Patrika SML.pmd

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Patrika SML.pmd"

Bản ghi

1 NpX$Nug dpn, v$pv$f (.), dy.25. dp. d kym , dl ÞÖ , qh p v$ /1/ (1-5) 2/- p p 32 hj - 2 A L$ -254 km N v$f L$ dfz A L$ - Mbfdp /232, gp ql$l$ ìehlpf _fiu _p\p b ^ õv²$uv$, R>. cpsbåf, dy bb-9. ap _ : a¼s d çbfp dpv $ "k `L $_p k sy, k O cph_p A S> l sy' v$f L$ dfz Mbfdp gp ql$l$ ìehlpf b ^ R>. hu pm p rh p v$ hp fp D. 58 dp v$nu u Ahkp pd g R>. dp. s S>bpB iuhæ p p Ó. fkugp fpdæ p yó. rhzp p rs. râ g, rhg p r sp. v$ ig yf p L $eyf L$p sugpg, L$p dg p kkfp. L$ph}, õhfp p v$pv$p. kfp S>, S>e s, gsp, õh. usp p cpb. c]kfp p cy ÞÖ dyfæ, Óu p lus i Åv$hÆ, b fpå p Ad sgpg ipdæ p kpmp. cph p p S> W$. crhjp S>e, lufg fu, Æg p L$pL$p. lpqv$ L$, L$fZ, Biusp p dpdp. L$ pep p v$ hl$p b ^ Æ c v$p p v$p luó. gÿdub Ly $hfæ p cpz S>. cys> yf p l dly $hf gmdiu p S>dpB. qv$ i, v$ugu, gsp, usp p b hu. S>eh su, d sp p Z v$p B. sghpzp p gl fq v$ v$ hæ, hu pm p usu V$p L$fiu p kpyy$. S>su, uip, lõsu, kp fc, Sy>Ng p aºap. g M ÞÖ, Qpd}, A ql$s, õh. yh} p dpkp. hu pm p yfbpb NNycpB, gÿdub dp Ziu, L $kfbpb cpzæ, dy Öp lpg rh pm p v$ dybpb v$ hiu, p. cpx$uep p ZbpB ipdæ, L$p X$pNfp p DdfbpB dphæ, rbv$x$p p p bpb l dfps> p cóuå. rh pm p gÿdubpb MudÆ hufæ p v$p luóu hf. v$ ig yf p S>eh sub L$p sugpg, dp. Apk buep p rb pb rhs>e p h hpb. âp. îu h.õ p.s> îp. k. L$fk g^y r kf lp g, v$pv$f. V$p. 4 u W $. rh p v$ hp fp, 6, ipl d Þi, L$p g S> g, v$pv$f, dy. 28. dp /1/ (1-5) rbv$x$p (huãr>u afuep ) p âcpb D.h. 74 Vy $L$u dp v$nu u v$ l ÐepN L$f g R>. Np NÆ (Nufui) fs iu hp fp p ^d Ð u. v$ hl$p bpb fs iu S> hs hp fp p yóh^y. pnæ p cpcu. du p p S> W$pZu. l sg QufpN p L$pL$u. cys> yf p v$ hl$p bpb dp Ziu h fiu u yóu. dp Ziu M siu u cóuæ. hp Y$ p kpl$fbpb Np NÆ Th fb Np NÆ, sy bx$u p âcpb h S>gpg, hp L$u p f S> ip sugpg, gpmp yf p d^yfu Æs ÞÖ p cpcu. rbv$x$p p p Æ, hufæ S> hs, Np NbpB ipdæ Ddfiu, L$p X$pNfp p gÿdub d OÆ p cóuå hlº. fpe^zs>f p r d mp ârhz, rbv$x$p p yó p ip sugpg Mpê$Ap p d Sy>gp gÿduq v$ s p X$p. NyZh su dp Ziu p dp V$p b. L$p X$pNfp p L$p Æ v$ hæ p cpz Æ. L$ëepZÆ, pnæ, r d mp p aºapb b. N gx$p p fs b lufæ, lp kbpb cpzæ p cóuæ. r Mug p dps syëe. Ny v$pgp p Qpê$g d lºg, s S>g, rbv$x$p p ]L$u Æs i, bu g p dpku. sghpzp p ^ufs> v$ hæ fp cuep p b syëe. cö i, cph p, l sg, Apiuj, rsrdf, Æop, ql $S>g, d sp, ^hg p dpdu. âp p fpm g u. kv¹$ns p ApÐdp u ip rs A bpf hl$pf NZhp. W $. r d mp NX$p, k u õv $V$-2, bu-204, kpe V²$p çb fp X$, Q çbyf, dy. 71. Of ap , dp /1/ (1-5) L$p V$X$p fp lp p lufæ QpZ Npgp D.h. 79 Ahkp pd g R>. õh. dw$pbpb QpZ p ky yó. v$ hl$p b p rs. L$us}, f Mp, qv$áu p r spæ. fu p (fnp), v$ ig yf p ggus fhæ, cys> yf p ep N i dygq v$ p kkfp. ei p v$pv$p. âzpgu, [õds, ge p p p. v$ h yf p d Sy>gp rhi Æ p r spsyëe. L$p V$X$p p dphæ, L$p Æ, dyfæ, v$ hp bpb, ApkbpB, yfbpb, ip spb p cpb. f X$u p fpzbpb pky g^p p S>dpB. lufbpb, gÿdu, f X$u p W$pL$fiu Np hf p b hu. yfbpb p qv$ef. gÿdub, d Sy>gp p S> W$. v$ h yf p gpgæ dziu, NY$ p dp l ipdæ, i fx$u p sgl$iu cpzæ, gmdiu d OÆ p kpg. L$p V$X$p p lufæ dziu, ^uf ÞÖ h fiu p kpyy$cpb. dp pmp p dygbpb gpgæ v$ hæ p v$p luó. L$p V$X$p p MudÆ fhæ, Ziu pniu p cóuå. s S>bpB ipdæ, cqubpb Ly $hfæ, Xy$dfp p S> sbpb cygp p cóuå. L$p V$X$p p h gæ p Qpfuep p v$p luóuhf. Ny v$pgp p v$de su dzugpg, v$ ig yf p Q ÖuL$p fhæ, cys> yf p L $Q dygq v$ p h hpb. âp p : 4 u õ m : ep Nu kcpn l, v$pv$f (B.) Qnyv$p L$f g R>. W $. lufæ QpZ Npgp, 73, QuÓp A pv $d ÞV$, Np Ly$gv$pk põsp g, v$pv$f (B.), dy. 14. dp. L$us} , fu p /1/ (1-5) dpsyîu cys> yf p Th fb ipdæ (bpbycpb) NX$p D.h. 85, sp. 2-2 p Ahkp pd g R>. Ly $hfbpb, L $kfbpb dyfæ Qp iu p yóh^y. v$ hl$pb v$ hæ Qp iu p cóuå hlº. d kym, dl ÞÖ, rh p v$ p dpsyîu. cp ydsu, Aê$Zp, cph p p kpky. rb S> i, fp l, ð sp, Apqv$Ðe p v$pv$u. yå, îý^p, rdg]v$ p v$pv$u kpky. uh, L$buf, L$pefp p dp V$p v$pv$u. v$ ig yf kpl$fbpb l]dsgpg ipdæ, Ny v$pgp Th fb p Æ Ly $hfæ p cpcu. Th fb rhi Æ, rhdmp L$p sugpg, NyZh su S>e sugpg, Dd}gp rh, ip sp ârhz, d Sy>gp Afthv$ p S> W$pZu. cys> yf p bpb ipdæ fs iu Np Nfu p yóu. gpgæ (bqycpb), v$ hq v$, cys> yf ÆhubpB MudÆ, Óu r d mp fs iu p b. gÿdub, Th fb p Z v$. p u sy bx$u ^pfiu Qp iu kphgp, cys> yf p d OÆ lufæ R> X$p p v$p luó hlº. gyzu N Npb Apkpfuep dpgv$, cys> yf p âcphsu fpdæ dp sp, Ny v$pgp Þ pb â dæ v$ Y$uep p h hpz. h gu p bu p dl ÞÖ dl sp, L$p X$pe p hjp ky ug ipl, cys> yf p gu u L$S> v$ Y$uep p dp V$p h hpz. âp p fpm g u. ap k L $ ê$bê$ syëe. r hpk : Th fb ipdæ NX$p, 305, BÞÖ V$phf, L$pL$p kpl b bp cx$pb p gÿdub h fiu R> X$p D.h. 90 Vy $L$u dp v$nu u Ahkp pd g R>. h fiu L$p fiu p ^d Ð u. v$ hpbpb L$p fiu lufæ p yóh^y. kpcfpb p lp kbpb pnæ iuhæ p ky yóu. gpgæ L$p fiu p cpcu. dp Oub gpgæ p S> W$pZu. kpcfpb p õh. lufbpb ^ Æ, lpgp yf p õh. v$ hl$p b S> W$dg p cóuæ. Nusp â dæ, r gd dzugpg, Q v$ ql$ip f, d ujp dyl $i, Th f, gugph su p dp V$p dp. Quepkf p rhgpk lufæ, D X$p W$ p Np NÆ fps> p dp V$p kpky. kpcfpb p ^ Æ iuhæ p kpg p Of u. d^yb ApZ v$æ, L$õsyf L$ëepZÆ, hjp hk s, Xy$dfp p gÿdub L $ihæ p L$pL$pB b. lpgp yf p cqub S> W$pgpg, dp. fsx$uep p ky v$f â dæ, D X$p W$ p l dgsp chp Æ, dziu, Ly $hfæ, ip sugpg, op Q v$ p dpdpb b. kpcfpb s S>bpB cpzæ, d S>g f gx$uep p p bpb lufæ, fpe^zs>f p fps>bpb L$p fiu p cpz Æ. pfpz yf p S> sbpb fhæ p v$p luóu. âp p fpm g u. W $. dzugpg, bu-06, h us Nf, v$ ig px$p, X$p buhgu (B.) dzugpg-dp /1/ (1-5) â k sfa u ky^pfp : îu Å N ðfu õ p L$hpku S> k O b ^y b gx$u Nyê$v$ h p k crhs rhlpf L$pe ¾$d. Nyê$v$ h sp. 2 u 4 p cpe v$f (h.) sp. 5 p hkb, sp. 6,7 pgpkp pfp sp. 8 p rhfpf ^pfhp p cph fpm R>.. Nyê$v$ h Q s dyr Æ p 52du S>ÞdS>e rs sp. 23 p tqqz dyl$pd Apfp^ p Z d phhpdp Aphi.. Nyê$v$ h p rhlpf kymê$ pe ipk âcph p L$pfu b u fl A hu iyc ÃR>p. gu. gmdiu L$p X$ NX$p. 1/1/ (1-5) && Óv$p dpv $ d Ðeybpv$ sy fs k L $ L$fp && s{z rdó d X$m-1919/ epv$ R>? Æh v$fçep uerds f¼sv$p A Æh p A s Óv$p A ÐhQpv$p L$fhy S> füy! p ^u fpmp : rg. sfyz rdó d X$m Å.kp. dpsyîu fs b dzugpg p Æ R> X$p (L$p X$pNfp-v$pv$f) 2/1/1(20) (A-25153)(1-5)

