RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions 1001 TL

Kích thước: px
Bắt đầu hiển thị từ trang:

Download "RU UKR CZ PL EN Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions 1001 TL"

Bản ghi

1 Èícòpyêöèÿ ïî êcïëyaòaöèè Iícòpyêöiÿ ç åêcïëyaòaöi Automatická praöka Instrukcja obsäugi User instructions 1001 TL

2 ÏÎÇÄPÀÂËßÅÌ! ÏÎÇÄÎPÎÂËߪÌÎ! ÚVOD GRATULACJE OUR COMIMTS Ïpèîápåòÿ òó ñòèpàëüíóю ìàøèíó Êàíäè, Âû påøèëè íå èäòè íà êîìïpîìèññ: Âû ïîæåëàëè ëó øåå. Ôèpìà Êàíäè pàäà ïpåäëîæèòü Âàì òó íîâóю ñòèpàëüíóю ìàøèíó ïëîä ìíîãîëåòíèõ íàó íîèññëåäîâàòåëüñêèõ pàáîò è ïpèîápåòåííîãî íà pûíêå, â òåñíîì êîíòpàêòå ñ ïîòpåáèòåëåì, îïûòà. Âû âûápàëè êà åñòâî, äîëãîâå íîñòü è øèpîêèå âîçìîæíîñòè, êîòîpûå Âàì ïpåäîñòàâëÿåò òà ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà. Êpîìå òîãî Êàíäè ïpåäëàãàåò Âàì øèpîêóю ãàììó ëåêòpîáûòîâîé òåõíèêè: ñòèpàëüíûå ìàøèíû, ïîñóäîìîå íûå ìàøèíû, ñòèpàëüíûå ìàøèíû ñ ñóøêîé, êóõîííûå ïëèòû, ìèêpîâîëíîâûå ïå è, äóõîâêè, âàpî íûå ïàíåëè, õîëîäèëüíèêè, ìîpîçèëüíèêè. Ñïpîñèòå ó Âàøåãî ïpîäàâöà ïîëíûé êàòàëîã ïpîäóêöèè ôèpìû Êàíäè. Ïpîñèì Âàñ âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïpåäóïpåæäåíèÿìè, ñîäåpæàùèìèñÿ â òîé èíñòpóêöèè, êîòîpûå äàäóò Âàì âàæíûå ñâåäåíèÿ, êàñàюùèåñÿ áåçîïàñíîñòè, óñòàíîâêè, êñïëóàòàöèè è îáñëóæèâàíèÿ, íåêîòîpûå ïîëåçíûå ñîâåòû ïî ëó øåìó èñïîëüçîâàíèю ìàøèíû. Áåpåæíî õpàíèòå òó êíèæêó èíñòpóêöèé äëÿ ïîñëåäóюùèõ êîíñóëüòàöèé. Ïpè îáùåíèè ñ ôèpìîé Êàíäè èëè ñ åå ñïåöèàëèñòàìè ïî òåõíè åñêîìó îáñëóæèâàíèю ïîñòîÿííî ññûëàéòåñü íà ìîäåëü è íîìåp G (åñëè òàêîâîé èìååòñÿ). Ïpàêòè åñêè, ññûëàéòåñü íà âñå, òî ñîäåpæèòñÿ â òàáëè êå. Êóïèâøè öю ïpàëüíó ìàøèíó Êàíäi, Âè âèpiøèëè íå éòè íà êîìïpîìiñ: Âè ïîáàæàëè íàéêpàùå. Ôipìà Êàíäi pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì öю íîâó ïpàëüíó ìàøèíó çäîáóòîê áàãàòîpi íèõ íàóêîâîäîñëiäíèõ pîáiò i äîñâiäó, íàáóòîãî íà pèíêó çàâäÿêè òiñíîìó êîíòàêòó iç ñïîæèâà åì. Âè îápàëè ÿêiñòü, äîâãîâi íiñòü i øèpîêi ìîæëèâîñòi, ÿêi Âàì íàäຠöÿ ïpàëüíà ìàøèíà. VáÏen zákazníku, Dûkujeme Vám, Ïe jste si zakoupil v robek spoleãnosti CANDY âr s.r.o. Pfied prvním pouïitím v robku si pozornû pfieãtûte pfiiloïen ãesk návod, kter firma CANDY âr s.r.o. dodává, a dûslednû se jím fiiìte. Návod, kter jste k v robku obdrïel, vychází z v eobecné v robkové fiady a z tohoto dûvodu mûïe dojít k situaci, Ïe nûkteré funkce, ovládací prvky a pfiíslu enství nejsou urãeny pro Vá v robek. Dûkujeme za pochopení. Kupujåc sprzët AGD firmy Candy dowiodäeé, ãe nie akceptujesz kompromisów i chcesz mieç to co najlepsze. Firma Candy ma przyjemnoéç przedstawiç nowå pralkë automatycznå, która jest rezultatem lat poszukiwañ i doéwiadczeñ nabytych w bezpoérednim kontakcie z konsumentem. Wybraäeé jakoéç, trwaäoéç i wysokå sprawnoéç cechy charakteryzujåce pralkë Candy. With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best. Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers. Êpiì öüîãî, ôipìà Êàíäi pàäà çàïpîïîíóâàòè Âàì øèpîêó ãàìó åëåêòpîïîáóòîâèõ ïpèëàäiâ: ïpàëüíi ìàøèíè, ïîñóäîìèéíi ìàøèíè, ïpàëüíîñóøèëüíi ìàøèíè, ñóøèëüíi ìàøèíè, ìiêpîõâèëüîâi ïå i, õîëîäèëüíèêè òà ìîpîçèëüíèêè. Çàïèòàéòå ó Âàøîãî Ïpîäàâöÿ ïîâíèé êàòàëîã âèpîáiâ ôipìè Êàíäi. Ïpîñèìî Âàñ óâàæíî îçíàéîìèòèñÿ ç öiºю iíñòpóêöiºю, îñêiëüêè âîíà äຠÂàì âàæëèâó iíôîpìàöiю, ÿêà ñòîñóºòüñÿ áåçïåêè, óñòàíîâêè, åêñïëóàòàöi òà îáñëóãîâóâàííÿ, à òàêîæ äåÿêi êîpèñíi ïîpàäè ùîäî êîpèñòóâàííÿ ìàøèíîю. Äáàéëèâî çáåpiãàéòå öю iíñòpóêöiю äëÿ íàñòóïíèõ êîíñóëüòàöié. Ïpè çâåpòàííi äî ôipìè Êàíäi àáî äî îäíîãî ç öåíòpiâ ç òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ, âêàçóéòå Ìîäåëü òà Gíîìåp (ÿêùî òàêèé º). Firma Candy oferuje takãe szeroki asortyment innych urzådzeñ AGD, takich jak: zmywarki do naczyñ, pralkosuszarki, kuchenki, kuchenki mikrofalowe, tradycyjne piecyki i kuchenki, a takãe lodówki i zamraãarki. Poproé Twojego sprzedawcë o kompletny katalog produktów firmy Candy. Przeczytaj uwaãnie niniejszå instrukcjë, gdyã zawiera ona wskazówki dotyczåce bezpiecznej instalacji, uãytkowania i konserwacji, oraz kilka praktycznych porad pozwalajåcych zoptymalizowaç sposób uãytkowania pralki. Zachowaj niniejszå instrukcjë w celu póãniejszej konsultacji. Kontaktujåc sië z firmå Candy, lub z punktami serwisowymi, zawsze podawaj model i numer, oraz ewentualnie numer G urzådzenia (Jeéli taki istnieje). Praktycznie wszystkie informacje så obwiedzione ramkå na rysunku obok Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washerdryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers. Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products. Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine. Keep this booklet in a safe place for further consultation. When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel). 3

3 OÃËABËEHÈE ÇÌIÑÒ ÏAPAÃPAÔ PÎÇÄIË KAPITOLA ROZDZIAÄ CHAPTER OBSAH : SPIS TREÉCI INDEX Ââåäåíèe Âñòóï Úvod Wstëp Introduction Oáùèe ñâåäeíèÿ ïî êñïëyàòàöèè Çàãàëüíi âiäîìîñòi 1 Väeobecné pokyny püi püevzetí vÿrobku Uwagi ogólne dotyczåce dostawy General points on delivery Ãàpàíòèÿ Ãàpàíòi Záruka Gwarancja Guarantee Mepû áåçoïacíocòè Çàõîäè áåçïåêè 3 Pokyny pro bezpeöné pouïívání praöky Érodki bezpieczeñstwa Safety Measures Texíè ecêèe xapaêòepècòèêè Òåõíi íi õàpàêòåpèñòèêè 4 Technické údaje Dane techniczne Technical Data Ycòaíoâêa Ïiäãîòîâêà äî åêñïëóàòàöi 5 Instalace Instalacja pralki Setting up and Installation Oïècaíèe êoìaíä Ïàíåëü êåpóâàííÿ 6 Popis ovládacího panelu Opis panelu sterujåcego Control Description Koíòeéíep äëÿ ìoюùèx cpeäcòâ Êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ 7 Zásobník pracích prostüedkå Szuflada na proszek Detergent drawer Bûáop ïpoãpaìì Âèáip ïpîãpàìè 8 Volba programå Wybór programu Selection Tèï áeëüÿ Âèpîáè, ïpèçíà åíi äëÿ ïpàííÿ 9 Prádlo Produkt The Product Taáëèöû âûáopa ïpoãpaìì Òàáëèöÿ ïpîãpàì 10 Tabulka programå Tabela programów Table of Programmes Còèpêa Ïpàííÿ 11 Praní Pranie Washing Чècòêa è yxoä ça ìaøèíoé Чèùåííÿ òà äîãëÿä 1 Öiätëní a bëïná udrïba Czyszczenie i rutynowa konserwacja pralki Cleaning and routine maintenance Boçìoæíûe íeècïpaâíocòè Ïîøóê íåñïpàâíîñòåé 13 Neï zavoláte odbornÿ servis Lokalizacja usterek Faults Search 4 5

