Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ä È Ö ÓÒ Ð Å Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛ

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ä È Ö ÓÒ Ð Å Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛ"

Bản ghi

1 Ð Ä ÖÓ ÍÖ ÒØ ¾ ¹ Ä È Ö ÓÒ Ð Å Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Á ÁÁ ÁÁÁ ÁÎ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ý ÐÓ ËÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÄÓ Ð Ä À ØÓÖ ÍÖ ÒØ Ä Î Ý Ð Ò Ò ÒÞ Â Ù ÛÛÛºÙÖ ÒØ ºÓÖ ÛÛÛºØÖÙØ ÓÓ ºÓÑ

2 ÁÒ Ò Ö Ð ¾ º Ä È Ö ÓÒ Ð Å Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ¾ ½ ¾ º½º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ ¾ º¾º ÄÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º º ÄÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º º ÄÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º º ÄÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º º ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ º º Ð ÇÖ Ò ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾

3 Ô ØÙÐÓ ¾ Ä È Ö ÓÒ Ð Å Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Æ ÍÚ Ö Ú ÑÓ ØÓ Ð Ô Ö ÓÒ Ð Ý ÒØ Ð Ö ÓÖ ÓÒ ÙÒØÓ Ò ØÖ Ö Ò ÖÙÔÓ Ð È Ö ÓÒ Ð Ñ Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ð ÀÙ Ø Å Ò ÖÓ Ð Ô Ó Ý ÐÓ Ô Ö ØÙ Ð Å Ò Ø Ö Ó Ð Ì ÑÔÓ ÕÙ ÐÐÓ Ö Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ ÓÙÔ Ò Ð Ò Ò ÒÞ Ý Ñ Ò ØÖ ÓÒ Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú Ð ÕÙ Ñ Ò ÒØ ÔÖÓ Ö ÓÒ ÑÓÖØ Ðº ÕÙ ÐÐ È Ö ÓÒ Ð Ñ Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÕÙ Ñ Ò ÓÒ Ò Ò Ø Ò ÖÖ Ø Ú ÙÒ ÓÒ Ò Ò ØÓ Ó Ð Ö Ò ÙÒ Ú Ö Ó Ò Ø Ú ÓÒ ½º Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó º ¾º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Óº º Ö ØÓÖ Ð Ò Óº º ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓº º ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó º º ÒØ Ò Ð Ò Ó º º Ù ÐÓ Ö Ù Ó º ÄÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó ÐÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ ÐÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó Ý ÐÓ ÙÜ Ð ¹ Ö È Ö ÓÒ Ð Ö Ø Ö Þ Ò ÔÓÖ ÔÓ Ö ØÖ Ñ Ò ÓØ ÒØ Ö Ú º ÄÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó ÒÓ Ø Ò Ò ÙÒ ÒØÖ Ð Ò Ö Ð ÓÒÓ Ú Ò Ý Ö ÓÖÖ Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó º ÄÓ ËÙ¹ Ô ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó Ý ÐÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó Ñ ÒØ Ò Ò Ù ÒØÖ Ð Ò Ð Ô Ø Ð ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º ÄÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ò Ð Á Ð ÒØÖ Ð Ð ÄÙÞº ÄÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ý ÐÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó Ø Ò Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ô Ø Ð ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ý Ò Ð Ô Ø Ð Ù Ø Ñ ÓÑÔÓÒ ÒØ º ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ö Ò Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó À ÚÓÒ Ý ÙÒ ÓÒ Ò Ò ØÓ Ó Ù Ñ Ð Ñ ÐÐÓÒ ÑÙÒ Ó º Ä Ñ ÝÓÖ Ô ÖØ Ø Ô Ö ÓÒ Ð Ñ Ð Ú Ø Ò Ø ÓÒ Ò ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ô ÖÓ ÒÓ Ø Ò Ú ÒÙÐ Ó ÓÖ Ò Ñ ÒØ Ð Ñ Ò ØÖ ÓÒ ÐÓ Ö ÒÓ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó º Ð Ø Ð ÕÙ ÓÑÔÓÒ Ò Ø ÖÙÔÓ ÓÐÓ ÐÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó Ý Ø Ð Ú Þ ÐÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ñ ÙÐ Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó º ÄÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó ÒÙ ÒØÖ Ò Ð È Ö Ó Ù Ö Ò ØÓ Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ À ÚÓÒ Ø Ð Ô Ø Ð ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ý ÐÐ Ù Ö ØÖ Ú ÐÓ ØÓÖ ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð ÓÒ Ù Ù Ú ÓÒ Ý ÙÒ Ø ÐÓ ÑÙÒ Ó Ø Ó º ÙÒÕÙ ÐÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó Ô ÖØ Ò Ò Ð È Ö ÓÒ Ð Ñ Ð Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ù ÓÖ Ò Ò ØÙÖ Ð Þ Ý ÖÚ Ó Ò Ó Ù ÖØÓ Ò Ð Ò ÖÖ Ø Ú ÔÖ ÒØ º ¾ ½

