CONG TY CO phan GARMEXSAIGON GARMEX SAIGON S6INo.: 119 ICBTT-CT ".. " CONG BO THONG TIN TREN CONG TH

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "CONG TY CO phan GARMEXSAIGON GARMEX SAIGON S6INo.: 119 ICBTT-CT ".. " CONG BO THONG TIN TREN CONG TH"

Bản ghi

1 CONG TY CO phan GARMEXSAGON GARMEX SAGON S6No.: 119 CBTT-CT ".. " CONG BO THONG TN TREN CONG THONG TN BEN TU CVA uv BAN CHUNG KHoAN NHA' xtroc va SGDCK TP.HCM CONG HoA xa HO CHU NGHA V T NAM DQc l~p - TV do - H~n~ phuc THE SOCALST REPUBLC OF VETNAM ndependence - Freedom - Happiness Tp. Hi) Chi Minh, ngay 13 tha~g 05 nam 2019 HoChiMinh City, May. is«, 2019 DSCLOSURE OF NfORMATON ON THE STATE SECURTES COMMSON'S ~ORTAL AND HOCHMNH STOCK EXCHANGE'S PORTAL Kinh guil To: - Uy ban Chung khoan Nha mroc/ The State Securities Commission - Sa Giao dich chirng khoan TP.HCM! HOChirinh Stock Exchange - Ten t6 clnrc Organization name:~cong TY CO PHA.N GARMEX sal GON GARMEXSAGON CORPORATON - Ma clnrng khoan/ Securities Symbol: GMC - Dia chi tru sa chinh! Address: 2~2 Nguyen Van Luong, Phuong 17, Quan Go vap, Thanhph6 Hi) Chi Minh! 252 Nguyen VanLuong, Ward 17, GovaA11District, HoChiMinh City - Di~n thoai/ Telephone: Fax: ,,, _ J - Ngiroi thirc hien cong bo ~hong till! Su,bmittedby: Nguyen Minh ~~ng Chirc vw Position: Ph6 Tong Giam doc, phu trach Tai chinh va Dau tu Lo~i thong tin cong b6 : 0 dinh cy 0 batthirong 1xJ24h 0 theo y~u cdu nformation disclosure type:' 0 Periodic 0 rregu~0 24 hours 0 On demand Nqi dung,th(h.'g tin c<lng b6 {*} Conten! of nformation d.isclosur~, {*}: Cong ty c~ phan Garm~x Sai Gon con~ bo t?ong tin Quy che nqi bq viequan tri Cong ty da diroc bo sung, sua doi tai Dai hqi dong co dong thuong nien nam 2.019

2 Thong tin nay oa ducc cong b6 tren trang thong tin di~n ill cua cong ty van ngay 13/05/2019 tai dirong d~n : This information was disclosed on Company's Potral on date May. 13th, 2019 Available at: com/quan-he-co-dong Toi cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung SlJ th~t va hoan toan chiu trach nhiem tnroc phap luat ve nqi dung cac thong tin da:cong b6./ declare that all information provided in this paper is true and accurate; shall be legally responsible for any mispresentation. Noigiii: - Nhu tren - Luu VP D~i di~n ta chirc Organization representative Ngiroi UQ CBTT Party authorized to disclose information (Ky, ghi ra ho ten, chirc vu, dong d~u) (Signature,full name, position, and seal) PHO TONG GAM DOC NGUYEN MNH HANG

3 ".::.;>.. " CONG TY CO PHAN GARMEX SAl GON (GARMEX SAGON). Dja chi: 252 Nguy~nVan LU'Q'Dg,Phuong 17, Qu~n Go v4p, Tp. H6 Chi Minh Di~n thoai : Fax: ~ Website: QUYCHE NQl BQ VE QlJAN TRJ CON G TY t~ r ~" -. ' Thang 05/2019

4 MUCLUC..,. chuong : QUY DNH CHT"NG _ , r 1 Dieu 1: Y nghia va pham vi dieu ehinh 3 D ). 2 0'" hi h th AN 3 CHUONG : CO BONG va B~ HQ BONG CO 5 leu : iai t ic u~t ngu f Dieu 3: Quyen va nghia vu cua e6 dong 1 5 Dieu 4: Nghia vu cua e6 dong Dieu 5: Die:u l~ Cong ty 5 D ). leu 6 : Quye h:" e nor A' ba o ve). quan tri! eaong ty \". 6 Dieu 7: Hop Dai hqi d6ng e6 dong thirong nien, bfit thuong 6 Dieu 8: Bao cao heat dqng cua HQi d6ng quan tri tai cuoc hop B~i hqi d6ng e6 dong thirong nien 1 7 Dieu 9: Baa cao hoat dqng cua Ban kiem soat tai cuoc hop Dai hqi d6ng e6 dong tlnrong nien 7 CHUONG : THANH VEN HQ BONG QuANTRJ va HQ BONG.. QUAN TRJ 8." T'"( '1 d).. hanh A Dieu 10: ung cir, e eu t a vien Hoi d" ong quan.,. tri ~ 8 Dieu 11: Tu each thanh vien H9i d6ng quan trj 8 Dieu 12: Thanh phan H9i d6ng quan tri 9 Dieu 13: Quyen eua thanh vien HQi d6ng quan trj 9 Di~u 14: Traeh nhi~rn va nghia Vl,leua thanh ~ien H9i d6ng qu8!n) 9 Dieu 15: Tnieh nhi~rn va nghia V\l eua HQi dong quan tri 10 Dieu 16: CUQeh<)pHQi d6ng quan tri 11 D leu ). 17: C' ae t','t leu b an eua HA d). <)1 ong quan tr'!.. 11 Dieu 18: Nguai phl,ltraeh quan tri eong ty 12 Di~u 19: Thil lao H~i d6ng quan tri T 13 Dieu 20: Dao t~o ve quan tri eong ty 13 TTY'" ",,,, ", CnuONG V: KEM SOAT V1EN VA BAN KEM SOAT 13 D ). 21 T',.. d). K','t "A 1 leu : u ng ell, e ell lern soat Vlen 13 D' ). 22 T ' h K','t,. A leu : cae leln soat Vlen 13 Del leu 23: ThA_l.. i:ulll ph). an K','t lern soat "A Ven 14 D' ). 24 Q ). 'ghn K','t,. A 1 leu : uyen va n a V\l eua lern soat vlen 14, D' leu A 25: T rae ' h nh' H;mva A 'hn ng la V\l eua Ban kia em soat, 14 D','t 26 Th' B k','t,.. 1 leu : u ao eua an lern soat 15. 1

5 CmJONG V: NGAN NGUA XUNG DQT LQ ich 15 Di u 27: Trach nhiem trung thuc va tranh cac x!-mgdot v quy?-lq'i ella cac thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem scat, Tong Giam doc v~ can bo quan ly khac 15 Di u 28: Giao dich voi ngiroi co lien quan 16 Di u 29: Giao dich voi e5 dong, nguoi quan ly doanh nghiep va nguoi co lien quan ella cac d6i tuong tren 16 Di u JO: Bam bao quyen hq'pphap ella nhtrng nguoi co quyen l~i lien quan d~n cong ty J 17,,''''<'' CmJ ONG V: BAO CAO VA CONG BO THONG TN 17 Dieu " 31: Nghia vu cong bo thong tin 17 Di u 32: Cong b6 thong tin v quan tri cong ty Di u 33: Cong b6 thong tin v thu nhap ella t6ng Giam d6e Bi u 34: T~ch nhiem v b~o CaDva c6;:,gb~ thong tin cua thai vien HQi dang quan tri, Kiem soat vien, Tong Giam doc dieu hanh 18,,??! Dieu 35: Tham du Dai hoi dong co dong ella kiem toan vien doe l~p 18,., Dieu 36: To ehue eong bo thong tin.. r 18 C~~~ V~:.S~A DOl, BO ~U~G ~u:che QUAN Tf CTY 18 Dleu 37: Sua dol, bo sung quy ehe quan trt eong ty 18 Di u 38: Ngay hi~u h,re l 18 PHV LVC : 19 PHU LUC : 25.. PHV LVC ll: 29.. PHD LUC V: l 32 PHV LVC V: 34 PHV LVC V: 38 PHV LVC V: 39 =. 2

6 PHANMODAu Quy ch~ noi bov quan hi cong ty nay duoc Cong ty C6 ph n Gannex Sai Gon thong qua thea Nghi quy~t Dai hoid6ng c6 dong tlnrong nien nam 2018 n~ay 21 thang 4 nam 2018 va diroc sua d6i, b6 sung tai Dai hoid6ng c6 dong tlnrong men nam 2019 ngay 25/04/2019. CHUONG QUY f):)nh CHUNG -c Di~u 1: Y nghia va pham vi di~u chinh Quy ch6 quan tri cong ty quy dint nhtrng nguyen t~c co ban v quan tri cong ty d8 bao v~ quy 1}va lei ich hop phap cua c6.dong~thiet l~p nhtrng ch~ n 0vc v~ hanh vi, dao duc nghe nghiep cua cac thanh vien Hoi dong quan tri, Ban kiem seat, Tong Giam doc di u hanh, can bo quan f khac. Quy ch~ nay diroc xay dung thea quy dint cua Luat Doanh nghiep, Lu~t Chirng khoan, Nghi dint 71/2017/ND-CP, ngay 06 thang 06 nam 2017 Clla Chirfu phu va Thong tu 95/2017/TT-BTC ngay 22 thang 09 nam 2017 cua BOTai chinh hj6ng dfin v quan tri cong ty." '. Di~u 2:. Giai thich thu~t ngfr Trong Quy che nay, nhung thu~t ngu dum day duq'chi8u nhu sau: 1. "Quan tri cong ty" la h~ th6ng cac quy t~c d dam bao cho cong ty dinh hu6ng disu hanh va duq'cki8m soat mot cach c6 hi~u qua vi quy n lqi cu~ c6 dong va nhung nguai c6 lien quan den cong ty. Cac nguyencic quantri cong ty bab g6m: a) Dam bao mqt,crrcdu quru;tri hi~u qua; b) Dam bao quyen lq'icua co dong va nhungngum c6 lien quan; c) D6i xu cong brmg giua cac c6 dong; d) Minh b~ch trong ho~t dqngcua cong ty d) HQi d6ng quan tri va Ban ki m soat ho~t dqngc6 hi~u qua. 2. "cong ty" la Cong ty C6 ph n Gannex Sai Gan (Gannex SaiGon) c6 tn;t sa chinh d~t, '" '.., t~i so 252 Nguyen Van Luqng, PhuOng 17, Qu~ Ga Vap, TP Ho Chi Minh; Giay." f,... chung nh~ Dang k:y doanh ng}1i~pcong ty Co phan cua Sa fe h9~ch ~a Dau tu TP.HCM cap cho Cong ty ma so doanh nghi~p: , dang k:y landaungay 07 thang 01 nam 2004va dang k:y thay d6i An15 ngay 03 thang 05 ham "f)~cd": p~i hqid~ng c6 dong g6m tdt ca c6,dong c6 quy n ~ieu quy~t la crrquan c6 tham quyen cao nhat cua cong ty c6 cac quyen va trach nhi~m thea quy dinh cua Dieu ~cong ty. 4. "HDQT" HQid6ng quan tri cong ty hi crr quan quan f cong ty ~uq'cdi u chinh bcti cac 'chuftnmvc cao nhdt v quan tri, chiu trach nhi~m quan f cpng ty vi cac quyen lqi t6t nhdt cho tdt ca cac c6 dong; c6 toan quy n nhan danh cong ty d8 quy~t dint, thvc hi~n cac quy n va nghia V\1 cua cong ty khongthuqcthfun q~en Clla D~ihQid6ng c6 dong. 5. "BKS" Ban ki m soat la t6 chuc do D~i hoid6ng c6 dong baura, ho~t dqngthea Lu~t doanh nghi~p, cac quy dint phap lu~t co lien quan, Dieu l~ cong ty, Nghi quy~t D~i hoi d6ng c6 dong va cac quy dinh t~i quy che noi bo v quan tri cong ty. Ban ki8m 3