4 ÏÀPÀÃPÀÔ 1 PÎÇÄIË 1 KAPITOLA 1 ROZDZIAÄ 1 CHAPTER 1 ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß ÇÀÃÀËÜÍI ÂIÄÎÌÎÑÒI ÙÎÄÎ ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI VÄEOBECNÉ POKYNY PÜI PÜEVZETÍ VŸROBKU. UWAGI OG GERAL POINTS ON DELIVERY Ïpè ïîêóïêå óáåäèòåñü, òîáû ñ ìàøèíîé áûëè: Ïpè êóïiâëi ïåpåêîíàéòåñÿ, àáè ç ìàøèíîю áóëè: Püi dodání a püevzetí vÿrobku zkontrolujte peölivë, zda bylo dodáno následující standardní püísluäenství: On delivery, check that the following are included with the machine: À) ÈÍÑÒPÓÊÖÈß ÏÎ ЭÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÍÀ PÓÑÑÊÎÌ ßÇÛÊÅ; A) IÍÑÒPÓÊÖIß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖI ÓÊPÀ ÍÑÜÊÎЮ ÌÎÂÎЮ; A) NÁVOD K OBSLUZE A) INSTCTION MANUAL Â) ÀÄPÅÑÀ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß; B) ÀÄPÅÑÈ ÑËÓÆÁ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß; EUROPE B) SEZNAM S ADRESAMI ODBORNŸCH SERVISNÍCH STÜEDISEK B) CUSTOMER SERVICE ADDRESSES Ñ) ÑÅPÒÈÔÈÊÀÒ ÃÀPÀÍÒÈÈ; C) ÑÅPÒÈÔIÊÀÒ (ÒÀËÎÍ) ÃÀPÀÍÒI ; Dovunque tu sia. C) ZÁÖNÍ LIST C)GUARANTEE CERTIFICATES D) ÇÀÃËÓØÊÈ; E) ÆÅÑÒÊÎÅ ÓÑÒPÎÉÑÒÂÎ ÄËß ÇÀÃÈÁÀ ÑËÈÂÍÎÉ ÒPÓÁÛ; F) BAHHOЧKA ÄËß ÌÎЮÙÈÕ CPEÄCTB CÏEÖÈAËÜHO ÄËß 3MÈHÓTHOÉ ÏPOÃPAMMÛ. D) ÇÀÃËÓØÊÈ; E) ÆÎPÑÒÊÈÉ ÏPÈÑÒPIÉ ÄËß ÇÀÃÈÍÓ ÇËÈÂÍÎ ÒPÓÁÈ; F) ÑOBOÊ ÄËß ÄOÇÓÂÀÍÍß ÄËß 3ÎÕ ÕÂÈËÈÍÍÎ ÏPOÃPAMÈ SPEDIRE A C TRATTERE B D) KRYCÍ ZÁTKY E) DRÏÁK ODTOKOVÉ HADICE, TVA "U" F) DÁVKOVACÍ NÁDOBKA PRÁÄKU PRO 3 MIN. PROGRAM D) CAPS E) BD FOR OUTLET TUBE F) 3 MINUTE PROGRAMME DOSING SCOOP ÕPÀÍÈÒÅ ÈÕ Ïpîâåpüòå îòñóòñòâèå ïîâpåæäåíèé ìàøèíû ïpè òpàíñïîpòèpîâêå. Ïpè íàëè èè ïîâpåæäåíèé îápàòèòåñü â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè. ÇÁÅPIÃÀÉÒÅ ÂÑÅ ÖÅ Ïåpåâipòå âiäñóòíiñòü óøêîäæåíü ìàøèíè ïpè òpàíñïîpòóâàííi. Çà íàÿâíîñòi óøêîäæåíü çâåpòàéòåñÿ â öåíòp òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ÊÀÍÄI. D F 3' 3' E Z PRAKTICKŸCH DÅVODÅ PÜÍSLUÄSTVÍ UCHOVÁVEJTE NA BEZPEÖNÉM MÍSTË. Püi püevzetí vybalenou praöku peölivë zkontrolujte, zda nebyla bëhem püepravy jakkoliv poäkozena. Pokud ano, reklamujte äkody u Vaäeho prodejce. KEEP THEM IN A SAFE ACE Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case, contact your nearest Candy Centre. 6 7

5 ÏÀPÀÃPÀÔ PÎÇÄIË KAPITOLA ROZDZIAÄ CHAPTER ÃÀPÀÍÒÈß ÃÀPÀÍÒI ZÁKA GWARANCJA GUARANTEE Ñòèpàëüíàÿ ìàøèíà ñíàáæåíà ãàpàíòèéíûì ñåpòèôèêàòîì, êîòîpûé ïîçâîëÿåò Âàì áecïëaòío ïîëüçîâàòüñÿ óñëóãàìè òåõíè åñêîãî ñåpâèñà, çà èñêëю åíèåì îïëàòû çà âûçîâ, â òå åíèå 1 ãîäà ñî äíÿ ïîêóïêè. Ïpàëüíà ìàøèíà ìຠãàpàíòiéíèé ñåpòèôiêàò, ÿêèé äຠÂàì ïpàâî áåçêîøòîâíî (çà âèíÿòêîì îïëàòè çà âèêëèê ñïåöiàëiñòà) êîpèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ïpîòÿãîì îäíîãî pîêó âiä äíÿ êóïiâëi. Pro poskytnutí kvalitního záruãního a pozáruãního servisu uschovejte v echny doklady o koupi a pfiípadn ch opravách v robku. Doporuãujeme Vám po dobu záruãní doby uchovat pûvodní obaly k v robku. NeÏ budete kontaktovat servisní stfiedisko, peãlivû prostudujte záruãní podmínky v záruãním listû. Obracejte se pouze na autorizovaná servisní stfiediska. Niniejsze urzådzenie jest dostarczane z kartå gwarancyjnå pozwalajåcå bezpäatnie korzystaç z pomocy technicznej i serwisu w okresie gwarancyjnym. The appliance is supplied with a guarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service, apart from a fixed call out charge, for a period of one year from the date of purchase. Íå çàáóäüòå îòïpàâèòü àñòü A ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äëÿ íåîáõîäèìîé påãèñòpàöèè â òå åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîêóïêè. Íå çàáóäüòå âiäïpàâèòè àñòèíó À ãàpàíòiéíîãî ñåpòèôiêàòà äëÿ íåîáõiäíî påºñòpàöi ïpîòÿãîì 10 äíiâ ç äíÿ êóïiâëi. Czëéç B karty gwarancyjnej winna byç wysäana do Candy Polska przez sprzedawcë w ciågu 10 dni od daty sprzedaãy. Remember to post part B of the guarantee certificate within 10 days of the purchase date. Чàñòü B ãàpàíòèéíîãî ñåpòèôèêàòà äîëæíà õpàíèòüñÿ ó Âàñ è áûòü çàïîëíåíà ñîîòâåòñòâóюùèì îápàçîì äëÿ ïpåäúÿâëåíèÿ âìåñòå ñ åêîì èëè êâèòàíöèåé, âûäàííîé ïpîäàâöîì, ñëóæáå òåõíè åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ ïpè íåîáõîäèìîñòè ïpîèçâåñòè påìîíò. Чàñòèíà  ñåpòèôiêàòà ïîâèííà çáåpiãàòèñÿ ó Âàñ i ïîâèííà áóòè çàïîâíåíà âiäïîâiäíèì èíîì äëÿ ïpåä'ÿâëåííÿ pàçîì ç åêîì àáî êâèòàíöiºю, âèäàíîю ïpîäàâöåì, ñëóæái òåõíi íîãî îáñëóãîâóâàííÿ ó âèïàäêó íåîáõiäíîñòi çpîáèòè påìîíò. Czëéç A karty gwarancyjnej powinna zostaç wypeäniona i przechowywana w celu ewentualnego okazania technikom z punktu serwisowego w przypadku naprawy. Naleãy takãe zachowaç fakturë potwierdzajåcå zakup urzådzenia. Part A should be filled in and kept by you to be shown if necessary to the technician from the Technical Assistance Service. The sales receipt should also be kept. 8 9

6 ÏÀPÀÃPÀÔ 3 PÎÇÄIË 3 KAPITOLA 3 ROZDZIAÄ 3 CHAPTER 3 ÌÅPÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÏPÈ ËЮÁÛÕ ÎÏÅPÀÖÈßÕ ЧÈÑÒÊÈ È ÒÅÕÍÈЧÅÑÊÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÑÒÈPÀËÜÍÎÉ ÌÀØÈÍÛ: ÇÀÕÎÄÈ ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÁÓÄÜßÊÈÕ ÎÏÅPÀÖIßÕ ЧÈÙÅÍÍß ÒÀ ÒÅÕÍIЧÍÎÃÎ ÎÁÑËÓÃÎÂÓÂÀÍÍß ÏPÀËÜÍÎ ÌÀØÈÍÈ: POKYNY PRO BEZPEÖNÉ POUÏÍVÁNÍ PRAÖKY POZOR! NÍÏE UVEDÉ POKYNY ATÍ PRO JAKŸKOLIV DH ÖIÄTËNÍ A ÚDRÏBY ÉRODKI BEZPIEEÑSTWA UWAGA: PRZED PRZYSTÅPIIEM DO JAKIEJKOLWIEK YNNOÉCI YSZIA LUB KONSERWACJI URZÅDZIA NALEÃY SAFETY MEASURES IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTANCE WORK Remove the plug îòêëю èòå ñòèpàëüíóю ìàøèíó îò ñåòè è âûäåpíèòå øòåïñåëü èç pîçåòêè; ïåpåêpîéòå êpàí ïîäà è âîäû; Êàíäè îñíàùàåò âñå ñâîè ìàøèíû êàáåëåì ñ çàçåìëåíèåì. Óáåäèòåñü â òîì, òî çëåêòpîñåòü èìååò çàçåìëåííûé ïpîâîä.  ñëó àå åãî îòñóòñòâèÿ, íåîáõîäèìî îápàùàòüñÿ ê êâàëèôèöèpîâàííîìó ïåpñîíàëó. Àïïàpàòópà ôèpìû Êàíäè ñîîòâåòñòâóåò íîpìàì ÅЭÑ N 89/336, 73/3 íà çëåêòpîîáîpóäîâàíèå; íå êàñàéòåñü ñòèpàëüíîé ìàøèíû âëàæíûìè póêàìè è íîãàìè; íå pàáîòàéòå ñî ñòèpàëüíîé ìàøèíîé áîñèêîì; íå ïpèìåíÿéòå óäëèíèòåëè âî âëàæíûõ è ñûpûõ ïîìåùåíèÿõ (âàííàÿ, äóøåâàÿ êîìíàòà). ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÒÅÌÏÅPÀÒÓPÀ ÂÎÄÛ ÂÎ ÂPÅÌß ÑÒÈPÊÈ ÌÎÆÅÒ ÄÎÑÒÈÃÀÒÜ 90 Ñ. ïpåæäå åì îòêpûòü êpûøêó çàãpóçî íîãî ëюêà, óáåäèòåñü â îòñóòñòâèè âîäû â áàpàáàíå. 10 âiäêëю iòü âèëêó âiä ìåpåæi; çàêpèéòå êpàí ïîäà i âîäè; Êàíäi îñíàùóº âñi ñâî ìàøèíè êàáåëåì iç çàçåìëåííÿì. Ïåpåêîíàéòåñÿ, ùî åëåêòpîìåpåæà ìຠçàçåìëåíèé ïpîâiä.  pàçi éîãî âiäñóòíîñòi íåîáõiäíî çâåpíóòèñÿ äî êâàëiôiêîâàíîãî ñïåöiàëiñòà. Àïàpàòópà ôipìè Êàíäi âiäïîâiäຠíîpìàì ªÅÑ 89/336/ÅÅÑ òà 73/3/ÅÅÑ íà åëåêòpîîáëàäíàííÿ. íå òîpêàéòåñÿ ìàøèíè ìîêpèìè póêàìè, íîãàìè. íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю pîççóòèìè. íå çàñòîñîâóéòå ïpîäîâæóâà i â âîëîãèõ òà ñèpèõ ïpèìiùåííÿõ (âàííà, äóøîâà êiìíàòà). ÓÂÀÃÀ! ÏPÈ ÏPÀÍÍI ÂÎÄÀ ÌÎÆÅ ÍÀÃPIÂÀÒÈÑß ÄÎ 90 Ñ. ïåpø íiæ âiäêpèòè êpèøêó, ïåpåêîíàéòåñÿ ó âiäñóòíîñòi âîäè â áàöi. Vytáhnëte vidlici el. äñåry ze zásuvky el. sítë Uzavüete kohout püívodu vody Väechny el.spotüebiöe zn.candy jsou uemnëny. Zajistëte, aby napájecí el.sít umoïñovala ochranu uzemnëním. V püípadë pochybnosti nechte provëüit pracovníkem odborné firmy. Toto zaüízení odpovídá Smërnicím EHS 89/336 a 73/3 a následnÿm zmënám. Nedotÿkejte se praöky mokrÿma öi vlhkÿma rukama nebo nohama Nepouïívejte praöku jsteli bosí. Nejvyääí pozornost vënujte pouïívání råznÿch adaptérå, rozdvojek a prodluïovacích äñår v místnostech jako jsou koupelny nebo v místnostech se sprchou. Jeli to moïné, vyhnëte se jejich pouïívání våbec. UPOZORNËNÍ: BËHEM CYKLU PRANÍ MÅÏE VODA DOSÁHNOUT TEOTY AÏ 90 C Püed otevüením praöky se ujistëte, ïe v bubnu není ïádná voda Wyjåç wtyczkë z gniazdka sieciowego. Zakrëciç kran odpowiadajåcy za dopäyw wody. Firma CANDY wyposaãa w uziemiene wszystkie produkowane u siebie urzådzenia. Upewnij sië, ãe gniazdko zasilajåce pralkë posiada prawidäowo podäåczony bolec uziemiajåcy. W przeciwnym przypadku wezwij wykwalifikowanego elektryka. Urzådzenie niniejsze zgodne jest z dyrektywami Unii Europejskiej 89/336/CEE, 73/3/CEE, z uwzglëdnieniem póãniejszych poprawek. Nie wolno dotykaç urzådzenia mokrymi lub wilgotnymi rëkami lub nogami. Nie wolno mieç z nim kontaktu gdy stoimy boso na posadzce. Nie wolno uãywaç przedäuãaczy do doprowadzenia energii elektrycznej. OSTRZEÃIE: W ASIE PRANIA WODA W PRALCE MOÃE OSIÅGNÅÇ TEMPERATURË 90 C Przed otwarciem drzwiczek pralki naleãy sprawdziç, czy w bëbnie nie ma wody. Turn off the water inlet tap. All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case. This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/3/EEC and following changes. Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet. Do not use the appliance when barefooted. Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible. WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90 C. Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum. 11

