"! #%$'& (*),+.-/ *: ; : < 7 A B A C>D A EGFCH B IKJ FL M N M D H>D M O>H*PA CL H1Q*FARD H>E S%TRA BVU3I DVW A A L

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download ""! #%$'& (*),+.-/ *: ; : < 7 A B A C>D A EGFCH B IKJ FL M N M D H>D M O>H*PA CL H1Q*FARD H>E S%TRA BVU3I DVW A A L"

Bản ghi

1 "! #%$'& (*),+.-/ *: ; : < 7 A B A C>D A EGFCH B IKJ FL M N M D H>D M O>H*PA CL H1Q*FARD H>E S%TRA BVU3I DVW A A L B M O>H1H>E S M B M N X3Y A Z%L M [ CL M H\^] Y H>J M B E1A B A _>FA M àfcaa B Q*FA E1H X AbL L M HKSJ A B H>F*`M J M A U3A D d>j L FJ B \ e f>g*h>i jlkkmkh n*o m prq ktsk*m>h nkj utv wx>x ykz,{>m,m g n {>m k,}ts}kj>j ~ ukm sh m u n* kkƒ uci >ukm e3 fke s1m g n' }'s ˆKh m u>n i3s ˆw* >ukm e s ˆ 1 f>e's ˆ> 3 >Š g k s w Œ ˆKi Œ ˆ y> w* }.ˆb *m užƒnkj n, u*m e*i.{kmk.{>m i {Kƒ,m g^v x>x i> >w z3 ~ ƒb{*i ekm u* gh i ƒ,m g>n u*m,m ~gkj }>ukmb{kmkkƒ>~ j uk b{*i ekm u*m g>nk b{kmb >m ukj.ibm>~gkj }>ukmb{>m kkƒ>~ j uk b{*i ekm u*m g>nk b{kmb >m ukjb{>m>~, fkeki.{>m,~>ƒ Kƒ nkmki *ƒ *i {>ƒ, > Km gkj užj.i fkƒ>~p fkmžw u*m e,ˆbg*j >} u*mb{>mk*ƒ ~>j u* {Km ~ >ukm eki.{>m i {Kƒ.i Kw p f*mgkjk*ƒ ~>m g. Km u*j% fke,ˆbgkj }>ukmb{kmkkƒ>~ j uk b{>m>~, fkeki.{>m i {Kƒ.i Kw p f*mgkjk*ƒ ~>m g. Km u*j, Km g n>ukm.i Œ ˆ y,,}.e>m u e *m g>n u*m Ki k v i z ˆ,.~ ~>ƒ k*j u* >ukm e s ˆ >ukm e w e> Ki Ki k v y* >i w z ˆb.~>~ ƒ kkj uk, f>e's ˆK fke w e> Ki Kibƒ }* %q u*m e* f>e* Žw~>~ ƒ kkj uk } s ˆ>e>ƒ>~ bek >i% i3s ˆ*i w* j n's}.ˆb *m užƒn*j n, >ukm eki,{kmk ~>ƒb{ki e>m uk g*h>i ƒ,m g n>ukm,m>~gkj }>ukmb{km k*ƒ ~>j u* {Ki e>m ukm g n* b{>mb Km u*j.ibm ~gkj }>ukmb{kmkkƒ>~ j uk b{*i ekm u*m g>nk b{kmb >m ukjb{km ~, f>e*i.{>m,~>ƒ Kƒ nkmki *ƒ *i {>ƒ, > Km gkj u.j.i f*ƒ ~bp fkmžw š>fb D M Z%L HKL M N/ Žœ CM L M H>J M D H>L M I>CB \ ž*mÿ r >P*J Y M M HKC>D X M F Q*FAVCIKE1T BB Y H>C X H>L D A Z`1MA JB F*Z` X AE1M X H1 J J B P3J IKUM A D H>DRQKFA H X AL FE1UJ T BRL D H*P* H1Q*FAHKES X N>BRB N>C SFM D BVM H>M ` E1H D A M `%P %7 2 M'ª 9 O>HKJ A C I\ c«i>c X M L M N X A"B D M X H\ M H X I>B L HKB I>B U%IKB B M SJ A B D / ž*m3 VT BW H>J B PJ J H B M A Z`M%FCB F*Z` X ARJ HE1H D A M `*HE1M X H"Q*FARCI L IKE1UJ A M `A C J H IKUM A D H>D D HKC>D P%J H Z%CHKJ H X ARO>H>J =>; ªVM* H J HD A CM E \ ž*m'ÿ r±³²a >P3OKI>J X QKFA H A É I O>H DRD I D BRA J A Z`I>BRM B F*Z`*IKB X A J'OKA L D ] J H B % L IKM CL M X A M `H>E S 6 ª 5,M H D T"A J3O>HKJ L A B B M D A E \