4 ¾ º½º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó Ä Ú Ø ÓÖÖ ÒØ ÔÓ Ö Ð Ô Ó Ý ÐÓ ÖÙ ØÓ Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð ÔÙ Ò Ô Ö Ö ÓÔ Ö Ö ÙØÓÑ Ø Ñ ÒØ ÔÙ Ò Ô Ö Ö ÙÒ ÓÒ Ö Ò Ó Ø ÙÐÓ Ò ÑÔ Ñ ÒØÓ Ô ÖÓ Ø Ð ÒÓ Ð Óº ÌÓ Ó ØÓ ØÙÔ Ò Ó Ø Ñ Ò Ö Ø Ò Ó ÓÒØÖÓÐ Ø Ò Ù ØÓ ÙÒ ÙÔ ÖÚ ÓÒ ÒØ Ð ÒØ º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÓÙÔ Ò ÒÓ ÐÓ Ö ÒÓ Ò Ö ÔÙÖ Ñ ÒØ Ó Ñ Ø Ö Ð ¹ ÓÑ Ò Ó ÐÓ Ö ØÓÖ Ð ÈÓ Ö ÍÒ Ú Ö Ð¹ ÒÓ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð Ö Ð Ø Ú Ý ÕÙ ÐÐÓ ÖÙ ØÓ ÑÓ Ó ÕÙ ÓÒ Ò Ð Ô Ö Ð Ñ ÒØ Ò Ñ ÒØÓ Ø ÒØÓ ÐÓ Ö Ô Ö ØÙ Ð ÐØ Ñ ÒØ ÖÖÓÐÐ Ó ÓÑÓ ÐÓ Ø ÔÓ ÑÓÖÓÒØ Ð Ó ØÖ Ò ÓÒ Ö ØÙÖ ÒØ Ð ÒØ º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÒÓ Ò ÓÖ Ò ÐÓ ÖÙ ØÓ Ò Ö Ý Ð ÙÔ Ö Ò Ð Ú Ò Ô ÖÓ Ò Ò Ö Ð Ø Ò Ò ÕÙ Ú Ö ÓÒ ØÓ Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö ØÙ Ð Ñ Ð Ú Ó Ð Ø ÑÔÓ Ý Ð Ø ÖÒ Ý ÓÒ ØÓ Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö ØÙ Ð Ö Ð Ø ÚÓ ÕÙ ÓÙÔ Ò Ð Ñ Ò ØÖ ÓÒ Ð Ô ÖØ ÓÑÔÓÒ ÒØ Ð Ö Ò ÙÒ Ú Ö Óº Ù Ö Ð Á Ð Ð È Ö Ó Ö Ò Ý Ñ Ò Ò ØÓ Ó ØÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö ØÙ¹ Ò Ö º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó ÓÒ Ö ÓÒ ÜÐÙ Ú Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ý ÙÒ ÓÒ Ò ÓÐ Ñ ÒØ ÓÑÓ ÒØ Ð ØÓÖ ÓÒ ÙÒØÓº Ø Ò Ô Ö ÓÒ Ð Þ Ó Ô Ö Ð ÖÚ Ó Ò Ð Ù ÒØ Ù ØÖÓ ÓÖ Ò ½º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ËÙÔÖ ÑÓ ÐÓ ÖÙ ØÓ º ¾º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ó Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ º º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ë ÙÒ Ö Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ º º ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ì Ö Ö Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ º ÄÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÔÖ ÑÓ À ÚÓÒ Ý ÐÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ Ó Ó ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó ÓÒ Ò ÙÑ ÖÓ Ý ÓÑÔÐ ØÓ ÒÓ Ø Ò Ö Ò Ó Ñ Ø ÓÖ Ò º ÄÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÔÖ ÑÓ ÓÒ Ø Ò Ò ÙÑ ÖÓ Ý Ø Ò Ø ÓÒ Ó Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó Ô ÐÓØÓ ÐÓ Ø ÖÙ ØÓ À ÚÓÒ º ÄÓ ÖÙ ØÓ ÐÓ Ø ÙÒ Ú Ö Ó Ø Ò Ö Ó ÙÒ Ñ Ö Ú ÐÐÓ Ó ÖÙÔÓ Ø ÙÔ ÖÚ ÓÖ Ó Ó ÕÙ Ò Ñ ÒØ Ò Ò Ù ÒØÖ Ð Ò Ð Ø Ö Ô Ö Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÐÓ ÑÙÒ Ó ÐÓ Ë Ø ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ º ÐÐ ÙÔ ÖÚ Ò Ý Ö Ò ÐÓ ÖÙ ØÓ ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð Ô Óº Ò Ø Ö Ô Ö Ð Ô Ö ØÙ ÐÓ Ø ÙÔ ÖÚ ÓÖ Ó Ó ÖÙ ØÓ Ý Ð ÔÖ Ñ Ö ÓÖ Ò ÐÓ ÒØÖÓ ËÙÔÖ ÑÓ ÈÓ Ö Ò ÙÒ ÒÐ ÕÙ Ó Ð Ö ÓÒ ÐÓ ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ ÓÑÓ Ö ÙÐØ Ó Ð ÓÓÖ Ò ÓÒ Ù Ô Ö ØÓ Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ Ñ Ø Ö Ð Ý Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ Ð Ò ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ø Ò Ø ÓÒ Ó ÐÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÒ Ö Ó Ô Ö ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ð Ø ÑÔÓ Ý Ð Ô Óº ÄÓ ØÓÖ Ñ ÝÓÖ Ý Ñ ÒÓÖ ÓÒ Ú ÓÒ Ñ Ò ØÖ Ø Ú ÐÓ ÙÔ Ö Ó ÖÒÓ Ô ÖÓ ÒÓ ÓÙÔ Ò ØÓ ÙÒØÓ ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ô Ö ØÙ¹ Ò Ö º ÆÓ Ù ÒØÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÒ Ö Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ Ü Ø Ò Ò Ð Ö Ò ÙÒ Ú Ö Ó Ô ÖÓ Ò ÍÚ Ö Ý º ½ ØÓ Ö º ÄÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÒ Ö Ó Ø Ò Ò Ó Ö Ó ØÓ Ó Ð Ø ÑÔÓ Ù Ò Ó Ò Ù Ò Ó Ô Ö Ò Ò ÖÙÔÓ Ø ÒØ Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó ÐÓ ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ º ÆÓ ÓØÖÓ ÐÓ Ó Ø Ò ÑÓ Ñ ÒØ Ö ÕÙ ÓÒ Ù Ò Ó ÒÓ ÓÙÔ ÑÓ Ð Ø Ð Ñ ÒØÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö Ó Ò Ö Ô Ö ØÙ Ð Ý ÔÓ Ö ÒÐ Ô Ö ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó Ò ÚÓÐÙ ÓÒ Ö ÒØ ÕÙ Ø Ò Ó ÒÙ ØÖ ÙÖ ÓÒº ÍÒ ÙÔ ÖÚ ÓÖ Ø Ö Ö Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ ÙÒ ÓÒ Ò Ð ÑÙÒ Ó ÒØÖ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ðº Ø ÓÖ Ò ÓÑÓ ÐÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÙÒ Ö Ó Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ Ò Ó Ö Ò ÖÙÔÓ Ø ÒØÓ º ÄÓ Ò ÒÓ ÐÓ ÐÓ Ò Ò ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð º ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ ÓÒ Ö Ó Ô Ö Ù Ø Ö Ô Ý ÖÚ Ò Ø ÖÒ Ñ ÒØ Ò ÐÓ ÖÙÔÓ Ò ÓÒ ÓÖ Ò Ðº ÆÓ ÐÓ ÖÓØ Ò Ð ÖÚ Ó Ý ÔÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ Ö Ð Þ Ò ÙÒ ØÙ Ó ÐÓ ÔÖÓ Ð Ñ ÕÙ ÒÙ ÒØÖ Ò Ò ÐÓ Ö ÒÓ Ù Ò ÓÒ ÓÖ Ò Ð ÕÙ ÙÖ ÙÒ º ÈÓÖ ¾ ¾

5 ÑÔÐÓ Ð ËÙÔ ÖÚ ÓÖ Ø Ö Ö Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ ÆÓº ¾º ¾ Ô ÖÑ Ò Ó Ò Ë ÐÚ Ò ØÓÒ Ð ÔÖ Ñ Ø ÚÓ ÓÒ ÔØÓ ÚÙ ØÖÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ý ÙÒ Ñ Ñ ÖÓ Ð ÕÙ ØÓ Å Ð Æ ÓÒº ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ø ÒØÓ Ø Ù Ò Ò ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð ÓÑÓ Ø Ù Ò Ò ÐÓ Ñ ÐØÓ Ò ØÖÙÝ Ò ØÓ Ó ÐÓ ÕÙ ÓÖÖ ÔÓÒ Ò Ò Ù ÒØÓ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ù Ó ÕÙ Ò ÑÔÐ Ö Ô Ö Ð ØÖ Ò Ñ ÓÒ ØÓ Ó ÐÓ Ñ Ò Ô Ö ØÙ Ý Ô Ö Ð ØÖ Ò ØÓ ØÓ Ð Ô Ö ÓÒ Ð º Ò Ù Ø Ö ÙÔ ÖÚ ÓÒ ÖÙ ØÓ ØÓ Ö ÒØ ÙØ Ð Þ Ò ØÓ Ð Ò Ù ÖÞ Ý Ô Ö ÓÒ Ð Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó º ÑÔÐ Ò Ð Ô Ö ÓÒ Ð Ð Ú Ô Ö ØÙ Ð ÓÒØÖÓÐ ÐÓ ÖÙ ØÓ µµ ÒÓ Ö Ú Ð Ý ÓÒ ÐÑ ÒØ Ø Ó ÔÓÖ ÒÙÑ ÖÓ Ó Ô Ö ÓÒ Ð ÓÑÔÙ ØÓ Ô Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓº ÐÐÓ ÓÒ ÕÙ Ò Ð Ò ÙÒ ÑÙÒ Ó ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó Ù ÈÖ Ò Ô ÈÐ Ò Ø Ö Ó Ö Ð ÓÒØÖ Ð È Ö ÍÒ Ú Ö Ð Ý Ù À Ó Ú ÖÖ ÒØ º ËÓÒ Ô ÖÖÓ Ö Ù ÐÕÙ Ö ÑÙÒ Ó Ù Ö ÖØÓ ÖÙ ØÓ ÙÒ Ú Ö Ð ÓÖ Ò Ô Ö ØÙ Ð Ñ Ð Ú Ó Ô ÖÓ ÒÓ ÔÙ Ò ÒÙÐ Ö Ð ÓÖÖ ÒØ Ñ Ø Ö Ð ÐÓ Ö ØÓÖ Ð ÔÓ Öº ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó Ø Ò Ò ÙÒ Ö Ð ÓÒ ÙÒ Ø ÒØÓ Ñ Ð Ö ÓÒ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö ØÙ Ð Ð ÕÙ Ø Ò Ò ÐÓ Ö ØÓÖ Ð ÈÓ Ö ÍÒ Ú Ö Ð ÓÒ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ñ Ø Ö Ð º Ä Ó ÓÖ Ò ÓÒ ÓÑÔÐ Ñ ÒØ Ö ÙÔ ÖÚ Ò Ó ÒØÖ Ð Ó ØÓ Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ Ô Ö ØÙ Ð Ý Ñ Ø Ö Ð ÕÙ Ð Ö ØÙÖ ÔÙ Ò ÓÒØÖÓÐ Ö Ý Ñ Ò Öº ÄÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ö Ò ÖØ ÙÔ ÖÚ ÓÒ ÕÙ ÐÐÓ ÖÙ ØÓ Ñ ÒØ Ð ÕÙ Ø Ò Ó Ó ÓÒ Ð Ô Ö ØÙ ÓÑÓ ÐÓ Ö ØÓÖ Ð ÔÓ Ö Ø Ò Ò ÖØ ÙÖ ÓÒ Ó Ö ÕÙ ÐÐ Ð Ñ ÒØ ÕÙ Ø Ò Ó ÓÒ Ð Ò Ö ¹Ð Ñ ÒØ Ñ Ò º Ò Ò Ö Ð Ð ÙÒ ÓÒ ÓÖ Ò ÜÔ Ò Ò ÔÓÖ ÒÐ ÓÒ Ð ÓØÖ Ô ÖÓ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð Ñ ÒØ ÔÙÖ ÒÓ Ø Ò Ù ØÓ Ð ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ò Ò ÙÒÓ ÐÓ Ó º Ì ÑÔÓÓ ÓÒ ÓÓÖ Ò Ð Ó ÓÖ Ò Ò ØÓ Ù Ñ ÙÐØ ÔÐ Ð ÓÖ ÐÓ ËÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð ÍÒ Ú Ö Ó Ø Ò Ù ØÓ ÐÓ Ë Ø Ö ØÓÖ ËÙÔÖ ÑÓ Ð ÈÓ Ö Ý Ù Ù ÓÖ Ò Ó º ÙÒÕÙ ÐÓ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ ÓÒ ÒØ Ö Ñ ÒØ Ù Ð ÒØÖÓ Ù ÓÖ Ò Ö Ô Ø Ú ÓÒ Ò Ú ÙÓ Ò Ó º ËÓÒ Ú Ö Ö Ñ ÒØ Ö Ô Ö ÓÒ Ð Ô ÖÓ ÔÓ Ò ÙÒ Ø ÔÓ Ô Ö ÓÒ Ð ÕÙ ÒÓ Ð ÓØÓÖ ÔÓÖ Ð È Ö Ð Ù Ð ÒÓ ÒÙ ÒØÖ Ò Ò Ò ÙÒ ÓØÖÓ Ø ÔÓ Ö ØÙÖ Ò ØÓ Ð Ü Ø Ò ÙÒ Ú Ö Ðº ÙÒÕÙ ÐÓ Ö ÓÒÓ Ö Ý ÐÓ ÓÒÓ Ö Ð Ú Ö ÒØÖÓ Ð È Ö Ó ÒÓ Ø Ò Ö Ö Ð ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÒ ÐÐÓ º ËÓÒ ÙÔ ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÖÙ ØÓ Ý ÓÙÔ Ò ØÖ Ø Ý