2 2 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp îu cys> yf p Nmp p m- õ pr L $ Aph g v$p v$pspîuap p Apcpf /- îu p V$gpg h fiu v$ qy$ep p A i h s r rdñ -cys> yf 5000/- qv$ L$ h gæ fps>np f-cys> yf, 4000/- sygkuv$pk h Û -L $fp, 3500/- rih i[¼s Ap V$p A X$hpTf-cyS> yf, 2100/- îudsu dpgsub h ucpb-dy bb, 1500/- îu fpdl $óz lqf-cys> yf, 1500/- îu fpd l ydp cys> yf, 1101/- dp ul$ gÿduq v$ ( y) v$ qy$ep p gá âk N cys> yf, 1000/- lf i X$u. NY$hu Tf fp, 1000/- L $ihæ Ddfiu c v$p-cys> yf, 1000/- rls i Ly$dpf bpmygpg fps>np f-cys> yf. v$p Ap u iyap ipsp Ap hp bv$g v$pspîuap u A ydp v$ p kl M b M b Apcpf. v$p dpv $ dy bbdp k L $ Ziu gmdiu ipl rhip b ^k Op V$L$p f /1/1(10) (A-25002)(1-5) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd v$p V$udp u âpá e g A yv$p. 4101/- îu Th f A Q.v$ Y$uep bp fuhgu-dp V$p Apk buep, 2551/- AdfkÞk L$g ¼i bp Öp- hu pm, 2100/- îu i[¼s g X$uT V $gf õh. dzub fkp Ñd fdpf X$p buhgu-kdpop Op, 1540/ - õv$pbg d lp. q¾$ózp L$V$pfuep pzp-buv$p, 1330/- Arð u kpx$u lp. k Nusp S>e i Npgp h g-l$p X$pNfp, 1380/- Þey pb Q g lp. cfs gmdiu kphgp pzp-dp V$p Apk buep, 1350/- S>e p h ëv$u lp. õh. dpsyîu Ly $hfbpb MudÆ Å iu dgpx$-dõl$p, 1111/- S>e s õv$p. lp. S>e sugpg h fiu c v$p p S>Þdqv$ r rdñ dgpx$-l$ pep, 1100/- pfk gpbd X $ p lp. dpsyîu lufbpb L$p Æ v$ hfps> kp u X$p buhgu gyzu. rg. L$ufuV$ MudÆ kphgp-fpdpzuep, dygq v$ Åv$hÆ R> X$p-fspX$uep. 4/1/1(38) (A-25199)(1-5) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd v$p V$udp u âpá e g A yv$p. 9900/- A d.a k.a ÞV$fâpBT lp. dr>pfpdæ kp dpfpdæ L $ihæ v$ Y$uep dgpx$-dp Mp, 2100/- dpsyîu fs b Np NÆ Apkpfuep Npgp dgpx$- Óu, 1930/- dlphuf Ap àv$u¼k rhfpf-kyf ÞÖ Nf, 1551/- ël$p ar Qf dpv $ lp. rh yg Npgp bp fuhgu-âsp yf, 1401/- fp^pl $óz ar Qf lp. â dg hu. Å iu bp fuhgudp^h yf, 1021/- ël$p X$uTpB f lp. cph i Npgp bp fuhgu-âsp yf, 1000/- A V $L$ Ap V$p d i lp. lu p cfs R> X$p Np f Npd- p Ng yf, 1000/- râs i A õv $V$ A S>ÞV$ lp. â dæ fpdæ dpê$ bp fuhgu-x $ p, 1000/- khp v$e V² $X$]N L$py lp. dpsyîu kyiugp L $ihæ v$ Y$uep dgpx$-dp Mp. rg. dzugpg hëgcæ Npgp-âsp yf, lf i pnæ hp fp-n gx$p. 4/1/1(37) (A-25198)(1-5) cnhp dlphuf iy fnp L $ÞÖ A ÞL$fhpgp Atlkp^pd A ÞL$fhpgp Atlkp^pd îu syjpf ^fdiu W$½$f (syjpf a b u¼k âp. rg.) gp Af f g sfa u ê$p. 2,11,000 (b gpm ANuepf låf) y Adyëe ep Nv$p âpá e g R>. A ÞL$fhpgp Atlkp^pd s d p fuhpf p ùv$e h L$ Apcpf dp R>. k õ p õhphg bu b phhp k õ p u ep S> pdp klpeê$ B Abp g Æhp p fnl$ b u yîe d mhp. k õ p Ap g v$p 80-Æ l W$m L$fdy¼s R>. rg. dl ÞÖ fs iu k Np B-rhg pg -V$p X$p, gugp^fcpb v$ pcpb NX$p-A ^ fu-bpx$p. 2/1/1(4) (A-25197)(2-12) L$pfpOp Op L$fyZp-Æhv$ep â duv$pspîu A L$ kv¹$n lõ dpsyîu õh. ^ bpb hufp A hx$ugîu õh L$pê$cpB L $ihæ hufp u yîeõdfzp Abp gp Æhp p dyl$ Aprij kl yîe y cp y hx$ug QfZ ^fsp ê$p /- y hx$ug h v$ ue A yv$p A Z L$f pf v$pspîu ApÐdueS> p M b M b ^Þehpv$ kl Apcpf. gu. L$pfpOp Op dy bb dlps> d ÓuAp : qv$ i L$p Æ v$ qy$ep, Ar g l dfps> i W$uAp (kp S>Þe : gp-bv$pguep dpfbg rh¾$p gu-bõv$). 2/1/1(48) (A-25227)(1-5) (JYF) S> ey ap fd õhl$ëepz u kh L$ëepZ ApMp qv$hk v$fçep A L$ L$gpL$ dp. (DZp v$fu s dpv $) dpfu ^pfzp âdpz ÃQMpZ, L$f rd, L$pekp sõkc s qx$½$dprd t v$pdu Nqflprd Aà pz hp rkfprd. JYF kp L$ ¼V$ hp sdpfp hp V¹$kA bf u D f JYF L$fu d k S> L$fp. ql$ip f hufp (b Ngp f-rbv$x$p) Å.M. kp S>Þe : dpsyîu ip spb Np NÆ Npgp (gpfl$uþk-dp Mp). 2/1/1(35) (A-25190)(2-1) 9 ql$gp hs> Dsey, ifuf Qfbu dy¼s ep, ^Þehpv$ Ap " hu' Ùrs lº gsp NX$p , dpfp 80 ql$gp hs> dp dpfp aºn gp V$ A rlàk p cpn h^pf lsp, d N k, L$brS>eps, dpbn, kp Å, L$msf A A rkqx$v$u u sl$guap fl su, rldp Ágp rb A rhv$prd D u DZ ifufdp fl hp gpnu lsu, d Mbf lsu L $ h^ gp hs> p L$pfZ d læ N cuf fp Np B il $ R>. A V$g kde bfbpv$ L$ep hnf b^u bl p u S> d d Z v$uop ey l ë L $f y L$p k L$ey. s Ap dpfp Of Aphu dpfu spkuf kds>ep A A âdpz d M b S> kfm D Qpf bspìep, A d p hp A phfaºg h BV$ gp k âp N pd L$ep R>u dpfp 9 ql$gp hs> OV$u Nep R>, A b^u sl$guap ul$mu NB R>, pl$, Apmk, kyõsu ul$mu lh ä i A lgly $ aºgly $ gpn R>, A d u Ap hu Ý^rs u d Apòe S> L$ qftëv$ dþep, A d p kqp V$ dpn v$i A kll$pf u lº r fp Nu B. M b M b ^Þehpv$ v$uop ey l ë L $f p /1/1(17) (B-24896)(23-7) õhs> u õd rs ep Áe s Z kp NY$ fð pîd õhs> u õd rsdp v$p Ap su hms S>ê$f rhqpf Aph L $ s Ap Æhv$ep â du, ^d â du L $ rinz â du lsp