1 தம ழ ஆற ம வக ப ப Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material வ ழ த த த ர வர ட ப ரக ச வள ல

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "1 தம ழ ஆற ம வக ப ப Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material வ ழ த த த ர வர ட ப ரக ச வள ல"

Bản ghi

1 1 Latest Notes Tnpsc Group 2&4 Vao =Tet &Pg TRB Exams Tamil Material வ ழ த த த ர வர ட ப ரக ச வள ல ர, ப றட ச த த றவ என அவ க கப பட பவர இர மல ங க அட க ர. பபற சற ர ர வமய, ச ன னம வம ந ல கள மன ம வற கண ட வ சகம, ஜ வக ர ண ய ஒழ க கம, த ர வர ட ப. ப றந த ஆண ட மவறந த ஆண ட இவர ஒர ச த தர. வள ள வர க லம க.ம 31. வ க க வ ழ க வகப ற என ப எல ம ப த ர க க ற ல உள இயல 9 பம த த எழ த த 42,194 த ர க க றள த ர க க ற ல பயன பட த த த வ ர த வத ஔ இர ம வற வர ம அத க ரம க ற ப பற தல. உ.சவ.ச ஓவலச ச வட கள ப த க ப ப வமயம 1. க ழ த த வச ச வட கள வலயம. 2. அரச ஆவணக க ப பகம, 3. உலகத தம ர ஆர ய ச ச ற வனம இம ம ன ற ம பசன வனய ல உள த. 4. சரஸ வத மஹ ல தஞ வச. க ற ஞ ச ப ப ட ட ல க ற ப ப டப பட ம ப க கள 99

2 2 க ற ஞ ச க சக ம ன, ப லனழ க கற ற அந தண ன கப லர. உ.சவ.ச ப றந த ஊர த ர வ ர ர (உத தமத னப ரம ) உ.சவ.ச தந வத சவங கடச ப வபய. உ.சவ.ச இயற பபயர சவங கடரத த ணம. உ.சவ.ச க லம உ.சவ.ச பத ப ப த த ந ல கள எட ட த பத வக பத த ப ப ட ட ச வகச ந த மண (உ.சவ.ச பத ப ப த த ம தல ந ல ) ச லப பத க ரம மண சமகவல பவண ப -13 ப ர ணங கள 12 உல 9 சக வவ 6 த த 6 அந த த 3 பரண 2 ம ம மண க சக வவ 2 இரட வட மண ம வல 2 இதர 2 உ.சவ.ச வனவ ல லம உத தமத னப ரத த ல உள த உ.சவ.ச வவ ப ர ட ட ய பவ ட ட னர ஜ.ய.சப ப, ஜ ல யன வ ன சச ன. உ.சவ.ச ந லகம - பபசன ட கர உ.சவ.ச அஞ சல தவல பவ ய டப பட ட ஆண ட க க தத த ல உர வங கள பசய ய ம ம வற ஓர க ம அரவ ந த க ப த எழ த ய ந ல படன ல ட ட ல ப ங கர ஸ. ம யற ச த ர வ வனய க க ம என றவர த ர வள ள வர. சசய த ரம, பசய வயல.

3 3 ப ரத வன வம பக வட, உழ பவட வ வச யம பசய ய பயன பட ம கர வ பவள ப பன ய ன ம த எழ த சவ ம ப ரத க லம த ர க கதர ச எனப பட பவர ப ரத ப ரத க க ப ட த த ஆங க ல கவ ஞர ப ல ல ப ரத க க ப ட த த ந ல க த சர ன ச க ந தலம ச சதச ம த தரன ல த வணய ச ரயர ய பண ய ற ற ய வர டம ப ரத த வங க ய தம ழ ம த இதழ இந த ய (1907) ப ரத த வங க ய ஆங க லம த இதழ ப லப ரத (1907) பறவவகள சவடந த ங கல சரண லயம பட ட ச பவட க க த ஊர க த தன க ம (த ர ப ல சவல ) லம, அத க உப ப ர, கட ம பவப பம ஆக ய ம ன ற ல ம வ ழ ம பறவவ ப வர ம ட ட ல 2400 வவக பறவவகள உள ன. பறவவகள 5 வவகய க ப ர க கல ம. சமபவ ப பறவவகள மஞ சள ச ட ட, பசங க கம, கடவலக க ய ல, பனங க வட, ர வல பறவவகள பக க க, த வலக சக, கவ க க ல, ஆற ற வள ன, ம க க ப ப ன, வர, அர வ ள ம க கன, கரண ட வ யன. மவலவ ழ ப பறவவகள இர வ ச ச, பசந தவலப ப ங க ர வ, ம ஞ ச ட ட, கர ஞ ச ன ன ன, லக ர, ப ட வடக க ல, பப ன ம த க, மரங பக த த, ச ன னக க ற வ ன, பக ண வட உ ர ன, இர ச ப பர ந த.

