Friling

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "Friling"

Bản ghi

1 Avrom Brudno Arr. NK dd Friling In Memoriam Barbara Kaufman, Vilnius Ponar 1943 e/v *) Shmerke Kaczerginsky Sorano Flute Violin Violoncello Contrabass Guitar Piano Andante q = 116 G (ot. accordeon) (notation just for layback) *) Please, don't dance on this tango D A7 D Andante q = Ikh

2 2 9 esress. e rubato blond- zhe in ge - to, Fun ge - sl tsu ge - sl, Un ken nit ge - fi - nen keyn ort. Ni - A7 D D7 G

3 17 f (quasi arlando) to iz mayn li - ber, Vi trogt men a - ri - ber? Ment - shn, oh zogt khotsh a vort..! Es 3 B C7 F

4 4 25 loykht oyf mayn heym, Itst der hi - ml der blo - yer, Vos zhe hob ikh itst der - G D A7

5 31 fun..? Ikh shtey vi a bet - ler, Bay yet - ve - dn toy - er, Un 5 D G D

6 6 37 f be - tl a bi - se - le zun. Fri Allegro q = 120 Chorus (dolce, don't shout)) - ling, nem tsu mayn izz. A7 D izz. A7 Allegro q = 120 Chorus

7 43 tro - yer, Un breng mayn lib - stn, Mayn tra - yen tsu - rik. D F º D7 G esress. esress. esress. esress. esress. esress. 7

8 8 49 f Fri G - ling, oyf day-ne fli - gl blo - ye, Eº D Oh nem mayn harts mit, Un gib es o mayn m m m m m A7 m

9 55 9 glik. Fri - ling, oyf day-ne fli - gl blo - ye, Oh nem mayn harts mit, arco izz. f D D7 G Eº D A7

10 10 61 Un gib es o mayn glik. A7 D E7 Andante q = 116 arco Andante q = 116 A7 D 2. Ikh arco

11 67 gey tsu der ar - bet, far - bay und - zer shti - bl, In tro - yer, der to - yer far - makht. Der 11 A7 D D7 G

12 12 75 tog a tse - hel - ter, Di blu - men far - velk - te, Zey via - nen, far zey iz oykh nakht, Far A7 D B C7 F

13 83 nakht oyf tsu - rik - vegs, Es no- yet der tro - yer, Ot do hos -tu lib - ster ge - vart, Ot G D A7 D D7

14 14 91 do in - em sho - tn, Nokh ken tik - dayn trot iz, Flegst ku - shn mikh lib - lekh un tsart. G D A7 D

15 99 f Allegro q = 120 Chorus Fri - ling, nem tsu mayn tro - yer, Un breng mayn lib - stn, 15 izz. izz. A7 D F º D7 Allegro q = 120 Chorus m

16 Mayn tra -yen tsu - rik. Fri esress. esress. m - ling, oyf day-ne fli - gl m esress. m m G esress. esress. esress. G m m

17 109 m 17 blo - ye, Oh nem mayn harts mit, Un gib es o mayn glik. Fri - ling, m m m Eº D m m arco A7 D D7 G m

18 oyf day-ne fli - gl blo - ye, Oh nem mayn harts mit, Un gib es o mayn glik. izz. m arco arco Eº D A7 A7 D D7

19 121 Andante q = 116 G D A7 D Andante q = S'iz 19

20 (rubato) ha- yor der fri - ling, gor fri on - ge - ku - men, Tse - blit hot zikh benk-shaft nokh dir, Ikh A7 D D7 G

21 137 ze dikh vi it - ster, ba - lo - dn mit blu - men, A frey - di - ker gey - stu tsu mir, Di 21

22 zun hot far - go - sn dem gor - tn mit shtra - ln, Tse - shrotst hot di erd zikh in G D A7

23 151 grin. Mayn tra - yer, mayn lib - ster, Vu bis - tu far - fa - ln? Du 23 D D7

24 geyst nit a - roys fun mayn zin. izz. f m m m m Allegro q = 120 Chorus Fri A7 Allegro q = 120 Chorus - ling, nem tsu mayn m izz.

25 163 tro - yer, Un breng mayn lib - stn, Mayn tra - yen tsu - rik. 25 esress. D F º D7 G esress.

26 Fri - ling, oyf day-ne fli - gl blo - ye, Oh nem mayn harts mit, Un gib es o mayn G Eº D A7

27 glik. m m Fri - ling, oyf day-ne fli - gl blo - ye, m Oh nem mayn harts mit, m arco izz. m m D D7 G Eº D m m A7

28 Un gib es Un gib es o mayn A7 izz.

29 186 glik. 29 dim. dim. dim. D A7 A7 dim. dim.

30 30 Dit lied werd in aril 1943 door Shmerke Kaczerginsky geschreven na de dood van zijn vrouw Barbara. Zijn vriend Avrom Brudno zette het lied o een tangomelodie. Barbara Kaufman is vermoord tijdens de grote slachting in het laatsje Ponar, Ikh blondzhe in geto, fun gesl tsu gesl, 2. Ikh gey tsu der arbet, farbay undzer shtibl, Un ken nit gefinen keyn ort. In troyer, der toyer farmakht. Nito iz mayn liber, vi trogt men ariber? Der tog a tsehelter, di blumen farvelkte, Mentshn, o zogt khotsh a vort. Zey vianen, far zey iz oykh nakht. Es loykht oyf mayn heym itst, Far nakht oyf tsurikvegs, Der himl der bloyer, Es noyet der troyer, Vos zhe hob ikh itst derfun? Ot do hostu libster gevart. Ikh shtey vi a betler, bay yetvedn toyer, Ot do inem shotn, nokh kentik dayn trot iz, Un betl a bisele zun. Flegst kushn mikh liblekh un tsart. Refrain: Friling, nem tsu mayn troyer, 3. S'iz hayor der friling, gor fri ongekumen, Un breng mayn libstn, Tseblit hot zikh benkshaft nokh dir, Mayn trayen tsurik. Ikh ze dikh vi itster, balodn mit blumen, Friling, oyf dayne fligl bloye, A freydiker geystu tsu mir. Oh, nem mayn harts mit, ) Di zun hot fargosn Un gib es o mayn glik. ) 2x Dem gortn mit shtraln, Tseshrotst hot di erd zikh in grin, Mayn trayer, mayn libster, vu bistu farfaln? Du geyst nit aroys fun mayn zin. 1. Ik loo verloren door de getto-steegjes te dwalen, nergens kan ik tot rust komen, Mijn geliefde is er niet meer, hoe kan ik nog verder leven? Mensen, zeg toch wat tegen me..! Er valt licht o mijn huis en de hemel is blauw, maar wat heb ik daar aan? Ik sta als een bedelaar bij elke deur om wat zonlicht te bedelen. 2. Ik loo droevig langs ons huisje als ik naar mijn werk ga, de deur stevig o slot, Het is een stralende dag, maar voor mij verwelken de bloemen, voor hen is het ook nacht. Als ik 's avonds weer naar huis ga komt het verdriet weer terug. Precies dáár lieverd, wachtte je altijd o mij, Precies dáár in de schaduw, hoor ik nog steeds jouw voetstaen. En daar kuste je mij altijd zo lief. 3. De lente is nogal vroeg gekomen, eerder dan we dachten, Oh wat verlang ik naar je, Ik zie je weer voor me, omringd door bloemen, Je zegt me vrolijk goeiendag, De tuin wordt overgoten met zonnestralen, alle aarde wordt groen. Mijn lieverd, waar ben je toch? ik moet steeds aan je denken.