A âdpz v$p y rhïg jz pe R>. y X$u- OpV$L$p f-bõv$ p õh. kp. qv$ pb dygfps> dphæ R> X$p u sp p fp S> 1gu yîers u uduñ lõs - bp yæ dphæ cudiu R> X$pA kp NY$ fð pîd u rhûpv$psp ep S> pdp ê$p / - y A yv$p Ap u õhs> u õd rs L$ped L$fu Äep kdps> p ^p fz 6 u 12 p 400 S> V$gp bpml$p L$p B Z Ås p ghps>d hnf õhõ A k õl$pfue spgud gb füp R>. gu. dl i hp fp-l$pfp bpfu kæe- rh pm /1/1(42) (A-25214)(1-5) h. rdspgub. ip e spbpb kpýhu bþep. rs>snyê$ u r îpdp hsp ep S>e S>eL$pf L$.Ap.dp.. p L$ÃR> L $kfu.ap. y dq ÖÆ d.k. p rióe, ipk âcphl$-æhv$epâ du "A L $ låfp' A L$ghuf. Nyê$v$ h rs>s ÞÖ dyr. kycöpbpb d.apqv$ f kp^y-kpýhu u r îpdp h. rdspgub p qv$np âk N hpiu k O p Å l W$m låfp u dp h d v$ u hãq cpf v$bv$bp h L$ A fp DÐkpl u DS>hpep.. rs>snyê$ v$ h rhr^ krls qv$np Ap u hqv$nus y pd. ip e spbpb dlpksu Ål f L$ey. kl$m k O S>e-S>e p pv$p u h^phu gu^y. Ap âk N 12 v$ rñ riem p QMpZ gu^p. hp- hp âp N pdp u cpf f Ns Ådu. A L $v$f.ap. dnyê$v$ h u qv$ìe L $ p u âk N-A rslprkl$-epv$npf bþey kh Ó S>e- S>eL$pf ep. hpiu k O u kp^rd L$ c[¼s Myb S> âk i ue flu. rg. Nyê$c¼sp. 4/1/1(24) (A-25182)(1-5) îu cys> yf ApW$ L$p V$u dp V$u nõ p. S> k O NÃR>pr^ rs..îu v$ hæ õhpdu u Npv$u Adf s p. hs dp ApQpe.. îu cpbq ÖÆ õhpdu r Ðe h v$ p...ap.c. îu R>p V$pgpgÆ õhpdu p kyrióe.. îu rh Q ÖÆ,..îu kyf iq ÖÆ d.kp. W$pZp-2, sp p cys> yfdp ^pfi... îu v$de subpb d.æ. W$pZp-5, sp p Apk pk ^pfhp p cph ^fph g R>. kp^y-kpýhu cnh sp sp ky^u [õ fsp L$fi. Qsyrh ^ k Odp Q Ó dpk u Ap mu 30-3 u ky^u fl g R>. kh cys> yfhpkuap d rh su L $ dpq A ÞX$]Ndp p A yîe y b g Þk kuv$ Åmhhy lp e sp S>ëv$u u sdpfu f ëh V$uL$uV$ L$fphu g ip. ldzp f ëh u V$uL$uV$ dmu fl g R>. S> dz Z Ape bug u Ap mu p gpc g hp lp e sp, Ap R>dp Ap Ry> v$f qv$hk fp L$phhp BÃR>p lp e sp b p f y cp S> A kp S> p Qp rhlpf u ìehõ p îu k O Üpfp L$fphhpdp Aphi. f ëh V$uL$uV$ A fl hp u knhx$ sdpf p sp L$fphhp u fl i. p ^ S> dz Z Aphhp u BÃR>p lp e sp õ pr L$ V²$õV$u d p S> l Zuep f ÅZ L$fhp rh su. rg. k O rs cfs dphæ v$ Y$uep. 4/1/1(25) (A-25183)(1-5) k hp kdps> - q¾$l $V$ - " h us L$ ' Npd N y ¼hp guaphn fpdþx$ fuzpd k hp kdps> Apep rs>s " h us L$ ' Npd N y ¼hp guaphn fpdþx$ p fuzpd uq dys>b : (1) L$p X$pNfp : rqfpn lfuep 3/ 22 kpd Xy$dfp : âdus Np kf (2) fpdpzuep-183/10 : ^dp N fp cuep 66, v$i kphgp-34, fps> hp fp 4/27 kpd X$p Z-185/ 5 : ârsl$ dpê$ 38, cph i R> X$p-37 (3) bpx$p (bu) 210/10, Dd N NX$p-45, ^ yh hufp- 54, pfk hufp 4/35 kpd L$pfpOp Op 258/8 S>e dpê$-82, kp dug i W$uep-79 rhs>eu fl g. d Ap a ^ d Q : (2) fps> hp fp (X$p Z) (3) S>e dpê$ (L$pfpOp Op) fl g. Arc v$. rg. L$Þhu f. 4/1/1(45) (A-25223)(1-5) sp. 4 a b yapfu p "iyc ÃR>L$ v$psp' õh. â dæ l kfps> Npgp p õdfzp îudsu S>ep fd iq Ö l kfps> Npgp (v$ h yf) sfa u õh. S>h fb gpgæ v$ qy$ep (Ny v$pgp lpg R>kfp) p õdfzp îu ip rsgpg Ly $hfæ fp rcep (kdpop Op) sfa u. X$p. frsgpg lufæ hp fp (Ly $v$fp X$u) p S>Þdqv$ r rdñ A d p sfa u... õh. dpsyîu S> W$ubpB h fiu R> X$p (Np ^fp) p yîep dm g A yv$p bv$g îu L$.rh.Ap. k hp kdps> A d p lpqv$ L$ Apcpf dp R>. S>Þd, gá L $ yîers u L$p B Z âk N epv$npf b phhp ê$p (A L$ kp - A L$ S> hms) 15 hj}e ep S> pdp Å X$pB ApeL$f L$gddp fpls d mhp. rg. d ÓuAp. 2/1/1(44) (A-25222)(1-5) rhûp }Ap, blpfnpd S>sp e V$L$p, Nfd L$ X$p u Mfuv$u Qiug v$pv$f u DÃQ Aæepk dpv $ rhv$ i S>sp rhûp }Ap, lug õv $i S>B fl gp e V$L$p, blpfnpd li W $X$u rhi j! W X$u u fnz L$fsp Nfd L$ X$p Mfuv$hp Aphp, v$pv$f Qiugdp Pure wool, wool mark p g X$uT, S> ÞV$k, d gh f, L $, Ágp T, dagf, kp ¼k, õh V$f, åg L $V$, hyg ip g. blpfnpd dpv $ a dugu ip ]N A V$g S> " Qiug' îu rbëx$]n, fp X $ fp X$, v$pv$f (h.), õv $i u b rdq V$. ap.: (kp dhpf b ^) Since /1/1(3) (B-25132)(17-2) dp Apip yfp N l DÛp N -X$p buhgu Ap u kdn gb Aphu füy R>. riepmp õ rieg d hp dkpgp u cf yf AX$v$uep pl, MS >f pl$, Ny v$f pl$, dp l pm, Np muep gpxy$, Np m p X$u, L$ÃR> p bx$u p Np V$p, gkzuep Np W$uep, gpl$x$uep Np Wuep, cph Nfu Np W$uep, p X$u, sumu k h, dp mu k h Ap b^u ApBV$dp kpfu L$hpguV$u A ìeps>bu cph dmi. k L $ : cph p L $. Np kf (dp f) : /1/1(12) (B-24657)(1-5) OfQp mp y QgZ OV$u Ney kpfpcph h Qhp dpvy $Np îu dlphufdp ^pfp V $ , kp dhpf b ^. 2/1/1(2) (B-24617)(2-12) Mbf ról$pdp ârký^ su ìe[¼sns L $ kpd rll$, k õ pl$ue L $ ìephkprel$ Ål fpsp A r h v$ p s d p p sp p lp e R>, A dp u Dv¹$chsp qfzpdp rhi Mbf ról$p krdrs S>hpbv$pf u.