4 4 தம ழ ட ட ல உள சரண லயங கள 1. சவடந த ங கள 2. கர க க (க ஞ ச ) 3. ச த த ரக க ட 4. கஞ ச ரங க ம 5. சமல பசவ வன ர (ர ம ட ) 6. ப சவற க ட 7. உதயம ர த த ண டம (த ர வ ர ர ) 8. வட வ ர (தஞ வச) 9. கவரபவட ட (பபரம பல ர ) 10. சவட டங க ட (ச வகங வக) 11. பவள ச ட (ஈசர ட ) 12. க ந தன க ம 13. சக ட யக கவர ( வக ப ம ப கள தம ழ ட ட ல ப ம ப பண வண உள இடம க ண ட, பசன வன. ம ன ஞ ச ள ப ம ப ர ஜ கம (15 அட ) க ன கட ட வ ழ ம ப ம ப ர ஜ கம ல லப ம ப ஞ ச ல ர ந த பபறப பட ம மர ந த சக ப ர க ச ன. உலக ப ம ப க னட வவககள இந த ய வ ல உள ப ம ப கள வவக 244.,(வ ம ள வவ - 52) ச த இரண பட ய சவற ல வல ஔவவ ந ண மண க கட கக கட வக அண கலன ஆச ர யர வ ம ப கன ர த ண ட என ம அவடபம பக ண ட ந ல ண மண க கட வக. மடவ ள பபண.

5 5 ந ட ட ப ப றப ப டல கள எழ தப பட த, எல ல ர க க ம பதர ந த கவத வ ய பம இலக க யம. ட ட ப ப றப ப டல கவ 7 வவகய க ப ர க கல ம க ந வதக க த ல ட ட வ ர ந த க ந வதக க வ வ ய ட ட ப ப டல கள. கவ ப ப ங க சவவல பசய சவ ர ப ட வத பத ல ப டல கள த ர மணம (ம) ப ற சடங க க ல ப ட தவ சடங க (அ) த ர மணப ப டல ச ம க ம ப ட வ ப ட ட ப ப டல இறந சத ர க க ப ட வத ஒப ப ர. ச தந த ர க லத த ல உர வ ன ட ட ப ப ற ப டல - ஊர ன ஊர ன சத ட டத த சல வ சவக னந தர ன இயற பபயர சரந த ர தத. ப ரத த சன பவடப ப கள 1. ஶ ர மய ல ச ப ரமண ய த த யம த. 2. சஞ ச வப ப ர வதத த ன ச ரல 3. த ழ த தப பட சட ர சமத த வப ப ட ட. 4. ப ரட ச க கவ 5. எத ர ப ர த ம த தம 6. ப ண ட யன பர ச 7. இர ண ட வ ட. 8. அ க ன ச ர ப ப 9. க ட ம ப வ க க ப ரத த சன 10. ல லத ர ப ப 11. தம யக கம 12. அவமத 13. ப ச ர ந வதய ர ( டகம )

6 6 14. க ற ஞ ச த த ட ட 15. கண ணக ப ரட ச க ப ப யம 16. மண சமகவல பவண ப 17. பன மண த த ரள 18. சதனர வ 19. அம ழ த எத? 20. கவ க க த த ய ன க தல 21. சசரத ண டவம 22. தம ச ச ய ன கத த 23. ஏற றப ப ட ட 24. க தல? கடவமய? 25. ம ல வலக க ட 26. இந த எத ர ப ப 27. பட த த பபண கள 28. கடற சமற க ழ கள 29. த ர வ டர த ர ப ப டல 30. அகத த யன வ ட ட ப த க கரட 31. த ய ன சமல ஆவன 32. இவ ஞர இலக க யம 33. க தல வனவ கள 34. ஆத த ச ச ட 35. எத இவச? 36. பச ம யன டத த ய இதழ கள ப த வவ ம ரச, ம ல வல, க ய ல ப ரத த சன ன ஆச ர யர த ர ப பள ச ம, இலக கண ஆச ர யர பபர யச ம, பங க ர பத தர ப ரத த சன ஆச ர யர க பண ய ற ற ய இடம க வரக க ல ல உள ரவ. மவனவ ப ன அம வம, மகன சக பத ப ரத ய ர, ப ரத த சவன சந த த த இடம சவண யக கர வ ட ட த ர மணம.

7 7 ப ரத த சன ப வனப பபயர கள கண படழ த வ ன, க ற க கன, க ண டல க ரன. ப பம ன ற ஆச ர யர ம ன ன வரயவரயன ர. ஆற ற ண வ வட உணவ தவ த தல க ட தல ச ர கட தம ச ர, 42 வர டம இந த ர வ க க கட தம எழ த ன ர இந த ர பய ன ற கல ல ர வ ச வப ரத (த க ர ன கல ல ர ) அவமந த ள இடம சமற க வங கத த ல ச ந த சகதன. ச வவய ன ச ந தவனவய த ண ட பவவ ப ள ட சட (க சரக க அற ஞர ) வ ன ப த தகம ஆர வத வதத த ண ட பவவ க சரக க டகங கள உலக ன ம கச ச றந த ந ல கள ல ஒன ற சப ர ம அவமத ய ம (ல சய ட ல ஸ ட ய ) வ ச க கத தக ந தவவ பபர ன ன ட எழ த த கள (ஆங க லம ) ச ர வ க க ம கவ ம ப ட த தம னவர பபட ரண ட ரஸ ஸல (ச ந தவனய ர ) சசக ஸ ப யர ஆங க லக கவ ஞர. அல சம ர ச வற உள இடம உத தர ஞ சல ச ர வ ன மவனவ கமல. ச த தர கள - 18 சபர ச த தர ப டல கள தவலவமச ச த தர அகத த யர வவத வரக க ட வவய சத எனப ப ட யவர கட பவ ச ச த தர. கடம உடம ப

8 8 ப த க கவ கத ப த க கவ வத ப வனவத ல ப கழ பபற றவர கவ க சக அப த ல ரஹ ம ன கவ க சக வ ன ச ஹ த த ய அஹ தம வ ர த பபற ற ந ல ஆல பவன (1999) கவ க சக வ ன ந ல கள ச ட ட வ ரல, ப ல வ த, ச யர வ ர ப பம, ப த தன. இயற பபயர ர மச ம பபர ய ர பபற சற ர பவங கப பர, ச ன னத த ய ஊர ஈசர ட க லம பக த தற வ ர சங கத வத த றந தவர பபர ய ர. மக கள க க க பத ண ட ற ற ய ள கள 8600 ட கள. பயணம பசய த த ரம 13,12,0000 க.ம பப த க க ட டம, மண ச ரம சபச ச. ய னஸ சக வ ர த பபற றவர அஞ சல தவல 1978 த ண கணக இட த த ததர வ க க எழ ச ச ம க கவ வதகள எழ த வத ல வல லவர த ர ப ரத ந ல கள ப த ய வ ட யல கள, இத எங கள க க க பவற ங வக என பத ம டத தனம த ர ப ரத. சதச யம க த த பசம மல ம த த ர மல ங கர க லம அக.30, 1908 அக.30, ப றந த ஊர பச ம பப ன (ர ம தப ரம - ம வட டம ) பபற சற ர உக க ரப ண ட த சதவர, இந த ர ண.