7 íå ïîëüçóéòåñü òpîéíèêàìè è ïåpåõîäíèêàìè; íå êîpèñòóéòåñÿ òpiéíèêàìè òà ïåpåõiäíèêàìè; Nepouïívejte adaptéry nebo vícenásobné zásuvky. Nie wolno uãywaç adapterów, ani rozgaäëãiaczy elektrycznych. Do not use adaptors or multiple plugs. íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì, èíâàëèäàì ïîëüçîâàòüñÿ ìàøèíîé áåç Âàøåãî íàáëюäåíèÿ; íå äîçâîëÿéòå äiòÿì òà íåêîìïåòåíòíèì îñîáàì êîpèñòóâàòèñÿ ìàøèíîю çà Âàøó âiäñóòíiñòü; Nedovolte, aby püístroj pouïívaly dëti nebo nekompetentní osoby bez dozoru. Urzådzenie nie powinno byç obsäugiwane przez dzieci oraz osoby nie zaznajomione z urzådzeniem. Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision. íå òÿíèòå çà êàáåëü ìàøèíû è ñàìó ìàøèíó äëÿ îòêëю åíèÿ åå îò ëåêòpîñåòè; íå òÿãíiòü çà êàáåëü ìàøèíè òà çà ñàìó ìàøèíó ïpè âiäêëю åííi âèëêè âiä pîçåòêè; Püi odpojování ze sítë netahejte pouze za sít ovou äñåru, ale vytáhnëte záströku ze zásuvky W celu wyjëcia wtyczki z gniazdka sieciowego nie naleãy ciågnåc za kabel zasilajåcy ani pociågaç samego urzådzenia. Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket. íå îñòàâëÿéòå ìàøèíó â óñëîâèÿõ àòìîñôåpíûõ âîçäåéñòâèé (äîæäü, ñîëíöå è ò.ï.); ïpè òpàíñïîpòèpîâêå íå îïèpàéòå ìàøèíó åå ëюêîì íà òåëåæêó; íå çàëèøàéòå ìàøèíó â óìîâàõ àòìîñôåpíèõ äié (ïiä äîùåì, ïiä ñîíöåì òîùî); ó âèïàäêó ïåpåñóâàííÿ ìàøèíè íå ïiäíiìàéòå çà pó êè êåpóâàííÿ è çà êîíòåéíåp äëÿ ìèéíèõ çàñîáiâ. Nenechávejte püístroj vystaven atmosférickÿm vlivåm (déät, slunce atd.) Püi püemíst ování püístroje jej nezvedejte za ovládací voliöe nebo zásuvku na práäek. Nie wolno naraãaç urzådzenia na dziaäanie czynników atmosferycznych (deszcz, säoñce itp...) Podczas przenoszenia pralki nie wolno chwytaç jej za pokrëtäa ani za pojemnik na érodek do prania. Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.) In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer. ïpè ïåpåâåçåííi ìàøèíè íå êëàäiòü ëюêîì íà âiçîê. Püi püevozu neopírejte praöku dvíüky o vozík. Podczas transportu nie powinno sië opieraç drzwiczek pralki o wózek. During transportation do not lean the door against the trolley. Âàæíî! Â ñëó àå óñòàíîâêè ìàøèíû íà ïîëó, ïîêpûòîì êîâpîì èëè âîpñèñòûì ïîêpûòèåì, íåîáõîäèìî îápàòèòü âíèìàíèå íà òî, òîáû âåíòèëÿöèîííûå îòâåpñòèÿ, pàñïîëîæåííûå ñíèçó ìàøèíû, íå áûëè çàêpûòû âîpñîì. ïîäíèìàéòå ìàøèíó âäâîåì, êàê ïîêàçàíî íà pèñóíêå; â ñëó àå íåèñïpàâíîñòè èëè ïëîõîé pàáîòû ìàøèíû, îòêëю èòå åå, çàêpîéòå êpàí ïîäà è âîäû è íå ïîëüçóéòåñü åю. Äëÿ âîçìîæíîãî påìîíòà îápàùàéòåñü òîëüêî â öåíòp òåõîáñëóæèâàíèÿ Êàíäè è òpåáóéòå èñïîëüçîâàíèÿ îpèãèíàëüíûõ çàï àñòåé. Íåñîáëюäåíèå çòèõ íîpì ìîæåò ïpèâåñòè ê íàpóøåíèю áåçîïàñíîñòè ìàøèíû.; Åñëè êàáåëü ïèòàíèÿ ïîâpåæäåí, íåîáõîäèìî çàìåíèòü åãî ñïåöèàëüíûì êàáåëåì, êîòîpèé ìîæíî íàéòè â ñëóæáå òåõíè åñêîãî îáåñïå åíèÿ. ÓÂÀÃÀ! Ó âèïàäêó âñòàíîâëåííÿ ìàøèíè íà ïiäëîçi ç êèëèìîâèì è âîpñèñòèì ïîêpèòòÿì, íåîáõiäíî çâåpíóòè óâàãó íà òå, ùîá âåíòèëÿöiéíi îòâîpè, ÿêi çíàõîäÿòüñÿ âíèçó ìàøèíè, íå áóëè çàêpèòi âîpñîì. ïiäíiìàéòå ìàøèíó óäâîõ, ÿê ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. â pàçi íåñïpàâíîñòi è ïîãàíî pîáîòè ìàøèíè âiäêëю iòü, çàêpèéòå êpàí ïîäà i âîäè òà íå êîpèñòóéòåñÿ ìàøèíîю. Ç ïèòàíü påìîíòó çâåpòàéòåñÿ òiëüêè â óïîâíîâàæåíèé Ñåpâiñíèé öåíòp Êàíäi òà âèìàãàéòå âèêîpèñòàííÿ òiëüêè îpèãiíàëüíèõ çàï àñòèí. Íåäîòpèìàííÿ öèõ íîpì ìîæå ïpèçâåñòè äî ïîpóøåííÿ áåçïåêè ìàøèíè. ßêùo êaáeëü æèâëeííÿ yøêoäæeíèé, íeoáxiäío çaìiíèòè éoão cïeöiaëüíèì êaáeëeì, ÿêèé ìoæía çíaéòè â cëyæái òexíi íoão çaáeçïe eííÿ. Dåleïité! Pokud umístíte püístroj na koberec, zkontrolujte, zda nejsou ohroïeny ventily ve spodní öásti praöky. Püístroj zvedejte v páru podle obr. V püípadë poruchy nebo nesprávné öinnosti vypnëte praöku, uzavüete püívod vody a neodbornë s püístrojem nemanipulujte. Kontaktujte Servisní centrum Candy a ïádejte originální náhradní díly. Nedodrïení tëchto podmínek by mohlo ohrozit bezpeönÿ provoz spotüebiöe. Pokud by doälo k poäkození püívodní äñåry, musí bÿt nahrazena jinou originální dodávanou servisními centry Candy. Waãne! W przipadku instalacji urzådzenia na podäozu pokrytym dywanem, chodnikiem, itp., naleãy sprawdziç czy nie så zatkane otwory wentylacyjne znajdujåce sië w dolnej czëéci pralki. Pralka powinna byç zawsze podnoszona przez dwie osoby, tak jak to pokazane jest to na rysunku. W przypadku awarii czy teã nieprawidäowego dziaäania wyäåcz pralkë, zakrëç kran doprowadzajåcy wodë i staraj sië jej nie dotykaç. Skontaktuj sië z autoryzowanym punktem serwisowym Candy. Nieprzestrzeganie powyãszych zaleceñ moãe negatywnie wpäynåç na bezpieczeñstwo uãytkowania urzådzenia. W przypadku gdyby przewód zasilajåcy (gäówny kabel) zostaä uszkodzony jego wymiana na dobry moãe byç wykonana tylko przez punkt serwisowy. Important! When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents. Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram. In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance. Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre. 1 13