3 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp Xy$dfp pfu h v$ "Ap v$p ' 2020 p â d âp Npd Qsu u ANpiu su p ÅÓp kp Qrs u Z v$cp ÅB kp. sp ir hpf p khpf p gp Y$psu v$i + hl$pfiu L$fu ANpiu su k hp Å A b p f y cp S> Ðepfbpv$ Æhv$ep ^pd pl$p X$p c fh su A rhs>e spl$p su v$i L$fuiy A A yly$msp âdpz Qp rhlpf L$fuiy. Ap ÅÓpdp r epzu bl p kâ d Apd ÓZ R>. "hl gp s l gp' p ^p fz Qpf qv$hk u A v$f kp cfu pd gmphhp. ÅÓp dpv $ p QpS> - ê$p. 100 fpm g R>. pd p ^php dpv $ (1) rhs>epb Np kf : (2) rië p Np kf : (3) d Sy>gp L$pfpZu : pd Apìep bpv$ bk dpv $ p ê$v$ u ÅZ L$fhpdp Aphi. gp Y$prs p hl$pfiu p v$psp. A.kp. lu p qv$ i gpgæ fhæ Np kf p gá Æh u 25du A hk fu s p hp Of p hpõsy r rdñ gpc gu^ g R>. gu. d ÓuAp. 2/1/1(22) (A-25161)(1-5) Xy$dfp pfu h v$ 2020 u 2022 ky^u u pfu h v hu L$pfp bpfu A A d p sfa u dm g c V$ âdym - rhs>ep ârhzq Ö Np kf 7777 ê$p. D âdym - v$du u v$pdæ kphgp 5555 ê$p. k ¾ $V$fu - d Sy>gp ^ufs> Npgp 4545 ê$p., rië p cpbgpg Np kf 1515 ê$p. MÅ Qu - rhdmp hu L$pfpZu 2525 ê$p, d Sy>gp Q ÖL$pÞs L$pfpZu 2525 ê$p. kgpll$pf : v$de rs S>e sugpg Npgp 4545 ê$p., L$õsyf S>e sugpg L$pfpZu 3545 ê$p. dpæ âdym : âcp sgl$iu Npgp 1515 ê$p. L$pfp bpfu kæe (1) ljp rlfpq v$ Npgp 2222ê$p., r d mp hëgcæ pnx$p 2222 ê$p., fdugp spfpq v$ L$pfpZu 2001 ê$p., d Sy>gp âaºg L$pfpZu 1515 ê$p., gÿdu lfmq v$ R> X$p 1515 ê$p., âcp DÑdQ v$ Np kf 1515 ê$p., Nusp v$diu pnx$p 1515 ê$p., ê$p dpsyîu M sbpb ipdæ hufæ Np kf u p Óu A i fx$u p L$õsyfb ipdæ MudÆ lfuep u v$p rlóu A.kp. du p qv$ i u ky yóu rq. lg p gá âk N, ê$p dpsyîu dygbpb p Æ L$pfpZu p p Ó A rhzp âaºg p ky yó v$ h qv$risp p gá âk N pfu h v$ c V$ dm g R>. Xy$dfp pfu h v$ v$psp qfhpf p lpqv$ L$ Apcpf dp R>. gu. âdym 2/1/1(21) (A-25160)(1-5) riepmy pl$ L$X$L$X$su W $X$udp AX$v$uep pl$, MSy>f pl$, Ny v$f pl$ Mphp u då A fu R>. L$fk g^y A Q çbyf v$ fpkf p rhrh^ âl$pf p riepmy pl$ d Nphhp A ys> gÿduq v$ k Np B ( p Ng yf) ap / WHATS APP L$fp qx$guhfu anywhere in dy bb, India & World. Worldwide Order & Payment Accepted, Vaccum Packing & COD Service Available. Buy online at BUR- GUNDY RETAIL T , PEOPLE's RETAIL 2/1/1(13) (B-24784)(1-5) îu p p cpx$uep S> dlugp d X$m sp. 1 ÅÞeyApfu 2020 u 1 ÅÞeyApfu 2023 p dyv$s dpv $ u hu L$pfp bpfu L$duV$u uq âdpz R>. V²$õV$u : d Sy>gpb p V$gpg fs iu Npgp, âaºëgpb fdzul$ fs iu Npgp, f S> b ârhz M siu Np Nfu. I.P.P. S>epb v$ hq v$ gpgæ fp cuep âdym : Æ g f ÞÖ hi Æ dpdzuep D âdym : qv$áu L$p sugpg l kfps> R> X$p k ¾ $V$fu : gu p ky ug dphæ NX$p, L$rhsp Q Ö i ql$ip f R> X$p. MÅ Qu : f Mp ârhz S>MycpB vy$, hjp Dd i ipdæ NX$p. L$p. kæe : S>eh su L$ëepZÆ â dæ Npgp, Apip L$ufuV$ Ddfiu fp cuep, lu p ip su gpgæ vy$, hjp kduf dp l gpg gp kuep, d^y hufq v$ â dæ Npgp. d X$m sp. 23 a b yapfu frhhpf p V² $X$ a f y Apep S> L$f g R>. Npd u dlugpap âp Ðkpl Ap hp Npd p cpb-bl p sdpfp fuhpfs> p s ds> rdó d X$mu kp ^pfå. d X$m Apcpfu R>. ^ e bpmp lus fs iu NX$p ys Of p hpõsy r rdñ ê$p /-. S>eh su rh Q Ö Ly $hfæ R> X$p p gá S>e su r rdñ ê$p. 5000/ - u c V$. 4/1/1(39) (A-25200)(1-5) L$$ÃR>u drlgp a X$f i k. S>epb rhi Æ dpê$ (rbv$x$p) drlgp d X$uL$g a X$ drlgpap Ap f i, v$hpap dpv $ klpe Ap hpdp Aph R> ap d + ê$bê$ dygpl$ps dp.: v$f by^hpf 4 u 6dp k õ p u Ap qak C/o d qx$l$g klpe L$Þhu f :cpfsub hu N Nf, âcpõd rs rb., N p. ãgp f, cpdv$pæ fp X$, pfpzæ ipdæ hpx$u u bpsy>dp, dpvy $Np d^ i. uq p õ mp A ap d D gå^ R>. X$p rbhgu (B.), l dpb kphgp (V$p. 10 u 12) pfkdzu S> v$ fpkf, rsgl$ fp X$. pgpkp pfp (B.), kfgp k Np B (V$p. 4 R>u) 12, dp l r hpk, syg]s> fp X. kpe (h.), Äep rs kphgp, ug fu A X$ (V$p. 9 u 1) 7/ 160, L$dgLy $S> rb., S> kp kpev$u. dõæv$ b v$f, rdg dkpgp (V$p. 1 u 7) 31, L $ihæ pbl$ fp X$. g V $õv$ âuõ¾$uàk gphhy. rg. drlgp d X$uL$g a X$ dy e L$rdV$u. 2/1/1(4) (A-25131)(3-1) îu sy bx$u bp Ap cprhl$p îu sy bx$u bp Ap cprhl$p krh e kp S>Zphhp y L $ sp p dy bb dýe fpm g îu kãqp dpspæ u l X$u v$psp fuhpf p Ar hpe k Å Np L$pfZ f L$fhpdp Aphu lsu. lh S>Zphhp y L $ Ap Zp bp Ap fuhpfdp u Ap hfk L$p B Z cprhl$ dy bbdp s ds> õ pr L $ l X$u p gpc g hp BÃR>sp lp e sp sp ky^u S>Zphhp rh su. rhi jdp õ pr L $ kãqp dpspæ u l X$u sp p fpm g R>. sp Ap l X$u r rdñ kh cprhl$p, r epzu bl p, s ds> sy bx$u dlps> s p kl$m k O p cpbap s p bl p A dpspæ p v$i, h v$ s ds> âkpv$ p gpc Ap hp ^pfhp rh su. rg. bp Ap cprhl$p hsu : âqv$ bp Ap-dp , rh bp Ap-dp /1/1(34) (A-25189)(1-5) ky.kp. âip snyzpîuæ d.kp. y Np f Npd Ap mu y pfï / gpcp }/ âcph p