9 9 ஆச ர யர க வறவற வ ச த த ன ப ள வ. பத டக கக கல வ பய ன ற இடம கம த. க ர ச த ஜ. சதச யம க த த பசம மல என ம த த ர மல ங கன வரப ப ர ட ட யவர த ர.வ.க. சவற பபயர ப ரணவ சகசர, சவத ந த ப ஸ கர, சண டம ர தம, இந த -ப த த சமய சமவத. ச த ஜ மத வரக க வந தத அஞ சல தவல 1955 (வ ழ ம சப சத ) தண ண ர வ ட சட வ ர த சத ம. கண ண ர ல க த சத ம ப ரத. ஐர த ஸ வரர கக வ ல ய வன உர ப சப ர த த ர கஜசம ஹ ரம ர த த அட ம ட சதடவவக க ம அண ண மவலய ர ல ங சக த பவர. த ர ச ரம சக வ ல ன க ம ப ய வ ம னத சத ற றம ம, மண டபம ம, வ ன பவ ரகச யத வதக க ற க றத என ற க ற யவர க ர ஸ சசகன. கவலக ன சரண லயம ஐர த ஸ வரர சக வ ல. கமர க ய ர ப றந த த சப லந த, மவறவ பட த த கல ல ர - ப ர ன ச. சமர மற ற ம அவரத கணவர ப ய ர இர வர ம ம தன ம தல ல கண டற ந தத பப சலன யம. ப ன னர சரட யம (ப ற ற ச ய க ணம க க ம ட ய ம என பதற க க 1911 ச பல பர ச.) இவர க ன க ட ம பம பம த தம 3 ச பல பர ச கவ பபற ற ள த.

10 10 பட ட க கக ட கட கல ணச ந தரம பசய ய ம பத சல பதய வம எனப ப ட யவர பட ட க சக ட வட கல ய ண ச ந தரம. மக கள கவ ஞர, பப த வ வடவமக கவ ஞர ப.க.ச ந தரன ர. ப றந த ஊர பசம பட த த ன க ட (பட ட க சக ட வட) க லம கல வலத த ன மண வணத த ன எனத த ங க ம ப டல ன ஆச ர யர இர மச சந த ர கவ ர யர. பத மத த ன த மவரய ல ள ப ரம மன. த ன பத வதய ம வகச ச வவசய ட பச ல வத ல வல லவர ர மச சந த ர கவ ர யர. அந த க லம ம இந த க லம ம ப மரமக க வடசய வ ப ப ணர வவ ஏற பட த த ம சம த யப ப டல கவ எழ த யவர - உட மவல ர யண கவ. பக த தற வ கவ ர யர உட மவல ர யணக கவ க லம ந ட ம நகரம ம பத ல க ல பபயர வடந த ஊர க ன பபயர சபட வட. கரம ச றந த ஊர ம ரப ப ட ப ண ட ய மண டலம (பப ர வன ஆற அர க ல ) க ற க ர ஆழ வ ர த த ர கர ப ண ட ட ட ன வ ர த ப பட ட வ ர த கர ஊர ம சபர ம என ற ந வல எழ த யவர ர.ப.சசத ப ப ள வ. ப லம லம, ப ய தல க ப பம, கடற கவர கரம பட ட ணம, கடற கவர ஊர ப க கம

11 11 க ற ற ல க றவஞ ச ஆச ர யர த ர க ட ர சப ப கவ ர யர சவற ந ல த ர க க ற ற ல தர உல மந த பபண க ரங க சவண ஞவட. க ற ற ல தர ச வபபர ம ன. மரம ம பக க கடய ம சக ட ட மரம பல க வ கள உவடய மரம ப ற றல க வட ப ய ந த க வட மரம ம க வடய ம என ற ப டவல எழ த யவ அ க ய பச க க தர ஊர த ர ப ல சவல ம, தச ச ல ல ர க லம 19-ம ந ற ற ண ட. TNPSC-TNTET-PGTRB-MATERIAL-DINDIGUL இலவச பய ற ச வமயம - அறக கட டவ - ச ண ர பட ட = த ண ட க கல =