8 ÏÀPÀÃPÀÔ 4 PÎÇÄIË 4 KAPITOLA 4 ROZDZIAÄ 4 CHAPTER 4 33 cm 85 cm cm Texíè ecêèe xapaêòepècòèêè Òåõíi íi õàpàêòåpèñòèêè TECHNICKÉ ÚDAJE DANE TECHNINE TECHNICAL DATA Çàãpóçêà (ñóõîão áåëüÿ) Çàâàíòàæåííÿ ñóõî áiëèçíè kg MAX. HMOTNOST SUCHÉHO PRÁDLA CIËÃAR PRANIA SUCHEGO MAXIMUM WASH LOAD DRY Íopìàëüíûé ypoâåíü âoäû Íîpìàëüíèé piâåíü âîäè l 6 15 NORMÁLNÍ HLADINA VODY POZIOM NORMALNY WODY NORMAL WATER LEVEL Ïîòpåáëÿåìàÿ ìoùíocòü Ìàêñèìàëüíà ñïîæèâàíà ïîòóæíiñòü W 150 MAX.PÜÍKON MAKSYMALNY POBÓR MOCY POWER INPUT Ïîòpåáëåíèå íåpãèè (ïpîãpàììà 90 C) ë. ïpeäoxpaíèòåëü Cêopocòü âpaùeíèÿ öeíòpèôyãè Ñïîæèâàííÿ åëåêòpîåíåpãi (ïpîãpàìà 90 C) ÅΛ çàïîáiæíèê Øâèäêiñòü îáåpòàííÿ öåíòpèôóãè kwh A giri/min. 1, SPOTÜEBA ERGIE PÜI PROG.90 C JIÄTËNÍ OTÁÖKY PÜI ODSTÜEDËNÍ (ot./min.) ZUÃYCIE ERGII (PROG. 90 C) BEZPIIK OBWODU ZASILANIA OBROTY WIRÓWKI (obr./min) ERGY CONSUMPTION (PROG.90 C) POWER CURRT FUSE AMP SPIN r.p.m. Äàâëeíèe â ãèäpaâëè ecêoé cècòeìe Òèñê ó ãiäpàâëi íié ñèñòåìi MPa min. 0,05 max. 0,8 TLAK VODY CIÉNIIE WODY W SIECI WATER PRESSURE Íàïpÿæåíèå â ñåòè Íàïpóãà â ìåpåæi V 30 NAPÁJECÍ NAPËTÍ NAPIËCIE ZASILANIA SUPY VOLTAGE 14 15

9 ÏÀPÀÃPÀÔ 5 PÎÇÄIË 5 KAPITOLA 4 ROZDZIAÄ 5 CHAPTER 5 ÑÍßÒÈÅ ÓÏÀÊÎÂÊÈ Ïîñëå òîãî, êàê ñòèpàëüíóю ìàøèíó îñâîáîäèëè îò åå óïàêîâêè, íåîáõîäèìî ïpîäåëàòü ñëåäóюùèå îïåpàöèè: 1. Âûêpóòèòü öåíòpàëüíûé ñòåpæåíü À, áîêîâûõ áîëòà Ñ.. Âûêpóòèòü ñòåpæíÿ Â. Ïîñëå ïpîâåäåíèÿ òîé îïåpàöèè âíóòpü ìàøèíû óïàäóò äâå ïëàñòìàññîâûå pàñïîpêè. ÇÍßÒÒß ÓÏÀÊÎÂÊÈ Ïiñëÿ òîãî, ÿê ïpàëüíó ìàøèíó çâiëüíèëè âiä óïàêîâêè, íåîáõiäíî âèêoíàòè òaêi oïepaö : 1. Âèêpyòèòè öåíòpàëüíèé ñòpèæåíü À, äâa áîêîâèõ áîëòè Ñ i âèäaëèòè ïëaíêy D ç âiäïoâiäíèìè ïëacòèêoâèìè ïpoêëaäêaìè.. Âèêpyòèòè äâa ñòpèæíÿ B. Ïiñëÿ âèêoíaííÿ öiº oïepaö ycepeäèíy ìaøèíè âïaäyòü äâi ïëacòìacoâi poçïipêè. B C A C D B INSTALACE Po vyjmutí praöky z obalu: 1) Odäroubujte stüední váleöek A, äroubky C po stranách a pak odstrañte váleöek "D" ze zadní stëny praöky s tím i distanöní vloïku z plastu. ) Uvolnëte váleöky B a odstrañte je. Distanöní vloïky z plastu ö. a 4 se uvolní dovnitü praöky. INSTALACJA PRALKI Po zdjëciu opakowania fabrycznego, usuniëciu styropianowych ksztaätek oraz folii ochronnej naleãy odblokowaç pralkë. Kolejnoéç czynnoéci: 1) wykrëciç éruby (A) i (C) znajdujåce sië na tylnej écianie pralki po czym zdemontowaç klamrë (D) oraz plastikowe wkäadki dystansowe, ) wykrëciç éruby (B). Do érodka pralki wpadnå lub 4 plastikowe wkäadki dystansowe, SETTING UP INSTALLATION After taking the machine out of its packing, proceed as follows: Work on the back side of the machine. 1) Unscrew the central rod A, the side screws C and remove the bar D and the relevant plastic spacer. ) Unscrew the two rods B and remove them. N or N 4 plastic spacers will fall inside the machine. 3. Íàêëîíÿÿ ìàøèíó, óäàëèòü óêàçàííûå âûøå pàñïîpêè. 4. Çàìàñêèpîâàòü èìåюùèåñÿ îòâåpñòèÿ çàãëóøêàìè, êîòîpûå ïîñòàâëÿюòñÿ âìåñòå ñ èíñòpóêöèåé. 3. Haxèëÿю è ìaøèíy, âèäaëèòè âêaçaíi âèùe poçïipêè. 4. Çàìàñêyâàòè íaÿâíi îòâopè çàãëóøêàìè, ÿêi ïîñòà aюòücÿ paçoì ç iíñòpóêöiºю. 3) Nahnëte praöku dopüedu, nechte spadnout a vyjmëte uvedené distanöní vloïky. 4) Uzavüete otvory vzniklé odstranëním váleökå zátkami, které jsou souöástí vybavení spotüebiöe spolu s návodem. 3) przechyliç pralkë i wyjåç wspomniane wyãej plastikowe wkäadki dystansowe, 4) otwory po wykrëconych érubach zatkaç zaélepkami znajdujåcymi sië w zaäåczonym do pralki komplecie (wewnåtrz bëbna). 3) By tilting the machine, remove the above mentioned plastic spacers. 4) Stop the holes using the plugs that you will find inside the bag containing the instruction booklet. ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÉÒÅ ËÅÌÅÍÒÛ ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÄÅÒßÌ ÄËß ÈÃP. ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÇÀËÈØÀÉÒÅ ÅËÅÌÅÍÒÈ ÓÏÀÊÎÂÊÈ ÌÀØÈÍÈ Â ÌIÑÖI, ÄÎÑÒÓÏÍÎÌÓ ÄËß ÄIÒÅÉ. ÖI ÅËÅÌÅÍÒÈ ª ÏÎÒÅÍÖIÉÍÈÌ ÄÆÅPÅËÎÌ ÍÅÁÅÇÏÅÊÈ. POZOR: ODSTRAÑTE ZBYTKY OBALU Z DOSAHU DËTÍ, MOHLY BY BŸT ZDROJEM NEBEZPEÖÍ. UWAGA: NIE NALEÃY POZOSTAWIAÇ ELEMTÓW OPAKOWANIA DO ZABAWY DZIECIOM, GDYà ELEMTY TE MOGÅ STAMOWIÇ POTCJALNE ÃRÓDäO NIEBEZPIEEÑSTWA. WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE REACH OF CHILDR AS IT IS A POTTIAL SOURCE OF DANGER

10 Çaêpeïèòå ècò ãoôpèpoâaííoão ìaòåpèa a ía äíe, êaê ïoêaçaío ía pècyíêe. Ïpèñîåäèíèòå òpóáó ê âîäîïpîâîäíîìó êpàíó è ê ìàøèíå. èappleë Óapple ÓÎÊÂÌ Ú ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌ Í Ó ÓÔappleÓ Ó Û ÔappleË ÔÓÏÓ Ë ÌÓ ı ÒÓ ËÌËÚÂÎ Ì ı Î Ì Ó. çâ ËÒÔÓÎ ÁÛÈÚ ÒÚ apple Â Î Ì Ë Ë ÒÓ ËÌÂÌËfl. Âíèìàíèå! Íå îòêpûâàéòå âîäîïpîâîäíûé êpàí. Ïpèäâèíüòå ìàøèíó ê ñòåíå, îápàùàÿ âíèìàíèå íà òî, òîáû îòñóòñòâîâàëè ïåpåãèáû, çàæèìû òpóá, çàêpåïèòå ñëèâíóю òpóáó íà áîpòó pàêîâèíû èëè ëó øå ê êàíàëèçàöèîííîé òpóáå ñ ìèíèìàëüíîé âûñîòîé íàä ópîâíåì ïîëà 50 ñì è äèàìåòpîì áîëüøå äèàìåòpà ñëèâíîé òpóáêè.  ñëó àå íåîáõîäèìîñòè èñïîëüçóéòå æåñòêîå óñòpîéñòâî äëÿ ñãèáà ñëèâíîé òpóáû. Çàôiêñóéòå ïîëiõâèëüîâó ïpîêëàäêó íà îñíîâi ìàøèíè, ÿê öå ïîêàçàíî íà ìàëюíêó. Ïpèºäíàéòå òpóáêó íàáîpó âîäè äî âîäîïpîâiäíîãî êpàíó. èappleëî Ë ÔÓ ËÌ ÛÚË Ô π Ì Ì Ó Ó ÌÓª ÏÂappleÂÊ Á ÓÔÓÏÓ Ó ÌÓ Ó Ó Î Ì Û. ëú appleëè Î Ì ÔÓ ÚÓappleÌÓ ËÍÓappleËÒÚÓ Û ÚË Á ÓappleÓÌÂÌÓ. ÓÂÀÃÀ! ÍÅ ÂIÄÊPÈÂÀÉÒÅ ÊPÀÍ Â ÖÅÉ ÌÎÌÅÍÒ. Ïpèñóíüòå ïpàëüíó ìàøèíó äî ñòiíè. Çàêpiïiòü çëèâíèé øëàíã íà êpàю âàííè, ñëiäêóю è, àáè òpóáêè íå ïåpåãèíàëèñÿ òà íå ïåpåêpó óâàëèñÿ. Êpàùå ïpèºäíàòè çëèâíèé øëàíã áåçïîñåpåäíüî äî êàíàëiçàöiéíî òpóáè ç ìiíiìàëüíîю âèñîòîю íàä piâíåì ïiäëîãè 50 ñì i äiàìåòpîì áiëüøèì çà äiàìåòp çëèâíî òpóáè ìàøèíè. ßêùî íåîáõiäíî, âèêîpèñòîâóéòå æîpñòêèé ïpèñòpié äëÿ çàãèíàííÿ çëèâíî òpóáè. Upevnëte ke dnu praöky püiloïenÿ protihlukovÿ ätít z vlnitého materiálu podle obrázku. Hadici püívodu vody püípevnëte k vodovodnímu kohoutu koncem s pojistnÿm ventilem (Water stop system). Spotüebiö musí bÿt püipojen k püívodu vody novou hadicí, která je souöástí vÿbavy spotüebiöe. Staré hadice nesmëjí bÿt znovu pouïívány. DÅLEÏITÉ: V TÉTO FÁZI NEPOUÄTËJTE VODU. Opüete konec odtokové hadice o vanu a dbejte na to, aby na hadici nevznikly zlomy nebo ohnutí. Odtoková hadice má bÿt umístëna ve vÿäce min. 50 cm. Je lepäí pouïijeteli pevného odpadu o vëtäím pråmëru, neï je pråmër odtokové hadice, tím umoïníte pråchod vzduchu. Pokud je potüeba, pouïijte pevnÿ Udrïák k upevnëní hadice. Püípadné prodlouïení odtokové hadice måïe zavinit poruchy v chodu odtokového öerpadla a filtru, zejména v püípadë, jeli deläí neï 1 m. Umieéciç wyciszajacy materiaä tak jak pokazano na rysunku. Podäåczyç do kranu wåã doprowadzajåcy wodë. Urzådzenie musi byç podäåczone do sieci wodociågowej za pomocå nowego zestawu wëãy gumowych. Nie naleãy uãywaç starego zestawu. UWAGA: NIE ODKRËCAÇ JESZE KRANU Przysunåç urzådzenie do éciany. Zawiesiç wåã odpäywowy na krawëdzi wanny, uwaãajåc aby nie miaä on zaäamañ i aby byä droãny na caäej swej däugoéci. Wskazanym jest doäåczenie wëãa odprowadzajåcego wodë do staäego odpäywu o érednicy wiëkszej niã wåã odprowadzajåcy wodë z pralki i znajdujåcego sië na wysokoéci co najmniej 50 cm. W miarë potrzeby nalezy uãyç usztywniajåcego kolanka, dostarczonego w komplecie wraz z pralkå. Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture. Connect the fill hose to the tap. The appliance must be connected to the water mains using new hosesets. The old hosesets should not be reused. IMPORTANT: DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME. Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube. It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied. min 4 cm min 4 cm max 100 cm +,6 mt max min 50 cm max 85 cm max 100 cm +,6 mt max min 50 cm max 85 cm 18 19

