÙÐ ÐÒ ÙÙÙÚº µ ÁÐÑ ÐØ ÓÐÑ Ü ¼ Ø Ú Ø Ð ÙÙÐ ÓÐ ÚÖÙ Ú ÙÐ ÓÓÐ ÑÙÖÖÚ ÖÑÐ ÓÓÐ ÓÒ ÐØ Ø ÖÚº ÎØÐÑ Ò ÓÐÑ ÚÑÐÙ ÙØÙº ÃÙ Ü ¼ Ü ¼ ÒÒ Ý ¼º ÃÙ Ü Ü ÒÒ Ý Ú Ý º ÃÙ Ü Ü Ù ¹ ÒÒ ÚÖÙ Ú ÓÓÐ ÒÒ ¹ Ñ Ð º Å Ø Ø ÖÚÙ ÖÙÙØ ÒÒ ¹ Ñ Ð ¼ Ú Ü ÓÖÖÐ ÚÖÖÒÐ ÐÒ ÙÙÙÚº º ÇÐÙ Ñ ÐÐ Ó ØÚ Ø ÖÚÙ Ø ÖÚ Ù ÖÚÙ Ñ º Ì Ø Ø ÖÚ Ù ÖÚÙ Ñ º ÄÒÙ º ÄÙØÑ ÚÐ ØÙÖØ µ µ Ø Ù ÖÚÙ Ñ Ù Ø ÖÚÙ ºØº ÑÓ µ ÒÒ ¼ ÑÓ µ Ë ÖÚ Ù ÖÚÙ Ñ Ñ º º Ì ÒÐ ÓÒ ÑÖØÙ ¼ ÙÒØ Ñ Ø Ð Öк Ä ÑÖØÙ ÙÒØ Ö ØÑÑØ Öº Ì Ø Ø ÑÖØÙ ÙÒØ ÐÙ ÙÒØ Ñ Ð ÚÑÐØ Öغ ÄÒÙ º ÎÐÑ ÑÖØÙ ÙÒØ ÙÐ Ø ÙÚÐ ÐØ ÙÒØ È ÓÐØÑ Ø ÙÒØ Ð ÚÑ Ù ÖØ Ù Ò ÓÐ ÓÒ È ÒÙØÙ ÓÑÙ ÙÒØ Ø Ø ÓÐ ÖÓÑ Ñµº ÃÙÒ ÙÒØ Ø È ÓÒ ØÑÑØÙ Ö Ð ¼¼ ÐÒÙ ÑÖØÙ ÙÒØ ÖÐس ÖÒØ Ð ÐÙÑ Ö Ñ Ð ÙÒØ È ÚÐ ÚÑÐØ ÑÑØ ÑÖØÙ ÙÒغ ÇÐÙ Ö º ËÖÐ Ù Ò ÚÑÐØ ÑÖØÙ ÙÒغ ÃÙÒ ÑÖØÙ ÙÒØ Ù Ð ÖÐ ÐÙ ÑÒ ÑÖØÙ ÙÒØ É Ñ Ù ÖÐ º ÂÖÐÙÐØ ÓÒ ÙÒØ É ÖÐ ÙÚ ÙÒØ ÒÚ Ö ÖÙ ÖÒÚ ÒÒ ÙÒØ É Ð ÚÑÐØ Öغ º ÄÙÐ ÓÒ ¼¼ ÑÒØ ÑÐÐ Ø ÑÒÐ ÓÒ Ö ÐÒÙØÐ ÙÐÐ Ð ÐÐÓÓк ÄÙ ÙÙÖ ØÙÚ ÖÓÖÖ ¼¼ ÑÙ ØÙÒ ØÒÙ ÖÚ ÑÒØ ÑÖ ÖÑ ÐØ ÑÒ Ò Ø ÚÐ ÑÒ ÑÒ Ö ÐÐ ÑÖ ØÒ ÚÐ ÑÒ ÑÒØ Ö Ò ÑÖ Òº ÙÒ ÚÑÒ ¼¼ º ÑÙ ØÙÒ ØÒ Ö ÑÖ ÑÒº Ì Ø Ø µ ÑÒØ Ñ Ø Ð Ù ÓÖÖÐ ÓÒ ÑÙ ØÙÒ ØÒÐ ÚÑÐ ÚÐ ÑÖÖØÚ ÑÒ¹ Ò Ø ÐÙ ÓÐ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ñ Ð µ ØØÒØÙ Ð ÑÖ ÐØ ÐÐ ÐÙ ÓÒ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ö Ú ÙÐРк ÄÒÙ º µ ÎØÐÑ Ð ÑØ ÙØÙ Ù ÑÒØ ÓÒ ¼¼ ÑÐ Ò ÒÒ Ø ØÑ ÚØ ÒÙØ ÓÓÒ ÖØÙØ Ò ÚÖØÙ Ø Ó º ÃÙ Ò ÓÒ ÐÙÐ ÒÙ ÑÒØ Ð Ò Ú ÐÑ ÐØ Øº ÇÐØÑ Ò Ø Ú Ø ÑÒ Ò ÓÖÖÐ ÒÒ ÚØÐÑ ÙØÙ Ù ÑÒØ ÓÒ º

8 ÃÙ ÐÙÐ ÓÒ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ñ Ð ÖÙ Ñ Ø ÓÖÖÐ ÑÙ ØÙÒ ØÒ ÑÖ ÑÒ ÙÚÐ ÑÒØ ÒÒ µ ÑÙ ØÙÒ ØÒ ÖÙ ÑÖ Ö Ø Ò ÑÒ Ñ ÑÙ ØÙÒ ØÒ ÖÒÙº ÖÚ Ø Ø ÚÑÒ µ ÑÙ ØÙÒ ØÒ Ö ÑÖ ÑÒ ÒÑ Ø ÑÒØ ÖØ ÑÖ Ö Ø ÓÖ ÒÒ ÖÐÙÐØ ÓÒ ÐÙ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ñ Ðº ÎØÐÑ Ò ÙØÙ Ù ÐÙÐ ÓÐ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ñ Ðº Ë ÐÙ ÑÒØ ÑÐÐÐ ÓÒ ÐÐÓÓÐ Ö ÑÒØ ÑÐÐÐ ÓÒ ÐÐÓÓÐ ÙÐк ÅÖÑ Ò ÑÒØ Ö ÒÒ ÖÙ Ò Ñ ÑÙ ØÙÒ ØÒÙ ÑÒØ ÑÖ Ò Ø Ò Ø Ö ÙÑ ÑÖØÙ ÑÒØ ÒÒ ÖÑ Ø ÖÐ ÓÒ ÐÒÙ ÑÒÐ Ð ÐÐÓÓÐ Ñ Ð ÓÒ ÚÑÐ Ú ØÚÐØ ÒÙØ ÓÓÒ Ð٠еº Æ µ ÑÙ ØÙÒ ØÒ ÖØ ÑÖ Ò ÑÒØ ÐÐ ÑÖØÙ ÑÒ ÑÐÐÐ ÓÒ ÐÐÓÓÐ Ñ Ð ÒÙ ÒÐ ÑÒÐ Ð ÓÒ Ð ÑÒØÐ ÐÐÓÓÐ Ñ Ð ÒÒ ÓÐÙÓÖ Ð Ö Ø Ù ÚÑÒ ÑÙ ØÙÒ ØÒ ÓÒ ÑÒ ÚÐÓÖ ÑÖ ÖÒÙº µ ÇÐØÑ Ú ØÙÚØÐ ÐØ Ø ÐÙ ÐÐÒ Ð ÑÐÐ ÓÖÖÐ ÑÒØÐ Ú ÐÙ ÓÐÐ ÐÐÓÓÐ Ò Ð Ö Ù Ð ÙÐк Ë ØÒ Ø ¼¼ µ ÖÑ ÓÒ ÚÑÐ Ù Ø Ù Ð ÑÒØÐ ÓÒ Ö ÐÐÓÓÐ Ù ÙÒ Ù Ð ÑÒØÐ ÓÒ ÙÐÐ ÐÐÓÓк Ë ÓÐ ÚÑÐ Ø ÑÒØ ØÙÐ ÐÐ ÑÖ ÖØ ÖØÙ ÖÚ ÓÖ ÑÒØ ÖÚ ¼¼ ÓÒ ÑÙØ ÖØÙ Ñ ØØØÙ ÖÑ Ø ÓÙÖÚ Ù ÖØÙ ÖÚÙ ÖØÙØ ÐØÚØ ÙÑÑ ÓÐÑ ÖØÙº º ÄÒ ÚÖÖÒ ØÑ Ý Þ Ü Ü Ü ¼ Ý Ý ¼ Þ Þ ¼ Î ØÙ µ ÓÒ ÒÙ ÐÒº ÄÒÙ º ÄØ ÚÖÖÒØ Ú ØÚ ÓÓÐ Ñ Ü µ Ý µ Þ µ ¼ µ Ù Ø ÓÒ Ò Ø µ ÓÒ ÚÖÖÒ ØÑ ÐÒº ÆØÑ Ø ÖÓÑ ÐÒ Óк Ñ ÚÖÖÒ Ñ ÖÙØ ÙÙÐ Ý Ü Ü º Ø ÖÙÙØÓÐÑÐÑ Ü Ü ÖÑÒÒØ ¼ ÒÒ ÐÑ ÓÖ ÓÒ Ó ØÚÒ Ü Ü ¼ Ñ Ø ÖÐÖÚÙ Ü ÓÖÖÐ ÒÒ ÖÐÙÐØ Ý ¼º ÒÐÓÓÐ ÐØ ÚÒÙÑ Ø Ü ¼ Þ ¼º ÃÖÙØÑ Ò Ñ ÚÖÖÒ ÙÙÐ Ý Ü Ü Ý µ Ý Ý µ Ü Ü µº ÃÙÒ Ü ¼ Ý ¼ Ý Ý ¼ Ü ¼ ÒÒ Ý Ü Ú ÖÐÙÐØ ÓÐÑ Ñ ÑÖº ÒÐÓÓÐ ÐØ ÐÑ Ø Þ ÓÐÑ ÐÐ Ñ ÑÖº ÎÖÖÒ Ø µ ÒÑ Ò Ø ÖÚÙ Ü Ý Þ Ú ÓÐÑ ÚÖ ÒÙÐк º ÄÒ ÚÖÖÒ ØÑ Ü Ý Þ ÙØ Ü Ý Þ Ü Ý Þ Ü Ý Þ Î ØÙ ÐÒ ÓÒ ¼ ¼µ ¼ ¼µ ¼ ¼ µº ÄÒÙ º ÎØØ Ñ ÚÖÖÒ ÓÓÐ ÙÙ ÐÙØ ØÙÐÑÙ Ø ÓÐÑÒ ÚÖÖÒ Ñ Ü Ý ÜÝ Ý Þ ÝÞ Þ Ü ÞÜ µ ÜÝÞ ¼ Ü Ýµ Ý Þµ Þ Üµ ¼º ÃÙ Ü Ý ¼ Ñ Ø ÚÖÖÒ Ø Ñ Þ Ø Ø ÚÖÖÒ Ø Ü Ý ¼º ÒÐÓÓÐ ÐØ Ñ Ý Þ ¼ ÓÖÖÐ Ø Ü Ý Þ ¼ ÒÒ Þ Ü ¼ ÓÖÖÐ Ø Ý Ü Þ ¼º