7 soat chiu Sl, lanh dao tnrc ti p cua Dai hoi d6ng c6 don~, thay m~f ~6 do~g chiu trach nhiem giam sat tinh hinh heat dong coo HDQT, Ban Tong Giani DoC dieu hanh cong ty. 6. "Thanh vien oqc l~p HQi dang quan tr]" (sau day goi la thanh vien doc l~p) la thanh vien Hoi d6ng quan tri dap irng cac dieu kien sau: a) Khong phai 1a ngiroi dang lam viec eho cong ty, cong ty con cua cong ty; khong phai la ngiroi dff tirng lam vi~c cho cong ty, cong ty con cua Gong ty it nh.t trong 03 nam lien ti p tnroc d6;, b) Khong phai la ngiroi dang huang hrong, thu lao 1ir cong ty, tnr cac khoan phu cap rna thanh vien Hoi d6ng quan tri du~c huang thea quy dinh; c) Khong phai la nguoi c6 vq ho~c chong, cha de, cha nuoi, me me, me nuoi, con de, con nuoi, anh mot, chi mot, em mot 1a c6 dong an cua cong ~; 1a nguai quan 1y cua cong ty ho~c cong ty con eua cong ty;.1 d) Khong phai 1a nguai tn;rc ti p ho~c gian ti p sa hfru it nh.t mot ph~n tram (1%) t6ng s6 c6 phk c6 quy~n bieu quy t coo cong ty; d) Khong phai 1anguai dfftimg lam thanh vien HOi d6ng quan tri, Ban kiem soat eua cong ty it nh.t tr~ng nam (05~ nam 1i~ntru?c d6., 1 ' 7. "Ban TGD" Ban Tong Giam doc bao gom Tong Giam doc va eac Ph6 Tong Giam d6c 1a co'quan do Hoi d6ng quan tri b6 nhi~m v6i chilc nang nhi~bv\l duq'cquy dim ~~~~~ 1 8. "Ngu'O'ico lien quan" 1a ca nhan ho~c t6 chuc du<;fcquy dinh trong Khoan 34, f)i~u 6 cua Lu~t Chung khoan g~m: a) Cha, cha nuoi, m~, m~ nuoi, v<;f,ch~ng, con, con nuoi, anh, C1hi em motcua cac canhan b) T6 chuc ma trong d6 c6 ca nhan a nhan vien, T6ng Giam do'c, chu sd huu tren 10% (mttlli ph~n triim) s6e5 phi u Ju\ hiinh e6 quy~n bieu quy~t c) Th~nh vien HOi d~ng qm'in tri, Ban ki6m soat, Ban T6ng Girm do'c, va Ke'toan Wong.,.. d) Nguoi rna trong mo'iquan h~ voi ngu'oi khac trl!c tie'p, gian tie'p kism soat ho~c bi kism soat bdi ngu'oi d6 ho~c cling voi nguoi d6 chiu chung mot Sv kism soat. d) Cong ty my, cong ty con. e) Quan h~ h<;fpd~ng trong d6 mot nguoi a dl;li di~n cho ngudi kia. 9. "ca Dong On", thea Khoan 9 Dieu 6, Lu~t ChUng khoan la 66 dong sa hfru tn;rc tisp ho~c gian ti p 1ir 5% (namphdn tram) tra len s6 c.6 phi u C6quy~n bieu quyst coo t6 chilc phat hanh. 10. Trong quy chs nay, tham chi8u t6i mot ho~c mot s6 di~u khoan ho~c van ban phap 1u~t se bao g6m ca nhiing sua d6i b6 sung ho~c van ban thay fh cho cac van ban d6. 4

8 CHU'aNG CO DONG VA D4 HQ DONG CO DONG Bi~u 3: Quyen va nghia vu ciia e6 dong 1. C6 dong c6 daydll cac cac quyen thea quy dinh cua Luat Do nghiep, cua Phap lu~t va ~ieu l~ cong~, d~c bi~t l~:, ' a) Quyen tu do chuyen nhirong co phan da duoc thanh toan day dillva diroc ghi trong s6 c6 dong cua Cong ty, tnr mot s6 tnrong hop bi han ch chuy nnhirong theo quy ~ ella p:mp 114tva D!6u l~~iin~ ty... b) Quyen duoc doi xu eong bang. Moi co phan cua cung mot loai deu tao cho co dong sa hlru cac quyen, nghia vu va Q'iich ngang nhau. Trudng hop cong ty c6 cac loai c6 phan ~ ~ai, cac qu~sn va nghia vu gt\n lien voi ~~~ic6,phan Uti dai c)~:6:u:~::6:: ::0d:~:ue:::~g:::: ::9]:::::gv~:: dong cua cong ty d) Quyen va trach nhiem tham gia cac cuoc hqpd~i he)idang c6 dong va th\c hien quy n bi u quy t tn,rcti p ho~c thong qua d~i dien lly quy n Ho~cbo phi u illxa. d) Quy n duq'cuti tien mua c6 ph~n mm chao ban tuong (rng tm ty ~ sa hfru c6 pharrtrong cong ty. 2. C6 dong c6 quy n bao v~ cac quy n Q'ihqp phap clla minh. Trong truong hqp nghi quy t clla D~i hoidang c~ dong, nghi quy t c;uahoidang quan ~i vi ph~ phap lu~~ ho~c vi ph~ nhung quyen Q'ico ban clla co dong theo quy dinh clla phap u~t, co dong c6 quy n d nghi khong th\c hi~n cac quy t dinh d6 theo trim tl;r, thll t,lcphap u~t quy diuh.!rubng hqp cac quy~t dinh vi ph~n: phap u~t l}eujt;en gay t6n h~i tai cong ty, He)idong quan tri, Ban kiem soat, Ban Tong Giam doc diieuhanh phai den bu cho Congty thea trachnhi~mcoominh, C6 dongc6 quy nyeu c~ucohgty bai thubng thea lll] ( '1 J ~ tv thllt,lcp~p ~t q~y~. " 3. Co dong c6 quyen tu choi quyen Uti tien mua truac co phan mm chao ban,,. '" Bi~u 4: Nghia v\l eiia e6 dong On 1. Thanh toan dll va dungthai h~ s6 c6 phancam k t mua. 2. Khong duq'crut v6n da g6p bfug c6 ph~n ra khoi cong ty duoi mqi hinh thuc, trir truang hqp duq'ccong ty ho~c nguai khac mua ~i c6 ph~. 3. Tuan thll Di6u e va quy ch ne)ibe)v6 quan tri clla cong ty. 4. ChAphanh nghi quy t clla D~i hoi dang c6 dong, nghi quy t HOi dang quan trio 5. C6 dong an khong duq'cqi d\l1guti th clla minh gay t6n h~i n cac quy n va qi ich coo cong ty va clla cac c6 dong khac thea quy dinh clla phap ~t. 6. C6 dong an phai th\ic hi~n cong b6 thong tin thea quy dinh clla phap ~t. Di~u 5: Di~u ~ Cong ty Cong ty da ban hanh Di u ~ Cong ty thea Di u e mau do Bo Tai chinh ban hanh kem theo Thong tu s6 95/2017TT-BTC ngay 22/9/2017 va duqc D~i hdi dang c6 dong nam 5

9 tai chinh 2017 nhat tri thong qua ngay 21/4/2018 va diroc sua d6i, ba d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 ngay 25/04/2019 sung tai Dai hqi.. )i~u 6: Quy ch~ nqi bq v~ quan tr] cdng ty: HQi d6ng quan tri da xay dung thea quy ch~ mfiu do BQ Tai chinh ban hanh kern thea Thong nr s6 95/2017/TT-BTC ngay 22/9/2017. HQi d6ng quan tri da rrinh D~i hqi.d6n~ co dong thirong nien nam tai chinh 2017 thong qua ngay 21/4/2018 va diroc sua doi, bo sung tai Dai hqi d6ng c6 dong thirong nien nam 2019 ngay 25/04/2019 )i~u 7: HQp D~i hqi dang ca dong thuong nien, bit thirong: 1. CUQch9P Dai hqi d6ng c6 dong duoc tlnrc hien thea trinh tv, thu tuc v~ trieu t~p va bieu quy~t tai Dai hqid6ng c6 dong voi cac nqidung chinh sau day: a) Thong bao v~ viec ch6t danh sach c6 dong co quy~n tham dv h9p D~i hqi d6ng c6 dong; b) Thong bao tri~u t~p D~i hqi d6ng c6 dong va cach thuc dang lj tham dv Dc;tihQi ~~~ ' c) Thong bao vi~c t6 chuc Dc;tihQid6ng c6 dong: Quy ch~, chuong ilrinh, cac to' trinh... d) Cach thuc ki6m phi~u, d6i v6'i nhung van d~ nhc;tycam va n~b c6 dong yeu cau, ".,., HQi dong quan tri phai chi dinh to chuc trung l~p th\fc hi~n vi~c thu th~p va kiem phi~u; d) Thong bao k~t qua b6 phi~u; e) Cach thuc phan d6i nghi quy~t cua Dc;tihQi d6ng c6 dong; g) Ghi bien ban Dc;tihQi d6ng c6 dong; h) Thong bao Nghi quy t Dc;tihQi d6ng c6 dong ra cong chung; i) Cac van d~ khac. 2. Trinh tv, thu tl,lc v~ tri~u ~p va bibu quy~t tc;tidc;tihqi d6ng c6 dong dugc quy dinh chi ti t tc;ti(tc;tiphy. ly.c dinh kem Quy ch nay). 3. Cong ty phai man thu day du trinh tv, thu t,lcv~ tri~u t~p Dc;tihQi d6ng c6 dong thea quy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ cong ty va quy ch~ nay. Cong ty ~hai cong b6 thong tin v~ vi~c l~p danh sach c6 dong co quy~n tham dv h9p D~i h~i d6ng c6 dong t6i thibu 20 n,gay tr1f(ycngay dang ky c~ai clmg. Thu t,lcuy quy~n 1a l~p giay uy 9.uy~n cho cac co dong dugc quy dinh chi tiet tc;tiph\ll\lc ban hanh kern theo quy che nay. 4. HQi d6ng quan tri ho~c nguo'i tri~u t~p Dc;tihQi d6ng c6 dong co ~ach nhi~rn s~p x~p chuong trinh nghi sv cuadc;tihqi d6ng c6 dong rnqteach hqp ly, b6 i thm gian hqp ly db tha~ l~ va bi6u quy t tlmg van d~ trong chuong trinh h9p Dc;tihQi d&ngc6 dong thea quy dinh cual~t do~, nghi~ va Di~u l~c6ng ty. ' 5. Cong ty phai co gang toi da trong vi~c ap d\lilg cac cong ngh~ ~ong tin hi~n dc;tide ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ bao g6m hu6ng dfin c6 dong b6 phi u til xa, bi6u quy t thong q1a h9p Dc;tihQi d6ng c6 dong tn,rc tuy~n khi di~u ki~n cy thu~t cho phep va dugc pha:llu~t cong nh~. 6. Hang nam cong ty t6 chuc h9p Dc;tihQi d6ng c6 dong thuang nien thea quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p. Vi~c hqp Dc;tihQi d6ng c6 dong thuang nien khong dugc t6 chuc du6'i hinh thuc lay y ki n c6 dong bfug van ban. Truang hgp bab cao ki~m toan bao cao ffii chinh nam cua cong ty co cac khoan ngo~i trir tr9ng y uj cong ty co th~ mm dc;tidi~n cong ty ki~m toan dqc l~p d\f h9p D~i hqi d6ng c6 dong thucmg nien. 6 Ī

10 , Cac quy dinh v~ nguyen ilic, n<)idung, trinh nr, thu D;tClAyY ki n c&dong bfu1gvan ban d~ thong qua,quy t~inh,cuadai h<)id6ng c&dong duoc quy 1inh tai di~~ l~,cong ty. Truong hop lay y kien bang van ban, cong ty phai dam bao gm, cong bo day du Uti~i~u~a dam,bao thai gian hop ~ycho cac c&dong ~em x~t tat li~u wac khi gjri,phieu bieu quyet nhir tnrong hop to Ch~Chop f)~i h<)idong co dorg,? Dieu 8: Bio cao hoat dqng ciia Hqi don.g quan tr] tai cuqc hqr D~i hqi dong co dong thuong nien Bao cao hoat d<)ngcua HQi dang quan tri trinh Dai h<)id6ng c&don thuong nien theo quy d~nhluat doanh nghiep va ~i~u l~ congty, g6m cac bao cao vail~<)idung sau: 1. Ket qua ho~t dqngcua HQi dong quan tri va tlmgthanh vien HQidong quan trio 2. Thu lao cua thanh vien H<)idang quan tri, ti~n luong T6ng Giamjd6c va ngum qud: ly khac dugc tinh VaGchi phi kinh doanh cua cong ty thea quy dihh cua phap lu~t ve thu~ thu nh~p doanh nghi~p va dugc th~ hi~n thanh m\lcrieng trojg bao eao tii ehinh hfu1gnam eua eong ty; chi phi ho~t d<)ngva eac 19ileh khac thdo quy dim f)i~u l~ cong ty; 3. T6ng k~t cac cuqehqp cua H<)idang quan tri va cac quy t dinh cua HQi dang quan tri; 4. K~t qua danh gia cua thanh vien dqel~phqid6ng quan tri v6 ho~ dqngeua HQi dang quan tri (n u c6); 5. Ho~tdQngCllacac ti~uban thuqchqidang quantri; 6. K~t qua giaffisat d6i vai T6ng Giam d6c; 7. K~t qua giam sat d6i vai ngum di6uhanh khac; 8. Cae k ho~ch trong wong lal r \ Di~u 9: Bao cao ho~t dqng ciia Ban ki~m soat t~i cuqchqp D~l hqi dang c6 dong thlf<mg nien Bao cao ho~t dqngcua Ban ki~m soat trinh f)~i hqidang c6 dong juong nien gam cac nqidung sau: 1. Bao cao,k~tqua kinh doanh Cllacongty v6 k t qua ho~tdqngcllahq!'dang quan tri, T&ng Giamdoc; 2. Thu lao, chi phi ho~t dqngva cac 19i ich khac cua,ban ki~ffisoar va tlmgki~m soat vien thea quy dinh cua Lu~t Doanh nghi~p va Dieu ~ Cong ty Whaidugc ~p thanh ffi:c rie~g trong bao cao tai chinh ~fu1gnam cua co~g ty;.. 3. Tong ket cac cuqchqpcua Ban kiem soat va cac kien nghi cua Ban kiem soat; 4. K6t qua giaffisat tinh hinh ho~t dqngva tai chinh cua cong ty; 5. K t qua giam sat d6i vai thanh vien HQi dang quan tri, thanh vien Ban T6ng Giam d6~, va cac can bqquan,ykhac;. j,. 6. Ket qua danh gia SlJ phoi hqp ho~t dqnggiua Ban kiem soat v61hqi dong quan trio T6ng Giam d6c va c~c c6 dong.., Bao cao danh gia SlJ phoi hqp ho~t dqnggifra Ban kiem soat vai HQidong quan tri, Tang Giam d6c va cac c6 dong. 7

11 " 4... chu'ong - THANH VEN HQ BONG QuANTl{J:vA HQ BON] QuAN Tl{J: Di~u 10: Ung Clf, d~ Clf thanh vien HQi dang quan tr] 1. Thong tin lien quan d8n cac img vien H(Ji d?n~ quap. tri (Trong tnrong hop da xac dinh duoc tnroc cac irng vien) duoc cong bo toi thieu mu'm (10) ngay tnroc ngay trieu!~p h9p ~l;li ~(Ji d6ng c6 dong tren trang thong til; di~n illcual cong ty d~ C? dong c6 the tim hieu ve cac irng vien nay truce khi be phieu. Thong thl lien quan den img vien H9i d6ng quan tri diroc cong b6 t6i thi~u bao g6m: a) H9 ten, ngay thang nam sinh; b) Trinh d(j chuyen men; c) Qua trinh cong tac; d) Ten cac cong ty rna irng vien dang n~m gift chirc vu!hanh viel H9i ~6ng quan tri va cac chirc danh quan ly khac; Cong ty dam bao co dong c6 the tiep c~ thong tin v~ cac cong ty rna Ung vien dang n~ gift chuc V\l thanh tien H(Ji d6ng quan tri, cac chuc danh quan ly kbac va cac lqi lch c6 lien quan tm dong ty coo Ung vien H(Ji d6ng quan tri (n8u c6) d) Cac lq'ilch c61ien quan tm cong ty (n8u c6); e) Cac thong tin khac (nsu c6). 2. Cac Ung vien H(Ji d6ng quan tri c6 cam kst bfulg,:an ban v t',trung thvc, chinh xac va hq'ply cua cac thong tin ca nhan duq'ccong bo va phai cam ketthvc hi~n nhi~m V\l m(jt cach trung thvc nsu duqc bftu lam thanh vien H9i d6ng qran trio 3. Trinh iv, thu tl,lc, db CU, Ung CU, bftu, mi~n nhi~m va bai ~i~m t~anh yien H(Ji d6ng quan tri duqc 9-uydinh tl;li(tl;liphl,lll,lc dinh kern Quy chs ~y). \fi~c de cu thltnh vien tham gia H9i dong quan trithvc hi~n thea khoan 2, khoan 3 Dieu 27 Bieu l~ cong ty..,?.,,., 1, 4. Co dong ho~c nh6m co dong sa hfru co phan pho thong trong thb'[ hl;ln lien tl,lcit nhat sau (06) thang c6 quybn dbcu Ung vien H9i d6ng quan tri thea quy dinh coo L~t doanh nghi~p va DiBu l~ c6ng ty. 5. Truang hq'p s6 luqng Ung vien H(Ji d6ng quan tri thong qua d~ cli va Ung cu vfin khong du s6 luqng cftn thi8t theo quy dinh Lu~t doanh nghi~pl H9i d6ng quan tri duang nhi~m c6 th~ giai thi~u them Ung vien ho~c t6 chuc db dli thea quy dinh tl;li DiBu l~ va quy ch8 n(ji b(jv~ quan tri cong ty. Vi~c H(Ji d?ng q~ tri gi~i thi~u,the!ll Ung vien phai duqc cong bo ra rang truac khi Dl;lih(Ji dong co dong bieu quyet bau thanh vien H(Ji d6ng quan tri thea quy dinh cua phap lu~t. Di~u 11: TU'cach thimh vien HQi dang quan trj 1. Thanh vien H(Ji d6ng quan tri pha~ c6 cac tieu chuftn va,di u ki~~ sau day: a) C6 nang l\c hanh vi dan S\ day du, khong thu(jc doi tuqng khong duqc quan ly cong ty thea quy dinh coo L~t doanh nghi~p; b) C6 trinh d(j chuyen mon, kinh nghi~m trong hol;ltd9ng kinh doanh cua cong ty. Thanh vien H9i d6ng quan tri c6 th~ khong phai la c6 dong cua cong ty. 2. Thanh vien H9i d6ng quan tri cong ty c6 th~ d6ng thm la thanh vien H9i dang quan tri cua cong ty khac nhung d8n thm di~m ngay 01 thang 8 nam 2019 Thanh vien H(Ji 8 { ~.,.. 1

12 d6ng quan tri cong ty khong diroc d6ng thoi la thanh vien H9i d&ng quan tri tai qua nam (05) cong ty khac. 3. Chu tich H9i d6ng quan tri co ths kiem nhiem chirc danh T6ng Giam dbc Cong ty nhimg d~n thoi di~m ngay 01 thang 8 nam 2020 Chu tich H9i d6ng quan tri khong duoc kiem nhiem clnrc danh T6ng Giam dbc Cong ty. Di~u 12: Thanh ph~n HQi dang quan tr] 1. SB hrong thanh vien H9i d6ng quan tri phai co it nhm la ba (03) ngirci va nhieu nhdt 1a mum m9t (11), ngiroi, CO'cdu H9i d6ng,quim tri cfuj.dam bao 1\1'can dbi gitra cac thanh,:ien co kien thirc va kinh nghiem ve phap l~t, tai chinh, linh V\l'Choat d9ng san xuat kinh doanh cua cong ty va co xet yeu to ve gi6i tinh. 2. CO'cdu thanh vien H9i d6ng quan tri cfuj.dam bao S\1'can dbi gifra cae:thilnh vien nfun gift ",,1, '1 " cac chilc?anh,dieu hanh v61cac,ihlmh vien khong dieu hanh trong,10 toi thieu m9t pharr ba (1/3) tong so thanh vien H9i dong quan tri J.a thilnh vien khong dieljlhanh., ', 3. Bam bao til1_hq9cl~p cua H9i dong quan tri, cong ty h;;tn che toi da thanh vien H9i d6ng quan tri kiem nhi~m cac chuc danh di~u hanh cuacong ty.. 4. CO'd.u than11vien H9i d6ng quan tri cong ty dam bao tbi thi~u 1/3 t6ng sb thanh vien H9i d6ng quan tri 1athanh vien dqc l~p. Di~u 13: Quy~n ella Thanh vi(~nhqid3ng quin tr! Thanh vien H9i dang quan tri co dfty ~u cac quy~n theo quy dinh CU!lLu~tdoanh n~hi~p, cae van ban phap lu~t lien quan va Bieu 1~cong ty, trong do eo quyem duqc cung cap eac thong tin, tm li~u v~ tinh hinh teii chinh, ho;;ttd9ng kinh doanh eua cohg ty va CUacac dan vi trong eong ty. e. Di~u 14: Tnieh nhi~m va nghia v\l ella tbanh vien HQi d3ng quan tr! _ Thanh vien H9i d6ng quan tri phai tuan thu dfty du trach nhi~m v~ nghia V\l theo quy dinh cua Lu~t doanh nghi~p, Bi~u 1~eong ty va c{lcvan ban phaj lu~t lien quan. Thanh vien H9i d6ng quan tri co traeh nhi~m t11\1'chi~n cac nhi~m V\1 eua minh m9t cach trung th\1'c,cfuj.tr9ng vi quy8n lqi tbi cao eua c6 dong va euk cong ty. Thanh vien H9i d6ng quan tri eo trach nhi~m tham d\1'dfty du cjc CU9Ch9P cua H9i d6ng quan tri va eo y ki~n ra rang v~ cac vdn d8 duq'edua ra tha6 lu~. _ Thanh vien H9i d6ng quan tri eo traeh nhi~m cong bb eho cong eac khoan th11lao rna h9 nh~ duq'cill cac cong ty con, cong ty lien k~t va cac t6 ehue khac rna h9 la nguai d;;tidi~n phan vbn gop cua eong ty. Thanh vien H9i d6ng quan tri va nhung nguai co lien quan khi thve hi~n mua hay ban c6 phfuj.eua cong ty phai bao cao Uy ban ChUng khoan Nha nuac) Sa Giao dich ehung khoan va th\1'chi~n oong bbthong tin v~ vi~ mua ban nay thee quy ltinh cuaphap l~t v~ oong b6 thong tin ~en thi wang chung khoan. 1?anh vien H9i dong 9uan trt co traeh 111tU~mbao cao trung th\1'ccac ho;;ttd9~g kinh te rieng co lien quan den lnh V\l'Ckinh doanh eua cong ty va chi tluq'cphep tien hanh khi co S\1'~6ng y eua H~i d6ng quan tri cong ty~ [, Cong ty eo the mua bao hiem trach nhi~m cho cac thanh vien H9i dong quan tri sau khi co S\1'chAp th~ cua D;;tih9i d6ng e6 dong. Bao hiem nay khong bao g6m bao hi~m eho _. 9

13 nhtrng trach nhiem cua thanh vien HQi d6ng quan tri lien quan d6n ivi~cvi pham phap lu~t va Di~u l~ cong ty. f)i~u 15: Trach nhiem va nghia vu eiia Hi}idang quan tr] 1. HQ~d6ng quan t:! pha~;\.tu~ t~u d~y ~u ~ac~ ~~m v~ ng;a '~thea quy dinh cua Luat ~oanh nghiep, Dleu ie cong ty va cac van, ban pha:: l~t he1 quan. 2. HQi dong quan tri chiu trach nhiem tnroc cac co dong ve hoat dqng cua cong ty. 3. HQi d6ng quan tri chiu trach nhiem dam bao hoat dqng cua cong ~ tuan thfl cac quy dinh tuan thu cua phap l~t, Dieu l~ va cac quy dinh nqi bq cua cong ty; doi xu binh ding voi tlit ca c6 dong va ton trong Q'iich cua nguoi co quyen lqillien quan d6n cong 4. : i dang quan t:ri th~!hi nhi~m V1,l the.o cac quy din\'_cuapbap lkt va-die,! e cong ty va trinh t;r thu ~c to c~uc hq_p-qid~ng quan tri gom cac nqi 1ung chu ye~ sau: a) Thong bao hqphqi dong qu,an~i (gom chuang trinh hqp, tha~ ~ian, dia diem, cac tai li~u lien quan va cac phieu bau cho nhiing thanh vien HQi dong quan tri khong th dv hqp); - b) Di~u ki~n t6 chuc hqp HQi d6ng quan tri; c) Cach thuc bi u quy6t d) Cach thuc thong qua nghi quy6t eua HQi d6ng qillm tri; _~(i) Ghi bien ban hqp HQi d6ng quan trj; -e) Thong qua nghi-quy6t HQi d6ng quan tri; 5. HQi d6ng quan tri xay dl,ing cac quy dinh v~ trinh t;r, thu tl}c b,ra chqn, b6 nhi~m mi~n nhi~m can bq quan ly va quy trinh, thu ~c ph6i hq'pho~t dqng ~iua HQi d6ng quan tri v&i Ban ki~m smlt va T6ng Giam d6c dieu hanh g6m cac nqi dung chinh sau day: a) Trinh t;r, thu ~c va chon, b6 nhi~m, mi~n nhi~m can bq qu'! ly clip cao (t~i Ph\l \lcv dinh kem Quy th6 nay) Cac tieu chuftn d6 va chqncan bq quan ly clip cao; - Yeu c~u vi~c b6 nhi~m can bqquau ly clip cao; - Ky hqp d6ng lao dqng vai can bq quan ly clip cao; Cac trubng hq'pmi~n nhi~m can bqquan ly clip cao; ThOng 000 b6nhi~ mifunhi~ canlx? qufulj.:ydp coo; b) Q?y trinh, th~ tl,lc,ph6i hq'pho~t dqng giua HQi d6ng q~an tfi, Ban ki~m soat va Tong Giiim doc dieu hanh (~Ph\ll\lc V dinh kem Quy che nay~ - Thli tl,lctrijftl t;r tri~u ~p thon&bao moo hq.\?,ghi bien ~an,iong bao k6t qua hqp giia HQi dong quau tq, Ban kiem soat va Tong Giiim doc dieu hanh; Thong bao Nghi quy t cua HQi d6ng quan tri cho Ban ki J soat va T6ng Giiim d6c di u hanh;. J Cac tr;ang hq'pt6ng Giiim d?c d! ~Mnh va ~an ki m, soil i d nghi tri~u ~p hqp HQi dong quan tq va nhling van de can xin y kien HQi dong 'luau tri;. _ Bao cao CllaT6ng Giiim d6c vai HQi d6ng quan tri v vi~c th\c hi~n nhi~m V\l va, quy n ~ duq'cgiao; 10