11 Óñòàíîâèòå ìàøèíó ïî ópîâíю ñ ïîìîùüю ïåpåäíèõ íîæåê. Óñòàíîâiòü ìàøèíó ïî piâíю çà äîïîìîãîю ïåpåäíiõ íiæîê. Praöka má pohyblivé noïiöky, kterÿmi lze vyrovnat vodorovnou polohu praöky. Wypoziomowaç pralkë manipulujåc jej przednimi nóãkami. Use front feet to level the machine with the floor. âpàùàÿ íîæêó, ïîäíèìèòå èëè îïóñòèòå ìàøèíó äî õîpîøåé åå îïîpû íà ïîë. îáåpòàю è íiæêó, ïiäíiìiòü è îïóñòiòü ìàøèíó äî äîápî îïîpè íà ïiäëîãó; Otáöením sniïujte nebo zdvihejte noïiöku, dokud perfektnë nepüilne k podlaze. Przekrëciç nóãkë podnoszåc jå lub opuszczajåc, tak aby uzyskaç doskonaäe przyleganie do podäoãa. Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground. ì  ËÚÂÒ ÚÓÏ, ÚÓ ÍÌÓÔÍ ëíäêí ÌÂ Ì Ê Ú. èâappleâíóì ÈÚÂÒfl, Ó ÍÌÓÔÍ ëíäêí ÌÂ Ì ÚËÒÌÛÚ. Zkontrolujte, Ïe tlaãítko START není stisknuté. Sprawdziç czy przycisk START nie jest wciêni ty Ensure that the START button is not pressed. ì  ËÚÂÒ, ÚÓ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ Ì ıó ËÚÒfl ÔÓÎÓÊÂÌËË Çõäã Ë Á appleûáó Ì È Î Í Á Íapple Ú. èâappleâíóì ÈÚÂÒfl, Ó ÍÌÓÔÍ ÁÌ ıó ËÚ Òfl Ì ÔÓÁˈ ª OFF Ú Âapple Á ÌÚ ÊÂÌÌfl Á ËÌÂÌ Zkontrolujte, Ïe voliã programû je v poloze OFF a dvífika praãky jsou zavfiená. Sprawdziç czy pokr t o programów jest na pozycji OFF i czy drzwiczki sà zamkni te. Ensure that the knob is on the OFF position and the load door is closed Âêëю èòå âèëêó â pîçåòêó. Óâiìêíiòü âèëêó äî pîçåòêè. Zapojte záströku do sítë. Wäoãyç wtyczkë kabla zasilajåcego do gniazda sleciowego. Insert the plug. èóòîâ ÔÓ ÒÓ ËÌÂÌËfl ÔappleË Óapple ÓÎÊÂÌ Ú apple ÒÔÓÎÓÊÂÌ Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ, ÚÓ appleóáâúí Î ÓÒÚÛÔÌÓÈ. è ÒÎfl ÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌfl, ÔappleËÎ ÔÓ ËÌÂÌ ÛÚË appleóáú Ó ÌËÈ Ú Í, Ó ÚÂÔÒÂÎ Ì ËÎÍ Ú appleóáâúí ÂÎÂÍÚappleÓÔÓÒÚ ÌÌfl ÛÎË Î ÍÓ ÓÒÚÛÔÌ. Po instalaci spotüebiöe se ujistëte, ïe spotüebiö je umístën tak, aby byla snadno püístupná zásuvka. Po zainstalowaniu, urzådzenie naleãy ustawiç w pozycji zapewniajåcej swobodny dostëp do kontaktu (wtyczki). After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible. 0 1

12 ÏÀPÀÃPÀÔ 6 PÎÇÄIË 6 KAPITOLA 6 ROZDZIAÄ 6 CHAPTER 6 N M A D E F G H BC L Îïèñàíèå êîìàíä ÏÀÍÅËÜ ÊÅPÓÂÀÍÍß OVLÁDACÍ PRVKY OPIS ELEMTÓW PANELU STEROWANIA CONTROLS Êîíòåéíåp äëÿ ìîюùèõ ñpåäñòâ Êëàâèøà îòêpûâàíèÿ ëюêà Êëàâèøà START Êíoïêa Cyïep Cêopocòü äìóôí ÅÖá ëäãäñéä Êëàâèøà êñòpà ïîëîñêàíèÿ ÍÌÓÔÍ àçíöçëàççéâ ëíàêäà Êîíòåéíåp äëÿ ìèюyèõ çàñîáiâ Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà Êëàâiøà START Êíoïêa cyïep øâèäêocòi äìóôí Á ÔÓ ÌÌfl Ï flúúfl ÚÍ ÌËÌË Êëàâiøà ñóïåpïîëîñêàííÿ äìóôí ßçíÖçëàÇçéÉé èêäççü A B C D E F G Zásobník pracích prostüedkå Tlaöítko otevírání dveüí Tlaöítko START Tlaöítko pro velmi rychlé praní Tlaöítko pro zabránëní pomaökání Tlaöítko Super Máchání Tlaöítko intenzivního praní Szuflada na proszek Przycisk odblokowujåcy drzwiczki Przycisk START Przycisk Super szybkiego prania Przycisk äatwe prasowanie Przycisk dodatkowego päukania Przycisk intensywnego prania Detergent drawer Door open button START button Super Rapid button Crease guard button Extra rinse button Intensive wash button Peãyëÿòop cêopocòè Pó êà ïpîãpàìì ñòèpêè Ñâåòÿùèéñÿ èíäèêàòîp ìàøèíà âêë àì ËÍ ÚÓapple Ù Á ÔappleÓ apple ÏÏ Pó êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi âiäæèìó Pó êà âñòàíîâëåííÿ ïpîãpàì ïpàííÿ Ñâiòíèé iíäèêàòîp âêë/âèêë Iíäèêàòîpè pîáîòè ïpîãpàì H L M N Voliö otáöek odstüed ování Voliö programå Indikátor START/STOP Kontrolky znázorñující fázi programu Pokrëtäo regulacji prëdkoéci wirowania Pokrëtäo programatora Lampka kontrolna zasilania Lampki wskazujàce kolejne fazy prania Spin speed control Timer knob for wash programmes Off/On indicator light Indicator lights showing which phase the programme is in 3

13 ÍÀÇÍÀЧÅÍÈÅ ÊÍÎÏÎÊ ÏPÈÇÍÀЧÅÍÍß ÊÍÎÏÎÊ POPIS OVLÁDACÍCH PRVKÅ OPIS ELEMTÓW PANELU STEROWANIA DESCRIPTION OF CONTROL Êíîïêà îòêpûâàíèÿ çàãpóçî íîãî ëюêà Âíèìàíèå! Ñïåöèàëüíîå óñòpîéñòâî áåçîïàñíîñòè íå ïîçâîëÿåò íåìåäëåííî îòêpûòü ëюê â êîíöå ñòèpêè.  êîíöå ôàçû îòæèìà öåíòpèôóãîé ñëåäóåò ïîäoæäàòü ìèíóòû, ïpåæäå åì îòêpûòü ëюê. Êëàâiøà âiäêpèâàííÿ ëюêà Óâàãà! Ñïåöiàëüíèé ïpèñòpié áåçïåêè íå äîçâîëÿº íåãàéíî âiäêpèòè ëюê ïî çàêií åííi ïpàííÿ. Ïî çàêií åííi ôàçè âiäæèìó öåíòpèôóãîю ñëiä çà åêàòè õâèëèíè, ïåpø íiæ âiäêpèòè ëюê. B min. TLAÖÍTKO OTEVÍRÁNÍ DVEÜÍ POZOR: SPECIÁLNÍ POJISTKA ZABRAÑUJE OTEVÜÍ DVÍÜEK PRAÖKY IHNED PO SKONÖÍ PRANÍ. JAKMILE SKONÖÍ ÏDÍMÁNÍ, VYÖKEJTE MINUTY A POTOM TEPRVE DVÍÜKA OTEVÜETE. PRZYCISK ODBLOKOWUJÅCY DRZWIKI UWAGA: URZÅDZIE JEST WYPOSAÃONE W SPECJALNY SYSTEM ZABEZPIEAJÅCY, KTÓRY ZAPOBIEGA NATYCHMIASTOWEMU OTWARCIU DRZWIEK TUZ PO ZAKOÑIU PRANIA, PO JEGO ZATRZYMANIU LUB PO ZAKOÑIU WIROWANIA. PRZED OTWARCIEM DRZWIEK NALEÃY ODEKAÇ MINUTY. DOOR OP BUTTON IMPORTANT: A SPECIAL SAFETY DEVICE PREVTS THE DOOR FROM OPING AT THE D OF THE WASH/SPIN CYCLE. AT THE D OF THE SPIN PHASE WAIT UP TO MINUTES BEFORE OPING THE DOOR. äçéèää ëíäêí ç ÊÏËÚÂ Ì ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Îfl Á ÔÛÒÍ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ. Ç Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ Á ÓappleËÚÒfl ÒÓÓÚ ÂÚÒ Û ËÈ ËÌ ËÍ ÚÓapple. èêàåöóäçàö: èéëãö çäüäíàü äçéèäà ëíäêí Ñé çäóäãä êäåéíõ åéüöí èêéâíà çöëäéãúäé ëöäìçñ. ËÁÏÂÌÂÌËÂ Ô apple ÏÂÚappleÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÒÎÂ Ì Î ˆËÍÎ (Ô ÛÁ ) èóòîâ Ì Î apple ÓÚ apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ËÁÏÂÌÂËfl ÂÂ Ô apple ÏÂÚapple ÏÓÊÌÓ ÌÓÒËÚ ÒÎÂ Û ËÏ Ó apple ÁÓÏ: éúóêïëúâ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. àì ËÍ ÚÓapple Ì ÌÂÚ ÏË Ú. ÇÌÂÒËÚÂ Ç Ë ËÁÏÂÌÂÌËfl Ë Ì ÊÏËÚ   apple Á ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. äçéèää ëíäêíì ç ÚËÒÌ Ú ëíäêí, Ó Ó apple ÚË ˆËÍÎ (Á ÌÓ Á Ó apple ÌËÏ ˆËÍÎÓÏ Ó ËÌ Á Ì ËÍ ÚÓapple Á ÓappleËÚ Òfl) çéíäíää: èßëãü íééé üä äçéèää ëíäêí çäíàëçìíä, èêàëíêéû çöéåïßñçé ÑÖäßãúäÄ ëöäìçñ Ñé èéóäíäì êéåéíà. áï Ì ÔappleÓ apple ÏË Ô ÒÎfl ÚÓ Ó, flí ÔappleÓ apple Ï Ê Á ÔÛ ÂÌ (è ÛÁ ) äóîë ÔappleÓ apple Ï appleóáôó Ú, ÁÏ ÌË ÏÓÊÎË Ó ÌÓÒËÚË, Ì ÚËÒÍ Ë ÔÓÚapple Ì ÍÌÓÔÍË. ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. äóîë Ì ËÍ ÚÓapple, Á ÓappleËÚ Òfl, ÁappleÓ Ú ÌÂÓ ı Ì Ç Ï ÁÏ ÌË Ë ÁÌÓ Û Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. C TLAâÍTKO START Stisknutím tohoto tlaãítka dojde ke spu tûní programu nastaveného na voliãi programû (na základû druhu zvoleného programu se rozsvítí jedna z kontrolek). POZN.: PO SPU TùNÍ PRAâKY TLAâÍTKEM START JE NUTNÉ VYâKAT NùKOLIK VTE IN, NEÎ JE PRAâKA UVEDA DO CHODU. ÚPRAVA NASTAVÍ PO SPU TùNÍ PROGRAMU (PAUZA) Po spu tûní programu mohou b t upravena pouze nastavení pomocí tlaãítek pro jednotlivé volby. Uvolnûte tlaãítko START. Jakmile kontrolka zaãne blikat, upravte nastavení, která si pfiejete zmûnit a stisknûte znovu tlaãítko START. PRZYCISK START Nale y go wcisnàç aby uruchomiç, ustawiony wczeêniej za pomocà pokr t a programów, cykl prania.( W zale noêci od ustawionego cyklu zapali si jedna z kontrolek czasu pozosta ego do zakoƒczenia prania) UWAGA: PO W ÑIU PRALKI ZA POMOCÑ PRZYCISKU START NALE Y POEKAå KILKA SEKUND, A PRALKA ROZPONIE CYKL PRANIA. ZMIANY USTAWIE PO W ÑIU PROGRAMU (PAUSA) Po w àczeniu programu mo na zmieniç ustawienia i opcje jedynie za pomocà przycisków opcje. Zwolniç przycisk START Kontrolka czasu pozosta ego do koƒca cyklu zacznie migotaç.nale y taraz dokonaç àdanych zmian i ponownie wcisnàç przycisk START. START BUTTON Press to start the selected cycle (according to the selected cycle one indicator lights will go on). NOTE: WH THE START BUTTON HAS BE PRESSED, THE APIANCE CAN TAKE FEW SECONDS BEFORE STARTS WORKING. CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE) Once the programme has started the settings can only altered by pressing the relevant buttons. Release the START button. One indicator lights will flash, make your changes and press the START button once more. 4 5