i M ðfv$pv$p u R>ÓR>pepdp k qfhep p Aprij.. v$ hfrns kpnf d.kp. p s p ky.kpýhu rh ygnyzpîuæ d.kp. Apqv$ W$pZp p kpr Ýe ipk âcprhl$p, S>Ns -r f S> - yîe-rh yg qfhpf p h^ dp s p r r^ v$ qy$epfð.. kykpýhu âip snyzpîuæ d.kp. u hs dp s u du Ap mu p pfzp p gpc îu Np f Npd AQgNÃR> ð.. S> k O dþep s p Np fh R>. ê$r epdp QX$php g sp âpf c p (5) QX$php ^d Apfp^ pdp g hpep. kdyl kpdpqel$ u Apfp^ p âhq füy. âcph pdp gp L$p hfku X$ép. sdpd 200 ê$p. fp L$X$ u âcph p flu. Ap mu p pfzp p gpz g pf Mdufh sp ^d â du Ap R> bx$cpnu Apfp^L$p. frhhpf R>p X$u 155 qv$hk fpró cp S> ÐepN L$f pf (1) Aip L$ ^ Æ kprgep- p u MpMf (2) v$ h ÞÖ R>N v$ qy$ep - p p Apk rbep (3) Aðu v$pdæ Np Nfu-X$p Z 155 qv$hk L $v$d m ÐepN (1) kp g ^uf Npgp -NY$iuip (2) pê$g L $s rhkfuepbpx$p 155 qv$hk Å (1) L$ë p R>N v$ qy$ep- p p Apk rbep (2) Apip lufæ v$ qy$ep-l$p V$X$p fp lp (3) qv$ p ^ Æ rhkfuep-ny$iuip 155 qv$hk pmu p B ê$dpg u kpa (1) hk scpb L$p Æ Npgp -NY$iuip (2) lufæcpb hus> pf N Nf-Qy X$u (3) L $s cpb Ly $hfæ rhkfuep-bpx$p 155 R>p L$fpAp Ape rbg L$fphu kp 100 ê$p. u âcph p L$fhu A L$ hfkdp (1) r ers/ k S>g â dæ R> X$p-gpeÅ, kh u A sf u A ydp v$ p... rg. d ÓuAp v$ h ÞÖ NX$p, kqu Npgp. 2/1/1(51) (A-25235)(1-5) OyV$Z k r^hp hpvy$:mhp gpcv$pel$ D pe lº fd i p egpg L$pfuep (Npd fh) d OyV$Z 3/4 hj u M b S> vy$:mhp fl sp lsp OyV$Zdp Okpfp lsp A d L$dfdp M b S> sl$gua lsu OZu b^u v$hpap L$fu Z d S>fpe Apfpd ep rl lh d h fiucpb p k L $ ep. b^u ux$p u hps L$fu sp h fkucpb dgd Ap u fpls L$fu s u d Oy V$Z L$dfdp vy$:mhp bugly$g dv$u Nep lº v$hp hp fhp u d blº S> Apfpd ep (fd icpb dp.: ) lh lº gpw$u hpfu b ku ily $ Ry>. dpfps>kpl b s p dlpksuæ dgd Ap g R> s d Z blº S> Apfpd ep R>. Ap Zp kdps> cpbep -bl p Apd dgd, gp k Ap g R>. s b^p S> Apfpd ep R>. k r^hp hpvy$:mhp Oy V$Z McpL$df N u u Sy> udyy$dpf Ndp Aphsp kp Å A b^p S> D f dgd, gp k hp fu il$pe A L$>hMs d Nphu Mpsfu L$fu Sy>Ap dgd gp k hp fu Mpsfu L$fu Sy>Ap gpc v$pel$ D pe R>. k L $ : h fiucpb R> X$p Npd - fh ( pzp) dp.: , /1/1(43) (B-25219)(1-5) h Qhp y R> QL$gu b php y hy diu h Qhp y R>. k L $ : v$u L$cpB 2/1/1(47) (B-25226)(1-5) 3 k rhl$p bl Å BA R> h Ý^ dpæ u k cpm fpmu il $ s hp bl u S>ê$f R>. khpf kp S> Aphu il $ s Z AphL$pe. syf s k L $ : âaºëg pnx$p : dp /1/1(36) (B-25196)(1-5) v$ i rhv$ i Ly$fuef 24 * 7 duw$pb, afkpz, põsp, A ps>, L$W$p m s ds> v$f L$ âl$pf u Mphp- uhp u hõsyap, UK, EUROPE, NORWAY, SWITZERLAND dp ìeps>bu cph dp L$gphp A ys> gÿduq v$ k Np B ( p Ng yf) ap / WHATS APP L$fp Vacuum Packing Available. WORLDWIDE PAYMENT ACCEPTED Free Pick Up Service PAC n DELIVER T , M Years of Qyality Service 2/1/1(28) (B-25173)(3-14) "qfý^u rký^u Äh gk : OpV$L$p f'! kp p p-rlfp p v$pnu p dpv $ gps>hpb! us hu qx$tpb p dp - Ah hp v$pnu p y rhipm L$g L$i kp àep fuv$u-cph-fut bg dsy>fu A pfv$i L$ âdpzul$sp dpv $ 3 v$pel$p u L$ÃR>u kdps>dp rhðk ue f fp ^fphsy gp L$râe ip ê$d. "qfý^u rký^u Äh gk ' NpeÓu ^pd, A d.æ. fp X$-v$ fpkf g L$p f, OpV$L$p f (B.) ap.: sê$z S>e rsgpg kphgp (L$p X$pe). 2/1/1(23) (B-25164)(1-5) L$p v$uhgudp vy$l$p h QpZ dpv $ 280 L$pf V$, d X$uL$g, v$hpmp p, kgy p ^ ^p dpv $ gpel$ 280 L$pf V$ vy$l$p h QpZ dpv $ R>. BÞh õv$d ÞV$ dpv $ DÑd : Contact : Twinkle /1/1(33) (A-25188)(1-5) lp V$g usp "ip rs hugp' (dlpbm ðf) Ly$v$fs p Mp m kp v$e p MÅ p kdp dlpbm ðfdp A k.v$u. õv $ÞX$ u a¼s 60 k L$ÞX$ p A sf k k V A k fpbt hu L$p au ip, NpX $ f õv$p f V$, AC, Non AC, ê$dp, L$p V $S>, AC Xy$àg ¼k rhgp, õhud]n g hu hp V$f õgpbx$ A ap ëk, rqëx²$þk A çeytd ÞV$ pl $, N çk A kpfpdp kpê$ Åbu, kpd BÞX$ue, QpB ut, apõv$ aºx$ A àep f NyS>fpsu A S> aºx$ u då dpzp. bp fuhgu : / / /1/1(31) (B-25186)(12-10) dpq u Sy> (h L $i ) "g¼tfu' âhpkp L$uQ N y + L $S> Vy$fp. "i W$uep Vy$f' ku½$ud, v$pæ g]n, N NV$p L$, g]n, gpqy N, eyd p N, pdqu (2) 24/4 Apkpd, d Opge, Aê$ZpQg, L$pÆf Np, kugp N, Q fp y Æ (3) fp eg cysp âhpk (4) Ly$ëgy-d pgu (5) L$píduf âhpk (6) uspg-dkyfu (7) A d. u. QdY$u. a by. dp (1) L$ÃR> "fz' dlp Ðkh (2) ky f kpd p âhpkp u byl$]n dpv $. k. "i W$uep Vy$f' , , , p ^ : BÞV$f i g âhpkp dpv $ ( ). 4/1/1(29) (B-25184)(1-5) bp fuhgu BõV$dp õv $i pk L$v$d V$éyV$p fueg p kpe A hu auk, A ychu rinl$p u v$ Mf M, ^p. 5 to 10 S.S.C. bp X $, ^p. 4 to 8 CBSC bp X $, A X$dui Ap...L$p ÞV $¼V$ : dukuk iusg kphgp, A X² $k : N p.ãgp f, Ap qak. 9, kp BL $ p Qpg, h gl$d lp V $g u bpsy>dp, 1 bf àg V$ap d p AÞX$f N pdþx$ u bpsy>dp, bp fuhgu (B.), dy. 66. Mo /1/1(41) (B-25208)(1-5)