2 ç¹ º>» ¼½ ¾ À Á ½  >à À Ä*Å ¹ ºKÆrÇ*Ƚ ɽ Æ ½ ÊKÁ  Á R¾ À Á ½  Kà À ÄË>» >Ì3½ ÆrÇ*Ƚ Íλ à ½  ÁVÏ À*Ç*Ƚ ½ Êà K ÇKȽ ¼½ ÊbР½ ÑÒ*ºK»RÀ» È*ÑÒ*ºK»RÐ3½ Â"Рº Ó> >Â Ô Å"Õ ½ ÂÖ Ø Ë3¾ ½» Ó> > À K̾ ½»RÍ Ë3Ù%Ú Û Ü À Ý Þ Ü Ã º>Æ1о ½ À Ò*½ Ê ¾ ½»» ½ ÓK½» РºKÐÀ ½ Á >Á»"Ñ%Ê» ¾ Æ1À ¼ ßàâáKÅbÕ'½  >РºKÐ > ã ʺ>» >¾Ñ%Ê K¾ Ë À Êà  ½ Æ1½ Ê>Á ½ Æä¾ ß Ã ºKÆ^ 1å¾ Á À Æ1 À Ê» Á  Èà à À Ä*ÅÕ ½ ÂV KÇKȽ» Á 1 >ÄËɽ Æ^¼½"» >Á À» æ ½ ÂV¾ ç À ÊKÓ> > À KÊ>Á Ñ%Ê» ¾ Ð3º>» À à À Ä ß >Ì KÊ»V¼½"¾ ç À Êà  ½ Æ1½ ÊKÁ Å Õ'½ Â æ ½  ã ɺ*Ë Kà Á È K¾ À Á è ½ ÆtРÀ Æ1½  ½ ¾» Ó> >¾ ºK» ¼½ Ù%Ú Û ÜÀ Ý Þ Ü Å ¹ ºKÆ^Ç*Ƚ"Ö %Øâ¼À ÈÇ*Ƚ Ù%Ú Û Ü Ó> K¾ ½ ¾%ʺ>Æ Ì ½V¼½ Ó> K¾ º>» ¼À æ ½  ½ ÊKÁ»¼½Vè ½  º¼½ ¾%Р½ ÑÒ1é3ê ákë ë ß>àá ì ËK» À%é%ê ß ì í îcï ¾ ¾ ÓKº>»'Ù%Ú Û Ü'É "¼½ Ó> >¾ ½  ÈÊÆ1λ Ç*ȽR >Ì KÊ» ËÀ3» À3é3ê ß ì îaï É ¼½RÓ> >¾ ½ ½ ¾3Æ1 >Á ½ À Ò3Å ðr½r¾ Æ1 >Á ½ À Ò Æ1 Kʽ  Ë* K¾ ½ ÊKÁ  > >¾%ÌÈà ¾ ½ Ë%Ý Þ Ü'Ó> K¾%½ ¾%ʺKÆÌ ½ ¼½ Ó> >¾ ºK»¼À æ ½  ½ Ê>Á» ¼½ è ½  º¼½ ¾%» È*ÑÒé%ê ñ à ßKòó*ë ë ñ ì Ë À3¾ ç À Êà  ½ Æ1½ ÊKÁ ½ Ƴ½ Êô» À é%ê ñ³à.ß3òcá ìí îaï ËÀ ½ ¾ ¼½ À Ò½ ƳÀ õkè >¾3» À é3ê ñgà,ß3òcá ì îaï Å ö À Ê >¾ Æ1½ Ê>Á Ëà º>Æ Ç*Ƚ Ð3½ Â1¾ à ºKʼÀ à À Äb¼3ç ½ Ê>Á  K¼ b» >Ì3½ Æ Ç*Ƚ Ð3½ Â1 Á º>Á» ½ ¾» Р½ ÑÒ*ºK»1À» È*ÑÒ*ºK»"¼½ é ¼½ Æ1À ¼ ½ Ê.ê ï ë ë ß àaá ì¾ ¼À æ ½  ø Êà À λ"Æ1½ ʺKÂRº À õ>è K¾'Ç*ȽáKË3Á ½ ÊÀ Ǽ ÇKȽ1Í Î» à ½  Á» À Ë%À ʺ>Æ1λV» À ˽ ¾ ʺ>Æ Ì ½R¼½RÓ> K¾ º>»V¼À æ ½  ½ ÊKÁ»V¼½"è ½  º1¼½ ¾ Р½ ÑÒ ¼½"Æ1À ¼ ß Ï Î» ¼À  ËKù%ú û>ü3ô À ½ ¾'ʺKÆÌ ½¼½"Ó> >¾ ºK» ¼À æ ½  ½ Ê>Á»R¼½è ½  º¼½ ¾'» È*ÑÒ ¼½Æ1À ¼ 1ßRÏ Î»R 1¼À Â Ë ý þ3ü Ô Á ½ ʽ Ê ¼À æ ½  ø Êà À Æ1½ ʺK º À õ>è K¾%Ç*ȽáKÅ Õ ½  Á KÊ>Á Ë%ʺ>Æ1λ à >¾3Ð3º>» KÂ Í æ K¾»» À3 >À Òÿʺ ½» à ºKÆ1о ½ À Ò3Å ðç KÇKȽ» Á 1Æ1 Kʽ  ËÈÊ Ã ºKÐ À Êà  ½ Æ1½ ÊKÁ ½ Ƴ߾ ç À Ê>Ó> K À >ÊKÁV½»VÁ ºKÂ Ê 1» Á À» æ ½  ŠŽðR½ à  ½ À Ò½ Æ1½ Ê>Á ¼½ ¾ VÀ Á ½  >à À Ä*Å,à >¼ ÓKºK¾ Á V» ç À Êà  ½ Æ1½ Ê>Á ½ ¾>Ó> >¾ ºKÂ3¼3ç ß Ë>Ð%½ Â3Á >ÊKÁ'¾ ç ½ Ò*Р½»» À Ä ñ³à.ß3òcárá Î"ÈÊ Ó> >¾ ºKÂ Ê >Á È >¾ ÇKȽ"¼½ à  ½ À Ò%Å º>Á Ñ%Ê K¾ Á >Æ Ì%ν»RÐ3º Á æ ½  KÆÌ ÈÊ» ºK¾ Ó> K À >̾ ½" KÈ*Ò*À ¾ À K ËÐ3½ ÂR½ Ò½ Æ1о ½¼½ÊºKÆ Ü Ë3ÇKȽ ½»Væ» ½  Ó*À  Ð%½ ÂVõ>È K ¼ >ÂV¾ 1¼À æ ½  ø Êà À ¼½ ¾»VʺKÆÌ ½»V¼½ ¾» Ó> >¾ ºK»V¼À æ ½  ½ Ê>Á» ¼½"è ½  º ¼½ ¾ Р½ ÑÒ À» È*ÑÒ Ã º>  ½» Ð%ºKʽ ÊKÁ» Å