14 ÖÒÎË Ç ıóúëúâ ÓÎÓÊËÚ ËÎË ÌÛÚ ÂÎ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË, ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ë ÔÓ ÓÊ ËÚ ÏËÌÛÚ, ÔÓÍ ÛÒÚappleÓÈÒÚ Ó ÂÁÓÔ ÒÌÓÒÚË apple Á ÎÓÍËappleÛÂÚ Á appleûáó Ì È Î Í. ë ÂÎ ÈÚ ÌÂÓ ıó ËÏÛ Ç Ï ÓÔÂapple ˆË, Á ÍappleÓÈÚ Á appleûáó Ì È Î Í Ë Ì ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. å ËÌ ÔappleÓ ÓÎÊËÚ ˆËÍÎ Ò ÚÓ Ó ÏÓÏÂÌÚ, Ì ÍÓÚÓappleÓÏ ÓÌ Î ÔappleÂapple Ì. éúïâì apple ÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ èappleó apple ÏÏÏ ÏÓÊÂÚ Ú ÓÚÏÂÌÂÌ Î ÓÈ Û Ó Ì È Ç Ï ÏÓÏÂÌÚ. ÑÎfl ÚÓ Ó: éúóêïëúâ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí. èappleó ÂappleÌËÚ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ ÂappleÂÁ ÓÚÏÂÚÍÛ Çõäã Ë ÔÓ ÓÊ ËÚ 5 ÒÂÍÛÌ. èóòîâ ÚÓ Ó Ï ËÌ Û ÂÚ ÓÚÓ Í ÓappleÛ appleû ÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ËÎË ÓÚÍÎ ÂÌË. ÇçàåÄçàÖ: áäéêìáéóçõâ ãûä çö éíäêéöíëü, Ñé íöï èéê èéää çäüäíä äçéèää ëíäêí. üí Ó ÇË Ê πúâ Ó ÚË Ó ËÈÌflÚË ÎËÁÌÛ, Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ú ÔÓ ÂÍ ÈÚ ı ËÎËÌË, ÔÓÍË ÏÂı Ì ÁÏ ÂÁÔÂÍË ËÌËÚ Âapple. äóîë ÇË ÁappleÓ ËÎË ÌÂÓ ı Ì ÁÏ ÌË, Á ËÌ Ú Âapple, Ì ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí Ú ÔappleËÒÚapple È ÔappleÓ Ó ÊËÚ appleó ÓÚÛ Ì ÔÓÚÓ ÌÓÏÛ ÂÚ Ô. ÄÌÛÎ ÌÌfl Ó apple ÌÌÓª ÔappleÓ apple ÏË èappleó apple Ï ÏÓÊ ÛÚË ÌÛÎ Ó Ì Û flíëè ÏÓÏÂÌÚ Ì ÒÚÛÔÌËÏ ËÌÓÏ: ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí èó ÂappleÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ Ë ÓappleÛ Ì ÔÓÁˈ OFF èó ÂÍ ÈÚ 5 ÒÂÍÛÌ å ËÌ Û Â ÓÚÓ Îfl Ì Óª ÔappleÓ apple ÏË Ó ÏÓÊ ÛÚË ËÏÍÌÂÌÓ ìçäéä: ÑÇÖêß çö åéüçä ÇßÑóàçüíà, èéäà ìçßåäçöçä äçéèää ëíäêí Pokud si pfiejete vyjmout ãi pfiidat prádlo bûhem praní, uvolnûte tlaãítko START a vyãkejte DVù minuty, dokud bezpeãnostní zafiízení neuvolní dvífika praãky. Po vloïení ãi vyjmutí prádla, opûtovném uzavfiení dvífiek praãky a stisknutí tlaãítka START, bude praãka pokraãovat v pracím cyklu od stejného místa, ve kterém byl cyklus pfieru en. Z Í NASTAVÉHO PROGRAMU Je moïné zru it program v jak koli okamïik, a to následujícím zpûsobem: Uvolnûte tlaãítko START Nastavte voliã programû do polohy OFF VymaÏte pûvodnû nastaven program z pamûti praãky nastavením voliãe programû do jakékoli polohy odli né od OFF. Vyãkejte zhruba 5 vtefiin, pak je praãka pfiipravená buì pro nastavení nového programu nebo pro definitivní vypnutí. Pro definitivní vypnutí praãky je nutné znovu nastavit voliã programû do polohy OFF. POZOR: NESMÍTE OTEVÍRAT DVÍ KA PRAâKY, POKUD TLAâÍTKO START NÍ UVOLNùNÉ. Je eli chcemy dodaç lub wyjàç jakieê sztuki prania gdy pralka ju pracuje, nale y zwolniç przycisk START i poczekaç minuty a zwolni si blokada drzwiczek. Po wyj ciu lub do o eniu czegoê do prania nale y zamknàç drzwiczki i nacisnàç przycisk START. Pralka rozpocznie pranie w tym momencie cyklu, w który zosta a zatrzymana. SKASOWANIE USTAWIONEGO PROGRAMU Jest mo liwe skasowanie ustawionego programu w ka dym momencie prania. Nale y postàpiç nast pujàco: zwolniç przycisk START ustawiç pokr t o wyboru programów na pozycj OFF. przestawiç pokr t o programów na pozycj poza OFF poczekaç oko o 5 sekund. Pralka jest teraz gotowa do ustawienia nowego programu lub do wy àczenia. UWAGA: NIE MO NA OTWORZYå DRZWIEK JEÂLI PRZYCISK START NIE JEST ZWOLNIONY. If you wish to add or remove items during washing, release the START button and wait minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off. CANCELLING A SELECTED PROGRAMME The programme can be cancelled at any time in the following way: Release the START button Turn the selector knob first to the OFF position and then away from it Wait around 5 seconds The machine will be ready for another programme or to be switched off. ATTTION: THE DOOR CANNOT BE OPED UNTIL THE START BUTTON HAS BE RELEASED Êíoïêa Cyïep Cêopocòü Haæaòèeì òoé êíoïêè âpeìÿ ïpoãpaììû còèpêè coêpaùaeòcÿ ía 1050 ìèíyò â çaâècèìocòè oò âûápaííoé ïpoãpaììû è òeìïepaòypû. Ôyíêöèÿ Cyïep Cêopocòè ìoæeò áûòü ècïoëüçoâaía ïpè çaãpyçêe ìaøèíû oò 1 äo êã. ùú ÍÌÓÔÍ ÏÓÊÂÚ Ú ËÒÔÓÎ ÁÓ Ì ÚÓÎ ÍÓ ÔappleÓ apple ÏÏ ı Îfl ıîóôíó ı Ë ÒËÌÂÚÂÚË ÂÒÍËı ÚÍ ÌÂÈ. Êíoïêa cyïep øâèäêocòi Ïpè íàòèñêàííi íà öю êíoïêy ac ïpoãpaìè ïpaííÿ cêopo yºòücÿ íà 50 xâèëèí ìaêcèìyì, â çaëeæíocòi âiä ïpoãpaìè òa âèápaío òeìïepaòypè. Êíoïêa cyïep øâèäêocòi ìoæe áyòè âèêopècòaía ïpè ïpaííi âiä 1 äo êã áiëèçíè. ñfl ÍÌÓÔÍ ÏÓÊ ÛÚË ËÍÓappleËÒÚÓ Ì ÚiÎ ÍË Á ÔappleÓ apple Ï ÏË Îfl Ó ÌflÌËı Ú ÒËÌÚÂÚË ÌËı ÚÍ ÌËÌ D TLAÖÍTKO PRO VELMI RYCHLÉ PRANÍ Stisknutím tohoto tlaöítka se zkrátí öas praní o max. 50 minut, a to v závislosti na zvoleném programu a teplotë praní. Tlaöítko pro velmi rychlé praní måïe bÿt pouïito pro náplñ od 1 do kg suchého prádla. (Toto tlaöítko je aktivní pouze u pracích cyklå pro bavlnëné a smíäené tkaniny). PRZYCISK SUPER SZYBKIEGO PRANIA Wciéniëcie tego przycisku powoduje zredukowanie czasu prania do max. 50 minut w zaleãnoéci od wybranego programu i temperatury. Przycisk super szybkiego prania moãe byç uãyty do prania äadunku od 1 do kg. Ten przycisk mo e byç wykorzystany przy programach: bawe na i tkaniny mieszane. SUPER RAPID BUTTON By pushing this button the time of the wash programme is reduced to a maximum of 50 minutes depending on the programme and the temperature selected. The super rapid button can be used for washing loads of 1 to kg. (This button can be utilised only on cottons and synthetic programmes). 6 7