14 _ Ki~m di~m viec thuc hien nghi quyet va cac v n de uy CJjuyenkhac cua HQi d6ng quan tri d6i v6i T6ng Giam d6c dieu hanh; - Cac v n de T6ng Giam d6~ dieu hanh phai ba~ cao, cung cl"pthong tin va each thirc thong bao cho HQi dong quan tri, Ban kiem so at; _ Ph6i hqp hoat dqng kiem soa~ dieu hanh, ~am sat gi-g"a~c ~ quan tri, cac thanh vien Ban kiem scat va Tong Giam doc dieur vu cu th6 cua cac thanh vien neu tren vien HQi d6ng thea cac nhiem Cong ty ban hanh Quy dinh quy trinh thu tuc ph6i hop hoat dqng giira HQi d6ng quan tri, Ban kiem soat va T6ng Giam d6c dieu hanti. 6. HQi d6ng q~n tri co trach nhi~m x,ay dvng co ch~ danh gia ~o~tl~qng, khen thu6ng va ley lu~t doi v6i thanh vien HQi dong quim tri, Tong Giam doc dieu hanh va cac can bq quan ly khac.. 7. HQid6ng quan tri co trach nhi~m bao cao ho~t dqng CllaHQi d6ng quan tri t?i f)~i hqi d6ng c6 dong.. )i~u 16: CUQchQp HQi dang quan tri HQP HQi d6ng quan tri theo dung trinh tv, thu t\).cquy dinh (~i Ph\ll~c dinh kern Quy ch~ nay). 1. HQi d6ng quan tri co trach nhi~m t6 chuc cac cuqchqp dinh cy 3 ~hangll n theo dung trinh tv, thu t\).c quy dinh. Vi~c mm hqp va chuang trinh CUngcac tai li~u lien quan phai duq'c thong tin truac cho cac thanh vien HDQT it nhat 03 nga~ lam vi~c truo'c ngay ~. 2. Bien ban hqp phai duq'c l~p chi ti~t, ra rang Chu tqa c~qc hqp v~ ngum ghi bien ban phai k:y ten VaGbien ban cuqchqp. Bien ban hqp HQi dong quan tid phai duq'c luu gift thea quy dinh Clla phap lu~t va dieu l~ cong ty. l 3. Chu tich HQi d6ng quan trl phat hanh thong bao k~t lu~ cua Phieln hqp d~ cac thanh vien, bq ph~ lien quan trien khai thvc hi~n. 4. Bien ban va thong bao k~t l~ sau khi k:y ten se duq'cthu k:y HQi dang quan tri scan g61 qua cho cac ~6i tuqng lien q~ d~ luu trtr va thvc hi~n. ' 5. Hang nllin, HQi dong quan tri yeu cau thanh vien dqc l~p co bao cao d8.nh gia ve ho~t dqng cua HQi d6ng quan tri va bao cao danh gia nay c6 th~ duq'c~ong b6 ~i cuqchqp D~i hqi d6ng c6 dong thubng nien. )i~u 17: Cac ti~u ban eua HQi dang quan trj 1. HQi d6ng quan tri co the thanh l~p cac ti~u ban d6 h6 trq'ho~t dqng CllaHQi d6ng quan tri bao g6m: a) Ti~u ban Chiin lllq'c - Phat tri~n: De xu.t m\lc tieu, chi~n ~uq'cphat tri6n ng~n h~ va dai h~ cung cac giai phap thich hqp vai rnoi trucmg kinh doanh, ngu6n 11,l'G Clla Cong ty trong timg giai do~n. T~o l~p tam nhin trong dqi ngu can bq' chu ch6t cong ty nhfun t~o S\l d6ng th$ trong th\lc thi chi~n lu<}c; b) Ti~u ban Ki~m toan ni}ibi}:thi~t l~p chinh sach quan 1yrui ~o trong cac 1inh V\lC hqat dqng Cllacong ty; ki6m soat, danh gia hi~u qua hqat dqngsanxuftt kinh doanh, ki rn soat co c.uchi phi, gia ca dauvao; phan bi~n dautu d\l an, hqpmc kinh doanh; phan bi~n bao cao tclichanh dinh cy va giam sat tinh dqc1~pcm cac kibn soat vien 11

15 .. i. c) Ti~u ban Diu nr - Tii chinh: Xay dung chi6n luoc Uti chinh phu hop V01chinh sach tung thoi ky cua nha mroc; Theo doi, c~p nhat va phan ich thong tin nham du bao co hoi va rui ro trong linh Vl,Cdau tir tai cham; giam sat va tharn v n viec sir dung van dat hieu qua cao nhat; xay dung va d8 xuat cac ~huong an khai thac ngudn hrc cua cong ty. Th.m dinh cac dir an d.utu hoac phuohg an huy dong van trinh Hoi dang quan tri xern xet tnroc khi trinh Dai hoi dang d6 dong. d) Ti~u ban Nhan S,!, hrong thurrng: hoach dim nguon nhan hrc phuc vu chien hroc phat trien cua cong ~ tr?ng tirng giai,do~ va d8 ~uat chinh sach luang, thirong cho can bo chu eliot nham phat huy tot nhat tinh than trach nhiem, thai do lam vi~c va hi~u qua cong vi~c clla doi ngil nay (quy dinh t~i Ph\l l\lc V dinh kern Quy ch6 nay). 2. Vi~c ~anh l~p cac ti6u ban phai d~gc,sv chap thu~ clla f)~i hoi rang c6 dong: 3. HOi dong quan tri quy dim chi tiet ve vi~c thanh l~p, trach nhi~rn clla cac tieu ban trong tfmg thai ky~truong ti u ban co trach nhi~m tham dim, ac noi dung co lien quail de trinh Hoi dong quan tritrong cac ky hqp. Di~u 18: NguOi ph\l tnlch quan trj cong ty 1. HOi dang quan tri chi dim it nhat mot (01) ngum. lam cac nhi~11!lv\l clla Ngum ph\! trach quan tri cong ty d h6 trg ho~t dong clla HOi dang quan tri v~ Chll tich Hoi dang quan tri thljchi~n cac nghia V\l thuoc thftm quy8n thea quy dinh clla phap l~t va Di8u l~ cong ty. Ngum. ph\! trach quan tri cong ty co th~ kiem nhi~rn 1aJ.Thu ky cong ty (t~i Ph\ll\lc V dinh kern quy ch~ nay). 2. Ngum ph\! trach quan tri cong ty phai la ngum. co hi6u bi~t v8 phap lu~t, khong dugc dang thai lam vi~c cho cong ty kiem toan doc l~p dang thljc hi~h ki~m toan cac bao cao ffii chinh clla cong ty. 3. Ngum ph\! trach quan tri cong ty co quy8n va nghia V\l sau: a) Tu v n HOi dang quan tri trong vi~c t6 chuc hqp D~i hoi dang c6 dong thea quy dim,va cac cong vi~c lien qu~n gifra cong ty va ~6 dong; " b) Chuan bi cac cuoc hqp HOi dong quan tri, Ban kiern soat va D~i hoi dong co dong thea yeu cau clla HOi dang quan tri ho~c Ban ki~m soat; c) Tu vdn v8 thll tl,lc clla cac cuoc hqp; d) Tham dlj cac cuoc hqp; d) Tu vdn thll tl,lc l~p cac nghi quy6t clla HOi dang quan tri phu hqp v6i quy dim clla ~~tphap; e) Cung cap cae thong tin tai ehinh, b~ sao bien ban h9p Hoi fang quan tri va cae thong tin khae eho thanh vien HOi dong quan tri va Kiem soat yien; g) Giam sat va bao cao Hoi dang quan tri v8 ho~t dong cong b& thong tin ella cong ~ h) Bao m~t,thong tin thea cac quy dinh clla phap lu~t va Di8u' 1~1c?ng ty; i) Cae quyen va nghia V\l khae thea quy dinh clla phap l~t va Dieu l~ eong ty. 12

16 Di~u 19: Thir lao ella HQi dang qulin tri 1. Thli lao cua H9i dang qu~ tri diroc D~i h9i dang ea dong tlu~ g nien thong qua hang nam va diroc cong bo theo quy dinh. 2. Tnrong hop thanh vien H9i dang quan tri kiem nhiem chile d trong b9 may di~u hanh cua cong t:va cac cong ty con,thi thu lao duoc cong b&phai jbao gam cac khoan luang, thuong gan v6i chirc danh dieu hanh va cac khoan thu lao ~ae 3. Thu lao va cac khoan loi ich khac ciing nlnr chi phi rna cong ty dffthanh toan cho cac thanh vien H9i dang quan tri duoc cong b& chi tiet trong Bao c~o thuong nien cua cong ty. Di~u 20: Dao tao v~ qulin tr] eong ty Thanh vien H9i dang quan tri, Ban kiem soat va Ban Tang Giani d&e d~u phai tham gia cac kh6a dao tao co ban v~ quan tri eong ty t~i cac co So'dao t~o!uqc -Oy ban ChUng khoan Nha nuac cong nh~, kinh phi do Cong ty chi tra. l.. CHUONGV KEM soatven va BAN KEM SOA Di~u 21: Ung err, d~ err Ki~m soat vien 1. Trong wong hqp dff xae dinh duqe wac cac Ung vien, thong f lien quan den cac Ung vien Ban ki~m soat duqc cong b&t&ithi~u 10 ngay wac ng~y khai m~c h9p D~i '\ ".,.,.,., h?i dong co dong tren trang thong til} di~n illcua cong 0/ de co qong c6 the ti!ll hjeu ve cac Ung vien nay truac khi b6 phieu, Ung vien Ban kiem soat phai c6 cam ket bang van ban v~ tinh trung thllc, ehinh xac va hqp f cua cac thong tid ca nhan duqc cong b& va phai cam ket thlle hi~n nhi~m V\l m9t cach trung thlle, trjng thanh, eful tr9ng va vi l<?iieh cao nhat cua, cong ty n~u duqc b~u!am ~i~m soa~ rien. Thong tin lien quan den Ung vien Ban kiem soat duqe cong bo toi thieu bao go : a) H9 ten, ngay thang nam sinh; b) Trinh dq chuyen mon; c) Qua trinh cong tac; d) Cae thong tin khac (n~u c6) thea quy dinh t~i Di~u l~ eong ty. " '\ -., 2. Trinh tv, thu tl,lc, de eu, Ung eu, bau, mien nhi~m va bffi nhi~m kiem soat vien duqc quy dinh chi ti~t ~ Ph\ll\lc ban h~ kern theo quy ch~ n~y ' 3. TruOng,hqp c,ae Ung c~ vien Ban kiem S0(1tthon& q~a de eu va rng cu khong, du so luqng can thiet, Ban kiem soat duang nhi~m c6 the de eu them {mg vien ho~e to ehue d~ eu theo quy dinh t~i di~u l~ eong ty. Co ehe d~ cu eua Ban ki6±r;soat duang nhi~m duqc cong b&ra rang va duqc D~i h9i d6ng e6 dong thong qua trlrac khi ti~n hanh d~ cu. Di~u 22: Tlf each ki~m soat vien 1. Ki6m soat vien la nguai khong thuqc d&ituqng cam lam ki6m soat vien theo lu~t dim va Di~u l~ cong ty. Ki~m soat vien phai la ngum c6 trinh d9 dhuyen mon Ya kinh nghi~m, c6 th~ khong phai la c6 dong cua eong ty. 13

17 2. Ki~m soat vien khong phai la nguoi lam viec trong bqph~ Tai chaoh k~ toan cua cong ty va khong phai thanh vien hay nhan vien cua cong ty ki~mtoan dq~l~p dang tlnrc hi~n kiem toan cacbao cao tai chinh cong ty trong ba (03) nam li n tnroc ~6. J)i~u 23: Thanh ph n Ki~m soat vien 1. S6 uong kiem soat vien it nh~t la ba (03) ngiroi va nhieu nh~t la nam (05) nguoi, c6 nhiem ky lam viec wong dirong nhiem ky HQid6ng quan trio, ) ( ~ phai lam viec chuyen trach tai cong ty. J)i~u 24: Quy~n va nghia Vl}. cua Ki~m soat vien 1. Ki~m scat vien e6 cac quyen thea quy dinh ella Lu~t doanh nghiep, phap lu~t lien quan va Bi u l~cong ty, trong d6 c6 quyen ti~p c~ t~t ea cac thorlg tin va tai li~u lien quan d~n ho~t dqngella eong ty. T -nh vien HQid6ng quan!ti,t6~g Giam d?e, can bq quan ly khae e6 Wch nhi~meung cap thong tin kip thm va day dll thea yeu eau ella cae Ki~m soat vien. 2. Ki~m soat vien e6 tn'tch nhi~m tuan thll cae quy dinh ella phap 11il~t, Bi~u l~ eong ty va d~o due ngh nghi~p trong thvc hi~n eac quy n va nghia V\l ~uq'egiao. Quy eh~ ho~t dqngva thvc thi nhi~m V\l ella ki6m soat vien duq'cthvehi~h thea quy dim ella phap lu~t va Bi u l~ cong ty. e. J)i~u 25: Traeh nhi~m va nghia V\l eua Ban ki~m soat 1. Ban ki~m soat chiu trach nhi~m truac ca dong cong ty v cac ho~t dqnggiam sat clla minh. Ban ki~m soat c6 trach nhi~m gifun sat tinh hinh tai chinh cong ty; tinh hqp phap trong cae ho~t dqngclla thanh vien HQid6ng quan tri, Tank Giam d6e, can hq quan ly khac; sv ph6i hqp ho~t dqnggifra Ban ki6m soat vm HQi~6ng quan tri, Tang Gifun d6c va ca dong cling cac nhi~m V\l khac thea quy dim clla phap l~t va Bi u l~ eong ty,nham bao v~ quy nlqi ~qp phap c~ cong ty v~ ea dong., 2. Ban kiem soat phai h9p it nhat hai (02) lan/nam, so luqng Kiem soat vien dv h9p it nh~t la hai ph~n ba (2/3) s6 ki6m soat vien. Bien ban h9p du&cl~p chi ti~t va ro rang. Thu ky va cae Ki6m so~t vien dv h9p d6ng ky ten tren 1,1 ien ban euqch9p. Cac bien ban h9p ella Ban kiem soat duq'elull gift nhu nhii'ng tai li~u quan tr9ng ella eong ty nh~m xac dinh trach nhi~m clla timg Ki6m soat vien. 3. Trong eac cuqch9p, Ban ki6m soat c6 quy n yeu cdu cac thanh ~ien HQid6ng quan tri, Tang Gifun d6c, thanh vien eac ti6u ban HQid6ng quan tri, ki&mtoan vien dqcl~p tham dv va tra 1mcac v~n d rna cac Ki~m soat vien quan tam. j 4. TruOng hqp Ban ki6m soat phat hi~n nhii'nghanh vi vi ph~ phap lu~t ho~c vi ph~ di~u l~ cong ty clla c,acthanh vien HQi d6ng 9.uantri, Tang Gi~ ~6c va cac can bq quan ly khac, Ban kiem soat phai thong bao bang van ban vm HQidong quan tri trorig vong b6n mum Jfun (48) gig,yeu cdu ngum c6 hanh vi vi ph~ qh~ dutvi ph~ va c6 giai phap khac ph\lch~u qua. Sau thm h~ bay (07) ngay ke tir ngay ra thong bao, n~u ngum e6 hanh vi vi ph~ khong ch~ dutvi ph~ ho~c khohg c6 giai phap kh~c ph\lc h~u qua, Ban ki m soat c6 trach nhi~m bao eao trvc ti~~1vai -Oyban ChUng khoan Nha nuac. 14