ÒØ Ñ ÒØ Ù ÙÒØÓ º ÌÖ Ø Ò ÓÐ Ñ ÒØ ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ô Ö ÓÒ Ð Ý ÒØ ÕÙ Ø Ò Ò Ð ÙÔ ÖÚ ÓÒ ÕÙ ÐÐ Ø Ú ÕÙ ÓÙÔ Ò ÐÓ ÖÙ ØÓ Ù ØÓ Ù ÙÔ ÖÚ ÓÒº ¾ º¾º ÄÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó Ô Ö ÕÙ Ð Ñ ÒØ Ó Ñ Ð ÁÒØ Ð Ò ÍÒ Ú Ö Ð ÓÒÓ ÓÖ Ð ÔÖ Ò Ý Ò ÒÞ ØÓ Ð Ö ØÙÖ Ô Ò ÒØ Ü Ø Ý ÓÔ Ö Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÙÒ Ñ ØÓ Ó Ò Ô Ò ÒØ Ñ ÒØ Ò Ö Ð Ö Ù ÒØÓ ØÓ Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú º ÄÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó ÓÒ Ø ØÙÝ Ò ÙÒ Ö ÓÒ Ô Ð Ý ÓÑÔÐ Ø Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ý Ü Ø Ò Ò Ò ÙÑ ÖÓ ÕÙ ÒÓ ÓØÖÓ ÒÓ ÓÒÓ ÑÓ º ËÓÒ Ö Ó Ñ Ò Ö Ø Ð Ô Ö Ñ ÒØ Ò Ö ÙÒ ÒÖÓÒ Ô Ö Ø ÓÒ Ð Ø Ò Ö Ü Ú ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ñ ÒØÖ ÕÙ Ð Ñ ÑÓ Ø ÑÔÓ ÓÒ Ô Ö ÓÒ ÐÑ ÒØ Ò Ð Ý Ö ÔÓÒ Ò Ð ÚÓÐÙÒØ ÒØ Ð ÒØ º ØÓ Ö ØÓÖ Ñ ÒØ ÙÒ Ø Ò ÒÓ ÔÐ Ò Ñ ÒØ ÓÑÔÖ Ò Ø Ò Ò ÓÒ Ò ÒÑ Ø Ð Ò Ñ ÒØÓ Ð ÚÓÐÙÒØ Ò Ù ÐÕÙ Ö ÐÙ Ö Ð Ö Ò ÙÒ Ú Ö Óº ËÓÒ ÔÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ ÑÔÖ ÓÑÔ Ø ÒØ Ô Ö ÚÙÐ Ö Ð Ò ÙÑ ÖÓ Ò ØÙÖ Ð Þ Ý Ò ÒÞ ØÓ Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú Ò Ù ÐÕÙ Ö Ô ÖØ Ð Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ý ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º È ÖÓ ÒÓ ÙÒ ÓÒ Ò Ò Ð È Ö Ó ÒÓ Ý Ò ÐÐÓ ÐÐ º Ò Ð È Ö Ó Ð ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ò Ö ÒØ Ð Ò ØÓ Ð Ó º Ë Ø Ö ØÓÖ Ð Ò Ó ÓÔ Ö Ò Ò À ÚÓÒ Ø Ò Ó ÙÒÓ Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÑÙÒ Ó Ô ÐÓØÓ ¾

6 ÖÙ ØÓ À ÚÓÒ º Ü Ô ÓÒ ØÓ Ø Ý Ð Ö ÖÚ Ð ÓÖ Ò Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó Ô Ö Ó Ð Ô Ö ØÙ ØÓ Ó ÐÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó ÙÒ ÓÒ Ò Ó Ð ÙÖ ÓÒ ÐÓ Ò ÒÓ ÐÓ º ÍÒ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó ÔÖ Ò Ð ÒØÖ Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ý Ó Ð Ñ Ò Ó Ó Ö ØÓÖ Ò Ý Ñ Ð Ý Ñ Ð ÙÒÓ Ò Ð Ô Ø Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ðº ÌÓ Ð Ô Ö ÓÒ Ð Ø ÓÖ Ò ÓÒ Ù Ð Ü ÔØÓ ÕÙ ÐÐ Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó Ô ÐÓØÓ À ÚÓÒ Ý ÐÓ Ø ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º Ò Ð ÔØ ÑÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ý Ò Ñ Ð Ö ØÓÖ Ð Ò Óº Ø Ò ÙÑ ÖÓ ÓÒ Ø ÒØ Ö Ñ ÒØ Ò ÕÙ ÐÐÓ Ò Ð ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð ÒÓ ÒÐÙÝ Ð ÕÙ ØÓ Í Ø Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö¹ Ð ØÓ Ó ÐÓ Ö ØÓÖ ÇÖÚÓÒØÓÒº Í Ø Ð Ù Ð ÕÙ ÐÓ ÓØÖÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ð ÒÓ Ø ÒØÓÒ Þ Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ô Ö ÔØ Ö Ð ÚÓÐÙÒØ ÒØ Ð ÒØ º Ø ÒØÓÒ Þ Ó ÙÒ Ñ ÒØ Ù Ù ÓÖ Ò Ó Ø ÓÒ Ó Ò ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÇÖÚÓÒØÓÒ Ø ÑÓ Ó Ø Ù ÓÑÓ Ñ Ò Ô Ö ÓÒ Ð ØÓØ Ð Þ ÓÖ Ô Ö ÐÓ Ò ÓÖÑ ÐÐÓ ÕÙ ÔÖÓÚ Ò Ò Ð Ô Ø Ð Ð Ö ÓÒ ÐÓ Ð º Ù Ò Ó Ò Ù Ò Ó ÐÓ Ö ØÖ ÓÖ Ó Ð ÍÚ Ö ÓÐÓ Ò Ò Ù Ö ØÖÓ Ð Ø Ó Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ø Ð ÓÑÓ Ø Ò Ó ÔÓÖ Ð ÔØ ÓÒ Ò Ð Ô Ö ÓÒ Ð Í Ø Ý Ó Ö Ð Ñ Ñ º Ó ØÓ Ò Ó ÓÒ Ò Ò ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó ÒÓ ØÖ Ò Ñ Ø Ò ØÓ Ò ÓÖÑ Ò À ÚÓÒ Ò Ð È Ö Óº ÄÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó ÔÖ ÓÙÔ Ò ÐÓ Ö ÙÑ ÒÓ ¹ ÓÑÓ Ø Ñ Ò ÓØÖ Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú ¹ Ø Ò ÓÐÓ Ø Ð ÔÙÒØÓ Ö ØÖ Ö Ð Ó Ð ÙÒ ÓÒ Ð ÚÓÐÙÒØ º ÆÓ ÓÙÔ Ò ÐÓ Ö ØÖÓ ØÙ Ú Ý ØÙ ÓÒ ÒÓ ÓÒ Ò Ò Ò ÙÒ ÒØ Ó Ô Ö ÓÒ Ð ÕÙ Ö ØÖ Òº Ð Ö ØÓÖ Ð Ò Ó Æ ÓÒ Ò ÙÑ ÖÓ ½º ½¾ ÇÖÚÓÒØÓÒ ØÙ ÐÑ ÒØ Ø ÓÒ Ó Ò Ë ÐÚ Ò ØÓÒ Ø Ò Ø Ñ ÑÓ ÑÓÑ ÒØÓ Ô Ö ÓÒ ÐÑ ÒØ ÓÒ ÒØ ØÙ ÔÖ Ò Ú Ú ÒØ ÕÙ Ò ÍÖ ÒØ Ý ÓØÓÖ Ö ÐÓ Ö ØÖÓ ÓÒ ÖÑ ÓÒ ØÙ ÑÙ ÖØ Ò Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ò ÕÙ ÙÒ ÓÒ Ö ÓÑÓ Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú º ÄÓ Ö ØÓÖ Ð Ò Ó Ö ØÖ Ò Ð