4 4 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25237)

5 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25126)

6 6 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC )

7 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC )

8 8 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp bp fuhgudp 22 L $f V$ kp p u Q A dpmp p g V $õv$ L$g ¼i dp u k v$nu L$fhp dmp. d p S> Npgp/ Nusp Npgp (kpx$pd) V$pBd : 11 u 7. ap , /1/1(11) (B-25032)(1-5) MpMfp SPECIAL 18 âl$pf p MpMfp Ap X $f âdpz b phu Ap uiy. qx$guhfu anywhere in dy bb, india & World. A ys> gÿduq v$ k Np B ( p Ng yf) ap / WHATS APP L$fp Vaccum Packing & COD Service Available. Worldwide payment Accepted. Buy online at BUR- GUNDY RETAIL T , gmail.com PEOPLE's RETAIL 2/1/1(27) (B-25167)(6-6) qfý^u rký^u Np ëx$- dygy X$ kyhz -X$ped X$ Ag L$pfp p õvy$x$uep iyc âk N lp e L$ hpf sl hpf, crhóe dpv $ y tqspdy¼s b õv$ B h õv$d ÞV$ A V$g S> kp p u Mfuv$u. phuþesp kcf qx$tpb p u cf yf, gpbv$/l hu h BV$ p Ag L$pfp u Agp ql$l$ Nfu... ìeps>bu cph kp y rhðk ue õ m. N pll$p p k sp j A S> Adpfp dyöpg M. 916 lp gdpl $ kyhz Ag L$pfp, kv$}apbx$ X$ped X$ Ag L$pfp Mfuv$hp A L$ hms ^pfu MpÓu L$fu Sy>Ap. ql$s} dlg lp V$ g u kpd, A d.æ. fp X$, dygy X$ (h.), dy. 80. Nyê$hpf b ^. ap : / fps> i S>e sugpg kphgp, ^hg fps> i kphgp (L$p X$pe). 2/1/1(2) (B-25133)(21-5) Ap p bs> V$dp ar Qf / BÞV$ufuek ku.ku.v$u.hu L $d fp Ap p vy$l$p, Ap qak, Of dpv $ Ap^yr L$ àgpt N X$uTpB ]N âdpz Ap p bs> V$dp ar Qf/HV$ufuek b phhp s p ku.ku.v$u.hu. L $d fp dpv $ dmp : ÆNf R> X$p (rbv$x$p) , /1/1(8) (B-25073)(1-5) "dpb¾$p h h / hp tin diu bnx$ey? ' &&& bp gphp Adus &&& v$f L$ L $ u p V$p gp X$]N hp tin diu s p dpb¾$p h h fu f L$fu Ap iy. k L $ : Adus sgl$ kphgp sy bx$uhpgp. ap : / (rhtuv$ QpS> -300/-) 2/1/1(1) (B-25137)(1-5) bl p r fp Nu B Myi pe R> Äepf Adpfu lp d rhtuv$ k hp u futëv$ dm R> bl p dp lp dp Þk g h g Q ÞS> B Nep lp e A p L$pfZ dyx$ õh]n sp lp e. hs> h^sy lp e, pbfp BX$ p L$pfZ hs> h^sy lp e, dprkl$ ^d u Ar erdssp u sl$gua lp e, Pcod A AÞe Periods Problem fl sp lp e dp p p vy$mphp, dpbn, A kux$uv$u, Ndp L$msf, N u p u vy$msu lp e, hpf Dsfsp lp e, ifufdp õaºrs u L$du, Ql fp X$g X$u Nep lp e, NcfpdZ su lp e, L$p g õv²$p g g hg h^u Nep lp e, L$bÆeps fl su lp e, Adpfu lp dhutuv$ k hp D gå^ R>. Of Aphu budpfuap y L$pfZ kdæ S>X$dym u BgpS> L$fhpdp Aph R>. k L $$ : qv$op ey l ë L $f /1/1(16) (B-24895)(1-5) (CLD-24766)

9 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC )

10 10 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB ) (CLB )

11 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC ) (CLD-25238) (CLC )

12 12 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp R> X$p ym p afpv$u õ p îu A b dpspæ Ly$s}... Ly$s}... Ly$s}... dsp cprhl$p Sy> u Ly$s} Exchange L$fp kp uep yfphp Ap NZue, qv$hx$p ânv$php Sy> u Ly$rs bv$gpdp hu Ly$s} D f ê$p. bpfzue Aphu flu R> îu A b dp u km N 300/- qx$õl$pdþv$ d mhp. 17du kd l l X$u kh cprhl$p /r epzu bl p X$pOhpmu A apv $gu Ly$s}Ap Exchange lu kl fuhpf A Apd Óus dl dp p l X$u âk N pe. cphcey Apd ÓZ. L$pe ¾$d u ê$ f Mp : iyc qv$hk Sy> u Ly$rs Ap Apqv$hpku Npdp dp S>ê$qfepsd v$ : , dpspæ y kpd ey : 8.39, gp L$p lp QpX$hp Apie u g hpdp Aph R>. dpspæ y ys> : 9-11, dpspæ y lh : õ. l ÞX$hL $, L$õV$dpBTX$ X$uTpB f NpNfp iyc õ m : ãg d]np b ÞL$h V$ lp g, 2S> Qp gu, kpx$u A X$uTpB f ågpdt p dpm îu L$ÃR>u gp lpfhpx$u, 15 gÿdu pfpez A ¼kL$gyTuh MÅ p... A L$hpf Å ip sp Å sp S> flu S>ip... g, dpvy $Np (k.f.) kd l l X$u p v$psp fuhpf Parini - Customised Designer Studio by : dpsyîu yfbpb MudÆ Ddfiu R> X$p ( p u Shivoham Designs 26, N pdþx$ ãgp f, V $g sy bx$u) r d ÓL$ : A.kp.f Mp fps> i R> X$p, p Óu ip ]N k ÞV$f, dgpx$ kbh u bpsy>dp, Qfg : Æg fps> i R> X$p, p Ó : rds fps> i R> X$p, ApBõ¾$$ud u pr>m, dgpx$ (h õv$). ap : ^ufs> d p S> , dyl $i- kphgp : /1/1(52) (B-25236)(1-5) 4/1/1(46) (A-25224)(1-5) dãr>f cnphp ^ bsu ânv$php Apeyh v$ul$ Npe bqphp p S>fp p m p gpcp L $dul$g hnf u ^ bsu d Nphp Npedpsp p QNìe ey¼s hõsyap hp fp v$ iu Npe p R>pZ A Apeyh v$ul$ S>X$u byë$u u A yîe L$dphp âðen A fp n b ph g L$ dul$g hnf u dãr>f ^ bsu hp fp Æhv$ep p kðl$pe dp klcpnu b p v$ iu Npe p õhpõõe L$p B yl$kp l] pe. dãr>f cpnu TfZdp u Np TfZ AL $, au pbg, v$ sd S>, S>i dfi l]. Æhtlkp u bqp. kp S> 7.00 lfx $Q Z, dpguks g, L $is g, Aqv$ s p V$u p, u 8.00 A L$ L$gpL$ ânv$php. â d 1/2 L$gpL$ hpy$uep dgd, Ap M, L$p, pl$ p V$u p, bpfu v$fhpå b ^ fpmp. R>u 1/2 L$gpL$ bpfu Np ^ hv$u, A NfpS> phx$f, Þlphp p kpby, v$fhpå Mp gu p Mp R>u ApMu fps bpfu QpdX$u p kpby hu Ås u ^ bsu NyNg L$ f v$fhpå Myëgp fpmu il$ip. L$p B Z dãr>f (CLB-25251) L$, ANfbsu D ep N dpv $ d Nphp dpg lp d Ap p ê$ddp Aphi l]. 100 aÿv$ p ê$ddp X$uguhfu dmi. V $gu : / A L$ ^ bsu R>u lp d X$uguhfu L$fu Ap hpdp Aphi. V $gu.: / a fhp. rg. îu h^ dp Æhv$ep L $ÞÖ gyzu a fhp. p S>fp p m V²$õV$uAp. gu. îu h^ dp Æhv$ep L $ÞÖ gyzu p S>fp p m V²$õV$uAp. 2/1/1(49) (B-25233)(1-5) 2/1/1(50) (B-25234)(1-5) (CLD-25220) (CLD-25218)