3 !#" $% & ')(!* +, -)* #. $% & *!#-/(& ". * 4 5$ -5+, 3 $ 6 % " $ "7# % $!+ &8( 9 - " & $: $:&!#" $% & ';() -; - ". 3 % " % 3. - & < -;+ $&!#". * ( 3 &.;$<=7> 0 =? $;. & 5$ +,. $( B,CD=8.:$ & EF G/ 9! 3!% & $ "(. * 4 5$5&H $)- * 3 % & ' 1 3 ) -2. -!" $)-9I#$!$,(,$ " $ "$ J!* 3 - " & C K8L M N O P#L Q?R ST Q5U#R L Q5L V,W S M T XP#L RW T U#Y#Z7[7T R S/\,Y#L7] S/M N V#L T ^L Q_T\,Y#L`#L Y P#L8a L OZ L O bt OM N Q5N c S Z LUL O8S)S,\,Y#L Z WL ^#L O M T M T d e,f g hij,k i lm<n#k o h,pg,q:rf g h,ijs)g l g q pt u r o,i q rq v w,l,x k y j l z,{ r,q w zq } z rl i~ ~ ej nk o hp<ok i l w h oi l l i whs5q v w o zk r s/v} g,q ok i l ƒ w h o,i l nk o hp<v,} g q o#k i l w h o,i l k v, }Js/~ ~ e p q Js/v,} g q o#k i l ƒ w h oi l # ;ˆ ŠQ5U#R T Q?L R Z c R S V#M Z2S,Q c R L Z8T V#Z W O Y#M M T N V#Z8S P#T L V W Z8TJS a L,T Q?Y#V:UL W T W8M N Q5L V W S,O T N V;L Z M S,T Y#T l x x k }Œx } vx l wq vl zž q p:o #s/o#k i l q p<o s/o#k i l m j z,qjs t<,l zdl h s/v} g,q ok i l ƒ<,l zj p,k:o# <q p< h#k g,l i l:v} l<o# x } rq v# l} v x } r,q v l<o, š k:o # o z#k rœ v h,ii i l,} z,p<o# o zk r s o o z#k r p k v,},q rdp q z k zh vv} g,ql h #k i,k l zo,q zr,} h zqœ v,p k vpq i k vl ig,q<o# l h s o # o z#k r e,q v w z,qƒ l h p q Ž v hi q z l h s ƒ l h p q eq v w zq l z,liœ q v,i i l,x q rœl r Dq i<o z#k v#x k ok<g,q<o, ƒ l h H p q Žs o, J o zk rj š k <oq zwq z rk v,l zj l z zq,i q rœiœ l i w h zlœk: h#k g,q ro o# l i whs o# l i w,ž o l i wj o, J l i whs Ÿ o, J o zk r s v h,i m j,} p w s/r} gk k x l<o# ;o} p l v w i k:w,} w,pq i pq i q r,q v wpg q<o lp } w,lq vdq i r,l w,q,k D} z g z,qœk:r} gk k x l:o g q,k l v w i l< hk g l t