Ü Ø Ò ÙÒ ÒÙ Ú Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú Ù Ò Ó Ø Ö Ð Þ Ð ÔÖ Ñ Ö ÓÒ ÚÓÐ Ø Ú Ò Ò Ð ÑÙ ÖØ ÙÒ Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú Ù Ò Ó Ø Ò ÐÙ Ö Ð ÙÐØ Ñ ÓÒ ÚÓÐ Ø Ú º Ð ÙÖ Ñ ÒØÓ Ô Ö Ð Ð ÚÓÐÙÒØ Ó ÖÚ Ó Ò Ð Ö ÓÒ Ð ÙÒÓ ÐÓ Ò Ñ Ð Ñ Ð Ú Ó ÒÓ Ô ÖØ Ò Ð ÓÑ Ò Ó ÐÓ Ö ØÓÖ Ò Óº ÆÓ ÐÐ Ú Ò Ð Ö Ù ÒØÓ Ò Ò ÙÒ ÓØÖ Ó Ü ÔØÓ Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐ Ø Ú ÙØ ÒØ Ý ÒÓ Ö ÔÓÒ Ò Ò ÒÓ Ð ÙÒ ÓÒ Ñ ÒØÓ Ð ÚÓÐÙÒØ º ÆÓ ÑÓ Ü Ø Ñ ÒØ ÓÑÓ Ö ØÖ Ò Ð ÙÒ ÓÒ Ð ÚÓÐÙÒØ º ØÓ Ö ÑÔÖ Ò Ó Ý ÑÔÖ Ö Ò Ö ØÓÖ Ð Ò Óº Ë Ö Ò ÓÑÔ Ö Ø Ú Ñ ÒØ Ò ÙØ Ð Ò Ù ÐÕÙ Ö ÓØÖ Ú ÓÒ Ð ÓÖ ÙÒ Ú Ö Ðº È ÖÓ ÓÒ Ò Ð Ð Ò Ù ÙÒ ÓÒ ÒÙÒ ÐÐ Ò Ý Ñ Ð Òº Ô Ö Ù Ñ Ö Ú ÐÐÓ Ó ÔÓ Ö ÒÖ Ð ÔÖ ÖÖÓ Ø Ú ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ø Ò Ò ÙÒ ÔÖ Ò Ý ÓÖÑ Ô Ö ØÙ Ö ÓÒÓ Ð º ¾ º º ÄÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÆÓ ÔÓ ÑÓ ÓÒÓ Ñ ÒØÓ ÙØ ÒØ Ó Ò Ù ÒØÓ Ð ÑÓÑ ÒØÓ Ó Ñ Ò Ö Ð Ö ÓÒ ÐÓ Ù¹ Ü Ð Ö È Ö ÓÒ Ð º ËÙ Ò ÙÑ ÖÓ Ö ÙÒ Ð ÓÒ Ô ÖÓ ÒÓ Ø Ö ØÖ Ó Ò ÍÚ Ö º Ô ÖØ Ö Ù ÓÒ ÓÒ ÖÚ ÓÖ Ò ÒÙ ØÖÓ ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ù Ø Ö Ñ ØÖ ÚÓ Ø Ñ Ö ÕÙ Ù Ò ÙÑ ÖÓ ÐÐ Ø Ñ ÐÐ ÐÓ ÐÐÓÒ º ÇÔ Ò ÑÓ ÕÙ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÒÓ Ø Ð Ñ Ø Ó Ò Ù ÒØÓ Ð Ò ÙÑ ÖÓ Ò Ð Ö ÓÒ ØÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð º ÄÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ü Ø Ò Ô Ö Ø Ò ÜÐÙ Ú Ð ÔÖ Ò Ô Ö Ð Ì Ö Ö È Ö ÓÒ Ð º ÙÒÕÙ Ò Ó Ö Ø Ñ ÒØ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ý Ù Ó Ò Ð È Ö Ó Ø ÐÐ Ò Ý ÚÙ ÐØ Ð Ö ÓÒ Ñ Ð Ð Ö ÓÒº ÓÒ ÕÙ Ö ÕÙ ÑÔÐ Ò ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð Ö ÓÖ ÓÒ ÙÒØÓ ÐÐ ÔÓ Ö Ò Ô Ö Ö ØÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð ÓÒ Ð ÔÖÓÔ Ó ØÓ ÙØ Ö Ð Ñ Ò ØÓ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓº ØÖ Ú Ò Ð Ô Ó Ò ÙÒ ¾

7 ÓÖÑ ÑÙÝ Ñ ÒØ Ð ÐÓ Å Ò ÖÓ ËÓÐ Ø Ö Ó Ô ÖÓ ÒÓ ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ò Ð ÒØ Ó Ò ÕÙ ÐÓ ÓÒ ÐÓ Ñ Ò ÖÓ º ÄÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð ÓÒ ØÓ Ó Ù Ð ÒØ Ó ÒÓ Ö Ú Ð Ò Ö Ò ÓÒ Ò Ú Ù Ð º ÙÒÕÙ Ð ØÓÖ ÓÒ ÙÒØÓ ÐÓ ÓÒ Ö Ú Ö Ö Ô Ö ÓÒ Ð Ð Ô Ö ÓØÖÓ ÓÒ Ö ÖÐÓ Ô Ö ÓÒ Ö Ð ÒÓ Ñ Ò Ø Ò ÙÒ ÔÖ Ò Ô Ö ØÙ Ð ÐÓ Ñ Ö Ô Ö ØÙ Ð º ÄÓ Ö ÓÖ Ò Ò Ð È Ö Ó Ø Ò ÑÔÖ ÓÒ ÒØ Ð ÔÖÓÜ Ñ ØÓ ÙÜ Ð Ö Ô ÖÓ ÒÓ Ö ÓÒÓ ÑÓ ÙÒ ÔÖ Ò Ô Ö ÓÒ Ð º Ä Ö Ò Ø Ð ÓÖÑ ÔÖ Ò Ò Ù Ð Ñ ÒØ Ð ÓÒ Ö ÙÒ Ñ ÝÓÖ ÙØ Ð Ô Ö Ð Ì Ö Ö È Ö ÓÒ Ð º ØÓ Ð ÓÖ Ò Ö Ú Ð Ö Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ ÓÖ Ò Ò Ò Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÐÓ ÙÜ Ð Ö È Ö ÓÒ Ð ÓÒ ÔÖ Ø Ñ ÒØ ÐÓ ÙÒ Ó ÕÙ ÒÓ ÒÓÒØÖ Ö Ò ÚÙ ØÖ Ò ÓÒ ÒØÖÓ Ð È Ö Óº ¾ º º ÄÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó ÄÓ Ë Ø ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Ò Ð Ø Ö Ô Ö Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÙÒ ÓÒ Ò ÓÐ Ø Ú Ñ ÒØ ÓÑÓ ÓÒ Ó Ñ Ò ØÖ Ø ÚÓ ÙÔ Ö Ö ÒØ Ô Ö ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º ÄÓ ÁÒ ¹ Ô ØÓÖ Ó Ó ÓÒ Ð ÒÓÖÔÓÖ ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð Ð ÙØÓÖ ÐÓ ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Ô Ö ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ð Ø ÑÔÓ Ý Ð Ô Óº ØÓ ÐØÓ Ó ÖÚ ÓÖ ÐÓ ÙÒØÓ Ð Ö ÓÒ ÐÓ Ð ÓÒ ÐÓ Ú Ø Ó ÓÒ ÙÒØÓ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ý ÐÓ Ë Ø Ô Ö ØÙ Ê ØÓÖ Ð È Ö Óº Ò ÐÓ Ø ÑÔÓ ÔÖ ÓÜ ÑÓ Ð Ø ÖÒ Ù ÖÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð Þ Ó Ø ÒØÓ Ñ Ð Ý Ù Ù ÖÔÓ Ö ÖÚ ÑÓÖ Ò Ð È Ö Óº ÄÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó ØÖ Ò Ó Ð ÙÔ ÖÚ ÓÒ Ö Ø ÐÓ Ë Ø ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Ò Ó Ù Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ô Ö ÓÒ Ð Ý ÔÓ ÖÓ Ó ÒØ ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ð Ø ÑÔÓ Ý Ð Ô Óº À Ý ÙÒ Ò Ô