13 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25239) (CLB ) (CLC )

14 14 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLD-25232)

15 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB )

16 16 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25002)

17 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp

18 18 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25216)

19 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC )

20 20 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25231)

21 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLD-25201)

22 22 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC ) (CLNMD-25204) (CLC )

23 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp "L$ÃR> S>sp /Aphsp : f ëh âhpkdp '! õhpqv$ô$ cp S> + põsp dpv $! Food Spot dp a¼s A L$ ap L$fu Ap X $f p ^php A sd S>Zph g õv $i, sdpfp L$p Qdp : Of S> hy õhpqv$ô$ cp S> D fp s apõv$aºx$- põsp A fv$pbv$ L$]Ndp (Fresh) lps>f. "A ql$scpb' dp.: ap.: / 17 2/1/1(26) (B-25165)(1-5) " fu X$ped X$' A ¼kQ S> Ap af Sy> y gphp hy gb ÅAp dp bus> ¼ep u Z gu^ gp, Sy> p v$pnu p X $d S> e gp p gui Mfpb e gp A ¼kQ S> L$fu hu ApBV$dp dp 30 u 50% Ry>V$, ApBV$d Å B cph ½$u i. A.X$u. dp.k V$ huv$u 1gm A ÞV$uL$, Ly $v$ S>h gfu, õhfp õl$u X$ped X$dp byë$uap f X$u. byv$udp yi p bv$g Q QpL$u Ap X$f u ip..18/19, ip u dpl $V$, dpvy $Np (k.f.) dp âp.l $L$u kphgp 3/1/1(7) (B-25080)(23-10) Montessori ECCE - Govt. Regd. Dip. & PG Dip. Job Oriented Teachers' Training courses. Get 5 times more well-paid jobs in reputable State / IB Board / ICSE / CBSE Schools across the globe or start your own preschool. Regular / Sat / Sunday Batches / Correspondence - Online (Along With Practical Training) Admissions on for new batches. com Vidhyanidhi Education Society - Borivali Station (West) / /1/1(14) (B-24804)(1-5) Ly $hpfp, Ry>V$pR> X$p, rh^hp, rh^yf gá Dd v$hpfp u ip ^ Ofb W$p dp bpbgdp S> L$fp 21 u 70 hj p L$ÃR>u rhkp, v$ip, hpnx$ kdps> p DÃQ cz gp, p sp y ^ ^p L $ kpfu krh k L$fu kpê$ L$dpsp, dy bb, blpfnpd L $ ap f dp fl sp 3600 u h^y Dd v$hpf póp p ap bf krls p bpep X $V$p h bkpbv$ dp Å B gá dpv $ hps ApNm h^pfu il$ip. hp pd u r :iyël$ p ^Zu h bkpbv$dp L $ bpep X $V$p A ap V$p hp V$kA L$fp. L$ÃR>u S> kdps> u kp kp NyS>fpsu S> A dpfhpx$u S> kdps> p Dd v$hpfp p bpep X $V$p dp V$p âdpzdp Ap h bkpbv$dp Å hp dmi. h^y dpv $ k L $ : rdg ksfp (Ny v$pgp) /1/1(15) (B-24904)(1-5) ku uef kuv$us>þk dpv $ d X$uL$g Bd p guku 60 yrs. to 75 yrs. ky^u L$p B Z Medi- Test hnf u p guku. Sy> u budpfu y L$hf 1 hj R>u Cash-Less kyhu^p R>. 30 qv$hk - 60 qv$hk R>u y MQ dmi. 60 yrs u 75 yrs ky^u y Premium A L$ kfmy. 7,50,000/-, 10,00,000/-, 15,00,000/-, 20,00,000/-, 25,00,000/- ky^u ìe[¼sns A a dugu ãgp V$f p guku. Angiography A Stantat hpmp Z dmu il $. Cont. Shailesh Savla (X $ p) Mob.: / Em.: 2/1/1(9) (B-25055)(1-5) Arc v$ Vy$f L$íduf L $S> 7 fps 8 qv$hk A 8 fps 9 qv$hk NygdN, îu Nf, kp dn, l gnpd, ^ys Óu kp g Tf ip, b^p kpbx$ ku kp dpq 23, 30dp 6 kuv$ bpl$u. A âug 1 dp 15 kuv$ bpl$u, 17, 25, d dp 4, 12, 20 (1gu d dp 10 kuv$ bpl$u) õhs Ó fkp X$p kp. 30 d u 8 Sy> L $f gp, dy pf, W $L$X$u, A g u, b L$ hp V$f L$ÞepLy$dpfu kp yapf ApBg ÞX$dp fp L$pZ 9 fpóu 10 qv$hk. k L $ : kfgp kphgp , , l sg kphgp /1/1(5) (B-25105)(1-5) L$pf A bkp cpx $ u dy bb-bfp X$p-Adv$phpv$-L$ÃR>-fpS>õ p B p hp q¾$õv$p 14/-, B p hp A 12/-, AV$}Np A Tpegp A 12/-, õhuãv$ 10/-,üyÞX$pB A k 10/-, V$p ep V$p BV$uAp 10/-, 14 kuv$f A 18/-, 17 kuv$f A 20/-, 20 kuv$f A 22/-, 29 kuv$f A 34/-, 36 kuv$f A 38/-, 45 kuv$f A 42/-, 49 kuv$f A 42/-, 36 kuv$f A 50/-. gá âk N, gp L$g ApDV$õV $i, r L$A / X²$p, r L$ ul$ dpv $ b^u S> Þey b pþx$ L$pk A bkp dmi. NyS>fps V $¼k BX$ bkp dmi. dlpfpô²$, NyS>fps A fps>õ p dpv $ h h $ L $åk. NpX$u A bkp cpx $ dmi. X $Bgu bk krh k : dy bb u Np ^u^pd, cys>, fps>l$p V, S > pny$, cph Nf, prgspzp, Adf gu, dlºhp. A ku A p A ku [õg f L$p Q. byql $N dpv $ : N g ¼ku V²$ph ëk, dy bb : , L$urs R> X$p (Npd-cyS>-L$ÃR>) Toll Free No.: /1/1(6) (B-25093)(1-5) MOKKSH - dpvy $Np gá kfp u Äh gfu y Av$c s L$g L$i Adpfp Ly$im L$pfuNfp Üpfp b ph gp kp p p s p kpqp lufp p v$pnu p u Av$cys î Zu : Sy> p kp p u kpfu L$uds d mhp (L $f V$ âdpz ) cph h^ov$ u fpl Å hpe lu - GOLD IS FOREVER cph s p àep fuv$u p rhðpk Adpfu f fp MOKKSH, A a/4, îuf N rbëx$]n, 351, Q v$phfl$f fp X$, fpdhpx$u u kpd, dpvy $Np (k.f.) dy.19. ap : , dp.: /1/1(18) (B-25141)(2-13) Å N ðfu Nf îu dpdzuep vy$ A. ch ky v$f kyip rcs A.C. lp g, kpv$p lp g Å N ðfu Nf îu drëg p âcy p kpr Ýedp îu dpdzuep vy$ AQgNÃR> ch õv $i u p Q rdr V$, lpeh u b rdr V$ p A sf ky v$f kyip rcs kpdþx$ âya AC lp g s ds> kpv$p lp g ^prd L$ âk Np, dlp S>, l X$u, kp Æ A h Qp v$gprh^u kdysp, gá, bpgdp hpfpb X $ pv$}, õ l rdg S> hp iyc âk Np dpv $ D gå^ R>. kpv$x$u s ds> bfrh^u dpv $ Z M b S> D ep Nu õhpqv$ô$ cp S> dpv $ L$ V$f]N u ìehõ p kp[ðhl$ L $V$fk Üpfp L$fu Ap hpdp Aphi. Qp rhepf afæeps R>. k L $ : , , , gu. kp[ðhl$ L $V$fk. 