15 äìóôí ÅÖá ëäãäñéä ùú ÙÛÌ͈fl ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ò ÂÒÚË Ó ÏËÌËÏÛÏ Ó apple ÁÓ ÌË ÒÍÎ ÓÍ Ì Ó ÂÊ Â ÔappleÓˆÂÒÒ ÒÚËappleÍË ÔÛÚÂÏ Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË Ë ÚËÔ ÒÚËapple ÂÏÓ Ó ÂÎ fl. ç ÔappleËÏÂapple, Îfl ÒÏ ÌÌÓ Ó ÚËÔ ÂÎ fl ÙÙÂÍÚ ÓÒÚË ÂÚÒfl Ú ÍËÏ Ó apple ÁÓÏ: ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ ÛÏÂÌ ÂÌË ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, ÔappleË ÒÏÂÌÂ Ó apple Ì Ì apple ÂÚÒfl, Ó ÂÌ ÂÎËÍ ÚÌ È ÓÚÊËÏ Ò ÚÓ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ Ó ÓÈÚËÒ ÂÁ Î ÊÂÌËfl ÂÎ fl ÔÓÒΠÒÚËappleÍË. ÑÎfl ÂÎËÍ ÚÌÓ Ó ÂÎ fl, Á ËÒÍÎ ÂÌËÂÏ ËÁ ÂÎËÈ ËÁ ÂappleÒÚË, Ù Á ÒÚËappleÍË ÒÎÂ Û Ú ÚÓÏ Ê ÔÓapplefl ÍÂ, ÚÓ Ë ÔappleË ÒÚËappleÍ ÒÏ ÌÌÓ Ó ÂÎ fl, ÚÓÎ ÍÓ ÛÊ ÂÁ ÔÓÒÚÂÔÂÌÌÓ Ó ÛÏÂÌ ÂÌËfl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó, Â Â Ó ÎflÂÚÒfl Ù Á ÓÚÒÚÓfl Ó apple Ì ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl. èappleë Óapple ÔappleÓ apple ÏÏ Îfl ÒÚËappleÍË ÂappleÒÚË ËÎË ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ Ú ÍÌÓÔÍ ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÒÚ ËÚ ÂÎ Â Ó Â ÔÓÒΠÔÓÒΠÌÂ Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌËfl, ÚÓ ÓÎÓÍÌ ıóappleó ÂÌ ÍÓ apple ÒÔapple ËÎËÒ. èó ÓÍÓÌ ÌËË ˆËÍÎÓ ÒÚËappleÍË ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ, ÂÎËÍ ÚÌ ı ÚÍ ÌÂÈ ËÎË ÂappleÒÚË ÏÓÊÌÓ ÔÓÎÌflÚ ÒÎÂ Û Ë ÓÔÂapple ˆËË: éúê Ú ÍÌÓÔÍÛ ÅÖá ëäãäñéä ÚÓ ÓÒÚ ÌÓ ËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ÔÓÒΠÒÎË Ó ËÎË ÓÚÊËÏ. ÖÒÎË Ç Ì ıóúëúâ ÓÚÊËÏ Ú Â Ë, Ë ÚÓÎ ÍÓ ÒÎËÚ Ó Û, ÚÓ: ÓÚÓÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ ëíäêí ÔÓ ÂappleÌËÚ ÔÂappleÂÍÎ ÚÂÎ ÔappleÓ apple ÏÏ ÔÓÎÓÊÂÌË Çõäã. ÂappleËÚ ÔappleÓ apple ÏÏÛ ëãàç ÔÓ ÓÊ ËÚ 5 ÒÂÍÛÌ ÍÎ ËÚÂ Ï ËÌÛ ÍÌÓÔÍÓÈ ëíäêí äìóôí Á ÔÓ ÌÌfl Ï flúúfl ÚÍ ÌËÌË ÄÍÚË Á ˆ fl ÌÓª ÙÛÌ͈ ª π ÏÓÊÎË ÒÚ ÁÏÂÌ ËÚË Ó Ï Ì ÏÛÏÛ ÛÚ ÓappleÂÌÌfl ÔÓÏ flúëı appleâ ÂÈ, ÔappleË ˆ ÓÏÛ o Ëapple πú Òfl ÔappleÓ apple Ï Ô ÌÓ Ó ˆËÍÎÛ Ôapple ÌÌfl Ú ÚËÔÛ ÚÍ ÌËÌ, Ó ÔÓÚapple ÌÓ ËÔapple ÚË. ì apple Á ÍÓÏ ÌÛ ÌÌfl ÁÏ ÌËı ÚËÔ ÚÍ ÌËÌ ÔÓÒÎ Ó Ì Á ÌÌfl ÍÓÏ Ì Ù ÁË apple Î ÌÓ Ó ÓıÓÎÓ ÊÂÌÌfl Ó Ë, ÒÛÚÌÓÒÚ Ó ÂappleÚ ÌÌfl apple ÌÛ Ô Ò ÁÎË ÌÌfl Ó Ë Ú ÔÓ Î ÌÂ Ó ÂappleÚ ÌÌfl π ÏÓÊÎË ÒÚ ÓÒfl ÚË Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ Ó ÔÓÏ flí ÂÌÌfl ÚÍ ÌËÌ. ÑÎfl ÚÓÌÍËı ÚÍ ÌËÌ, Á ËÌflÚÍÓÏ ÂappleÒÚflÌËı, ÔÓÚapple ÌÓ ËÍÓappleËÒÚÓ Û ÚË Ë Â Í Á Ì ÍÓÏ Ì Ë Îfl ÁÏ ÌËı ÚËÔ ÚÍ ÌËÌ, Á ËÌflÚÍÓÏ apple Î ÌÓ Ó ÓıÓÎÓ ÊÂÌÌfl Ó Ë, ÔappleÓÚ Á Ó ÌÌflÏ Ù ÁË ÒÚ ÚË ÌÓª Ó Ë Û apple Ì Á ÚÓÏ ÚË ÌËÏ ÒÚÓÔÓÏ Ô ÒÎfl ÓÒÚ ÌÌ Ó Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl. ì ÔappleÓ apple Ï Îfl Ï ˆÌËı ÚÍ ÌËÌ Ú Ó ÌË ˆfl ÍÌÓÔÍ ËÍÓÌÛπ ÎË Â Ó ÌÛ ÙÛÌ͈ Á ÎË ÚË ÚÍ ÌËÌË Û Ó Í Ìˆ ÓÒÚ ÌÌ Ó Ó ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl Á ÏÂÚÓ Ï ÍÒËÏ Î ÌÓ Ó appleóáúfl Û ÌÌfl ÚÍ ÌËÌË. ÑÎfl Á Í Ì ÂÌÌfl ˆËÍÎÛ Ôapple ÌÌfl Ï ˆÌËı, ÂÎ Í ÚÌËı ÚÍ ÌËÌ Ú Ó ÌË ÔÓÚapple ÌÓ ËÍÓÌ ÚË Ì ÒÚÛÔÌ ÓÔÂapple ˆ ª: ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ áäèéåßéäççü å üííü íääçàçà, Ó Á Í Ì ËÚË ˆËÍÎ Ù ÁË ÁÎË Û Ú Ó ÂappleÚ ÌÌfl. üí Ó ÇË ÌÂ Ê πúâ ÊËÏ ÚË ÎËÁÌÛ Ú Ê πúâ ÎË Â ÁÎËÚË Ó Û, ÚÓ: ç ÚËÒÌ Ú ÍÌÓÔÍÛ START èó ÂappleÌ Ú ÔappleÓ apple Ï Ì ÔÓÁˈ OFF é Âapple Ú ÔappleÓ apple ÏÛ ÁÎË Û Ó Ë èó ÂÍ ÈÚ 5 ÒÂÍÛÌ Ç ÏÍÌ Ú ÔappleËÎ, Ì ÚËÒÌÛ Ë ÍÌÓÔÍÛ START E TLAÖÍTKO PRO ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ Nastavením této funkce, aktivní pouze u pracích cyklå pro smíäené a jemné tkaniny, je moïné sníïit na minimum pomaökání prádla v návaznosti na prací cyklus zvolenÿ vÿbërem programu a druhu praného prádla. V püípadë smësnÿch tkanin se püi praní vyuïívá funkcí pro postupné ochlazování vody, vylouöení otáöení bubnu bëhem vypouätëcí láznë a pro jemné odstüed ování, öímï je zajiätëna nevyääí regenerace pranÿch tkanin. U jemnÿch tkanin, s vÿjimkou vlny, je postup stejnÿ jako u vÿäe uvedenÿch smësnÿch tkanin, je ale doplnën o funkci ponechání vody v bubnu po ukonöení závëreöného máchání. U odolnÿch tkanin a programu pro praní vlny má toto tlaöítko pouze funkci ponechání vody v bubnu po skonöení posledního máchání, aby se tím zachovala dokonalá pruïnost vláken. Pro dokonöení cyklu praní odolnÿch tkanin, jemnÿch tkanin a vlny måïete zvolit následující postup: zruäit tuto funkci vypnutím tlaöítka pro ZABRÁNËNÍ POMAÖKÁNÍ. Prací cyklus bude ukonãen fází vypuätëní vody a odstüedëním prádla. V pfiípadû, Ïe chcete pouze vypustit vodu: vypnûte praãku tlaãítkem START otoãte voliãem programû do polohy OFF zvolte program pro pouhé vypu tûní vody vyãkejte 5 vtefiin znovu uveìte praãku do chodu PRZYCISK ATWE PRASOWANIE Uruchomienie tej funkcji pozwala zmniejszyç do minimum gniecenie si pranych tkanin przez modyfikacj parametrów programu dla wybranego cyklu i typu tkaniny. Szczególnie w przypadku tkanin mieszanych po àczone dzia anie fazy stopniowego sch adzania wody, braku obrotów b bna podczas odprowadzania wody i delikatnego wirowania minimalizuje gniecenie si w ókien. W przypadku tkanin delikatnych, z wyjàtkiem we ny, opisane wczeêniej etapy wzbogacono o etap pozostawienia wody w b bnie po ostatnim p ukaniu, a wyeliminowano etap sch adzania wody pozwoli o to uzyskaç najlepsze rezultaty. W programie prania tkanin wytrzyma e i we ny przycisk ten wymusza jedynie pozostawienie prania w wodzie po zakoƒczeniu ostatniego p ukania, co umo liwia dok adne rozpr enie w ókien. Na zakoƒczenie cyklu prania tkanin wytrzyma e, tkanin delikatnych i we ny mo na: Zwolniç przycisk ATWE PRASOWANIE, pozwalajàc zakoƒczyç pranie etapem odprowadzenia wody i wirowania. Je eli chcemy ustawiç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY nale y: wy àczyç pralk naciskajà przycisk START ustawiç pokr t o progamów na pozycj OFF wybraç program TYLKO ODPROWADZANIE WODY poczekaç 5 sekund w àczyç pralk CREASE GUARD BUTTON The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anticrease system that is tailored to specific fabrics. MIXED FABRICS the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics. DELICATE FABRICS final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button this will drain and spin ready for emptying RESISTANT FABRICS AND WOOLLS after the final rinse, the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the Crease Guard button this will drain and spin ready for emptying If you do not want to spin the clothes and activate drain only: release the START button turn the selector knob to the OFF position select programme drain wait around 5 seconds switch on the appliance again by pressing the START button 8 9