18 5. Ban kiem scat c6 quyen lira chon va d~ nghi Dai hqi d6ng c6 donj phe chuful t6 chirc ki6m toan dqc l~p thirc hien kiem toan cac bao cao tai chinh cua cohg ty thee quy dinh cua phap l~t. 6. Ban ki~m scat chiu trach nhiem bao cao heat dqngtai Dai hqi d6ng c6 dong thirong nien, Di~u 26: Thu lao ciia Ban ki~m soat Hang nam cac Ki~m soat ~n ducc huang thu lao cho viec thirc hien nghia vu cua minh. Thu lao duoc Dai hqi d6ng c6 dong thong qua. T6ng s6 thu lao, cac khoan Q'iich khac cfing nhir chi phi rna cong ty da thanh toan, c!p cho tirng Ki~m soat vien duoc cong b6 trong bao cao thuong nien cua cong ty va cho cac c6 dong. CHUONGV NGAN NGU A XUNG D<)T L<} ich.. Di~u 27: Traeh nhi~m trung thl}.'eva tranh cae xung dqt v~ quy~n lqi eiia cae thanh vien HQi dang quin trj, Ban ki~m soat, TAng Giam dbc! va can bqquin ly khae 1. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c va can bq quan ly khac phai cong khai cac Q'iich lien quan thee quy dinh Clla Lu~t Dodnh nghi~p, cac van ban phap lu~t lien quan. 2. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c va can bq quan ly khac va nhiing ngum. lien quan t61 cac thanh vien nay khong duq'c phe~ su dl,llgnhfrng co hqi kinh doanh c6 th~ mang l~i lq'iich cho cong ty vi m\lc dich c~ nh.n; khong dmjc su dl,llgnhfmg thong tin c6 duq'cnha chuc Vl,lclla rninh d~ tu Q'iba nh.n hay d~ ph\lc Vl,l1Q'ich cua t6 chuc ho~c ca nhan khac; 3. Thanh vien HQi d6ng quan tri, Ki~rn soat vien, T6ng Giam d6c va can bq quan ly khac c6 nghia Vl,l thong bao cho HQi d6ng quan tri cac giao dich gifra clong ty, cong ty con, cong ty do cong ty n~m quy~n ki~rn soat tren 50% tra len v6n di~f l~ v61 chinh thanh vien d6 ho~c v61 nhfmg nguai c6 lien quan too thanh vien d6 theo quy dim Clla phap,, ", l~t. f)oi voocac giao dich Clla cac doi tuqng neu tren do f)~i hqi dong co dong ho~c HQi d6ng quan tri chap thu~, cong ty phai thljc hi~n cong b6thobg tin v~ N ghi quy t f)~i hqi d6ng c6 dong ho~c Nghi quy t HQi d6ng quan tri thojg qua cac giao dich neu tren trong thai h~ hai mlfoi bbn (24) giiytren trang thong tin di~n ill cua cong ty va bao cao -Oy ban ChUng khoan Nha nu6c thee quy dim dua phap l~t chung khoan v cong b6 thon~ tin., 4. Cong ty khong duq'ccap cac khoan yay ho~c bao lanh cho cac tftlanh vien HQi dong quan tri, Ban ki~m soat, T6ng Giam d6c, can bq quan ly khac va nhfmg nguai c6 lien quan too Thanh vien neu tren trir khi f)~i hqid6ng c6 dong co quy t dim kmc. 5. Thanh vien HQi dang quan tri kho~g duq'c bi~u quy t d6i v6i ca9 ~iao dich rna thanh vien d6 ho~c ngum c6 lien quan den thanh vien d6 tham gia, bao gom cac giao dich rna lq'iich v~t cmt hay phi v~t cmt Clla thanh vien HQi d6ng quarr tri 10 tru6c khi duq'cxac dinh. Cac giao dich neu tren phai duq'ccong b6 trong bao cao thuon~ nien Clla cong ty. 6. Thanh vien HQi dang quan tri, Ban ki~m soat, TAng Giam d6c, can bq quan ly khac va nhfmg ngum co lien quan too cac thanh vien neu tren khon~ duqc su d\lflg cac thong tin chua duq'c phep cong b6 Clla cong ty ho~c ti t lq choi ngum khac d~ thljc hi~n cac giao dich c6 lien quan. 15

19 Di~u 28: Giao djch v6i nguoi co lien quan 1. Khi ti~n hanh giao dich voi nhiing nguoi c6 lien quan, cong ty phai ley k~t hop dang bang van ban thea nguyen t~c binh dfug, tu nguyen, N9i dung h~ dang phai ro rang cu th~ va cong b6 thong tin cho cac c6 dong khi c6 yeu d.u. 2. Cong ty ap dung cac bien phap dnthi~t d~ngan ngira nhfrng ngupi c6 lien quan can thi~p vao heat d9ng cua cong ty hay lfing dean gia ca, gay t6n hai cho loi ich cong ty thong qua vi~c kiem scat cac kenh mua, ban hang h6a cua cong ty. 3. Cong ty ap dung cac bien phap canthi~t d~ ngan ngira c6 dong on va nhiing ngiroi c6 lien quan ti~n hanh cac giao dich lam that thoat v6n, tai san lio(lc cac nguon hrc khac cua cong ty... Di~u 29: Giao djch v6i e&dong, nguci quan y doanh nghi~p va nguoi co lien quan ella cae dai tu'q'llg tren 1. Cong ty khong duq'ccung cap khoan yay ho(lc bao lanh cho c6 (tong la ca nhan va ngucrico lien quan clla c6 dong d6 la ca nhan. 2. Cong ty khong duq'ccung cap khoan yay ho(lc bao lanh cho c6 dong la t6 chuc va nguai co lien quan cuac6 dong d6 la ca nhan, trir truang hqp c6 dong la cong ty con trong wang hqp cong ty con la cac cong ty khong co c6 phanjphanv6n g6p nha nuac n~m gift va da thvc hi~n gop v6n, mua c6 phancllacong ty truac ngay 01 thang 7 nam 2015 theo quy dim c~a phap lu~t. 3. Cong ty khong duq'ccung cap khoan yay ho(lc bao lanh cho nguai co lien quan clla c6 dong la t6 chuc, trir cac wang hqp sau day: 1 a) Cong~ty~vat6 chuc la ngucrico lien quan clla ca dong la~cac co~g ty trong c-ung t~p doan ho(lc cac cong ty ho~t d9ng thea nh6m cong ty, ba gam cong ty m~ - cong ty con, t~p doan kinh t~ va giao dich nay phai duq'cdji h9i dang c6 dong...'... ho(lc H9i dong quan tri chap thu~n thea quy dim t~i dieu ~ cong ty; b) Twang hqp phap lu~t co quy dinh khac. 4. Trir wang hqp cac giao dich duq'cd~i h9i dang ca dong chap tll!u~, cong ty khong duq'cthvc hi~n giao dich sau: a) cap cac khoan yay ho(lc bao lanh cho thanh vien H9i dang quan trl, Ki~m soat vien, Tang Giam d6c, cac nguai quan y khac va nhiing ca nhan, ta chuc co lien quan cua cac d6i tuqng nay, trir wang hqp cong ty va t6 chuc co lien quan d~ c6 dong la cac cong ty trong c-ungt~p doan ho(lc cac cong ty lio~t dl)ngthea nhom cong ty, bao gam cong ty m~ - cong ty con, t~p doan kinh t~ va phap lu~t co quy djnhkhac; b) Giao dich dftn d~n tang gia tri cua giao dich co gia tri tu 35%10 tra len so vo'itang gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh gannmt gifta cong ty vo'im9t trong cac d6i tuqng sau: - Thanh vien H9i dang quan tri, Ki~m soat vien, T6ng gil' d6c, ngucriquan y khac va nguai co lien quan Cllacac d6i tuqng nay; C6 dong, ngucrid~i di~n uy quy~n cuac6 dong so hfru len 10% t6ng v6n ca phanph6 thong cuacong ty v,anhfrng ngum coli~n quanlcllah9;, Doanh nghi~p co lien quan den thanh vien H9i dong quam.tq, Kiem soat vien, T6ng Giam d6c va ngucriquan y khac cuacong ty. 16

20 5. HOi dang quan tri chdp thuan cac hq'pdang, giao dich tai diem b khoan 4 f)i~u nay c6 gia tri nh6 han 35% tang gia tri tai san ghi tren bao cao tai chinh kftn nhdt hoac mot t.y l~ khac nh6 han theo quy dinh tai f)i~u l~ cong ty. Di~u 30: Dam bao quy~n hop phap ciia nhfrng ngtriri co quy~n lqi lien quan d~n cfmg ty 1. Cong ty ton trong quyen loi hop phap cua nhtmg nguoi c6 quy~n loi lien quan den cong ty bao gam ngan hang, chu no, ngiroi lao dong, ngiroi tieu dkg, nha cung cdp, cong dang va nhfrng nguoi khac c6 quyen loi lien quan den cong ty. 2. Cong ty hop tac tich eire v6i nhtmg ngiroi c6 quyen loi lien quan den cong ty thong qua viec: a) Cung cdp day duthong tin can thi6t cho ngan hang va chu nc Ct6 giup ho danh gia, '1, ve ~ hinh hoat dong va tfti c~ c~ cong ty de dua ra quyet dif; b) Khuyen khich hq dua ra y kien ve hor;tt dong kinh doanh, tinh hinh tai chinh va cac quy t,dim quan trqng liel} quan t6i lqi i~h cua hq th?ng qu) a lien h~ trl,l'cti p v6i Hoi dong quan tri, Ban kiem soat ho~c Tong Giam doc. 3. Cong ty tuan thu cac quy dinh v~ lao dong, moi truong, hor;tt dong c6 trach nhi~m vai cong dang va xii hoi. Di~u 31: Nghia V\l eong b&thong tin CHUONGV BAo cao va CONG BOTHONG TN 1. Cong ty cong b6 daydu, chinh xac va kip thm thong tin dim ky va bdt thuong v~ tinh hinh ho~t dong san xudt kinh doanh, tai chinh va tinh hinh quani tri cho ca dong va cong chung. Thon~ tin va cach thuc cong b6 thong tin dugc thll9 hi~n thee quy dinh clla phap l~t va dieu l~ cong ty. Ngoai ra, cong ty con pbai thllc hi~n cac thong tin khac n u cac thong tin d6 c6 kba nang 8nh huang den gia chung khoan ho~c quy t dinh clla c6.... d~~g v~ nha ~u ~...~.~, ~. ~ 2. Vl~C cong bo thong t1!l dugc th\!c ~l~n thee nhieu phuong, thu9 nham dam bao co dong va cong chung dau tu c6 the tiep c~ mot cach cong bang \fa kip thoi Ngon ill trong cong b6 thong tin fa rang, d hi6u va tranh gay hi u lam cho c6 dong va cong chung dau tu. Di~u 32: Cong bathong tin v~ quan tri eong ty 1. HOi dang quan tri cong ty phai cong b6 thong tin v~ tinh hinh quan tri cong ty trong cac ky f)~i hoi dang c6 dong thuong nien va trong bao cao thuoni nien thee quy dim cua phap l~t v~ chung khoan va thj truong chung khoan. 2. Hoi dang quan tri c6ng ty bao cao va cong b6 thong tin v~ tinh hinh quan tri cong ty dinh ky sau (06) thang thee l~t dinh v~ chung khoan va thi wong chung khoan. Di~u 33: Cong bathong tin v~ thu nh,p cua T6ng giam dac Ti~n luang clla T6ng Giam d6c va ngum quan ly khac phai dugc the ~~n ~anh m\lc rieng trong bao cao tfti chlnh hang nam clla cong ty va phai bao cao f)~ hqi dong co dong ~ cuqc hqpthuong nien. 17

21 D O" hi OA HAO if" leu : rae ' hoa " n rem ve b',, A ao eao va eong bl. 0 thf to? ong m eua th' an Ven Q uong 34 T h quan tr], Ki~m soat vien, T8ng ~iam d8e di~u hanh ' Ngoai cac trach nhiem thee q?y dinh tai dieu l~ cong ty, thanh vielf!l9i dong quan tri, Kiem soat vien, Tong Giam doc con co trach nhiem bao cao va cong 00 thong tin trong cac tnrong hqp sau: 1. Cac giao dich giira cong ty voi cong ty rna cac thanh vien neu tren la thanh vien sang l~p hoac la thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c trong tlloi gian ba (03) nam gfut nhfrt tnroc thoi di~m giao dich. 2. Cac giao dich giua cong ty voi cong ty rna trong do ngiroi lien quan cua cac thanh vien neu tren la thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng giam d6c ho~c c6 dong Cac giao dich co th~ mang l~i lq"ich v~t chfrt ho~c phi v~t chfrt d6i vai cac thanh vien neu tren. Di~U35: Tham d'1 D~i hqi dang e8 do~g ella ki~m toan vien dqe~~p " Kiem tom vien ho~c d~i di~n cong ty kiem toan phai duq"cmai d\l n9p D~i hqi dong co dong thuang nien d~ phat bi~u y ki~n v~ cac vfrn d~ lien quan d~n Bao cao tai chinh nam trong truang hq"pbao cao ki~m toan co khoan ngo~i trir tr9ng y~u. Di~u 36: T8 ehue eong b8 thong tin 1. Cong ty xay d\l'llg va ban hanh quy ch~ v~ cong M thong tin Cllaoong ty thea quy dim ~i L~t chung khoan v~ oong M thong tin va cac van banhuang dftn. 2. Cong ty uy quy~n m9t (01) nhan S\l ph\! trach cong b6 thong tin. Nhan S\l ph\! trach cong b6 thong tin cua cong ty co trach nhi~m sau: ~ a) Cong b6 cac t~ong tin ~ua cong ty vai?ha dftu tu thea qu dinh cua phap lu~t chung khoan ve cong bo thong tin va Dieu l~ cong ty; b) Cong khai ten, s6 di~n tho~i lam vi~c d~ c6 dong, nha dftu tu hen h~. CHUONGV sira 1>01, BO SUNG va H~U LVC TH HANH Di~u 37: Sua d8i, b8 sung quy eh~ quan trj eong ty 1. Quy ch~ n9i b9 v~ quan tri cong ty chi sua d6i, b6 sung khi duq'jch9i d6ng quan tri thong qua. 2. Truang hq"pnhfrng quy dinh cua phap lu~t co lien quan d~n ho~t d9ng cua cong ty chua duq"cd~ c~p h?~c co nhfrng quy dinh mai cua phap lu~t kjhac vai nhfrng di u khoan trong quy che nay thi nhfrng quy dinh do duq"cduang nhien ap d\lllg va H9i d6ng quan tri phai di u chinh, b6 sung l~i quy ch~ ho~t d9ng cual cong ty. Di~u 38: Ngay hi~u l'1e 1. Quy ch~ 1}9ib9 v q~an tri, cong ty g6m 07 chuang, 38 di~u, ~uq"cthong qua thee Nghi quyet D~i h9i dong co dong thuang nien nam 2018 ngay 21104/2018 va duq"c sua d6i, b6 sung t~i D~i h9i d6ng c6 dong thuang nien nam 20 1~ ngay 25/04/ Cac ban sao ho~c trich l\!c Quy ch~ n9i b9 v~ quan tri cong ty phai co chii' ky cua Chu tich H9i d6ng quan tri mai co gia tri th\lc thi.. 18