2/1/1(5) (B-25221)(2-12) NX$p cprhl$ d X$m (Qp pzu aqfep ) rbv$x$p Qgp bygphp Apep l, kãqp dpspæ bygpep l Npd rbv$x$p p Qp pzu afuep p NX$p ym p âps : õdfzue, lps>fp lsy>f, h v$ ue A hp îu kãqp dpspæ u l X$u frhhpf, sp p r ^p fus L$f g R>. Ap hj u l X$u p gpcp } : qfhpf A.kp. dpsyîu spfpb S>e rsgpg cpzæ NX$p lõs : f i/ rhgpk NX$p kl qfhpf lpg L$p qv$hgu hpmpa gu^ g R>. dpspæ dsp cprhl$p, r epzu bl p klly$vy $b s p Apd rós dl dp p ^pfhp õ lcey Apd ÓZ... hl$pfiu khpf p 8.00 u 9.30 L$gpL $, dpspæ y lh 8.00 u 9.00 L$gpL $, dpspæ y kpd ey A õ p p 9.00 L$gpL $... pm A Apfsu L$gpL $ âkpv$ 1.00 u 2.30, fpk-nfbp, c[¼s k Nus u fdtv$ îu âus i L$p rsgpg Npgp (cp Åe) kp u L$gpL$pf p k hpf (h g V$ pql $N u ìehõ p R> ) Ahkf y Ap NÏ : îu Å N ðfu AQgNÃR> S> k O, 29 lfv$ hu kp kpev$u Å N ðfu ( h )... NX$p cprhl$ d X$m p S>e dpspæ. rg. f i NX$p. 2/1/1(1) (A-25067)(2-12) S>du h Qpsu R> kapgp pgofdp p Q A L$f (.) M su S>du s p b Ngp A kfhþv$ ê$d kp L $kf L $fu p TpX$p kp h QpZ u dmi. Contact : ASHISH VIRA /1/1(40) (B-25206)(1-5)!!! îu dpvy $Np NyS>fpsu k hp d X$m!!!!!! Apeyh v$ul$ Ap j^pge!!! Apeyh v$ A ApS>L$pg u Æh i gu rhl$pf p S>hpb R>. X$pepqbV$uT, lpb ågx$ â if, lpb L$p g õv$fp g, u.ku.ap.x$u. S> hu A L$ rhl $rsap, Apeyh v$ Üpfp r e rós A kpl$pf L$fu il$pe R>. hs dp Æh dp h^sp âv $jz, S> sy pil$p A fkpezp p D ep N u ÐhQp u rhl $rsap A Aõ dp hn f S> hu A gæ L$ ârsq¾$epap h^u R>. Apeyh v$ Ap u kpd gx$hpdp A fp N ârsl$pfl$ i[¼s b phhpdp dv$v$ L$f R>. Ap fpbqv$k, k r^hp hn f dp Apeyh v$ Üpfp ux$p ìehõ p A ux$p fpls M b S> DÑd fus r e rós L$fu il$pe R>. Apeyh v$dp Ap sf phue k syg y L$pfZ bþep rh p S> gynec rhl$pfp u kpfhpf L$fhpdp Aph R>. px$u funz A âl $rs rhíg jz kp ìe[¼sns kpfhpf ep S> pap v$p fhpdp Aph R>. d Nmhpf p kp S> 5.30 u 7.00 s ds> A p BV$d ÞV$ Üpfp AÞe qv$hk Apeyfh v$pqpe dmi. dygpl$psp dpv $ k L $ L$fp : îu dpvy $Np NyS>fpsu k hp d X$m, îu N cufq v$ Dd v$q v$ ipl k Ly $g, 398, s g N fp X$, dpvy $Np - (k.f.), dy bb ap : / / D f k L $ L$fhp. gu. D âdym-l$þhu f d qx$l$g L$rdqV$ 2/1/1(3) (A-25147)(2-12) 23 îu Óu huip Ap khpg S> dlps> îu Óu dy bb dlps> kpdpþe kcp p qf Ó kæep Å N, D fp ¼s k õ p u kpdpþe kcp sp ir hpf p fp S> kp S> p 4.00 L$gpL $ vepg cyh Q]Qb v$f d^ uq p A S>ÞX$p dpv $ dmi. L$pe k rq (1) Ns kcp u rdr V$k y hp Q L$fu blpgu Ap hp (2) hj 2018/19 p Ap X$uV $X$ rlkpbp u fs >Aps L$fu blpgu Ap hp (3) hj 2019/20 p rlkpbp dpv $ Ap X$uV$k u r dï L$ L$fhu. (4) k õ p u L$pe hplu u fs >Aps L$fhp. (5) âdymîu u d S >fu u S> fs >Aps pe s. p ^ : (1) L$p fd p Acph dygðhu fl g kcp A^p L$gpL$ bpv$ A S> L$pe hplu dpv $ dmi. S> dp e g L$pe hplu b ^pfzue NZpi. (2) lukpbp u L$p u L$pep gedp Å B il$pi. rg. d ÓuAp. 2/1/1(19) (A-25145)(1-5) "R> X$p ym p bp cx$pb Npd A b dp dsp cprhl$p Å N' 36du kd l l X$u frhhpf, sp p iyc qv$hk îu L$.rh.Ap. S> dlps> hpx$u, (îudsu Ad sb dp Æ kcpn l) 99, 101 L $ihæ pel$ fp X$, Q]Qb v$f dýe ep S>hpdp Aph g R>. kh cprhl$p s p r epzu bl p kl fuhpf ^pfu dpƒ u c[¼sdp Å X$pB, v$i, h v$ s p dlpdygp âkpv$ g hp kdekf ^pfhp cphcey Apd ÓZ R>. ip cpepóp 8.30 L$gpL $ iê$ B S>i. kh cprhl$p l X$u p gpc gb il $ dpv $ kd l l X$u p Dv$ i kdæ cprhl$p A i[¼s Ry> pìep hnf l X$u v$fçep L$pDÞV$f f qv$g u apmp gmphhp rh su. c[¼s L$fphi : ÆNuip fp cuep kp u A kp u L$gpL$pfp. â d kp Aph pf A L$ r epzu bl sfa u kfâpbs> NuãV$. blpfnpd fl sp cprhl$p A r epzu bl p l X$udp Aphhp dpv $ ÅZ L$fu Aphhp dpv $ Mpk rh su L$fip. X² $k L$p X$ : cpbap hpbv$d hpbv$ A bl p bp ^Zudp Aphip. rg. L$Þhu fp p S>e dpspæ. 4/1/1(32) (A-25187)(1-5) L$ pep õ p dsp "dpdzuep' cprhl$p Qpgp dpspæ d qv$f p ÝhÅfp lzdp L$ pep õ p rbfps>dp Ly$mv$ hu îu kãqp dpspæ dsp L$ pep, V$p X$p, cqpd p dpdzuep cprhl$p ^pfp Ap Zp âp s: õdfzue Ly$mv$ hu îu kãqp dpspæ p d qv$f p ApW$dp ÝhÅfp lz dlp Ðkh âk N epv$ fl L $ iyc qv$hk R> h ipm kyv$ d A Nyê$hpf Ap A fp âk N Ap Z blp mu k epdp S>ê$f u L$ pep ^pfhp y R>. Ap u V$uL$uV$ u ìehõ p p sp u d m ldzp u S> L$fu g ip Æ. ^pf pf p sp y pd dp. bf f S>Zphu v$ hy. S> u L$ pep dýe b qv$hk fl hp S>dhp u kyrh^p Np W$hu il$pe. kh cprhl$p A ÝhÅ fp lz p qv$hk p sp p Of S>ê$f u l X$u L$fhp d rh su. rg. d ÓuAp. 4/1/1(30) (A-25185)(1-5)

24 24 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25240)

25 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLB-25241)

26 26 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC ) (CLB-25249) (CLC )

27 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC ) (CLC ) (CLC )

28 28 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC ) (CLB-25250) (CLC )

29 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLA )

30 30 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLA )

31 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLC107817) (CLC )

32 32 dlp kyv$ - 11, d Nmhpf, sp (CLD-25252) Printed and Published by : Shri Kutchi Visa Oswal Jain Mahajan (The Owner) : 226/232, Narshi Natha Street, Bhatbazar, Mumbai Printed at Dangat Media Pvt. Ltd : Office : 22, Dighe MIDC, Navi Mumbai