ØÓÖ Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ö ÒØÖ Ð Ö ÓÒ ÐÓ Ð ÕÙ Ø Ò Ó ÓÒ ØÖ ÓÒ Ð ÍÒ ÓÒ ÐÓ Ö ÒØ º ÄÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ö Ò Ò ÓÖÑ Ý Ö ÓÑ Ò ÓÒ ÓÐÓ Ù Ù ÓÖ Ò Ó ÐÓ Ò¹ Ø Ò Ð Ò Ó Ø ÓÒ Ó Ò Ð Ô Ø Ð ÐÓ Ø Ñ ÐÓ Ð ÐÓ ÑÙÒ Ó Ø Ó Ñ ÒØÖ ÕÙ ÔÖ ÒØ Ò Ò ÓÖÑ ÓÐÓ Ù ÙÔ Ö ÓÖ ÒÑ ØÓ Ð ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö¹ Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ º ¾ º º ÄÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó ÄÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó ÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð ÓÓÖ Ò ÓÖ Ý Ö ÔÖ ÒØ ÒØ ÒÐ ÐÓ Ë Ø ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ º Ù ÖÓÒ Ô Ö ÓÒ Ð Þ Ó Ò Ð È Ö Ó ÔÓÖ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ Ý Ù ÖÓÒ Ö Ó Ô Ö ÐÓ ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ô Ó Ù Ò ÓÒº ËÓÒ Ò ÙÑ ÖÓ Ø ÓÒ Ö Ó Ý Ý Ü Ø Ñ ÒØ Ø Ñ Ð Ñ ÐÐÓÒ Ò Ü Ø Ò º ÓÑÓ ÙÒ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ö ÔÖ ÒØ ÐÓ Ë Ø ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ ÒØ ÙÒ ÒØ ÖÓ ÙÒ ¹ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ð Ñ ÑÓ ÑÓ Ó Ò ÙÒÓ ÐÓ Þ Ñ Ð Ø Ñ Ö ÓÒ ÐÓ Ð Ý ÙÒ ÒØ Ò Ð Ò Ó ÕÙ Ø Ù ÓÑÓ Ö ÔÖ ÒØ ÒØ Ö ØÓ Ð Ø ÒØ Ý ÙÔÖ ÑÓ ÓÒ Ó ÙÔ Ö¹ ÓÒØÖÓÐ Ô Ö ÐÓ ÙÒØÓ ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º ÄÓ ÒØ Ò Ð ÖÚ Ó Ò ÐÓ Ó ÖÒÓ ÐÓ Ø Ñ ÐÓ Ð Ò ÇÖÚÓÒØÓÒ Ø Ù Ò Ó Ð ÙØÓÖ Ö Ø Ð ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Æ ÙÑ ÖÓ Ë Ø Ð ÓÓÖ Ò ÓÖ Ð ÔØ ÑÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Óº È ÖÓ Ò Ù ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ñ Ò ØÖ Ø Ú ØÓ Ó ÐÓ ÒØ Ò Ð ÓÑ ÓÒ Ó Ò ÙÒ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð ÓÒ Ù ÓÖ Ò Ó Ð ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ø ÓÒ Ó Ò Ð ÒØÖ Ð Ð ÙÒ Ú Ö Óº ÒØÖÓ ÙÒ Ö ÓÒ ÐÓ Ð ÐÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó ÖÚ Ò Ò ÖÓØ ÓÒ Ò Ó ØÖ Ò Ö Ó Ø Ñ Ø Ñ º Ò Ö ÐÑ ÒØ Ð Ñ Ö Ó Ñ Ð Ò Ó Ð Ø ÑÔÓ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ðº ¾

8 Ø Ò ÒØÖ Ð Ô Ö ÓÒ Ð Ð Ñ Ð Ú Ø ÓÒ Ò Ð Ô Ø Ð ÙÒ Ø Ñ Ô ÖÓ ÒÓ Ô ÖØ Ô Ò Ò Ð Ð Ö ÓÒ ÕÙ ÓÙÔ Ò ÐÓ ÙÒØÓ Ð Ø Ñ º Ò ÐÓ Ø Ñ ÐÓ Ð ÐÐÓ ÖÚ Ò ÓÑÓ Ü Ó Ó ÐÓ Ú ÒØ Ù ØÖÓ Ñ Ò ØÖ ÓÖ ÕÙ ÔÖÓÚ Ò Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó Ô ÖÓ Ù Ö ØÓ ÐÓ ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ Ø Ò Ò ÔÓÓ ÓÒØ ØÓ ÓÒ ÐÐÓ º ÄÓ ÒØ Ò Ð ÓÙÔ Ò ÜÐÙ Ú Ñ ÒØ Ñ ÒØ Ò Ö ÔÐ Ò Ñ ÒØ Ò ÓÖÑ Ó Ð ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ù ÙÒ Ú Ö Ó Ó Ö ØÓ Ó ÐÓ ÙÒØÓ Ö Ð ÓÒ Ó ÓÒ Ð Ò Ø Ö Ý Ð Ø Ó ÐÓ Ø Ñ Ù Ò ÓÒº ÄÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó Ý ÐÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó ÒÓ Ò ÓÖÑ Ò ÐÓ ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ ØÖ Ú Ð ÒØÖ Ð ÙÒ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Óº Ê ÔÓÒ Ò ÙÒ Ñ ÒØ Ð ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ÒØ Ù Ø Ú ÓÒ Ø ÒØ Ð Ñ Ò ØÖ ÓÒ ÐÓ Ò ÒÓ ÐÓ º ÄÓ ÙØ ÚÓ ËÙÔÖ ÑÓ ÐÓ ÁÒ Ô ØÓÖ Ó Ó Ý ÐÓ ÒØ Ò Ð Ò Ó ÙÒØ Ñ ÒØ ÓÒ ÐÓ ÓÑÒ Ò Ý ÙÒ Ù Ø Ô Ö ÓÒ Ð ÒÓ Ö Ú Ð ÓÒ Ø ØÙÝ Ò ÙÒ ÒØ Ø Ñ Ö ØÓ ÒØÖ Ð Þ Ó Ô ÖÓ ÜØ Ò Ó ÓÓÖ Ò ÓÒ ÓÒ ÙÐØ Ø Ú Ý Ñ Ò ØÖ Ø Ú Ô Ö ØÓ Ó Ð Ö Ò ÙÒ Ú Ö Ó Ó Ý Ö º ¾ º º ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÓÑÓ ÖÙÔÓ Ô ØÖÓ Ò Ò Ý Ö Ò Ð ÐØ ÙÒ Ú Ö Ò ØÖÙ ÓÒ Ø Ò Ý Ô Ø ÓÒ Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ Ø Ò Ò Ð Ô Ö Ð ÐÓ ÖÓ ÑÓÖØ Ð Ð Ó Ø ÚÓ Ð Ó Ö ÔÓ Ó Ý ÐÙ Ó Ð Ø ÖÒ Ð ÖÚ Ó Ô Ö ÓÒ Óº Ó Ö ÐØ Ñ ÒØ Ô Ö ÓÒ Ð ØÓÑ Ò Ù ÒÓÑ Ö Ð Ò ØÙÖ Ð Þ Ý ÔÖÓÔ Ó ØÓ Ù Ø Ö º Ë Ò ÜÐÙ Ú Ñ ÒØ Ð Ø Ö Ù Ö ÐÓ Ö Ù Ó ÑÓÖØ Ð ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ð Ø ÑÔÓ ØÖ Ú Ð ÙÖ Ó Ò ØÖÙ ÓÒ Ý Ô Ø ÓÒ À ÚÓÒ ÕÙ ÖÚ Ô Ö ÔÖ Ô Ö Ö ÐÓ Ô Ö Ö ÒÓ Ò ÒØ Ô Ö Ù Ñ ÓÒ Ò Ð È Ö Ó Ý Ð Ù ÖÔÓ Ð Ò Ð º ÆÓ Ñ ÔÖÓ ÖÓ Ð Ó Ö ØÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ô ÖÓ Ø Ø Ò ÙÐØÖ Ô Ö ØÙ Ð ÕÙ Ô ÖÓ ÔÓ Ö Ö Ö Ù Ñ ÒØ Ô Ö Ð Ñ ÒØ Ñ Ø Ö Ð ÙÒ ÓÒ ÔØÓ Ù Ñ ÙÐØ ÔÐ Ø Ú º Ò ÐÓ ÑÙÒ Ó Ø Ò ÙÒ Ú Þ ÕÙ ÑÔÐ ÚÙ ØÖ Ñ Ú ÓÒ Ý ÚÓ ÓØÖÓ Ó Ð Ö Ó Ð Ò Ð ÓÑÔ Ö ÓÒ Ñ Ø Ö Ð ÔÓ Ö ÓÑ ÒÞ Ö ÓÑÔÖ Ò Ö Ð Ò Ó ÕÙ ÐÐ Ö Ð ÕÙ Ð Ó Ó ÒÓ ÔÙ Ú Ö Ò Ð Ó Ó Ó Ö ÕÙ ÒÓ Ò Ô Ò ØÖ Ó Ñ Ð ÓÒ ÔØÓ Ð Ñ ÒØ ÙÑ Ò µµ ÙÒ ÕÙ ÐÐ Ó ÕÙ Ó ÔÖ Ô Ö Ó Ô Ö ÕÙ ÐÐÓ ÕÙ Ñ Ò Ø Ð Ú Ö Ø ÖÒ µµº ÆÓ Ø Ö ÑÔÖ Ø Ò Ð Ñ Ø Ó Ò Ð Ñ ÚÙ ØÖ Ú ÓÒ Ý ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ô Ö Ø٠к ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÓÙÔ Ò Ô ÐÓØ Ö ÐÓ Ô Ö Ö ÒÓ Ð Ø ÑÔÓ ØÖ Ú ÐÓ Ø ÖÙ ØÓ ÐÓ ÑÙÒ Ó À ÚÓÒ º Ð Ù ÕÙ Ø Ö ØÙ ÐÐ Ò Ð ÑÙÒ Ó Ö Ô ÓÒ Ð ÖÙ ØÓ ÜØ Ö ÓÖ À ÚÓÒ Ô ÖÑ Ò Ö ÓÒØ Ó ÐÓ Ð Ö Ó ØÙ ÒØ Ö ÖÖ Ö Ò ÐÓ ÖÙ ØÓ Ð Ø Ð º ÙÒÕÙ Ø Ó Ö ÓÒ ÒÓÒØ Ð ÓØÖ Ô Ö ÓÒ Ð ÙÖ ÒØ ØÙ Ø Ò ÐÓ Ñ Ð Ñ ÐÐÓÒ ÑÙÒ Ó ØÙ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ø Ù Ö Ø Ð Ò ØÙ ÔÖÓ Ö ÓÒ Ò À ÚÓÒ Ý ÔÖ Ò Ö ØÙ Ò Ö Ó Ò Ð Ù ÒÓ Ø ÖÑ Ò Ð Ð Ø ÑÔÓ Ð Ù ÒÓ Ð ØÖ Ò ØÓ Ø ÖÒÓ Ð Ó Ø ÚÓ Ð È Ö Ó ÓÒ Ù Ò Ó Ø Ô ÖØ Ö Ö Ó ÔÓÖ Ð ÓÑÔ Ò ÖÓ È Ö Ó Ò Ó Ô Ö ÖØ Ð ÒÚ Ò Ý Ø Ð Ú Þ Ô Ö Ô ÖÑ Ò Ö ÓÒØ Ó Ø ÕÙ ÔØ Ó ÓÑÓ Ñ Ñ ÖÓ Ð Ù ÖÔÓ ÐÓ ÅÓÖØ Ð Ð Ò Ð º Ð Ò ÙÑ ÖÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ø Ñ ÐÐ Ð ÔÓ Ö ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ð Ñ ÒØ ÙÑ Ò Ý Ù Ò Ô Ö Ò Óº ËÙ ÓÖ Ò Ò ÖØÓ ÑÓ Ó ÙÒ Ñ Ø Ö Óº ÆÓ Ò Ü Ø Ó Ð Ø ÖÒ Ô Ö Ò Ñ Ø Ö Ó Ñ ÒØ Ñ ÕÙ ÐÓ Ò Ø º ÆÓ Ý Ö ØÖÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ò Ò Ò ÙÒÓ ÐÓ Ö ÒÓ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ø ÕÙ Ð Ø ÒØ Ù Ò Ó Ð ÔÖ Ñ Ö Ô Ö Ö ÒÓ ÑÓÖØ Ð Ð Ø ÑÔÓ Ö Ó Ñ ÒÓ Ø Ð ÒØÙÖ ÓÒ ÜØ Ö ÓÖ Ð Ö ÓÒ ÒØÖ Ðº Ò Ð Ò Ø ÒØ Ò ÕÙ ÐÐ Ó Ð ÑÙÒ Ó Ô ÐÓØÓ Ð ÖÙ ØÓ ÜØ Ö ÓÖ Ù Ö Ó ÓÒ ÐÙ Ó Ñ ØÓ Ó ÔÓÖ Å ÐÚÓÖ Ò ¾

9 Ð ÔÖ Ñ ÖÓ ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ý ØÙ ÐÑ ÒØ Ù ÓÒ Ð Ó ÙÔÖ ÑÓ Ý Ö ØÓÖ Ù Ú Ø ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ù Ø Ú º Ò ÐÓ Ö ØÖÓ Ô Ö Ó À ÚÓÒ Ò Ð ÓÒ ÒÓÑ Ò Ù ÐÓ Ö Ù Ó µµ Ô Ö Ø ÒØÓ Ò Ð Å ÐÚÓÖ Ò Ð ÔÖ Ñ ÖÓ Ø ÓÖ Ò Ö Ó Ò ØÖÙÝ Ó Ð Ô Ö Ö ÒÓ Ù Ö ÓÖ À ÚÓÒ Ý Ð ÓÒ Ù Ó ÐÓ ÖÙ ØÓ ÜØ Ö ÓÖ ÜÔ Ö Ò Ò Ð Ô Ó Ô Ó Ý ÖÙ ØÓ ÖÙ ØÓ Ø ÕÙ ÒÓÒØÖ Ó Ò Ð ÔÖ Ò Ñ Ñ Ð Ù ÒØ Ý Ø ÒÓ ØÓ Ô Ö ÓÒ Ð ÖÙÞ Ò Ó ÔÓ Ø Ö ÓÖÑ ÒØ Ð ÙÑ Ö Ð Ð Ø ÖÒ Ð È Ö Óµµº Ò ÑÓÑ ÒØÓ Ú Ø Ñ ÒØ Ø ÒØ ÝÓ Ø Ò Ó ÐÓ ÖÚ Ó ÐÓ Ò ÒÓ ÐÓ Ò ÍÚ Ö Ý ØÓ Ó ÒÓ Ö Ó ÑÓ Ò Ð ÙÖ ÕÙ Ò ÐÑ ÒØ ÐÓ Ô Ö Ö ÒÓ ÒÙ ØÖÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó ÐÐ Ö Ò À ÚÓÒ º ÙÖ ÒØ ÑÙ ÒÓ Ò Ò Ó ÕÙ Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ð Ô Ó ÐÓ Ö Ö Ò Ð È Ö Ó Ý Ð ÑÓ ÓÒ ØÓ Ó ÐÓ Ø ÑÔÓ Ú ÐÐ Ó Ð ÓÖØ Ð Ø Ð Ù Ò Ó Ð ÔÖ Ñ Ö Ô Ö Ö ÒÓ Ø Ú Ñ ÒØ ÐÐ Óº Ð ÒÓÑ Ö Ø Ô Ö Ö ÒÓ Ù Ö ÓÖ À ÚÓÒ Ö Ò Ò Ý ÔÖÓÚ ÒÓ Ð ÔÐ Ò Ø ½ Ð Ø Ñ Ò Ð ÓÒ Ø Ð ÓÒ ¾ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð ½º½ ½ Ù Ó Ò Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ò ÙÑ ÖÓ ÙÒÓº ËÙ ÐÐ Ù Ð Ò Ð Ô Ö Ð Ø Ð Ñ ÒØÓ Ð ÖÚ Ó ØÖ Ò Ñ ÓÒ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó º À Ø ÑÓÑ ÒØÓ ÓÐÓ Ò Ø Ó Ò ÓÔ Ö ÓÒ Ð ØÖ Ò Ñ ÓÒ ÐÓ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ý ÐÓ ÙÒ Ú Ö Ó ÐÓ Ð Ô ÖÓ Ð ÒÙÒ Ó Ð ÐÐ Ö Ò Ò Ð ÓÑÔÙ ÖØ À ÚÓÒ Ò Ð Ó Ð Ò Ù ÙÖ ÓÒ ÐÓ Ò ÓÖÑ Ô Ð ÐÓÖ µµ ÐÐ Ñ Ó ÔÓÖÕÙ Ð ØÖ Ò Ñ ÓÒ ÙÒ Ú Ö Ð Ò Ð Ò ÓÖÑ Ó Ð ÐÐ À ÚÓÒ Ð ÔÖ Ñ ÖÓ ÐÓ Ö ÚÓÐÙ ÓÒ Ö Ó ÕÙ ÐÓ Ö Ó Ð Ò Ö Ó Ð Ó Ø ÚÓ Ð Ü Ø Ò Ò ÒØ º ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÒÓ Ò ÓÒ Ò Ñ ÐÓ ÑÙÒ Ó À ÚÓÒ Ø Ò Ó Ð ÖÚ Ó ÐÓ Ô Ö Ö ÒÓ Ö Ù Ó Ð Ø ÑÔÓ Ý Ð Ô Óº Ð ÙÒ Ú Þ ÓÒÓ Ö ØÓ ÒÓ Ð Ö Ö Ö ÒÓ Ö Þ Ð ÔÐ Ò ÖØ ÖÓ Ý ÓÑÔÐ Ø Ñ ÒØ Ô Ö ÓÒ Ó Ò Ó Ô Ö ØÙ Ö ØÙ Ó Ö Ú Ú Ò Ý Ò ÓÒº ¾ º º Ð ÇÖ Ò ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÙÒÕÙ Ð ÚÓÐÙ ÓÒ ÒÓ Ð ÓÖ Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ö ÑÓ ÕÙ ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù ¹ Ó ÓÒ ÐÓ Ñ Ñ ÖÓ Ô Ö ÓÒ Ó Ó Ñ ÜÔ Ö Ò Ó ÓØÖ ÓÖ Ò Ö ØÙÖ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð ÐÓ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ º ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÑÙ ØÖ Ò Ø Ð ÑÔÐ ØÙ ÓÑÔ ÓÒ Ý Ø Ð Ô ÓÑÔÖ Ò ÓÒ Ð Ö ØÙÖ Ò ÒØ ÕÙ Ø ÑÓ ÓÒÚ Ò Ó ÕÙ Ò Ò Ó Ø ÙÐØÙÖ Ñ ÒØ Ð ÖÚ Ó ÙØ ÒØ Ó Ò ÐÓ Ö ÒÓ Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó ÓÑÓ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ Ð Ñ Ò Ø Ö Ó ÙÒ Ú Ö Ðº Ë Ø ÔÙÒØÓ Ú Ø ÒÓ ÓÖÖ ØÓ ÓÑÓ ÜÔÐ Ö Ð Ô Ö ÓÒ ÓÒØ ÒÙ ÐÓ ÖÚ Ø Ð ÒÓ Ó Ñ ÜÔ ÖØÓ ÍÒ ÖÚ Ø Ð Ø Ö Ð Ö Ñ ÒØ Ù ÒØ À ÚÓÒ ÔÓÖ Ò ÓÒ Ò ÙÒ ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ò Ó Ô ÖØ Ô Ó ÔÖ Ú Ñ ÒØ Ò ÑÙ Ñ ÓÒ Ö Ö Ö Ù ÑÓÖ Ö Ö Ð ÔÖ Ú Ð Ó Ð ÓÒØ ØÓ Ô Ö ÓÒ Ðµµ ÓÒ Ð Ö ÐÐÓ ÒØÖ Ð Ð È Ö Ó Ö Ö Þ Ó ÔÓÖ Ð È Ö ÓÒ ÄÙÑ ÒÓ Ý Ô Ö Ö Ð Ö ÓÒÓ Ñ ÒØÓ Ù Ñ Ö Ô Ö ØÙ Ð Ô Ö ÒÓ ÚÓÐÚ Ö Ñ Ö Ô Ö Ö ÒØÖ ÕÙ ÐÐÓ Ù Ð º Ð Ö Ö Ö Ð ÖÚ Ó ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ð ÙÒ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ ÔÙ ÖÙØ Ö ÒÙÑ ÖÓ Ó Ö ÞÓ Ú ÒÓ Ý Ñ Ö Ö ÐÐÓ Ñ Ö Ñ ÒØ ÓÑÓ ÖÚ Ø Ð Ü ÐØ Óº ÜÔ Ö Ñ ÒØ Ö Ð Ö ÞÓ ÐÙÑ ÒÓ Ó ÒÓ Ò Ò Ö Ñ ÒØ ÕÙ Ð ÖÚ Ø Ð ÓÒÚ ÖØ Ö Ò Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ô ÖÓ ÙÒ Ù ÖØÓ ÕÙ ÐÐÓ ÕÙ Ð ÒÞ Ò Ð Ö ÞÓ Ú ÒÓ ÒÓ Ö Ö Ò Ñ Ð ÖÚ Ó ÐÓ Ö ÒÓ º Ò ÐÓ ÐØÓ Ö ØÖÓ Ô Ö ÙÒ Ù ÓÒ ÒØÓ ÓÑÓ Ð Ù ÒØ Ð ÖÚ Ø Ð Ò ÙÑ ÖÓ ¾º ¾º ¾º º ¾ À ÚÓÒ ÒÓÑ Ö ËÙ Ò ÔÖÓÚ ÒÓ Ð ÖÚ Ó Ò ¾

10 Ð ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó Ù Ö Ó Ò Ð È Ö Ó ÓÒÓ Ó Ð È Ö ÒØÖ Ó Ð Ö ÞÓ Ú ÒÓ Ý Ý ÒÓ µµº Ù Ò Ó ÙÒ ÒØÓ Ø Ø ÔÓ Ô Ö Ò ÐÓ Ö ØÖÓ Ð ÖÖ Ö Ó ÖÚ Ø Ð ÖÖ º È ÖÓ Ò Ó Ñ ÑÓ ØÖ ÑÓÑ ÒØÓ ÙÒ ÔÓÓ Ñ ÒÓ ØÖ ÚÙ ØÖÓ Ø ÑÔÓµ Ô Ö ÙÒ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ò ÓÒ ØÓ ÔÓÒØ Ò Ñ ÒØ µµ Ò Ð ÖÙ ØÓ ÜØ Ö ÓÖ Ð ÙÒ Ú Ö Ó À ÚÓÒ º Ð Ò ÙÑ ÖÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó Ô ÖØ ÙÒ Ð Ö Ö Ò Ò Ù ÕÙ ÐÐÓ Ò ØÖ Ò ØÓ Ù Ð Ü Ø Ñ ÒØ Ð Ò ÙÑ ÖÓ ÖÚ Ø Ð Ô Ö Ó º À Ý ÙÒ Ö Þ ÓÒ ÓÒ Ð Ô Ö ÙÔÓÒ Ö ÕÙ ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÚÓÐÙ ÓÒ Ò ÐÓ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ Ý Ð Ø Ò Ò Ò Ð Ð ØÓ Ù Ý Ù ÖÚ Ø Ð Ó Ó ÓÖÑ Ö Ö Ð ÓÒ Ø Ò ÜØÖ ÓÖ Ò Ö ÒØÖ º Ä Ñ Ò Ö Ò Ð Ù Ð Ø ÓÖ Ò ÙÔÙ Ø Ñ ÒØ Ô Ö Ö ÓÑÔÖ Ò Ò Ý ÑÔ Ø Þ Ò ØÓØ ÐÑ ÒØ Ò ÜÔÐ Ð º ÔÐ ÒØ ÖÓ Ò Ô Ö ÓÖ ÔÖ Ò Ö Ù ÚÓ ÓÒ ÑÙØÙ º ÄÓ Ë Ø Ô Ö ØÙ Ê ØÓÖ Ý ÐÓ Ó Ó Ë Ø Ö ØÓÖ ËÙÔÖ ÑÓ Ð ÈÓ Ö Ö Ô Ø Ú Ñ ÒØ ÓÒ ÐÓ ÔÓ Ø Ö Ó Ô Ö ÓÒ Ð Ð ÔÓØ Ò Ð Ñ ÒØ Ý Ð ÔÓØ Ò Ð ÔÓ Ö Ð Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓ ÕÙ ÙÒ ÒÓ ÓÔ Ö Ô Ö ÓÒ ÐÑ ÒØ º Ù Ò Ó ØÓ Ó Ó Ô Ö Ó ÓÐ ÓÖ Ò Ô Ö Ö Ö ÐÓ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ ØÓ ÙÐØ ÑÓ ÓÙÔ Ò Ò Ö ÒØ Ñ ÒØ ÖØ Ð ËÙÔÖ Ñ º ÄÓ Ë ÖÚ Ø Ð À ÚÓÒ ÓÒ ÔÓÖ ÐÓ Ø ÒØÓ Ò ØÙ Ð ÙÒ Ö Ó Ò Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð Ô Ö ØÓ ÖØ ÔÓØ Ò Ð ÚÓÐÙ ÓÒ Ö ÐÓ ÓÑ Ò Ó Ð Ø ÑÔÓ¹ Ô Ó ØÓ Ó ÐÓ Ù Ð Ö Ú Ð Ù Ò Ó ÙÒ ÖÚ Ø Ð Ù Ö Ð ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ Ý Ö Ö ÓÒº Ö ÑÓ ÕÙ Ø ØÖ Ò ÓÖÑ ÓÒ ØÓÑ ÐÙ Ö Ò Ö ÔÙ Ø Ð ÚÓÐÙÒØ Ð Ô Ö ØÙ ÁÒ Ò ØÓ ÕÙ Ò Ò Ù Ð Ñ ÒØ Ø Ù Ò ÒÓÑ Ö Ð ËÙÔÖ ÑÓº ÄÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÒÓ ÓÒ Ö Ó ÔÓÖ Ð Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓ Ô ÖÓ ØÓ Ó ÓÒ ØÙÖ ÑÓ ÕÙ Ð ÜÔ Ö Ò Ð Ø Ð ÙÒ Ñ Ò Ö ÑÔÐ Ò ÕÙ ÐÐ ØÖ Ò ÓÒ ÕÙ ØÖ Ò Ð Ü Ø Ò ØÓ Ö º Ð À ÚÓÒ ØÖ Ú Ó ÓÖ ÔÓÖ ÐÓ ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ Ö Ò ÑÙ Ó Ô ØÓ Ð ÙÒ Ú Ö Ó ÒØÖ Ð ÓÑÓ Ø Ö ÒØ ÐÓ Ø ÑÔÓ Ö Ò Ò º Ä ÐÐ ÐÓ ÑÓÖØ Ð Ò ÒØ ÐÓ ÖÙ ØÓ À ÚÓÒ Ò Ù ÙÖ Ó ÑÓ ÓÒ Ú Ø Ò Ð ÓÖ Ò Þ ÓÒ Ð Ö ÓÒ ÒØÖ Ð Ý Ú Ò ÑÓ ÓÒ Ò Ù Ð Ñ ÒØ Ò ÔÓÖ Ð Ë Ö ËÙÔÖ ÑÓ ¹ Ð Ó Ð Ö ØÙÖ ÚÓÐÙ ÓÒ Ö ¹ Ò Ö ÔÙ Ø Ð ÐÐ Ð ÔÖ Ñ ÖÓ Ù Ó ÜÔ Ö Ò Ð ÐÓ Ø ÙÔ ÖÙÒ Ú Ö Ó º Ä Ô Ö ÓÒ ÐÓ Ù ÐÓ Ö Ù Ó ÙÒØ Ñ ÒØ ÓÒ Ð Ö ÓÒ ÐÓ ÙÔ ÖÒ Ò Ø Ö Ö Ó Ò Ø Ú Ø ØÙ ÓÒ Ó Ð ËÙÔÖ ÑÓº ÈÖ ÒØ Ó ÔÓÖ ÙÒ ÓÒ ÖÓ Ú ÒÓ ÍÚ Ö º ¾