16 Êëàâèøà êñòpà ïîëîñêàíèÿ èappleë Óapple ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, Á ËÒËÏÓÒÚË ÓÚ ÛÒÚ ÌÓ ÎÂÌÌÓÈ ÔappleÓ apple ÏÏ ÒÚËappleÍË, ÓÔÓÎ ÒÍË ÌË ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÓÎ ËÏ ÍÓÎË ÂÒÚ ÓÏ Ó, ÎË Ó ÔappleÓËÁ Ó ËÚÒfl ÔÓ ÚÓappleÌÓ. ùúó ÓÒÓ ÂÌÌÓ ÊÌÓ Îfl Î ÂÈ Ò Û ÒÚ ËÚÂÎ ÌÓÈ ÍÓÊÂÈ, Ú ÍÊ ÒÚapple Ëı ÎÎÂapple ËÂÈ. Êëàâiøà ñóïåpïîëîñêàííÿ ç ÚËÒÌÛ Ë ˆ ÍÌÓÔÍÛ, Á ÎÂÊÌÓ Ó apple ÌÓª ÔappleÓ apple ÏË, ÏÓÊÌ Ó ÚË Ò ÏÛ Ù ÁÛ ÔÓÎÓÒÍ ÌÌfl Ó Ê Î Â Ó Ë Ì ˆ È Ù Á. Öå îñîáëèâî âàæëèâî äëÿ ëюäåé ç óòëèâîю øêipîю òà òèõ, ÿêi ñòpàæäàюòü àëåpãiºю. SUPER MÁCHÁNÍ Stisknutím tohoto tlaöítka bude do kaïdého máchání püidáno více vody. To je zvláät dåleïité pro osoby s citlivou pokoïkou. PRZYCISK DODATKOWEGO P UKANIA WciÊni cie tego przycisku, zale nie od wybranego programu powoduje zwi kszenie iloêci wody podczas cyklów p ukania lub dodaje jeszcze jedno p ukanie. Funkcja ta jest szczególnie waãna dla ludzi z bardzo wraãliwà skórà. SUPER RINSE BUTTON This function will allow an extra rinse or more water added at the rinse stage depending on the programme selected. This is particularly important for avoiding skin irritation from detergent residues for people with particularly sensitive skin. ÍÌÓÔÍ àçíöçëàççéâ ëíàêäà èappleë Óapple ÚÓÈ ÙÛÌ͈ËË, apple ÓÚ ÂÈ ÚÓÎ ÍÓ ÔappleË ÒÚËappleÍ ÂÎ fl ËÁ ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ, ÔÂapple ÓÌ Î ÌÓ Á ÌÌ fl ÚÂÏÔÂapple ÚÛapple Ó Ì apple ÁÎË Ì ı Ú Ô ı ÒÚËappleÍË ÓÒÚ ÂÚÒfl ÌÂËÁÏÂÌÌÓÈ. ùú ÓÒÓ ÂÌÌÓÒÚ, ÒÓ ÂÚ ÌËË Ò ÍÚË Ì Ï ÏÂı ÌË ÂÒÍËÏ ÓÁ ÂÈÒÚ ËÂÏ, ÔÓÁ ÓÎflÂÚ ÓÚÒÚËapple Ú Ê ÒËÎ ÌÓ Á applefláìâììóâ ÂÎ Â ËÁ ÔappleÓ Ì ı ÚÍ ÌÂÈ. äìóôí ßçíÖçëàÇçéÉé èêäççü ç ÚËÒÌÛ Ë ÌÛ ÍÌÓÔÍÛ, Ó ÍÚË ÛπÚ Òfl Ú Î ÍË Ô Ò ˆËÍÎ Îfl ÒÚ ÈÍËı ÓÒÓ ÎË Ó appleû ÌËı ÚÍ ÌËÌ, ÏÓÊÌ ÓÒfl ÚË ÒÚ ÈÍÓª Ë apple ÌÓª ÚÂÏÔÂapple ÚÛappleË Îfl ÛÒ ı Ù Á ˆËÍÎ Ôapple ÌÌfl. ñfl appleëò, ÔÓπ Ì Ì Á Ó ÓÚappleË ÎÓ Ï ı Ì ÌÓª π, ÓÁ ÓÎflπ ÓÚappleËÏ ÚË Ï ÌÌ appleâáûî Ú ÚË ÔappleË Ôapple ÌÌ ÓÒÓ ÎË Ó appleû ÌËı ÚÍ ÌËÌ. TLAÖÍTKO INTZIVNÍHO PRANÍ Stisknutím tohoto tlaöítka, které je funköní pouze u programu pro odolné tkaniny, se udrïuje teplota prací láznë na hodnotë nastavené bëhem väech fází pracího cyklu. Tato funkce, spojená s mechanickÿm påsobením pracího bubnu, umoïñuje dosáhnout dobrÿch vÿsledkå praní i u velmi zaäpinëného prádla z odolnÿch tkanin. PRZYCISK INTSYWNEGO PRANIA. WciÊni cie tego przycisku, aktywnego wy àcznie w przypadku prania tkanin odpornych o trwa ych kolorach pozwala utrzymaç na sta ym poziomie wybranà temperatur wody we wszystkich fazach cyklu prania. Ta charakterystyczna funkcja w po àczeniu z oddzia ywaniem mechanicznym zapewnia uzyskanie dobrych wyników prania w przypadku szczególnie zabrudzonych tkanin o trwa ych kolorach. INTSIVE WASH BUTTON This function which is available on all cotton programmes is very useful for heavy soiling. The temperature is kept constant throughout all the wash phases and the programme is extended to ensure an extra deep cleaning performance

17 Peãyëÿòop cêopocòè Pó êà påãóëюâàííÿ øâèäêîñòi âiäæèìó H VOLIÖ OTÁÖEK ODSTÜED OVÁNÍ POKRËTÄO REGULACJI PRËDKOÉCI WIROWANIA SPIN SPEED CONTROL Moæío âpaùaòü êaê ïo acoâoé, òaê è ïpoòèâ acoâoé còpeëêè. Öèêë oòæèìa ÿâëÿeòcÿ o eíü âaæíûì äëÿ ïoäãoòâêè ê xopoøeé cyøêe ÒÚËapple ÌÌÓ Ó áeëüÿ, ïo òoìy ìaøèía èìeeã ìaêcèìaëüíyю ãèáêocòü â yäoâëeòâcpeíèè òèx ïoòpeáíocòeé. Bpaùaÿ py êy, ìoæío cíèçèòü cêopocòü oòæèìa öeíòpèôyãè c ìaêcèìyìa äo ee ïoëíoão oòêëю eíèÿ (ïoëoæeíèe py êè ). Ïpèìe aíèe. Maøèía èìeeò çëeêòpcííoe ycòpoécòâo, êoòopoe ïpeïÿòcòâyeò âêëю eíèю öeíòpèôyãè (oòæèìa), ecëè áeëüe â áapaáaíe paçìecòèëocü íepaâíoìepío. Эòc ïoçâoëÿeò cíèçèòü âèápaöèю ìaøèíû, cíèçèòü øyì è coxpaíèòü ïpo íocòü áeëüÿ. Îáåpòàºòüñÿ â îáîõ íàïpÿìêàõ. Öèêë âiäæèìó ãàpàíòóº âèäàëåííÿ íàéáiëüøî êiëüêîñòi âîäè ç áiëèçíè áåç ïîøêîäæåííÿ òêàíèíè. Âè ìîæåòå âñòàíîâèòè òó øâèäêiñòü îáåpòàííÿ, ÿêà Âàì íåîáõiäíà. Øëÿõîì påãóëюâàííÿ ìîæíà çìåíøèòè ìàêñèìàëüíó øâèäêiñòü àáî, çà áàæàííÿì, âiäìiíèòè öèêë âiäæèìó (ïîëîæåííÿ ). Ìàøèíà îñíàùåíà ñïåöiàëüíèì åëåêòpîííèì ïpèñòpîºì, ÿêå îõîpîíÿº öåíòpèôóãó âiä pîçáàëàíñóâàííÿ. Öå çíèæóº øóì i âiápàöiю ìàøèíè i òàêèì èíîì ïpîäîâæóº òåpìií åêñïëóàòàöi. OTÁÖÍ SE V OBOU SMËRECH. Cyklus odstüed ování je velmi dåleïitÿ pro odstranëní maximálního mnoïství vody z prádla, aniï by doälo k poäkození tkanin. Måïete nastavit otáöky odstüed ování podle svého poïadavku. Sníïí se tím rychlost otáöení bubnu püi koneöném odstüedëní prádla u programå pro odolné tkaniny. Pokud chcete odstüed ování zcela vylouöit, nastavte voliö do polohy. POZNÁMKA: PRAÖKA JE VYBAVA SPECIÁLNÍM ELEKTRONICKŸM ZAÜÍZÍM, KTERÉ CHRÁNÍ PÜED NADMËRNŸMI VIBRACEMI A HLUKEM BËHEM ODSTÜED OVÁNÍ, POKUD ÄPATNŸM ROZLOÏÍM PRÁDLA DOJDE V BUBNU K NEVYVÁÏOSTI NÁNË. PRODLOUÏÍ SE TAK ÏIVOTNOST PRAÖKY. POKRËTÄEM MOÃNA OBRACAÇ W OBU KIKACH Celem wirowania jest odprowadzenie jak najwiëkszej iloéci wody z pranej bielizny bez powodowania uszkodzeñ pranych tkanin. Obracajåc pokrëtäem moãna obniãyç prëdkoéç wirowania do ãådanego poziomu. Moãna równieã caäkowicie wyäåczyç wirowanie ustawiajåc pokrëtäo w pozycji. UWAGA PRALKA WYPOSAÃONA JEST W ELEKTRONINY UKÄAD KONTROLI PRËDKOÉCI WIROWANIA ZAPOBIEGAJÅCY NIE RÓWNOMIERNEMU ROZÄOà IU SIË BIELIZNY W BËBNIE. DZIËKI TEMU ZMNIEJSZA SIË GÄOÉNOÉÇ I WIBRACJE PRALKI A W KONSEKWCJI WYDÄUÃA JEJ ÃYWOTNOÉÇ. ROTATES IN BOTH DIRECTIONS The spin cycle is very important to remove as much water as possible from the laundry without damaging the fabrics. You can adjust the spin speed of the machine to suit your needs. By adjusting the control, it is possible to reduce the maximum speed, and if you wish, the spin cycle can be cancelled altogetherposition. NOTE: THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED. THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE. 3 33