4 , ª«# H ± ²J³) / # ± µ: H ¹, J º º º» ¼ ¼ ½ ² ¾ ± Œ,, <,, ±, ³ ² À,, ², ¼ ¼ ½, < Á<, ½  # ± à Ä, Â, ½ ³ Å#Æ # ²#µ# ¹ Á / ŒÄÈÇ, ² À, ½JÇ, Á<½JÇ D < Ç», Â, ½ ± ² ³/ / ½,  ± à µ: H ¹, J º º º» É : ŒÄ ±± ± Ê Á ¼ ¼ Á, ±<, DË Á<À # ³ ±, ª«# ½, ± Á Ê ± ± ², DË Á<Ì, ÄÍ Á, ¼ ¼ Á, ±<,, Ë Á<À J³),, ² Á Ê, ², D ± Á ± ², ÁÁ Î ª, Á Ä, Â, ½ J³ à HÆ Á ε ¼ ¼ ± ², ³, Î ²D± Œ # À ¾½, ±Ç, ½JÇ D ±< Á,±, É : ŒÄŒÃ HÆ, ± ± Ê Á: H Ä Ï#Å: É, É, ¹ Á / ŒÄÈÇ, ² À, ½JÇ, Á<½JÇ D ± Á< ½, ÁŒ,, Á½ Á½Ç Ç» Ð

5 Ñ Ò Ó#Ô Õ ÓÕ<Ö ÖØÙ;ÚÛ#Ü ÝÞß#à áãâ ä Ü á5å#â à á5à æ,ç ä è Ü é5û#à â ç Ü å#ß#ê8ëì,í,î#ïjä ð à ñ,ü æ ç ò â ÜJß#æ<æ#Ú,ß<è ä,á5å:ä,á/ó â ô õ#â ç Ü á à â à á5à æ,ç öœ ó ø#ü ä á5à æ ç ïä Ü ù#ú<ú ó#â Ü ñ,ä û Ü ä:ä<á5úû#ü Ýè ä ûç ä,á/óü à âè ÚÛ#ÜÛ#à;â à ê/ú,åà û ä è Ü Ú æ#ê å#û Ü á5ü ç Ü ø,à ê2û#à âç Ü å#ß#ê ïåà û ú5ä Þß#à ê ç ä)ç ä,ê è ä5æ#ú)ð Ú û á5ä)å#ä,û ç8û#àâ ô à ù#ä á5à æö ýþ ÿ <ÿþ ÿ ÿ þ ÿþ ÿ#þ ÿ û äœð à á ß#æ#äŒÜ á5å#â à á5à æ,ç ä è Ü éá5ü ê;à Ýè Ü à æ ç:û#àâ ô Ú åà û ä,è Ü é î #î!#ï#" äœþß#àà æ#ê:åúû#à á à ê ç ä,â øü ä,ûà âjó#ß#è â à ö $ $ þ %&$ $ (' ) <ÿ * +, ) <ÿ-. /ÿþ / , ) )5,þ:ÿ *6 67 #þ 8+, 9 : <ÿ * $ ; 5 <$ ; <ÿ-œþ $ 7 5 $ 7 :ÿ - = þ:ÿ8* > ÿ #þ & 5 : <ÿ *8> ÿ þ ÿ -> ÿ #þ 0 ÿ8* > ÿ ->.0 þ ) )&$ $? #þ & <ÿ8*6 7 <ÿ þ & <ÿ - ' ÿ *8> ÿ -> ÿ #þ 0 = þ ) )<ÿ 5 #þ 8? Œþ97 þ ÿÿ *8> ÿ *8> B ÿ ->.0 ÿ-.> C0 ÿ-.> ÿ þ 0 ÿ-.> þ þ $ <ÿ *;ÿ 3 þ9 5 5 <ÿ ,þ D Œþ9 þ þ $ :ÿ -,þ D 3 67 þ 4 E