22 PHULUC.. QUY DlNH TRiNH TV, THU TVC ve TR:eU T~ VA BrED QUYET T~ D~ HO DONG CO nong Thong bao v~ vi~c ch6t danh sach c6 dong co quy~n tham dl! hqp Dai hqi dang c6 dong: 1. Thong bao v viec ch6t danh sach c6 dong c6 quyen tham du hqr Dai h9i d6ng c6 dong: -- - Cong ty cong b6 thong tin v vi~c ch6t danh sach c6 dong c6 quy n tham du hop Dai h9i d6ng c6 dong t6i thieu 20 ngay tnroc ngay dang ky cu6i cung, 2. L~p danh sach c6 dong c6 quyen dir hqp f)~i h9i d6ng c6 dong: a) Danh sach c6 dong e6 quyen du hop Dai h9i d6ng e6 dong duoc 1~p khong s6m hon nam (05) ngay truce ngay glri thong bao moohqpdai h9i d&ng e6 dong. b) Da~ sach e,6 dong e6 quyen du hop f)ld<;d phai c6 ho, ten,!dia chi thirong tni, quae tich, so clnrng minh nhan dan, h9 chien hoac chirng thl,gea nhan hq'pphap khae cua c6 dong 1a ca nhan. Ten, dia chi thuemg tru, qu6c hch, s6 quy t dinh thanh 1~pho~c s6 dang cy kinh doanh cua c6 dong 1a t6 chud s6 1uqng c6 ph n tung 10~i, s6 va ngay dang cy c6 dong cua tung c6 dong. ll. Thong bao tri~u t~p D~i hqidang c6 dong 1. Thong bao mai hqp phai c6 ten, dia chi trv sa chinh, s6_va ngay c p Gi~y chung nh~ dang ley kinh doanh, nm dang cy kinh doanh cua cong ty; Ten, dij chi thuemg tru cua c6 dong ho~c ngum d~i di~n theo uy quy~n cua c6 dong, thm gijn va dia diem hqp, cach thuc dang cy tham dv hqp f)~i h9i d6ng c6 dong. 2. Thong bao D~i h9i d6ng c6 dong duq'cgoo cho tat ca cac cd dong d6ng thm cong b6 tren phuong ti~n thong tin cua Sa Giao dich chung khoan, tren trahg thong tin di~n ill (website) ella cong ty. Thong bao hqp f)~i h9i d6ng cd dong phai duq'c goo it nh~t mum (10) ngay truac ngay hqp D~i h9i d6ng cd dong (tinh illngay rna thong bao duq'c goo ho~c ChUyendi m9t each hq'p1~,duq'c tra cuac phi ho~c duq'c b6 vag hom thu). 3. Chuong trinh hqp D~i h9i d6ng c6 dong, cae illi li~u lien quan d~n cae v.n d se duq'c bi u quy t t~i d~i h9i duq'c goo eho cac c6 dong ho~c va dang rren trang thong tin di~n ill Clla cong ty. Trong truong hq'pilli li~u khong duq'c goo kern thong bao hqp D~i hqi d6ng cd dong, thong bao mai hqpphai neu ra dia chi tran~thong tin di n tlr de cac cd dong c6 the ti p c~ bao g6m: a) Chuong trinh hqp, cac tai li~u sir d\ll1gtrong CU9ChQP; b) Danh saeh va thong tin chi ti t cua cac Ung vien trong truong hq'pbftu thanh vien. H9i dang quan tri, Ki m soat vien;. c) Phi~u bieu quy~t; d). Bi u m~u d~i di~n thea uy quy n dv hqp; e) DV thao nghi quy~t d6i vrn tung v~ d trong chuong trinh hip. 19

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H

CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CONG TY CO PHAN DICH VT) ~~J11~H[iNH VIEN THONG SAl GON,.... -,...? -,.. CONG HOA XA HOI CHU NGHIA V~T DQc I~p Tu do - Hanh plnic NAM BIEN BAN D~I H(H CO DONG THUONG NIEN NAM 2018 Ngay 09 thang 4 nam 2018

Chi tiết hơn

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY

BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUY BOYTE TRUONG D~l HQC Y HA NOI S6: 41./QD-DHYHN CONG HOA xa HOI em) NGHiA VI-tT NAM DQcl~p - T,! do - H~oh phuc Ha N(Ji, ngay IJg thdng 01 ndm 2019 QUYETI>JNH Ban hanh Quy ch~ T6 chirc va Hoat dqog cua

Chi tiết hơn

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H

e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN H e6ngtyept~pdoanhad6 BAN KIEM SOAT CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQC I~p - TlJ do - H~nh phuc BAocAo CVA BAN KIEM SOAT CONG TY CO PHAN T ~P DoAN HA DO "Trinh D~i hqi dang c8 dong thuo'ng nien nam 2014"

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.153

Microsoft Word - P.153 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông I. CHI TIT D ÁN 1. Tên d án: Ngày không xe máy (No Motorbike Day) 2. a i m thc hin d án: Thành ph Hà Ni 3. C quan/cá

Chi tiết hơn

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI

CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BI CONG TY co PRAN xay Dl/NG SO 5 S6: 04 IBB -HDQT CQNG HOA :xa HQI cuu NGHiA VIt,T NAM DQcl~p - T\f do - H~nh phuc cau Gidy, ngay 15 thang 5 nam 2018 BIEN BAN HOP HQI DONG QuAN TRJ CONG TY CO phan xay Dl/NG

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc

TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP V~N TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc TONG CONG TY DV XANG DAu PETROLIMEX CONG TY CP VN TAl VA DICH vu PETROLIMEX NGHI.t TiNH S6: 55 SPTX-QC-DBf)CD eqng HOA XA nor em) NGHIA vrsr NAM DQc lp - TlJ' do - Hanh phuc TP Vinh, ngay 26 thang 12 nam

Chi tiết hơn

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th

BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE.. CONG HOA xx HOI. CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Th BAo HIEM XA HOI VIET NAM BAo HIEM XA HQI THUA THIEN HUE CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VIET NAM S6:A002~/ BHXH-CST DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc Thua Thien Hui ngay og Alnam2016 V/v phoi hop thuc hien ra scat

Chi tiết hơn

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n

--- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, n --- UBND HUYBN GIANG THANH CONG HOA xx HOI CHU NGHiA VI: T NAM PHONG GIAo Dl}C va DAo T ~o DQc l~p- Tl)' do- H~nh phuc S6: )0 IKH-PGDDT Giang Thanh, ngayj1thcing 9 ndm 2018 KEHOACH Phat dqng phong trao

Chi tiết hơn

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Justin Lin-VN.ppt [Compatibility Mode] Chính sách công nghip nào có th giúp các nc ang phát trin ui kp các nc phát trin Justin Yifu Lin Phó Ch tch cp cao và Chuyên gia Kinh t trng Ngày 18 tháng 8 nm 2010 Sau cuc cách mng công nghip, xut hin

Chi tiết hơn

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co

CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co CQNG HOA xa HQI cnu NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl}' do - Hanh phuc TP. H6 Chi Minh, ngay tfl thang lfnam 2019 BAo eao eva BAN KIEM SOAT TAl DAI HOI co DONG THUONG NIEN NAM 2019... Kinh thua Quy vi dai bieu,

Chi tiết hơn

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019

BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH *** S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 ---------------- - - - -.- ------------------ BCH DoAN TiNH QUANG NAM DoAN TNCS HO CHi MINH S6: 9A-cV/TDTN-TCKT Quang Nam, ngaycf/thimg Jnam 2019 "V/v huang ddn thuc hien dam bao chi a(j di co So' cua

Chi tiết hơn

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n

DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 n DO NONG NGIDEP VAPIlAT TRI N NONG THON CQNG HOA xahoi cnn NGHiA vier NAM IlQc l~p - T,! do - H~nh phiic S6: 1O 26/QU-BNN-TCCB Ha N6i, ngay 13thang 5 nam 2014 QUYET Ilf.NH Quy dinh chirc nang, nhi~m VI},

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI

CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TI CONG TV CO PHAN CHIt KHANH HIIJ:P CONG HoA XA HOI CHU NGHiA VIE:T NAM DQc Ip - Tl! do - Hnh phuc Hoa Binh, ngay /8 thong j nom 20/9 CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN f)in TU eva VY BAN CHUNG KHOAN

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6

CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg 6 CONG TY CO PHA.N cap THOA.T NUOC LONG AN S8: ~9j/QDCN - HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - TV do - H~nh phiic Long An, ngay Af-thimg ndm 2014 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy ch~ nqi bq v~

Chi tiết hơn

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N

v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n #~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N v VI: N KHOA HQC va CONG NGH: ~T NAM CONG HoA xa HOI CnUNGmA ~T NAM DQc l~p - TV do - Hanh phuc ivii~n "#~ 1 s6:;fjif IQD-KHCNVN I., ScLJJJ: - ~ HiL N(ii, ngityd5'thang 6 ndm 2008 rden NgOY:..pi /~..R..

Chi tiết hơn

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20

Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 20 Dai h(>id6ng c6 dong thuong nien nam 2018 CONG HoA xa HOI can. NGHiA VI:E:TNAM DQc l~p - T1}'do - Hanh phuc -----000----- TPHCM, ngay 16 thimg4 ndm 2018,, BAO CAO HO~T eqng BAN KIE'M SOAT NAM 2017 - Can

Chi tiết hơn

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE

CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIE CO' TY CO PHAN LICOGI 14 D. I HQI DONG CO DONG CQN HoA XA HQI CHU NGHiA VI~T NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc BIENBA.N D~I HQI DONG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 Cong ty c6 phfin LICOGI 14 - Can ctc Lu41

Chi tiết hơn

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam

uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: /QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam uv BAN NIlAN DAN TINH sac TRANG S6: 07 12014/QD-UBND CONG HOA xa HOI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh plnic Sac Trang, ngay09 thong 5 nam 2014 QUYETDJNH sd TV PHAp TI ~. ~~ y djnh v~ d~y them,

Chi tiết hơn

BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTV

BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTV BO GIAO DVC va BAo TAO TRUONG DH GIAO THONG V~N TAl CONG HOA. XA HOI CHU NGHiA VI~T NAM BQc l~p - TIJ do - Hanh phuc TP.HO cat MINH S6: 14L( IQD-DHGTVT TP.H6 chi Minh, ngayl9thangltpam 2017 QUYETDJNH Ban

Chi tiết hơn

Microsoft Word - P.118

Microsoft Word - P.118 Dành cho cán b NHTG S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng To Vit Nam 2007 - An toàn Giao thông D ÁN GIA ÌNH AN TOÀN GIAO THÔNG H TR TR MU GIÁO VÀ TIU HC C NG NH GIA ÌNH KIN THC THAM GIA GIAO THÔNG VÀ S CP CU KHI

Chi tiết hơn

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN

DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN DANG Be) QU~N THANH KHE DANG UY TRUONG DH TDTT DA. NANG S6 4~ -NQ/DU DANG CONG SAN VIET NAM Da N8ng, ngay ;tgthting 9 ndm 2018 NGH1QUYET HOI NGHI BAN CHAp HANH DANG BO... Ngay 27 thang 9 nam 2018, Ban

Chi tiết hơn

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC

-----c:=============y CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDC -----c:=============y---- - -- CONG TY CO PHAN THEP DA NANG C(>NG HoA xx H(>I CHU NGHiA VI. T NAM r 0 0 3 3 DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc So: IBB-DHDCD Da N8ng, ngay 20 thang 04 ndm 2015 BIENBA.N HQP D~I

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP NHIT IN National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry HÀ N I - 2009 Li nói u do Ban son tho quy chun k thut

Chi tiết hơn

Untitled

Untitled CONG TY CO PHAN LUONG THl/C THl/C PHAM vinh LONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VI~T NAM DQcl~p - T" do - H~nh phuc se. 03 IBC-LT Vi'nhLong, ngay of i thang 01 ndm 2015 BAo cao TINH HINH QUAN TR{ CONG TY (Nam

Chi tiết hơn

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph

DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph DAI HOC ouoc GIA TP.HCM TRlJONG D~ HQC KINH TE - LU~T 56:03' ffihktl-ct5v CONG HOA xa HOI cnu NGHlA VI:f,T NAM DQc I~p - Tt,r do ~ Hl;lnh ph~~ Thanhph8 H6 Chi Minh, ngay,/cj-thting :) nom 2016 THONGBAo

Chi tiết hơn

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA

CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BA CONG TV CO PHA.N TRAPHACO 86:Lf3!/BC - TRA... DQc I~p - Tl}' do - H~nh phuc CONG HOA. xa HOI CHiJ NGHiA VIET NAM Ha N(ji, ngay 24 thang 05 nam 2017 BAo cao KET QuA PHAT HANH co PHIEU DE TANG VON CO phan

Chi tiết hơn

NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha

NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NGAN HANG TMCP BlJU DltN LlliN VT...tT Dia chi tru so chinh: Toa nha Capital Tower s6 109 Tr~n Hung Dao, Phuong Cira Nam, Quan Hoan Kiem, Thanh ph6 Ha NQi, Vi~t Nam s6 DKKD: 6300048638 CONG HOA x.a. HOI

Chi tiết hơn

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht

H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, cht H9 va ten: CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc BAN TU. NHAN. XET, DANH GIA ca NHAN Ngay, thang, nam sinh: Chirc vu, chtrc danh: Thai gian cong tac tai dan vi: (tir thang

Chi tiết hơn

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t

1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 t 1 BAo cao TINH HINH QUAN TRJ CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 4 nam 2012 Cua Be) Tai chinh huang ddn vlv Cong b6 thong tin tren thi truong chung khodn) TCT CP BIA RVOU-

Chi tiết hơn

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay

)', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay )', UBND HUyBN PHD RlENG PHONG GUO Dl)C va DAo Ti).O CONG HOA xx HOI CHU NGHIA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6: A4 IKH-PGDDT Phu Rieng, ngay );fthang 03 ndm 2017 KEHO~CH V~ vi~c c p phat gao d.,

Chi tiết hơn

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien

UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rien ------- UBND HUyBN PHU RIENG eqng ROA XA HQI cnu NGHiA VI~T NAM PHONG GIAo Due va DAo T ~o DQc I~p - Tl! do - Hl;lnh phuc s6:;lt5lt/qd- PGDDT Phu Rieng, ngay)f thang 6 ndm 2018 QUYET DJNH V/v thanh I~p

Chi tiết hơn

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha

UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj tha UBND TiNH HAl DUONG SO GIAO Dl)C va DAo T~O CQNG HOA xa HQI CHiT NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~nh phtic S6:{,bs ISGDDT-VP Hili Duong, ngay Jj thang 3 nam 2019 CHUONG TRINH CONG TAc THANG 4 NAM 2019

Chi tiết hơn

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU

CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TU CONG. HOA:xA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TI)' do - H~nh phuc MD Cay Rae, ngay -ltluing 05 nam 2018 CHUaNG I NHUNG QUY DJNH CHUNG QUY DJNH DO TUOI: - Ti~u hoc (TH): 11 tubi tro' xubng (sinh nam 2007).

Chi tiết hơn

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc

,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc ,.! BQ Nong nghiep va PTNT CONG TY co phan BAo~THVCV~T 1 TRUNG UONG S6: 53IBVTV.1-HDQT CONG HOA xa HOI CHU NGIDA VI~T NAM DQc l~p - T\f do - Hanh phuc Ha N(Ji, ngay 20 thang 01 ndm 2014 BAo cao TINH HINH

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t

CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 t CONG TY CO PHAN VI~T NAM KY NGH~ SUC san S6: 1177/BC-CTY-BKS CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - TV do - H~Dh phuc Tp. H6 Chi Minh, ngay 06 thdng 04 ruim 2019 BAocAo HO';'T DONG CVA BAN KIEM SOAT

Chi tiết hơn

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA

DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA DAI HOC QUOC GIA HA NQI TRUONG D~I HQC CONG NGH~ S6:.AOO /DT-GTT V /v: Tri~u t~p sinh vien chua tbt nghi~p thu(>c cac khoa QH-2013 va QH-2014 CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(}c l~p - Tlf do - H,nh

Chi tiết hơn

", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t

, V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VI~T NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s do So' KHDTHN cap thay d6i Ian t ", V BIDV NGAN HANG TMCP DAu TU va PHkr TRIEN VIT NAM Dia chi: 35 Hang V6i, Hoan Kiern, Ha N9i GCNDKKD s6 0100150619 do So' KHDTHN cap thay d6i Ian tht!"24 ngay 26111/2018 se. 395 120 19!NQ-DHDCD CONG

Chi tiết hơn

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th

, I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j th , I]Y BAN NHAN DAN HUY]~N MO CAY BAc S6: 7J6 IUBND-VHXH CONG noa xa IH)I CHU NGTll/\ Vn~~TNAlVl DQc I~p MD Cay B6c, TI,I' do - H~nh phuc ngc~iy d?j thong 5 77({/17 20J9 V/v phe duyet K~ hoach tuyen sinh

Chi tiết hơn

Microsoft Word - QCVN doc

Microsoft Word - QCVN doc CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM QUY CHUN K THUT QUC GIA V KHÍ THI CÔNG NGHIP I V I BI VÀ CÁC CHT VÔ C National Technical Regulation on Industrial Emission of Inorganic Substances and Dusts HÀ NI - 2009 Li

Chi tiết hơn

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN

CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM lj~c /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN CQNG HoA xa HQI chij NGIDA VI:E:T NAM ljc /{ip - Tf!' do - Hanh phtu: 000 S6: 3 \.l20l3/hd.kttc-aasc.kt5 Ngay 16 thang 07 nam 2013 HOP DONG KIEM ToAN va SOAT xet BAo cao (VJ viec Kiim todn va Soat xet

Chi tiết hơn

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx

Microsoft Word Polák Viet_úklid kolem popelnic.docx H thng ch đ thi và dn dp xung quanh thùng rác Praha A) thi hn hp Trên lãnh th th đô Praha hin nay đã đt khong 118 nghìn thùng thu nhn đ thi hn hp có th tích 70 1 100 lít, vic ch và đ do các Cty chuyên

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc

Microsoft Word - VID 10 - P213.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu Mu n d thi (Vit n bng ting Vit, nu có th kèm theo c bn ting Anh. Có th ánh máy hoc vit tay câu tr li cho các câu hi theo mu

Chi tiết hơn

TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng

TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng TONG CONG TY co pran xay LAp DAu KHI VIeT NAM CONG TY co phan :K:ETcAu KIM LO~ VA LAP MAy DAu KHi s6:,.1l6x..ikckl- TCKT V/v:Bao cao quan tri 6 thdng ddu nam 2015 CONG. HOA xa HOI. CHU NGHIA VIET. NAM

Chi tiết hơn

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG

TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NG TONGCONGTY LUONG THlfC MIEN BAc sf> :4 2 7A;TCL TMB- TCKT V Iv cong be>thong tin cua doanh nghiep thea nghi dinh 81/20 15/ND-CP CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\l' do - H~nh phiic Ha N9i,

Chi tiết hơn

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1

Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 Bl M~t SO DUYEN Ll)C TH~P HOA GIAP 1 _,. 2 TllAN SINH & DSC T6ng hqp & bien so,;tn b-l ~ A SO DUYEN ' A I LUC THAP HOA GIAP ~ ~ (SO T U 01 V Q C H O N G) NHA XUAT BAN THANH HOA 3 CONG TY PTVH DONG SdN

Chi tiết hơn

uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 20

uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 20 uv BAN NHAN DAN HUY1J:NGIANG THANH CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI1J:TNAM DQc I~p - TV' do - H~nh phuc S6;36 /KH-UBND Giang Thanh, ngay CL thong 3 ndm 2018 KEHO~CH Thuc hi~n cong tac quan If nha nu'o'cv~

Chi tiết hơn

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY

Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên   vn Thời gian ký: :19:10 +07:00 UBND HUyt TUY Cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện Tuy An, Tỉnh Phú Yên Email: pgddttuyan@phuyen.gov. vn Thời gian ký: 26.03.2019 16:19:10 +07:00 UBND HUyt TUY A PHO G GIAOD{)CvA DAoT~O s6:ollo CONG HOA xa HOJ

Chi tiết hơn

TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET.

TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET. TONG CONG TY DAu TV PHAT TRIEN NHA va DO THI CONG TY CO PHAN DAu TlJ va PHAT TRIEN BAT DONG san HUDLAND Kinh giei: CONG. HOA xa HOI. CHiJ NGHiA VIET. NAM Dqc l~p - Ttl' do - H~nh phuc Ha N(Ji, ngay 30

Chi tiết hơn

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan

HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthan HQC VI~N CHINH TRJ QUOC GIA HO CHI MINH S6: 3s-g IKH-HVCTQG CONG. HOA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D{}cl~p - TI! do - H~nh plnic Ha N(Ji, ngay-d-,lthang 8 ndm 2017 KEHO~CH T6 chirc xet thang hang vien chirc

Chi tiết hơn

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA

T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NA T6NGc6NGTyc6PHAN DKH vu KY THUATDAu KHI VIeT NAM CONG TV CO PHAN CANG DIC" V\] DAu KHI BINH VU S6: 163 ITB-PTSCBV CONG. HOA.XA HOI. CHU NGHIA VIET. NAM Doc Hip - TO' do - Hanh phuc Hdi Phong, ngay.j~thangao.nam

Chi tiết hơn

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch

TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa QT.02.HT NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Ch TRUONG f)~i HQC Y HA NOI, QUYTRINH QUANLYHOSa NguOl vi~t Nguoi ki~m tra NguOl phe duy~t Dinh Thi SQ'i Nguy~n VU Trung N guy~n Dire Hinh Ky Chue danh Ph6 TruOng Ph6ng TruOng Ph6ng Hi~u truong T6 ehue Can

Chi tiết hơn

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~

UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~ UBND TINH HA GIANG SOYTE Sf>:.36 /KH-SYT CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM D(}c l ~ p- Tl! do- H~nh phuc Ha Giang ngay -1~ thang 2 nam 2019 KE HO~CH Cai each thii tvc himh chinh ngimh Y t~ Ha Giang

Chi tiết hơn

\ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) Fax: (

\ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) Fax: ( \ DAI HOC ouoc GIA TP. HCM TRUONG D~I HQC KINH TE - LU~T Dia chi: Khu ph6 3, Phuong Linh Xuan, Quan Thli Duc, TP. HCM Di~n thoai: (08) 37244555 Fax: (08) 37244500 Website: www.uel.edu.vn QUYTRINH TAp SUVIEN

Chi tiết hơn

sa GIAo DUC va DAo TAO? A " UY BAN NHAN DAN HUY~NDAMHA S6: 4126/QC-SGDBT-UBND CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Quang

sa GIAo DUC va DAo TAO? A  UY BAN NHAN DAN HUY~NDAMHA S6: 4126/QC-SGDBT-UBND CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Quang sa GIAo DUC va DAo TAO? A " UY BAN NHAN DAN HUY~NDAMHA S6: 4126/QC-SGDBT-UBND CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc I~p - TV do - H~nh phuc Quang Ninh, ngay 26 thing 12ndm 2016 QUYCHE Ph8i hop thuc

Chi tiết hơn

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s

! -'1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM tri~n Sacom 152/11B Di~n Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th<;lnh,Tp.HCM at/fax: s ! '1 Cong ty C6 ph n a u ttr va PhM trin Sacom 152/11B Din Bien PhD, P.25, Q.Blnh Th: 'l.()lj 120161NQHDQT TP H6 Chi Minh, ngay 12 thimgojnam

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 9 Nguyên Khang v à Lt ng viên Nht Nguyên: - Cuc sng và vic làm ca em ã n nh tt p ri, anh cng thy ri ó...nht Nguyên vui v nói ngay: - Mng cho Khang. Anh và ch Vy khi phi lo gì na. - Cho nên anh phi

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TAP BoAN CN THAN - KS VeT NAM CONG TY CO phan CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN s6:.'{o.t-..nmc-tmcg Vv: Thu moi chao gia cung d.p v~t nr... CONG HoA xa HO CHU NGHiA VET NAM DQc Hip - TO' do - Hanh phuc Quang

Chi tiết hơn

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha

DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai tha DAIHOCTHAINGUYEN TRUdNG i>~i HQC NONG LAM S6: jot'l IQD-DHNL CONG. HoA XA HOI. CHU NGHiA VIET. NAM DQc l~p - TV do - H~nh phuc Thai Nguyen, ngayai thang y nam 2016 QUYETDINH V~ vi~c ban hanh Quy djnh sir

Chi tiết hơn

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<)

UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H<) UBND TNti HA GIANG SOYTE s6:19b:i /SYT-KHTC V/v tri~n khai thljc hi~n Quy~t djnh s6 22/QD-UBND ngay 29112/2017 ct:w UBND tinh Ha Giang CQNG HOA xa H{>c l~p- T\r do- H~nh phuc

Chi tiết hơn

TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ng

TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ng TONG CONG TY VIGLACERA CONG TY CO PIiAN VIGLACERA TIEN SON CONG nox xa HOI CHU NGHIA VI~T NAM Di}cL~p - Tu Do - Hanh Phuc S6: ob NIT-HDQT Bac Ninh, ngay 25 thang 3 nam 2016 BAo cao CUA HDQT NAM 2015 va

Chi tiết hơn

No tile

No tile PHN 10 Mt nm sau... Thanh Liêm tr v, ôi chân ã hoàn toàn bình phc và i ng mt cách t nhiên; còn khuôn mt cng c tái to mt cách toàn m. Anh tr v trong nim vui tt nh ca gia ình. - Ông bà Cao Bnh vui mng bao

Chi tiết hơn

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28

,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 ,/ 1 DANG UY TONG CONG TY BANG CONG san VI~T NAM DVONG sat VIeTNAM BAN TUYEN GIAO * Ha N9i, ngay 10 thdng 01 ndm 2017 au CN KHAt THAc DS-SAt GON S6 28 -HD/TGDU BE N Ngay :.JZ.',{ 56: ~'f:--.a.irll~~ Chu~n:

Chi tiết hơn

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang

Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern theo Thong tu:s TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang Phu luc sa I!I A BAO CAO TINH HINH QUAN TRl CONG TY (Ban hanh kern the Thng tu:s6 52120121TT-BTC ngay 05 thdng 04 niim 2012 cua Bf) Tai chinh huang djn v viec Cng b6 thng tin tren thi truang chung khdn)

Chi tiết hơn

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/

D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ D~I HOC DA NANG TRUONG D~I HQC SU PH~M KY THU~T CQNG HOA. xx HQI CHU NGHiA VI~T NAM D(>cI~p - T\f do - H~nh phuc S6: 1h)1DHSPKT-TCHC f)a Nang, ngayj/ -4 (hang 5 ruim 2019 V Iv phan cong can b(,>,giang

Chi tiết hơn

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa

UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa UBND HUYEN PHU RIENG PHONG GIAO rivc va BAo T~o S5: 369 IPGDDT VIv trieu t~p CBGV tham du t~p huan, chuyen giao pharrmem Master Eleaming. CONG. HOA xa HOI. CHi) NGHiA VIET. NAM DQc l~p - T}'do - H~lDh

Chi tiết hơn

danh mục đính kèm

danh mục đính kèm TN> DoAN CN THAN - KS V~TNAM CONG TY CO PHAN CONG NGH~P 0 TO - VNACOMN se:..f ~.NMC-TMCG Vv: Thu moi chao gia cung dp v~t tir CQNGHoA xa HQ CHi) NGHiA V T NAj DQc l~p - T\l' do - Hanh phiic Quang Ninh,

Chi tiết hơn

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q

UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 Q UBND THANH PHO HA NOI SOxAYDljNG CQNG HoA xa HQI CHU NGHiA vrer Dl}c l~p - TI}' do - H~Dh phuc NAM S6: 8101 /QD-SXD Ha N9i, ngay28 thang 11 nam 2012 QUYETDJNH V~ vi~c codg ba chi sa ghi xiy dl}'dg thang

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do-

TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- TONG CONG TY CO PHAN xay LAp nau KHi VIET NAM CONG TY CO PHAN. xay LAp DUONG ONG BE CHUA nau KHi C(>NG HOA XA HOI CHi; NGHiA VI T NAM )Qc l?p - TV do- H?nh phuc sa : 01IBBIDHDCD Tp. HeM, ngay 26 thang

Chi tiết hơn

BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh pl

BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh pl BO GlAO THONG VAN TAl TRUoNG DH GIAO THONG V~N TAl TP. HO cat MINH s6:./f1s.9ibc-dhgtvt CQNG HoA XA HQI CHi] NGHiA VI:E:TNAM DQcl~p - Tl! do - H~nh plnic TP.H6 Chi Minh, ngay 26 thang 12 ndm 2016 naocao

Chi tiết hơn

T~DOANcONGNG~P THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG 1Y CO PHANTHANHA ro-vinacomin CONG. HOA xa HOI. chiinghla VIET. NAM llqcl~p- Tl}'do - H~nh phuc S6:.J3G

T~DOANcONGNG~P THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG 1Y CO PHANTHANHA ro-vinacomin CONG. HOA xa HOI. chiinghla VIET. NAM llqcl~p- Tl}'do - H~nh phuc S6:.J3G T~DOANcONGNG~P THAN - KHOANG SAN VIET NAM CONG 1Y CO PHANTHANHA ro-vinacomin CONG. HOA xa HOI. chiinghla VIET. NAM llqcl~p- Tl}'do - H~nh phuc S6:.J3G ITB - VHTC Ha Long, ngay tjjj thcmg.3 nam 2019 THONGBAo

Chi tiết hơn

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p

PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p PNJ C(')NG TV CP VANG BAC fla QUY PHU NHUAN PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY S6: 278/2019INQ-DHDCD-CTY CQNG HOA xa HQI can NGHiA VI~T NAM DQc I~p -T,! do - H~nh phuc Tp. H6 Chf Minh, ngay 20 thang

Chi tiết hơn

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG

' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG ' TONG CUC THuE CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM Cl}C THUlt THANH PHD I>ANANG DQc l~p - T\f do - H~nh plnic r7----~~~------~ CONG TY co' PHA'N CANG 8ft. NANG DEN S6:: 8 1 8 :.. se. 1f-82~/Qf)-CT Da Nang,

Chi tiết hơn

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No

CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit No CONG TY CO PHAN T~P DoAN FLC CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM S6 dm IFLC-BPC DQc L~p - TV Do - H~nh Phuc V/v: Cung cap thong tin thea yeu cdu Hit Noi, ngit~thang03 nam 2019 Kinh gui: S6' Giao djch clnrng

Chi tiết hơn

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc

Microsoft Word - VID 10 - P95.doc Dành cho Ban T chc S th t: Ngày nhn: Ngày Sáng to Vit Nam 2010 1 Bin i khí hu n d thi I. CHI TIT ÁN 1. Tên án: «Trng cây Jatropha Curcas có du nng lng sinh hc trên vùng i núi Bc Vit Nam» 2. a im thc hin

Chi tiết hơn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. "to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn

TAp DoAN XANG DAu VI$T NAM CONG TY xang DAu TIEN GIANG ;.. to 0 So Y IPLXTG-KD CONG. HOA xa HOI. CHU NGHiA VIET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn TAp DoAN XANG DAu V$T NAM CONG TY xang DAu TEN GANG ;.. "to 0 So Y PLXTG-KD CONG. HOA xa HO. CHU NGHiA VET. NAM Doc lap - Tu do - Hanh phuc TiJn Giang ngay 28 thdng 09 nam 2016 PETROLMEX Vv Di~u chinh

Chi tiết hơn

TONG LIEN f)oan LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl Vl~T NAM 86: At2rf( IKH-CDN CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM. DQC l~p - TV' do - H~nh

TONG LIEN f)oan LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl Vl~T NAM 86: At2rf( IKH-CDN CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM. DQC l~p - TV' do - H~nh TONG LIEN f)oan LAO DONG VIBT NAM CONG DoAN GIAO THONG V~N TAl Vl~T NAM 86: At2rf( IKH-CDN CONG HOA xa HOI CHU NGHiA VI~T NAM. DQC l~p - TV' do - H~nh phuc Ha N9i, ngay 06 thang 3 nam 2019 KEHOACH SO'k~t

Chi tiết hơn

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N(

I! DAI HOC QUOC GIA HA N(H TRUONG D~I HQC CONG NGH~ C(>NG HOA xa H(>I CHU NGHi}\ VI~T NAM D(}c I~p - Tq do - H,nhl phuc S6: ~~~ IQD-DT QUYETDJNH Ha N( ! DA HOC QUOC GA HA N(H TRUONG D HQC CONG NGH C(>NG HOA xa H(> CHU NGHi}\ VT NAM D(}c p - Tq do - H,nhl phuc S6: QD-DT QUYETDJNH Ha N(Ji, ngay AD thang 10 niim 2017 v vic duyt diu kin va danh sach sinh

Chi tiết hơn

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010

(LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: 11 Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng 12 nm 2010 (LU HÀNH NI B) TÀI LIU ÔN TP HC K I Môn: Toán Khi: Ban: T nhiên Giáo viên son: Nguyn Thanh D ng Eakar, tháng nm 00 LI NÓI U Tài liu này giúp các em hc sinh lp (ban t nhiên) h thng li các kin th c c bn

Chi tiết hơn

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc

Microsoft Word - Huong dan dat hang Egift _ User update.doc HNG DN S DNG TRANG EGIFT I/ CÁCH NG NHÂP (PHIÊN BN MI THÁNG 3-2013) ây là trang Web Open nên các Anh/Ch có th s dng bt c lúc nào, âu min là máy tính có kt ni Internet và hin ang là nhân viên, TVV vn ang

Chi tiết hơn

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang

.' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang .' sa Y TE THANH HOA BENH VIEN DA KHOA TiNH.. CONG. HOA xa HOI. cnu NGHiA VI$T NAM DQc l~p ~Tl}.'do - H~nh phuc S6: so IBVDKT Thanh Hoa, ngay1/fthang 01 ndm 2019 QUYETDlNH Ki~n toan Mang hrot quan ly chat

Chi tiết hơn

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl

UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl UBND HUytN MD CAy BAc CONG HOA xa HOI CHU NGHiA vrer NAM PHONG GIAo Due va DAo T~O Doc lap - TO'do - Hanh phuc S6: 7!l ITB-PGD&DT MD Cay Bilc, ngayjl thang 02 ndm 2019 THONGBAo HQi thi giao vien t6ng phu

Chi tiết hơn

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir

TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG C<)NG SAN VI~T NAM * cs Mau, ngdy 27 thang 6 ndm 2019 S6 130-KHlBTGTU KEHO~CH T& chir ----------------- - -- ------ TlNH uv ca MAU BAN TUYEN GIAO DANG Ci thi Bao cao vien gioi c~p tinh nam 2019 - Thirc

Chi tiết hơn

uy BAN NIlAN DAN TiNHHA TiNH CQNG HOA xa HQI chij NGHiA VI T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc 86: 77/2014/QD-UBND Ha Tlnh, ngay 12 thdng 11 ndm 2014 I

uy BAN NIlAN DAN TiNHHA TiNH CQNG HOA xa HQI chij NGHiA VI T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc 86: 77/2014/QD-UBND Ha Tlnh, ngay 12 thdng 11 ndm 2014 I uy BAN NIlAN DAN TiNHHA TiNH CQNG HOA xa HQI chij NGHiA VI T NAM DQc l~p - T\f do - H~nh phuc 86: 77/2014/QD-UBND Ha Tlnh, ngay 12 thdng 11 ndm 2014 I.('.) 8(r~.... 9:1:... ~.!!i?ng L8L8 rinh HA rtnh QUYET

Chi tiết hơn

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom

VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom VIEN HAN LAM KHOA HOC VA CONG NGHE VIET NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM DOc 14p - Tir do - Hanh phtic s6: 31/pQD-vilL Ha N r ngay 16 thong nom 2018 QUYET DINH Ban hanh Quy che To chin va hoat dong

Chi tiết hơn

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye

BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truye BO NONG NGHI$P va PHAT TRIEN NONG THON QUY BAo v va PHAT TRIEN RUNG VI T NAM S6: 8,4 IVNFF-BBH V/v khao sat nhu du Q;;10 t;;1o, t?p huan ky nang truyen thong CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI T NAM DQc l~p

Chi tiết hơn

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t]

UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] UBND QUAN LIEN CHIEU PHONG GIAO Dl)C VA DAO T~O CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI~T NAM DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc S5: M!> IQD-PGDDT Lien Chieu, ngay-t] thang,. ndm 2017 QUYETDINH V~ vi~c thanh l~p Ban phong,

Chi tiết hơn

UBND IIUYBN PHD YEN KIlOI TID DUA TIEU HQC S6: Ol/KH-TUKTH CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIJ!,TNAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Huy Ht;l,ngay 27 thang 11

UBND IIUYBN PHD YEN KIlOI TID DUA TIEU HQC S6: Ol/KH-TUKTH CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIJ!,TNAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Huy Ht;l,ngay 27 thang 11 UBND IIUYBN PHD YEN KIlOI TID DUA TIEU HQC S6: Ol/KH-TUKTH CONG HOA xa HOI cnu NGHiA VIJ!,TNAM DQc I~p - Tl! do - H~nh phuc Huy Ht;l,ngay 27 thang 11 nam 2017 KEHO~CH V~ vi~c tri~n khai thuc hi~n cong

Chi tiết hơn

UBND TiNH DONG NAI TRUONG D~I HQC DONG NAI S6: c:j ft ITB-DHDN CQNG HOA. xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\f do - H~nh phuc Dong Nai, ngay~ thang

UBND TiNH DONG NAI TRUONG D~I HQC DONG NAI S6: c:j ft ITB-DHDN CQNG HOA. xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\f do - H~nh phuc Dong Nai, ngay~ thang UBND TiNH DONG NAI TRUONG D~I HQC DONG NAI S6: c:j ft ITB-DHDN CQNG HOA. xa HQI CUU NGHiA VI~T NAM DQc I~p - T\f do - H~nh phuc Dong Nai, ngay~ thang ovnam 2018 THONGBAo TUYEN Dl)NG VIEN CHUC NAM 2018

Chi tiết hơn

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9

TONG CONG TY CQNG HOA xa HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 1 6 thdng 9 TONG CONG TY CQNG HOA A HQI CHU NGHiA VI:E:TNAM LUONG THl/C MIEN BAc DQc l~p - T\f do - H~nh phuc S6:7 4 2 ITCTLTMB-KHQL V Hit N9i, ngay 6 thdng 9 ndm 206 VIv Bao cao tinh hinh sip ep, o6i moi doanh nghiep

Chi tiết hơn

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti

- 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ .. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thti - 11 c6ng Tv ci> - clie:t~omavnzra:n --[ c()ng--~~~~c~p- ~~~~!~ :a~~~p~~nj~tnam l 1 I l I J i I S&: 01/2017/D:~~~ ".. _j_ Tp.HJ Chi Minh ngily 27 thting 05 niim 2017 BIEN BAN HOP. DAI. HOI. DONG co DONG

Chi tiết hơn

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN

/ TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQN / TAp E>OAN BUD CHINH VIEN THONG VIl;:TNAM V[EN THONG B~C LIEU s6 : 1(to 1VTBL-~D V/v: C6ng tac phdt trien; cham sac va KH tang truang diim ban le CQNG HOA xx HQI CUU NGHIA VI:t::T NAM Doc Hip - TO' do

Chi tiết hơn